of 17 /17
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA PRIPREMNI RADOVI 1. Predavanje – Tehnologija građenja Predmetni nastavnik Mr Jasmina Todorović, d.g.i

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI · 2020. 10. 13. · Instalaterski radovi Završni (zanatski) radovi. PRIPREMNI RADOVI. Pripremni radovi Pripremni radovi –opšta organizaciono-tehnička

 • Author
  others

 • View
  38

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI · 2020. 10. 13. · Instalaterski radovi Završni (zanatski) radovi....

 • TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

  PRIPREMNI RADOVI

  1. Predavanje – Tehnologija građenja

  Predmetni nastavnik Mr Jasmina Todorović, d.g.i

 • TEHNOLOGIJA GRAĐENJA – UVOD

 • Tehnologija građenja

  Građenje – delatnost čiji je cilj izgradnja određenog građevinskog objekta.

  Tehnologija – odvijanje proizvodnje u celini, posebno odvijanje radnog (proizvodnog) procesa.

  Tehnološki proces – skup izabranih postupaka radnih operacija (pomoću alata, mašina, opreme i

  uređaja), uz određivanje njihovog redosleda i uslova u kojima se odvija proizvodnja.

  Tehnologija građenja – proces proizvodnje = izgradnja ( izvođenje niza radova) građevinskog

  objekta.

  Faktori koji utiču na izbor tehnologije izgradnje određenog građevinskog objekta: geografski položaj i topografija gradilišta

  geotehničke karakteristike tla

  klimatski i hidrološki uslovi lokacije

  uslovi transporta, snabdevanja električnom energijom i vodosnabdevanje

  raspoloživost lokalne radne snage i mehanizacije

  uslovi lokalne nabavke materijala i skladištenja

  priliv novčanih sredstava itd.

 • Tehnologija građenja

  Metode građenjaMetode građenja se dele u zavisnosti od stepena iskorišćenja resursa, dužine trajanja izgradnje i stepena primene građevinske mehanizacije.

  4 osnovne metode građenja objekata za noseću konstrukcijom od armiranog betona:

  Tradicionalna metoda (klasična) – svi AB elementi se izvode betoniranjem na licu mesta

  Polumontažna metoda (unapređena tradicionalna) – primena montažnih prefabrikovanihAB stubova, delova MK i fasada, a ostatak konstrukcije tradicionalnim metodama

  Montažna metoda – konstruktivni delovi objekta se izrađuju u pogonima, tako prefabrikovanielementi se transportuju na gradilište i sklapaju (montiraju)

  Metoda industrijskog građenja – serijska (masovna) proizvodnja tipiziranih građevinskihobjekata (najčešće stambenih).

 • Tehnologija građenja

  Vrste građevinskih radova

  Građevinski radovi – radovi u kojima specijalizovane grupe radnika, primenom odgovarajućih materijala i uz pomoć

  odgovarajućih alata i opreme, realizuju aktivnosti na izradi određenog dela objekta.

  Pripremni radovi

  Grubi građevinski radovi Zemljani radovi

  Tesarski radovi

  Armirački radovi

  Betonski radovi

  Zidarski radovi

  Montažerski radovi

  Instalaterski radovi

  Završni (zanatski) radovi

 • PRIPREMNI RADOVI

 • Pripremni radovi

  Pripremni radovi – opšta organizaciono-tehnička priprema za izvođenje građevinskih

  radova. Njihova uloga je da izgradnjom odgovarajućih objekata i instalacija stvore uslove

  za pouzdan i bezbedan tok glavnih radova. Obim i struktura glavnih radova i dinamika

  njihove realizacije utiču na broj faza u kojima se odvijaju pripremni radovi (jednofazno, za

  radove do 15 meseci; višefazno za višegodišnje radove).

  Prema mestu izvođenja, pripremni radovi mogu biti vangradilišni i unutargradilišni.

  Vangradilišni pripremni radovi:

  1. Izgradnja privremenih stambenih naselja za smeštaj angažovanih radnika i osoblja

  2. Izgradnja neophodnih proizvodnih objekata

  3. Izgradnja / osposobljavanje prilaznih saobraćajnica

  4. Izgradnja / proširenje mreže za vodosnabdevanje

  5. Izgradnja / proširenje mreže za elektrosnabdevanje (dalekovodi, trafostanice...)

  6. Izgradnja / proširenje kanalizacione mreže i dr.

 • Pripremni radovi

  Unutargradilišni pripremni radovi:

  1. Izgradnja privremenih ograda gradilišta sa kapijama

  2. Raščišćavanje terena, uz rušenje postojećih nepotrebnih objekata

  3. Obezbeđivane veštačkog osvetljenja na gradilištu

  4. Geodetski radovi neophodni za prostorno lociranje mesta izgradnje

  5. Snižavanje nivoa podzemnih voda

  6. Izmeštanje postojećih i postavljanje novih instalacija (elektro, vodovod, kanalizacija i dr.)

  7. Izgradnja skladišnih prostora, deponija i magacina

  8. Izgradnja montažno-demontažnih pomoćnih objekata proizvodne i pomoćne namene

  9. Izgradnja / rekonstrukcija stalnih i privremenih gradilišnih saobraćajnica

  10. Transport do gradilišta, montaža i probni rad građevinske mehanizacije

  11. Izgradnja poligona za ispitivanje, meteoroloških punktova i mernih stanica

  12. Izgradnja protivpožarnog sistema

  13. Stvaranje neophodnih tehnoloških rezervi građevinskih materijala i gotovih proizvoda i dr.

 • Pripremni radovi

  Priprema terena

  Predradnje

  Obeležavanje granica parcele

  Postavljanje zaštitne ograde

  Postavljanje utvrđenih (stalnih) tačaka geodetske osnove

  Zaštita lokacije od mogućih štetnih geoloških procesa

  Raščišćavanje terena

  Višegodišnje rastinje (sečenje stabala sa vađenjem korenja, čupanje stabala, spaljivanje rastinja)

  Objekti namenjeni rušenju

  Površinski (humusni) sloj zemljišta (deponovanje humusa radi rekultivacije terena nakon izgradnje)

  Geodetski radovi tokom izvođenja objekata

  Izrada geodetske mikro-mreže za obeležavanje objekta i postavljanje tehnološke opreme

  Obeležavanje osa privremenih objekata na gradilištu

  Obeležavanje sistemnih osa stalnih objekata i linijskih infrastrukturnih sistema (saobraćajnice, instalacije i dr.)

  Geodetska kontrola tačnosti geometrijskih parametara izgrađenih objekata

  Geodetska merenja deformacija terena i objekata tokom i nakon izvođenja radova.

 • Pripremni radovi

  Izgradnja privremenih objekata i gradilišnih puteva

  Privremeni objekti

  Stambeni i objekti društvenog standarda (upravne zgrade, restoran, prodavnica, servis za čišćenje zaštitne odeće i sl.).

  Mašinske radionice (centralne, pomoćne, servisne)

  Tesarska i armiračka radionica

  Magacini i skladišta

  Gradilišne fabrike betona, asfaltne baze, gradilišne laboratorije

  Pomoćne konstrukcije (skele, podgrade) i krupnogabaritna oprema (kranovi) i dr.

  Gradilišni putevi

  Snabdevanje gradilišta resursima Snabdevanje vodom

  Snabdevanje električnom energijom

  Postavljanje privremenih instalacija

  Snabdevanje agregatom i cementom

  Snabdevanje gorivom

 • POSEBNI POSTUPCI PRIPREMNIH I ZEMLJANIH RADOVA

 • Snižavanje nivoa podzemne vode

  Površinsko odvođenje vode iz iskopa

  Snižavanje nivoa podzemne vode

 • Dubinsko crpljenje vode depresionim bunarima

  Depresioni bunari

  Snižavanje nivoa podzemne vode

 • Iglofiltri

  Snižavanje nivoa podzemne vode

 • Poboljšanje tla – Kada tlo na razmatranoj lokacije nije adekvatna podloga za temeljenje konstrukcije, može se pribeći

  poboljšanju tla. Poboljšano tlo je tlo čija su svojstva poboljšana promenama njegovog prirodnog stanja

  1. Zamena tla – primenjuje se kada se na dubini fundiranja nalazi sloj velike deformabilnosti, a relativno male debljine (do

  oko 2m), koji leži na sloju otpornijeg tla. Tada se može ukloniti deformabilni sloj i temelj spustiti na sloj manje

  deformabilnosti, ili se uklonjeno tlo može zameniti otpornijim tlom, najčešće tampon-slojem od krupnozrnog tla. Zamena

  tla se ne primenjuje u zonama oscilacije nivoa podzemne vode i kada na dubini zamene tla postoji voda pod pritiskom.

  2. Povećanje gustine tla – radi povećavanja otpornost i smanjenja deformabilnost. Povećanje gustine tla se može postići

  valjanjem, nabijanjem, vibriranjem i utiskivanjem šljunčanih šipova. Kod sitnozrnog tla se gustina povećava valjanjem, do

  dubine od oko 0,5 m, odnosno mehaničkim i pneumatskim nabijačima za veće dubine. Kod krupnozrnog tla se gustina

  povećava nabijanjem, površinskim i dubinskim vibriranjem. Površinskim vibriranjem vibrovaljcima se gustina peskovitog

  tla povećava do dubine od 1 m, a za veće dubine se mora primeniti dubinsko vibriranje vibratorima. Utiskivanjem u tlo

  šljunčanih šipova gustina tla se povećava i samim utiskivanje i prisustvom nabijenog šljunka. Šljunčani šipovi se

  primenjuju kod tla male otpornosti ili u slučaju postojanja velikih sleganja.

  3. Injektiranje tla – ubrizgavanje rastvora pod pritiskom u pore tla. Time se pore i šupljine u tlu ispunjavaju smesom i

  povećava se kompaktnost tla. Najčešće se injektira cementni rastvor, a efikasnost injektiranja zavisi od veličine,

  konfiguracije i međupovezanosti pora, finoće mliva cementa, konzistencije cementnog rastvora, veličine pritiska pod

  kojim se vrši injektiranje i režima injektiranja. Cementnim rastvorom se uspešno injektira tlo sa porama većim od 0,1 mm,

  a u tlo manje vodopropusnosti se umesto cementa ubrizgava natrijum silikat (vodeno staklo).

  Poboljšanje tla

 • 4. Elektrohemijsko očvršćavanje tla – primenjuje se u glinovitom tlu, gde se puštanjem struje kroz tlo i

  dodavanjem hemijskih sredstava (kalcijum hlorida) pospešuje proces starenja gline čime se povećava

  njena gustina.

  5. Termičko očvršćavanje tla – primenjuje se u tlu eolskog porekla – lesu, kada se žele otkloniti

  neravnomerna sleganja. Žarenjem lesa, koje podrazumeva ubrizgavanje užarenog vazduha ili zapaljenog

  tečnog goriva, postiže se stabilnija povezanost čestica granularnog skeleta lesa.

  6. Primena geosintetika – u cilju ojačanja tla, filtracije, drenaže i onemogućavanja kretanja vode, relativno

  je jednostavna i efikasna. Geosintetici su materijali na bazi polimera, isporučuju se u rolnama, panelima ili

  trakama, a mogu biti:

  a. Geotekstili – vrlo propustljivi industrijskii tekstilni materijali: tkani, netkani, pleteni

  b. Geomembrane – nepropusni materijali: sintetički, bitumenski, bentonitni

  c. Geokompoziti – kombinacija različitih geosintetika.

  Prilikom stabilizacije tla geotekstilom, trake se polažu jedna do druge (s preklopom ili spajaju

  zavarivanjem) na očišćene i poravnate slojeve tla, i prekrivaju slojem agregata debljine 20-50cm.

  Poboljšanje tla

 • TEHNOLOGIJA GRAĐENJA – Pitanja po oblastima – DEO 1a

  UVOD, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

  UVOD

  1. Navesti šta je tehnologija građenja (1 poen)

  2. Navesti osnovne grupe radova tokom izgradnje objekta i vrste grubih građevinskih radova (2 poena)

  Osnovne grupe radova tokom izgradnje objekta

  Vrste grubih građevinskih radova

  3. Šta su građevinski radovi? (1 poen)

  4. Navesti osnovne metode građenja objekata (1 poen)

  PRIPREMNI RADOVI

  5. Šta su pripremni radovi? (1 poen)

  6. Navesti nekoliko aktivnosti pripremnih radova (1 poen)

  7. Navesti nekoliko metoda poboljšanja tla (1 poen)

  8. Navesti metode snižavanja nivoa podzemne vode (1 poen)