of 57 /57
MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 12. Predavanje – Tehnologija građenja Predmetni nastavnik Mr Jasmina Todorović, d.g.i

Zidarski radovi armirački radovi

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Zidarski radovi armirački radovi

Zidarski radovi armiraki radoviMONTANE BETONSKE KONSTRUKCIJE
Montane betonske konstrukcije
Pri izradi montanih betonskih konstrukcija, betonski elementi se proizvode van mesta na kom e se nalaziti u konstrukciji, a nakon ovršavanja se ugrauju – montiraju u projektovani poloaj.
Prefabrikovani betonski elementi = betonski elementi proizvedeni za montane betonske konstrukcije. Mogu biti proizvedeni u:
fabrikama montanih elemenata – pogonima za velikoserijsku proizvodnju trajnog karaktera, sa visokim stepenom industrijalizacije proizvodnog procesa
pogonima za prefabrikaciju – pogonima privremenog karaktera za proizvodnju elemenata u manjim serijama, za potrebe nekoliko oblinjih gradilišta
na gradilištu – izrada krupnogabaritnih, masivnih nosaa na gradilištu, u blizini mesta montae, zbog nemogunosti transporta takvog nosaa sa druge lokacije, ali i nemognosti izvoenja u projektovanom poloaju.
Posebnu panju treba obratiti na kapacitete nosivosti raspoloivih sredstava za transport elemenata od proizvodnog pogona / fabrike elemenata do gradilišta na kom se izvodi montaa.
Montane betonske konstrukcije
Prefabrikovani nosai su proizvedeni u kontrolisanim fabrikim uslovima, u kvalitetnoj
oplati i sa ujednaeno visokim kvalitetom ugraenog betona, uz visok nivo nege
Prilikom proizvodnje velikih serija prefabrikovanih elemenata oplate se eše koriste,
što dozvoljava vea ulaganja u kvalitet primenjene oplate i smanjuje uticaj cene oplate
na cenu gotovog proizvoda
Tenja da prefabrikovani elementi budu manjih dimenzija zbog lakše montae dovodi
do primene materijala (elika i betona) boljih mehanikih karakteristika
Brzina rada je usklaena, odnosno proces proizvodnje je ritmian, a efekat uigranostii
radne ekipe je uveliko iskorišen
Rad je kontinualan jer ne zavisi od klimatskih uslova, odnosno nije sezonskog
karaktera
radova na samom gradilištu, što znatno skrauje duinu trajanja radova.
Prefabrikovana proizvodnja betonskih elemenata
a) Spravljanje betona – na posebnoj proizvodnoj liniji, u fabrici betona
b) Priprema kalupa – premazivanje metalnih kalupa sredstvima protiv slepljivanja betona
c) Postavljanje armature – proizvedene na posebnim proizvodnim linijama, u armirakim pogonima
d) Punjenje kalupa betonom – unos betona pumpama za beton ili kiblama koje prenosi portalni kran
e) Zbijanje betona (sa završnom obradom površina) – naješe primenom vibro-stolova ili nekog od posebnih postupaka ugradnje (vibro-presovanje, vibro-vakumiranje, vibro- valjanje, ekstrudiranje, centrifugiranje)
f) Ubrzano ovršavanje betona – primena nekog od postupaka hidro-termalne obrade (zaparivanja)
g) Odleavanje betona u kalupima
h) Vaenje elemenata iz kalupa (uz eventualne popravke ošteenja)
i) Odlaganje elemenata na deponiju/skladište – elementi se prenose portalnim kranovima, viljuškarima
j) Vraanje praznih kalupa na poetak procesa.
Prefabrikovana proizvodnja betonskih elemenata
Lanana tehnološka šema proizvodnje prefabrikovanih betonskih elemenata – sa
pokretnim kalupima; za manje, tipizirane betonske elemente, koji se izrauju u relativno
velikim serijama; radnici ostaju na svojim radnim mestima, na koja stalno stiu novi kalupi
Lanano-agregatna – kalupi se kreu du prave proizvodne linije bez prinudnog ritma,
odnosno trajanje radnih operacija nije vremenski ogranieno, a kalupi se s jednog na drugi
radni punkt prenose portalnim kranovima ili vuku lananicima; proizvodna šema je pogodna
za manju serijsku proizvodnju, oprema i mašine nisu usko specijalizovani, pa je sistem
prilagodljiv i pogodan za brze izmene proizvodnog programa / asortimana
Konvejerska – kalupi se kreu u zatvorenoj proizvodnoj liniji (sa visinski ili kruno
promenljivom trajektorijom) u prinudnom ritmu diktiranom vremenom potrebnim za
izvoenje najdue operacije; kalupi se du radnog punkta transportuju pokretnim trakama
ujednaenom brzinom; proizvodna šema je pogodna za velikoserijsku proizvodnju tipskih
elemenata, a mašine su visoko specijalizovane i nepogodne za izmenu proizvodnog
programa.
Štandna tehnološka šema proizvodnje prefabrikovanih betonskih elemenata – sa
stacionarnim kalupima; za velike, teške betonske elemente koji se izrauju u
relativno malim serijama; radnici se smenjuju i obavljaju razliite operacije na jednom
radnom mestu
Štandne na pistama – kalupi su postavljeni horizontalno, a proizvodna pista
zaprema veliku površinu i decentralizuje proizvodnju; najviše se primenjuju za
adheziono predhodno napregnute betonske elemente ( predhodno naprezanje
na stazi)
Štandne u baterijama – kasetni nain proizvodnje – kalupi su postavljeni
vertikalno, jedan do drugog, u baterije za istovremenu proizvodnju 8-10 zidnih
panela, pri emu su u kalupe ugraeni ureajima za zaparivanje betona.
Prefabrikovana proizvodnja betonskih elemenata
Skeletni sistem montanih betonskih konstrukcija
Skeletni sistem – osnovni nosei elementi su stubovi i grede, naješe rasporeeni u ortogonalne mree; za pregraivanje prostora se koriste elementi od razliitih materijala, što omoguava veliku prilagodljivost lokalnim uslovima; u cilju prijema horiz. optereenja (seizmika, vetar) izvode se ukruenja zidnim platnima ili jezgrima; montani elementi su malih dimenzija i teine, pa je montaa laka u poreenju s ostalim sistemima, ali je izvoenje radova znatno due zbog velikog broja veza elemenata; najvea primena u izradi industrijskih objekata.
Skeletni sistem montanih betonskih konstrukcija
Panelni sistem – osnovni nosei elementi su zidovi (paneli) i ploe, koji istovremeno i pregrauju prostor; u zavisnosti od veliine nosaa mogu biti sitno-panelni (manje pogodan zbog velikog broja veza) i krupno-panelni (nosei zidovi upravni na ravan fasade, sa promenljivom širinom polja), a paneli se još u procesu izrade u fabrici mogu dovesti do viskokog stepena finalizacije (ugraene instalacije i sl.); montani elementi su veih dimenzija (ne preteranih), pa je montaa srednje teška, a mali broj veza ubrzava izvoenje radova; najvea primena u izradi objekata stanogradnje.
Panelni sistem montanih betonskih konstrukcija
Panelni sistem montanih betonskih konstrukcija
elijski sistem montanih betonskih konstrukcija
elijski (blokovski) sistem – prostorne forme koje nastaju ukrupnjavanjem elemenata panelnog i skeletnog sistema u vee modularne blokove (pojedinane prostorije, posebno sanitarne i kuhinjske kabine (jedinice ograene sa svih strana)); montaa krupnih elija – blokova je tea nego kod ostalih sistema i zahteva mehanizaciju velike nosivosti, ali je vreme izvoenja radova na gradilištu najkrae; kod nas se retko primenjuje zbog nefleksibilnosti pri oblikovanju rasporeda prostorija.
elijski sistem montanih betonskih konstrukcija
Veze prefabrikovanih betonskih elemenata
Veze prefabrikovanih betonskih elemenata – najosetljivija mesta montanih betonskih konstrukcija.
Veze moraju preneti sve uticaje i dozvoliti ili spreiti sva pomeranja koja se u spoju zahtevaju, a pri tome
moraju biti formirane tako da uzmu u obzir dozvoljena tolerantna odstupanja izvedenih od projektovanih
dimenzija montanih elemenata.
Suve veze – veze ostvarene zavrtnjima, modanicima, zavarivanjem, lepljenjem
– za preciznije izraene elemente
– za manje precizno izraene elemente
– za formiranje krutih veza (ne dozvoljavaju obrtanje, prenose momente savijanja)
Veze prefabrikovanih betonskih elemenata
Pri naleganju dva betonska elementa jedan na drugi, vertikalna nosivost same veze zavisi od materijala koji
se postavlja na kontaktu izmeu dva elementa – dozvoljeni pritisak na spoju je 1MPa za ter-papir, 2.5MPa
za sloj maltera i filc, 2-5MPa za gumu/neopren, 5-15MPa za armiranu gumu/neopren.
Krute veze betonskih elemenata (= prenose momente savijanja) moraju ostvariti kontinuitet armature koja kroz vezu prolazi. Kontinuitet se moe ostvariti preko:
- preklopa armature
- preklapanja armature petljama
- prednaprezanjem
- mehanikim armaturnim spojnicama.
- Ukoliko se u montanoj vezi primenjuje zavarivanje elinih elemenata, mora se voditi rauna da ne doe do
pregrevanja okolnog betona, pa treba ostaviti dovoljno vremena za hlaenje betona, a mesto zavarivanja
šipki armature treba da je udaljeno bar 5Ø od ivice betona. elini elementi u vezi koji ostaju izloeni
delovanju atmosferilija moraju biti zaštieni premazima protiv korozije.
Veze prefabrikovanih betonskih elemenata
Prefabrikovane betonske konstrukcije
Prefabrikovane betonske konstrukcije
Prefabrikovane betonske konstrukcije
Prefabrikovane betonske konstrukcije
MONTANE DRVENE KONSTRUKCIJE
Montane drvene konstrukcije
u fabrikim postrojenjima, a na gradilištu montiraju - povezuju u konstrukcionu celinu.
Lamelirani drveni elementi – fabriki proizvedeni elementi nastali lepljenjem drvenih lamela –
tankih drvenih elemenata (dasaka, talpi), prema ijem meusobnom poloaju u elementu imamo:
Lepljeno lamelirano drvo (LLD – GLT – Glulam) – kada su lamele paralelne u svim slojevima
– imaju veliku nosivost u podunom pravcu, za linijske nosee elemente velikog raspona
Ukršteno lamelirano drvo (ULD – CLT) – kada su lamele u susednim slojevima upravne
jedna na drugu – manje nosivosti, za površinske elemente (zidove, meuspratne konstrukcije)
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Lamelirani drveni elementi se proizvode od rezane drvne grae I klase, od uobiajenih vrsta
graevinskog drveta (etinari: najviše smreka, a onda i jela, bor, ariš; listari: najviše bukva,
takoe i hrast, jasen), naješe kao homogeni proizvodi (od iste vrste drveta), mada se rade i
tzv. hibridni proizvodi (od smreke i bukve, npr). Debljine lamela su 10-40mm, širine 80-240mm, a
lamelirani element moe biti stalnog ili promenljivog preseka, prav ili luno promenljiv po duini.
Za lepljenje lamela se koriste sintetiki lepkovi na bazi fenol-formaldehida, rezorcin-
formaldehida (naješe), melamin-formaldehida, urea-formaldehida i epoksi-smole. Primenjeni
lepkovi moraju imati vrstoe vee od drveta, biti postojani na dejstvo vlage (i iz drveta i iz
spoljašnje sredine), gljivica i insekata, i biti nezapaljivi.
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Šematski prikaz tehnološkog procesa proizvodnje lepljenih lameliranih elemenata
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Tehnološki proces proizvodnje lepljenih lameliranih elemenata
1. skladištenje rezane grae na stovarištu neposredno uz proizvodnu halu;
2. razvrstavanje grae;
6. popreno prerezivanje i izrada zupastih spojeva;
7. priprema lepka;
10. priprema presa;
Tehnološki proces proizvodnje lepljenih lameliranih elemenata
11. postavljanje lamela u prese;
12. stavljanje lamela pod pritisak;
13. kontrola pritiska;
15. kontrola tanosti dimenzija;
18. nanošenje zaštitnog sredstva;
20. priprema nosaa za transport i uskladištenje.
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Šematski prikaz faza tehnološkog procesa proizvodnje
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Šematski prikaz faza tehnološkog procesa proizvodnje
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Šematski prikaz faza tehnološkog procesa proizvodnje
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Lepljeni lamelirani drveni elementi – formiranje oblika u presi
Prefabrikovana proizvodnja drvenih lameliranih elemenata
Lepljeni lamelirani drveni elementi
Lepljeni lamelirani drveni elementi
Montane drvene konstrukcije
Montane drvene konstrukcije
Montane drvene konstrukcije
Montane drvene konstrukcije
MONTANE ELINE KONSTRUKCIJE
Montane eline konstrukcije
eline konstrukcije su po svojoj prirodi montane konstrukcije, jer se elementi proizvode u
fabrikim postrojenjima – radionicama (van gradilišta ili na gradilištu), a zatim se na licu mesta
povezuju – montiraju.