100
DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA Student Naslov Ods God Inv. Br. Mentor Jozinović, Marijan Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO “Natron” – Maglaj CS s.a. 2344 Kapetanović, Safer Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi Čapljina – Dubrovnik Nikšić do 2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice Čapljina ŽS 1982 2292 Pavlović, Slavko Mogućnosti korišćenja željeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za potrebe cementare Kakanj ŽS 1983 2277 Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju ŽS 1984 550 Hadžalić, Ćamil Program razvoja putne mreže na području Prijepolje CS 1984 375 Obućina, Zorana Društveno-ekonomska opravdanost izgradnje južne zaobilaznice Sarajeva trasom bivše uzane pruge CS 1984 363 Borovčanin, Nenad Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraćaja u SOUR- u “Centrotrans” RO “Teretni saobraćaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1985 2302 Klašnić, Željko Komparativna analiza ulaganja u AL-Č vagone tipa “Gondola” za prevoz rudače u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u blok-vozovima na teritoriji Žto -a Sarajevo do 2005. Godine ŽS 1985 2282 Koldžić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za poboljšanje CS 1985 362 Krnić, Admir Projekcija razvoja željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini do 2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture ŽS 1985 2246 Mučibabić, Dragan Idejno rješenje dislokacije OOUR-a “Transport” RO “Vitezit” Vitez CS 1985 2353 Mujić, Senaid Program razvoja putne mreže na području Tuzle CS 1985 376 Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegra d-Sjemeć CS 1986 350 Dujmović, Karolina Saobraćajno-tehnološki a spekt povezivanja luke Ploče i željeznice ŽS 1987 2279 Đurđević, Bosa Saobraćajni projekat magistralnog puta br. 6. Ustiprača – Višegra d CS 1987 349 Mršo, Fikret Projekat organi zacije saobraćaja na pruzi Sarajevo Kardeljevo u 2005. Godini ZS 1987 2288 Mahmutović, Namir Prijedlog modernizacije saobraćaja na pruzi Podlugovi Droškovac ŽS 1988 549 Ohranović, Nijaz Organizacija zimske službe na putnoj mreži regiona Goražde CS 1989 2368 Puljić, Želimir Analiza postojećeg stanja u OOUR “Putnički saobraćaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1989 2386

DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA … · 2020. 9. 26. · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA Student Naslov Ods God Inv

 • Upload
  others

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • DIPLOMSKI RADOVI

  ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA

  Student Naslov Ods God Inv. Br.

  Mentor

  Jozinović,

  Marijan

  Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO

  “Natron” – Maglaj

  CS s.a. 2344

  Kapetanović, Safer

  Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi Čapljina – Dubrovnik – Nikšić do

  2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice Čapljina

  ŽS 1982 2292

  Pavlović,

  Slavko

  Mogućnosti korišćenja željeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za

  potrebe cementare Kakanj

  ŽS 1983 2277

  Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju

  ŽS 1984 550

  Hadžalić,

  Ćamil

  Program razvoja putne mreže na području Prijepolje

  CS 1984 375

  Obućina,

  Zorana

  Društveno-ekonomska opravdanost

  izgradnje južne zaobilaznice Sarajeva trasom bivše uzane pruge

  CS 1984 363

  Borovčanin,

  Nenad

  Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraćaja u SOUR-

  u “Centrotrans” RO “Teretni saobraćaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog

  mjera za poboljšanje

  CS 1985 2302

  Klašnić, Željko Komparativna analiza ulaganja u AL-Č vagone tipa “Gondola” za prevoz rudače u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u

  blok-vozovima na teritoriji Žto-a Sarajevo do 2005. Godine

  ŽS 1985 2282

  Koldžić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za

  poboljšanje

  CS 1985 362

  Krnić, Admir Projekcija razvoja željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini do

  2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture

  ŽS 1985 2246

  Mučibabić,

  Dragan

  Idejno rješenje dislokacije OOUR-a “Transport” RO “Vitezit” Vitez

  CS 1985 2353

  Mujić, Senaid Program razvoja putne mreže na području Tuzle

  CS 1985 376

  Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegrad-Sjemeć

  CS 1986 350

  Dujmović,

  Karolina

  Saobraćajno-tehnološki aspekt povezivanja luke Ploče i željeznice

  ŽS 1987 2279

  Đurđević, Bosa Saobraćajni projekat magistralnog puta br. 6. Ustiprača – Višegrad

  CS 1987 349

  Mršo, Fikret Projekat organizacije saobraćaja na pruzi Sarajevo – Kardeljevo u 2005. Godini

  ZS 1987 2288

  Mahmutović, Namir

  Prijedlog modernizacije saobraćaja na pruzi Podlugovi – Droškovac

  ŽS 1988 549

  Ohranović,

  Nijaz

  Organizacija zimske službe na putnoj mreži regiona Goražde

  CS 1989 2368

  Puljić, Želimir Analiza postojećeg stanja u OOUR “Putnički saobraćaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje

  CS 1989 2386

 • poslovanja i racionalnije korištenje transportnih sredstava

  Jakić, Katica Organizacija robno-transportnog centra u Mostaru

  ŽS 1990 653

  Jusufović,

  Amir

  Čovjek kao faktor bezbjednosti

  saobraćaja CS 1990 2305

  Kovač, Rasim Analiza organizacije rada voznog parka OOUR “Površinska eksploatacija” RO “Rudnik” Kakanj na prevozu uglja i

  jalovine sa prijedlogom mjera za poboljšanje

  CS 1990 378

  Mustedanagić,

  Emir

  Racionalizacija tehnologije loko-rada u stanici Bihać

  ZS 1990 2287

  Timarac,

  Slobodan

  Saobraćajni projekat osiguranja

  željezničke stanice Prijedor ŽS 1990 2289

  Bejatović,

  Goran

  Komparativna analiza kamionskog i cjevovodnog sistema transporta pepela u termoelektrani Gacko

  CS 1991 543

  Čabrić, Rifat Tehnološki projekat stanice Modriča ŽS 1991 2241

  Ćelo, Himzo Studija i potencijalna funkcija prostora Betanije kao urbane cjeline u sklopu jedinstvene teritorije grada Sarajeva

  CS 1991 377

  Kuko, Mirsad Analiza i primjena nekih bitnih metoda u iznalaženju uzroka saobraćajne nezgode sa prijedlogom mjera za poboljšanje

  CS 1991 2339

  Salamadija,

  Veselin

  Tehničko-tehnološke i organizacione

  specifičnosti itinerera prevoza u preduzeću “Autoboka” Kotor i prijedlog mjera za poboljšanje poslovanja

  CS 1991 2356

  Santrač,

  Radmila

  Analiza bezbjednosti saobraćaja u DP

  ”Unatrans” Bihać i prijedlog mjera za poboljšanje

  CS 1991 2296,

  573

  Todorović,

  Mlađen

  Organizacija održavanja javne čistoće na području zone 26 opštine Novi Grad

  CS 1991 359

  Adilović, Faik Projekat svjetlosne signalizacije na potezu ulice „29 Novembar“ u Travniku

  DT 1991 8175 Prof. dr. Fahrudin Kiso

  Ćirić, Adem Tehnologija rada i proračun kapaciteta stanice Banjaluka (u 2005-toj godini)

  ŽS 1992 2285

  Karamatić,

  Nikica

  Kapaciteti i tehnologija željezničkog saobraćaja u terminalu za žitarice

  “GRAN” skladište Luka Ploče

  ŽS 1992 2266

  Mujnović, Haris

  Organizacija saobraćaja na pruzi Bosanski Novi – Knin

  ŽS 1992 526, 525

  Omerović,

  Omer

  Razvoj mreže lokalnih (seoskih) puteva na području opštine Zvornik

  CS 1992 352

  351

  8152

  Prof. dr. Fahrudin Kiso

  Selimović,

  Rizo

  Analiza bezbjednosti aspekata u

  drumskom saobraćaju na području opštine Srebrenica i prijedlog mjera za poboljšanje za period 1987-1991 godina

  CS 1992 2306

  Čovrk, Enes Transportne potrebe i mogućnosti željezničkog saobraćaja u okviru plavih koridora za stanovništvo grada Sarajeva i regiona Centralne Bosne

  ŽS 1994 2274,

  2275

  Gutić, Muradif Provjera kapaciteta i tehnologije rada željezničke stanice Kreka

  ŽS 1994 2265,

  2236

  Katana,

  Vasvija

  Tehnološki koncept RTC-a Sarajevo sa aspekta funkcije saobraćajnog sistema

  ŽS 1994 652,

  2258

  Odić, Denis Dimenzioniranje prevoznih kapaciteta i CS 1994 2362

 • površina aerodromskih terminala

  Drobo, Abid Organizacija tehnoloških procesa transporta i distribucije roba humanitarne pomoći na primjeru opštine Centar-

  Sarajevo

  CS 1995 356,

  357,

  355

  Hadžić, Admir Uticaj rada u lukama Metković i Ploče na obrt kola

  ŽS 1995 2273

  Imamović,

  Adis

  Tehničko rješenje transporta uglja i prevoz radnika u jami Grahovčići

  CS 1995 390

  Kruho, Salko Izbor i osnovni proračun transportne mehanizacije za uskladištenje žitarica u silos

  CS 1995 2363

  Tupković, Sead Transport rude iz dubinskih dijelova rudnika Olovo primjenom modifikovanih

  konvejere

  ŽS 1995 360,

  651

  Bužo, Nešad Gravitaciono područje robno-transportnog centra Sarajevo

  ŽS 1996 2257, 656,

  2276

  Ferizović, Azra Prijedlog organizacije za minimalan obim saobraćaja na pruzi Sarajevo –

  Ploče

  ZS 1996 2271, 2286

  Hasanović,

  Adnan

  Organizacija transporta otpadnog materijala sa zone – Alipašino polje Opština Novi Grad

  CS 1996 358

  Hrnjica,

  Muhamed

  Organizacija procesa spoljnjeg i

  unutrašnjeg transporta kamenoloma “Maskara” kod Bihaća

  CS 1996 2346

  8177

  Prof. dr. Fahrudin Kiso

  Kurtanović,

  Dželil

  Tehnološki proces rada stanice Sarajevo Teretna

  ŽS 1996 2263

  Pavlović,

  Zdenko

  Idejno tehnološko rješenje RTC-a

  Sarajevo CS 1996 2373,

  655

  Strojil Senad Organizacija manevarskog rada na području operativne službe Sarajevo

  ŽS 1996 546,

  548,

  2248,

  547

  Bušić, Dario Tehnološki proces rada željezničke stanice Ploče i luke Ploče u funkciji rada željezničke pruge Ploče – Vrpolje

  ŽS 1996 7977

  Aščerija, Ešref Analiza postojećeg stanja prevoza putnika na području općine Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje prevoza

  CS 1997 385

  Dinarević,

  Emir

  Organizacija željezničkog transporta za potrebe tvorničkog kompleksa UNIS-

  Vogošća Sarajevo

  ŽS 1997 2255,

  2260

  Djedović, Hajrudin

  Tehnološki proces rada željezničke stanice Podlugovi

  ŽS 1997 2252

  Drinjak,

  Fatima

  Analiza tehnološkog procesa rada željezničke putničke stanice Sarajevo

  ŽS 1997 2249,

  2262

  Hadžiefendić,

  Hasim

  Istraživanje mogućnosti povećanja

  kapaciteta unutrašnjeg transporta u separaciji rudnika Olova u Olovu

  CS 1997 354,

  353

  Hodžić, Rifet Bezbjednosni aspekti drumskog saobraćaja na području Tuzlanske regije

  – TPK sa prijedlogom mjera za poboljšanje

  CS 1997 2303,

  574

  Jamaković,

  Edin

  Organizacija prevoza putnika u željezničkom čvoru Sarajevo

  ŽS 1997 544

  Kahrić, Aladin Analiza bezbjednosti saobraćaja na području opštine Travnik sa prijedlogom

  CS 1997 575,

  2304

 • rješenja

  Lukanović,

  Nenad

  Analiza tarifnog sistema i sistema naplate karata u JMDD “GSP” Tuzla u Tuzli sa prijedlogom mjera za njihovo

  poboljšanje

  CS 1997 2387

  7933

  Prof. dr. Ibrahim

  Jusufranić

  Maksumić,

  Dževad

  Organizacija rada i komercijalni aspekti robno-transportnog centra Mostar

  ZS 1997 659,

  658,

  2290

  Memić, Nedžib Organizacija međugradskog i prigradskog prevoza putnika u DP “Autotransport” Sjenica

  CS 1997 389, 1312

  Mujan, Suno Analiza rada stanice Alipašin Most u prijeratnom periodu sa osvrtom na budući rad

  ZS 1997 2392,

  2393

  Obad, Sanja Analiza tehničko – exploatacionih pokazatelja rada d.o.o. autoprevoz – putnički saobraćaj – Mostar

  CS 1997 2341

  Osmanović,

  Jasmin

  Organizacija informacionog sistema željeznica Bosne i Hercegovine

  ŽS 1997 2254

  Strik, Jasminka Definisanje i analiza reda vožnje za tramvajsku liniju na području grada Sarajeva

  CS 1997 361

  Teskeredžić,

  Sead

  Idejno tehnološko rješenje kontejnerskog terminala u okviru RTC-a Sarajevo

  CS 1997 2361,

  654

  Zilić, Kemo Proračun staničnih kapaciteta granične stanice Čapljina

  ŽS 1997 2278

  Adilović,

  Ramiz

  Organizacija teretnog saobraćaja na pruzi Zenica-Ploče u funkciji rada željezare Zenica

  ŽS 1998 2238

  Agović, Omer Analiza broja prevezenih putnika i broja vožnji po vrstama karata u JKP ”GRAS” Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje prevoza

  CS 1998 2399,

  2398

  Bašić, Ema Analiza bezbjednosti saobraćaja na području općine ilidža sa prijedlogom mjera za poboljšanje

  CS 1998 572,

  2294,

  2572

  Begić, Mujo Analiza federalnih autobuskih linija, koje održava d.d. Centrotrans bus – Sarajevo, sa mjerama poboljšanja

  CS 1998 2397,

  2396

  Drina, Tarik Marketing i nove usluge u telekomunikacijama

  PTS 1998 1314,

  1313

  Džuzdanović,

  Damira

  Koncepcija robno-transportnog centra u Tuzli

  CS 1998 2347,

  2348,

  2291

  Hajradinović,

  Omer

  Saobraćajno-ekonomska opravdanost rekonstrukcije puta Prijepolje-Sjenica

  CS 1998 2342,

  2375,

  2376

  Hercegovac,

  Zehrudin

  Organizacija manevarskog rada u željezničkoj stanici Zenica Teretna

  ŽS 1998 2267,

  2573

  Hodžić, Hasan Definisanje kapaciteta željezničke stanice Živinice

  ŽS 1998 2284, 2283,

  2239

  Kalisi, Mahir ISDN mreža i širokopojasne usluge PTS 1998 1345,

  1343

  Karić, Haris Tehnološki proces rada željezničke stanice Banovići

  ŽS 1998 2237

  Krnjić, Safet Planiranje transportnih potreba na bazi marketing informacija

  CS 1998 2369

 • Martinović,

  Murat

  Razvoj usluga bežičnih telekomunikacija JP PTT Bosne i Hercegovine

  PTS 1998 2208

  5162

  Mulabdić, Senada

  Organizacija putničkog saobraćaja na pruzi Sarajevo-Ploče

  ŽS 1998 2240

  Murtić, Fahira Organizacija putničkog saobraćaja na pruzi Sarajevo-Doboj

  ŽS 1998 2251

  Omerbegović,

  Elvira

  Analiza kapaciteta željezničke stanice

  Zenica ŽS 1998 2268,

  2245

  Piknjač-

  Jaganjac Elma

  Opravdanost uvođenja autobuskih linija u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju

  CS 1998 2385

  Prlić, Stipe Automatizacija i modernizacija šalterskog poslovanja u okviru centra pošta Mostar

  PTS 1998 2198

  Radončić,

  Džavid

  Analiza i organizacija rada saobraćaja na

  pruzi Skoplje – Kičevo ŽS 1998 2280,

  2281

  Rađo, Hajrudin Primjena marketing koncepcije u poštanskom saobraćaju JP PTT saobraćaja BiH

  PTS 1998 2206

  Stjepanović,

  Nadžida

  Modeliranje strukture poštanske mreže

  uz optimizaciju transporta PTS 1998 1346,

  1347,

  1348

  Suljević, Samir Organizacija manevarskog rada u željezničkoj stanici Rajlovac

  ŽS 1998 2253,

  2247

  Suljić, Kadrija Analiza prevoza putnika i prijedlog mjera za poboljšanje prevoza na području općine Ilijaš

  CS 1998 1349,

  1350,

  2374

  Tucak, Džemo Automatizacija i modernizacija šalterskog poslovanja u okviru pošte

  PTS 1998 2472,

  2582

  Zahirović, Muris

  Posebne usluge u FM području RDS kao VAN servis u radio difuziji

  PTS 1998 2382, 2383

  Bečiragić,

  Dževad

  Marketing novih PT usluga u telekomunikacijama na području

  Srednjebosanskog Kantona

  PTS 1999 2234

  5111

  Begović, Hamed F.

  Analiza strukture mreže linija i tehničko-eksploatacionih pokazatelja rada JMDD

  “GSP” Tuzla

  CS 1999 2366, 2367

  Bogdanović,

  Avdo

  Razvoj telekomunikacijskih mreža Kantona Sarajevo

  PTS 1999 2229,

  2205

  Čengić, Armin Analiza kapaciteta željezničke stanice Mostar

  ŽS 1999 2261, 2270

  Dedović,

  Mediha

  Organizovanje i pružanje telekomunikacionih usluga

  PTS 1999 2235,

  5218

  Gačanović,

  Fikret

  Elektronska pošta kao nova PT usluga PTS 1999 2210,

  2223,

  2224

  Hodžić, Vahid Projektovanje signalnog plana izolovane raskrsnice. Primjena na raskrsnici “Željeznička stanica” U Sarajevu

  CS 1999 2256

  Huković, Amir Tehničko-tehnološka analiza saobraćajnih nezgoda i njihove

  posljedice u periodu 1995-1997 godine i prijedlog mjera za poboljšanje

  bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Kantona Sarajevo

  CS 1999 1342,

  1415

  Ibišević,

  Mersiha

  Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na životnu sredinu

  CS 1999 2364,

  4181

  Krehić, Sadmir Mreže i tehnologije prenosa podataka PTS 1999 2233

 • Kukan,

  Muamer

  Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja na pruzi Sarajevo – Doboj

  ŽS 1999 2293,

  2244

  Međedović, Senad

  Tema metode prikupljanja i obrada podataka o tokovima putnika

  CS 1999 2384

  Omerbegović,

  Lejla

  Organizacija željezničkog prevoza potrebe RMK Zenica do 2005. Godine

  ZS 1999 2272,

  2250

  Sinanović,

  Zijad

  Razvoj gradsko-prigradskog prijevoza

  putnika na području općine Zavidovići do 2005. Godine

  CS 1999 2340,

  2389

  Spahić, Ekrem Analiza bezbjednosti saobraćaja na području općine Tešanj sa prijedlogom

  mjera za poboljšanje

  CS 1999 2300

  Šurković, Salko

  Tehnološka primjena računara u šalterskom poslovanju pošta

  PTS 1999 2225, 2226

  5174

  Zuko, Vahidin Analiza usklađenosti tehnoloških zahtjeva i integralnih sistema transporta

  “Sarajevske pivare”

  ZS 1999 1417, 1418,

  1416,

  2351

  Bašić, Almir Primjena digitale pretplatničke linije (DSL) kao nove usluge u telekomunikacijama

  PTS 2000 2207 5123

  Ćorović, Enver Metode vještačenja saobraćajnih nezgoda sa posebnim osvrtom primjene grafoanalitičke metode. Određivanje

  brzine kretanja vozila u saobraćajnim nezgodama

  CS 2000 2338,

  2337

  Gugić, Željko Realizacija transportne djelatnosti u SP Mostar

  CS 2000 2574,

  2395

  Heleg, Ernes Analiza rada i mjere za poboljšanje organizacije u d.d. “Zenicatrans-teretni saobraćaj” – Zenica

  CS 2000 2345

  Ivandić, Jasna Tehnološki proces rada teretne stanice “Natron” Maglaj

  ŽS 2000 2264

  Jašarević,

  Rijad

  Metodologija i način izrade uviđajne

  dokumentacije kod saobraćajnih nezgoda CS 2000 2297

  Karabeg, Aras Tehnološko-organizacione karakteristike postojećeg stanja u ATP špediciji – Bugojno sa prijedlogom mjera za

  poboljšanje

  CS 2000 2390,

  2391

  Lujanović, Mirko

  Unapređenje organizaciono-tehnoloških mjera kod pružanja poštanskih usluga velikim korisnicima

  PTS 2000 2218, 2219

  Mandžuka,

  Mugdim

  Organizacija transportnih funkcija u

  poštanskom centru 71200 Sarajevo PS 2000 2579,

  2222,

  2214,

  2578

  Sarić, Šefik Analiza kvaliteta poštanskog saobraćaja i mjere za poboljšanje

  PTS 2000 2581

  Sejmenović,

  Zijad

  Organizacija telefonske mreže ZE-DO Kantona

  PTS 2000 2232

  Delija, Mirsada Modernizacija poštanskog saobraćaja putem uvođenja informacionih sistema

  PTS 2001 2220,

  2216, 2200

  5232

  Dunović, Milan

  Rješenja i primjene DECT sistema (Digital European Cordless

  Telecommunications-digitalne evropske

  PTS 2001 2204

 • bežične telekomunikacije)

  Džumhur, Saša Komunikacije poslovnim podacima na nivou direkcije željeznica Bosne i Hercegovine

  ŽS 2001 2242

  5120

  Đokić,

  Vladimir

  Tehnologija funkcionisanja virtualnih

  privatnih mreža PTS 2001 2212

  Đozo, Elida Analiza stanja bezbjednosti saobraćaja na teritoriji općine Novi Grad sa prijedlogom mjera

  CS 2001 2309

  Gudelj,

  Radovan

  Analiza transportne funkcije u preduzeću

  “D.D. Sarajevski kiseljak” CS 2001 2372

  Hadžiavdagić,

  Emina

  Uvođenje mehanizacije i automatizacije u poštanske centre

  PTS 2001 2203,

  2209,

  2202

  Hodžić,

  Mensur

  Analiza izbora Itinerera u procesu transporta pri prevozu robe

  CS 2001 2365

  Hrvat, Selim Transportna funkcija SKI centra Bjelašnica – Igman

  PTS 2001 2349, 2350

  Jahić, Kemal Rješenja i primjene GPS-a (Global Positioning System / Sistem za globalno

  pozicioniranje)

  PTS 2001 2230

  Jažić, Nedžad Mreža za upravljanje i održavanje telekomunikacione mreže – TMN

  PTS 2001 2227 2228

  5500

  Karić, Zikret Organizacija željezničkog transporta za potrebe Termoelektrane Tuzla

  ŽS 2001 2259

  Sejfić, Fikreta Automatizacija i mehanizacija prerade poštanskih pošiljaka

  PTS 2001 2221

  5194

  Skoko, Dejan Analiza preventivnih mjera u zaštiti vozača i putnika pri eksploataciji putničkih automobila

  CS 2001 2401

  Šikalo, Hajro Internet u funkciji marketinga i njegova uloga u prodaji saobraćajnih usluga

  PTS 2001 2201

  Šiljdedić, Enes Marketing funkcija u autotransportnom preduzeću ”SANA” Ključ – stanje, organizacija i razvoj

  CS 2001 2370,

  2355,

  2371

  Zejnilagić, Senad

  Savremene elektronske usluge u poštanskom saobraćaju

  PTS 2001 4090, 5217

  Abdurahmanov

  ić, Sanja

  Regulativa i tehnološko-poslovni procesi u međunarodnom poštanskom saobraćaju

  PTS 2002 5128

  7969

  Prof. dr. Šefkija Čekić

  Ahmetović,

  Davor

  Operativno upravljanje saobraćajem na

  željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

  ŽS 2002 2243,

  2335

  Bilić, Bojan Sistem zaštite podataka građana (CIPS) u okviru E-Govermenta

  PTS 2002 2211

  Burić, Dževad Radio-komunikacijski sistemi u zračnom saobraćaju

  PTS 2002 3324

  Ćeremida, Haris

  Galileo – Evropski satelitski sistem za globalno pozicioniranje

  PTS 2002 5151 8003

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Gadžo, Senada Saobraćajno tržište u kontekstu razvoja međunarodnog poštanskog saobraćaja

  PTS 2002 2215

  5173

  Hadžić, Anel Prijedlog nove metodologije praćenja nastanka saobraćajnih nezgoda u cestovnom saobraćaju

  CS 2002 2332

  Heco, Saida Regulativa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

  PTS 2002 5171

  Ivojević,

  Ahmet

  Tehnologije prenosa podataka u

  radiomobilnim komunikacijama PTS 2002 2231

  5092

  Prof. dr. Nediljko Bilić

 • 7999

  Kadrić, Edin Internet u funkciji povećanja kvaliteta željezničkih saobraćajnih usluga

  ŽS 2002 2336

  Karišik, Asad Inteligentne tehnologije u upravljanju javnim gradskim prevozom putnika

  CS 2002 2334

  Lončar, Biljana IPS (International Postal System) – kao tehnološka podrška za evidenciju komunikacija i upravljanje poštanskim

  sistemima

  PTS 2002 5187

  Maksumić, Elvana

  Tehnološka osnova mobilnih satelitskih sistema na Leo orbiti

  PTS 2002 5233 7959

  Prof. dr. Nediljko Bilić

  Muftić, Nedžib Komparativna regulativa (međunarodna i domaća) u oblasti ispitivanja drumskih

  vozila

  CS 2002 2388

  Mujezinović, Zijah

  Optimizacija procesa prerade transporta pošiljki poštanskog Centra Sarajevo

  PTS 2002 2199

  Musić, Nusret Analiza bezbjednosti saobraćaja u vojsci Federacije u odnosu na Federaciju BiH

  CS 2002 2298

  Poljak, Amira Uloga interneta u povećanju usluga u poštanskom saobraćaju

  PTS 2002 5188

  Šehić, Adis Identifikacija opasnih mjesta na cestama općine Ilijaš sa prijedlogom mjera

  sanacije

  CS 2002 2394, 2400

  Trtić, Mirsad Integracija novčanog poslovanja u poštansku mrežu JP BH Pošta na bazi informatizacije sistema

  PTS 2002 2326,

  2327

  5179

  Zukanović,

  Jasmin

  Koncept uslužnog sistema sa analizom poštanskih usluga u JPBH pošte

  PTS 2002 5110

  Hodžić, Jasmin Tehničko – tehnološka rješenja pristupne mreže u UMTS-u

  PTS 2002 8002 Prof. dr. Nediljko Bilić

  Bukva, Ferid Bezbjednost i kontrola saobraćaja na željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

  ŽS 2003 2651

  Buturović,

  Soraja

  Transport poštanskih pošiljki PTS 2003 3465

  Čeliković,

  Hajrudin

  Sistemi prenosa bazirani na SDH

  tehnologiji PTS 2003 3466,

  2650

  8001

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Deljković,

  Denis

  Perspektiva poštanskog saobraćaja kroz

  direktni marketing (ONE-TO-ONE) marketing

  PTS 2003 2664

  Đerzić, Edis Uticaj Internet tehnologije i WEB Site-a na poboljšanje poslovanja poštanskih

  operatera

  PTS 2003 2662

  Felić, Damir Stanje cestovne infrastrukture i okoline te njen uticaj na sigurnost cestovnog

  saobraćaja Unsko-Sanskog Kantona

  CS 2003 2333

  Fetahagić,

  Faris

  Uticaj TETRA sistema na rad i kvalitet pružanja usluga u službama javne bezbjednosti

  PTS 2003 2646

  Hadžiabdić,

  Samra

  Tehnologija povezivanja mobilnih

  terestrijalnih sistema treće generacije i satelitskih sistema

  PTS 2003 2666

  5504

  Husika, Azra Analiza nivoa usluge na putnim čvorištima na području općine Kakanj

  CS 2003 2670

  Japalak, Zehra Uloga savremene TK mreže u modernizaciji transporta i distribucije

  PTS 2003 2213,

  2331,

  2330

  Juljević, Elvir Customer relationship management PTS 2003 2649

 • (CRM) u telekomunikacijskom prometu

  Karzić, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema

  PTS 2003 2663

  Korzić, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema

  PTS 2003 5147

  Kulić, Nedim Savremene tehnologije transporta u radu sa kolskim pošiljkama stanice Sarajevo Teretna

  ŽS 2003 3328

  Kuluglić, Banis Savremene tehnologije prenosa podataka i njihova primjena

  PTS 2003 2668,

  5216

  Kurtanović,

  Dželil

  Analiza postojećeg stanja tramvajskog

  saobraćaja u Sarajevu i pravci daljnjeg djelovanja

  ŽS 2003 2669

  Lihovac,

  Damir

  Funkcija i organizacija rada bosanskohercegovačkog auto-moto kluba

  ŽS 2003 2671,

  3464, 2672

  Lihovac,

  Danijar

  Analiza projekta “Rolling Shelf” i njegova primjena u Bosni i Hercegovini

  CS 2003 2583

  Ramusović,

  Bilgena

  Model prerade poštanskih pošiljaka u

  automatizovanim procesima rada PTS 2003 2328

  Raščić, Arslan Tehnologija i sistemi za pružanje lokacijski baziranih usluga

  PTS 2003 2609

  5253

  Stefanović, Džana

  CALL Center u portalu Telecom operatera

  PTS 2003 2647

  Stočanin, Elmir Tehnologija bežičnog pristupa Internetu PTS 2003 3327

  5495

  Tanjo, Amer Nove tehnologije u pristupnim telekomunikacionim mrežama

  PTS 2003 2667

  Zaimović, Adnan

  Elektronska trgovina u funkciji povećanja tržišta poštanskog prometa

  PTS 2003 2665

  Zunđa, Melis Usluge u mobilnim telekomunikacijama PTS 2003 2648

  6163

  Ahmić,

  Muhamed

  Organizacija saobraćaja vozova u vanrednim i posebnim uslovima na

  području Federacije Bosne i Hercegovine

  ŽS 2004 3446

  Bakula, Darijo Upravljanje UMTS mrežom PTS 2004 3463, 3453

  5505

  Barut, Muhamed

  Savremeni pravci razvoja pošte kao elektroničkog i globalnog sistema

  PTS 2004 5193

  Beridan,

  Elvedin

  Uticaj internet protokola na kvalitet govornih telekomunikacionih usluga

  PTS 2004 4376,

  3475

  Cucak, Sead Uloga i uticaj troškova na rad sa kolima ŽS 2004 3579

  Čaušević, Edin Standardizacija tehnologija bežičnih LAN mreža

  PTS 2004 4180 Prof. dr. Nediljko Bilić

  Dautović,

  Belma

  Primjena računarskih komunikacija u

  konceptima centraliziranog upravljanja komutacionih sistema

  PTS 2004 3576

  5121

  Dautović, Emir Analiza potreba izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija

  izgradnjom obilaznica

  CS 2004 3449

  Dedić, Elvedin Brze željeznice projekti za budućnost Željeznica BiH

  ŽS 2004 3329

  Gorani, Etrit Uticaj WIMAX 802.16 tehnologije na razvoj komunikaciskog saobraćaja

  PTS 2004 3483

  7968 4117

  5150

  Prof. dr. Nediljko Bilić

 • Hadžić, Edina Internet marketing-tehnike uspješnog on-line nastupa

  PTS 2004 3586,

  4179

  Hajran, Armin Primjena DECT sistema u urbanim i ruralnim područjima

  PTS 2004 3339

  Hasanović,

  Jasmina

  Sigurnost i zaštita podataka elektronskog

  poslovanja PTS 2004 3460,

  4116

  Husić, Almir Analiza transportne funkcije u mikrologističkim procesima preduzeća KJKP “Sarajevogas”

  CS 2004 3452,

  4122

  Islamagić,

  Erdal

  Tehnologija LAN mreža PTS 2004 3481

  5175

  8000

  Prof. dr. Nediljko Bilić

  Islamović,

  Anes

  Primjena matematičkih modela u funkciji

  analize saobraćajnog toka DST 2004 3581

  8174

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Jerlagić, Emir Koncepcije/tehnologije mobilnih celularnih komunikacija

  PTS 2004 3447,

  3448

  5155

  Kahriman,

  Sedin

  Perspektiva UMTS-a (univerzalnog mobilnog telekomunikacijskog sistema) u Bosni i Hercegovini

  PTS 2004 3471,

  3470

  Kapo, Edin Tehnologije pristupa internet mreži PTS 2004 3338

  5499

  Klačar, Zamir Tehnologija WAP protokola PTS 2004 3578,

  5197

  Kurtanović, Hasan

  Analiza prevoznih kapaciteta na području Kantona Sarajevo i

  usklađivanje sa potrebama stanovništva

  CS 2004 3472 4121

  Merdan, Enisa Primjena ATM tehnologije na širokopojasnu telekomunikacionu mrežu B-ISDN

  PTS 2004 3461

  5189

  6657

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Mujačić, Esed Analiza kapaciteta pruge Tuzla-Doboj i perspektivni obim prevoza

  ŽS 2004 3577

  Omerbašić,

  Edin

  Nove tehnologije poštanskog saobraćaja i njihov uticaj na zaštitu okoliša

  PTS 2004 3450

  7974

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Omerović,

  Adnan

  Elektronsko bankarstvo u funkciji

  razvoja poštanskog saobraćaja PTS 2004 3473

  Petrović,

  Mensur

  Bar kod i njegova primjena u

  poštanskom saobraćaju PTS 2004 3486,

  4174

  Podbičanin, Ahmedin

  Sigurnost kao mjera kvaliteta telekomunikacijske mreže

  PTS 2004 3462, 4177

  Poračanin,

  Elbis

  Optimalno kočenje vozila sa stanovišta efikasnosti, stabilnosti i upravljivosti

  CS 2004 3484

  6507

  Doc. Dr. Suada Dacić

  Puščul, Sanel Metode i programi održavanja telekomunikacione mreže

  PTS 2004 3478,

  3477

  Sarač, Adis Organizacija portala GPRS sistema PTS 2004 3451,

  5219

  Semić, Ibro Optička vlakna kao medij prenosa PTS 2004 3587 5226

  Sijamija,

  Sanjin

  Tehnologija i primjena sistema Bluetooth PTS 2004 3582

  4118 5149

  Smajić,

  Dženan

  Strukturiranje baza podataka i njihova primjena u telekomunikacijskom

  saobraćaju

  PTS 2004 3485

  4059

  Suljević, Muamer

  Savremeni pristup modeliranja i dimenzionisanja kružnih raskrsnica

  CS 2004 3482 6508

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Šatrović, Samir Međusobno djelovanje mreža GSM i PTS 2004 3580,

 • DECT 4175

  5118

  Toskić, Sibela Razvoj novih poštanskih usluga integracijom telekomunikacijskih

  tehnologija

  PTS 2004 3330

  Tucaković,

  Lejla

  Identifikacija i podjela usluga između poštanskog i telekomunikacijskog saobraćaja

  PTS 2004 5178

  7972

  Prof. dr. Enes

  Arnautović

  Zelenturović,

  Sulejman

  EDGE kao tehnologija poboljšane brzine

  prijenosa za globalnu evoluciju PTS 2004 3583,

  4176

  Zuko, Muhidin Primjena digitalne PMR mreže i njen uticaj na privredu i društvo

  PTS 2004 3479

  5192

  Živalj, Fahrudin

  ADSL mreža i njena primjena u komunikacijskom saobraćaju

  PTS 2004 3480 5170

  Žlof, Zoran ParcelCall tehnologija praćenja i pronalaženja pošiljaka i njena primjena u

  poštanskim organizacijama i korporacijama – poštanskim

  integratorima

  PTS 2004 3454,

  4178

  Gurbeta, Salih Osnovni principi, integracija i usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju

  PTS 2004 7970 Prof. dr. Enes

  Arnautović

  Abdagić, Fikret Primjena SSL protokola umreženih komunikacijskih sistema

  PTS 2005 3611 5119

  6598

  Doc. Dr. Samir Čaušević

  Agić, Ibrahim Uticaj automatizacije I informatizacije na uslužni sistem u JP BH Pošta

  PTS 2005 3600

  Ahmetspahić,

  Almir

  Video usluge na xDSL infrastrukturi PTS 2005 3599

  5256

  5497

  Akšamović,

  Elmir

  Analiza faktora stabilnosti kretanja

  cestovnih vozila kroz zakrivljenost ceste CS 2005 3684

  5381

  6591

  Doc. Dr. Suada Dacić

  Berković,

  Mirza

  Tehnologija I standardi multimedijalnih

  komunikacija PTS 2005 3691

  Branković,

  Emir

  Tehnologija multipleksiranja u optičkim sustavima prijenosa

  PTS 2005 3609

  Bučan, Eldin Uticaj saobraćaja na kvalitet zraka na području Kantona Sarajevo

  CS 2005 3596, 4120

  6369

  Čengić,

  Džemal

  Transport opasnih materija u korelaciji sa standardima ISO 14000

  CS 2005 3687,

  4063

  Čengić,

  Muamer

  Utjecaj I efekti elektromagnetnog

  zračenja GSM infrastrukture I mobilnih aparata na ljude I okoliš

  PTS 2005 3698

  5395

  Ćesir, Dževad Kvalitet saobraćajne usluge na području općine Ilidža

  CS 2005 3603

  Delić, Amel Upravljanje saobraćajem vozova u uslovima strategije razvoja željeznica BiH

  ŽS 2005 3606

  Deljanin,

  Emilija

  Kontrola I standardizacija u funkciji kvaliteta I efikasnosti poštanskog sistema

  PTS 2005 3590

  Dinar, Mirza Satelitski sistemi u funkciji mobilnih mreža

  PTS 2005 3700

  Dreca, Halid GMPLS tehnologija I njene prednosti u telekomunikacijskom saobraćaju

  PTS 2005 3593

  Durak, Esnaf Uticaj saobraćaja na nivo buke u Kantonu Sarajevo

  CS 2005 3594,

  4119

 • Duraković,

  Zahid

  Analiza tehnološko-eksploatacionih pokazatelja i mjere za poboljšanje poslovanja u “Zenicatrans-prevoz

  putnika” D.D. Zenica

  CS 2005 3584

  8008

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Gadžo, Nedim Perspektive I razvoj telekomunikacijskih mreža na području Kantona Sarajevo

  PTS 2005 3688

  6593

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Goletić, Said Analiza uticaja transporta na okoliš u urbanim sredinama sa posebnim osvrtom

  na grad Sarajevo

  CS 2005 4171

  6596

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hadžić, Eldin Značaj primjene elektronskog stabilizacijskog sistema na eksplatacione karakteristike cestovnih vozila

  CS 2005 3605

  8161

  Prof. dr. Suada Dacić

  Hadžidamjano

  vić, Dragan

  Uloga željezničke stanice Sarajevo

  Teretna u ukupnom radu Sarajevskog čvora

  ŽS 2005 3601

  Hadžimušović,

  Edin

  Aspekti primjene novih tehnologija u

  planiranju saobraćajno-transportnih sistema”

  CS 2005 3699

  Haračić, Rizah Kapacitivna analiza cestovne mreže na užem području općine Kakanj

  CS 2005 3636

  6599

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Hasanović,

  Elvedin

  Univerzalni bluetooth daljinski upravljač PTS 2005 3683

  Kadić, Amel Analiza kriterija za izbor manevarske lokomotive sa posebnim osvrtom na potrebe željeznice Federacije Bosne I

  Hercegovine

  ŽS 2005 3697

  6600

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Karšić, Nermin Inteligentne mreže (IN) u funkciji izgradnje nove generacije mreža

  PTS 2005 3733

  7928

  Prof. dr. Samir

  Čaušević

  Kasumović, Edina

  Analiza javnog prijevoza putnika na području općine Tuzla

  CS 2005 3693

  Korora,

  Elvedin

  Analiza tehnologija održavanja motornih vozila sa aspekta sigurnosti u saobraćaju

  CS 2005 3585,

  4168

  Ljatifi, Besim Tehnologija kablovskog interneta PTS 2005 3595

  5109

  Matoruga,

  Nedim

  Billing sistemi kod telekom operatora PTS 2005 3682

  5292

  5298

  Mehanović,

  Mirza

  Tehnologija i primjena smart kartica PTS 2005 5157

  3780

  Mehmedović, Alma

  Dizajniranje tehnoloških procesa telekomunikacijskih operatora

  KOM 2005 3694 4061

  5099

  Mistrić, Šejla Perspektive I razvoj elektronskih medija na području Kantona Sarajevo

  PTS 2005 3607

  5329 6595

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Mučibabić,

  Tanja

  IP telefonija KOM 2005 3689

  4167 5501

  Mušović,

  Jasmina

  Bluetooth tehnologija u telekomunikacijskim sistemima

  KOM 2005 3690,

  4173 5228

  5317

  Okanović, Senad

  Tehničko-tehnološke karakteristike vodova u komunikacionom saobraćaju

  PTS 2005 3592, 4170

  Omerović,

  Nermin

  Širokopojasni pristup telekomunikacija preko energetske mreže

  PTS 2005 3610

  6594

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Pezo, Muamer Stanje sigurnosti cestovnog saobraćaja CS 2005 3686 Prof. Dr. Osman

 • na području BPK-a 6597 Lindov

  Polić, Nina Optički kablovi u telekomunikacionim mrežama

  PTS 2005 3692

  5225 8146

  Prof. dr. Nediljko Bilić

  Prlić, Ivica Arhitektura I primjena WAP protokola u pokretnim mrežama

  KOM 2005 3836,

  4058 5098

  Ramezić, Sanin Informaciono-komunikaciona mreža Univerziteta u Sarajevu

  PTS 2005 3598

  7998

  Prof. dr. Samira

  Čaušević

  Ramić, Alen Tehnike I tehnologije zaštite podataka u prenosu I pristupu

  PTS 2005 3608

  5507

  Sinanović,

  Safet

  Tehničko-tehnološko rješenje poštanskog šaltera za prijem paketa I korespodencije

  PTS 2005 3696

  4060

  8179

  Prof. dr. Enes

  Arnautović

  Skeledžija,

  Alma

  Pravna infrastruktura u informacionom društvu Bosne I Hercegovine

  KOM 2005 3685,

  4166

  Šabanović,

  Jasmina

  Mobilni marketing u prometnim sistemima

  KOM 2005 3695

  6592

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Šabaredžović,

  Mersad

  Stepen sigurnosti u saobraćaju na

  području Kantona Sarajevo CS 2005 3604

  8158

  Prof. dr. Osman Lindov

  Šahinagić,

  Faruk

  Tehnološko organizacijski model

  prenosa pošiljaka integratora I agenata PTS 2005 3786

  6359

  Šahman,

  Jasmin

  Tehnologija IP i MPLS virtualnih privatnih mreža

  KOM 2005 4115

  3591

  5154

  Talović, Rusmir

  Tehnologija SMS usluge u fiksnoj mreži PTS 2005 3597, 4172

  5503

  Vehabović, Alija

  Kapacitet I nivo usluge na dionici autoputa Jošanica – Podlugovi

  CS 2005 3602

  Adilović, Edin Vučno-brzinske karakteristike cestovnih vozila u funkciji eksploatacije

  CS 2006 4149

  5765

  Akšamović,

  Elvir

  Prijevoz po standardima Evropske Unije CS 2006 3777

  Alić, Sanela Specifičnosti Ericsson-ovih rješenja za nove generacije mreža

  PTS 2006 4080

  5351

  5506

  Arapović,

  Damir

  Komparativna analiza rada stanica Alipašin Most sa aspekta uvođenja savremenih signalno-sigurnosnih uređaja

  ŽS 2006 4403

  Babić, Selma Digitalni marketing i tehnologije i usluge KOM 2006 5161

  5386

  4162

  Bajramović,

  Adnan

  Analiza nivoa saobraćajne usluge na

  području općine Zenica CS 2006 3776

  5319

  6373

  Bajrić, Elma Sigurnosni aspekti transporta opasnih materija cestovnim saobraćajem

  CS 2006 4086

  Barčić, Safet Uloga saobraćajnog inženjera u formiranju saobraćajne kulture

  ŽS 2006 3772

  Čavčić, Fikret Pošta kao logistički operater PS 2006 4342

  Duvnjak, Faruk Paketske mreže za prenos vremenski osjetljivih informacija

  KOM 2006 4067

  Fejzagić, Sead Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na okoliš

  CS 2006 4083

  Fejzić, Novi koncept upravljanja u prevozu ŽS 2006 3767

 • Muamer putnika tramvajskog saobraćaja na području Sarajeva

  5320

  Franjković,

  Franco

  Tehničko-ekonomska analiza pristupne mreže temeljene na ADSL tehnologiji

  KOM 2006 4068

  Grbo, Adnan Mirujući saobraćaj u centralnoj gradskoj zoni Sarajeva

  CS 2006 3784

  Hadžić, Anida Uticaj virtualne mobilnosti i dostupnosti na razvoj i poslovanje savremenih kompanija

  KOM 2006 4152

  Hadžiosmanovi

  ć, Arnes

  Analiza sigurnosti saobraćaja na

  području Srednjobosanskog Kantona CS 2006 4087,

  4157

  5328

  Hebibović,

  Suad

  Analiza izmjeritelja rada voznih jedinica

  I voznog osoblja CS 2006 4081

  6660

  8005

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Helja, Damir Marketinško-tehnološka analiza gaminga KOM 2006 4161

  5394

  5755

  Hindija, Adem Pošta kao finansijska institucija za domaći I međunarodni novčani promet

  PTS 2006 3787

  Hodžić, Amir Ekonomska opravdanost primjene bežičnih širokopojasnih komunikacija

  KOM 2006 4076, 4154

  Hodžić, Ervin Tehnologija prenosa podataka u mrežama sa CISCO RUTERIMA

  PTS 2006 4343

  5309

  5156

  Horozović,

  Emir

  Kapacitivna analiza cestovne mreže na

  užem području općine Zavidovići CS 2006 3775

  Jusić, Almir Kapacitivna analiza na dionici magistralnog puta Bihać-Bosanska Krupa

  CS 2006 4088

  5318

  Kadribašić,

  Elvin

  Zračni kočioni sistem I njegov uticaj na

  sigurnost kretanja željezničkih vozila ŽS 2006 3779

  Kahriman,

  Mirzet

  Nove tehnologije u mobilnim celularnim

  komunikacijama KOM 2006 4164

  Kahvedžić,

  Jasmin

  IPTV over xDSL PTS 2006 4092

  5509

  Kaltak, Mahir Tehnologija VoIP-a PTS 2006 3783

  5145

  Kosovac, Amel Marketing podrška unapređenju odnosa prema korisnicima usluga u BiH Telecom-u implementacijom konvergentnog billing sistema

  KOM 2006 3834,

  5195

  Kovač,

  Almedin

  Modeli naplate sadržaja I usluga u

  mobilnim paketskim mrežama KOM 2006 4064

  6655

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Kovačević,

  Aziz

  Analiza stanja I razvoja cestovne infrastrukture na području Srednjobosanskog Kantona

  CS 2006 3768,

  4155

  6653

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Kulovac, Seida Mjesto xDSL tehnologije u širokopojasnim pristupnim mrežama

  PTS 2006 3769,

  5199

  Lakota, Indira Elektronsko poslovanje i zaštita podataka PTS 2006 4163 5164

  Lomigora,

  Adnan

  Uticaj transportnih troškova na razvoj željezničkog saobraćaja u Federaciji

  Bosne I Hercegovine

  ŽS 2006 3778

  6662

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Maglić, Elmir Uslužne platforme u mobilnim komunikacijama

  PTS 2006 4148 5511

  5825

 • Martić,

  Nebojša

  Sistemi za elektronsko lociranje I pračenje poštanskih pošiljaka-track and trace i sistem IPS

  PTS 2006 3785

  7990

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Mešinović,

  Alem

  Mogućnosti primjene telematskih

  sistema u transportnim preduzećima CS 2006 4150

  5148

  6661

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanović

  Migić, Sanela Baze podataka kao podloga bussines inteligenciji

  KOM 2006 4335

  5382

  5190

  Mujanović,

  Amela

  Uloga menadžmenta u kompjuterski

  baziranim informacionim sistemima KOM 2006 4066

  6360

  Mujkanović,

  Amar

  Primjena I tehnologija MMS-a kao nove telekomunikacione usluge (CD)

  PTS 2006 3773

  5510

  4062

  Mustafić, Menaf

  Stanje i problemi organizacije cestovnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini

  CS 2006 4158 5717

  4491

  4846

  Mušanović,

  Elvedin

  Osnovne razlike billing sistema za sisteme 2G, 2.5G i 3G mobilnih komunikacija

  KOM 2006 5512

  Naimkadić,

  Nedim

  Razvoj I primjena mobilnog poslovanja KOM 2006 3770

  5498

  6659

  Doc. Dr. Nediljko Bilić

  Omerbegović,

  Belma

  Analiza kapaciteta I nivoa usluge na

  dionici autoputa Podlugovi-Visoko CS 2006 3782

  5370

  Omerbegović,

  Jasmin

  Osiguranje kvaliteta željezničkih vozila u eksploataciji

  ŽS 2006 4334

  Pamuk,

  Elvedin

  Usluge dodatne vrijednosti bazirane na mrežnoj inteligenciji

  KOM 2006 4151

  5234 5750

  Planinčić,

  Samir

  Tehnološko-eksploatacione mjere za efikasnije poslovanje “Centrotrans

  Eurolines d.d.” Sarajevo

  CS 2006 3781,

  4165

  Pločo, Emir Tehnologija povećanja brzine prijenosa podataka na radio dijelu UMTS-a

  KOM 2006 4344, 5196

  Purišić, Emil Interfejsi mrežnih usluga u telekomunikacijskom saobraćaju

  PTS 2006 3835

  4160 5753

  Rajkić,

  Dževdet

  Analiza tehničke ispravnosti vozila sa aspekta sigurnosti saobraćaja

  CS 2006 4077

  5748

  Riđić, Željko Stanje I perspektive željezničke električne vuče u Bosni I Hercegovini

  ŽS 2006 3771

  Rizvan, Ervin Sigurnost saobraćaja sa osvrtom na cestovne pravce Zeničko-Dobojskog Kantona

  CS 2006 3766

  5747

  Rujanac, Adis Kapacitivna analiza na dionici magistralnog puta Travnik-Donji Vakuf

  CS 2006 3774,

  4169

  Sakić, Emir Analitički prilaz kablovskim medijima prijenosa

  PTS 2006 4089

  Salkić,

  Miralem

  Neuronske mreže I primjena algoritama u optimizaciji planiranja mreža

  KOM 2006 4084

  5391 4153

  Salkić, Zuhdija Organizacija i funkcionisanje ugovornih pošta u centru pošta Tuzla

  PTS 2006 4345

  4848 6654

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Sofić, Amra Specifičnosti Siemens-ovih rješenja PTS 2006 4078

 • mreže nove generacije 5227

  Sojkić, Nijaz Elektronsko poslovanje I sigurnost poštanskog prometa

  PTS 2006 4079

  Šimunović,

  Dejan

  Telekomunikacijska tehnologija VDSL KOM 2006 4065

  Turkić, Damir Tehnološki procesi pretovarnih operacija u Luci Ploče

  ŽS 2006 4085

  4156

  Višća, Emir Širokopojasne usluge u mobilnim mrežama – pristup putem WLAN-A

  KOM 2006 4159

  Živojević,

  Mediha

  Tehnološki proces rada željezničke

  stanice Sarajevo ŽS 2006 4082

  4847

  Alihodža,

  Samed

  Analiza stanja rezervnih dijelova na BH

  tržištu CS 2007 4336

  5388

  Alikadić, Adnan

  Planiranje razvoja nemotorizovanog saobraćaja na području grada Sarajeva

  CS 2007 4479 5688

  Doc. Dr. Mustafa Mehanović

  Batić, Maja Primjena savremenih TK Tehnologija u HT Mostaru – Eronetu

  KOM 2007 4419

  Bećković,

  Sanela

  Razvoj i primjena novih informaciono –

  komunikacijskih tehnologija u TK prometu

  KOM 2007 4485

  7960

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Buljubašić,

  Saudin

  Uticaj VOIP-a na poslovanje klasičnih telekom operatora

  KOM 2007 4414 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Cikotić, Haris Specifičnost tarifiranja u mobilnim komunikacijama

  PTS 2007 4394

  5778

  Crnomerović,

  Alma

  Specijalni prijevozi roba CS 2007 4481

  6656

  Doc. Dr. Sabira

  Salihović

  Čajdin, Alma Pravci razvoja i uspostavljanja novih odnosa velikih korisnika i poštanskih

  preduzeća

  PTS 2007 4398 8151

  Prof. dr. Enes Arnautović

  Čelik, Amela Tehnički i ekonomski aspekti iskorištenja mobilnih mreža 3. Generacije

  KOM 2007 4412

  5764

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Džaferović,

  Samir

  Savremeni pristup identifikaciji

  uzročnika saobraćajnih nesreća u BiH CS 2007 4417

  6648

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Džebo,

  Almedin

  Fiksni radio relejni sistemi prenosa u frekvencijskim opsezima do 10 GH2

  PTS 2007 4337

  5229

  Ganić, Mirza Poslovni model multimedijalnog kontaktnog (CALL) centra

  KOM 2007 4413 5772

  Doc. Dr. Mugdim Bublin

  Heganović,

  Uzeir

  Informacijski agenti za prikupljanje podataka

  KOM 2007 4339

  5356

  Iljazagić,

  Jasmina

  Analiza tehničko-eksploatacionih

  pokazatelja rada „Transturist“ d.d. Tuzla CS 2007 4390

  5762

  4408

  7935

  Prof. dr. Osman Lindov

  Japaur, Asmer Analiza stanja mirujućeg saobraćaja u Kantonu Sarajevo sa osvrtom na centralnu gradsku zonu

  CS 2007 4406

  7937

  Prof. dr. Osman Lindov

  Jašarević, Emir Analiza eksploatacionih troškova vuče teretnih vozova na dionici Blažuj-

  Bradina

  ŽS 2007 4341

  6652

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Kadribašić,

  Damir

  WIMAX tehnologija i fiksne komunikacije

  PTS 2007 4338

  Kalaba, Alen Kvalitet usluga u distribuiranim multimedijalnim komunikacijama

  PTS 2007 4411

  Kaniža, Samir Modeli optimizacije saobraćajnih mreža CS 2007 4484

  5347

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanović

  Karahmet, Integracija tehnoloških procesa novčanog PS 2007 4399

 • Armin poslovanja u poštanski sitem

  Kasumagić,

  Tarik

  Modeli primjene M-commercea PTS 2007 4393

  5502 7964

  Prof. dr. Nediljko Bilić

  Keč, Hana Mobilne komunikacije u vanrednim situacijama

  KOM 2007 4391

  5770

  Lisić, Mirza Optimizacija izrade reda vožnje u željezničkom saobraćaju

  ŽS 2007 4401

  Medić, Sanjin IP tehnologija za prijenos audio servisa KOM 2007 5396 Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Nahodović,

  Irsad

  Metode kod proračuna troškova u željezničkom saobraćaju

  ŽS 2007 4340

  6367 6650

  8167

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Omerhodžić, Džejna

  Primjena ITS-a na cestovnim saobraćajnicama

  KOM 2007 4475 Prof. Dr. Kemo Sokolija

  Pandžo, Nafija Špedicije u razvoju multimodalnog transporta

  CS 2007 4395

  5387 5771

  Ramić, Armin Analiza sigurnosti kretanja motociklom u saobraćaju

  CS 2007 4404

  8154

  Prof. dr. Osman Lindov

  Rovčanin,

  Elma

  CRM u funkciji povećanja prihoda

  Telecom operatora PTS 2007 4407

  Salibašić,

  Sabira

  Špediter u funkciji međunarodnog željezničkog operatera

  ŽS 2007 4400

  5712

  4405

  6649

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Salihović,

  Mujo

  Uloga i značaj centra za upravljanje na

  sigurnost saobraćaja u gradskim sredinama

  CS 2007 4477

  7924

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Sarač, Tarik Softverska podrška špediterskom poslovanju

  CS 2007 4482 Prof. Dr. Alija Behmen

  Saračević,

  Nejra

  Razvoj konkurentnosti TK operatera primjenom eTOM mape

  KOM 2007 4476

  7961

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Seferović, Ismir

  Širokopojasne usluge u bežičnim komunikacijama

  PTS 2007 4478 5385

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Smajlović,

  Muamer

  Analiza strukture cijene usluge javnog gradskog prijevoza

  CS 2007 4418

  5310

  Softić, Mirnesa All – IP mreže KOM 2007 4486

  5823

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Solak,

  Sabahudin

  IP Multimedijski Podsistem PTS 2007 4402

  Spahić, Lamija Cestovni saobraćaj kao logistika špediterskog poslovanja

  CS 2007 4416 5713

  Spahović,

  Kenan

  Analiza bezbjednosti putnih prelaza u federaciji BiH

  ŽS 2007 4397

  5757

  Srna, Selma Novi tehnološko-informatički koncept poštanskih operatora

  PS 2007 4389

  4392

  Šimunović,

  Renata

  Specifične usluge u poštanskom saobraćaju

  PS 2007 4388

  Šoljić, Alija Utjecaj koridora Vc na razvoj saobraćajnica Hercegovačko-

  Nertvanskog kantona

  CS 2007 4487 6658

  7925

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Šošević, Lejla LBS – Lokacijski Bazirane Usluge KOM 2007 4409 5400

  Trgo, Alma Mehanizmi zaštite u sistemima pokretnih KOM 2007 4480 Prof. Dr. Mujo

 • programskih agenata 5777 Hebibović

  Tuzović, Nihad Aspekti poboljšanja tarifnog sistema JPPP u Kantonu Sarajevo

  CS 2007 4396

  Zulum, Amel Koncept i implementacija servisa VPN u GSM mreži

  KOM 2007 4410

  Žunić, Tarik Analiza propusne moći jednokolosječne pruge dionice Mostar teretna – Čapljina

  ŽS 2007 4483 5775

  Prof. Dr. Sadik Beširević

  Kurtović,

  Kanita

  Analiza uticaja održavanja voznog parka na efikasnost poslovanja „Centrotrans –

  eurolines d.d. Sarajevo“

  CS 2007 7938 Prof. dr. Osman Lindov

  Leko, Alen Inteligentni transportni sistemi u funkciji protoka mreže cestovnih saobraćajnica

  CS 2007 7987 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

  Ademović,

  Edina

  Planiranje topologije bežičnih IP mreža KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Adilović,

  Munevera

  SIX SIGMA u funkciji poboljšanja

  kvaliteta usluge KOM 2008 4822

  5327

  5104

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Ahmedspahić,

  Naser

  Dinamičko rutiranje saobraćaja u

  mrežama sa komutacijom kanala KOM 2008 4805

  5130

  8171

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Arnautović,

  Jasmin

  Neki aspekti metodologije planiranja

  mreža KOM 2008 4802 Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Avdagić, Elma Konvergencija mobilnih širokopojasnih bežičnih tehnologija

  KOM 2008 4882

  7962

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Bajramović, Sanela

  Evolucija DVB – Digital Broadcasting Handheld (DVB-H)

  KOM 2008 4794 5380

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Bajramović,

  Sanjin

  Komparativna analiza stupnja sigurnosti magistralne ceste M-17 i buduće

  autoceste koridora Vc na području Ze-Do Kantona

  CS 2008 4897

  8180

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bajrić, Fuad Neki aspekti Uvođenja UMTS mreža KOM 2008 4801

  5316

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Bašić, Adela Uloga inteligentnih transportnih sistema u razvoju saobraćajne infrastrukture

  KOM 2008 4817

  8157

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Baždar, Suad Privatno javno partnerstvo u funkciji finansiranja cestovnog Koridora Vc

  CS 2008 4913 7966

  7971

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Berberović, Nedžad

  Tehnologije komutacija, od konvencionalnih do softsviča

  KOM 2008 4839 5821

  5186

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Berbić, Muamer

  Homologacija vozila s posebnim osvrtom na sistem za kočenje

  CS 2008 4875 Doc. Dr. Suada Dacić

  Berbić, Vedad Analiza kapaciteta parkirališta, strategija upravljanja i kontrola parkiranja

  CS 2008 4821

  8169

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Beribak, Elma GPS i primjena GPS-a na logističke sustave

  KOM 2008 5687

  7996

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Bihorac, Enisa Značaj virtualne logistike za poštanske operatore

  KOM 2008 4814

  5101

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Brkić, Mehmed Infrastruktura željeznica Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim

  osvrtom na signalno-sigurnosne uređaje

  ŽS 2008 4844 Prof. Dr. Sadik Beširević

  Bukva,

  Nermana

  Prednosti korišćenja otvorene servisne platforme u kreiranju usluga

  KOM 2008 4793

  5357

  5185

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Buljan,

  Vjekoslav

  Kvaliteta usluga u distribuiranim multimedijskim komunikacijama

  KOM 2008 4831

  5231

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

 • 5399

  Burina Džemal Osnovne karakteristike i način primjene firewall-a kao zaštite internet mreže

  KOM 2008 4811

  5129

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Canović,

  Nusret

  Modeliranje ključnih poslovnih procesa

  u TK sektoru KOM 2008 4790

  5105

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Čengić, Jasmin Primjena IP-sec-a u VOIP mrežama KOM 2008 4910

  5235

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Čerkezović, Elvir

  Uloga simulacija i tools-a matlaba u telekomunikacijama

  KOM 2008 5191 4809

  8159

  Prof. Dr. Mujo Hebibović

  Ćeranić, Esko IMS over HSPA KOM 2008 4816, 5198

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Deliahmetović,

  Nedim

  2008 Doc. Dr. Kemo

  Sokolija

  Delibašić,

  Esmer

  Način pristupa na internet od strane

  pojedinačnih korisnika KOM 2008 4903

  5153

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Delić, Jasmin Informacione tehnologije kao faktor integracije i razvoja transportnog sistema

  CS 2008 4912

  7965

  8176

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Demir, Mahir Analiza pješačkog saobraćaja u užem području grada Sarajeva

  CS 2008 4806

  8153

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Dizdar, Dalila Emerency management kao dio inteligentnih transportnih sistema

  KOM 2008 5180 6651

  Prof. Dr. Kemo Sokolija

  Dizdarević,

  Mirsad

  Usmjeravanje u telekomunikacijskim mrežama

  KOM 2008 4837

  5100

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Džezo Čvrljak,

  Amra

  Uloga kampanjskog marketinga u

  zadržavanju postojećih korisnika KOM 2008 5176

  Džolović,

  Murat

  Pristupna TK mreža Hrasno-Šanac-glavni projekat

  KOM 2008 5169 Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Filipović, Nedžad

  Primjena telematike u prevenciji sudara i povećanju stepena sigurnosne

  pripravnosti

  KOM 2008 4796 Prof. Dr. Kemo Sokolija

  Hadžić, Admir Pristupne radio tehnologije za mreže sljedeće generacije

  KOM 2008 4894

  5305

  5321

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Hadžimahmuto

  vić, Halil

  Aktivna i pasivna sigurnost u inteligentnim transportnim sistemima

  KOM 2008 5124

  4888

  7984

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Hadžimehmedagić, Samra

  Razlike u sistemima naplate mobilnih komunikacija po generacijama

  KOM 2008 4827 5378

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Hadžiselimović, Jasmin

  Statistička analiza TK parametara KOM 2008 4797 Doc. Dr. Mugdim Bublin

  Hajić, Rijad Uticaj i primjena LPG na tehničko eksplatacione karakteristike cestovnih

  vozila

  CS 2008 4905

  5756

  Doc. Dr. Suada Dacić

  Halilčević, Selma

  Špediterska djelatnost kao dio saobraćajne usluge

  PTS 2008 4902 6365

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Hanjalić,

  Senad

  IKT magistrala u Bosni i Hercegovini KOM 2008 4810

  5158

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Hasanbegović,

  Anis

  Efekti korištenja pametnih antena u

  mobilnim komunikacijama KOM 2008 5397 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Hasečić, Suad Primjena bežičnih lokalnih mreža u informacionim sistemima preduzeća

  KOM 2008 4833

  5230

  5348

  7963

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

 • Hasković,

  Adisa

  ITV-T multimedijalne preporuke za standard H.32 X

  KOM 2008 4879

  5768

  Hrustić, Nijaz Potrebne performanse parica u kablovima za prenos digitalnih signala

  KOM 2008 5106 5686

  4840

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Jalovčić, Esad Strategija upravljanja saobraćajem /prometom u ITS-u

  KOM 2008 4795 Prof. Dr. Kemo Sokolija

  Joldaš, Emir ARQ protokoli – zaštita i optimizacija pri prenosu podataka

  KOM 2008 4829

  5103

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Jonuz, Dženan Tehnologija distribucije digitalne TV PTS 2008 5096

  5376

  4927

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Jusufspahić,

  Ismar

  Integracija sistema i navigacija putnika u

  inteligentnim transportnim sustavima KOM 2008 4818

  5303

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Kabaklić,

  Asmir

  Transmisijska mreža Telekomunikacijskog Centra Orašje

  KOM 2008 4885

  5363

  5125

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Karavdić, Emir Značaj komunikacija u inteligentnim transportnim sistemima

  KOM 2008 4908

  Karišik, Elvir Komunikacijski sustavi u inteligentnim transportnim sustavima

  CS 2008 4812 Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Krđalić,

  Almedina

  Potrošnja goriva u funkciji troškova

  eksplatacije motornih vozila CS 2008 4874

  5393

  Krišto Goran Tehnološka dostignuća u sigurnosti poštanskog saobraćaja

  PS 2008 6774

  4895

  7932

  7983

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Kunovac,

  Nejra

  Uloga fiksne mreže u budućnosti

  telekomunikacija KOM 2008 4845 Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Kurtović, Sead Održavanje pristupnih mreža, od uputstva do modela

  KOM 2008 5131 5822

  4838

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Lučić, Bojan Tehnologija virtualnih privatnih mreža u mobilnim komunikacijama

  PTS 2008 5221 7934

  8004

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Makota, Nermin

  Ekološki aspekti razvoja cestovnih vozila CS 2008 6358 Prof. Dr. Osman Lindov

  Masleša,

  Belma

  Širokopojasna komunikacija u bakrenoj mreži

  KOM 2008 4880

  Medunjanin,

  Amela

  Životni ciklus razvoja informacionih

  sistema (SDLC) i prototipiranje KOM 2008 4804

  5304

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Mehanović,

  Lejla

  Razvoj hibridnih cestovnih vozila i njihov značaj sa ekološkog aspekta

  CS 2008 4808 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Mehmedić, Zijad

  Mjerenje prenosnih karakteristika optičkih kablova u komunikacijama

  KOM 2008 5122

  Mehremić,

  Zijad

  Mjerenje prenosnih karakteristika optičkih kablova u komunikacijama

  KOM 2008 4892

  5368

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Memiš, Munir Neki aspekti implementacije WIMAX tehnologija u prisustvu razvijenih ADSL mreža

  KOM 2008 4900

  5364

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Mrkonjić,

  Samir

  Povezivanje GSM i UMTC baznih stanica sa kontrolerima radio-relejnim

  vezama

  KOM 2008 4843

  5224 5827

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Muharemović,

  Ibrahim

  Primjena neuronskih mreža u planiranju telekom mreža. Modeliranje prostiranja

  EM talasa i optimizacija

  KOM 2008 4876

  5719

 • Muhić, Edin Prijedlog idejnog rješenja za pokrivanje Zenice WIMAX mrežom

  KOM 2008 4798 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Muratagić, Mirsad

  Primjena inteligentnih transportnih sistema u intermodalnom transportu

  KOM 2008 4820 Doc. Dr. Fadila Kiso

  Muratović,

  Mirsad

  Programiranje, planiranje i izvođenje pristupnih mreža

  KOM 2008 4830

  5116

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Musemić,

  Kemal

  Implementacija širokopojasnog pristupa

  internetu – HDSL KOM 2008 4877

  5371

  5767

  Mustafić,

  Muamer

  Ispitivanje kapaciteta i nivoa saobraćajne

  usluge na dijelu magistralnog puta M-17 od Zenice do Žepča

  CS 2008 4873

  5373

  8168

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Mustapić,

  Nikica

  Bežična lokalna mreža

  telekomunikacijskog centra u Čapljini KOM 2008 5126

  5366

  4887

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Mutapčić,

  Harun

  Kvalitet usluga u mobilnim

  komunikacijama treće generacije KOM 2008 4881

  Nuhanović, Elvir

  Analiza crnih tačaka na cestama Tuzlanskog kantona

  CS 2008 4807 5255

  7997

  Prof. Dr. Osman Lindov

  Numanović, Enes

  Unapređenje poslovanja telekomunikacijskih operatora

  primjenom arhitekture usmjerene uslugama

  PTS 2008 4819 Prof. Dr. Samir Čaušević

  Omeragić,

  Muamera

  Ethernet tehnologija KOM 2008 4823

  5102

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Omerović,

  Maid

  Problemi bežičnog interneta KOM 2008 4909 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Opardija,

  Esmir

  Značaj marketing informacijskog sustava

  za poštanske operatore PS 2008 4789

  7988

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Ostojić, Željko IN usluge fiksne mreže bazirane na CTI tehnologiji

  KOM 2008 4835

  5097

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Palić, Admir Analiza zagađujućih materija motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i tehničko

  tehnološke mjere za njihovo smanjenje

  CS 2008 490779

  95

  Doc. Dr. Suada Dacić

  Paradžik,

  Marijo

  Familija protokola TCP/IP, routing u internetu (autonomni sistemi interior gateway protocol-rip/OSPF, exterior

  gateway protocol-BGP)

  KOM 2008 5108

  4890

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Pehlivanović, Alida

  IMS u mrežama sljedeće generacije i PSTN/ISDN emulacija

  KOM 2008 4878 5754

  Doc. Dr. Mugdim Bublin

  Pehlivanović,

  Naida

  Optimiranje parametara WLAN mreže korištenjem mrežnog simulatora NS2

  KOM 2008 4826

  5346

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Pekuša, Mirsad Funkcija i struktura govornih portala KOM 2008 4825

  5115

  Petrović, Željo Neki aspekti izgradnje pristupnih mreža za nove usluge

  KOM 2008 4803

  5389

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Radišić, Radoslav

  Povezivanje BS GSM-a sa BSC-ovima, na području TKC Široki Brijeg

  KOM 2008 4898 5222

  5709

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Radoš, Miroslav

  Tehničko-ekonomska analiza uvođenja pristupnih mreža temeljenih na ADSL

  tehnologiji

  KOM 2008 4889 5160

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Raič, Željko Jedan pristup rješavanja problema povećane penetracije DSL korisnika

  KOM 2008 4834

  5375

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Sandžaktarević, Vesna

  2008 Prof. Dr. Samir Čaušević

 • Selimović,

  Armin

  Tehnološki razvoj usluga u mobilnim komunikacijama

  KOM 2008 4906

  5710

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Silajdžija, Sanel

  Uporedna analiza klasičnih tehnologija robnog transporta i sistema

  multimodalnog transporta

  KOM 2008 4883

  Skenderagić,

  Almir

  Prilog izučavanju finansiranja cestovne infrastrukture putem cestarine

  CS 2008 5384

  5684

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Smajić, Muhamed

  Ethernet preko SDH (Sinhrone Digitalne Hijerarhije)

  PTS 2008 4791 5242

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Spaho, Mirza Primjena sistema u upravljanju sigurnošću informacija

  KOM 2008 5112

  7930

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Stojičić, Mario MPLS Tehnologija sa osvrtom na HT Mostar

  KOM 2008 4893

  5127

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Suljević,

  Sabahudin

  Mehanizmi sigurnosti u bežičnim WLAN mrežama

  KOM 2008 4896

  6368

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Suljović, Nedžad

  Tehnološko organizacijski model prerade korespodencije

  PS 2008 4911 Doc. Dr. Enes Arnautović

  Suša, Dženan Analiza regulisanja specifičnog segmenta u međunarodnom poštanskom saobraćaju

  PTS 2008 7039

  7936

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Šahić, Adnan VSAT sistemi i njihova namjena KOM 2008 4907

  5365

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Šeremet, Bruno Specifičnosti uspostavljanja i eksploatacije WIMAX tehnologije

  KOM 2008 4841,

  4842

  5243

  5676

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Šikalo, Edin IP rješenja za video nadzor KOM 2008 4891

  5159

  Prof. Dr. Mesud

  Hadžialić

  Šišić, Sejid Zaštita kablova pristupnih TK mreža od uticaja elektroenergetskih vodova

  KOM 2008 4886

  5223

  5374

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Šuman, Adnan 2008 Prof. Dr. Samir Čaušević

  Trubljanin,

  Samir

  Saobraćajna politika u funkciji razvoja saobraćajnog sistema u Bosni i

  Hercegovini – modeli telekom tržišta

  KOM 2008 4792

  5294

  Prof. Dr. Šefkija Čekić

  Tucaković, Sanjin

  Upotreba adaptivnih algoritama u ITS-u za nadzor i upravljanje saobraćajem

  KOM 2008 4799 7979

  Prof. Dr. Kemo Sokolija

  Turić, Selmir Metodologija izračunavanja varijabilnih troškova u funkciji statičkih elemenata

  linije javnog gradskog saobraćaja

  CS 2008 4899

  8170

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanović

  Tuzlak, Adnan Model modernizacije voznog parka u preduzećima JGPP-a

  CS 2008 5383 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

  Tuzlak, Mirsad Evolucija mobilnih mreža GSM/ GPRS/ EDGE/ WCDMA

  KOM 2008 4832 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Uzunović,

  Nermin

  Tehnologije bežičnih personalnih mreža

  (WIRELESS Personal area Network – WPAN)

  KOM 2008 4836 Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Viljušić, Josip Idejni projekat proširenja telekomunikacijske mreže Krepšić za

  naseljeno mjesto Gorice

  KOM 2008 4815

  5117

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Zejnilagić,

  Alena

  Planiranje WLAN mreža KOM 2008 4828 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Zejnirović,

  Ismet

  Analiza mjeritelja brzine kretanja kod cestovnih vozila

  CS 2008 4884

  5398 8006

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Zubčević,

  Jasmin

  Uticaj metoda pozicioniranja na primjenu LBS-a

  KOM 2008 4824

  5236

  Doc. Dr. Nediljko Bilić

 • Živković, Pavo Model računarske mreže TKC orašje KOM 2008 4813

  5107

  5254

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Žižak, Mirsada Izgradnja skladišta podataka i poslovna inteligencija

  KOM 2008 4901

  7769

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibović

  Kamenjašević, Nedim

  Upravljanje sistemom kvaliteta u preduzećima za prevoz putnika

  CS 2008 7978 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

  Hodžić,

  Mersad

  Analiza vuče putničkih vozova na dionici Kakanj – Sarajevo pruge Bosanski

  Šamac – Sarajevo

  ŽS 2008 7994

  8172

  Prof. dr. Ešref Gačanin

  Ademović, Azra

  Tehnološki i poslovni aspekti uvođenja telemetrijskih rješenja u mobilnim

  mrežama

  KOM 2009 5055 5239

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Ahmetović

  Emina

  Realizacija LINUX vatrzida zasnovana na IP TABLES NAREDBAMA

  KOM 2009 4917

  5094

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Alispahić, Edin Globalna hibridna pošta u budućnosti poštanskog sabraćaja

  PT 2009 5060 5685

  Avdagić, Elma Upravljanje poslovnim procesima pomoću eTOM i ITIL

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2009 5432 Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Balić, Senid Nove strategije standardizacije u transportnom i logističkom lancu

  PT 2009 5039

  6361

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Baraković,

  Nedim

  Upravljanje saobraćajem u inteligentnim

  transportnim sistemima korištenjem horizontalne i vertikalne signalizacije

  KT 2009 4957

  6517

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanović

  Bašić, Semir Mobilni WIMAX u okruženju savremenih mobilnih mreža

  KOM 2009 4989

  5779

  Bečić, Sunita Implementacija ICAO rezolucija o balansiranom pristupu menadžmentu zrakoplovne buke na aerodromima

  ZS 2009 5425 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Begić, Sanel Kapacitet parking aplikacije u okviru kontent centra

  KOM 2009 4926

  5095

  Begić, Elvedin Pravci razvoja i modernizacija aerodroma u Bosni i Hercegovini

  ZS

  2009 7029 Prof. Dr. Čekić Šefkija

  Begović,

  Ernata

  Optimalni model naplate cestarine s osvrtom na stanje u BiH

  CS 2009 5076

  7775

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Begović,

  Nedim

  Razvoj cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti na području općine Gradačac

  CS 2009 5419

  5758

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Berković,

  Nihad

  Gigabitne pasivne optičke mreže

  (GPON) KOM 2009 4987

  Bičo, Haris Uloga informacijsko-komunikacijskog sistema u funkcioniranju inteligentnih transportnih sistema

  KOM 2009 5078

  Bjelan,

  Muhamed

  VDSL tehnologija kao model pristupnih

  mreža KOM 2009 4932

  5293

  5167 5367

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Bjelica, Damir Primjena softverskih aplikacija u analizi sudara cestovnih vozila

  CS 2009 5054

  7939

  Prof. dr. Osman Lindov

  Bukvić, Amir Sigurnost prenosa poštanskih pošiljki po pojedinim fazama tehnološkog procesa

  PT 2009 4930

  6775

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Čakar, Kemal Sistemi regulacije saobraćaja na cestovnoj mreži kao faktor propusne sposobnosti i nivoa saobraćajne usluge

  CS 2009 5041

  5322

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Čakić, Minela Saobraćajno – tehnička sprema na cestama visokog ranga

  CS 2009 5426 Doc. Dr. Fadila Kiso

  Čalija, Adnan Značaj tehničke ispravnosti motornog CS 2009 4958

 • vozila sa aspekta ekoloških i sigurnosnih aspekata

  6370

  Čengić, Emir Upotreba GPS, GIS-a u ITS-u KOM 2009 4928 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Čolaković,

  Alem

  Mjesto i uloga WiFi tehnologije u

  kvalitetnijem pokrivanju i usluživanju korisnika

  KOM 2009 5080

  5760

  5146

  Čolić, Suad Značaj elektronskih sistema za sigurnu vožnju cestovnih vozila

  CS 2009 4956

  6518

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Čović, Ramiz Primjena NDT-MT metode u dijagnostici i održavanju šinskih vozila

  ŽS 2009 5302

  8162

  Doc. Dr. Sabira

  Salihović

  Čuturić, Semir Standardizirana dokumenta u međunarodnom transportu robe

  CS 2009 5046

  Čvrljak Amra Uloga Kampanjskog marketinga u zadrzavanju postojećih korisnika

  KOM 2009 4925 Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Ćehajić, Zlatan Procedure ocjenjivanja usklađenosti opreme u poštanskom saobraćaju sa evropskim standardima

  PT 2009 5038

  5297

  Doc. Dr. Sabira

  Salihović

  Ćoralić,

  Nermin

  Osnova za razvoj aplikacija u pokretnim sustavima temeljen u 3D grafici

  KOM 2009 5028

  5769

  5246

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Ćosibegović,

  Muhamed

  Analiza raskrsnica sa aspekta sigurnosti

  sa posebnim osvrtom na kružne raskrsnice

  CS 2009 5042

  5746

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Ćosović, Esad CORBA arhitektura KOM 2009 5059

  Dautbašić

  Adnan

  Organizaciska struktura i savremeni

  elementi sigurnosti u službi unutrašnje zaštite JP BiH pošta

  PT 2009 4919

  6364

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Demirovski,

  Zlatko

  Ekološke prednosti korištenja LPG autoplina u motornim vozilima

  CS 2009 4965

  Dervišević,

  Senad

  Utjecaj koridora Vc na razvoj turizma u

  Bosni i Hercegovini CS 2009 5073

  8173

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Drugović,

  Faruk

  Metodologija ocjene kvaliteta mreža gradskih saobraćajnica

  CST 2009 4931 Doc. Dr. Mustafa

  Mehanović

  Dzafo Nedim Siroko pojasni pristup preko HfC mreza za nove generacije usluga

  PT 2009 4918

  Dzolović

  Murat

  Pristuopna tk mreza Hrasno-Šanac

  Glavni projekat KOM 2009 4924

  Džafo, Nedim Širokopojasni pristup preko HFC mreže za nove generacije usluga

  PTS 2009 5220 Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Džambasović, Armin

  Interaktivna televizija PTS 2009 5040 5238

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Džananović,

  Alma

  Baze podataka kao podloga business inteligenciji

  KOM 2009 5070

  5091

  5165

  Gagula, Fijad „TDM preko ethernet“ u radio prenosu KOM 2009 4988

  5295

  5172 6604

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Hadžiavdić,

  Lejla

  Uloge e-Potpisa u e-Poslovanju KOM 2009 5030

  5247

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Hadžić, Osman Preferirani poslovni model u sistemima treće generacije

  KOM 2009 5408

  5415

  6497

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Halilović,

  Sedin

  Zaključivanje i elementi ugovora o

  transportnom osiguranju CS 2009 5065

  5349

  5703

 • Hasagić, Selma Uloga špeditera u carinskom posredovanju

  CS 2009 5058

  6608

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Hasagić, Zahid Mjerenje performansi kablovskih parica u pristupnim mrežama

  KOM 2009 5414 5418

  5774

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Hasić, Ferid Vozovi sa magnetnom levitacijom ŽS 2009 5066 5133

  Hasković,

  Adisa

  Nova generacija servisnih modela u mrežama nove generacije

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2009 5433 Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Helja, Rijad Analiza i metode za određivanje vrijednosti vanjskih otpora kretanja motornog vozila

  CS 2009 5032 Doc. Dr. Suada Dacić

  Hodžić, Aida Uloga međunarodnog špeditera u organizaciji željezničkog transporta

  ŽS 2009 5056

  6371

  Hodžić-Mehić,

  Suad

  Model usklađivanja redova vožnje na

  linijama u međugradskom prevozu putnika

  CS 2009 4967

  Husika, Admir Suvremeni trendovi sigurnosti u centru Pošta Zenica

  PT 2009 5430 Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Isaković,

  Ibrahim

  Strukture i tehnološko-organizacione

  karakteristike industrijskog transporta sa osvrtom na industrijusku zonu Vogošća

  ŽS 2009 5314

  6606

  Isanović, Eldin Softverska podrška špeditreskom poslovanju

  CS 2009 5057

  6516

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Isanović, Nejra Infrastrukturna i tehnološka osnova za pružanje usluge IPTV

  KOM 2009 5410

  5423

  6498

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Janković, Saša Analiza tehnologija preduzeća iz oblasti održavanja puteva

  CS 2009 5035

  5390

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Jašarević, Ismet

  Nova generacija mreža sa osvrtom na VDSL tehnologiju

  KOM 2009 5027 5300

  5181

  Prof. Dr. Samir Čaušević

  Jusić, Vedad Analiza osnovnih parametara saobraćajnog toka

  CS 2009 5071 5359

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Kaljević, Sakib Savremeni pristup metodologiji vrednovanja investicija u transportna

  sredstva željeznica sa osvrtom na projekat nabavke teretnih vagona

  ŽS 2009 5031

  5307

  6372

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Kamenjaš,

  Mirnet

  Ciljevi, zadaci, struktura i značaj

  sigurnog sektora u poštanskom sistemu PS 2009 4966 6510

  Karasalihović,

  Kemal

  Kvalitet usluga u telekomunikacijama

  QOS/QOE KOM 2009 5088

  5240

  Kovač, Selmir Analiza emisije ispušnih gasova korištenjem MEET metoda na području općine Kakanj

  CS 2009 4961 5360

  Kozić, Mirsad Specifičnosti i eksploatacije pristupnih mreža temeljenih na ADSL tehnologiji

  KOM 2009 4986

  5324

  5714

  Krekić, Esad Primjena RFID sistema za identifikaciju i registraciju u PTT-u

  PT 2009 5405 Doc. Dr. Sabira

  Salihović

  Krivokapa, Nejra

  Analiza vučno-brzinskih karakteristka cestovnih vozila

  CS 2009 5062 5352

  8313

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Kubat, Anela Organizacija putničkog prijevoza i perspektive razvoja željezničkog

  saobraćaja FbiH

  ŽS 2009 5315 5362

 • Kumro, Amir Vrednovanje mogućnosti poboljšanja tehničko-eksplatacionih karakteristika

  pruge Sarajevo-Čapljina

  ŽS 2009 5299

  6512

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Kurtović, Emir Načini prijenosa informacija u ITS-u (GPS, GSM, UMTS, DSRC)

  KOM 2009 5075 5184

  Lapo, Laris Elektronske transakcije i njihova primjena u inteligentnim transportnim

  sistemima

  KOM 2009 5407

  7985

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Lizde, Smajo Uticaj cestovne infrastrukture na parametre sigurnosti saobraćaja na području grada Mostara

  CS 2009 5069

  Macić, Enver Primjena radiografske kontrole u dijagnostici i održavanju šinskih vozila

  ŽS 2009 5422 Doc. Dr. Sabira

  Salihović

  Malagić, Maida

  Planiranje i praćenje opravki u procesu održavanja putničkih kola

  ŽS 2009 5053

  Markić, Božo Mjerenje Performansi i analiza na pristupnim optičkim mrežama

  KOM 2009 4923

  5237 5368

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Masleša,

  Belma

  Billing nove generacije komunikacija KOM

  Zav. II cik.

  2009 5311 Prof. dr. Samir

  Čaušević

  Mehičić, Adem Uloga marketinga u zadržavanju postojećih i pridobijanju novih korisnika

  TK operatera

  KOM 2009 5404

  5424

  5665

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Memišević,

  Edo

  Uticaj kvalitete goriva na ekološke

  parametre u Bosni i Hercegovini CS 2009 4955

  6605

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Mešić, Anela Uređaj elektronskog sistema osiguranja stanica, pruga i putnih prelaza

  ŽS 2009 5063

  6514

  Prof. Dr. Sadik

  Beširević

  Milić, Jasmin Terminali intermodalnog transporta CS 2009 5044

  6362

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Moćević,

  Kemal

  Servisno orijentirana arhitektura i njen doprinos poslovanju telekom operatera

  KOM 2009 5412

  6496

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Moranjkić,

  Nedim

  Model investicionog planiranja u

  tehnička sredstva poštanskog saobraćaja PT 2009 5036

  7981

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Moštro, Azra Evolucija telekomunikacija u svijetu i u BiH

  KOM 2009 5085

  5166

  Mujak, Nihad Evolucija mobilnih komunikacija nakon HSPA tehnologije

  KOM 2009 5087

  5508

  Mulahasanović

  , Ermin

  Upravljanje virtualnom logistikom KOM 2009 5411

  5493

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

  Mutapčić,

  Harun

  Mpeg-4/H.264 standard KOM

  Zav. II

  cik.

  2009 5312

  6320

  Prof. dr. Himzo Bajrić

  Novalić,

  Belmina

  Transportno osiguranje kao posao

  međunarodnog špeditera ŽS 2009 5047

  6515

  Prof. Dr. Alija Behmen

  Obućin Fuad Sistemi za izbjegavanje sudara aviona Airborne collision aviodistance system

  KOM 2009 4921

  Omanović, Nermin

  Primjena ultrazvučne metode u dijagnostici i održavanju šinskih vozila

  ŽS 2009 5406 8181

  Doc. Dr. Sabira Salihović

  Omeragić,

  Merima

  Komparativna analiza troškova dizel-vuče i elektro-vuče vozova na pruzi

  Sarajevo-Zenica

  ŽS 2009 5308

  6511

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Omerhodžić, Adnan

  Metodologija rangiranja magistralnih cesta u FbiH sa asprkta sigurnosti

  CS 2009 4933 5358

  Prof. Dr. Osman Lindov

  Parić, Saudin Osnove metodologije revizije cestovne sigurnosti i inspekcije cestovne

  CS 2009 5049 Prof. Dr. Osman

 • sigurnosti 8183 Lindov

  Pehlivanović,

  Alida

  MMS usluga u mobilnim komunikacijama

  KOM

  Zav. II cik.

  2009 5313

  6324 6325

  Prof. dr. Himzo Bajrić

  Popović,

  Sanjin

  QoS orijentisane paketske tehnologije (QoS – oriented Packet Technologies)

  KOM 2009 5183

  5086

  Poračanin,

  Amra

  Sigurnost prenošenja podataka i

  informacija u UMTS sistemu KOM 2009 5026

  5244

  5826

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Rožajac, Adis Tehničko-eksploatacione karakteristike cesta kao faktor propusne sposobnosti i nivoa saobraćajne usluge

  CS 2009 5048

  6363

  5350

  Sadiković,

  Đenan

  Savremeni pristup metodologiji

  vrednovanja projekata željezničke infrastrukture sa osvrtom na mogućnosti

  njene primjene na projektu pruge Čapljina – Nikšić

  ŽS 2009 5037

  5306

  6366

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Salihagić,

  Senad

  Određivanje tehničkih karakteristika lokomotive za rad na industrijskoj pruzi

  Vrtlište-Separacija

  ŽS 2009 5379

  7967

  Prof. Dr. Ešref Gačanin

  Salman, Lejla Ključni protokoli u realizaciji multimedijalnih usluga

  KOM 2009 5168

  4968

  5325

  Selimi, Asmir ITS u organizaciji praćenja transporta i transportnih organizacija sredstava

  CS 2009 4964 6607

  Doc. Dr. Mustafa Mehanović

  Sinanović, Adil Dizajn i optimizacija poštanske mreže PT 2009 5052

  5705 7973

  Prof. dr. Enes

  Arnautović

  Sivro, Melisa Analiza kvaliteta usluge javnog gradskog prevoza sa aspekta osoba umanjenih

  sposobnosti

  CS 2009 4962

  5372

  Smailhodžić, Vedad

  Uporedna analiza stepena sigurnosti magistralnih u odnosu na druge ceste na

  području FbiH

  CS 2009 4963

  Smajlović,

  Anes

  Principi i metode kategorizacije putne mreže sa osvrtom na stanje u BiH

  CS 2009 5033

  5345

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Sokolija, Faruk Planiranje mreža kod alternativnih i dominantnih telekom operatera

  KOM 2009 5029 5392

  5241

  Prof. Dr. Nediljko Bilić

  Spahić, Aida Aspekt primjene WIMAX tehnologije u urbanim sredinama

  KOM 2009 4990

  Spahić, Nurko Planiranje savremenog komunikacijskog sistema za upravljanje evropskom željezničkom mrežom – ERTMS

  ŽS 2009 5034

  5245

  5745

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Spahić, Senad Elektroničko-informatička rješenja za novčane usluge preko pošte

  PT 2009 4929

  5377

  Doc. Dr. Enes

  Arnautović

  Sućeska

  Dzenan

  Upravljanje ljudskim resursima u postanskom sustavu

  PT 2009 4920

  5711

  Prof. Dr. Šefkija Čekić

  Sulejmanović, Edita

  Analiza ICAO standarda u funkciji smanjenja zagađenja bukom

  ZS 2009 5248 6603

  7030

  Prof. Dr. Osman Lindov

  Šabić, Admir Uslužni potencijal HSPA tehnologije KOM 2009 5079 5182

  Šabović Haris Analiza upravljanja raskrsnicom sa aspekta sigurnosti saobraćaja-

  CT 2009 4916

  5353

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Šahman,

  Zinajda

  Ekološki aspekti u TK prometu KOM 2009 5413

  5494

  Prof. Dr. Samir

  Čaušević

 • 6495

  Šakambet,

  Edin

  Monitoring cestovnih saobraćajnih tokova

  CS 2009 5043

  5301 6513

  8178

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Šarić, Elfrida Novi trendovi u špediterskom poslovanju – logistička špedicija

  CS 2009 5050

  Šehović,

  Mirzeta

  Analiza svjetske potrošnje goriva u

  zrakoplovstvu i udio potrošnje u transportnom sektoru

  ZS 2009 5250

  6602

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Šehović,

  Vedran

  Primjena GS 1 standarda u identifikaciji i praćenju poštanskih pošiljki

  PT 2009 4960

  Škulj, Samir Oblikovanje i kapacitet kružnih raskrsnica

  CS 2009 5074 Doc. Dr. Fadila, Kiso

  Šunj, Nermin Upotreba naprednih metoda za upravljanje voznim parkom u cestovnom saobraćaju

  CS 2009 5072

  5326

  Tatarević,

  Selma

  Širokopojasne satelitske komunikacije KOM 2009 5061

  5251

  Tinjak, Džemal Robno-transportni centri sa osvrtom na st