10
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 61. Statuta Grada Pula – Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule donio je dana 20. ožujka 2014. godine ZAKLJUČAK o prihvatu prijedloga sporazuma I Prihvaća se prijedlog sporazuma Klasa: 022-05/14-01/58, Urbroj: 2168/01-04-03-02- 0385-14-4 od dana 05.03.2014. godine, između Ustanove POLITEHNIKA PULA – Visoka tehnička škola sa p.j. sa sjedištem u Puli, Riva 6, zastupana po dekanu Lucianu Delbiancu i Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, u postupku sufinanciranja troškova građevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta Politehnika Pula-poslovnog prostora u Puli, Riva 4, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka. II Provođenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu. III Ovaj Zaključak stupa na snagu danom njegovog donošenja. Klasa: 022-05/14-01/58 Urbroj:2168/01-04-03-02-0385-14-7 Pula, 20. ožujka 2014. GRADONAČELNIK Boris Miletić

ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne

novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,

153/09 i 143/12) i članka 61. Statuta Grada Pula – Pola ("Službene novine" Grada Pule br.

7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule donio je dana 20. ožujka 2014. godine

ZAKLJUČAK

o prihvatu prijedloga sporazuma

I

Prihvaća se prijedlog sporazuma Klasa: 022-05/14-01/58, Urbroj: 2168/01-04-03-02-

0385-14-4 od dana 05.03.2014. godine, između Ustanove POLITEHNIKA PULA – Visoka

tehnička škola sa p.j. sa sjedištem u Puli, Riva 6, zastupana po dekanu Lucianu Delbiancu i

Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, u postupku sufinanciranja troškova

građevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta Politehnika Pula-poslovnog prostora u

Puli, Riva 4, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II

Provođenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za komunalni sustav i

imovinu.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Klasa: 022-05/14-01/58

Urbroj:2168/01-04-03-02-0385-14-7

Pula, 20. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

Boris Miletić

Page 2: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA - članak 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), - članak 61. Statuta Grada Pula – Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13). TEMELJNA PITANJA KOJA SE URE ðUJU OVIM ZAKLJU ČKOM Grad Pula je vlasnik poslovnog prostora na adresi u Puli, Riva 4, koji se nalazi na k.č.br. 413/zgr. k.o. Pula, netto korisne površine 675,41 m2, a koji poslovni prostor je Grad Pula dao na korištenje Ustanovi POLITEHNIKA PULA-Visoka tehničko-poslovna škola s p.j., sa sjedištem u Puli, Riva 6, OIB: 79550001298, temeljem Odluke o uporabi poslovnog prostora Klasa: 372-03/11-01/56, Urbroj: 2168/01-01-02-01-0387-12-5, od dana 20. ožujka 2012. godine i Ugovora o uporabi poslovnih prostora Klasa: 372-03/11-01/56, Urbroj: 2168/01-01-02-01-0387-12-6 zaključenog dana 28. ožujka 2012. godine. Grad Pula je Zaključkom o davanju suglasnosti uporabovniku Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij za ulaganje – izvoñenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Riva 4, Klasa: 023-01/09-01/612 Urbroj: 2168/01-01-03-00-0385-09-3 od dana 22. rujna 2009. godine, odobrio uporabovniku Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij sa sjedištem u Puli, Riva 6, izvoñenje radova adaptacije poslovnog prostora – grañevinski radovi: demontaža i rušenje, betonski i armirano betonski radovi, zidarski radovi; obrtnički radovi: podopolagački i keramičarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko ličilački radovi; instalaterski radovi: instalacija grijanja i hlañenja, termoventilacija, odsisna ventilacija, caffe bar, kotlovnica i rashladna stanica; elektroinstalerski radovi u zgradi sagrañenoj na k.č.br.zgr. 413 k.o.Pula, ukupne površine 675,41 m2, Riva 4. Dana 07. veljače 2014. godine zaprimljen je dopis Ustanove POLITEHNIKA PULA-Visoka tehničko–poslovna škola s p.j. sa molbom za sufinanciranje grañevinsko-obrtničkih radova koji se izvode u gradskom prostoru u prizemlju Rive, a sukladno gore navedenom odobrenju Grada Pula. Dopisu su priložili Odluku o početku postupka nabave grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak zgrade objekta Politehnike Pula (Riva br. 4-6), Ugovor o izvoñenju grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak zgrade Politehnike Pula (Riva br. 4-6), i 1. privremena situacija br. 4/1/1, od izvoñača radova NAVI COOP d.o.o., Vodnjan, Ured: Tartinijeva 15, Pula, za izvoñenje grañevinsko-obrtničkih radova na dovršetku objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), ovjeren od strane nadzornog inženjera Zvonimira Vojnića, dipl. ing.arh., iz društva NESACTIUM d.o.o. Ustanova Politehnika Pula-Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. sa sjedištem u Puli, Riva 6, je provela postupak javne nabave za nabavu grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), te je dana 20. prosinca 2013. godine donijela Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 404-01/13-01 Urbroj: 2168/01-38-PVT-02/01-13-14 kojom je odabrana ponuda ponuditelja NAVI COOP d.o.o., Pula, Tartinijeva 15, OIB:

Page 3: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija

33396072956. Uvidom u Ugovor o izvoñenju grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), Klasa: 404-01/3-01 Urbroj: 2168/01-380-PVT-02/01-13 utvrñeno je da je isti zaključen dana 27. prosinca 2013. godine, izmeñu POLITEHNIKA PULA, visoka tehničko-poslovna škola s p.j. sa sjedištem u Puli, Riva 6, OIB:79550001298, zastupana po dekanu Lucianu Delbiancu kao naručitelja i NAVI COOP d.o.o.Vodnjan, Pula, Tartinijeva 25, OIB:33396072956, zastupan po prokuristu Nadi ðugum, kao izvoditelja; da je predmet ugovora izvoñenje grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnike Pula grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6); da ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 409.940,43 kuna, odnosno ugovorena vrijednost radova sa PDV-om iznosi 512.425,54 kuna te da je u članku 10. navedenog Ugovora propisan način plaćanja sukladno kojem će naručitelj plaćanje vrijednosti izvedenih radova izvršiti na temelju ovjerene/ih privremene/ih i konačne situacije, u roku od 30 dana oda dana zaprimanja situacije odnosno od dana primopredaje i okončanog obračuna, uz uvjet da je ista prethodno ovjerena od strane nadzornog inženjera. Sukladno I privremenoj situaciji br. 4/1/1 od dana 13. veljače 2014. godine, od izvoñača radova NAVI COOP d.o.o., Vodnjan, Ured: Tartinijeva 15, Pula, za izvoñenje grañevinsko-obrtničkih radova na dovršetku objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), ovjerene od strane nadzornog inženjera Zvonimira Vojnića, dipl. ing.arh., iz društva NESACTIUM d.o.o., od naručitelja POLITEHNIKA PULA, visoka tehničko-poslovna škola s p.j., Pula, Riva 6, traži se uplata ukupne vrijednosti obavljenih radova sa PDV-om u iznosu od 57.403,65 kuna, od čega se iznos 45.922,92 kuna odnosi na ukupnu vrijednost obavljenih radova, a iznos od 11.480,73 kuna predstavlja PDV.

Grad Pula-Pola je u proračunu Grada Pule za 2014. godinu osigurao sredstva za izvoñenje grañevinsko-obrtničkih radova u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Pule, u razdjelu 4, na poziciji R0495 323290, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – poslovni prostori. Na zapisniku od dana 05.03.2014. godine dekan Ustanove POLITEHNIKA PULA-Visoka tehničko–poslovna škola s p.j. Luciano Delbianco je izrazio suglasnost da se sa Gradom Pula sklopi Sporazum sukladno kojem će Grad Pula sufinancirati troškove grañevinsko-obrtničkih radova na dovršetku objekta zgrade Politehnika Pula u poslovnom prostoru koji se nalazi na adresi u Puli, Riva 4, na k.č.br. 413/zgr. k.o. Pula, netto korisne površine 675,41 m2, u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 512.425,54 kuna, te se obvezao da će primljena novčana sredstva koristiti namjenski i Gradu Puli dostaviti privremene situacije/okončanu situaciju, od izvoditelja radova NAVI COOP d.o.o. Vodnjan, ovjerene od nadzornog inženjera Zvonimira Vojnića, dipl.ing.arh., sa specifikacijom izvoñenja grañevinsko-obrtničkih radova na dovršetku objekta zgrade Politehnika Pula, Riva 4 i grañevinskom knjigom kao i dokaz o izvršenim uplatama izvoñaču radova NAVI COOP d.o.o. Vodnjan, Pula, Tartinijeva 25, OIB:33396072956“.

Nadalje, na zapisniku od dana 05.03.2014. godine sporazumne strane su suglasne da Grad Pula Ustanovi POLITEHNIKA PULA-Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti, izvrši uplatu iznosa od 57.403,65 kuna, a da se iznos od 455.021,89 kuna (a koji iznos se odnosi na ostatak iznosa predviñenog Ugovorom o izvoñenju grañevinsko-obrtničkih radova za dovršetak objekta zgrade Politehnika Pula (Riva br. 4-6), Klasa: 404-01/3-01, Urbroj: 2168/01-380-PVT-02/01-13, zaključenog dana 27. prosinca 2013. godine izmeñu POLITEHNIKA PULA, visoka tehničko-poslovna škola s p.j. sa sjedištem u Puli, Riva 6, OIB:79550001298, zastupana po dekanu Lucianu Delbiancu kao naručitelja i NAVI COOP d.o.o.Vodnjan, Pula, Tartinijeva 25, OIB:33396072956, zastupan po prokuristu Nadi ðugum, kao izvoditelja) uplati Ustanovi POLITEHNIKA PULA-Visoka tehničko-poslovna škola s p.j., po dostavi dokumentacije

Page 4: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija

ovjerene od nadzornog inženjera (privremene situacije/okončane situacije) za ostale radove koji nisu obuhvaćeni dostavljenom I privremenom situacijom.

Slijedom navedenog, obzirom da će grañevinsko-obrtnički radovi koji se izvode u poslovnom prostoru koji se nalazi na adresi u Puli, Riva 4, na k.č.br. 413/zgr. k.o. Pula, netto korisne površine 675,41 m2, a koji prostor je u vlasništvu Grada Pule, povećati vrijednost objekta te kako se time ulaže u trajnu imovinu, predlaže se donošenje ovog Zaključka. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Pule za 2014. godinu, na poziciji R0495 323290, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – poslovni prostori. Pripremila: Minja Savović,struč.spec.techne., v.r.

PROČELNIK Damir Prhat,mag.ing., v.r.

Page 5: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija
Page 6: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija
Page 7: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija
Page 8: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija
Page 9: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija
Page 10: ZAKLJUČAK - Pula · 2020. 8. 19. · kerami čarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski i bravarski radovi; soboslikarsko li čila čki radovi; instalaterski radovi: instalacija