Click here to load reader

PRORACUN SPREGNUTE TAVANICE

  • View
    228

  • Download
    27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proracun tavanice -kombinacija trapezastog lima i betona

Text of PRORACUN SPREGNUTE TAVANICE

SPECIJALISTIKI RAD GRAEVINSKI FAKULTET

1. TEHNIKI IZVJETAJ

Specijalistiki zadatak

Specijalistikim zadatkom je trazena izrada projekta eline konstrukcije sa spregnutom meuspratnom tavanicom vieetane javne garae. Konstrukcija je projektovana u skladu sa specijalistikim zadatkom i vaeim tehnikim propisima i standardima. Potrebno je dokazati statiku sigurnost,

Opti podaci o objektu i lokaciji

Objekat se nalazi u Podgorici, na nadmorskoj visini od 49,0 m, u IX zoni seizminosti po MCS skali. Tlo na kome se objekat fundira je Gabaritne osovinske dimenzije objekta su 75.0 m x 36.0 m, pri emu se izdvajaju dvije osnove dimenzija 75.0 m x 18.0 m koje su visinski smaknute za 1.8m. Na osnovu toga razlikujemo dva dijela objekta. Dio A je spratnosti P+3, a dio B spratnosti P+2. Statika visina prizemlja kao i ostalih spratova je 3.6 m, pa je ukupna visina dijela A 14,4 m, a dijela B 10,8 m.Osnovni parametri objektaObjekat svrstamo u grupu javnih objekata za potrebe saobraaja. Kapacitet garae je cca 300 parking mjesta za putnike automobile, pri emu je 10% od ukupnog broja predvieno za parking mjesta osobama sa invaliditetom. Pored samog prostora za parkiranje potrebno je obezbijediti i pratee servisne prostore: vertikalne komunikacije, sanitarni vor, pomone prostorije za agragat, trafo i kontrolu tehnikih ureaja. Obekat ima etiri komunikaciona jezgra, i na taj nain maksimalna udaljenost parking mjesta do vertikalne komunikacije manja je od 50.0m. Saobraajna traka omoguava kretanje vozila u oba smjera.

Dispoziciono reenje i usvojeni konstruktivni sisitem

Dispoziciono reenje za konstrukciju usvojeno je razmatranjem objekta sa aspekta funkcionalnosti i sagledavanjem lokalnih uslova, na taj nain su zadovoljeni kriterijumi iz arhitektonskog i saobraajnog ugla. Statiki sistem konstrukcije je ramovski sa ukruenjima. Gravitaciono optereenje se sa medjuspratne spregnute tavanice prenosi na ramove koji su orijentisani u dva upravna pravca. Ramove sainjavaju rigle i stubovi meusobno kruto vezani. Kruta veza rigle i stuba je posledica izbora meuspratne tavanice kao spregnute konstrukcije. Meuspratna tavanica je spregnuta konstrukcija koja se sastoji od sekundarnih nosaa, elinog pocinkovanog lima i armiranog betona odozgo. Izvoenje medjuspratne konstrukcije se odvija kroz dvije faze. U prvoj fazi sekundarni nosai koji slue kao oslonci elinim limovima ponaaju se kao nosai proste grede, a u drugoj fazi, kada beton ovrsne, sekundarni nosa posmatramo kao spregnuti presjek.Rigle rama su zavareni I nosai od osnovnog materijala 0361. Sprezanjem sekundarnih nosaa vri se ujedno i sprezanje rigli rama.Stubovi ramaTemelji samci su armirano betonski dimenzija

Opis modeliranja i proraunaKonstrukcija je modelirana u proramu SAP 2000 14. Od optereenja koja djeluju na konstrukciju razmatrana su sljedea optereenja: sopstvena teina (program sam rauna), stalno , korisno ( definisano u JUS standardu i za objekte javne garae iznosi 3.0 kN/m2 ), snijeg (inteziteta 0.75 kN/m2 koliko iznosi za Podgoricu), seizmiko optereenje (dominantno optereenje, a metoda spektralne analize. Vjetar kao optereenje nije dominantno, predviena je otvorena garaa pa samim tim vjetar prostrujava kroz objekat. Temperaturna promjena i temperaturna razlika nisu razmatrane.

Prilikom dimenzionisanja, za konstruktivne elemente usvojena je mjerodavna kombinacija koja u odreenom konstruktivnom elementu izaziva maksimalne uticaje mjerodavne za dimenzionisanje.Kao opti zakljuak se navodi da usvojene dimenzije glavnih konstruktivnih elemenata kao i usvojena armatura obezbjeuju potrebnu sigurnost, stabilnost, upotrebljivost i trajnost konstrukcije.

Montaa konstrukcijeIzrada svih elemenata eline konstrukcije vri se u radionici. Nakon zavenog betoniranja temelja pristupa se dopremanju elemenata glavnih nosaa. Nosai se iz radionice dopremaju do lokacije gdje e biti postavljeni u projektovani poloaj. Kada se postave glavni nosei elementi postavljaju se sekundarni nosai preko kojih se montiraju elini limovi, koji u sledeoj fazi slue kao samonosiva oplata jer se nakon njihovog postavljanja i armiranja gornje zone betonira sloj za monolitizaciju i sloj za izravnanje. Slijedi postavljanje podne i plafonske konstrukcije.

Kvalitet materijala za konstrukciju za rigle: 0361 za stubove: 0361 za meuspratnu tavanicu: lim TR154/280/0,75 S 300; beton MB30; za temelje: beton MB30 za armature

Antikoroziona zatita

Utroak elika u konstrukciji

2. PREDMJER I PREDRAUN RADOVA

3. ANALIZA OPTEREENJAKonstrukcija se analizira za stalno optereenje, korisno optereenje, optereenje snijegom i seizmiko optereenje.

3.1 Stalno teina betonske ploe 3.8 teina elinog lima 0.107 teina podloge i instalacija

3.2 Korisno Prema standardu JUS U.C7.121/1988 kojim se propisuje intezitet korisnog optereenje za javne garae ( putnika i laka vozila ne kamioni) optereenje vozila 3.0

3.3 Seizmika

3.4 Snijeg optereenje snijegom 0.75

4. MEUSPRATNA TAVANICA

Usvaja se spregnuta meuspratna konstrukcija koja se sastoji od elinog pocinkovanog lima TR154/280/0,75, kvaliteta S 300 sa donje strane i armiranog betona odozgo, ukupne debljine 25,4cm. Trapezasti lim slui kao samonosiva oplata (koja se ne podupire sa donje strane) i kao armatura u AB (spregnutom) presjeku. Beton je SCC MB30, =25.0 kN/m3. Armatura je MGA 500/600, v= 50.0 kN/cm2 .

T( 4,2 i 9,9)TR154/280, =0,75mmGeometrijske karakteristike trapezastog lima:

I FAZA: prije ovavanja betonaTrapezasti lim nosi teinu neovrslog betona

4.1.1 STATIKI SISTEM:

4.1.2 . ANALIZA OPTEREENJA:-betonski dio presjeka (ekvivalentna debljina ploe d=15,5cm) 0.155*25.0*0.84=3.25 kN/m'-elini dio presjeka 0.107*0.84=0.089 kN/m' g= 3.339kN/m'4.1.3 STATIKI UTICAJI:

-rezerva u nosivosti izraena preko povrine elinog poprenog presjeka=11.1225*=7.9

II FAZA: nakon ovravanja betona

Kada beton ovrsne dobijamo statiki sistem kontinualni nosa na dva polja. Presjek je spregnut za ostalo stalno i korisno optereenje. Iznad oslonca presjek emo armirati potrebnom armaturom.

4.2.4 Statiki sisitem -

4.2.2 Analiza optereenja -ostalo stalno: podloge i instalacje 1.0*0.84=0,84 kN/m' kN/m' -korisno: vozilo 3.0*0.84=2,52 kN/m' kN/m' 4.2.3 Statiki uticaji 4.2.4 Dimenzionisanje -polje

-oslonac

MB 30 fb = 2.05 kN/cm2MGA 500/560v = 50 kN/cm2

=661-aktivna irina ploe po metru dunom

Usvajam b=16cm

-statika visinah=24.5-0.5-1=22cm

Usvaja se R126 (1,26Kontrola predpostavljenog poloaja neutralne ose n-n:

-neutralna osa je u rebru trapezastog lima

5. SEKUNDARNI NOSA

5.1 Statiki sistem

5.2 Geometrijske karakteristike usvojenog presjeka

A=18*1.0+0.6*32.0+1.2*25.0=67.2g=67.2*0.7856=52.79=0.527Y==14.2cmIx=+18.0*1.0*(33.7-14.2++32.0 *0.6*(17.1-14.2 + +1.2*25.0* (14,2- Ix=14 198,27 Wx==709,91 E=210 GPa=210*

5.3 Analiza opterenja Optereenje koje prihvata elini nosa

-sopstvena teina nosaa 0.527kN/m' - teina betonske ploe 0.155*25.0*3.0=11.625 kN/m' - teina trapezastog lima 0.107*3.0=0.321 kN/m' g=12,466 kN/m' Optereenje koje prihvata spregnuti presjek -ostalo stalno : podloge i instalacije 1.0*3.0=3.0kN/m' -korisno: vozilo 3.0*3.0=9.0 kN/m' p=9.0 kN/m'5.4 STATIKI UTICAJI kN/m' kN kN/m' kNkN/m' kNKontrola napona = = = 14.04 kN/cm2 < doz = 16.0 kN/cm2 = = 2.59 KN/cm2 < doz =9.0 kN/cm2u = = 14.72 kN/cm2 < doz = 16.0 kN/cm2

Kontrola ugiba

>Ugib nije zadovoljen, nosai e se u radionici izraditi iskrivljeni za =6.0mmGeometrijske karakteristike betonskog dijela presjeka

Fb-povrina sudjelujueg dijela betonske ploe Fb=(2+)*=(2*150+18)*10=3 180momenat inercije sudjelujueg presjeka betona150+18)*=26 500n-odnos modula elastinosti armature prema modulu elastinosti betonan= === Popreni presjek spregnutog nosaa

-idealna povrina spregnutog presjeka u