of 22 /22
Opis radova PARKIRANJE VOZILA R.J. „TRANSPORT“ oktobar, 2015 godi

PARKIRANJE VOZILA - rupv.me · PDF filevii stolarski radovi viii limarski radovi ix molersko farbarski radovi x razni radovi ukupno: vodovod i kanalizacija i graĐevinski radovi

 • Author
  vannhan

 • View
  244

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of PARKIRANJE VOZILA - rupv.me · PDF filevii stolarski radovi viii limarski radovi ix molersko...

 • Opis radova

  PARKIRANJE VOZILA

  R.J. TRANSPORT

  oktobar, 2015 godi

 • DEPONIJA SOLI

 • POPRECNI PRESJEK

  DEPONIJA SOLI

  FASADA

 • Predmjer i predraun radova

  PARKING PROSTOR RJ TRANSPORT

  Predmjer radova 060/16

  PLATO ZA PRANJE VOZILA

  Predmjer i predraun radova

  GRAEVINSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1 Nasipanje, planiranje i ravnanje prostora za plato m2 90

  2. Betoniranje platoa za pranje vozila saMB 30 debljine d=30 cm m2 82

  3. Armiranje platoa za pranje vozila sa MAG Q-335 kom. 14

  SVEUKUPNO PLATO ZA PRANJE VOZILA:

  POMONI OBJEKAT

  Predmjer i predraun radova

  GRAEVINSKI RADOVI

  I ZEMLJANI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Mainski iskop u zemljitu III i IV kategorije za temelje objekta m3 1,8

  2.

  Nasipanje i nabijanje zemlje oko i izmeu temelja. Nabijanje vriti do potpune zbijenosti u slojevima od po 20 cm m3 1

  3. Nasipanje tamponskog materijala ispod trotoara u debljini 10-15 cm m3 2,1

  ukupno zemljani radovi:

  II ZIDARSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Zidanje zidova od giter blokova d=25,u produnom malteru m3 8,5

  2. Zidanje zidova od giter blokova d=14, u produnom malteru m2 15

  3.

  Malterisanje zidnih povrina produnim malterom u dva sloja sa prethodnom obradom cementnim mlijekom m2 94

  ukupno zidarski radovi:

  III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

 • 1. Betoniranje temeja i sokla objekta betonom MB 20 m3 1,8

  2. Betoniranje izravnjavajueg sloja betona u debljini d=6 cm m2 11,2

  3. Betoniranje podne armirano-betonske ploe d=10 cm sa MB 30 m2 11,2

  4.

  Betoniranje trotoara i prilaznih staza d=12 cm nabijenim betonom MB 30 sa istovremenom izradom cementne kouljice m2 20

  5. Betoniranje serklaa, greda i stubovasa MB 30 m3 1,5

  ukupno betonski radovi:

  IV ARMIRAKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  Nabavka, sjeenje, savijanje i postavljanje armature u svemu prema detaljima iz projekta

  GA 6 kg 20

  RA 12 kg 120

  RA 14 kg 60

  1. MAG Q-131 kom. 2

  ukupno armiraki radovi:

  V TESARSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Izrada nove krovne i tavanske konstrukcije od drvenih elemenata m2 26

  ukupno tesarski radovi:

  VI POKRIVAKI RADOVI

  1. Nabavka materijala i pokrivanje objekta plastificiranim TR limom m2 30

  ukupno pokrivaki radovi:

  VII STOLARSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  Nabavka i ugradnja prozora i vrata od eloksirane plastificirane bravarije sa termoprekidom

  prozor dim. 80 x 120 kom. 3

  prozor dim. 60 x 80 kom. 1

  vrata 80 x 210 kom. 2

  1. vrata 70 x 210 kom. 2

 • ukupno stolarski radovi:

  VIII LIMARSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Izrada viseih oluka od lima presjeka 14/14 cm razvijene irine 60 cm m1 6

  2. Izrada odvodnih oluka od lima presjeka 12/14 cm razvijene irine 45 cm m1 20

  ukupno limarski radovi:

  IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Izvoenje radova moleraja na unutranjim zidovima m2 94

  2. Izrada termoizolacione "demit" fasadecsa debljinom stiropora d=5 cm m2 54

  ukupno molersko-farbarski radovi:

  X RAZNI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1. Opivanje strehe aluminijumskom lamperijom na potrebnoj daanoj podlozi m2 18

  2. Izrada plafonske konstrukcije od rigips ploa sa termoizolacijim d=15 cm m2 11

  3. Izrada elektroinstalacija osvjetljenja i utinica kompl. 1

  ukupno razni radovi:

  REKAPITULACIJA - POMONI OBJEKAT

  I ZEMLJANI RADOVI

  II ZIDARSKI RADOVI

  III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  IV ARMIRAKI RADOVI

  V TESARSKI RADOVI

  VI POKRIVAKI RADOVI

 • VII STOLARSKI RADOVI

  VIII LIMARSKI RADOVI

  IX MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

  X RAZNI RADOVI

  UKUPNO:

  VODOVOD I KANALIZACIJA

  I GRAEVINSKI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  cijena cijena

  1.

  Iskop zemlje za kanalske rovove i reviziona okna. Dno rova poravnati u odgovarajuem potrebnom padu za cijevi. Po zavrenoj montai cijevi izvriti zatrpavanje kanala sa nabijanjem u slojevima od po 20 cm m3 50

  2.

  Nabavka, transport, nasipanje i planiranje pjeskovitog materijala ispod i iznad cijevi kao zatita od mehanikog oteenja m3 10

  3. Izrada betonskog ahta dim. 100 x 100 sa odgovarajuim poklopcem kom. 1

  ukupno graevinski radovi:

  II KANALIZACIONA MREA

  Nabavka i ugraivanje PVC kanalizacionih cijevi i potrebnih fazonskih komada sa svim potrebnim materijalom. Cijevi montirati u potrebnom padu. Po zavretku svih radova mreu ispitati na probni pritisak.

  PVC 100 m1 70

  PVC 75 m1 5

  1. PVC 50 m1 3

  2. Nabavka i ugradnja ventilacione glave na kraju vertikale sa potrebnom opivkom 150 kom. 1

  3. Nabavka i ugradnja podnog slivnika vertikalne izrade sa emajliranim rostom 100 kom. 1

  ukupno kanalizaciona mrea:

  III VODOVODNA MREA

  Nabavka i ugraivanje PVC vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa izradom svih spojeva. Po zavrenoj montai vodovodnu mreu ispitati na probni pritisak.

  PVC 1" m1 80

  1. PVC 1/2" m1 5

  2. Nabavka i montaa propusnih ventila sa slavinom za ispust vode 3/4" kom. 1

 • Nabavka i montaa propusnih ventila

  3/4" kom. 1

  3. 1/2" kom. 2

  4. Nabavka i ugraivanje vodomjera sa svim potrebnim elementima kom. 1

  5. Nabavka i ugradnja bojlera V = 10 lit. sa svim potrebnim elementima. kom. 1

  6. Nabavka i ugradnja baterije za toplu i hladnu vodu kom. 1

  7. Nabavka i ugradnja hromirane "MS" slavine sa holenderom kom. 1

  ukupno vodovodna mrea:

  IV SANITARNI UREAJI

  1.

  Nabavka i ugraivanje WC olje sa vodokotliem za ispiranje, ugaonim "EK" ventilom poklopcem, draem toalet papira i ostalim potrebnim priborom kom. 1

  2.

  Nabavka i ugraivanje komplet umivaonika sa draima, sifonom, baterijom za toplu i hladnu vodu, draem pekira, ogledalom sa etaerom, draem potrebnim elementima i priborom kom. 1

  ukupno sanitarni ureaji:

  UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA:

  POMONI OBJEKAT SVEUKUPNO:

  PORTIRNICA

  Predmjer i predraun radova

  GRAEVINSKI RADOVI

  I ZEMLJANI RADOVI

  r.b. Naziv

  jed.

  mjere koli.

  jed.

  Cijena Cijena

  1. Mainski iskop u zemljitu III i IV kategorije za temelje objekta m3 1,6

  2.

  Nasipanje i nabijanje zemlje oko i izmeu temelja. Nabijanje vriti do potpunezbijenosti u slojevima od po 20 cm m3 1

  3. Nasipanje tamponskog materijala ispod trotoara u debljini 10-15 cm m3 2,1

  ukupno zemljani radovi:

  II ZIDARSKI RADOVI

  1. Zidanje zidova od giter blokova d=25 cm, u produnom malteru m3 6,1

  2. Malterisanje zidnih povrina produnim malterom u dva sloja sa prethodnom obradom cementnim m2 60,7

 • mlijekom

  ukupno zidarski radovi:

  III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  1. Betoniranje temeja i sokla objekta betonom MB 20 m3 1,3

  2. Betoniranje izravnjavajueg sloja betona u debljini d=6 cm m2 6,2

  3. Betoniranje podne armirano-betonske ploe d=10 cm sa MB 30 m2 6,2

  4.

  Betoniranje trotoara i prilaznih staza d=12 cm nabijenim betonom MB 30 sa istovremenom izradom cementne kouljice m2 15

  5. Betoniranje serklaa, greda i stubova sa MB 30 m3 1

  ukupno betonski radovi:

  IV ARMIRAKI RADOVI

  Nabavka, sjeenje, savijanje i postavljanje armature u svemu prema detaljimaiz ovog projekta

  GA 6 kg 20

  RA 12 kg 90

  RA 14 kg 50

  1. MAG Q-131 komad 1

  ukupno armiraki radovi:

  V TESARSKI RADOVI

  1. Izrada nove krovne i tavanske konstru kcije od drvenih elemenata m2 14,4

  ukupno tesarski radovi:

  VI POKRIVAKI RADOVI

  1. Nabavka materijala i pokrivanje objekta plastificiranim TR limom m2 17

  ukupno pokrivaki radovi:

  VII STOLARSKI RADOVI

  1. Nabavka i ugradnja prozora i vrata od eloksirane plastificirane bravarije sa termoprekidom

  prozor dim. 250 x 120 kom. 1

  prozor dim. 100 x 120 kom. 1

  vrata 80 x 210 kom. 1

 • ukupno stolarski radovi:

  VIII LIMARSKI RADOVI

  1. Izrada viseih oluka od lima presjeka 14/14 cm razvijene irine 60 cm m1 6

  2. Izrada odvodnih oluka od lima presjeka 12/14 cm razvijene irine 45 cm m1 10