David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  1/25

  UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIUFACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNU IU”Ț

  SPECIALIZAREA DREPT

  CENTRUL SIBIU

  ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR  Prof.univ.dr. Ioan LE Ș

  REFERATE:

  1. RĂSPUNDEREA JURIDICA A MAGISTRAŢILOR 

  2. ORGANIZAREA I FUNC IONAREA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURIIȘ Ț

  3. PRINCIPIILE ORGANIZARII JUDICIARE

  STUDENT: COMANICIU L.R. DAVID LUCIAN

  ANUL IV ID - !"#$!% &%" - "#$"! 2'1(

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 1

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  2/25

  RĂSPUNDEREA JURIDICA A MAGISTRAŢILOR 

   

  Termenul de magistrat derivă din latinescul „magistratus” care definea, în epoca Romei antice,cetăeanul ales pentru e!ercitarea unor importante atri"uii de conducere care avea, printre altele, #icalitatea de mem"ru al corpului $udiciar.

   %n timp, noiunea de magistrat a fost utili&ată pentru a indica persoana investită cu autoritate pu"lică $urisdicională.

  'stfel, magistraţi judiciari, magistraţi municipali (viris jure dicundo), praefaectus pro imperatore, praefaectus juredicundo, duum vâri jure dicundo, sunt doar c*teva din denumirile magistratului care s+au înt*lnit, cu precădere, în periada ce a urmat cuceririi Daciei de către romani, înainte de apariiastatelor feudale rom*ne#ti.

  Termenul de magistrat a fost înlocuit în epoca feudală cu multe alte denumiri.

  Se regăse#te termenul de magistrat în cuprinsul Tratatului ce a fost înceiat la Conferina de pacede la -aris din anul 1/, care meniona0 „  funcţionarea judecătorească este încredinţatămagistraţilor…”.

  -rima lege de organi&are $udecătorească folose#te noiunea de magistrat, pe l*ngă noiunile defuncionar $udecătoresc, $udecător, procuror, noiune ce a fost preluată #i de alte legi de organi&are

   $udiciară, p*nă la momentul promulgării Decretului Lege nr. 1231454, decret care nu mai folose#tetermenul de magistrat.

  Se reia tradiia adoptării noiunii de magistrat prin Legea de organi&are $udecătorească nr. 4231442#i continuată, fiind utili&at termenul de magistrat #i de Legea nr. 632665, în ciar denumirea ei 7 statutul magistrailor. Totodată, Legea 6532665 #i Legea 1832665, privind organi&area $udiciară #irespectiv Consiliul Superior al 9agistraturii, folosesc iniial termenul de magistrat pentru a desemnaat*t pe $udecători c*t #i pe procurori.

  :lterior, prin Legea 2583266/ se renună la termenul de magistrat, folosind numai pe cele de procuror #i $udecător.

  %n doctrină s+a criticat această înlăturare a termenului de magistrat, după cum s+a spus, întruc*tcele două categorii profesionale, pe l*ngă specificul firesc fiecăreia, pre&intă numeroase elemente de

  identitate în multe privine precum0 admiterea în funcie, evaluarea, promovarea #i alte asemenea.Date fiind garaniile de independenă, de procedură #i de fond ce sunt asigurate procurorului de

  legislaia rom*nească, în e!ercitarea activităii sale, se poate spune că procurorul poate fi considerat unmagistrat în sensul dat de prevederile Conveniei ;uropene a Drepturilor

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  3/25

  >aă de reglementările statutului actual al $udecătorilor #i procurorilor, se poate deduce că procurorul a făcut #i face parte din corpul magistrailor.

  -otrivit art.1 din Legea 632665, „ agistratura este activitatea judiciară desfă!urată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei !i de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum !i a drepturilor !i li"ertăţilor cetăţenilor.”.

  -ro"lema dacă procurorul aparine sau tre"uie să aparină uneia sau alteia dintre cele două puteri

  este o pro"lemă necesar a fi de&"ătută în viitor.%n pre&ent, termenul de magistrat este folosit de legiuitor at*t în privina $udecătorilor #i c*t #i în

   privina procurorilor, motiv pentru care, #i în lucrarea de faă vom da acela#i sens noiunii de magistrat.Deci&ia Curii Constituionale nr. ??3266? a sta"ilit, fără ecivoc, faptul că „procurorii au, ca #i

   $udecătorii, statut de magistrai”.

  1.1. R)*#$+!,!% #,"+") % &%/"0,%",

  Răspunderea repre&intă în general consecina $uridică a neîndeplinirii unei o"ligaii. -otrivit art.45 din statutul magistrailor, $udecătorii #i procurorii răspund civil, disciplinar #i penal în condiiilelegii.

  Răspunderea penală este prevă&ută direct sau indirect de legea privind sttautul magistrailor  precum #i de alte acte normative.

  9agistraii pot fi perce&iionai, reinui sau arestai preventiv numai cu încuviinarea seciilor CS9.

  Secia pentru $udecători a Consiliului Superior al 9agistraturii încuviinea&ă perce&iia, reinereasau arestarea preventivă a $udecătorilor #i a magistrailor+asisteni. Secia pentru procurori aConsiliului Superior al 9agistraturii încuviinea&ă perce&iia, reinerea sau arestarea preventivă a

   procurorilor (art.52, alin(1) din legea 1832665). 

  %n ca& de infraciune flagrantă, $udecătorii, procurorii #i magistraii+asisteni pot fi reinui #i supu#i perce&iiei potrivit legii, Consiliul Superior al 9agistraturii fiind informat de îndată de organul care adispus reinerea sau perce&iia

  Competena de cercetare #i de soluionare a faptelor penale săv*r#ite de $udecătorii de la $udecătorii #i tri"unale precum #i de procurorii de la parcetele care funcionea&ă pe l*ngă acesteinstante, potrivit art. 2 din C. pr. pen., aparine Curii de 'pel, respective iar pentru infraciunilesăv*r#ite de către $udecătorii tri"unalelor miliatre teritoriale precum #i de procurorii militari de la

   parcetele de pe l*ngă acestea, sunt de competenta Curii 9iliatre de 'pel.

  @nfraciunile săv*r#ite de către $udecătorii #i magistraii asisteni de la %nalta Curte de Casaie #i

  Austiie, de la Curtea de 'pel, precum #i de procurorii de la parcetele de pe l*ngă acestea sunt decompetenta %naltei Curi de Casaie #i Austiie, potrivit art. 24 din C. pr. pen..

  1.2. R)*#$+!,!% "4") % &%/"0,%",

  -entru a opera răspunderea civilă a magistrailor este necesară îndeplinirea cumulativă aurmătoarelor condiii0

  1. e!istena unei fapte iliciteB

  2. eistenta unui pre$udiciuB

  . e!istena legăturii de cau&alitate dintre fapta ilicită #i pre$udiciuB

  5. vinovăia.

  Răspunderea civilă a magistrailor repre&intă o"ligaia de reparare a pre$udiciului cau&at îne!ercitarea funciei lor de magistra, în condiiile menionate.

  Student Comaniciu L.R. David Lucian

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  4/25

  Conform art. /2 alin. () din Constituia Rom*niei, repu"licată, Statul răspunde patrimonial pentru pre$udiciile cau&ate prin erorile $udiciare. Răspunderea statului este sta"ilită în condiiile legii #inu înlătură răspunderea magistrailor care #i+au e!ercitat funcia cu rea+credină sau gravă negli$enă”. 

  'ceste dispo&iii din legea fundamentală consacră rolul statului de garant al reparării pre$udiciilor suferite ca urmare a săv*r#irii unei erori $udiciare. Dispo&iia este similară cu cea e!istentă în legislaiaîn materie a statelor mem"re ale :niunii ;uropene, îndeplinind o funcie esenială, în a"sena căreia

  independena profesională a $udecătorului #i a sistemului $udiciar ar fi anulată. Din dispo&iiileconstituionale mai sus citate reiese că, în sistemul de drept rom*nesc, statul garantea&ă repararea

   pre$udiciilor cau&ate prin sistemele $udiciare, ceea ce nu e!clude posi"ilitatea să de regres împotrivamagistrailor, în anumite condiii.

  Răspundere civilă se referă la răspunderea patrimonială a $udecătorilor #i procurorilor pentruerorile $udiciare săv*r#ite în procesele penale, precum #i în alte procese dec*t cele penale. 'ceastăformă de răspundere operea&ă numai în raport cu statul, care are ulterior posi"ilitatea să formule&e oaciune în regres împotriva $udecătorului sau procurorului care a acionat cu rea+credină sau gravănegli$enă.

  Statul nu are o"ligaia să formule&e aciunea în regres împotriva $udecătorului sau procurorului,fiind la latitudinea 9inisterului >inanelor -u"lice să aprecie&e asupra oportunităii formulării aciunii.'stfel, potrivit dispo&iiilor art. 4? alineat ? din Legea 632665 „statul  se poate îndrepta cu o aciuneîn despăgu"iri”, iar în raport de dispo&iiile art. /68 din C. pr. pen. „statul are aciune în regres”. Caurmare, în raport de reglementarea actuală, răspunderea civilă a $udecătorului sau procurorului estesu"sidiară #i indirectă, iar $ustiia"ilii nu pot formula aciune civilă în despăgu"iri împotriva

   $udecătorului sau procurorului.

  %n temeiul legii. pot fi formulate două aciuni cu titulari diferii, av*nd cau&e $uridice distincte #ianume0

  • aciunea în despăgu"iri formulată de partea care a fost vătămată prin săv*r#irea erorii $udiciareîmpotriva statului, care poate avea ca temei at*t dispo&iiile art. /65 Cod procedură penală, c*t #i art.4? alineat 1 #i 5 din legea 632665.

  • aciunea în regres a statului împotriva $udecătorului #i procurorului, care este su"secventă

  aciunii în despăgu"iri formulată de parte. 'ciunea în regres a statului are ca temei $uridic dispo&iiileart. /68 C.pr.pen. #i art. 4? alineat 8 din Legea 632665.

  Conform art. 4? din legea 6326650

  • Statul răspunde patrimonial pentru pre$udiciile cau&ate prin erorile $udiciare.

  -entru repararea pre$udiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu aciune numai împotrivastatului, repre&entat prin 9inisterul >inanelor -u"lice. -artea vătămată tre"uie să o"ină o otăr*re

   $udecătorească irevoca"ilă prin care statul va fi o"ligat la plata unor despăgu"iri pentru reparareadaunelor produse prin eroarea $udiciară.

  • S+a sta"ilit, în preala"il, printr+o otăr*re definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după

  ca&, a $udecătorului sau procurorului pentru o faptă săv*r#ită în cursul $udecăii procesului.

  • >apta săv*r#ita de $udecător sau procuror în cursul procesului este de natură să producă o eroare

   $udiciară. ;roarea $udiciară tre"uie demonstrată în cursul $udecării aciunii în pretenii formulată de partea vătămată împotriva statului.

  Repararea pre$udiciilor cau&ate prin erori $udiciare săv*r#ite în procesele penale se face potrivitdispo&iiilor art. de /65 la /68 din C. pr. pen.

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 5

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  5/25

  Repararea pre$udiciilor cau&ate prin erori $udiciare în alte procese dec*t cele penale se face numaidupă sta"ilirea printr+o otăr*re definitive a răspunderii magistratului pentru o faptă săv*r#ită în cursul

   $udecăii, care a determinat eroarea $udiciară.

   u este îndreptăită la repararea pagu"ei persoana care a contri"uit prin fapta sa la săv*r#irea erorii $udiciare.

  Termenul de prescripie al dreptului la aciune, în toate ca&urile pre&entate este de 1 an.

  1.3. R)*#$+!,!% +""*"$%,% % &%/"0,%",

  ;ste specifica dreptului muncii #i constă în sanctionrea faptelor de încălcare cu vinovăie de cătreun salariat a normelor legale, ori a dispo&iiilor din contractul de muncă. 9agistraii răspunddisciplinar în condiiile statutului care reglementea&ă activitatea lor pentru a"aterile de la indotoririlede serviciu sau pentru faptele care afectea&ă prestigiul $ustiiei.

  Răspunderea disciplinara este reglementată #i de legea nr. 1832665, modificată #i repu"licata privind CS9.

  1.3.1. Abaterile disciplinare săvârşite de magistraţi 

  ;lementele constitutive ale a"aterii disciplinare01. o"iectul care este repre&entat de relaiile de serviciu

  2. latura o"iectivă a a"aterii

  . su"iectul

  5. latura su"iectivă 7 culpa magistratului 7 fapta săv*r#ită

  '"aterea disciplinara săv*r#ită de magistrai repre&intă fapta acestuia de încălcare cu vinovăie anormelor reglementate de statutul magistratului privind activitatea de înfăptuire a $ustiiei.

  'rt. 44 din statutul magistrailor prevede că $udecătorii #i procurorii răspund disciplinar pentrua"aterile de la îndatoririle de serviciu, precum #i pentru faptele care afectea&ă prestigiul $ustiiei. Constituie a"ateri disciplinare0

  a. manifestările care aduc atingere onoarei sau pro"ităii profesionale ori prestigiului $ustiiei,săv*r#ite în e!ercitarea sau în afara e!ercitării atri"uiilor de serviciuB

   ". încălcarea prevederilor legale referitoare la incompati"ilităi #i interdicii privind $udecătorii #i procuroriiB

  c. atitudinile nedemne în timpul e!ercitării atri"uiilor de serviciu faă de colegi, celălalt personal alinstanei sau al parcetului în care funcionea&ă, inspectori $udiciari, avocai, e!peri, martori,

   $ustiia"ili ori repre&entanii altor instituiiB

  d. desfă#urarea de activităi pu"lice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice îne!ercitarea atri"uiilor de serviciuB

  e. refu&ul ne$ustificat de a primi la dosar cererile, conclu&iile, memoriile sau actele depuse de pările din procesB

  f. refu&ul ne$ustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciuB

  g. nerespectarea de către procuror a dispo&iiilor procurorului ieraric superior, date în scris #i înconformitate cu legeaB

  . nerespectarea în mod repetat #i din motive imputa"ile a dispo&iiilor legale privitoare lasoluionarea cu celeritate a cau&elor ori înt*r&ierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive

  imputa"ileB

  Student Comaniciu L.R. David Lucian /

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  6/25

  i. nerespectarea îndatoririi de a se a"ine atunci c*nd $udecătorul sau procurorul #tie că e!istă unadin cau&ele prevă&ute de lege pentru a"inerea să, precum #i formularea de cereri repetate #ine$ustificate de a"inere în aceea#i cau&ă, care are ca efect tergiversarea $udecăiiB

   $. nerespectarea secretului deli"erării sau a confidenialităii lucrărilor care au acest caracter, precum #i a altor informaii de aceea#i natură de care a luat cuno#tină în e!ercitarea funciei, cue!cepia celor de interes pu"lic, în condiiile legiiB

  E. a"sene nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectea&ă în mod direct activitateainstanei ori a parcetuluiB

  l. imi!tiunea în activitatea altui $udecător sau procurorB

  m. nerespectarea în mod ne$ustificat a dispo&iiilor ori deci&iilor cu caracter administrativ dispuse înconformitate cu legea de conducătorul instanei sau al parcetului ori a altor o"ligaii cu caracter administrativ prevă&ute de lege sau regulamenteB

  n. folosirea funciei deinute pentru a o"ine un tratament favora"il din partea autorităilor sauinterveniile pentru soluionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea re&olvării intereselor 

   personale sau ale mem"rilor familiei ori ale altor persoane, altfel dec*t în limita cadrului legal

  reglementat pentru toi cetăeniiB

  o. nerespectarea în mod grav sau repetat a dispo&iiilor privind distri"uirea aleatorie a cau&elorB

   p. o"strucionarea activităii de inspecie a inspectorilor $udiciari, prin orice mi$loaceB

  F. participarea directă sau prin persoane interpuse la $ocurile de tip piramidal, $ocuri de noroc sausisteme de investiii pentru care nu este asigurată transparena fondurilorB

  r. lipsa totală a motivării otăr*rilor $udecătore#ti sau a actelor $udiciare ale procurorului, încondiiile legiiB

  s. utili&area unor e!presii inadecvate în cuprinsul otăr*rilor $udecătore#ti sau al actelor $udiciare

  ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raionamentului $uridic, de natură săafecte&e prestigiul $ustiiei sau demnitatea funciei de magistratB

  .ș nerespectarea deci&iilor Curii Constituionale ori a deci&iilor pronunate de %nalta Curte deCasaie #i Austiie în soluionarea recursurilor în interesul legiiB

  t. e!ercitarea funciei cu rea+credină sau gravă negli$enă.

  1.3.2. Sancţiunile disciplinare

  Sanciunile disciplinare se aplică de seciile Consiliului Superior al 9agistraturii, în condiiile legiisale organice. Sanciunile disciplinare care se pot aplica $udecătorilor #i procurorilor, proporional cugravitatea a"aterilor, conform art. 166 din statutul magistrailor, sunt0

  a. avertismentulB

   ". diminuarea indemni&aiei de încadrare lunare "rute cu p*nă la 26G pe o perioadă de p*nă la ?luniB

  c. mutarea disciplinară pentru o perioadă de p*nă la un an la o altă instană sau la un alt parcet,situate în circumscripia altei curi de apel ori în circumscripia altui parcet de pe l*ngă o curte deapelB

  d. suspendarea din funcie pe o perioadă de p*nă la ? luniB

  e. e!cluderea din magistratură.

  -rin dispo&iiile art. 55 alin.1 din Legea 1832665, a fost implementată dispo&iia fundamentalăconsacrată în dispo&iiile art. 15 alin. 2 din Constituie, potrivit căreia Consiliul Superior al9agistraturii îndepline#te, prin seciile sale, rolul de instană de $udecată în domeniul răspunderii

  Student Comaniciu L.R. David Lucian ?

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  7/25

  disciplinare a $udecătorilor #i procurorilor, pentru faptele prevă&ute în Legea nr. 632665, repu"licată,cu modificările #i completările ulterioare.

  %n art. 4 alin. 2 din Legea nr. 632665 se prevede că răspunderea disciplinară a $udecătorilor #i procurorilor militari poate fi anga$ată numai potrivit dispo&iiilor pre&entei legi.

  Deasemenea, art. 55 alin. 2 din Legea nr. 1832665 prevede că Secia pentru $udecători aConsiliului Superior al 9agistraturii are rol de instană disciplinară #i pentru magistraii asisteni ai

  %naltei Curi de Casaie #i Austiie'stfel, în noua reglementare, respectiv în art. 55 alin. 7 / din Legea nr. 1832665, au fost

  consacrai ca titulari ai aciunii disciplinare, în mod distinct, după cum a"aterile disciplinare suntsăv*r#ite de către $udecători, procurori, magistrai asisteni din cadrul %naltei Curi de Casaie #iAustiie, următorii0

  1. pentru a"aterile disciplinare săv*r#ite de $udecători, titulari ai aciunii disciplinare sunt0

  • @nspecia Audiciară, prin inspectorul $udiciarB

  • 9inistrul $ustiieiB

  • -re#edintele %naltei Curi de Casaie #i Austiie.2. pentru a"aterile disciplinare săv*r#ite de procurori, titulari ai aciunii disciplinare sunt0

  • @nspecia Audiciară, prin inspectorul $udiciarB

  • 9inistrul $ustiieiB

  • -rocurorul general al -arcetului de pe l*ngă %nalta Curte de Casaie #i Austiie.

  . pentru a"aterile disciplinare săv*r#ite de magistraii asisteni, titulari ai aciunii disciplinaresunt0

  • -re#edintele %naltei Curi de Casaie #i AustiieB

  • @nspecia Audiciară, prin inspectorul $udiciar.

  %n ultimul aliniat al art. 55 din Legea nr. 1832665 a fost meninută o"ligativitatea efectuăriicercetării disciplinare în vederea e!ercitării aciunii disciplinare, fiind sta"ilită competena e!clusivă înefectuarea cercetării disciplinare în favoarea @nspeciei Audiciare, indiferent de titularul aciuniidisciplinare.

  1.3.3. Modalităţi de sesizare a Inspecţiei udiciare

  -otrivit art. 5/ alin.1 #i 2 din Legea nr. 1832665, sesi&area @nspeciei Audiciare în legătură cua"aterile disciplinare săv*r#ite de $udecători #i procurori (dar #i de către magistraii asisteni din cadrul

  instanei supreme, pentru considerentele e!puse în cuprinsul art. 55) se poate reali&a în următoarelemodalităi0

  • Titularii aciunii disciplinare0 ministrul $ustiiei, pre#edintele %naltei Curi de Casaie #i

  Austiie, procurorul general al -arcetului de pe l*ngă %nalta Curte de Casaie #i Austiie (art. 5/alin.1), care pot sesi&a @nspecia AudiciarăB

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  8/25

  @ndiferent de modalitatea de sesi&are, toate sesi&ările sunt trimise @nspeciei Audiciare pentruefectuarea verificărilor preala"ile de către inspectorii $udiciari, pentru a se sta"ili dacă e!istă indicii

   privind săv*r#irea vreuneia dintre a"aterile disciplinare prevă&ute de lege.

  Termenul de efectuare a verificărilor preala"ile de către inspectorii $udiciari este de 5/ de &ile, cu posi"ilitatea prelungirii lui de către inspectorul+#ef, cu cel mult 5/ de &ile, dacă e!istă motiveîntemeiate care să $ustifice prelungirea.

  @ndiferent de modalitatea de sesi&are, toate sesi&ările sunt trimise @nspeciei Audiciare pentruefectuarea verificărilor preala"ile de către inspectorii $udiciari, pentru a se sta"ili dacă e!istă indicii

   privind săv*r#irea vreuneia dintre a"aterile disciplinare prevă&ute de lege.

  Termenul de efectuare a verificărilor preala"ile de către inspectorii $udiciari este de 5/ de &ile, cu posi"ilitatea prelungirii lui de către inspectorul+#ef, cu cel mult 5/ de &ile, dacă e!istă motiveîntemeiate care să $ustifice prelungirea.

  1.5. R!&%$+)," # *,"4",! % ,)*#$+!,!% "0!#" #+""%,6 #*,"$! 7$ R%*,0#MCV 2'12

  • sta"ilirea unei politici comune între CS9 i Huvern pentru promovarea răspunderii i aș ș

  integrită ii în cadrul sistemului $udiciar printr+o practică i o $urispruden ă ferme i convingătoare cuț ș ț șetape clare de punere în aplicareB utili&area punerii în aplicare a noilor legi privind responsa"ilitateadisciplinară i promovarea la %nalta Curte pentru a da un e!emplu sistemului $udiciar în ansam"lul săuBș   I

  • asigurarea unei mai "une coordonări a instrumentelor $uridice, disciplinare i de gestionareș

   pentru a prote$a reputa ia sistemului $udiciar în ca&urile grave de a"ateri profesionale, inclusiv ațdeci&iilor privind drepturile individuale, cum ar fi pensiileB

  • consolidarea capacită ii i a performan ei @nspec iei Audiciare at*t pentru a asigura răspundereaț ș ț ț

   $udiciară în cursul instrumentării ca&urilor individuale, c*t i pentru a promova eficacitatea,ș

  consecven a i "unele practici ale sistemului $udiciar prin intermediul revi&uirii periodice aleț ș practicilor la toate nivelurilor sistemului $udiciar 1.

  CONCLUZII

   u credem că tre"uie cerut magistratului să practice un anumit fel de asce&ă în privina propriilor stări suflete#ti. ;ste de preferat să acceptăm că „Jun $udecător va răm*ne întotdeauna o fiină umană,cu propriile sale convingeriJ”2.

  BIBLIOGRAFIE

  1. Liviu -op, @onut+>lorin -opa, Stelian @oan =idu, Tratat elementar de drept civil.

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  9/25

  1'. ttp033MMM.dreptonline.ro3stiri3detaliuNstire.ppOidNstireP/61

  ORGANIZAREA I FUNC IONAREA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURIIȘ Ț

  Consiliul Superior al 9agistraturii a fost reînfiinat prin Constituia din anul 1441, organi&area#i atri"uiile sale fiind reglementate de Legea nr. 4231442 privind organi&area $udecătorească.

  Constituia din anul 1441 s+a limitat să trase&e principiile eseniale privind componena, modulde alegere a mem"rilor Consiliului #i durata mandatului acestora (art.12), precum #i rolul acestuia

   privind numirea în funcie a $udecătorilor #i procurorilor (art.1 alin.1) #i privind răspundereadisciplinară a $udecătorilor (art.1 alin.2).

  Legea pentru organi&area $udecătorească nr. 4231442 a reglementat în Titlul = componena #i

  modul de alegere a mem"rilor Consiliului (art.81 #i art. 82), organi&area, funcionarea #i atri"uiileacestuia (art.18), dispo&iii care au fost detaliate într+un regulament propriu de funcionare.

  'ceste reglementări au fost modificate #i completate prin Legea nr. 15231448, astfel înc*tdispo&iiile privind componena, organi&area, funcionarea #i atri"uiile Consiliului Superior al9agistraturii s+au regăsit la art. ?+41 din Legea nr. 4231442, repu"licată .

   ici Constituia din anul 1441 #i nici Legea nr. 4231442 pentru organi&area $udecătorească nuau avut însă dispo&iii e!prese privind natura $uridică a Consiliului Superior al 9agistraturii, situaie încare prevederile art.1, a#a cum au fost modificate #i completate prin Legea nr. 15231448 au căpătat oimportană deose"ită prin faptul că au reali&at o demarcaie clară între autoritatea $udecătorească,

  noiune folosită de Constituia din anul 1441 #i puterea $udecătorească, noiune introdusă de Legea nr.15231448.

    'stfel, potrivit art.1 alin.(1) din Legea nr. 4231442, repu"licată în "a&a Legii nr. 15231448,autoritatea $udecătorească se compune din instanele $udecătore#ti, 9inisterul -u"lic #i ConsiliulSuperior al 9agistraturii, fiecare cu atri"uiile proprii prevă&ute de Constituie #i de lege.

  -otrivit art. 1 alin.(2) din aceea#i lege repu"licată, puterea $udecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, av*nd atri"uii proprii ce sunt e!ercitate prin instanele $udecătore#ti, în conformitatecu principiile #i dispo&iiile prevă&ute de Constituie #i de celelalte legi ale ării.

  Deci, cu alte cuvinte, aceste prevederi legale enumerau Consiliu Superior al 9agistraturii ca

  una dintre structurile care compun autoritatea $udecătorească, la care se refereau dispo&iiile art. 12 #iart. 1 din Constituia din anul 1441, fără a face parte din puterea $udecătorească ce are atri"uii

   proprii #i sunt e!ercitate prin instanele $udecătore#ti la care se refereau dispo&iiile art. 12/ alin.(1) dinConstituia din anul 1441.

  Revi&uirea Constituiei din anul 1441 a însemnat #i o nouă filo&ofie în privina rolului,structurii, funcionării #i atri"uiilor Consiliului Superior al 9agistraturii, la care ne vom referi succint

   pentru a facilita conturarea naturii $uridice a acestui organ al puterii, într+un stat de drept.

  'stfel, în ceea ce prive#te rolul Consiliului Superior al 9agistraturii, Constituia revi&uită a prevă&ut la art.1 alin.(1) că această autoritate pu"lică este garantul independenei $ustiiei, care

   potrivit art. 12? alin.(1) din Constituie se reali&ea&ă prin %nalta Curte de Casaie #i Austiie #i princelelalte instane $udecătore#ti.

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 4

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  10/25

  %n consecină, această prevedere constituională este preluată întocmai de Legea privindorgani&area $udiciară nr. 6532665 #i de Legea privind Consiliul Superior al 9agistraturii nr. 1832665,la art. 1 alin.(1), această autoritate fiind definită în mod e!pres, nu prin natura sa $uridică, ci prin rolulsău constituional, de garant al independenei $ustiiei care, potrivit art.2 alin.(2) din Legea nr.6532665 se reali&ea&ă prin0 + %nalta Curte de Casaie #i AustiieB + Curi de apelB + Tri"unaleB +Tri"unale speciali&ateB + @nstane militare #i, respectiv, + Audecătorii.

  %n ceea ce prive#te funcionarea Consiliului Superior al 9agistraturii, art. 2 alin.(2) din Legeanr. 1832665 prevede în mod e!pres că această autoritate este independentă #i se supune în activitateasa numai legii, funcion*nd potrivit art. 25 alin.(1) din aceea#i lege, ca organ cu activitate permanentă.

  >uncionarea Consiliului Superior al 9agistraturii se reali&ea&ă fie în plenul său, fie pe celedouă secii0 Secia pentru $udecători #i, respectiv, Secia pentru procurori, iar potrivit art. 25 din aceastălege otăr*rile Consiliului Superior al 9agistraturii se iau în plen sau în secii, potrivit atri"uiilor carerevin acestora.

  Deci, cu alte cuvinte, otăr*rile adoptate nu sunt ale plenului #i nici ale seciilor, ci aleConsiliului Superior al 9agistraturii, care funcionea&ă fie în plen, fie pe secii, în raport cu atri"uiile

  sta"ilite prin dispo&iiile constituionale #i legale, în calitatea sa de autoritate pu"lică cu capacitate proprie spre deose"ire de plen #i secii care repre&intă structurile sale funcionale (compartimentelesale de lucru).

  Referitor la componena Consiliului Superior al 9agistraturii, Constituia revi&uită a prevă&utat*t numărul mem"rilor c*t #i apartenena lor, legiuitorul organic fiind astfel evitat de la reglementareaacestor aspecte.

  'stfel, potrivit art. 1 alin.(2) din Constituie, repu"licată, Consiliul Superior al 9agistraturiieste alcătuit din 14 mem"ri, din care 0

   a) 15 sunt ale#i în adunările generale ale magistrailor #i validai de SenatB ace#tia fac parte din doua

  secii, una pentru $udecători #i una pentru procuroriB prima secie este compusă din 4 $udecători, iar ceade+a doua din / procuroriB

   ") 2 repre&entani ai societăii civile, speciali#ti în domeniul dreptului, care se "ucură de înaltăreputaie profesională #i morală, ale#i de SenatB ace#tia participă numai la lucrările in plenB

   c) ministrul Austiiei, pre#edintele %naltei Curi de Casaie si Austiie #i procurorul general al-arcetului de pe l*ngă %nalta Curte de Casaie #i Austiie, ca mem"ri de drept.

  Conducerea acestei autorităi este asigurată, potrivit art. 1 alin.(), de pre#edinteleConsiliului Superior al 9agistraturii, care este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit,dintre magistraii prevă&ui la alineatul (2) litera a).

  Dispo&iiile constituionale citate mai sus conferă Consiliului Superior al 9agistraturii cea maie!tinsă garanie de sta"ilitate, în ceea ce prive#te componena #i modul de alcătuire, precum #ie!ercitarea actului de conducere a acestei autorităi.

  'tri"uiile prevă&ute de Constituie #i cele sta"ilite prin legea sa organică sunt, de asemenea,elemente definitorii pentru sta"ilirea naturii $uridice a Consiliului Superior al 9agistraturii.

  -otrivit art. 15 alin(1) din Constituie, revi&uită, Consiliul Superior al 9agistraturii propune-re#edintelui Rom*niei numirea în funcie a $udecătorilor #i a procurorilor, cu e!cepia celor stagiari,în condiiile legii.

  De asemenea, potrivit art. 15 alin.(2 ), Consiliul Superior al 9agistraturii îndepline#te rolul deinstană de $udecată, prin seciile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a $udecătorilor #i a procurorilor, potrivit procedurii sta"ilite prin legea sa organică. %n aceste situaii, ministrul Austiiei,

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 16

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  11/25

   pre#edintele %naltei Curi de Casaie #i Austiie #i procurorul general al -arcetului de pe l*ngă %naltaCurte de Casaie #i Austiie nu au drept de vot.

  'tri"uiile Consiliului Superior al 9agistraturii sunt pre&entate, însă, în mod detaliat înCapitolul @= din Legea nr. 1832665, la art. 1+/1 preci&*ndu+se în mod e!pres că rolul său esenialeste acela de a garanta independena $ustiiei, av*nd dreptul, dar #i o"ligaia, de a se sesi&a #i din oficiu

   pentru a apăra $udecătorii #i procurorii împotriva oricărui act care le+ar putea afecta independena sau

  imparialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea, apăr*nd #i reputaia profesională a $udecătorilor #i procurorilor.

    Seciunea a 2+a din Capitolul @= al Legii nr.1832665 enumeră atri"uiile pe care -lenulConsiliului Superior al 9agistraturii le are în materia gestionării carierei $udecătorilor #i procurorilor (art./), atri"uiile referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea #i e!amenele

   $udecătorilor #i procurorilor (art.? alin.1), atri"uiile referitoare la organi&area #i funcionareainstanelor #i a parcetelor (art.8), atri"uiile de adoptare a reglementărilor specifice (Coduldeontologic, Regulamentul propriu de organi&are #i funcionare, Regulamentul de ordine interioară alinstanelor $udecătore#ti, alte regulamente #i otăr*ri prevă&ute în Legea nr.632665 #i în Legea

  nr.6532665), atri"uiile de avi&are a actelor normative care privesc activitatea autorităii $udecătore#ti,de sesi&are a ministrului Austiiei cu privire la necesitatea iniierii sau modificării unor acte normativeîn acest domeniu (art.).

    Seciunea a +a din Capitolul @= al Legii nr.1832665 preci&ea&ă atri"uiile seciilor ConsiliuluiSuperior al 9agistraturii în domeniul carierei $udecătorilor #i procurorilor (art.56), atri"uiilereferitoare la organi&area #i funcionarea instanelor #i parcetelor (art.51), atri"uiile privindîncuviinarea perce&iiei, reinerii sau arestării preventive a magistrailor (art.52+5).

    Seciunea următoare, Seciunea a 5+a din Capitolul @= al Legii nr.1832665, este consacratăatri"uiilor pe care Consiliul Superior al 9agistraturii le are în domeniul răspunderii disciplinare a

  magistrailor.  'stfel, relu*nd dispo&iiile constituionale ale art.15 alin.(2), art.55 din Legea nr.1832665

   preci&ea&ă că, în domeniul răspunderii disciplinare a $udecătorilor #i procurorilor, Consiliul Superior al9agistraturii îndepline#te prin seciile sale rolul de instană de $udecată pentru faptele prevă&ute deLegea nr. 632665, aciunea disciplinară fiind e!ercitată de comisiile de disciplină ale Consiliului(art.5/ alin.1), ai căror mem"ri sunt numii de Secia pentru $udecători #i, respectiv, de Secia pentru

   procurori, după ca& (art.5/ alin.2).

    %n str*nsă legătură cu natura $uridică a Consiliului Superior al 9agistraturii se află natura $uridică a actelor adoptate de această autoritate în e!ercitarea atri"uiilor din domeniul răspunderii

  disciplinare a $udecătorilor #i procurorilor, astfel că, din această perspectivă, pre&intă importană procedura de e!ercitare #i finali&are a aciunii disciplinare pentru care Legea nr. 1832665 coninereglementări detaliate.

    'stfel, potrivit art.5/, aciunea disciplinară se e!ercită de comisiile de disciplină ale ConsiliuluiSuperior al 9agistraturii, formate din un mem"ru al Seciei pentru $udecători #i 2 inspectori aiServiciului de inspecie $udiciară pentru $udecători #i, respectiv, un mem"ru al Seciei pentru procurori#i 2 inspectori ai Serviciului de inspecie $udiciară pentru procurori, numii în fiecare an de seciilerespective.

    %n legătură cu prevederile art.5/ alin.(1) din Legea nr. 1832665, repu"licată, a fost invocată o

  e!cepie de neconstituionalitate în raport cu dispo&iiile art.15 alin.(2) din Constituie, potrivit căroraConsiliul Superior al 9agistraturii, prin seciile sale, îndepline#te rolul de instană de $udecată în

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 11

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  12/25

  domeniul răspunderii disciplinare a magistrailor, astfel că mem"rii săi nu pot face parte din comisiilede disciplină care e!ercită aciunea disciplinară.

    Curtea Constituională a respins e!cepia de neconstituionalitate cu motivarea că, în cau&ă, nue!istă o pro"lemă de constituionalitate, ci de incompati"ilitate a $udecătorului #i, respectiv,

   procurorului care face parte din comisiile de disciplină, pro"lemă care a fost re&olvată prin art. alin.(1) fra&a a @@+a din Regulamentul de organi&are #i funcionare a Consiliului Superior al

  9agistraturii unde s+a prevă&ut că $udecătorii #i procurorii, mem"ri ai Comisiei de disciplină, nu participă la soluionarea aciunii disciplinare.

    Sesi&area comisiilor de disciplină în legătură cu a"aterile disciplinare ale $udecătorilor #i procurorilor se poate reali&a de către orice persoană interesată sau din oficiu.

    ;!ercitarea aciunii disciplinare este condiionată de efectuarea preala"ilă a unei cercetăriadministrative, care se dispune de către Comisia de disciplină în calitatea sa de titular al aciuniidisciplinare #i se efectuea&ă de inspectori din cadrul Serviciului de inspecie $udiciară pentru

   $udecători, respectiv din cadrul Serviciului de inspecie $udiciară pentru procurori (art.5? alin.1 #i 2 dinLegea nr.1832665, repu"licată).

    %n cadrul cercetării preala"ile se sta"ilesc faptele #i urmările acestora, împre$urările în care aufost săv*r#ite, precum #i orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra e!istenei sauine!istenei vinovăiei. 'scultarea celui în cau&ă #i verificarea apărărilor $udecătorului sau procuroruluicercetat sunt o"ligatorii. Refu&ul $udecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraii sau de a se

   pre&enta la cercetări se constată prin proces+ver"al #i nu împiedică înceierea cercetării. Audecătorulsau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării #i să solicite pro"e în apărare.

    ;fectuarea cercetării preala"ile este necesară pentru reali&area unei investigaii complete înlegătură cu a"aterea sau a"aterile sesi&ate, pe de o parte, #i pentru asigurarea dreptului la apărare almagistratului, pe de altă parte, astfel că neefectuarea acestei ancete administrative în condiiile legii

  va avea ca efect nulitatea a"solută a aciunii disciplinare.  Re&ultatul cercetării preala"ile se înaintea&ă comisiei de disciplină în termen de ?6 de &ile de laînregistrarea sesi&ării la Consiliul Superior al 9agistraturii, iar în următoarele 26 de &ile comisia dedisciplină sesi&ea&ă secia corespun&ătoare în vederea soluionării aciunii disciplinare.

    După primirea re&ultatului cercetării preala"ile, Comisia de disciplină, în calitate de titular alaciunii disciplinare, va putea sesi&a Secia corespun&ătoare a Consiliului Superior al 9agistraturii, învederea $udecării aciunii disciplinare, sau va dispune clasarea, în ca&ul în care consideră că e!ercitareaaciunii disciplinare nu se $ustifică.

    %n procedura disciplinară în faa seciilor Consiliului Superior al 9agistraturii, citarea

   $udecătorului sau procurorului împotriva căruia se e!ercită aciunea disciplinară este o"ligatorie iar  $udecătorul sau procurorul poate fi repre&entat de un alt $udecător ori procuror sau poate fi asistat orirepre&entat de un avocat.

    Audecătorul sau procurorul #i, după ca&, repre&entantul ori avocatul său au dreptul să iacuno#tină de toate actele dosarului #i pot solicita administrarea de pro"e în apărare.

    Seciile Consiliului Superior al 9agistraturii, în ca&ul în care constată că sesi&area esteîntemeiată, aplică una dintre sanciunile disciplinare prevă&ute de lege, în raport cu gravitatea a"ateriidisciplinare săv*r#ite de $udecător sau procuror #i cu circumstanele personale ale acestuia.

    -otrivit art.5 din lege, admi*nd aciunea disciplinară, Seciile Consiliului Superior al

  9agistraturii vor adopta o otăr*re care va tre"ui să cuprindă, în principal0

  + descrierea faptei care constituie a"atere disciplinară #i încadrarea $uridică a acesteiaB

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 12

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  13/25

  + temeiul de drept al aplicării sanciuniiB

  + motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de $udecător sau procurorB

  + sanciunea aplicată #i motivele care au stat la "a&a aplicării acesteiaB

  + calea de atac #i termenul în care otăr*rea poate fi atacatăB

  + instana competentă să $udece calea de atac.

  %mpotriva otăr*rii adoptate de Seciile Consiliului Superior al 9agistraturii se poate e!ercita recurs întermen de 1/ &ile de la comunicare, competena de soluionare revenind Completului de 4 $udecătoride la %nalta Curte de Casaie #i Austiie, care va pronuna o soluie irevoca"ilă (art.54).

   

  N%0#,% #,"+") % C$""##" S#*!,", % M%/"0,%0#,""

    -ro"lema naturii $uridice a Consiliului Superior al 9agistraturii a constituit o"iect de cercetareîn doctrina rom*nească, dar #i în doctrina $uridică occidentală, deoarece în ma$oritatea democraiilor europene este consacrat constituional un asemenea organism, care apare ca un adevărat Qguvern almagistraturiiQ.

    %n ceea ce ne prive#te, din păcate, a#a cum s+a remarcat, nici Constituia #i nici Legeanr.1832665 nu conin norme e!prese referitoare la natura $uridică a acestui organism, "a mai multreglementările actuale folosesc termeni improprii sau, cel puin, am"igui.

    %n doctrina rom*nească, în practica administrativă #i, respectiv, în $urisprudenă, în încercareade a încadra această autoritate pu"lică în una dintre categoriile prevă&ute de dispo&iiileconstituionale0 autorităi legislative, autorităi ale puterii e!ecutive, autorităi ale puterii $udecătore#ti#i autorităi autonome administrative, au fost e!primate opinii #i soluii diferite în legătură cu natura

   $uridică a Consiliului Superior al 9agistraturii.

    'stfel, !n primul rând" a #ost e$primată opinia  , este adevărat că în mod i&olat, conform căreia

  Consiliul Superior al 9agistraturii ar face parte din puterea $udecătorească, de#i nici dispo&iiileconstituionale #i nici cele legale nu au îndreptăit o asemenea conclu&ie în perioada anterioarărevi&uirii Constituiei din anul 1441,dar nu îndreptăesc o astfel de conclu&ie, cu at*t mai puin, dupărevi&uire.

    De altfel, Curtea Constituională, în perioada anterioară revi&uirii Constituiei din anul 1441,fiind sesi&ată cu mai multe o"iecii privind constituionalitatea Legii nr.12531448 de modificare #icompletare a Legii nr.4231442 pentru organi&area $udecătorească, pe care le+a respins, referindu+se laart.1 din lege, care scosese din puterea $udecătorească 9inisterul -u"lic #i Consiliul Superior al9agistraturii, a motivat, în mod e!pres că „ici Consiliul Superior al 9agistraturii nu face parte din

   puterea $udecătorească, deoarece nu înfăptuie#te $ustiia, ci repre&intă un organism care se interpuneîntre puterea $udecătorească #i puterea e!ecutivă, repre&entată de -re#edintele Rom*niei #i Huvern, în

   principal pentru asigurarea unei c*t mai depline independene a $ustiiei. 'ceasta (este argumentaiacare) e!plică de ce (acest organism) a fost reglementat în capitolul Q'utoritatea $udecătoreascăQ înConstituieQ.

    Ciar #i după revi&uirea Constituiei din anul 1441, Curtea Constituională, fiind sesi&ată decătre Consiliul Superior al 9agistraturii cu soluionarea unor e!cepii de neconstituionalitate a

   prevederilor art.5/ alin.(1) din Legea nr.1832665, repu"licată, #i+a păstrat opinia potrivit căreiaaceastă autoritate pu"lică nu poate sesi&a Curtea Constituională nefiind o instană $udecătorească.

    %n acele situaii, Curtea Constituională a respins ca inadmisi"ile e!cepiile deneconstituionalitate cu care fusese sesi&ată de către Consiliul Superior al 9agistraturii, prin Secia

   pentru $udecători #i, respectiv, Secia pentru procurori, cu motivarea că, potrivit art.15? lit.d) din

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 1

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  14/25

  Constituie #i art.24 alin.(1) din Legea nr.5831442, Curtea Constituională otără#te (decide) asuprae!cepiilor ridicate în faa instanelor $udecătore#ti sau de ar"itra$ comercial privindneconstituionalitatea unei legi sau ordonane, ori a unei dispo&iii dintr+o lege sau ordonană învigoare, care au legătură cu soluionarea cau&ei în orice fa&ă a litigiului #i oricare ar fi o"iectulacesteia, or Consiliul Superior al 9agistraturii nu este o instană $udecătorească în sensul art.12? alin.(1) din Constituie #i art.2 alin.(2) din Legea nr.6532665 privind organi&area $udiciară.

    'ceastă conclu&ie a fost confirmată #i de %nalta Curte de Casaie #i Austiie, Completul de 4 $udecători prin două deci&ii foarte recente.

    'stfel, Completul de 4 $udecători de la %nalta Curte de Casaie #i Austiie a avut de soluionatdouă recursuri împotriva a două înceieri prin care Consiliul Superior al 9agistraturii, Secia pentru

   $udecători #i, respectiv Consiliul Superior al 9agistraturii, Secia pentru procurori, aflat în procedurade soluionare a unor aciuni disciplinare, respinsese, de această dată, ca inadmisi"ile cererile desesi&are a Curii Constituionale pentru e!cepia de neconstituionalitate a art.5/ alin.(1) din Legeanr.1832665, repu"licată, invocată de către magistraii împotriva cărora fusese e!ercitată aciuneadisciplinară.

    %n motivarea cererilor de recurs, formulate de către magistraii cercetai, s+a susinut în esenăcă, potrivit art.15 alin.(2) din Constituie, Consiliul Superior al 9agistraturii este instană de $udecată,

   prin seciile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a $udecătorilor #i procurorilor, dispo&iii care seregăsesc reluate #i de Legea nr.1832665, la art.55 alin.(1), astfel că prevederile art.24 alin.(1) dinLegea nr.5831442 sunt pe deplin aplica"ile.

    -rin deci&iile pronunate, Completul de 4 $udecători a respins recursurile ca inadmisi"ile, înraport cu prevederile art.24 alin.(?) din Legea nr.5831442, repu"licată.

    %n motivarea celor două deci&ii s+a reinut, în primul r*nd, că, într+adevăr, Consiliul Superior al9agistraturii nu este o instană de $udecată în sensul art.12? alin.(1) din Constituie #i art.2 alin.(2) din

  Legea nr.6532665, repu"licată.  'stfel, potrivit art.12? alin.(1) din Constituie, „Austiia se reali&ea&ă prin %nalta Curte deCasaie #i Austiie #i prin celelalte instane $udecătore#ti sta"ilite de legeQ.

    %n aplicarea acestui te!t constituional, Legea nr.6532665, repu"licată, prevede la art.2 alin.(2)că „Austiia se reali&ea&ă prin următoarele instane $udecătore#ti0 %nalta Curte de Casaie #iAustiieB Curi de apelB Tri"unaleB Tri"unale speciali&ateB @nstane militareB Audecătorii.Q

    Referitor la dispo&iiile art.15 alin.(2) din Constituie #i art.55 alin.(1) din Legea nr.1832665,repu"licată, @nstana supremă a reinut că, potrivit acestor reglementări, Consiliul Superior al9agistraturii reali&ea&ă, în domeniul răspunderii disciplinare a magistrailor o activitate cu caracter 

   $urisdicional, îndeplinind rolul unei instane de $udecată aflate în afara sistemului puterii $udecătore#ti,singura care, în ordinea constituională actuală, înfăptuie#te $ustiia în Rom*nia.

    %n al doilea r*nd, s+a reinut că recursurile sunt inadmisi"ile în raport cu prevederile art.24 alin.(?) din Legea nr.5831442, repu"licată, #i cu natura $uridică a actelor vi&ate de cele două recursuri, aceleQînceieriQ prin care consiliul Superior al 9agistraturii a respins cererile de sesi&are a CuriiConstituionale, aspecte la care ne vom referi într+o seciune separată.

    %n conclu&ie, considerăm că, în niciun ca&, nu se poate susine cu temei legal că, în ordineaconstituională actuală, Consiliul Superior al 9agistraturii ar avea natura $uridică a unui organ ceaparine puterii $udecătore#ti, inclusiv atunci c*nd reali&ea&ă o activitate cu caracter $urisdicional.

     %otrivit unei a doua opinii , în ca&ul Consiliului Superior al 9agistraturii ne aflăm în pre&enaunui organ cu o du"lă natură0 administrativă #i $urisdicională, această autoritate desfă#ur*nd de regulă

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 15

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  15/25

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  16/25

    'm considerat că, prin natura sa $uridică, prin modul de constituire, organi&are #i reali&are acompetenelor legale, Consiliul Superior al 9agistraturii este un organ central autonom învestit cuatri"uii e!ecutive de organi&are a e!ecutării legilor #i de aplicare în concret a legilor, în scopulgarantării independenei $ustiiei #i asigurării "unei funcionări a acesteia.

    atura $uridică a Consiliului Superior al 9agistraturii a fost definită, prin deci&ii de speă, #i deSecia de contencios administrativ #i fiscal a %naltei Curi de Casaie #i Austiie, care a reinut că această

  structură constituională este o instituie pu"lică centrală, cu competenă naională, care are importanteatri"uii e!ecutiv+administrative, de organi&are a e!ecutării #i de e!ecutare în concret a legilor privindcariera profesională a magistrailor, adopt*nd în acest scop, fie acte administrativ+$urisdicionale,atunci c*nd funcionea&ă pe secii ca instană disciplinară, fie simple acte administrative de autoritate,

   precum în cau&a dedusă $udecăii. %n situaia c*nd aciunea este formulată împotriva unui astfel dinurmă act administrativ, competena de $udecată aparine Curii de apel, potrivit art. pct.1 din Codul de

   procedură civilă (cau&a a avut ca o"iect un litigiu anterior Legii nr. //532665, fiind atacată otăr*reanr.18 din septem"rie 2665, prin care s+a dispus eli"erarea din funcia de $udecător a unui magistrat,ca urmare a pensionării).

    Deci, Consiliul Superior al 9agistraturii este o autoritate e!ecutiv+administrativă a statului, cucaracter autonom în raport cu puterile statului, av*nd rolul de a garanta independena $ustiiei.

    Caracterul autonom faă de puterea e!ecutivă su"&istă, ciar dacă -re#edintele Rom*niei pre&idea&ă lucrările Consiliului Superior al 9agistraturii la care participă (art.1 alin.(?) dinConstituie) fără a avea însă drept de vot (art.2/ din Legea nr.1832665, repu"licată) #i ciar dacăministrul Austiiei este mem"ru de drept (art.1 alin.(2) lit.c) din Constituie), rolul său fiind limitat

   practic la votul pe care #i+l e!primă, mai puin c*nd Seciile Consiliului Superior al 9agistraturiilucrea&ă ca instane disciplinare.

    Considerăm că #i în ca&ul relaiilor cu -arlamentul, Consiliul Superior al 9agistraturii î#i

  manifestă caracterul autonom, de#i Senatul validea&ă mem"rii ale#i de adunările generale alemagistrailor (art.1 alin.(2) lit.a) din Constituie) sau alege pe cei doi repre&entani ai societăii civile(art.1 alin.(2) lit.") din Constituie) care, la r*ndul lor, au mai mult un rol decorativ, de natură săestompe&e acu&ele de corporatism aduse acestei autorităi.

    'utonomia faă de puterea legiuitoare ar putea fi pusă, totu#i, în discuie în raport cumodificările aduse art. din Legea nr.1832665, unde a fost introdusă (la alineatul (?)) o"ligaiaConsiliului Superior al 9agistraturii să ela"ore&e anual un raport privind starea $ustiiei, precum #i unraport privind activitatea proprie, pe care să le pre&inte Camerelor reunite ale -arlamentului Rom*niei

   p*nă la data de 1/ fe"ruarie a anului următor.

    'v*nd în vedere Regulamentul #edinelor Camerelor reunite ale -arlamentului Rom*niei, pre&entarea unor astfel de rapoarte impune adoptarea unei po&iii de apro"are sau respingere din parteadeputailor #i senatorilor, ceea ce va pune pro"lema consecinelor $uridice asupra Consiliului Superior al 9agistraturii a unei eventule #i ipotetice respingeri, practica socială oferind e!emple de demitere aorganismelor ale căror rapoarte de activitate au fost respinse de către -arlamentul Rom*niei.

   N%0#,% #,"+") % %0!, %+*0%0! +! C$""# S#*!,", % M%/"0,%0#,"" 7$ +&!$"#,)*#$+!,"" +""*"$%,! % &%/"0,%",

    '#a cum spuneam anterior, Consiliul Superior al 9agistraturii îndepline#te, prin seciile sale,rolul de instană de $udecată în domeniul răspunderii disciplinare a $udecătorilor #i procurorilor,

   potrivit procedurii sta"ilite prin legea sa organică (art.15 alin.(2) din Constituie).  %ntr+adevăr, potrivit art.55 alin.(1) din Legea nr.1832665, repu"licată, Secia pentru $udecătoria Consiliului Superior al 9agistraturii îndepline#te acest rol pentru $udecători, precum #i pentru

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 1?

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  17/25

  magistraii+asisteni de la %nalta Curte de Casaie #i Austiie, în timp ce Secia pentru procurori aConsiliului Superior al 9agistraturii îndepline#te rolul respectiv pentru procurori.

    -reci&ăm că e!presia „instană de $udecatăQ folosită at*t de Constituie c*t #i de Legeanr.1832665, repu"licată, a fost interpretată de Curtea Constituională #i %nalta Curte de Casaie #iAustiie, a#a cum s+a argumentat în seciunea precedentă, în sensul de „instană disciplinară de

   $udecatăQ, situată în afara ordinii constituionale actuale a instanelor $udecătore#ti, prevă&ută la art.12?

  alin.(1) din Constituie #i art.2 alin.(2) din Legea nr.6532665 privind organi&area $udiciară, singureleînvestite să reali&e&e $ustiia în Rom*nia.

    -otrivit art.5 din Legea nr.1832665, repu"licată, Seciile Consiliului Superior al 9agistraturiisoluionea&ă aciunea disciplinară printr+o otăr*re care tre"uie să cuprindă, în principal, elementeleenumerate de acest te!t de lege, iar împotriva acestei otăr*ri se poate e!ercita recurs, competena desoluionare revenind Completului de 4 $udecători de la %nalta Curte de Casaie #i Austiie, care va

   pronuna o otăr*re irevoca"ilă.

    %n raport cu natura $uridică a Consiliului Superior al 9agistraturii, putem trage conclu&ia căotăr*rea adoptată pentru soluionarea aciunii disciplinare repre&intă un act administrativ cu caracter 

   $urisdicional, cu toate consecinele care decurg #i în privina actelor care premerg #i pregătescadoptarea otăr*rii, denumite „înceieriQ în practica instituională a Seciilor Consiliului Superior al9agistraturii.

    -ro"lema naturii $uridice a otăr*rilor #i a înceierilor adoptate de Seciile Consiliului Superior al 9agistraturii în cadrul activităii cu caracter $urisdicional s+a pus în practica instanelor 

   $udecătore#ti competente potrivit art.24 alin.(?) din Legea nr.5831442, repu"licată.

    'stfel, în conformitate cu prevederile art.24 alin.(?), dacă e!cepia de neconstituionalitate esteinadmisi"ilă, instana respinge printr+o otăr*re motivată cererea de sesi&are a Curii Constituionale,iar înceierea poate fi atacată numai cu recurs la instana imediat superioară în termen de 5 de ore de

  la pronunare.  %n cau&ele $udecate de Completul de 4 $udecători, la care ne+am referit mai sus, recursurileformulate vi&au înceierile prin care Secia pentru $udecători a Consiliului Superior al 9agistraturii #i,respectiv, Secia pentru procurori respinseseră ca inadmisi"ile cererile de sesi&are a CuriiConstituionale cu e!cepia de neconstituionalitate a art.5/ alin.(1) din Legea nr. 1832665,repu"licată, iar @nstana supremă a respins, la r*ndul său, am"ele recursuri ca inadmisi"ile.

    %ntr+adevăr, din interpretarea prevederilor art.24 alin.(?) din Legea nr.5831442, repu"licată,re&ultă că recursul reglementat de aceste dispo&iii legale este o cale de atac împotriva unei otăr*ri(înceieri) pronunată de o instană $udecătorească la care se referă art.15? lit.d) coro"orat cu art.12?

  alin.(1) din Constituie, precum #i art.24 alin.(1) din Legea nr.5831442, repu"licată, coro"orat cu art.2alin.(2) din Legea nr.6532665, repu"licată.

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  18/25

  actelor premergătoare, care pot fi atacate numai odată cu actul administrativ cu caracter $urisdicional acărui adoptare au pregătit+o, potrivit prevederilor generale ale Legii nr. //532665 a contenciosuluiadministrativ #i dispo&iiilor speciale ale Legii nr. 1832665, repu"licată.

  %n conclu&ie, putem afirma că actele adoptate de Consiliul Superior al 9agistraturii, îne!ercitarea, prin seciile sale, a rolului de instană disciplinară în domeniul răspunderii disciplinare amagistrailor, sunt acte administrative cu caracter $urisdicional, în ca&ul „otăr*rilorQ prin care se

  soluionea&ă aciunea disciplinară #i, respectiv, acte pregătitoare, preparatorii ale actului administrativ+ $urisdicional, în ca&ul „înceierilorQ.Totodată, #i tot ca o conclu&ie, reafirmăm că, prin natura sa $uridică, prin modul de constituire, organi&are #i reali&are a competenelor legale, Consiliul Superior al9agistraturii este o autoritate centrală autonomă, învestită cu atri"uii e!ecutiv+administrative deorgani&are a e!ecutării legilor #i de aplicare în concret a legilor din domeniul $ustiiei, în scopulgarantării independenei $ustiiei #i asigurării "unei funcionări a acesteia. Deci, Consiliul Superior al9agistraturii este o autoritate e!ecutiv+administrativă a statului, cu caracter autonom în raport cu

   puterile statului, care, potrivit competenelor legale, desfă#oară at*t activităi administrative tipice, c*t#i activităi administrative cu caracter $urisdicional, av*nd rolul de a garanta independena $ustiiei #i

  de a asigura "una organi&are #i funcionare a acesteia, precum #i de a gestiona cariera $udecătorilor #i procurorilor.

  PRINCIPIILE ORGANIZĂRII JUDICIARE

  %n societăile moderne, $ustiia este o funcie fundamentală a statului, iar administrarea ei

  repre&intă unul din atri"utele eseniale ale puterii suverane. 'ceastă funcie implică e!istena unor structuri statale (servicii pu"lice) apte să reali&e&e activitatea $urisdicională. :n atare serviciu pu"lictre"uie organi&at pe "a&a unor principii proprii, funcionale #i autonome.

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 1

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  19/25

  < pre&entare a structurii organelor $udiciare nu este posi"ilă fără investigarea principiilor cestau la "a&a constituirii #i funcionării lor. -rincipiile organi&ării $udiciare repre&intă reguli esenialeale funcionării optime a structurilor statale a"ilitate să reali&e&e actul de $ustiie.

  P,"$"*""! ,/%$"

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  20/25

  administrativă, precum #i de un "uget distinct. %ntr+un sistem $udiciar eficient autonomia financiarărepre&intă o componentă esenială. Kugetul $ustiiei nu tre"uie să fie lăsat la discreia e!ecutivului saual legislativului, pentru că altminteri s+ar crea o profundă distorsiune în ecili"rul ramurilor puterii destat. < soluie optimă ar putea fi, formarea unui "uget calculat într+o cotă procentuală din "ugetulnaional.

  'utonomia financiară este o garanie a unei $ustiii democratice #i în această direcie nici un

  efort nu poate fi considerat inutil. Doar cu o autonomie efectivă se poate promova „fora dreptului” #iînlătura tendinele de ignorare #i de su"minare a statului de drept.

  -entru o "ună funcionare a autorităii $udiciare mai este necesar ca instanele să fie încadrate #icu un număr sifiecient de magistrai. Se consideră uneori că un raport optim ar fi acela de un $udecător la 8666 de locuitori. %n practică acest raport diferă foarte mult de la o ară la alta.

  i în această privină, noile noastre reglementări au găsit soluii raionale. -otrivit art.126 alin 2din Legea nr.6532665, pre#edintele %naltei Curi de Casaie #i Austiie #i pre#edinii curilor de apelîmpreună cu ministrul $ustiiei, procurorul general al -arcetului de pe lîngă %nalta Curte de Casaie #iAustiie sau, după ca&, procurorul general al -arcetului aional 'nticorupie anali&ea&ă anual

  volumul de activitate al instanelor #i parcetelor #i, în funcie de re&ultatele anali&ei, iau măsuri pentrusuplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al 9agistraturii.

  III. P,"$"*"# "$+!*!$+!$!" #+!)0,",

  -otrivit art.125 alin. din Constituie. „Audecătorii sunt independeni #i se supin numai legii”.@ndependena este necesară pentru a asigura imparialitatea $udecătorului faă de pările din proces. Deaceea, atitudinea $udecătorului în cadrul procedurii $udiciare tre"uie să fie neutră faă de po&iia #iinteresele părilor litigante. Se poate afirma ciar că imparialitatea $udecătorului repre&intă ocaracteristică esenială a activităii $udiciare #i însu#i fundamentul funciei $udiciare. @mparialitateaeste, în mod inevita"il, o consecină a principiului independenei $udecătorilor #i al supunerii lor nunai

  faă de lege.< altă regulă, de ma!imă importană, a fost consacrată în mod e!pres #i de Carta europeană

   privind statutul $udecătorilor. -otrivit pct.5.. din această Cartă, „Audecătorul sau $udecătoarea tre"uiesă se a"ină de la orice comportament, act sau manifestare de natură a altera în mod efectiv încredrea înimparialitatea #i independena lor”.

  -rincipiul independenei $udecătorului ă#i găse#te aplicare numai în activitatea de $udecată. Su"aspect organi&atoric #i administrativ $udecătorii se află su" autoritatea organelor de conducere

   $udiciară.

  @ndependena $udecătorului nu poate fi concepută în lipsa unor garanii legale corespun&ătoare,

  cum ar fi0o e!istena unui control $udiciar adecvat de natură să asigure respectarea legalităii #i să garante&e

  independena $udecătorilorB

  o  pu"licitatea de&"aterilorB

  o secretul deli"erăriiB

  o inamovi"ilitatea $udecătorilorB

  o răspunderea disciplinară a $udecătorilorB

  o autonomia instanelor $udecătore#ti faă de toate celelalte autorităi statale.

  :n rol deose"it de omportant în asigurarea independenei $udecătorilor revine ConsiliuluiSuperior al 9agistraturii. Legea nr.632665 privind statutul magistrailor cuprinde statuări importanteîn această privină. 'stfel, potrivit art.85 alin.1 din acest act normativ, „Consiliul Superior al

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 26

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  21/25

  9agistraturii, garant al independenei $ustiiei, are dreptul #i o"ligaia de a apăra corpul magistrailor #i pe mem"rii acestuia împotriva oricărui act care ar putea afecta independena sau imparialitateamagistratului în înfăptuirea actului de $ustiie ori crea suspiciuni cu privire la acestea”.

  Legea îi conferă #i magistratului posi"ilitatea de a se adresa Consiliului Superior al9agistraturii, spre a lua măsurile necesare, ori de c*te ori consideră că „independena #i activitatea îisunt afectate în orice mod prin acte de imi!tiune în activitatea $udiciară sau de influenare a evoluiei

  sale profesionale, art.85 alin.2 din Legea nr.632665.IV. P,"$"*"# "$%&4">""0)"" #+!)0,",

  @namovi"ilitatea $udecătorilor constituie unul din cele mai importante principii ale organi&ării $ustiiei într+un stat democratic #i de drept. @mparialitatea #i independena $udecătorilor nu poate fiasigurată într+un stat care nu admite principiul inamovi"ilităii.

  -rincipiul inamovi"ilităii constituie o cucerire relativ modernă a dreptului. -ro"lemaindependenei magistraturii #i a inamovi"ilităii $udecătorului este esenială #i de interes universal. Deaceea ea a format o"iect de reglementare #i din partea

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  22/25

  o în materie penală, pentru cau&ele cu arestaii

  o în alte materii, pentru cau&ele privind o"ligaiile de întreinere de orice fel, asigurareadove&ilor, cererile de ordonană pre#edenială, precum #i în late cau&e considerate urgente, potrivitlegii, sau apreciate ca atare de instană”.

  La Curtea Supremă de Austiie, în perioada vacanei $udecătore#ti se soluionea&ă0

  o în materie penală, cau&ele cu arestai

  o în toate materiile, cau&ele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel deCurtea Supremă de Austiie.

  Aurisdiciile sunt sedentare în sensul că toate instanele funcionea&ă într+o localitate prin legeunde au un sediu sta"il #i cunoscut.

  Caracterul sedentar al $ustiiei nu înseamnă că instana este lipsită de posi"ilitatea efectuăriiunor activităi procesuale în afara sediului, cum ar fi în cadrul cercetării la faa locului. -rincipiulenunat î#i are aplicaie nu numai în privina $urisdiciei ordinare, ci #i a $urisdiciilor speciale.

  VI. C!/"%"0%0!% ,/%$!, #+""%,!

  -rincipiul colegialităii are conotaii deose"ite în opera de înfăptuire a $ustiiei. ;l omplicăalcătuirea completului din doi sau mai muli $udecători.

  Colegialitatea are de partea sa argumente deduse din0 calitatea superioară a lucrărilor îndeplinite de doi sau de mai muli magistraiB o redusă posi"ilitate de influenare din e!terior amagistrailor, o mai "ună pregătire a $udecătorilor tineri, care intră în complete cu magistrai avînd omai mare e!perienă. Sistemul nostru $udiciar este dominat de principiul colegialităii. %n pre&ent,

   potrivit art./8 alin.1 din Legea nr.6532665, cau&ele se $udecă în primă instană în complet format dindoi $udecători. 'pelurile #i recursurile se $udecă în complet format din trei $udecători, art./8 alin.2 dinLegea 6532665.

  ;!istă toru#i, prin e!cepie de la regulile enunate, #i cau&e care se soluionea&ă în fond de cătreun singur $udecător. 'stfel, potrivit art./8 alin.1 din Legea 6582665 se $udecă de către un singur 

   $udecător0

  o cererile privind pensii de întreinere, cererile privind înregistrările #i rectificările înregistre de stare civilă, cererile privind încuviinarea e!ecutării silite, învestirea cu formulă e!ecutorie#i luarea unor măsuri asiguratoriiB

  o cererile de ordonană pre#edenialăB

  o aciunile posesoriiB

  o  plîngerile împotriva proceselor+ver"ale de constatare a contraveniilor #i de aplicare asanciunilor contravenionaleB

  o somaia de platăB

  o rea"ilitareaB

  o constatarea interveniei amnistiei ori graieriiB

  o  perce&iia #i măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale.

  Conflictele de muncă #i asigurări sociale se soluionea&ă în primă instană, de un completconstituit din doi $udecători #i doi asisteni $udiciari.

    %nalta Curte de Casaie #i Austiie $udecă cau&ele de competena sa în complet format de trei $udecători din aceea#i $udecători din aceea#i secie. Dacă numărul de $udecători necesari formării

  Student Comaniciu L.R. David Lucian 22

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  23/25

  completului de $udecată nu se poate asigura, acesta va fi constituit cu $udecători de la celelalte secii ,desemnai de către pre#edintele sau vicepre#edintele %naltei Curi de Casaie #i Austiie.

    %n afara completelor de $udecată ale sciilor, la instana supremă funcionea&ă #i un completformat din 4 $udecători #i care este pre&idat de pre#edintele sau vicepre#edintele instanei supreme, iar în lipsa acestora, de către un pre#edinte de secie sau de un $udecător desemnat în acest scop de

   pre#edintele sau vicepre#edintele %nalteiCuri de Casaie #i Austiiei.

    ormele procedurale privitoare la compunerea instanei au un caracter imperativ iar nerespectarea lor atrage după sine casarea otăr*rii pronunate.

  VII. P,"$"*"# +#>##" /,%+ +! #,"+""!.

  'ctivitatea $udecătorului nu poate fi considerată infaili"ilă. Ca orice operă umană, #i activitateade $udecată poate determina soluii gre#ite, fie ca urmare a aprecierii eronate a faptelor, intrpretăriinecorespun&ătoare a legii, nesincerităii martorilor sau a altor împre$urări. De aceea, în ma$oritateasistemelor de drept s+au adoptat norme organi&atorice de natură a e!ercita un control ieraric asupraotăr*rilor pronunate.

  %n acest scop, instanele $udecătore#ti au fost grupate două c*te două, de a#a manieră înc*t o

  cau&ă soluionată de un tri"unal să poată fi cercetată din nou de către un lat organ $udiciar. @nstanacare e!ercită controlul tre"uie să fie întotdeauna o $urisdicie de grad diferit. -entru reali&area funcieide control, instanele $udecătore#ti sunt organi&ate într+un sistem ieraric, astfel că, în principiu doar instanele superioare pot e!ercita, în limitele determinate de lege, controlul asupra soluiilor pronunatede organele $udiciare situate la "a&a acestei structuri. Audecata în trepte sau ierarii de instane diferiterepre&intă o $udecată în grade de $urisdicie.

  Audecata în fond #i $udecata în apel sunt e!presii procesuale ale înfăptuirii celor două grade de $urisdicie. 'cest mod de organi&are are o raiune puternică, căreia este aproape imposi"il să i se aducăcritici pertinente.

  Calitatea actului de $ustiie depinde în mod otărîtor de pregătirea profesională a $udecătorilor #i de tăria lor de caracter. :n $udecător e!perimentat, cu o "ună pregătire profesională #i cu o forămorală adecvată, va reu#i în toate ca&urile să evite presiunile politice ori de altă natură la care ar puteadi supus. @ată de ce principiul du"lului grad de $urisdicie este cel mai eficient sistem al garantării uneioptime $ustiii.

  VIII. S*!"%"

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  24/25

  Doctrina occidentală enună printre principiile de organi&are a sistemului $udiciar #i pe acela ala#e&ării instanelor $udecătore#ti într+o structură piramidală, ierarică. !, % #0""!

  'ccesul li"er la $ustiie constituie un principiu fundamental al organi&ării oricărui sistem $udiciar democratic fiind consacrat într+un număr important de documente internaionale, astfel că elrepre&intă semnificaii deose"ite #i pentru dreptul procesual, dar #i pentru dreptul constituional.

 • 8/16/2019 David Comaniciu-Organizarea Sistemului Judiciar - Raspunderea Juridica a Magistratilor

  25/25

  %ntr+un stat de drept #i social autorităile pu"lice tre"uie să depună eforturi pentru ca egalitateaîn faa $ustiiei să fie efectivă #i nu formală.

  ?II. G,%0#"0%0!% #0""!"

  %nfăptuirea $ustiiei implică unele celtuieli importante din partea statului, dar #i din partea $ustiia"ililor. Staul este o"ligat ă organi&e&e serviciul pu"lic destinat a înfăptui $ustiia, ceea ceînseamnă asigurarea unor condiii de muncă corespun&ătoare necesare pentru organele de $ustiie (sedii

   pentru instane, mi$loace materiale necesare pentru desfă#urarea $udecăilor în materie civilă #i penalăetc.) #i remunerarea adecvată a $udecătorilor #i a funcionarilor $udecătore#ti (grefieri, apro&i, arivarietc.).

  :n rol important în asigurarea acestui principiu îi revine asistenei $udiciare, care esteorgani&ată în cele mai multe state democratice #i care nu este de dată foarte recentă. 'sistena $udiciarăcuprinde două componente principale0 a$utorul pentru accesul la serviciul pu"lic al $ustiiei #i a$utorul

   privind accesul la drept. 'ccesul la drept cuprinde, la r*ndul său, servicii de informare #i deconsultană în cadrul procedurilor ne$urisdicionale.

  'sistena $udiciară mai cuprinde #i alte componente secundare cum ar fi0 acordarea de scutiri,

  reduceri sau am*nări pentru plata ta!elor $udiciare de tim"ru #i a tim"rului $udiciar, asistena gratuită printr+un avocat.

  Dispo&iiile procedurale privitoare la acordarea asistenei $udiciare sunt de natură să asigure #iîn dreptul nostru o apărare adecvată a persoanelor lipsite de resurse materiale. %n perspectiva uneiviitoare reglementări în materie ar tre"ui reflectat #i la posi"ilitatea unui sistem de asigurare dupămodelul legislaiei din alte ări democratice.