of 31 /31
Turistička organizacija grada Subotice Broj. 110/2015 Datum: 10.06.2015. 24000 Subotica Trg Slobode 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Naručilac vrši IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ZA JAVNU NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TRAMVAJSKE STANICE NA PALIĆU BROJ JN VV 1/2015 Dana 02.06.2015. godine objavljen je na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca poziv za prikupljanje pismenih ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji Tramvajske stanice na Paliću, broj JN VV 01/15, u kojoj Konkursnoj dokumentaciji Naručilac vrši izmene na sledeći način: I U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JNVV 01/15 u poglavlju TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, PREDMER I PREDRAČUN, POGLAVLJE I, ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI RADOVI dodaju se šeme za izvođenje br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. II U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JNVV 01/15 u poglavlju TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, PREDMER I PREDRAČUN, POGLAVLJE II, VODOVOD I KANALIZACIJA, u predmeru se menja stavka 2.05, koja glasi “Zidanje revizione šahte od pune opeke u produžno malteru, debljine zida 25 cm sa donjom pločom od nabijenog betona MB 15, dno šahte oblikovati u vidu kinete. Zidove šahta malterisati produžnim cementnim malterom i glačati do crnog sjaja. Gornja ploča je od armiranog betona MB 20, debljine 15 cm sa ugrađenim liveno – gvozdenim poklopcem Ø 600 mm nosivosti 150 KN. Obračun po komadu. Unutrašnje dimenzije revizione šahte su 50cmx50cmx50cm”. III Menja se predmer i predračun arhitektonsko – građevinskih radova iz Konkursne dokumentacije, te se pozivaju ponuđači da prilikom podnošenja ponude popune i prilože predmer i predračun iz ove Izmene Konkursne dokumentacije. IV U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena. Komisija JN

Turistička organizacija grada Subotice konkursne... · 10 gipsarski radovi 11 molersko-farbarski radovi 12 staklarski radovi 13 limarski radovi ukupno ii) -

 • Author
  vodung

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Turistička organizacija grada Subotice konkursne... · 10 gipsarski radovi 11 molersko-farbarski...

 • Turistika organizacija grada Subotice Broj. 110/2015 Datum: 10.06.2015. 24000 Subotica Trg Slobode 1

  U skladu sa lanom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Slubeni glasnik Republike Srbije broj 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Naruilac vri

  IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU IZVOENJA RADOVA -

  RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TRAMVAJSKE STANICE NA PALIU BROJ JN VV 1/2015

  Dana 02.06.2015. godine objavljen je na Portalu javnih nabavki i internet stranici naruioca poziv za prikupljanje pismenih ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke za nabavku izvoenja radova na rekonstrukciji Tramvajske stanice na Paliu, broj JN VV 01/15, u kojoj Konkursnoj dokumentaciji Naruilac vri izmene na sledei nain:

  I

  U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JNVV 01/15 u poglavlju TEHNIKA SPECIFIKACIJA, PREDMER I PREDRAUN, POGLAVLJE I, ARHITEKTONSKO-GRAEVINSKI RADOVI dodaju se eme za izvoenje br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

  II

  U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JNVV 01/15 u poglavlju TEHNIKA SPECIFIKACIJA, PREDMER I PREDRAUN, POGLAVLJE II, VODOVOD I KANALIZACIJA, u predmeru se menja stavka 2.05, koja glasi Zidanje revizione ahte od pune opeke u produno malteru, debljine zida 25 cm sa donjom ploom od nabijenog betona MB 15, dno ahte oblikovati u vidu kinete. Zidove ahta malterisati produnim cementnim malterom i glaati do crnog sjaja. Gornja ploa je od armiranog betona MB 20, debljine 15 cm sa ugraenim liveno gvozdenim poklopcem 600 mm nosivosti 150 KN. Obraun po komadu. Unutranje dimenzije revizione ahte su 50cmx50cmx50cm.

  III

  Menja se predmer i predraun arhitektonsko graevinskih radova iz Konkursne dokumentacije, te se pozivaju ponuai da prilikom podnoenja ponude popune i priloe predmer i predraun iz ove Izmene Konkursne dokumentacije.

  IV U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

  Komisija JN

 • 4/27

  I) ARHITEKTONSKO-GRAEVINSKI RADOVI

  r.br. naziv pozicije jed. mere koliina jedinina cena materijala+rad

  bez PDV

  jedinina cena materijala+ rad sa PDV

  ukupna cena materijala+rad

  bez PDV

  ukupna cena materijala + rad sa PDV

  1 DEMONTAA I RUENJE

  1.01 Demontaa, razbijanje i iznoenje postojeeg poda. m2 128.35

  1.02 Demontaa i iznoenje postojeih vrata. kom 2.00 1.03 Demontaa i iznoenje postojeih prozora sa

  reetkama zajedno. kom 4.00 1.04 Demontaa i iznoenje postojeih elemenata

  kuhinje. kom 1.00 1.05 Demontaa svih horizontalnih i vertikalnih

  oluka. m' 83.00 1.06 Demontaa drvene reetke sa unutranjeg

  zida terase. m2 10.76 1.07 Demontaa drvenih greda. kom 2.00 1.08 Obijanje postojeih ploica sa zida. m2 27.38 1.09 Grubo ienje objekta vie puta u toku

  radova m2 86.02 1.10 Skupljanje i odvoz uta i otpadnog

  materijala na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 10km. pau 1.00

  UKUPNO 1

  2 ZEMLJANI RADOVI 2.01 Raiavanje terena od iblja, korenja i

  ostataka raznih materijala m2 130.00 2.02

  Mainsko skidanje sloja humusa D-20cm sa guranjem na 20-40 m i planiranjem terena sa tanou od + - 5 cm. Obraun po m2 m2 44.64

 • 5/27

  2.03 Runi iskop prirodno vlane zemlje III kategorije za trakaste temelje. Temeljne grede i kanalske rovove irine do 0.60 m, dubine do 2 m, sa pravilnim odsecanjem bonih stranica i ravnim dnom, sa odbacivanjem zemlje na 1-3 m od ivice iskopa. Iskop vriti do u projektu oznaene visinske kote. Tanu kategorizaciju izvriti na licu mesta. Obraun po m3 iskopane zdravice. m3 8.78

  2.04 Nabavka, dovoz, nasipavanje i runo nabijanje peska ispod podova i terase, u slojevima debljine od po 10 cm. Nabijanje izvesti do potrebne zbijenosti koja se dokazuje atestom. Obraun po m3 nabijenog peska. m3 12.30

  2.05 Nabavka, dovoz, nasipanje i mainsko nabijanje ljunka ispod poda prizemlja, u sloju od 10 cm. Nabijanje izvesti do potrebne zbijenosti. Obraun po m3 nabijenog ljunka. m3 7.80

  2.06 Odvoz preostale zemlje i uta kamionima do gradske deponije, na udaljenost do 7 km, sa runim ili mainskim utovarom, istovarom i grubim planiranjem. Obraun po m3 rastresite zemlje. Koeficijent tovarenja 1.15. m3 12.00

  2.07 Nasipanje i runo nabijanje zemlje u sloju od 20 cm nabijaem teine 10 kg pored i iznad temelja. Nabijanje izvriti do potrebne zbijenosti. Obraun po m3 nabijene zemlje. m3 8.93

  UKUPNO 2

  3 BETONSKI RADOVI 3.01 Betoniranje nearmiranih trakastih temelja

  srednjih preseka (0,12- 0,30 m3/m1) betonom MB- 20 za dograeni deo terase ispred i iza. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U cenu ulazi sav m3 0.50

 • 6/27

  materijal, rad i transport. 3.02

  Betoniranje lako armir. betonskih ploa podova betonom MB- 30 . d= 10 cm, armiran zavarenom mreom Q-131, sa perdaenjem gornje povrine. Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U cenu ulazi spravljanje i ugradjivanje betona, nabavka i polaganje armature, tj. sav rad i materijal sa transportom. m2 75.00

  UKUPNO 3

  4 ZIDARSKI RADOVI 4.01 Izrada podloge za postavljanje podne

  obloge, od cem.maltera 1:3 d6cm sa postavljanjem rabic pletiva ili najtanje Q mree. Povrina se obrauje finim perdaenjem uz posipanje cementom tako da se dobije potpuno ravna povrina. Obimno du zidova izraditi dilataciju izmeu zida i kouljice d=1cm od stiropora. m2 74.50

  4.02 Obijanje postojeeg maltera sa zidova i plafona do opeke. m2 141.29

  4.03 Malterisanje unutanjih zidova produno cem.malterom 1:3:9 spravljenim od renog peska, koji se nanosi u dva sloja sa prethodnim prskanjem svih povrina cem.mlekom a sve povrine moraju biti fino isperdaene potpuno ravne a ivice otre i prave. U cenu uraunari radnu skelu. m2 121.19

  4.04 Malterisanje plafona produno cem.malterom 1:3:9 spravljenim od renog peska, koji se nanosi u dva sloja sa prethodnim prskanjem svih povrina cem.mlekom a sve povrine moraju biti fino isperdaene. U cenu uraunari radnu skelu. m2 20.10

  4.05 Popravka omalterisanih povrina nakon zavrnih radova, uraunati 10%od ukupnog iznosa malterisanja. pau 1.00

 • 7/27

  4.06 Popravka postojeih dimnjaka. pau 1.00

  UKUPNO 4

  5 TESARSKI RADOVI 5.01 Izrada dvostrane oplate tem. zidova sa

  upotrebom obinih dasaka. Demontaa, amortizacija, prenos, ienje i sortiranje takodje ulaze u jedinanu cenu. Obraun po m2 razvijene povrine. m2 7.40

  UKUPNO 5

  6 IZOLATERSKI RADOVI 6.01 Zidove izolovati sa unutranje strane I

  podove hidroizolovati hidroizolacionim premazom IDROSILEX PRONTO ili slino. IDROSILEX PRONTO postoji u beloj i sivoj boji tako da moe ostati kao zavrni sloj zida. Kompletnu povrinu zida oistiti a spojeve zida i poda zapuniti vodonepropusnim malterom. Vodonepropusni malter spravljati meavinom cementa i agregata "jedinice". U meavinu dodati dodatak za vodonepropusnost IDROSILEX, ili slino u koliini od oko 5 kg na 100 kg cementa.Na obraenu povrinu, etkom u dva sloja naneti osmotski cementni hidroizolacioni premaz IDROSILEX PRONTO, ili slino (vrstoa prijanjanja min 1,5 MPa; temperaturna otpornost od -30 C do + 90C). U cilju postizanja bolje fleksibilnosti i prionjivosti moe se dodavati lateks sintetike smole PLANICRETE ili slino (u kolini od 8 % na koliine IDROSILEX PRONTO). m2 75.00

  6.02 Nabavka materijala i postavljanje stirodur ploa d=5 cm na podove prizemlja. m2 64.80

 • 8/27

  6.03

  Izrada termoizolacije poda iznad meuspratne konstrukcije i na postojeem krovu terasnog dela d= 20cm.

  m2 56.85

  UKUPNO 6

  7 PODOPOLAGAKI RADOVI 7.01 Polaganje specijalnog livenog terazzo, ili

  slino, terazzo alla Veneziana poda iz Mapei programa, Dynastone color + ultratop. Cementne obojene kuglice koje se meaju sa cementnom masom ultratop. Kuglice su raspoloive u 7 razliitih boja u dimenziji od 4-15mm, po izboru projektanta. Meavina se izliva, ravna i na kraju titi zvrnim premazom u mat ili sjaj varijanti.U cenu ulazi i rad i materijal. m2 75.00

  UKUPNO 7

  8 KERAMIARSKI RADOVI 8.01 Oblaganje zidova keramikim ploicama

  Novabell, Moy C80 Tozzetto Bianco, ili slino, 15*15cm u kupatilu i kuhinji koje se postavljaju lepljenjem na omalterisanu povrinu na nain fuga na fugu sa fugovanjem spojnica belim cementom, povrine moraju biti potpuno ravne a ivice prave. U cenu su uraunate listele - NOVABELL, MOY S95 SIGARO NERO ili sline, 2,5*15 cm.

  m2 kom

  15.31 50

  8.02 Oblaganje poda terase podnom opekom dim 25*12*1 cm koje se postavljaju lepljenjem. Boja treba da bude ista kao i postojea opeka na fasadi m2 41.00

  UKUPNO 8

 • 9/27

  9 STOLARSKI RADOVI Sva stolarija se farba u RAL 3013

  9.01 Izrada, isporuka i anpasovanje drvenih

  dvokrilnih prozora. Izvesti od zdrave i suve jelove grae bez vorova sa luksuznim okovom. Sve izvesti po emama stolarije, prozori su isti kao postojei. U cenu ulazi i zastakljivanje termopan staklom 4+12+4 i impregnacija.

  103/215 kom 4.00 9.02 Izrada, isporuka i montaa drvenih alukatri

  na prozorima. kom 4.00 9.03 Izrada, isporuka i anpasovanje drvenih punih

  unutranjih jednokrilnih vrata. Izvesti od zdrave i suve jelove grae bez vorova sa luksuznim okovom i bravom na zakljuavanje.

  98/224 kom 1.00 9.04 Izrada, isporuka i anpasovanje drvenih punih

  unutranjih jednokrilnih vrata za kupatilo. Izvesti od zdrave i suve jelove grae bez vorova.

  70/220 kom 1.00 9.05 Izrada, isporuka i anpasovanje drvenih punih

  spoljanjih jednokrilnih vrata. Izvesti od zdrave i suve jelove grae bez vorova.

  80/220 kom 1.00

  9.06

  Izrada, isporuka i montaa drvenih daski irine 12 cm koje se koriste za zatvaranje tavanice izmeu greda u izlobenom prostoru. Izmeu daski i termoizolacije postavlja se folija. Farbati u RAL 3013. m2 47.47

  UKUPNO 9

  10 GIPSARSKI RADOVI

 • 10/27

  10.01 Izrada, transport i montaa pregradnog zida d=10cm od gipskartonskih ploa d=1.25cm dvostruko postavljenih sa obe strane zida na metalnoj podkonstrukciji, sa obradom ivica i bandairanjem spojnica. Ploe koje se postavljaju u dva sloja smicati na 60cm. Obraun po m2 potrebne podkonstrukcije.

  obine ploe m2 13.20 10.02

  Izrada, transport i montaa spoljnog zida d=27cm od gipskartonskih ploa d=1.25cm dvostruko postavljenih sa prednje strane zida na metalnoj podkonstrukciji i ispunom od kamene vune, sa obradom ivica i bandairanjem spojnica i ispunom od kamene vune. Ploe koje se postavljaju u dva sloja smicati na 60cm. Obraun po m2 potrebne podkonstrukcije. m2 47.00

  10.03 Izrada, transport i montaa sputenog plafona u kupatilu d=19cm od gipskartonskih ploa d=1,25cm na metalnoj podkonstrukciji, sa obradom ivica i bandairanjem spojnica. Obraun po m2 potrebne podkonstrukcije. Obine ploe m2 1.00

  UKUPNO 10 11 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 11.01 Gletovanje svih omalterisanih povrina

  plafona i zidova. m2 166.60 11.02 Bojenje zidnih i plafonskih povrina

  disperzivnom bojom u dva sloja sa prethodnim uljanjem postojee obloge do zdrave povrine i nakon toga se postalja rabic mrea sa lepkom i gletuje se, sa bojom po izboru projektanta. U cenu ulazi sav rad i transport.Gletovanje ne ulazi u obraun. m2 166.60

  11.03 ienje postojee fasadne opeke i premazivanje zatitnom bojom i zamena cigle ukoliko je to potrebno. m2 108.52

 • 11/27

  11.04 Rekonstrukcija drvenih elemenata na fasadi i njihovo bojenje. pau 1.00

  11.05 Skidanje postojee farbe sa drvene obloge sa zadnje strane terase i ponovno farbanje. m2 47.00

  UKUPNO 11 12 STAKLARSKI RADOVI 12.01 Izrada, isporuka i montaa spoljanje

  staklene pregrade sa jednokrilnim vratima koja se zakljuavaju. Staklenu pregradu privrstiti na postojeu drvenu konstrukciju i pod.Staklo je premijum 5.5.1+16+ flot5.5.1.Sve izvesti po emama. m2 48.50

  UKUPNO 12

  13 LIMARSKI RADOVI 13.01 Izrada i montaa vertikalnih oluka. m' 70.80 13.02 Opivanje uvala u krovnim ravnima limom

  d=0,6mm, r.. 65cm koji se podvlai ispod krovnog pokrivaa. m' 12.20

  13.03 Opivanje dimnjaka na spoju sa krovnim pokrivaem limom d=0.6mm, r.. 65cm koji se podvlai ispod krovnog pokrivaa. m' 4.00

  UKUPNO 13

  REKAPITULACIJA ARHITEKTONSKO-GRAEVINSKIH RADOVA

  1 DEMONTAA I RUENJE 2 ZEMLJANI RADOVI 3 BETONSKI RADOVI 4 ZIDARSKI RADOVI 5 TESARSKI RADOVI 6 IZOLATERSKI RADOVI 7 PODOPOLAGAKI RADOVI 8 KERAMIARSKI RADOVI 9 STOLARSKI RADOVI

 • 12/27

  10 GIPSARSKI RADOVI 11 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 12 STAKLARSKI RADOVI 13 LIMARSKI RADOVI

  UKUPNO

  II) VODOVOD I KANALIZACIJA

  r.br. naziv pozicije jed. mere koliina jed. cena materijala+rad

  bez PDV jedinina cena materijala

  + rad sa PDV ukupna cena bez PDV ukupna cena sa PDV

  1 VODOVOD 1.01 Nabavka, transport i ugradnja PPR

  vodovodnih, cevi u svemu prema i vaeim tehnikim propisima. Cevi u zidovima izolovati talasastim papirom, u vertikali filcom. U cenu uraunati i izolaciju, potrebni fiting, spojni i pomoni materjal.Oznaka prenika oznaava spoljanji prenik cevi.

  20 m 4.8 1.02 Nabavka, transport i ugradnja PPR propusnih

  ventila sa kapom.

  20 kom 1 1.03 Nabavka, transport i ugradnja ugaonih EK

  ventila. 20 kom 2 UKUPNO 1

  2 KANALIZACIJA ZEMLJANI RADOVI

 • 13/27

  2.01 Runi iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi u zemlji II kat. Sa pravilnim odsecanjem bonih strana i planiranjem dna rova sa tanou +- 5 cm. Iskopani materijal odbaciti na 1.0 m ivice rova kao i iskop za prikljuak na revizionu ahtu. Obraun po m3 u prirodno zbijenom stanju - dubina do 0,6 m. m3 1.17

  2.02 Nabavka, donoenje i razastiranje peska po dnu rova u sloju od 10 cm prema detalju polaganja cevi. Obraun po m3 peska u zbijenom stanju. m3 0.17

  2.03 Utovar i odvoz vika zemlje kamionom na udaljenost od 5 km. Obraun po m3 u prirodno zbijenom stanju. m3 0.17

  2.04 Runo zatrpavanje rovova i nabijanje zemlje u slojevima od po 20 cm. Obraun po m3 zemlje u zbijenom stanju. m3 0.85

  ZIDARSKI RADOVI 2.05 Zidanje revizione ahte od pune opeke u

  produno malteru, debljine zida 25 cm sa donjom ploom od nabijenog betona MB 15, dno ahte oblikovati u vidu kinete. Zidove ahta malterisati produnim cementnim malterom i glaati do crnog sjaja. Gornja ploa je od armiranog betona MB 20, debljine 15 cm sa ugraenim liveno gvozdenim poklopcem 600 mm nosivosti 150 KN. Obraun po komadu. Unutranje dimenzije revizione ahte 50x50x50cm kom 1

  2.06 Probijanje otvora u temeljnom zidu za prolaz kanalizacionih cevi 110 mm. Nakon ugradnje izvriti zaziavanje otvora. Obraun po komadu. kom 1

  2.07 Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cevi po vaeim tehnikim propisima. U cenu uraunati sve potrebne fasonske komade, zaptivni materijal, kao i potrebni materijal za kaenje i prvrivanje cevi.

 • 14/27

  110 m 4 50 m 3

  2.08 Nabavka, transport i ugradnja podne reetke od PVC-a sa hromiranim poklopcem dimenzija 15x15cm.

  50 - vertikalna kom 1 2.09 Izrada prikljuka na postojeu septiku

  jamu.U cenu uraunati potrebne fasonske komade i potrebni zaptivni materijal. kom 2

  UKUPNO 2

  3 SANITARNI UREAJI 3.01 Nabavka i montaa umivaonika proizvoaa

  Hatria tip Area 810*450mm, ili slino, sa odlivnim ventilom i sifonom. Lavabo je opremljen draem pekira i sapuna, etaerom i ogledalom dimenzija cca 92*135 cm. Obraun sve komplet po komadu sa montaom. kom 1.00

  3.02 Nabavka i montaa geberit WC olje, proizvoaa Hatria tip Fusion, ili slino, 355*540mm i draem papira. Obraun sve komplet po komadu sa montaom. kom 1.00

  3.03 Nabavka i montaa baterije za umivaonik proizvoaa Hansgrohe Focus Chrome 100, ili slino. Obraun sve komplet po komadu sa montaom. kom 1.00

  3.04 Nabavka i montaa baterije za sudoperu proizvoaa Hansgrohe Focus S, ili slino. Obraun sve komplet po komadu sa montaom. kom 1.00

  3.05 Nabavka i montaa slobodnostojee baterije koja izlazi iz zida za punjenje kanti proizvoaa Hansgrohe Metris, ili slino. Obraun sve komplet po komadu sa montaom. kom 1.00

  4 RAZNI RADOVI

 • 15/27

  4.01 Nabavka i montaa zidnog poarnog hidranta - poarnog ventila u metalnoj kutiji veliine 50x50x12 cm sa limenim vratima snabdevenoj trevira crevom 52 mm duine 15 m i mlaznicama sa zasunom prenika usnika 12 mm. kom 1

  REKAPITULACIJA RADOVA

  1 VODOVOD

  2 KANALIZACIJA

  3 SANITARNI UREAJI

  4 RAZNI RADOVI

  UKUPNO

 • 16/27

  III) ELEKTROINSTALACIJE

  r.br. naziv pozicije jed. mere koliina jed. cena materijala+rad ukupno materijal + rad

  1. INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUNICA 1.1 Rekonstrukcija postojeeg razvodnog ormana MRO

  sa isporukom i ugradnjom sledee opreme: - FID sklopka 408/0,03A,4P kom 1 kom 1 - autmatski osigurai,C, 6-25A kom 20 kom 20 - prekida za inu, G 16-90 kom 1 kom 1 - prekida za inu, G 16-51 kom 2 kom 2 - foto rele sa senzorom kom 1 kom 1 - kontaktor, 1P, 16A kom 2 kom 2 - oznake, uvodnice sa gornje strane i sitan vezni

  materijal. Sav ugraeni materijal treba da je kvalitetan,

  atestiran i visokog kvaliteta. Komplet materijal i rad komle

  t 1 1.2 Isporuka i polaganje kablova PP-Y 3x1,5 za

  instalaciju opte, dekorativne i protivpanine rasvete i ventilator delom u PVC kanalice a delom u zidu pod malter. Poz obuhvata i potrebne kutije, obujmice i cevi.

  Prosena duina 4 m. Komplet materijal i rad kom 58 1.3 Isporuka i polaganje kablova PP00-Y 3x2,5 za

  instalaciju spoljne dekorativne rasvete delom u zemljani rov. Poz obuhvata i zamljane radove i potrebne zatitne cevi.

  Komplet materijal i rad m 70 1.4 Isporuka i polaganje kablova PP-Y3x2,5 za

  monofazne utinice, RACK orman i el. vrata delom

 • 17/27

  u PVC kanalice a delom u zidu pod malter. Poz obuhvata i potrebne kutije, obujmice i cevi. Prosena duina 5 m

  . kom 25 1.5 Isporuka i polaganje kablova PP-Y 5x2,5 za

  elektrini kotao delom u PVCkanalice a delom u zidu pod malter.

  Komplet materijal i rad m 25 1.6 Isporuka i montaa svetiljki sa starterima i

  pomonim materijalom i priborom za montau: NAPOMENA: pre isporuke svih svetleih tela,

  nabaviti saglasnost arhitekte Aixlight long es 111 Big White, ili slino sa

  montaom kom 7 New turno MR16 white Big White, ili slino sa

  montaom kom 2 Enola_B spot 1 Big White, ili slino sa montaom kom 19 Rox Wall Big White, ili slino sa montaom kom 2 Kuno Big White, ili slino sa montaom kom 2 Flexled Roll 24V Big White, ili slino sa montaom m 7,80 Dasar ES 111 21,5 Big White, ili slino sa

  montaom kom 4 N-tic Pro MR16 13,5 Big White, ili slino sa

  montaom kom 2 1.7 Isporuka i montaa prekidaa: -obini kom 2

  -serijski kom 3 1.8 Isporuka i montaa uko prikljunica: Pozicija obuhvata i sav potreban pomoni materijal i

  oporemu za montau (nosa mehanizma, dozna, maska).

  Komplet materijal i rad. -monofazna uko za montau u zid, 250V,16A kom 18

 • 18/27

  -monofazna uko OG, za montau u zid, 250V,16A kom 4 -podna kutija sa prikljunicama:

  mofazna uko 2M, 250V, 16A - 2kom RJ-45, cat6 -2 kom kom 1

  1.9 Isporuka i montaa PVC cevi i kanalica razliitih dimenzija sa poklopcem komplet sa priborom za montau, spojnim i ugaonim elementima: m 50

  1.10 Isporuka materijala i izrada uzemljenja za zatitnu FID sklopku od poc. el.trake 25x4mm duine 15m u zemljani rov zajedno sa napojnim kablom objekta, izradom mernog spoja i atestom. kom 1

  1.11. Ispitivanje i putanje instalacije u rad sa merenjem otpora uzemljenja, otpora petlje i kontrole neprekidnosti zat. provodnika sa izdavanjem potrebnih atesta. pau. 1

  1.12. Sitan nepredvieni materijal i rad uz priloenu specifikaciju i kalkulaciju. pau. 1

  UKUPNO 1.

  2 INSTALACIJA STRUKTURNE MREE 2.1 Isporuka i montaa nazidnog RACK ormana 19''

  visine 8U RITAL ili sl. sa zastakljenim vratima i ugra|enim pasivnim elementima:

  -1kom patch panela sa 24 RJ45 kat6 -1kom voice panela sa 24 RJ45 kat3 -10kom kat 5E patch kabel RJ45-RJ45, FTP l=1m -3kom nosaa kablova, sa etkicama i ostalom

  montanom i veznom opremom -1kom 230V razvodni panel sa 5 utinih mesta i U>

  zatitom 19'' -1kom UPS 2kVA Komplet materijal i rad. kom 1

 • 19/27

  2.2. Isporuka i polaganje delom u PVC cevi u zidu a delom na regalu provodnika JY(St)Y 10x2x0,6 mm za vezu ptt ormana i RACK ormana.

  Komplet materijal i rad m 5 2.3. Isporuka i polaganje delom u zidu i delom u PVC

  kanalice provodnike FTP 4x2x0,5 mm, cat 6 m 50 2.4. Povezivanje krajeva FTP i J-Y(St)Y provodnika na

  oba kraja. kom 12 Komplet materijal i rad.

  2.5. Isporuka i montaa PVC cevi i kanalica razliitih dimenzija sa poklopcem komplet sa priborom za montau, spojnim i ugaonim elementima: m 25

  2.6. Isporuka i montaa duplih prikljunica, 2M, RJ-45 cat 6 za montau u zid. Pozicija obuhvata i sav potreban pomoni materijal i oporemu za montau (nosa mehanizma, dozna, maska).

  Komplet materijal i rad. kom 4 2.7. Ispitivanje i putanje instalacije u rad sa merenjem

  otpora izolacije, presluavanje, kontrole neprekidnosti i na kratak spoj parica sa izdavanjem potrebnih atesta. pau. 1

  2.8. Sitan nepredvieni materijal i rad uz priloenu specifikaciju i kalkulaciju. pau. 1

  UKUPNO 2.

 • 20/27

  3. INSTALACIJA VIDEO NADZORA 3.1 Isporuka i montaa kompaktnog digitalnog video

  rekordera sa 4 video ulaza za kamere, 4 audio ulaza, sa hardverskom kompresijom; 400 Gb hard disk; kompresija JPMG4, 4 BNC konektora za kamere, loop through; 1xBNC video izlaz, 1xS-VHS video izlaz; RJ45 LAN interfejs, DB9 interfejs za kontrolu DOME kamera; u kompletu sa napojnim modulom. Mogunost kontrole vie ureaja sa klijentom preko LAN mree, ISDN ili PSTN modema, sve varijanta 19" za RACK orman. Komplet materijal i rad.

  kom 1

  3.2 Isporuka i montaa CCD kamera 1/3" 480 TV linija, 0,01lx sa objektivom 3,6- 8, sl. tipu GC-715N24 "Honeywell". Komplet materijal i rad.

  kom 2

  3.3 Isporuka i montaa Al kuita za anjsku montau sa el. grejaem i termostatom. Komplet materijal i rad.

  kom 2

  3.4 Isporuka i montaa zidnog nosaa za kamere, sa kanalom za kablove. Komplet materijal i rad.

  kom 2

  3.5 Isporuka i montaa DOME kamere day/night 25x optic zoom, 10xdig. zoom, sl.tipu HSDN 251 NS, "Honeywell", komlet sa nosaem za plafon. Komplet materijal i rad.

  kom 1

  3.6 Isporuka i polaganje provodnika PP-Y 3x1,5 za napajanje video kamera. Provodnici se polau delom u zidu i delom u PVC kanalicama. Komplet materijal i rad.

  m 20

  3.7 Isporuka i polaganje provodnika RG 59/BU - za video signal sa video kamere. Provodnici se polau delom u zidu i delom u PVC kanalicama. Komplet materijal i rad.

  m 20

  3.8 Isporuka i polaganje provodnika J-Y(St)Y 3x2x0,8 - za kontrolu DOME video kamere. Provodnici se polau delom u zidu i delom u PVC kanalicama. Komplet materijal i rad.

  m 3

  3.9 Isporuka i montaa PVC cevi i kanalica razliitih dimenzija sa poklopcem komplet sa priborom za montau, spojnim i ugaonim elementima:

  m 25

 • 21/27

  3.10 Ispitivanje i putanje instalacije u rad sa potrebnim merenjima izolacije, presluavanje, kontrole neprekidnosti i na kratak spoj parica sa izdavanjem potrebnih atesta.

  pau. 1

  3.11 Sitan nepredvieni materijal i rad uz priloenu specifikaciju i kalkulaciju

  pau. 1

  UKUPNO 3

  4. PROTIVPROVALNA INSTALACIJA 4.1 Isporuka i montaa mikroprocesorske alarmne centrale

  sa 8 zona, sa tel komunikatorom, rezervnim napajnjem 12V, 7Ah, kompletno sa kuitem 19" Komplet materijal i rad. kom 1

  4.2 Isporuka i montaa upravljake konzole sa LED displayom. Komplet materijal i rad. kom 1

  4.3 Isporuka i montaa IC detektora. Komplet materijal i rad. kom 3

  4.4 Isporuka i montaa detektora loma stakla dometa 5m. Komplet materijal i rad. kom 2

  4.5 Isporuka i montaa magnetnog detektora za vrata. Komplet materijal i rad. kom 2

  4.6 Isporuka i montaa sirene sa bljeskalicom za spoljnu montau sa sopstvenim akumulatorom 12V, 7Ah. Komplet materijal i rad. kom 1

  4.7 Isporuka i polaganje provodnika J-Y(St)Y 3x2x0,8. Provodnici se polau delom u zidu i delom u PVC kanalicama. Komplet materijal i rad. m 60

  4.8 Isporuka i montaa PVC cevi i kanalica razliitih dimenzija sa poklopcem komplet sa priborom za montau, spojnim i ugaonim elementima: m 25

 • 22/27

  4.9 Ispitivanje i putanje instalacije u rad sa potrebnim merenjima izolacije, presluavanje, kontrole neprekidnosti i na kratak spoj parica sa izdavanjem potrebnih atesta. pau. 1

  4.10 Sitan nepredvieni materijal i rad uz priloenu specifikaciju i kalkulaciju

  pau. 1 UKUPNO 4.

  REKAPITULACIJA RADOVA 1 INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUNICA

  2 INSTALACIJA STRUKTURNE MREE

  3 INSTALACIJA VIDEO NADZORA

  4 PROTIVPROVALNA INSTALACIJA

  UKUPNO

 • 23/27

  IV) TERMOTEHNIKE INSTALACIJE INSTALACIJA PODNOG GREJANJA

  Br NAZIV JM KOLI. Jedinina cena bez PDV Jedinina cena sa PDV Ukupna cena bez PDV Ukupna cena sa PDV

  1 Nabavka i montaa elektrinog zidnog kotla tkz. set-termo bloka.Kotao sadri sve elemente kotlarnice (cirkulacionu pumpu, ekspanz. sud, slavina za punjenje i pranjenje, sigurnosni ventil i autom. odzrano lone). , eloBLOCK/2 VE9 ili kotao drugog prizvoaa slinih tehnikih karakteristika i kvaliteta. Proizvoa: "VAILLANT", Nemaka ili slino Model: eloBLOCK VE9 ili slino Maksimalni toplotni kapacitet Q= 9kW Max. radni pritisak: 3 bar Elektrino napajanje: 3x400 V / 50 Hz IP zatita: IP40 Dimenzije(VxxD): 740x410x330 mm kpl. 1

  2 Nabavka i montaa beavnih bakarnih cevi krunog poprenog preseka prema standardu SRPS EN 1057:2012 i za ostvarivanje toplovodnog razvoda u podu i zidovima od elektro kotla do razvodnog ormara podnog grejanja (obavezno prikazati ateste cevi i varioca). Kvalitet spojeva lemljenjem mora biti najmanje druge klase prema SRPS C.D2.321:1975.

  dim. Cu 22x1mm m 2

  3 Pomodni materijal za lukove, T komade, spajanje cevi, kao to su elektrode, gas za lemljenje i dr. Uzima se 70% od vrednosti cevi.

  4 Nabavka i montaa zaporne kuglaste slavine za vodu. DN20 m 2

  5 Nabavka i montaa hvataa neistoe. DN20 m 1

 • 24/27

  6 Nabavka i ugradnja beinog sobnog termostata zajedno sa elektro povezivanjem. kpl. 1

  7 Nabavka i montaa "REHAU" RAUTHERM-S cevi ili slino, za podno grejanje, Pe-Xa, (umreeni polietilen) prema standardu DIN 4726. dim. DN15 (20x2 mm) m 450

  8 Nabavka i montaa "REHAU" zatitne cevi za RAUTHERM-S cevi ili slino, za postavljanje u podruju prikljuenja na razdelnik.

  dim. 28x2.5 mm m 5 9 Nabavka i montaa "REHAU" zaokretnih nosaa ili

  slino, za privrdivanje cevi podnog grejanja o reetkastu podlogu. kom. 900

  10 Nabavka i montaa "REHAU" ili slino plastinih vezica. kom. 125

  11 Izrada i montaa razdelnog limenog ormara za podno grejanje u sklopu sa razdelnim setom i pratedom opremom i priborom za montau. Kompletan razvodni ormar sastoji se iz: RAZVODNI ORMAR Model: ugradnja u zid Dim. (VxxD) = 660x600x150mm kom. 1 RAZDELNI SET Grejnih krugova: 5 Materijal: mesing Dim. DNxL: DN32x385mm kom. 1 konzola razdelnog seta , akustino izolovana za montau u ormaru. kom. 1 kuglaste slavine dim. DN32 kom. 2 kuglaste slavine dim. DN15 kom. 5 ventili za finu regulaciju dim. DN15 kom. 5 poklopac razdelnika DN32 kom. 1

 • 25/27

  autom.odzrani ventil DN15 kom. 2 slavine za punjenje i pranjenje DN15 kom. 2 ekspaznione spojnice DN15/15 kom. 10 SVE U KOMPLETU kpl. 1

  12 Proba instalacije na vrstodu i zaptivenost pritiskom vazduha od 3.5 bara, prema propisima za ovu vrstu radova. Ispituje se svaki razdelni set posebno. pl. 1

  13 Putanje instalacije u pogon radi prvog zagrevanja estriha, pre postavljanja zavrnog sloja podova prema tehnikin uslovima. pl.

  14 Putanje instalacije u pogon i regulacija. Potrebno je proveriti svaki cevni registar. pl. 1

  15 Pripremno-zavrni radovi. pl. 1 16 Transport materijala i alata pl. 1

  UKUPNO

 • 26/27

  INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

  R.BR INSTALACIJA KLIMATIZACIJE JM KOLI. Jedinina cena bez PDV

  Jedinina cena sa PDV Ukupna cena bez PDV

  Ukupna cena sa PDV

  1 Nabavka i montaa zidnog "split" klima ureaja, u inverter izvedbi. Proizvoa: "FUJITSU", Japan ili slino Tip: zidna Model: ASYG18LF/AOYG18LF ili slino Rashladni medium: R 410a Kapacitet hlaenja: 5.20kW Kapacitet grejanja: 6.30kW Elekt.snaga (gr./hl.): 1.52/1.71kW Napajanje: 230V/1f/50Hz kpl. 2 - spoljna jedinica se postavlja dole na betonsko postolje dim. 100x50cm, debljine d=10cm. - unutranje jedinice se postavljaju na zid cca. 30cm od plafona. Stavka podrazumeva i kompletano izvoenje freonskog razvoda sa bakarnim cevima, duine cca.15m po jedinici, vakumirane i ispitane na zaptivnost. Odvod kondenza, punjenje freona i putanje u rad, daljinski upravlja.

  2 Izrada svih draa za unutranje jedinice klima opremu na zidu sa vijanim vezama. Stavka podrazumeva sav montani materijal.

  kom. 2 3 Izrada betonskog postolja za montau spoljnih

  jedinica "split" klima ureaja, zajedno sa zatitnom elinom reetkom za spreavanje neovladenog pristupa. Stavka podrazumeva i sav montani materijal. kom. 2

  4 Buenje pregrada za prolaz razvodnih cevi rashladnog media- freona, prosene dimenzije 25cm.

 • 27/27

  temanje otvora u zidu. kom. 2 5 Probni pogon i putanje u rad svih ureaja zajedno

  sa regulacijom. pl. 1 6 Pripremno zavrni radovi i lokalni transport

  materijala. pl. 1 UKUPNO: REKAPITULACIJA

  1 INSTALACIJA PODNOG GREJANJA

  2 INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

  UKUPNO

  Datum i mesto Potpis ovlaenog lica ponuaa M.P.

 • -spolja staklena pregrada sa staklom premijum 5.5.1+16+ flot5.5.1

  postoje

  ,a visina 220 cm

  NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 1

 • NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 2

  -jednokrilna drvena vrata duplo

  -dovratnik: medijapan

  -zidarska mera: 70/220

 • NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 3

  -jednokrilna drvena vrata duplo

  sa unutra

  -dovratnik: medijapan

  -zidarska mera: 80/220

  vrata sa spoljne strane vrata sa unutra strane

 • NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 4

  -dvokrilni drveni prozor sa ispunom

  od termopan stakla 4+15+4

  -zidarska mera: 103/215

 • NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 5

  -grilje na prozorima,identi

 • NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA! List br.: 6

  -drvena jednokrilna vrata,raditi po uzoru na postoje

  -vrata su snabdevena svim potrebnim kvalitetnim okovom za i bravom

  -zidarska mera: 98/224