detalji_drvenih konstrukcija

 • Upload
  niletz

 • View
  306

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of detalji_drvenih konstrukcija

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  1/48

  11

  DETALJI UDETALJI UDRVENIMDRVENIM

  KONSTRUKCIJAMAKONSTRUKCIJAMA

  Osnove proraunaOsnove prorauna

  tipskih vezatipskih veza

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  2/48

  22

  Konstrukcije leajeva u drvenim konstrukcijamaKonstrukcije leajeva u drvenim konstrukcijama -- funkcijafunkcija

  -- prihvaaju vertikalne i horizontalne reakcije na zidove, stupovprihvaaju vertikalne i horizontalne reakcije na zidove, stupove i temeljee i temelje

  -- omoguavaju pravilan rad nosaa (pomak, progib, rotaciju ...),omoguavaju pravilan rad nosaa (pomak, progib, rotaciju ...), tetedilatiranje uslijed temperature i promjena vlanosti (skupljanjedilatiranje uslijed temperature i promjena vlanosti (skupljanje, bubrenje), bubrenje)

  -- fiksiraju poloaj i pravac reakcije (projektiranje i izvedba lefiksiraju poloaj i pravac reakcije (projektiranje i izvedba leajevaajevausklausklaeni sa statikim proraunom konstrukcije)eni sa statikim proraunom konstrukcije)

  Opa pravila projektiranja konstrukcija leajevaOpa pravila projektiranja konstrukcija leajeva

  -- povrina koja prihvaa reakciju treba biti to manja, a konstrupovrina koja prihvaa reakciju treba biti to manja, a konstrukcija leitakcija leitamora omoguiti to ravnomjerniji prijenos silamora omoguiti to ravnomjerniji prijenos sila

  -- leajevi moraju biti pristupani revizijama konstrukcijeleajevi moraju biti pristupani revizijama konstrukcije

  -- nosa se mora moi privremeno osloniti tijekom montae (ili zamnosa se mora moi privremeno osloniti tijekom montae (ili zamjenejeneleaja), a leaj se fiksira na temelj tek nakon to se utvrdi toleaja), a leaj se fiksira na temelj tek nakon to se utvrdi tonost poloajanost poloajau odnosu na projektne zahtjeveu odnosu na projektne zahtjeve

  -- obavezan izravnavajui sloj cementnog morta ispod donje leajneobavezan izravnavajui sloj cementnog morta ispod donje leajne plo

  eploe(2(2--3cm debljine; za vea optereenja i sa dodatkom epoxy smole)3cm debljine; za vea optereenja i sa dodatkom epoxy smole)

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  3/48

  33

  -- montaa se obavlja tek nakon to je u nosau ve prisutna deformontaa se obavlja tek nakon to je u nosau ve prisutna deformacija odmacija odstalnog optereenja (vlanost gradiva i okoline, te temperaturnistalnog optereenja (vlanost gradiva i okoline, te temperaturni uvjeti uuvjeti uprojektiranim granicama)projektiranim granicama)

  -- svi dijelovi leaja (posebno pokretnih) moraju biti besprijekorsvi dijelovi leaja (posebno pokretnih) moraju biti besprijekorno isti, ano isti, adodirne povrine metalnih dijelova precizno (ravno) obraenedodirne povrine metalnih dijelova precizno (ravno) obraene

  -- svi dijelovi konstrukcije leaja moraju biti od istog materijalsvi dijelovi konstrukcije leaja moraju biti od istog materijala (i istea (i iste

  kvalitetekvalitete -- obavezna zatita pocinavanjemobavezna zatita pocinavanjem), izvedeni varovi (za spajanje), izvedeni varovi (za spajanjemetalnih limova) trebaju zadovoljiti provjeru projektom zadane kmetalnih limova) trebaju zadovoljiti provjeru projektom zadane kvalitetevalitete

  -- osigurati prihvat negativne reakcije ako postoji mogunost da sosigurati prihvat negativne reakcije ako postoji mogunost da se pojavi !!!e pojavi !!!

  -- kod pokretnih leajeva osigurati pravilan poloaj valjaka (da skod pokretnih leajeva osigurati pravilan poloaj valjaka (da se ne bie ne biokretali i prenosili kose sile)okretali i prenosili kose sile)

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  4/48

  44

  Statike provjere konstrukcija leajevaStatike provjere konstrukcija leajeva

  -- pritisak na beton ispod donje ploe (u skladu sapritisak na beton ispod donje ploe (u skladu sa standardima za betonstandardima za beton))

  -- pritisak na dodirnim povrinama dva elina elementa ili drva ipritisak na dodirnim povrinama dva elina elementa ili drva i elikaelika

  -- dimenzije elinih ploa (dimenzije elinih ploa (savijanjesavijanje -- premaprema standardima za elikstandardima za elik))

  -- dimenzioniranje vertikalnih limova (i ukruenja), te varovadimenzioniranje vertikalnih limova (i ukruenja), te varova

  -- prijenos raunskih horizontalnih sila (prijenos raunskih horizontalnih sila (spojna sredstva i sidraspojna sredstva i sidra))

  -- linijska leitalinijska leita(za konstrukcije(za konstrukcijevelikog raspona)velikog raspona)

  -- pokretni ipokretni inepokretninepokretniosloncioslonci

  Neoprenski leajeviNeoprenski leajevi -- sa atestomsa atestomproizvoproizvoaa (kao i leita saaa (kao i leita sagumom, elastomerom i sl.)

  -- za male rasponeza male raspone

  gumom, elastomerom i sl.)

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  5/48

  55

  Konstrukcija jednostavnog leajaKonstrukcija jednostavnog leaja -- dvije ploe nalijeu jedna na drugu, advije ploe nalijeu jedna na drugu, apomak se opomak se ostvaruje klizanjem (trenje !!)stvaruje klizanjem (trenje !!)

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  6/48

  66

  Dimenzioniranje elemenata konstrukcije leajaDimenzioniranje elemenata konstrukcije leaja

  -- gornja ploa leajagornja ploa leaja povrinepovrineAA == aa..bb (ravnomjerno optereenje od(ravnomjerno optereenje od

  vertikalne reakcije )vertikalne reakcije ) d,,cVmax

  ,cbaR

  4a)

  2a(M ,c

  Moment savijanjaMoment savijanja u sredini gornje ploeu sredini gornje ploe

  [kNcm/cm][kNcm/cm]

  Moment otporaMoment otpora poprenog presjekapoprenog presjeka

  6dbW

  2= [cm[cm33]]Iz uvjeta iskoritenja naprezanja od savijanja u ploiIz uvjeta iskoritenja naprezanja od savijanja u ploi (elik; uz redukciju(elik; uz redukcijudop. naprezanja za 10% !!! )dop. naprezanja za 10% !!! ) -- debljina ploedebljina ploe dd

  dop,FeFe 9.0W/M )9.0(b M6d dop,Fe

  aa11

  Pritisak po liniji dodira duljinePritisak po liniji dodira duljinell11 (po Herz(po Herz--ovom obrascu)ovom obrascu) dop,a

  1

  FeVmaxFea 9.0

  lRER42.0

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  7/48

  77

  Dimenzioniranje elemenata konstrukcije leajaDimenzioniranje elemenata konstrukcije leaja

  -- donja ploa leajadonja ploa leaja povrinepovrineAA == aa11..bb11 (ravnomjerno optereenje od(ravnomjerno optereenje od

  vertikalne reakcije )vertikalne reakcije ) -- prije dimenzioniranja odrediti statiku shemu ploeprije dimenzioniranja odrediti statiku shemu ploe

  dop,b

  11

  vmaxb

  ba

  R

  4

  a)

  2

  a(M 11b

  MBMB--30 (20)30 (20)

  Moment savijanjaMoment savijanja u sredini donje ploeu sredini donje ploe

  [kNcm/cm][kNcm/cm]

  Moment otporaMoment otpora poprenog presjekapoprenog presjeka

  6

  db

  W

  211 = [cm[cm33]]

  Iz uvjeta iskoritenja naprezanjaIz uvjeta iskoritenja naprezanjaod savijanja u ploiod savijanja u ploi (za elik)(za elik) -- debljina donje ploedebljina donje ploe dd11

  dop,FeFe 9.0WM )9.0(b M6d dop,Fe11

  aa11

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  8/48

  88

  Konstrukcija pokretnogleaja treba omoguiti

  horizontalni pomak lPotrebanPotrebanpromjer valjkapromjer valjka

  b21000

  R5.10D Vmax

  l

  PotrebnaPotrebnapovrina elinepovrina elinegornje ploegornje ploe

  leajaleajaAA = e= e..bb

  d,,c

  VmaxRA

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  9/48

  99

  Rebra za ukruenje mijenjajuRebra za ukruenje mijenjajustatiku shemustatiku shemu donje ploedonje ploe --manja debljina ploe unaprijedmanja debljina ploe unaprijed

  pretpostavljene povrine !!!pretpostavljene povrine !!!

  Provjera naprezanja u betonuProvjera naprezanja u betonu

  *)*) za manja optereenja MBza manja optereenja MB--2020(armirano) ili MB(armirano) ili MB--30 (nearmirano)30 (nearmirano)

  Provjera naprezanjaProvjera naprezanja -- presjekpresjek--

  Konstrukcijarebraste

  stolice(nepokretanleaj)

  dop,bvmax

  bba

  R

  2

  b )c

  2

  a(bM

  Rubna naprezanjaRubna naprezanja -- presjekpresjek--dop,Fe

  xgFe,g 9.0

  I

  yhM

  W

  M dop,Fe

  xdFe,d 9.0

  y/IM

  WM

  Potrebna kontrola i gornje ploe !!!Potrebna kontrola i gornje ploe !!!

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  10/48

  1010

  Konstrukcijanepokretnog leaja za

  lune okvire

  (prihva

  rezne sile)

  Klasinakonstrukcijazglobne veze

  aN i T

  Reakcije na leajuReakcije na leajukonstrukcijekonstrukcije

  RRVV -- max.max.vertikalnavertikalna

  komponentakomponenta

  reakcijereakcije

  RRHH -- max.max.

  horizontalnahorizontalna

  komponentakomponenta

  reakcijereakcije -- kut izmekut izmeuu

  komponenatakomponenata

  Raunske vrijednosti uzdune tlane i poprene sile u zglobuRaunske vrijednosti uzdune tlane i poprene sile u zglobu)sinRcosR(N VHA Metalni trn zglobaMetalni trn zgloba (promjera(promjera dd))

  Kontrola naprezanja prema propisima zaKontrola naprezanja prema propisima za

  eline konstrukcije (posmik, pritisak poeline konstrukcije (posmik, pritisak poomotau rupe)

  )sinRcosR(T HVA omotau rupe)

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  11/48

  1111

  o,dopo,dop

  Doputeni posmini naponDoputeni posmini napon

  (elini leajni element u(elini leajni element u

  drvenim konstr. (za FE 235 ilidrvenim konstr. (za FE 235 ili

  N 24)N 24) a,dopa,dop = 9500 N/cm= 9500 N/cm22Naprezanje u zglobu s metalnim trnomNaprezanje u zglobu s metalnim trnom

  dop,o

  22

  o 9.0

  rl

  TN06.1

  + Dimenzioniranje metalnog trnaDimenzioniranje metalnog trna

  4

  dA

  2

  o

  =dop,a

  o

  22

  a,o 9.0A

  TN2 r = d/2r = d/2 -- radius trnaradius trna

  ll -- duljina trnaduljina trna

  l = 2l = 2..tt11 iliili l = tl = ts = 1st2tmintdop,o22a,o 9.0td

  TN +=s

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  12/48

  1212

  Dimenzioniranje gornje ploeDimenzioniranje gornje ploe

  a/(b+2t)/ta/(b+2t)/tg## tt

  ttgg

  aa

  g

  -- potrebna debljina gornjepotrebna debljina gornje

  ploe leajaploe leaja

  dop,a

  g,

  g9.0

  M6t

  [cm][cm]

  d||,,c||,c )ba/(N -- naprezanje na kontaktnoj povrininaprezanje na kontaktnoj povrini aa..bb gornje ploegornje ploe-- moment savijanja (ploamoment savijanja (ploa--obostrano upeta (limovi 2obostrano upeta (limovi 2##t) gredat) greda raspona b)raspona b)

  12/bM 2||,cg, [kNcm/cm][kNcm/cm]Obavezna provjera varova!Obavezna provjera varova!-- moment otpora ploe /jedinici duljinemoment otpora ploe /jedinici duljine

  6/tW 2gg, = [cm[cm33/cm]/cm]

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  13/48

  1313

  Dimenzioniranje donje ploeDimenzioniranje donje ploe

  -- mjerodavna doputenamjerodavna doputena

  naprezanja u betonunaprezanja u betonu

  -- proraun za stvarnu statikuproraun za stvarnu statiku

  shemu ploe (navarenishemu ploe (navareni

  limovi tlimovi tss i ukruenja)i ukruenja)

  Kontrola nosivosti sidaraKontrola nosivosti sidara

  (posmik; pritisak po(posmik; pritisak po

  omotau rupeomotau rupe -- dubinadubina

  sidrenja min. 30cm u AB)4

  dA

  2

  s

  = -- povrina poprenog presjekapovrina poprenog presjekasidra promjerasidra promjera d

  sidrenja min. 30cm u AB)d

  dop,asAF -- max. posmina nosivost (jednorezna veza)max. posmina nosivost (jednorezna veza)dop,00 )td(F -- max. nosivost na pritisak po omotau rupe (u limumax. nosivost na pritisak po omotau rupe (u limu

  donje ploe debljinedonje ploe debljine tt))

  -- max. sila koju moe prihvatiti jedno sidromax. sila koju moe prihvatiti jedno sidro)F;Fmin(F 0

  potreban broj sidarapotreban broj sidaraF/Tns

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  14/48

  1414

  Reakcije na leaju okvirneReakcije na leaju okvirnekonstrukcijekonstrukcije

  AAVV -- max. vertikalnamax. vertikalnakomponenta reakcijekomponenta reakcije

  AA HH -- max. horizontalnamax. horizontalna

  komponenta reakcijekomponenta reakcije

  -- kut izmekut izmeuu

  komponenata

  Raunske vrijednosti uzduneRaunske vrijednosti uzdunetlane i poprene sile natlane i poprene sile naleaju Aleaju A--AA

  )sinAcosA(N VHA Nepokretni leajokvirnih konstrukcijavelikih raspona

  komponenata

  )sinAcosA(T HVA Gornja ploa leajaGornja ploa leaja aa00// bb 00

  Donja ploDonja ploa lea leajaaja aadd// bb dd

  BoBona plona ploaa aa// bb

  Rebro debljineRebro debljine 11 (zavareno na gornju(zavareno na gornju

  plouplou aa00// bb i boi bonu plonu plouu aa// bb))Rebro debljineRebro debljine 22 (zavareno na(zavareno na aadd// bb))

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  15/48

  1515

  d||,,c10

  A

  ||,c )b(a

  N Gornja ploaGornja ploa aa00// bb 00

  BoBona plona ploaa aa// bb

  Nepokretni leaj

  okvirnih konstrukcijavelikih raspona

  TTAA

  NNAA

  d,,c1

  A,c

  )b(a

  T

  8

  b

  4

  b)

  2

  b(M

  2

  ||,c||,ca, 0

  dop,a

  a,

  09.0

  M60

  8b

  4b)

  2b(M

  2

  ,c,ca,#

  #eess//b/db/dss

  Na donju plou leajaNa donju plou leaja aadd// bb dd

  navareno je rebronavareno je rebro ## eess// bb s dop,a

  a,#

  9.0

  M6

  s

  Proraun spojnih sredstavaProraun spojnih sredstava -- spreg silaspreg sila

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  16/48

  1616

  Proraun spojnih sredstavaProraun spojnih sredstava spreg silaspreg sila

  MM11 = T= TAA.. cc 22 = T= TAA

  . (. (cc 11 + a+ a//2)2)

  Maksimalna silaMaksimalna sila

  u jednom vijkuu jednom vijkuhhss -- osni razmak vijaka u jednom reduosni razmak vijaka u jednom redu

  mm -- koef. koji ovisi o rasporedu vijakakoef. koji ovisi o rasporedu vijaka

  (broj redova, broj vijaka u redu, pravilan(broj redova, broj vijaka u redu, pravilan

  ili naizmjenian raspored)ili naizmjenian raspored) TABLICATABLICA

  Doputena nosivost dvoreznih vijakaDoputena nosivost dvoreznih vijaka

  -- promjer vijakapromjer vijaka dd (proraun za bono drvo)(proraun za bono drvo)

  Pritisak po omotau rupePritisak po omotau rupe (u elinom limu)(u elinom limu)

  nTN AT =

  d)2

  b(55.02N 1dop,1 2dop,2 d6.22N

  )NNmin(k25.1N dop,2;dop,1dop dop,01max0,a )d/(N

  m

  s

  1M

  hMN

  dop2M

  2TVmax NNNN

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  17/48

  1717

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  18/48

  1818

  Proraun donje ploeProraun donje ploe aadd//bb dd

  Navareno rebroNavareno rebro ## eess// bb ss

  Naprezanje u betonuNaprezanje u betonu -- na povrna povrini rebraini rebra ## eess// bb(za usvojenu marku betona)(za usvojenu marku betona)

  Naprezanja u betonuNaprezanja u betonu -- ispod donje ploispod donje ploee

  dop,b

  s

  Ab

  be

  T

  dop,b2

  d

  d

  d

  A

  d

  d

  d

  Ab

  ab

  M6

  ab

  N

  W

  M

  A

  N2,1

  m2/e

  T

  s

  TMeN

  ds

  AAdA +

  *)*)

  Pritisak po liniji dodira duljine lPritisak po liniji dodira duljine l11 (po Herz(po Herz--u)u)

  RR

  dop,a

  1

  FeAFea 9.0

  lR

  EN42.0

  Potreban dokaz nosivosti sidaraPotreban dokaz nosivosti sidara -- povrinapovrinasidrasidra bb00

  ..ss (prihvaaju raunsku silu(prihvaaju raunsku silu TTAA))

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  19/48

  1919

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  20/48

  2020

  Podlona ploaPodlona ploa aa..bb tt

  Obostrano navareni vertikalni limoviObostrano navareni vertikalni limovi #t#t11-- obavezna provjera spojnih sredstavaobavezna provjera spojnih sredstava

  na pritisak po omotau rupe (za elinina pritisak po omotau rupe (za elini

  lim debljinelim debljine

  tt11)

  Nepokretni

  leaj -konstrukcijazglobne veze ] -ojaanja sidara

  Trn b/b1d

  b1

  d||,,c||,c ba

  N

  h12

  bM

  2||,c =

  dop,a9.0

  M6t

  )

  dop,01

  0,atd

  N Spojna sredstavaSpojna sredstava (vijci) prenose popre(vijci) prenose poprenunusilusilu TT i lokalni moment savijanjai lokalni moment savijanja MMTT = T= T..ccm

  TM

  hMN nTNT = dop2M2TVmax NNNN

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  21/48

  2121

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  22/48

  2222

  Zglobna vezaZglobna vezana osloncuna osloncu

  stupa okvirnihstupa okvirnihkonstrukcijakonstrukcijamanjihmanjih

  rasponaraspona-- sidra odsidra odplosnog elika;plosnog elika;

  vijci imajuvijci imajusamosamokonstruktivnukonstruktivnufunkciju !!!funkciju !!!

  -- osiguratiosiguratikontaktnekontaktnepovrine odpovrine od

  vlage !!!vlage !!!

  d,,cA

  ,cbm

  T

  Betonski nos ili elinaploa (bolje!!!) visine m

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  23/48

  2323

  Okviri saV-stupovima

  )2/sin(NcosNN

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  24/48

  2424

  )2/sin(NcosNN 21 ,c

  1,c

  ba

  N

  )2/(tgsinNN2

  d),2/(,c

  2

  v b

  )2/(cosN

  t =

  MaksimalnaMaksimalnadubinadubinazasijecanjazasijecanjanosaa

  Zasjek u simetrali vanjskog kutaZasjek u simetrali vanjskog kuta-- metalne trake i vijci konstruktivno !!!metalne trake i vijci konstruktivno !!!

  nosaa

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  25/48

  2525

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  26/48

  2626

  Zglobna veza u tjemenu okvirnihZglobna veza u tjemenu okvirnihsinNcosTT

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  27/48

  2727

  g jg jkonstrukcija srednjih rasponakonstrukcija srednjih raspona

  -- metalne trake (obostrano) i vijci imaju samometalne trake (obostrano) i vijci imaju samo

  konstruktivnu funkciju !!!

  sinNcosTT CCVcosNsinTN CCH

  konstruktivnu funkciju !!! Rebro IRebro I--profilaprofila

  d,,c

  p

  V,c

  A

  T

  d,,cr

  H

  ,c A

  N

  rr hbA

  Pojas IPojas I--profilaprofila

  d),90(,cd,c o ppp bb)2/b(2bA

  bbpp; h; hrr -- iskoristiva irina pojasa i visinaiskoristiva irina pojasa i visina

  rebra Irebra I--profilaprofila

  Z l b tj k i ih k t k ij likihZ l b tj k i ih k t k ij likih

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  28/48

  2828

  Zglobna veza u tjemenu okvirnih konstrukcija velikih rasponaZglobna veza u tjemenu okvirnih konstrukcija velikih raspona

  Proraun veze kao zadetalj na leaju okvira !!!

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  29/48

  2929

  MontaniMontaniLimovi se meusobno vare

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  30/48

  3030

  nastavaknastavak

  Poloaj presjekaPoloaj presjekabirati tako da subirati tako da sukonstrukcija vezekonstrukcija vezebude tobude to

  jednostavnijajednostavnija-- manjemanjevrijednosti M,T,Nvrijednosti M,T,N

  Dvozglobni lukoviDvozglobni lukovi

  i okviri veegi okviri veegrasponaraspona(mogunosti(mogunostitransporta)transporta)

  Umjesto vijakaUmjesto vijaka --modanici ilimodanici ilitrnovi !!!

  Limovi t 3

  nisuobavezni,ali sukonstru-

  ktivnopovoljniji(koriste seza prihvat

  sile T) !!!

  Limovi se meusobno vare(varovi moraju preuzeti M i T)!!

  trnovi !!!

  tt11; t; t22; t; t33 -- debljine limova (duljine ovise o broju idebljine limova (duljine ovise o broju irasporedu spajala (naizmjenini redovi)rasporedu spajala (naizmjenini redovi)

  Sila NSila N -- prenosi se nalijeganjem na limprenosi se nalijeganjem na lim tt22 Sila u vijkuSila u vijku od djelovanjaod djelovanja

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  31/48

  3131

  Sila NSila N prenosi se nalijeganjem na limprenosi se nalijeganjem na lim tt22

  Sile M,Sile M, TT -- prenose spojna sredstvaprenose spojna sredstva

  Poprena silaPoprena sila TT -- ravnomjeran prijenosravnomjeran prijenos

  mm..nn -- broj vijaka s jedne strane nastavkabroj vijaka s jedne strane nastavka

  Moment savijanja MMoment savijanja M -- tei da zaokrene vezutei da zaokrene vezuoko njena teita (u svakom vijku sila jeoko njena teita (u svakom vijku sila je

  okomita na pravac od teita veze do samogokomita na pravac od teita veze do samog

  vijka, a veliina proporcionalna udaljenosti dovijka, a veliina proporcionalna udaljenosti do

  teita ili centra rotacije)teita ili centra rotacije)

  d||,,c31

  ||,c )t2H()tb(

  N m

  s

  M

  e

  MN

  Sila u vijkuSila u vijku od djelovanjaod djelovanja

  momenta savijanja Mmomenta savijanja M

  mm -- broj redova vijakabroj redova vijaka

  nn -- broj vijaka u redubroj vijaka u reduee ss -- maksimalni razmakmaksimalni razmak

  vijaka u reduvijaka u redu

  mm -- ovisno o broju redova,ovisno o broju redova,rasporedu i brojurasporedu i broju

  vijaka u jednom redu

  )1n(nm

  )1n(6m +=

  nm

  TNT

  vijaka u jednom redu

  Sila u vijkuSila u vijku od djelovanjaod djelovanja momenta Mmomenta MTT (u(u Nosivost spajalaNosivost spajala

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  32/48

  3232

  s

  mT

  s

  mTM

  e)eT(

  eMN

  T

  jj j jj j ((

  odnosu na teite vijaka), a koji potjee ododnosu na teite vijaka), a koji potjee od

  poprene silepoprene sile

  ee TT -- udaljenost od teita spajala doudaljenost od teita spajala donastavka (paralelno vlaknima)nastavka (paralelno vlaknima)

  Ukupna silaUkupna sila (pod kutem(pod kutem premapremavlaknima) koju treba preuzetivlaknima) koju treba preuzeti

  najoptereeniji vijaknajoptereeniji vijaku vezi (zadnjiu vezi (zadnji -- popo

  vertikali)vertikali)

  2MM2TR )NN()N(NT+

  Nosivost spajalaNosivost spajala

  (s obzirom na izvedbu(s obzirom na izvedbu

  montanog nastavka)montanog nastavka)

  A) lim utisnut u drvoA) lim utisnut u drvo

  kN25.1N 1dop

  =2

  d

  1

  dk2

  d2

  tb2

  minN

  B) limovi s vanjskeB) limovi s vanjske Kontrola naprezanja po omotau rupe zaKontrola naprezanja po omotau rupe za

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  33/48

  3333

  ) j

  strane presjeka

  p j p p

  elini limelini lim (mjerodavna(mjerodavna -- naprezanja pritiskanaprezanja pritiska

  po omotau rupe za elik) !!!

  strane presjekapo omotau rupe za elik) !!!

  Fed,0

  1

  Fe0

  td

  N Kontrola naprezanja od sileKontrola naprezanja od sile NN na kontaktu sna kontaktu slimomlimom tt22

  d||,,c

  31

  ||,c)t2H()tb(

  N kN25.1N 1dop

  =2

  d

  1dk

  db

  minN

  Kontrola naprezanja od sileKontrola naprezanja od sile TT na kontaktu sna kontaktu s

  limomlimom tt 33 ukupne duljineukupne duljine ll 33 na jednom rubuna jednom rubu

  drvenog presjekadrvenog presjeka)Redukcija nosivostiRedukcija nosivosti

  (otklon sile prema(otklon sile prema

  vlaknima)

  )

  d,,c

  3131

  ,cl)tb(

  T

  )2/l(2)tb(

  T vlaknima)o3601k

  Proraun GerberProraun Gerber--ovog zglobaovog zgloba

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  34/48

  3434

  g g

  Veza prenosi naprezanja izazvanaVeza prenosi naprezanja izazvana

  djelovanjem poprene siledjelovanjem poprene sile TT i uzdunei uzdunesilesile NN (za sluaj(za sluaj NN 00))

  Dimenzioniranje podlone ploiceDimenzioniranje podlone ploice

  d,,c,cbaT

  8

  bM

  2

  ,c 6t0.1W2=

  )9.0(b

  M6t

  dop,a2 = vdop,a

  )

  12

  bM(

  2

  ,c

  vv= 24.0= 24.0 kN/cmkN/cm22

  N24 (Fe235)N24 (Fe235) = 1.5= 1.5 koef. sigurnostikoef. sigurnosti -- I sluaj optereenjaI sluaj optereenja (osnovno djelovanje(osnovno djelovanje

  --stalno + snijeg)stalno + snijeg)

  = 1.33= 1.33

  koef. sigurnostikoef. sigurnosti

  --

  II sluaj optere

  enja

  II sluaj optereenja(osnovno +(osnovno +

  dopunsko djelovanjedopunsko djelovanje --stalno + snijeg + vjetar)stalno + snijeg + vjetar)

  VaroviVarovi -- veza podlone ploice i vertikalnihveza podlone ploice i vertikalnih

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  35/48

  3535

  VaroviVarovi veza podlone ploice i vertikalnihveza podlone ploice i vertikalnih

  (bonih) limova metalne papue(bonih) limova metalne papue

  Za sluaj da jeZa sluaj da je NN 0,0, tlatlana uzduna uzduna silana sila

  NN prenosi se izravnim kontaktom prekoprenosi se izravnim kontaktom preko

  vertikalnog lima debljinevertikalnog lima debljine tt11 ((c,||c,||))

  avar,dop

  avaravaravar

  avarla2

  T

  A

  T varavara= 12.0= 12.0 kN/cmkN/cm

  22 var I kvalitetevar I kvalitetet1

  VlanaVlana uzduna sila (N > 0)uzduna sila (N > 0) sese privaaprivaa elinim ulocimaelinim ulocima -- modanicimamodanicima

  (vlani nastavak !!!) navarenim na metalnu traku (dodana(vlani nastavak !!!) navarenim na metalnu traku (dodana -- donji rub veze !)donji rub veze !)

  Proraun nosivosti vijakaProraun nosivosti vijaka -- ekcentricitet vezeekcentricitet veze

  (n(n -- broj vijaka s jedne strane veze) dop2M

  2T NNNN broj vijaka s jedne strane veze)

  mMe

  2)2/a(TN =

  n

  TNT = *dopdop Nk25.1N

  Dimenzioniranje podlone ploiceDimenzioniranje podlone ploice1

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  36/48

  3636

  j p pj p p

  Statika shema podlone ploeStatika shema podlone ploe

  (ploa nosiva u jednom smjeru(ploa nosiva u jednom smjeru --

  raunati za krai raspon !!!)raunati za krai raspon !!!)

  Konzola rasponaKonzola raspona u = b/2u = b/2

  d,,c

  1

  ,c

  )tb(a

  T

  2

  u

  M

  2

  ,c Potrebna debljina podlone ploePotrebna debljina podlone ploeUmjesto vijaka (za vezu metalnih papuaUmjesto vijaka (za vezu metalnih papua

  sa utisnutim limom i drvenog presjeka)sa utisnutim limom i drvenog presjeka)bolje je koristiti trnove !!!bolje je koristiti trnove !!!

  Nosivost spojnih sredstava obavezno jeNosivost spojnih sredstava obavezno je

  provjeriti na pritisak po omotau rupe poprovjeriti na pritisak po omotau rupe popropisima zapropisima za eline konstrukcijeeline konstrukcije !!!

  )9.0(b

  M6t

  dop,a2

  Ostatak prorauna kao zaOstatak prorauna kao za

  prethodni primjer !prethodni primjer !!!!

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  37/48

  3737

  elini stup

  Konstrukcija Gerber-ovog zgloba

  Veza ortogonalnoVeza ortogonalnol ih l ih

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  38/48

  3838

  poloenih nosaapoloenih nosaa

  Detalj prikljukaDetalj prikljukasekundarnih elemenatasekundarnih elemenata

  konstrukcije na glavnekonstrukcije na glavne

  nosaenosae

  d,,c11

  V,c

  )b(a

  R

  1

  A = RV vertikalna reakcija sekundarnog nosaa

  Podlona ploa leajaPodlona ploa leaja

  sekundarnog elementasekundarnog elementa

  aa..bb11

  Moment savijanjaeline plo

  eMoment savijanja

  eline plo

  e -- presjekpresjek-- (gornja plo

  a T(gornja ploa T--profil; geometrija)profil; geometrija)

  2

  bbM

  21

  ,c

  11

  211

  bh

  2/b)2/h(hx =Teite i moment tromostiTeite i moment tromosti

  21

  31

  1

  31

  x )2

  x(b12

  b)x2

  h(h12

  hI +=

  Kontrola naprezanjaKontrola naprezanja -- presjekpresjek --

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  39/48

  3939

  1

  Spreg silaSpreg sila AA11..(2/3)(2/3)..HH11 = A= A

  ..(a/2)(a/2)

  xhIW xo

  H1

  A1

  (2/3)H1

  xIW xu =

  dop,a

  o

  1o 9.0

  W

  2/aA

  F

  A dop,a

  o

  1u 9.0

  W

  2/aA

  F

  A +Kontrola varova (debljina varaKontrola varova (debljina vara -- c)c)

  =

  avari

  13

  02

  1

  Af

  cbf

  cb2f

  ch2fTeite varova i moment tromostiTeite varova i moment tromosti

  xhxA

  f)2/h(fx ,

  avar

  21 =2

  32

  22,

  1x xf)x(f)2/hx(fI

  1

  Naprezanja u varovima (karakteristini presjeci 1Naprezanja u varovima (karakteristini presjeci 1--1 i 21 i 2--2)2)

  ,xavar11

  x/I

  2/aA

  2

  1

  W

  2/aA

  2

  1 avardop2121avar1 )(8.1)( avar

  dop2

  ||2avar2 )(8.1 1||2 f/A

  Detalj nepokretnog leaja drvene grede nad drvenim stupomDetalj nepokretnog leaja drvene grede nad drvenim stupom

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  40/48

  4040

  Naprezanja u gredi na kontaktnoj povriniNaprezanja u gredi na kontaktnoj povrini

  d,,c,c)b(h

  V TT--profil za prihvat horizontalne sile u nosau (profil za prihvat horizontalne sile u nosau (HHoo))

  Naprezanja u TNaprezanja u T--profilu (presjekprofilu (presjek))

  Maksimalna vlana sila u vijkuMaksimalna vlana sila u vijku (par vijaka na(par vijaka na

  razmakurazmaku aa prihvaa spreg silaprihvaa spreg sila MM )

  V

  )cm102

  H)4/3((HM o +

  dop,anetto,x

  a 9.0W

  M

  )

  dopomax N

  a

  acm10H)8/3(HZ

  *dopdop Nk25.1N

  Detalj upetog leaja drvenog stupaDetalj upetog leaja drvenog stupa

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  41/48

  4141

  eline trakeeline trake 22 tt .. zavarene su zazavarene su za

  TT--profileprofile (t+1)/(2t(t+1)/(2t00+1)+1) bbNa TNa T--profile su navarenaprofile su navarena sidrasidra odod

  plosnatogplosnatog elikaelika 22 tt11..

  Spreg sila (Spreg sila (ZZ ii DD))-- moment savijanjamoment savijanja MM

  00 eDeZM + )2t1(2He2Heee 13DZ0

  Kontrola naprezanjaKontrola naprezanja -- eline trake 2eline trake 2 tt ..

  t.

  e 7d

  e1 2d

  e2 edop,a

  netto

  a 9.0)dt(

  Z

  A

  Z

  Kontrola naprezanja u betonu i podlonojKontrola naprezanja u betonu i podlonoj

  ploi za sidraploi za sidra bb1.. bb1

  .. tt2

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  42/48

  4242

  t.

  e 7d

  e1 2d

  e2 e

  ploi za sidraploi za sidra bb11 bb11 tt22

  dop,b1

  21

  b tb

  Z

  2t1.

  za odabranu MBza odabranu MB

  Savijanje u podlonoj ploi sidaraSavijanje u podlonoj ploi sidara

  8)tb(ZM 1s, = 6tbW

  2

  21s,

  =dop,a

  s,

  s,a

  W

  M

  Kontrola varaKontrola vara izmeizmeu sidarau sidara 22 tt11.. ii

  podlopodlone plone ploe sidarae sidara bb11.. bb11

  .. tt22

  Duljina vara debljineDuljina vara debljine aajeje llvv==22..(t(t11++))

  avardop

  2

  v

  2||avar )

  la2

  Z(8.18.1

  Kontrola varaKontrola vara izmeizmeu sidarau sidara 22 tt11.. ii

  TT--profila utisnutog u stupprofila utisnutog u stup

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  43/48

  4343

  t.

  e 7d

  e1 2d

  e2 e

  2t1.

  TT profila utisnutog u stupprofila utisnutog u stup

  Varovi debljine a trebaju preuzetiVarovi debljine a trebaju preuzetidjelovanjedjelovanje MM,, T=HT=H,, NN

  2)ta2(A avar Geometrija varaGeometrija vara[ ]33avar )t2H(H

  12

  a2I =

  H/I2W avaravar Naprezanja u varovimaNaprezanja u varovima

  avar

  ||A

  T=)

  WM

  AN(

  21

  avaravar+

  avardop

  2||

  22avar )(8.1

  avardopavar variti i za pojas Tvariti i za pojas T--profilaprofila

  Kontrola spojnih sredstavaKontrola spojnih sredstava -- nn vijakavijaka

  promjerapromjera dd preuzima vlanu silupreuzima vlanu silu ZZ

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  44/48

  4444

  t.

  e 7d

  e1 2d

  e2 e

  2t1.

  promjerapromjera dd preuzima vlanu silupreuzima vlanu silu ZZ

  dopmax Nn

  ZN -- sila u jednom vijkusila u jednom vijkuPritisak po omotau rupe (za elik)Pritisak po omotau rupe (za elik)

  dop,0max

  0dN

  Tlana sila DTlana sila D prenosi se na stupprenosi se na stup

  kontaktom (tlak || vlakancima)kontaktom (tlak || vlakancima)

  Poprena silaPoprena sila T = HT = H prenosi se na stupprenosi se na stup

  povrinompovrinom tt 00..bb

  d||,,c1

  ||,ct)b(

  D

  [ ] d,,c0,c tcm0.1(bT

  Kontrola presjekaKontrola presjeka (za utjecaj(za utjecaj NN ii MM))

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  45/48

  4545

  2t1.

  hTMM Geometrija presjekaGeometrija presjeka )1t(2AAHbA netto,

  12

  HbI

  3

  y,

  =m)1t(2II y,netto,y,

  2/H

  IW

  netto,y,

  netto,y,

  =

  Naprezanja u presjekuNaprezanja u presjeku

  d||,,cnetto,y,d||,,m

  d||,,c

  netto,||,c

  W

  M

  A

  N +

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  46/48

  4646

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  47/48

  4747

  LIM

 • 7/28/2019 detalji_drvenih konstrukcija

  48/48

  4848