of 8 /8
NAPOMENE Budže t Gr ad Budž e t Gra d Tuzla 613700 Budže t Gra d Tuzla 613700 Budže t Gr a d Tuz l a 613700 Budž et Grad Tuzla 613700 Vl a s tit a sr e ds t va Budž e t Gr a d Tuzla 613400 Vl a s t i t a s re ds tva Budže t Gr a d Tuz l a 613400 IZVOR FINANSI RANJA I kvar t a l I kva r t al 1 kva r t al I kva rta l I kva rtal 1 kvarta l I kva r t al OKVIRNI DATUM ZAKLJ UČENJ A UGOVORA I kvar t al I kva r t a l 1 kva r t a l . 1 kva r tal I kva r t al I kvar t a l I kva r t a l OKVI RNI DATUM POKRETANJ A POSTUPKA Dir e kt ni Dire kt ni sporazum Dir e kt ni s por a z um Di r e kt ni s por azum Di re kt ni s pora zum Dir e ktni s por azum Di re kt ni s pora z um I ROBE VRSTA POSTUPKA 70, 00 80,00 40,00 65,00 35,00 1.700, 00 2.500,00 44411700-1 31532920- 9 42130000-9 44520000- 1 44111400- 5 30190000-7 39830000-9 PROCIJ ENJ ENA VRI JEDNOST ŠI FRA J RJN Za hods ke da ske , Si ja li c e i fluor e sce nt ne s vje t i lj ke Če s me , pi pci , vent i li i slične na prave Br a ve, kl juč e vi i šar ke Boj e i zidne obl oge Naba vka kancela r i jskog mater i ja l a - Ra z na ka ncela r ij s ka opre ma i pot re pštine Na ba vka ma t e ri jala za odr ža va nje hi gi je ne - Pr oi zvodi za čišć e nj e 7. 6. 5. 4. ^ - 2. 1. PREDMET NABAVKE REDNI BROJ I ZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I V ZA 2018. GODI NU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ : 672/ 18

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018 ......Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi LičMački radovi - krečenje Remontni i sanacijski radovi Radovi

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018 ......Radovi na krovu i drugi posebni građevinski...

 • NAPOMENE

  Budžet Grad

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613700

  Vlastita sredstva

  Budžet GradTuzla

  613400

  Vlastita sredstva

  Budžet GradTuzla

  613400

  IZVORFINANSIRANJA

  I kvartal

  I kvartal

  1 kvartal

  I kvartal

  I kvartal

  1 kvartal

  I kvartal

  OKVIRNIDATUM

  ZAKLJUČENJAUGOVORA

  I kvartal

  I kvartal

  1 kvartal

  . 1 kvartal

  I kvartal

  I kvartal

  I kvartal

  OKVIRNIDATUM

  POKRETANJAPOSTUPKA

  Direktni

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  I ROBE

  VRSTAPOSTUPKA

  70,00

  80,00

  40,00

  65,00

  35,00

  1.700,00

  2.500,00

  44411700-1

  31532920-9

  42130000-9

  44520000-1

  44111400-5

  30190000-7

  39830000-9

  PROCIJENJENAVRIJEDNOST

  ŠIFRAJRJN

  Zahodske daske,

  Sijalice ifluorescentne

  svjetiljke

  Česme, pipci,

  ventili i slične

  naprave

  Brave, ključevi i

  šarke

  Boje i zidneobloge

  Nabavkakancelarijskogmaterijala- Razna

  kancelarijskaoprema i

  potrepštine

  Nabavkamaterijala za

  održavanjehigijene -Proizvodi začišćenje

  7.

  6.

  5.

  4.

  ^-

  2.

  1.

  PREDMETNABAVKE

  REDNIBROJ

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

 • Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613500

  Budžet GradTuzla

  613500

  Tuzla

  613700

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  II kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  I kvartal

  I kvartal

  I kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  11 kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  1 kvartal

  I kvartal

  I kvartal

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  sporazum

  400,00

  250,00

  100,00

  1.000,00

  510,00

  20,00

  2.050,00

  15911000-7

  15860000-4

  03121200-7

  15980000-1

  22200000-2

  09211000-1

  09000000-3

  Alkoholna pića

  Kafa, čaj i srodni

  proizvodi

  Rezano cvijeće

  Bezalkoholna pića

  Novine, stručni

  časopisi,

  periodične

  publikacije i

  časopisi

  Ulja zapodmazivanje isredstva za

  podmazivanje

  Naftni proizvodi,

  gorivo, električna

  energija i ostali

  izvori energije

  poklopci, školjke ivodokotlići

  14.

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.

  8-

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

 • Budžet GradTuzla

  Budžet GradTuzla

  821300

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613400

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  821300

  Budžet GradTuzla

  613500

  Budžet GradTuzla

  821300

  III kvartal

  III kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  11 kvartal

  II kvartal

  I kvartal

  II kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  II kvartal

  I kvartal

  11 kvartal

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni ,

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  340,00

  470,00

  530,00

  75,00

  180,00

  35,00

  220,00

  214,00

  20,00

  640,00

  44500000-5

  42662000-4

  39531400-7

  31518100-1

  30162000-2

  44111400-5

  44100000-1

  39130000-2

  24951130-5

  38652100-1

  Alat, brave,

  ključevi, šarke,

  vijci, lanac i

  Oprema za

  zavarivanje

  Tepisoni

  Reflektori

  Pametne kartice

  Boje i zidneobloge

  Građevinski

  materijali i

  pridruženi artikli

  Kancelarijski

  namještaj

  Fluid za ispiranje

  Projektori

  24.

  23.

  22.

  21.

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

 • Budžet gradaTuzla

  613930

  Budžet gradaTuzla

  613990

  Budžet gradaTuzla

  613990

  Vlastita sredstvaBudžet grada

  Tuzla

  613500"Budžet Grad

  613700Budžet Grad

  Tuzla

  613700Budžet Grad

  Tuzla

  613700Budžet Grad

  Tuzla

  821300

  I kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  11 kvartal

  1 kvartal

  I kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  1 kvartaT

  kontinuirano

  tokom g

  I kvartal

  I kvartal

  Direktni

  sporazum

  Konkurentski

  zahtjev

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  11 USLUGE

  III kvartal

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  310,00

  200,00

  400,00

  ^12.454,00

  2.640,00

  1.400,00

  18.000,00

  300,00

  " 560,00"

  I pregleda vozila

  5. | Usluge popravak^ | 50100000-6

  71631200-2

  79710000-4

  i 79710000-4 I

  72267000-4

  30231000-7

  31532920-9

  44100000-1

  | Usluge održavanjasoftvera za trezorsko

  poslovanje-Usluge

  održavanja i popravak;programske podrške

  Nabavka uslugaobezbjeđenja objekata-Usluge na području

  sigurnostiNabavka uslugaobezbjeđenja objekata-Usluge na području

  sigurnosti

  Usluge tehničkog

  UNE PLANA JAVNIH NABAVKJIV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

  opruge

  Građevinskimaterijali ipridruženi artikli

  Sijalice ifluorescentne

  svjetiljke

  Kompjutorskiekrani i konzole

  liOBE:

  IZMJENE I DOP

 • Budžet GradTuzla

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet gradaTuzla

  613910

  Budžet gradaTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613810

  Budžet GradTuzla

  613700

  Tuzla

  613700

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  IV kvartal

  II kvartal

  IV kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  kontinuirano

  tokom godine

  IV kvartal

  II kvartal

  IV kvartal

  Direktnisporazum

  Direktnisporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  sporazum

  1.500,00

  600,00

  2.000,00

  80,00

  1.500,00

  60,00

  55520000-1

  55300000-3

  80522000-9

  72417000-6

  66510000-8

  50300000-8

  Usluge dostavljanjapripremljene hrane

  Usluge restorana i

  usluge posluživanjahranom

  Nabavka uslugastručnog usavršavanja

  Obrazovni seminari

  Godišnje održavanjenaziva domena -

  Imena internetskih

  domena

  Usluge kolektivnogosiguranja - Usluge

  osiguranja

  Usluge popravaka,

  održavanja i srodne

  usluge za personalne

  kompjutere,

  kancelarijsku opremu,

  telekomuni. i

  audiovizuelnu opremu

  održavanja i srodne

  usluge za vozila i

  pripadajuću opremu

  11.

  10,

  9.

  8.

  7.

  6.

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ:672/18

 • Budžet Grad

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613320

  Budžet GradTuzla

  613990

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  Budžet GradTuzla

  613910

  613910

  II kvartal

  IV kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  I kvartal

  I kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  I kvartal

  TV kvartal

  I kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  II kvartal

  II kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  I kvartal

  1 kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  I kvartal

  II kvartal

  I kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  Direktni

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktnisporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  85,00

  1.000,00

  350,00

  690,00

  3.900,00

  1.000,00

  1.200,00

  1.000,00

  160,00

  200,00

  50100000-6

  66517200-9

  98310000-9

  79710000-4

  79810000-5

  55110000-4

  79971000-1

  63523000-1

  72310000-1

  79130000-4

  Usluge popravaka,

  Usluge osiguranjagarancija

  Usluge pranja ikemijskog čišćenja

  Nabavka usluga

  obezbjeđenja objekata- Usluge na područjusigurnosti

  Usluge štampanja

  Usluge hotelskogsmještaja

  Knjigovezacke usluge iusluge završne obrade

  knjiga

  Spedicija-Lučkeusluge i špediterskeusluge

  Usluge obradepodataka

  Usluge pravne

  dokumentacije iovjeravanja

  (catering)

  21.

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.

  13.

  12.

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

 • Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  821614

  Budžet GradTuzla

  821614

  Budžet GradTuzla

  821614

  III kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  IV kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  III kvartal

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Konkurentskizahtjev

  2.100,00

  5.120,00

  6.000,00

  44.400,00

  45260000-7

  45442100-8

  45453000-7

  45331100-7

  Radovi na krovu idrugi posebnigrađevinski zanatskiradovi

  LičMački radovi -krečenje

  Remontni i sanacijskiradovi

  Radovi instaliranjacentralnoga grijanja

  4.

  3.

  2.

  1.

  ni radovi

  Budžet GradTuzla *

  613910

  Budžet GradTuzla

  613700

  Budžet GradTuzla

  613810

  Budžet GradTuzla

  613910

  Tuzla

  613700

  kontinuirano

  tokom godine

  III kvartal

  IV kvartal

  II kvartal

  kontinuirano

  tokom godine

  III kvartal

  III kvartal

  II kvartal

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  Direktni

  sporazum

  sporazum

  45.125,00

  100,00

  3.300,00

  3.000,00

  500,00

  UKUPNO USLUGE:

  79130000-4

  50000000-5

  66510000-8

  79823000-9

  Usluge pravne

  dokumentacije iovjeravanja

  Usluge popravaka iodržavanja

  Usluge osiguranja

  Usluge štampanja iisporuke

  održavanja i srodne

  usluge za vozila i

  pripadajuću opremu

  25.

  24.

  23.

  22.

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18

 • 115.199,00

  57.670,00UKUPNO ROBE, USLUGE, RADOVI:UKUPNO RADOVI:

  IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV ZA 2018. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 672/18