of 6 /6
KONSTRUKCIJA YTONG BELE TAVANICE I YTONG BELOG KROVA

konstrukcija tavanice

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ceiling

Text of konstrukcija tavanice

 • $ANASSEGRADI94/.'OM

  KONSTRUKCIJA YTONGBELE TAVANICE I YTONG BELOG KROVA

 • OPTE O KOSTRUKCIJIYTONG Bela tavanica i YTONG Beli krov su konstrukcije koje se koriste za izgradnju meuspratnihkonstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploa, stepenita, nadstrenica i mogu se koristiti uindustrijskoj gradnji.

  94/.'"ELATAVANICAI94/.'"ELIKROVSUROTILJNE LAKOBETONSKE KONSTRUKCIJE94/.'"ELATAVANICAJEDEBLJINECMITEINEJECCAKGM94/.'"ELIKROVJEDEBLJINECMITEINEJECCA KGM0RIMENA SISTEMA 94/.' "ELE TAVANICE I"ELOG KROVA OMOGUjAVA ZNAhAJNEPREDNOSTIUODNOSUNAKLASIhNESISTEMEPLOhA4USEPRESVEGAMISLINARANIJEPRIKAZANU ZNATNO MANJU SOPSTVENU TEINUKONSTRUKCIJEUODNOSUNAKLASIhNESISTEME4AKOE MALI UTROAK MIKRO BETONA BEZBETONAHORIZONTALNIHSERKLAAIGREDAJECCAMBETONANAMPLOhEOMOGUjAVABRZU LAKU I JEDNOSTAVNU UGRADNJUBEZDODATNIHTROKOVAZASKUPIVERTIKALNITRANSPORTBETONA

  +ARAKTERISTIKAOVEKONSTRUKCIJEJETADASEONAIZVODIBEZGORNJEBETONSKEPLOhEGDE NOENJE OPTEREjENJA PREUZIMAJUPODUNIIPOPREhNIBETONSKINOSAhIKAOISPECIJALNI 94/.' ISPUNSKI BLOKOVI+AOZAVRNI SLOJ PREKO GOTOVE KONSTRUKCIJENANOSI SE SMESA SASTAVLJENA OD 94/.' BELOG TANKOSLOJNOG MALTERA I CEMENTA POMEANA SA VODOM5LOGAOVESMESEJEDAPOPUNIVERTIKALNESPOJNICE IZMEU BLOKOVA I DA IZRAVNAGORNJUPOVRINUPLOhE

  94/.' "ELA TAVANICA I 94/.' BELIKROV SE SASTOJI OD SLEDEjIH PREFABRIKOVANIHDELOVA

  | BETONSKIH GREDICA LEAJNICA ISPECIJALNIH94/.'ISPUNSKIHBLOKOVADEBLJINEICM

  IMONOLITNIHDELOVATJDELOVAKOJISEIZVODENALICUKAOTOSU

  | GLAVNA REBRA POPREhNA REBRA ODMIKROBETONA I TANKOSLOJNOGMALTERAKAO ZAVRNOG SLOJA 0OPREhNA REBRASEPOSEBNO ARMIRAJU SA 2ILI2NALICUMESTA

  02KONSTRUKCIJA YTONG

 • KONSTRUKTIVNI ELEMENTI

  03KONSTRUKCIJA YTONG

  68.510 58.5 10

  6 62.5 6

  20(15

  )

  YTONGblok

  monolitnimikrobeton

  tankoslojni ytong malter 1- 3mm

  gredica 4 100 4

  20(15

  )

  2R08 YTONG blok

  tankoslojni ytong malter 1-3mm

  leajnica leajnica

  monolitni mikro beton

  2R08

  68.510 68.5 10

  6 62.5 6

  20(15

  )

  2R08mikro beton

  tankoslojni ytong malter 1-3mm

  gredicaleajnica

  0ODUNE NOSAhE OVOG SISTEMA hINEMONTANE BETONSKE GREDICE ARMIRANEPOTREBNOM KLASIhNOM I ZAVARENOMREETKASTOMBINORARMATUROMFABRIhKEPROIZVODNJE "ETONSKE GREDICE IRINECM SE POSTAVLJAJU NA OSOVINSKOMRAZMAKUODCM

  )ZMEUPODUNIHBETONSKIHGREDICASEPOSTAVLJAJU 94/.' BLOKOVI KOJI UPODUNOMSMISLUFORMIRAJUKANALIRINECCACM0OTOSUOVIBLOKOVIUJEDNO INOSEjI ELEMENTI IZRAENI SU OD LAKOGPOROjELIJASTOGBETONAPROIZVEDENOGPOSPECIJALNOJ RECEPTURI PRILAGOENOJ OVOJNAMENI .E MOGU SE KORISTITI 94/.'BLOKOVIPREDVIENIZAZIDOVE$IMENZIJEOVOGBLOKASUCM

  Polu-montani konstruktivni sistem Bele tavanice (Belog krova) sastoji se od mree podunih i poprenih betonskih gredica sa ispunom od specijalnog YTONG bloka visine 20cm za meuspratne i 15cm za krovne ploe. Ispunski YTONG blok je u ovom konstruktivnom sistemu ujedno i nosei element. Oblikovan je tako da se svojim ivicama oslanja na podune montane gredice.

  POPRENI PRESEK PLOE SAPOJEDINANI GRADICAMA

  PRESEK KROZ GRDICU I POPRENOREBRO

  FORMIRANJE POPRENIH REBARA

 • 04KONSTRUKCIJA YTONG

  POPRENI PRESEK PLOE SAUDVOJENIM GREDICAMA

  68.510 58.5 10

  16 62.5 16

  20(15

  )

  YTONG blokmonolitni mikro beton

  1010

  gredica

  .A SVAKIH M U POPREhNOM SMISLUDOLAZE ARMIRANO BETONSKI POPREhNINOSAhI+AOOPLATAOVIHNOSAhAPOSTAVLJAJUSEPREFABRIKOVANIMONTANIBETONSKIDELOVI LEAJNICE KOJI SU DIMENZIJAPOPREhNOG PRESEKA CM 5 TAKOFORMIRANEPOPREhNEKANALEPOSTAVLJAJUSEARMATURNEIPKE2ILI2

  -ONOLITIZACIJA PODUNIH I POPREhNIHNOSAhAOSTVARUJESEUGRADNJOMNALICUMESTA MIKRO BETONA FRAKCIJE PESKAMMPOTREBNEKONSISTENCIJE

  :A VEjE RASPONE GREDICA ILI ZAGREDICE OPTEREjENE SA POVEjANIMOPTEREjENJEM MOGU SE PRIMENITISISTEMI SA DVE ILI TRI GREDICE POSTAVLJENEJEDNAUZDRUGU.AOVAJNAhINSEPOVEjAVAPOTREBNAGLAVNAARMATURAAIPOVEjAVASEPRITISNUTAZONABETONA

  :ARASPONEDOMNAMEUSPRATNOJKONSTRUKCIJI I ZA RASPONE DO M NAKOSIM KROVOVIMA PRIMENJUJE SEKONSTRUKTIVNI SISTEM 94/.' "ELETAVANICE "ELOG KROVA U STANDARDNOJFORMI KOJA JE I PRIKAZANA U OVOMTEKSTU

  :A RASPONE VEjE OD M PRIMENJUJESEREENJESAPOVEjANOMPRITISNUTOMZONOM BETONA I POVEjANOM VISINOMPRESEKAGREDICEILISADODATNOMGORNJOM BETONSKOM PLOhOM I POVEjANOMVISINOMPRESEKA

  68.510 58.5 10

  6 62.5 6

  20(15

  )

  mikrobeton

  tankoslojni ytong malter 1-3mm

  gredicaleajnica

  PRESEK KROZ GRDICU I POPRENOREBRO

  2R 8

  4 100 4

  20(15

  )

  YTONG blok

  tankoslojni ytong malter 1-3mm

  lezajnica leajnica

  monolitni mikro beton

  FORMIRANJE POPRENIH REBARA

  2R 82R 8

 • OPTEREENJA KONSTRUKCIJE+ONSTRUKCIJA94/.'"ELETAVANICEUSTANDARDNOJFORMISARASPONIMADOMPREDVIENAJEDAPRIHVATISVAPROPISIMADEFINISANAOPTEREjENJAZAOBJEKTEVISOKOGRADNJE0OREDSTALNOG TERETAKOJISEZAJEDNOSASOPSTVENOMTEINOMPLOhEKREjEOKOK.MKONSTRUKCIJAMOEDAPRIHVATIISVAPROPISIMAPREDVIENAOPTEREjENJAKOJAZASTAMBENEOBJEKTEIZNOSIK.MDOK.MZAOPTEREjENJAUBIBLIOTEKAMAIPRODAVNICAMA:AVEjERASPONEKAOIZAVEjAOPTEREjENJAODNAVEDENIHKONSTRUKCIJASEMORAPOSEBNOKONSTRUISATI

  +ONSTRUKCIJA94/.'"ELOGKROVAUSTANDARDNOJFORMISARASPONIMADOMKODKOSIHKROVOVAPREDVIENAJEDAPRIHVATIPORED STALNOG TERETA OD SOPSTVENE TEINE PLOhE I KROVNOG POKRIVAhA MOE DA PRIHVATI I SVA DODATNA PROPISANAOPTEREjENJAODSNEGAIVETRA

  ISPORUKA ELEMENATA YTONGBELE TAVANICE0ROIZVOAh94/.'"ELETAVANICEISPORUhUJEBETONSKEGREDICELEAJNICESPECIJALNEISPUNSKEBLOKOVEUZAVISNOSTIDALISERADIOMEUSPRATNOJPLOhIILIOKROVNOJPLOhII94/.'BELITANKOSLOJNIMALTER/BAVEZAIZVOAhARADOVANAPOSTAVLJANJUKONSTRUKCIJE"ELETAVANICEJEDAOBEZBEDIPOPOTREBIPODUPIRAhEZARASPONEVEjEODMARMATURUPOPREhNIHNOSAhAISITNOZRNIMIKROBETONZAPODUNAIPOPREhNAREBRA!RMATURAIKLASIhNIBETONVERTIKALNIHIHORIZONTALNIHSERKLAAKAOINOSEjIHGREDASUTAKOEUOBAVEZIIZVOAhARADOVAITOUOKVIRUIZRADEOSTALOGDELAKONSTRUKCIJEOBJEKTA

  05KONSTRUKCIJA YTONG