32
Secţiunea 1. Regimul răspunderii penale a infractorilor minori §1. Reguli generale. Limitele răspunderii penale a minorului - mino rul est e pers oana f izic ă ce nu a împ linit v ârst a de 18 an i. Fapt ul că min oru l căsă torit în aint e de împ linir ea vârstei de 18 ani dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu sub aspect civil nu atrage aplicarea în materie  penală a r egimulu i sancţionato r prev ăzut de leg ea penală pentru ma ori! - minorii care nu au împlinit vârsta de 1" ani  la data săvârşirii infracţiunii nu răspund penal (prezumţie absolută de incapacitate penală); în ipoteza în care minorul săvârşeşte infracţiunea chiar în ziua în care împlineşte 14 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; - minorii care au împlinit 1" ani# dar nu au împlinit vârsta de 1$ ani  la data săvârşirii infracţiunii răspund penal numai dacă se dovede şte pri n int ermedi ul unei e!pert ize medico-le" ale psi hia tri ce că au săvârş it fap ta cu discernământ (prezumţie relativă de incapacitate penală); - minorii care au împlinit vârsta de 1$ ani  la data săvârşirii infracţiunii răspund penal; - în ipot eza în ca re se reţ ine lips a discer nământ ului mi norulu i #fie pr in aplic area dis poziţi ilor ar t$ 11 % alin$ ( 1) &' fie dintr-o e!pertiză medico-le"ală psihiatrică se va constata e!istenţa cauzei de neimputabilitate prevăzute de art$ *+ &' (minoritatea făptuitorului) pentru toţi minorii care nu au împlinit vârsta de 1, ani şi iresponsabilitatea (art$ * &') pentru minorii care au împlinit vârsta de 1, ani; - în cazul inf racţ iuni lor con ti nue cont inuat e sau de obic ei nu va fi avut ă în vede re în conţ inut ul unit ăţ ii de infracţiune activitatea infracţională anterioară vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul săvârşirii faptei fără discernământ întrucât aceasta nu are relevanţă penală; dacă aceste infracţiuni s-au consumat înainte de împlinirea vârstei de 1 ani epuizându-se după acest moment între"ii unităţii infracţionale i se va aplica re"imul ma.orilor; - în cazul inf rac ţiunil or pro"res ive nu se va reţin e răspun der ea penal ă dacă la moment ul sărşi rii fap tei (acţ iune sau inacţiune) minorul nu avea capacitate penală (anterior vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul săvârşirii faptei fără discernământ) chiar dacă urmarea mai "ravă se produce după ce minorul a atins vârsta de la care începe să răspundă penal; dacă infracţiunea pro"resivă s-a consumat înainte de împlinirea vârstei de 1 ani epuizându-se după acest moment va fi aplicat re"imul răspunderii penale a minorilor; - în sit uaţi a în care activ ita tea inf rac ţional ă este rea liz ată chi ar în ziua în care inf rac tor ul împl ine a 1 ani va fi aplicabil numai re"imul sancţionator al ma.orilor$ %istemul sancţionator pentru infracţiunile comise de minori cu vârsta între  1" ş 18 ani a fost complet restructurat de  &'( # singure le sancţiuni penale ce pot fi aplicate fiind măsurile educativ e# c)iar dacă# pe parc ursul proc esului penal# infractorul a devenit maor! astfel# persoanei care a comis infracţiuni în minorat şi care răspunde penal i se poate aplica fie o măsu ră edu cati vă nep riva tivă de liber tate *sta giul de formare civică! supr ave g)er ea! con semnar ea la sfâr şit de  săptămân ă# asistarea zilnică+ # fie o măsură educativă privat ivă de libertate *internare a într-un centru educativ! interna rea într-un centru de detenţie+. ,şadar# infractorului care a comis infracţiuni în perioada în care avea vârsta cuprinsă între 1"  şi 18 ani nu-i va mai putea fi aplicată nicio catego rie de pedepse *principa le# accesorii sau complementare+# c)iar dacă la data pron unţă rii )otă râri i a deve nit maor! astf el# &'( a re nun ţat la sist emul penal al ust iţiei pentru minori # caracterizat prin opţiunea# în materia sancţionării# între pedepse şi măsuri educative# adoptând sistemul nepenal. în care  sancţiuni le ce pot fi aplicate minorilor se cantonează doar în sfera măsurilor educative . &'( plasează centrul de greutate al sistemului sancţionator pe prevenirea  comiterii de noi infracţiuni# prin reinte grare a socială a minorilor care au comis o infracţiune. §2. Consecinţele răspunderii penale a minorilor - art$ 114 ali n$ (1) &' stabil e ş te  cu titlu de principiu că faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiunii#  avea vârsta cuprinsă între 14 şi 1 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate-, - prin urmare în toate cazurile în care nu sunt incidente dispoziţiile art$ 114 alin$ (*) &' ins tanţa de .udecată trebuie să aplice o măsură educativă neprivativă de libertate; astfel dacă minorul se află la primul conflict cu le"ea penală iar pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea comisă este fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa închisorii de până la + ani fie numai pedeapsa închisorii de până la + ani instanţa este obli"ată să dispună o măsură educativă neprivativă de libertate; - ca exce pţie # art. 11 " alin. */+ &'( pr eve de posi bilit atea in stan ţei ca# în rapo rt cu grav itate a infra cţiu nii sărşite  şi cu periculozita tea infractoru lui# evaluată potrivit criteriilor generale prev ăzute de art. 0" alin. *1+ lit. a+-g+  &'( 1  # să dispună faţă de minorul care# la data săvârşirii infracţiunii# avea vârsta cuprinsă între 1" şi 18 ani o măsură educativă privativă de libertate, în următoarele două cazuri iteriile "enerale de evaluare prevăzute de art$ +4 alin$ (1) &' sunt următoarele/ re.urările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mi.loacele folosite/ rea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; ura şi "ravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; 1

COLAJE Raspunderea Minorului

Embed Size (px)

Citation preview

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 1/32

Secţiunea 1. Regimul răspunderii penale a infractorilor minori

§1. Reguli generale. Limitele răspunderii penale a minorului

- minorul este persoana fizică ce nu a împlinit vârsta de 18 ani. Faptul că minorul căsătorit înainte de împlinirea

vârstei de 18 ani dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu sub aspect civil nu atrage aplicarea în materie

 penală a regimului sancţionator prevăzut de legea penală pentru maori!

- minorii care nu au împlinit vârsta de 1" ani la data săvârşirii infracţiunii nu răspund penal (prezumţie absolută de

incapacitate penală); în ipoteza în care minorul săvârşeşte infracţiunea chiar în ziua în care împlineşte 14 ani

răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ;

- minorii care au împlinit 1" ani# dar nu au împlinit vârsta de 1$ ani   la data săvârşirii infracţiunii răspund penal

numai dacă se dovedeşte prin intermediul unei e!pertize medico-le"ale psihiatrice că au săvârşit fapta cu

discernământ (prezumţie relativă de incapacitate penală);

- minorii care au împlinit vârsta de 1$ ani la data săvârşirii infracţiunii răspund penal;

- în ipoteza în care se reţine lipsa discernământului minorului #fie prin aplicarea dispoziţiilor art$ 11% alin$ (1) &'

fie dintr-o e!pertiză medico-le"ală psihiatrică se va constata e!istenţa cauzei de neimputabilitate prevăzute de

art$ *+ &' (minoritatea făptuitorului) pentru toţi minorii care nu au împlinit vârsta de 1, ani şi iresponsabilitatea

(art$ * &') pentru minorii care au împlinit vârsta de 1, ani;

- în cazul infracţiunilor continue continuate sau de obicei nu va fi avută în vedere în conţinutul unităţii de

infracţiune activitatea infracţională anterioară vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul săvârşirii faptei fără

discernământ întrucât aceasta nu are relevanţă penală; dacă aceste infracţiuni s-au consumat înainte de împlinirea

vârstei de 1 ani epuizându-se după acest moment între"ii unităţii infracţionale i se va aplica re"imul ma.orilor;

- în cazul infracţiunilor pro"resive nu se va reţine răspunderea penală dacă la momentul săvârşirii faptei (acţiune

sau inacţiune) minorul nu avea capacitate penală (anterior vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul săvârşirii

faptei fără discernământ) chiar dacă urmarea mai "ravă se produce după ce minorul a atins vârsta de la care începe

să răspundă penal; dacă infracţiunea pro"resivă s-a consumat înainte de împlinirea vârstei de 1 ani epuizându-se

după acest moment va fi aplicat re"imul răspunderii penale a minorilor;

- în situaţia în care activitatea infracţională este realizată chiar în ziua în care infractorul împlinea 1 ani va fi

aplicabil numai re"imul sancţionator al ma.orilor$

%istemul sancţionator pentru infracţiunile comise de minori cu vârsta între 1" ş 18 ani a fost complet restructurat de

 &'(# singurele sancţiuni penale ce pot fi aplicate fiind măsurile educative# c)iar dacă# pe parcursul procesului penal#infractorul a devenit maor! astfel# persoanei care a comis infracţiuni în minorat şi care răspunde penal i se poate aplica fie

o măsură educativă neprivativă de libertate *stagiul de formare civică! supraveg)erea! consemnarea la sfârşit de

 săptămână# asistarea zilnică+# fie o măsură educativă privativă de libertate *internarea într-un centru educativ! internarea

într-un centru de detenţie+. ,şadar# infractorului care a comis infracţiuni în perioada în care avea vârsta cuprinsă între 1"

 şi 18 ani nu-i va mai putea fi aplicată nicio categorie de pedepse *principale# accesorii sau complementare+# c)iar dacă la

data pronunţării )otărârii a devenit maor! astfel# &'( a renunţat la sistemul penal al ustiţiei pentru minori#

caracterizat prin opţiunea# în materia sancţionării# între pedepse şi măsuri educative# adoptând sistemul nepenal. în care

 sancţiunile ce pot fi aplicate minorilor se cantonează doar în sfera măsurilor educative. &'( plasează centrul de greutate

al sistemului sancţionator pe prevenirea comiterii de noi infracţiuni# prin reintegrarea socială a minorilor care au comis o

infracţiune.

§2. Consecinţele răspunderii penale a minorilor

- art$ 114 alin$ (1) &' stabileşte cu titlu de principiu că faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiunii# avea

vârsta cuprinsă între 14 şi 1 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate-,-prin urmare în toate cazurile în care nu sunt incidente dispoziţiile art$ 114 alin$ (*) &' instanţa de .udecată trebuie să

aplice o măsură educativă neprivativă de libertate; astfel dacă minorul se află la primul conflict cu le"ea penală

iar pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea comisă este fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa

închisorii de până la + ani fie numai pedeapsa închisorii de până la + ani instanţa este obli"ată să dispună o

măsură educativă neprivativă de libertate;

- ca excepţie# art. 11" alin. */+ &'( prevede posibilitatea instanţei ca# în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite

 şi cu periculozitatea infractorului# evaluată potrivit criteriilor generale prevăzute de art. 0" alin. *1+ lit. a+-g+

 &'( 1 # să dispună faţă de minorul care# la data săvârşirii infracţiunii# avea vârsta cuprinsă între 1" şi 18 ani o

măsură educativă privativă de libertate, în următoarele două cazuriile "enerale de evaluare prevăzute de art$ +4 alin$ (1) &' sunt următoarele/

urările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mi.loacele folosite/de pericol creată pentru valoarea ocrotită;şi "ravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

1

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 2/32

l săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;a după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

nivelul de educaţie vârsta starea de sănătate situaţia familială şi socială

a) dacă a mai săvârşit o infracţiune pentru care i s!a aplicat o măsură educativă ce a fost e"ecutată ori a

cărei e"ecutare a #nceput #nainte de comiterea infracţiunii pentru care este $udecat%

- este re"lementată o formă a 0recidivei minorului care poate .ustifica aplicarea unei măsuri educative privative de

libertate faţă de perseverenţa infracţională şi lipsa de efecte a măsurii educative anterior dispuse;

- nu prezintă importanţă forma de vinovăţie cu care a fost comisă infracţiunea anterioară sau pedeapsa prevăzută de

le"e pentru aceasta;

- nu poate fi aplicată o măsură educativă privativă de libertate dacă pentru fapta anterioară s-a reţinut e!istenţa unei

cauze .ustificative sau de neimputabilitate;

- pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea nou-comisă poate să fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa

închisorii de până la + ani ori numai pedeapsa închisorii de până la + ani; dacă pedeapsa prevăzută de le"e pentru

infracţiunea nou-comisă este închisoarea de + ani sau mai mare va fi incident cazul prevăzut la  lit. b+2

- nu prezintă importanţă forma de vinovăţie cu care a fost comisă noua infracţiune;

- pentru infracţiunea anterioară instanţă trebuie să fi dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri educative

 privative sau neprivative de libertate;

- noua infracţiune poate fi comisă după e!ecutarea măsurii educative anterioare ori pe durata e!ecutării măsurii

educative anterioare$g) atunci când pedeapsa prevă&ută de lege pentru infracţiunea săvârşită este #nc'isoarea de ( ani sau mai

mare ori detenţiunea pe viaţă.

- se va avea în vedere pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea fapt consumat;

- nu prezintă importanţă forma de vinovăţie cu care minorul a comis infracţiunea şi nici dacă acestuia i-a mai fost

aplicată anterior vreo măsură educativă (privativă sau neprivativă de libertate);

 ,stfel# sunt reflectate în &'( prevederile atât art. 30 lit. b+ teza finală din 'onvenţia 4rganizaţiei &aţiunilor 5nite cu

 privire la drepturile copilului din 16861 # potrivit căruia orice privare de libertate a minorilor trebuie să fie o măsură

extremă şi cât mai scurtă posibil# cât şi ale art. /.7. din egulile minimale ale &aţiunilor 5nite pentru elaborarea unor 

măsuri neprivative de libertate *egulile de la 9o:;o+# potrivit căruia recurgerea la măsuri neprivative de libertate trebuie

 să se înscrie în cadrul eforturilor de depenalizare şi de dezincriminare# şi nu trebuie să le aducă atingere sau să le interzică.

măsurile educative privative sau neprivative de libertate se pot dispune şi în cazul în care la data pronunţării hotărârii

 .udecătoreşti infractorul împlinise vârsta de 1 ani deoarece potrivit art$ 114 &' prezintă importanţă pentru re"imul sanc-

ţionator al minorului data comiterii infracţiunii; de aceea pentru obţinerea unei eficienţe sporite a scopului educativ al

sancţiunilor penale este important ca încauzele având ca obiect infracţiuni comise de suspecţi sau inculpaţi minori proce-

durile să se desfăşoare cu celeritate;

- în cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii cauzele de atenuare (circumstanţe atenuante tentativa) şi

a"ravare (circumstanţe a"ravante forma continuată a infracţiunii concursul de infracţiuni) sunt avute în vedere la

ale"erea măsurii educative şi produc efecte numai între limitele prevăzute de le"e pentru fiecare măsură educativă

neoperând o reducere sau o ma.orare a acestor limite (de pildă în ipoteza reţinerii unei circumstanţe atenuante

aceasta va servi la reţinerea individualizării măsurii educative către minimul special neavând ca efect reducerea

atât a minimului cât şi a ma!imului duratei măsurii educative cu o treime);

- măsurile educative nu constituie antecedente penale nu atra" ulterior interdicţii incapacităţi ori decăderi pentru

 persoanele minore condamnate şi nu sunt avute în vedere la stabilirea stării de recidivă$

§. Referatul de evaluare

- în cauzele cu suspecţi sau inculpaţi minori organele de urmărire penală pot  să solicite atunci când consideră

necesar efectuarea  referatului de evaluare  de către serviciul de probaţiune de pe lân"ă tribunalul în a cărui

circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul potrivit le"ii; efectuarea referatului de evaluare în cursul

urmăririi penale este facultativă!

- spre deosebire de faza de urmărire penală în faza de .udecată  instanţa are obligaţia  să dispună efectuarea

referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lân"ă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are

locuinţa inculpatul minorul cu e!cepţia cazului în care referatul de evaluare a fost efectuat în cursul urmăririi

 penale când dispunerea referatului de către instanţă este facultativă; în ipoteza în care referatul de evaluare nu a

fost întocmit nici în cursul urmăririi penale şi nici cu ocazia .udecăţii în primă instanţă iar împotriva sentinţei

 pronunţate s-a declarat apel instanţa de apel are obli"aţia de a dispune efectuarea  referatului de evaluare

neputând desfiinţa sentinţa atacată şi trimite cauza spre re.udecare pentru acest motiv având în vedere prevederile

art$ 4*1 pct$ * lit$ b) &' care re"lementează limitativ cazurile în care se poate dispune o asemenea soluţie;

- chiar dacă inculpatul care a comis o infracţiune în minorat a devenit ma.or se impune efectuarea referatului deevaluare (dacă nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale) având în vedere considerente de ordin practic ce ţin de

2

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 3/32

individualizarea măsurilor educative privative sau neprivative de libertate care urmează a fi aplicate minorului

 precum şi dispoziţiile art$ 11, &';

- instanţa va avea în vedere criteriile "enerale prevăzute de art$ +4 alin$ (1) lit$ a)-") &' la ale"erea uneia dintre măsurile

educative neprivative de libertate în ipoteza prevăzută de art$ 114 alin$ (1) &' respectiv la ale"erea între măsurile educa -

tive privative sau neprivative de libertate precum şi după aceasta la stabilirea şi individualizarea unei măsuri educative în

cazurile prevăzute de art$ 114 alin$ (*) &'; evaluarea inculpatului minor se realizează de către consilierul de probaţiune

din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte efectiv inculpatul minor; referatul deevaluare se întocmeşte şi se comunică în termen de *1 de zile de la data primirii la serviciul de probaţiune a solicitării;

- referatul de evaluare conţine

a) date privind mediul familial şi social al minorului situaţia educaţională şi profesională conduita "enerală a minorului;

 b) analiza comportamentului infracţional riscul de săvârşire a unor infracţiuni;

c) referiri la starea de sănătate la evoluţia minorului din punct de vederea fizic afectiv moral şi intelectual în măsura în care

acestea au influenţat sau pot influenţa comportamentul infracţional;

d) orice alte date relevante pentru situaţia minorului;

e) propuneri motivate privind măsura educativă considerată a fi potrivită pentru minor cu referire la natura şi durata

 pro"ramelor de reinte"rare socială precum şi la alte obli"aţii care pot fi impuse acestuia în vederea reducerii riscului de

săvârşire de infracţiuni$

- pentru obţinerea datelor necesare evaluării inculpatului minor consilierul de probaţiune poate colabora cu asistenţi sociali

 psiholo"i consilieri şcolari peda"o"i medici sau alţi specialişti; la solicitarea consilierului de probaţiune instituţiile şior"anizaţiile în evidenţa cărora s-a aflat sau se află minorul pentru în"ri.ire tratament sau protecţie socială sau educaţie pun

la dispoziţia consilierului de probaţiune în termen de + zile informaţiile care prezintă relevanţă pentru procesul de evaluare;

- evaluarea are un caracter personal  şi se realizează în baza uneia sau mai multor întrevederi între consilierul de probaţiune şi

inculpatul minor şi a datelor obţinute din alte surse de informaţii; în cazul în care inculpatul minor nu colaborează la

realizarea evaluării consilierul de probaţiune întocmeşte referatul de evaluare şi menţionează în cuprinsul acestuia refuzul

de colaborare al minorului$ 2a referatul de evaluare este ataşată declaraţia minorului cu privire la refuzul de colaborare; în

situaţia în care inculpatul minor nu este "ăsit consilierul de probaţiune întocmeşte o adresă de informare privind

imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare pe care o înaintează or"anului .udiciar;

- instanţa de .udecată poate dispune citarea consilierului de probaţiune care a întocmit referatul de evaluare pentru a

fi audiat; consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune prezent la .udecarea minorului poate oferi

instanţei de .udecată informaţii şi lămuriri suplimentare faţă de conţinutul referatului de evaluare întocmit; în faţa

instanţei de .udecată consilierul de probaţiune poate formula cereri pentru solicitarea de informaţii suplimentare

instituţiilor or"anizaţiilor sau persoanelor fizice care deţin informaţii considerate necesare pentru clarificarea

situaţiei minorului şi completarea evaluării; dacă apreciază necesar consilierul de probaţiune prezintă instanţei de .udecată propunerile privind măsurile care pot fi luate faţă de minor aşa cum au fost formulate în conţinutul

referatului de evaluare sau formulează completări atunci când este cazul; în cazul întocmirii unui referat faţă de

un inculpat minor care se află$ în acelaşi timp în e!ecutarea unei măsuri educative referatul de evaluare va

cuprinde şi menţiuni referitoare la respectarea condiţiilor de e!ecutare a măsurii şi a obli"aţiilor impuse atunci

când este cazul;

- referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de e!ecutare a măsurii educative sau a obli"aţiilor impuse se

întocmeşte de către serviciul de probaţiune în toate cazurile în care instanţa dispune asupra măsurii educative ori

asupra modificării sau încetării e!ecutării obli"aţiilor impuse cu e!cepţia situaţiei schimbării re"imului de

e!ecutare a măsurii educative privative de libertate când acesta va fi întocmit de către centrul educativ ori de

detenţie$

Secţiunea a 2!a. Regimul măsurilor educative neprivative de li*ertate

§1. Reguli generale

- art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &' enumeră măsurile educative neprivative de libertate în ordinea crescătoare a "ravităţii

lor după cum urmează/

a) sta"iul de formare civică;

 b) suprave"herea;

c) consemnarea la sfârşit de săptămână;

d) asistarea zilnică$

- &' lasă la latitudinea instanţei de .udecată stabilirea în concret a conţinutului măsurilor educative neprivative de

libertate; conţinutul modalităţilor concrete de e!ecutare a măsurilor educative neprivative de libertate urmează a fi

stabilit ţinând seama de vârsta personalitatea starea de sănătate situaţia familială şi socială a minorului;

3

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 4/32

-  potrivit principiului nr$ 3 din ecomandarea 'onsiliului 5uropei nr$ *66711 privind re"ulile europene pentru

infractorii minori impunerea şi punerea în aplicare a unei sancţiuni sau măsuri neprivative de libertate trebuie să

respecte interesul superior al minorului limitat de "ravitatea infracţiunilor comise  <principiul propor- *ionalită*ii+#

să ţină cont de vârsta sănătatea mintală şi fizică de dezvoltarea de capacităţile şi circumstanţele personale

=principiul individualizării+ şi de fiecare dată când este necesar de rapoartele psihiatrice psiholo"ice ori sociale;

tot astfel principiul nr$ , din aceeaşi ecomandare stipulează că în scopul de a adapta implementarea sancţiunilor 

şi măsurilor comunitare la circumstanţele particulare fiecărui caz autorităţile responsabile de implementareaacestora trebuie sa aibă un "rad suficient de libertate fără a conduce la ine"alităţi "rave de tratament; măsurileeducative neprivative de libertate se execută în comunitate 1 , pe durata executării acestora asigurându-semenţinerea şi întărirea legăturilor minorului cu familia şi comunitatea, dezvoltarea liberă a personalităţii minorului, precum şi implicarea acestuia în programele derulate, în scopul formării sale în spirit de responsa-bilitate şi respect pentru drepturile şi libertăţile celorlalţi;

- minorului aflat în e!ecutarea unei măsuri educative neprivative de libertate i se asi"ură potrivit principiului

interesului superior al copilului respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de 'onstituţie

convenţiile internaţionale la care omânia este parte şi de le"islaţia specială în măsura în care e!ercitarea acestora

nu este incompatibilă cu natura şi conţinutul măsurii;

- or"anizarea suprave"herea şi controlul e!ecutării măsurilor educative neprivative de libertate se desfăşoară  subcoordonarea serviciului de probaţiune.  serviciul de probaţiune poate încredinţa supraveg)erea executării

măsurilor educative neprivative de libertate prevăzute în 'odul penal unor instituţii din comunitate abilitate!

- după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a luat faţă de minor o măsură educativă neprivativă dc libertate

 udecătorul delegat cu executarea  (nu instanţa de e!ecutare) fixează un termen# dispunând citarea minorului areprezentantului le"al al acestuia (părinţii naturali sau adoptivi sau după caz tutorele) a reprezentantului

serviciului de probaţiune pentru punerea în e!ecutare a măsurii luate şi a persoanelor desemnate cu suprave"herea

acesteia8; împreună cu citaţia serviciului de probaţiune i se comunică şi o copie de pe hotărârea instanţei;

- în situaţia în care prin hotărârea definitivă prin care s-a aplicat măsura educativă neprivativă de libertate a

suprave"herii respectiv a consemnării la sfârşit de săptămână nu a fost desemnată de instanţă persoana care

asi"ură suprave"herea minorului

- in e!ecutarea măsurii educative desemnarea acesteia se va face de .udecătorul dele"at cu e!ecutarea după consultarea

consilierului de probaţiune anterior datei întâlnirii pentru care va fi citată şi această persoană;

- în cadrul întâlnirii, udecătorul delegat îi prezintă minorului prezent şi persoanei desemnate cu supraveg!ereaacestuia, scopul şi conţinutul sancţiunii 

aplicate# precum şi consecinţele nerespectării acesteia întocmind în acest sens un proces-verbal! neprezentarea persoanelor 

legal citate nu afectează momentul de început al curgerii termenelor de exercitare a supraveg)erii  minorului în e!ecutarea

măsurii educative a suprave"herii de începere a e!ecutării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână şi pentrustabilirea pro"ramului zilnic pentru e!ecutarea măsurii educative a asistării zilnice  care este cel al datei la care a fost 

 stabilită întâlnirea cu udecătorul delegat cu executarea!

-"raţierea nu are efecte asupra măsurilor educative neprivative de libertate în afară de cazul când se dispune altfel prin

actul de "raţiere$

§2. Stagiul de formare civică

- este măsura educativă neprivativă de libertate constând în obli"aţia minorului de a participa la un program cu odurată de cel mult " luni stabilit de instanţă pentru a-1 a.uta să înţelea"ă consecinţele le"ale şi sociale la care se

e!pune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-1 responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor;

- le"ea prevede numai limita ma!imă de timp pentru care se poate dispune măsura nu şi o durată minimă a acesteia;

 prin urmare instanţa poate stabili orice perioadă de timp pentru sta"iul de formare civică de la o zi la 4 luni;

- obiectivul măsurii educative a sta"iului de formare civică constă în spri.inirea minorului în conştientizareaconsecinţelor le"ale şi sociale la care se e!pune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi responsabilîzarea acestuia cu

 privire la comportamentul său;

- cursurile de formare civică se elaborează în baza pro"ramei-cadru aprobate prin ordin comun al ministrului

 .ustiţiei şi al ministrului educaţiei cercetării tineretului şi sportului care se publică în 9onitorul :ficial al

omâniei;

-consilierul de probaţiune sau, după caz, persoana desemnată de acesta din cadrul instituţiei din comunitatestabilite de către consilier, organizează şi efectuează demersurile necesare în vederea participării şi supraveg!ează minorul pe durata stagiului de formare civică;

-includerea minorului într-un curs de formare civică se efectuează în cel mult ,6 de zile de la punerea în e!ecutare a

hotărârii;

- sta"iul de formare civică este or"anizat sub forma unor sesiuni continue sau periodice derulate pe durata a cel mult 4

luni şi include unul sau mai multe module cu caracter teoretic sau aplicativ adaptate vârstei şi personalităţii

minorilor incluşi în respectivul sta"iu şi ţinând seama pe cât posibil de natura infracţiunii comise$ n desfăşurarea

sta"iului stabilit de instanţă se va avea în vedere  un număr de # ore de formare civică lunar,  fără a afecta

 pro"ramul şcolar sau profesional al minorului;

4

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 5/32

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 6/32

serviciului de probaţiune stabilirea programului zilnic al minorului, acesta monitorizând numai modalitatea încare minorul îşi respectă programul zilnic;

n) suprave"herea şi îndrumarea minorului în cadrul pro"ramului său zilnic presupun verificarea modului în care

acesta îşi respectă obli"aţiile care decur" din statutul său familial şcolar sau profesional;

o) e!ercitarea suprave"herii începe în cel mult %6 de zile de la momentul prezentării minorului şi a persoanei

desemnate cu suprave"herea în faţa .udecătorului dele"at cu e!ecutarea;

- în cazul în care minorul nu respectă# cu rea-credinţă# condiţiile de desfăşurare ale supraveg)erii sau obligaţiileimpuse conform art. 1/1 &'(# instanţa va putea/

 p) să prelun"ească durata măsurii suprave"herii până la limita ma!imă de , luni (dacă această măsură nu fusese

dispusă  ab tntio  pe durata ma!imă); măsura educativă se menţine modificându-se doar durata acesteia;

comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a duratei măsurii suprave"herii pe parcursul e!ecutării

acesteia;

>) să înlocuiască suprave"herea cu o altă măsură neprivativă de libertate mai severă (consemnarea la sfârşit de

săptămână sau asistarea zilnică); comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a naturii măsurii

educative dispuse prin hotărârea definitivă pe parcursul e!ecutării acesteia;

- în plus în ambele situaţii descrise mai sus instanţa va putea *măsură facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi

obligaţii dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &' sau spori condiţiile de executare ale celor existente!

- dacă nici după luarea măsurilor de mai sus minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare ale măsurii

educative neprivative sau obli"aţiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instanţa  va înlocui

*măsură obligatorie# iar nu facultativă+ măsura suprave"herii #prelun"ită potrivit pct. *i+>  sau măsura educativă

neprivativă de libertate mai severă dispusă potrivit  pct. *ii+ cu măsura internării într-un centru educativ *cea maiuşoară măsură educativă privativă de libertate+!

? în cazul în care minorul săvârşeşte două sau mai multe fapte concurente .udecate împreună pentru care instanţa

consideră că este suficientă aplicarea acestei măsuri educative va  aplica o singură măsură educativă cu privire la toate

 faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!

- atunci când în cadrul pluralităţii de infracţiuni se re"ăseşte şi o faptă săvârşită după împlinirea vârstei de 1 ani

instanţa va aplica re"ulile prevăzute de art$ 1*< alin (*) &';

- dacă măsura suprave"herii a fost dispusă pentru o infracţiune .udecată definitiv iar în cadrul termenului de

e!ecutare a măsurii  minorul este udecat pentru o infracţiune concurentă sau săvârşeşte o nouă infracţiune

înainte de maorat *indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovăţie cu care este comisă+# instanţa va

 putea# conform art 1/3 alin. *3+ &'(

a) să prelun"ească măsura suprave"herii până la limita superioară de , luni (dacă această măsură nu fusese

dispusă  ab intio pe durata ma!imă); măsura educativă se menţine modificându-se doar durata acesteia;

 pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a minorului va atra"e o reindividualizare a durateimăsurii suprave"herii pe parcursul e!ecutării acesteia;

 b) să înlocuiască măsura suprave"herii cu o altă măsură neprivativă de libertate mai severă (consemnarea la

sfârşit de săptămână sau asistarea zilnică); pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a

minorului va atra"e o reindividualizare a naturii măsurii educative dispuse prin hotărârea definitivă pe

 parcursul e!ecutării acesteia;

c)  să înlocuiască măsura suprave"herii  cu măsura internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie. ,ceastă din urmă înlocuire poate fi dispusă direct# fără a parcurge etapele prevăzute de lit. a+ şi b+.

- în plus în ipoteza în care instanţa optează pentru vreuna dintre soluţiile de la lit$ a) sau b) de mai sus  instanţa va putea *măsură facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi obligaţii  dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &'   sauspori condiţiile de executare ale celor existente.

§,. Consemnarea la sfârşit de săptămână

- este măsura educativă neprivativă de libertate constând în obli"aţia minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele desâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între " şi 1$ săptămâni, afară de cazul în care în această perioadă are

obli"aţia de a participa la anumite pro"rame ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă;

- potrivit art. /? @(,&'(# pedeapsa amenzii executabilă# aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii în

baza vec)iului 'odului penal şi neexecutată în tot sau în parte până la intrarea în vigoare a &'(  se înlocuieştecu măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână# ţinând seama şi de partea care a fost executată din

amendă!

- măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână are ca obiectiv evitarea contactului minorului cu anumite

 persoane sau a prezenţei acestuia în anumite locuri care să-1 predispună pe minor la manifestarea unui

comportament infracţional;

- interdicţia impusă minorului de a părăsi locuinţa operează începând cu ora 6$66 a zilei de sâmbătă şi până la ora

*4$66 a zilei de duminică inclusiv pentru minorii care datorită cultelor reli"ioase le"ale din care fac parte au alte

zile de repaus decât sâmbăta şi duminica;

- măsura educativă se e!ecută pe durata unor sfârşituri de săptămână consecutive# afară de cazul în care instanţa

sau .udecătorul dele"at cu e!ecutarea la propunerea consilierului de probaţiune a dispus altfel de re"ulă   sub

6

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 7/32

 supraveg)erea persoanei maore cu care locuieşte minorul ori a altei persoane maore desemnate de instanţa de

 udecată; în cazul în care persoana ma.oră în suprave"herea căreia se află e!ecutarea măsurii nu este desemnată

 prin hotărârea instanţei sau persoana desemnată de instanţă nu mai poate e!ercita suprave"herea .udecătorul

dele"at cu consultarea consilierului de probaţiune desemnează persoana ce urmează să e!ercite suprave"herea;

- controlul executării măsurii educative a consemnării la sfârşit de săptămână şi controlul îndeplinirii atribuţiilor de către persoana care exercită supraveg!erea se realizează de către consilierul de probaţiune sau,

după caz, persoana desemnată de acesta din cadrul unei instituţii din comunitate;în vederea e!ercitării controlului minorul care locuieşte sin"ur sau după caz persoana ma.oră în suprave"herea căreia se

află e!ecutarea măsurii are obli"aţia de a permite persoanei desemnate cu controlul e!ecutării şi suprave"herii  e"ecutării

măsurii efectuarea vizitelor pro"ramate sau inopinate la locuinţa minorului în zilele în care minorul trebuie să se afle în acel

spaţiu potrivit hotărârii instanţei$ &eres- pectarea acestei obli"aţii atra"e aplicarea dispoziţiilor art$ 1*% &' referitoare la

 prelun"irea sau înlocuirea măsurilor neprivative de libertate;

- consemnarea la sfârşit de săptămână se pune în e!ecutare în termen de cel mult 13 zile de la momentul prezentării

minorului şi a persoanei desemnate cu suprave"herea în faţa .udecătorului dele"at cu e!ecutarea;

- în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de desfăşurare ale consemnării la sfârşii desăptămână sau obligaţiile impuse conform art. 1$1 %&'  instanţa va putea/

 fi+ să prelungească măsura consemnării la sfârşit de săptămână până la durata ma!imă de 1* săptămâni (dacă această

măsură nu fusese dispusă ab intio pe durata ma!imă); măsura educativă se menţine modificându-se doar durata acesteia;

comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a duratei măsurii consemnării pe parcursul e!ecutării acesteia;

(ii) să #nlocuiască consemnarea la sfârşit de săptămână cu asistarea zilnică; comportamentul minorului va atra"e o

reindividualizare a naturii măsurii educative dispuse prin hotărârea definitivă pe parcursul e!ecutării acesteia;

- în plus în ambele situaţii descrise mai sus instanţa va putea *măsură facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi obligaţii  dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &' sau spori condiţiile de executare ale celor existente-,

- dacă nici după luarea măsurilor de mai sus minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare ale măsurii

educative neprivative sau obli"aţiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instanţa  va înlocui *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ măsura consemnării la sfârşit de săptămână #prelun"ită potrivit pct. (8) sau

măsura asistării zilnice dispuse potrivit pct. *ii+ cu măsura internării într-un centru educativ *cea mai uşoară

măsură educativă privativă de libertate+!

- în cazul în care minorul săvârşeşte două sau mai multe fapte concurente .udecate împreună pentru care instanţa

consideră că este suficientă aplicarea acestei măsuri educative  va aplica o singură măsură educativă cu privire la

toate faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!

- atunci când în cadrul pluralităţii de infracţiuni se re"ăseşte şi o faptă săvârşită după împlinirea vârstei de 1 ani

atunci instanţa va aplica re"ulile prevăzute de an$ 1*< alin$ (*) &';- dacă măsura consemnării la sfârşit de săptămână a fost dispusă pentru o infracţiune .udecată definitiv iar în cadrul

termenului de e!ecutare a măsurii minorul este udecat pentru o infracţiune concurentă sau săvârşeşte o nouăinfracţiune înainte de maorat (indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovăţie cu care este comisă),instanţa va putea, conform art. 1$* alin. (*) %&'+

a) să prelungească măsura consemnării la sfârşit de săptămână până la durata ma!imă de 1* săptămâni (dacă această

măsură nu fusese dispusă ab intio pe durata ma!imă); măsura educativă se menţine modificându-se doar durata acesteia;

 pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a minorului va atra"e o reindividualizare a duratei măsurii

consemnării pe parcursul e!ecutării acesteia;

! să #nlocuiască consemnarea la sfârşit de săptămână cu asistarea &ilnică% pluralitatea de infracţiuni sau

perseverenţa infracţională a minorului va atrage o reindividuali&are a naturii măsurii educative dispuse

prin 'otărârea definitivă pe parcursul e"ecutării acestuia%

sau

! să #nlocuiască măsura consemnării -a sfârşit de săptămână cu măsura internării într-un centru educativ sauîntr-un centru de detenţie. ceastă din urmă înlocuire poate fi dispusă direct, fără a parcurge etapele prevăzutede /t. a) şi b).

r) în plus în ipoteza în care instanţa optează pentru vreuna dintre soluţiile de a lit. a) sau *) de mai sus instanţa va putea *măsură facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi obligaţii  dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &'   sauspori condiţiile de executare ale celor existente.

§. /sistarea &ilnică

s) este măsura educativă neprivativă de libertate constând în obli"aţia minorului de a respecta pe o durată cuprinsă

între * şi luni  un pro"ram stabilit de serviciul de probaţiune care conţine  orarul şi condiţiile de desfăşurare a

activităţilor# precum şi interdicţiile  impuse minorului;

t) supraveg!erea executării măsurii educative a asistării zilnice se realizează de consilierul de probaţiune sau,

după caz, de persoana desemnată prin decizia acestuia, din cadrul unei instituţii din comunitate;

7

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 8/32

u) dacă în cazul măsurii educative a suprave"herii pro"ramul zilnic al minorului este cel stabilit de acesta sin"ur sau

împreună persoanele care se ocupă de suprave"herea şi îndrumarea sa <părinţii minorului# cei care l-au adoptat 

 sau tutorele+# art$ 11 &' făcând referire la suprave"herea minorului 0   în cadrul programului său zilnic#  în

situaţia măsurii educative a asistării zilnice art$ 1*6 &' prevede că programul zilnic   pe care minorul este

obli"at să îl respecte se stabileşte de serviciul de probaţiune!

v+ interdicţiile care pot fi impuse minorului în cadrul programului zilnic de către serviciul de probaţiune nu trebuie

 să aibă conţinutul vreuneia dintre obligaţiile de a nu face prevăzute de art. 1/1 alin. *1+ &'(# deoarece acestea pot fi impuse doar de instanţa de udecată în măsură în care apreciază că sunt necesare pentru reeducarea

minorului!

0) programul zilnic pe care trebuie să-1 respecte minorul şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească minorul sunt stabilite de comun acord de către consilierul de probaţiune şi părinţi, tutore sau altă persoană în griacăreia se află minorul, cu consultarea acestuia. n caz de dezacord, programul se stabileşte de către udecătorul delegat cu executarea, prin înc!eiere motivată, după audierea celor interesaţi. înc!eierea nu este supusăniciunei căi de atac;

- pro"ramul zilnic trebuie sâ ţină cont de nevoile identificate ale minorului de situaţia sa socială şi după caz

 profesională şi de obli"aţiile şi interdicţiile impuse acestuia pe perioada e!ecutării măsurii$ ro"ramul are în

vedere dezvoltarea armonioasă a personalităţii minorului prin implicarea acestuia în activităţi ce presupun

relaţionare socială or"anizarea modului de petrecere a timpului liber şi valorificarea aptitudinilor sale;

- stabilirea pro"ramului zilnic se face în termen de cel mult %6 de zile de la momentul prezentării minorului în faţa

 udecătorului delegat cu executarea iar asistarea zilnică începe cel mai târziu în 3 zile de la stabilirea

 pro"ramului;- în cazul în care măsura asistării zilnice a înlocuit o măsură educativă privativă de libertate stabilirea pro"ramului

zilnic se face în termen de cel mult 13 zile de la de la punerea în libertate a minorului;

- în cazul în care minorul nu respectă# cu rea-credinţă# condiţiile de desfăşurare ale asistării zilnice sau obligaţiile

impuse conform art. 1/1 &'(# instanţa va putea/

!) să prelun"ească măsura asistării zilnice până la durata ma!imă de , luni (dacă această măsură nu fusese dispusă

ab intio pe durata ma!imă); măsura educativă se menţine modificându-se doar durata acesteia; comportamentul

minorului va atra"e o @individualizare a duratei măsurii asistării zilnice pe parcursul e!ecutării acesteia;

- dacă măsura educativă a asistării zilnice nu a fost luată  ab initio pe durata ei ma!imă instanţa va trebui să dispună

 prelun"irea ei pe durata ma!imă nefiind posibilă înlocuirea acesteia cu măsura internării într-un centru educativ;

A) să înlocuiască asistarea zilnică luată  ab initio  pe durata de , luni cu măsura internării într-un centru educativ;

comportamentul minorului va atra"e o reindi- vidualizare a naturii măsurii educative dispuse prin hotărârea

definitivă pe parcursul e!ecutării acesteia;

- în situaţia de la pct *i+ instanţa va putea *măsură facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi obligaţii dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &' sau spori condiţiile de executare ale celor existente!

- dacă nici după prelun"irea măsurii asistării zilnice minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare ale

măsurii educative neprivative sau obli"aţiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instanţa  va

înlocui *măsură obligatorie# iar nu facultativă+  măsura asistării zilnice #prelun"ită potrivit pct. *i+> cu măsura

internării într-un centru educativ *cea mai uşoară măsură educativă privativă de libertate+!

- în cazul în care minorul săvârşeşte în timpul minorităţii două sau mai multe fapte concurente .udecate împreună

 pentru care instanţa consideră că este suficientă aplicarea acestei măsuri educative va aplica o singură măsură

educativă cu privire la toate faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!

- atunci când în cadrul pluralităţii de infracţiuni se re"ăseşte şi o faptă săvârşită după împlinirea vârstei de 1 ani

atunci instanţa va aplica re"ulile prevăzute de art$ 1*< alin$ (*) &';

dacă măsura asistării zilnice a fost dispusă pentru o infracţiune .udecată definitiv iar în cadrul termenului de e!ecutare a

măsurii minorul este .udecat pentru ofaptă concurentă sau săvârşeşte o nouă infracţiune în timpul minorităţii instanţa va

 putea conform art$ 1*% alin$ (%) &'-/

- dacă măsura asistării zilnice a fost dispusă pentru o infracţiune .udecată definitiv iar în cadrul termenului de

e!ecutare a măsurii minorul este udecat pentru o infracţiune concurentă sau săvârşeşte o nouă infracţiuneînainte de maorat (indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovăţie cu care este comisă), instanţa va putea, conform art. 1$* alin. (*) %&'+a) să prelungească măsura asistării &ilnice până la durata ma"imă de 0 luni +dacă această măsură nu

fusese dispusă ab intio pe durata ma"imă)% măsura educativă se menţine modificându!se doar durata

acesteia% pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a minorului va atrage o

reindividuali&are a duratei măsurii asistării &ilnice pe parcursul e"ecutării acesteia%

sau

*) să #nlocuiască măsura asistării &ilnice cu măsura internării într-un centru educativ sau într-un centru dedetenţie. ceastă din urmă înlocuire poate fi dispusă direct, fără a parcurge etapa prevăzută de lit. a).

- în plus în ipoteza în care instanţa optează pentru prelun"irea măsurii asistării zilnice  instanţa va putea  *măsură

 facultativă# iar nu obligatorie+ impune noi obligaţii  dintre cele prevăzute de art$ 1*1 &' sau spori condiţiile deexecutare ale celor existente.

8

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 9/32

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 10/32

- e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obli"aţiei stabilit de

către consilierul de probaţiune;

- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte$

ac) să se supună măsurilor de control tratament sau #ngri$ire medicală.

- în cazul dispunerii acestei obli"aţii o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică de către consilierul de

 probaţiune instituţiei în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală menţionată înhotărâre;

- instanţa de .udecată trebuie să stabilească instituţia în care persoana suprave"heată urmează a se supune acestor 

măsuri ce au scop curativ; în cazul în care instituţia nu este menţionată în hotărâre  consilierul de probaţiunestabileşte prin decizie instituţia  în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală şi

comunică acesteia copia de pe dispozitivul hotărârii precum şi decizia sa;

- costurile controlului tratamentului sau în"ri.irii medicale sunt acoperite de la bu"etul de stat;

- e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obli"aţiei stabilit de

către consilierul de probaţiune;

- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte$

Bceste obli"aţii urmăresc în esenţă reintegrarea socială a minorului   faţă de care s-a dispus o măsură educativă

neprivativă de libertate$

0.2. *ligaţii de a nu face3e durata e!ecutării oricărei măsuri educative neprivative de libertate instanţa  poate impune  (măsura facultativă nu

obli"atorie) infractorului minor obli"aţia7obli"aţiile următoare/

a) să nu depăşească fără acordul serviciului de pro*aţiune limita teritorială sta*ilită de instanţă%

*) să nu se afle #n anumite locuri sau -a anumite manifestări sportive culturale ori la alte adunări pu*lice

sta*ilite de instanţă%

c) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu mem*ri de familie ai acesteia cu participanţii la

săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane sta*ilite de instanţă.

- având în vedere caracterul "eneral al obli"aţiilor de 0a nu face dar şi scopul acestora (prevenirea săvârşirii de noi

infracţiuni) instanţa trebuie să individualizeze în concret conţinutul fiecărei obli"aţii ţinând seama de

împre.urările cauzei (de pildă să nu comunice cu C sau D membrii ai familiei victimei E sau să nu se afle pe

stadionul Fhencea din Gucureşti etc$);

n cazul impunerii faţă de minor  a uneiAunor obliga fii de a nu face Budecătorul delegat cu executarea trimite o copie

de pe dispozitivul hotărârii definitive următoarelor instituţii sau autorităţi după cum urmează/

a) pentru obli"aţia de a nu depăşi fără acordul serviciului de probaţiune limita teritorială stabilită de instanţă

inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte minorul;

 b) pentru obli"aţia de a nu a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte

adunări publice stabilite de instanţă comunicarea se face inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui

circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul celui în care îşi are locuinţa minorul şi pentru

cazurile în care s-a dispus interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii

nspectoratului Feneral al oliţiei omâne;

c) pentru obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu

 participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă comunicarea se face

 persoanelor cu care minorul nu arc dreptul să intre în le"ătură ori să se apropie inspectoratului .udeţean de

 poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul celui în a cărui cir cumscripţie îşi

are locuinţa minorul şi pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu domiciliază în

aceeaşi circumscripţie inspectoratelor .udeţene de poliţie de la domiciliul acestora$

2erificarea respectării obligaţilor de 3a nu face4 nu cade #n sarcina Herviciului de pro*aţiune ci a autorităţilor sauinstituţiilor  enumerare mai sus# care sunt notificate de către .udecătorul dele"at cu e!ecutarea; în cazul constatării încălcării

unei7unor obli"aţii de 0a nu face autorităţile sau instituţiile competente vor sesiza Herviciul de probaţiune iar nu

 .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

- e!ecutarea obli"aţiilor de 0a nu face începe la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost stabilite;

e!ecutarea obli"aţiilor de a nu face încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii

educative pe care o însoţesc;

- pe durata e!ecutării măsurii educative neprivative de libertate  serviciul de  probaţiune are obligaţia să sesizezeinstanţa, dacă/

ad) au intervenit motive care .ustifică fie modificarea obli"aţiilor impuse de instanţă fie încetarea e!ecutării unora

dintre acestea;

ae)persoana suprave"heată nu respectă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative sau nu e!ecută în condiţiile stabilite

obli"aţiile ce îi revin caz în care instanţa va dispune prelun"irea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de

libertate$

0.. 4odificarea o*ligaţiilor

1

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 11/32

 procesul de suprave"here a minorului căruia i s-a aplicat o măsură educativa neprivativă de libertate însoţită de impunerea

unei7unor obli"aţii de 0a face sau 0anu face re"lementat de &' este unul fle!ibil art$ 1** &' prevăzând posibi litatea

ca pe parcursul suprave"herii obli"aţiile impuse prin hotărârea .udecătorească definitivă să poată fi  modificate de instanţa

de e!ecutare în funcţie de pro"resele înre"istrate de minor pentru a asi"ura minorului şanse sporite de îndreptare şi

reinte"rare socială fie prin impunerea unor noi obligaţii  care nu fuseseră anterior impuse de instanţă fie prin modificareaconţinutului obligaţiilor existente prin sporirea5diminuarea condiţiilor de executare (de pildă când deşi iniţial ftisese im-

 pusă obli"aţia de a nu se afla pe stadionul Fhencea din Gucureşti iar ulterior având în vedere comportamentul persoaneisuprave"heate instanţa impune acesteia obli"aţia de a nu se afla pe niciunul dintre stadioanele din capitală);

- dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea principiului interven*iei adaptate# prin stabilirea şi

continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazului!

- sesizarea instanţei în vederea modificării obligaţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori de udecătorul delegat cu executarea (la cererea minorului, părinţilor, tutorelui sau a aitei persoane în gria căreia se aflăminorul ori a persoanei vătămate. după consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de probaţiune);

- pe parcursul e!ecutării măsurii educative neprivative de libertate se poate dispune de mai multe ori modificarea

obli"aţiilor le"ea neprevăzând în această materie nicio limitare;

- nu constituie modificare a obli"aţiilor obţinerea de către minor a permisiunii în executarea obligaţiilor  prevăzute

la art$ 1*1 alin$ (1) lit$ c) şi d) &' (obli"aţia de a nu se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive

culturale ori la alte adunări publice stabilite de instanţă precum şi obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica

cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoanestabilite de instanţă)$ ermisiunea poate fi acordată la solicitarea minorului  pentru o perioadă de timp de maxim7 zile, de consilierul de probaţiune, prin decizie,  pentru motive temeinic .ustificate (de pildă participarea

minorului la funeraliile unui membru de familie); le"ea nu prevede cazuri limitative în care se poate dispune

 permisiunea acestea urmând a fi apreciate in concreto de către consilierul de probaţiune. e durata permisiunii

 prezenţa persoanei suprave"heate în anumite locuri sau luarea le"ăturii cu anumite persoane nu reprezintă o

încălcare a obli"aţiilor impuse$ Iurata permisiunii se include în termenul de suprave"here;

deopotrivă dacă instanţa de .udecată a impus în sarcina minorului e!ecutarea obli"aţiei de a nu depăşi fără acordul

serviciului de probaţiune$ limita teritorială stabilită de instanţă la solicitarea minorului pentru motive obiective  consilierul de probaţiune1 poate să acorde minorului, prin decizie, permisiunea de a depăşi limita teritorială stabilită de instanţă; şi în

acest caz$ nu prevede cazuri limitative in care seoate dispune permisiunea acestea urmând a fi apreciate  in concreto de către

consilierul de probaţiune! de asemenea faţă de motivele concrete ale solicitării  consilierul de probaţiune va stabili şi durata

 pentru care se acordă permisiunea aceasta neftind limitată în timp printr-o dispoziţie le"ală; pe durata permisiunii minorul

 poate depăşi limita teritorială impusă aceasta nereprezentând o încălcare a obli"aţiei impuse;

- despre acordarea permisiunii  consilierul de probaţiune încunoştinţează,  după caz inspectoratul .udeţean de

 poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul cel în care îşi are locuinţa minorul şi

 pentru cazurile în care s-a dispus interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii

nspectoratul Feneral al oliţiei omâne şi pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu

domiciliază în aceeaşi circumscripţie inspectoratele .udeţene de poliţie de la domiciliul acestora precum şi

 .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

0.,. #ncetarea o*ligaţiilor

-tot ca e!presie a caracterului fle!ibil al procesului de suprave"here ari$ 1** &' stipulează că  instanţa de executareva dispune încetarea executării uneia7unora dintre obli"aţiile pe care le-a impus prin hotărârea definitivă atunci

când apreciază că faţă de pro"resele înre"istrate de minor menţinerea acestora nu mai este necesară (de pildă

instanţa apreciază că nu mai este necesară şi proporţională cu scopul urmărit restrân"erea libertăţii de circulaţie a

minorului dispunând încetarea obli"aţiei de a nu părăsi teritoriul omâniei);-dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea  principiului intervenţiei adaptate, prin stabilirea şi

continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazului!

- sesizarea instanţei de e!ecutare în vederea încetării obli"aţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori de udecătorul delegat cu executarea (la cererea minorului părinţilor tutorelui sau a altei persoane în "ri.a căreia se

află minorul ori a persoanei vătămate după consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de

 probaţiune);

- pe parcursul e!ecutării măsurii educative neprivative de libertate se poate dispune de mai multe ori încetarea

e!ecutării unor obli"aţii le"ea neprevăzând în această materie nicio limitare$

§(. 5relungirea sau #nlocuirea măsurilor educative neprivative de li*ertate

Brt$ 1*% &' stipulează două cazuri de prelun"ire sau înlocuire a măsurilor educative neprivative de libertate/

1. 6erespectarea cu rea!credinţă a condiţiilor de e"ecutare a măsurii educative sau a o*ligaţiilor impuse deinstanţă%

11

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 12/32

a) Iacă minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative sau ale obli"aţiilor 

impuse instanţa poate dispune/  prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut delege pentru aceasta;

-în acest caz comportamentul minorului relevă că este nevoie de o durată mai mare de timp în care să fie supus măsurii

educative pentru a se obţine îndreptarea sa şi reinte"rarea în comunitate fără a putea fi depăşit ma!imul prevăzut

de le"e pentru aceste măsuri (" luni - în cazul sta"iului de formare civică  $ luni  - în ipoteza suprave"herii 1/

 săptămâni - în situaţia consemnării la sfârşit de săptămână respectiv $ luni - în cazul asistării zilnice);- este necesar ca măsura educativă să nu fi fost dispusă  ab initio prin hotărârea definitivă pe durata ei ma!imă

deoarece în această ipoteză intervine fie înlocuirea măsurii e!istente cu o altă măsură educativă neprivativă de

libertate mai severă fie înlocuirea măsurii educative a asistării zilnice luată pe o durată de , luni cu măsura

educativă a internării într-un centru educativ;

- instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori spori condiţiile de executare a celor existente.

af) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;-la înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate instanţa va avea în vedere severitatea acestor măsuri în

ordinea prevăzută la art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &' (de pildă se poate dispune înlocuirea sta"iului de formare civică

cu suprave"herea sau a suprave"herii cu consemnarea la sfârşit de săptămână);

- le"ea nu impune obli"aţia de a dispune înlocuirea unei măsuri neprivative de libertate cu măsura educativă imediat

următoare instanţa putând aprecia in concreto că este necesară impunerea unei măsuri educative mai severe (de

 pildă se poate dispune înlocuirea măsurii suprave"herii cu măsura asistării zilnice);

- instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori spori condiţiile de executare a celor existente.

nstanţa va opta între soluţiile prevăzute la  lit. a+ sau b+ în funcţie de particularităţile cauzei soluţia de la  lit. b+ nefiind

condiţionată de dispunerea în prealabil a soluţiei de la   lit. a+.  rin urmare atunci când prin hotărârea definitivă măsura

educativă a sta"iului de formare civică suprave"herii respectiv consemnarea la sfârşit de săptămână nu au fost luate pe

durata lor ma!imă instanţa va aprecia dacă se impune prelun"irea duratei măsurii educative fără a depăşi durata ma!imă

 prevăzută de le"e ori înlocuirea acesteia cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă$ Iacă măsura

educativă a asistării zilnice nu a fost luată pe durata ei ma!imă instanţa va trebui să dispună prelun"irea ei pe durata

ma!imă cu eventuala impunere de noi obli"aţii ori de sporire a condiţiilor de e!ecutare a celor e!istente nefiind posibilă

înlocuirea acesteia cu măsura internării într-un centru educativ$

ag) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsuraeducativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.

 privarea de libertate a minorului prin internarea lui într-un centru educativ se va putea dispune numai dacă instanţa îi

aplicase prin hotărâre definitivă măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de , luni iar minorul nu respectă cu rea-

credinţă această măsură sau obli"aţiile impuse pe lân"ă aceasta;

- internarea într-un centru educativ se va dispune *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ atunci când după ce instanţa

a dispus anterior prelun"irea măsurii educative neprivative de libertate sau înlocuirea celei dispuse iniţial cu o

măsură educativă neprivativă de libertate mai severă minorul persistă în comportamentul său şi nici de această

dată nu sunt respectate condiţiile de e!ecutare a măsurii educative sau a obli"aţiilor impuse$

Iacă minorul nu respectă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative sau obli"aţiile impuse   sesizarea instanţei deexecutare  pentru prelun"irea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate se face de către   consilierul deprobaţiune.

relun"irea măsurii educative neprivative de libertate în cazul în care minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de

e!ecutare şi obli"aţiile impuse se dispune de instanţa de executare.înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă ori înlocuirea măsurii luate

iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate se dispune de instanţa de executare.2. Comiterea de minorul aflat #n e"ecutarea unei măsuri educative neprivative de li*ertate a unei noi infracţiuni

+#n timpul minorităţii) sau $udecarea ulterioară a acestuia pentru o infracţiune concurentă +c'iar şi #n ipote&a #n care

 #n cadrul pluralităţii de infracţiuni se regăseşte şi o faptă săvârşită după #mplinirea vârstei de 17 ani).în primul rând trebuie subliniat că potrivit art$ 1*< alin$ (1) &' în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul

minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele.

Iacă minorul aflat în e!ecutarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este

 .udecat pentru o infracţiune concurentă instanţa având în vedere "ravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului

evaluate în funcţie de criteriile "enerale prevăzute de art$ +4 alin$ (1) &' dispune/

a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;- este necesar ca măsura educativă să nu fi fost dispusă  ab initio prin hotărârea definitivă pe durata ei ma!imă

deoarece în această ipoteză intervine fie înlocuirea măsurii e!istente cu o altă măsură educativă neprivativă de

libertate mai severă fie înlocuirea măsurii educative cu o măsură educativă privativă de libertate;

- instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori spori condiţiile de executare a celor existente.

a!) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;-la înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate instanţa va avea în vedere severitatea acestor măsuri în

ordinea prevăzută la art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &';

12

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 13/32

le"ea nu impune obli"aţia de a dispune înlocuirea unei măsuri neprivative de libertate cu măsura educativă imediat

următoare instanţa putând aprecia  in concretocă este necesară impunerea unei măsuri educative mai severe (de pildă se

 poate dispune înlocuirea măsurii suprave"herii cu măsura asistării zilnice);

- instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori spori condiţiile de executare a celor existente.

c+ înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.

- nu este necesar ca prin hotărârea definitivă măsura educativă să fi fost luată pe durata ei ma!imă instanţa putând

aprecia că faţă de "ravitatea infracţiunii nou săvârşite respectiv a infracţiunii concurente se impune luarea unei

măsuri educative privative de libertate (internarea într-un centru educativ sau internarea într-un centru de detenţie)$

Btunci când în cadrul pluralităţii de infracţiuni se re"ăseşte şi o faptă săvârşită după împlinirea vârstei de 1 ani

instanţa va aplica re"ulile prevăzute de art$ 1*< alin$ (*) &'$

relun"irea măsurii educative neprivative de libertate se dispune de  instanţa care udecă noua infracţiune sau

infracţiunea concurentă.

înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă ori înlocuirea măsurii luate

iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate se  dispune de instanţa care udecă noua infracţiune sau infracţiunea

concurentă.

Secţiunea a !a. Regimul măsurilor educative privative de li*ertate

§1. Reguli generale

- art$ 113 alin$ (1) pct$ * &' enumera măsurile educative privative de libertate în ordinea crescătoare a "ravităţii

lor după cum urmează/

a) internarea într-un centru educativ;

 b) internarea într-un centru de detenţie$

- durata e!ecutării măsurii educative privative de libertate se socoteşte din ziua în care infractorul a început

e!ecutarea hotărârii definitive de condamnare; ziua în care începe e!ecutarea măsurii educative privative de

libertate şi ziua în care încetează se socotesc în durata e!ecutării$ erioada în care infractorul în cursul e!ecutării

măsurii educative privative de libertate se află bolnav în spital intră în durata e!ecutării$ în afară de cazul în care

şi-a provocat în mod voit boala iar această împre.urare se constată în cursul e!ecutării măsurii educative privative

de libertate; potrivit art$ 1*+ &' raportat la art$ +* alin$ (1) &' perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive

 privative de libertate se scade din durata pedepsei măsurii educative privative de libertate pronunţate$ Hcăderea se face şi

atunci când infractorul a fost urmărit sau .udecat în acelaşi timp ori în mod separat pentru mai multe infracţiuni concurente

chiar dacă i-a fost aplicată o măsură educa tivă privativă de libertate pentru o altă faptă decât cea care a determinat

dispunerea măsurii preventive;

- în cazul infracţiunilor săvârşite în străinătate pentru care se aplică şi le"ea penală română partea din măsura educativă

 privativă de libertate precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate e!ecutate în afara teritoriului ţării se scad

din durata măsurii educative privative de libertate aplicate pentru aceeaşi infracţiune în omânia;

-măsurile educative privative de libertate pot face obiectul unei le"i de "raţiere;

- când la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate infractorul a împlinit vârsta de

1 ani instanţa ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare de vârsta acestuia precum şi de celelalte criterii "enerale

 prevăzute în art$ +4 alin$ (1) &' poate dispune e!ecutarea măsurii educative într-un penitenciar;

- sustra"erea de la e!ecutarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fară drept a centrului educativ sau de

detenţie ori prin neprezentarea după e!pirarea perioadei în care s-a aflat le"al în stare de libertate constituie infracţiunea de

nee!ecutarea sancţiunilor penale prevăzută de art$ * alin$ (*) &'$

§2. -nternarea #ntr!un centru educativ

2.1 6oţiune. Condiţii

- este măsura educativă privativă de libertate constând în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea

minorilor (centru educativ) unde va urma un pro"ram de pre"ătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale

 precum şi pro"rame de reinte"rare socială;

4ăsura internării #ntr!un centru educativ se poate dispune atunci când în raport cu "ravitatea infracţiunii săvârşite şi

cu periculozitatea infractorului evaluată potrivit criteriilor "enerale prevăzute de art$ +4 alin$ (1) lit$ a)-") &' instanţaapreciază că se impune privarea de libertate a infractorului care  la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între1" şi 86 ani  şi care/

13

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 14/32

(i) a comis o nouă infracţiune pe parcursul executării unei măsuri educative (privative sau neprivative de libertate)aplicate printr-o !otărâre definitivă

- prin comparaţie cu re"imul sancţionator al ma.orilor aceasta este o formă de 0recidivă postcondamnatorie a minorului

delincvent;

- pentru  infracţiunea comisă anterior   instanţa trebuie să fi dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri educative

 privative sau neprivative de libertate; este posibil ca măsura educativă să fi fost dispusă prin hotărâre definitivă pentru

sancţionarea unui concurs de infracţiuni; noua infracţiune

 este comisă pe parcursul e!ecutării măsurii educative aplicate

 prin hotărârea definitivă

nu prezintă importanţă "ravitatea infracţiunii comise anterior, nici dacă aceasta a fost comisă cu intenţie praeterintenţie

sau din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice şi nici dacă infracţiunea a rămas în faza tentativei sau

a fost consumată ori epuizată; deopotrivă nu prezintă importanţă dacă   infracţiunea nou-comisă a rămas în faza tentativei

sau a fost consumată ori epuizată ori dacă a fost săvârşită cu intenţie praeterintenţie sau din culpă ori în calitate de autor

coautor insti"ator sau complice;

- pedeapsa prevăzută de le"e  pentru infracţiunea nou-comisă  poate să fie amenda sau amenda alternativ cu

 pedeapsa închisorii de până la + ani ori numai pedeapsa închisorii de până la + ani; în ipoteza în care fapta a rămas

în faza tentativei prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea consumată; dacă pedeapsa

 prevăzută de le"e este închisoarea de + ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă este incident cazul de la  pct. *iii+

de mai .os;

- competenţa de a dispune luarea măsurii internării într-un centru educativ în acest caz aparţine instanţei care

 udecă noua infracţiune.ai) a mai săvârşit o infracţiune pentru care i s-a aplicat prin !otărâre definitivă o măsură educativă (privativă sau

neprivativă de libertate) ce a fost executată;- prin comparaţie cu re"imul sancţionator al ma.orilor aceasta este o formă de 0recidivă poste!ecutorie a minorului

delincvent;

- pentru  infracţiunea comisă anterior  instanţa trebuie să fi dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri

educative privative sau neprivative de libertate; este posibil ca măsura educativă să fi fost dispusă prin hotărâre

definitivă pentru sancţionarea unui concurs de infracţiuni;  noua infracţiune este comisă după e!ecutarea măsurii

educative aplicate prin hotărârea definitivă

- nu prezintă importanţă "ravitatea  infracţiunii comise anterior#  nici dacă aceasta a fost comisă cu intenţie

 praeterintenţie sau din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice şi nici dacă a rămas în faza

tentativei sau a fost consumată ori epuizată; deopotrivă nu prezintă importanţă dacă infracţiunea nou-comisă  a

rămas în faza tentativei sau a fost consumată ori epuizată ori dacă a fost săvârşită cu intenţie praeterintenţie sau

din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice;- pedeapsa prevăzută de le"e  pentru infracţiunea nou-comisă  poate să fie amenda sau amenda alternativ cu

 pedeapsa închisorii de până la + ani ori numai pedeapsa închisorii de până la + ani; în ipoteza în care fapta a rămas

în faza tentativei prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea consumată; dacă pedeapsa

 prevăzută de le"e este închisoarea de + ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă este incident cazul de la  pct. *iii+

de mai .os;

a) a comis o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa înc!isorii de 9 ani sau mai mare ori detenţiunea peviaţă.

-se va avea în vedere pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea fapt consumat;

- nu prezintă importanţă forma de vinovăţie cu care minorul a comis infracţiunea (intenţie praeterintenţie sau

culpă) nici dacă aceasta a rămas în faza tentativei sau a fost consumată ori epuizată şi nici dacă acestuia i-a mai

fost aplicată anterior vreo măsură educativă (privativă sau neprivativă de libertate);

 @a executarea măsurii internării într-un centru educativ se poate aunge şi în ipoteza  înlocuirii  unei măsuri educative

neprivative de libertate dispuse printr-o)otărâre definitivă cu măsura internării într-un centru de educare în următoarele

cazuri+

! 6erespectarea cu rea!credinţă a condiţiilor de e"ecutare a măsurii educative neprivative de li*ertate sau a

o*ligaţiilor impuse de instanţă%

Iacă minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative neprivative de libertate sau ale

obli"aţiilor impuse instanţa poate dispune înlocuirea acesteia cu măsura internării într-un centru de educare atunci când/

a) instanţa îi aplicase minorului prin hotărâre definitivă măsura educativă a asistării zilnice pe o durată ma!imă

de , luni iar minorul nu respectă cu rea-credinţă această măsură sau obli"aţiile impuse pe lân"ă aceasta;

 b) după ce instanţa a dispus anterior prelun"irea măsurii educative neprivative de libertate sau înlocuirea celei

dispuse iniţial cu o măsură educativă neprivativă de libertate mai severă minorul persistă în comportamentul

său şi nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de e!ecutare a măsurii educative sau a obli"aţiilor 

impuse; în această ultimă ipoteză înlocuirea este obli"atorie iar nu facultativă;

! Comiterea de minorul aflat #n e"ecutarea unei măsuri educative nepriva! tive de li*ertate a unei noi infracţiuni

+#n timpul minorităţii) sau $udecarea ulterioară a acestuia pentru o infracţiune concurentă +c'iar şi #nipote&a #n care #n cadrul pluralităţii de infracţiuni se regăseşte şi o faptă săvârşită după #mplinirea vârstei

de 17 ani).

14

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 15/32

a=) măsura internării într-un centru educativ se poate dispune pe o perioadă determinată cuprinsă între 1 şi  3 ani, ce

va fi stabilită în funcţie de criteriile "enerale de individualizare prevăzute de art$ +4 alin$ (1) &' e!ecutându-se

fie înainte fie după împlinirea vârstei de 1 ani fie atât înainte cât şi după împlinirea vârstei de 1 ani în funcţie

de data rămânerii definitive a hotărârii .udecătoreşti; aşadar instanţa de .udecată nu va menţiona în minută că

internarea într-un centru educativ se dispune până la împlinirea vârstei de 1 ani;

al) după rămânerea definitivă a !otărârii udecătoreşti, punerea în executare a internării într-un centru educativ

se face de udecătorul delegat cu executarea prin trimiterea unei copii de pe !otărâre organului de poliţie de lalocul unde se află minorul (organul de poliţie în circumscripţia căruia la momentul rămânerii definitive a!otărârii udecătoreşti locuieşte în fapt minorul); organul de poliţie ia măsuri pentru internarea minorului;

am) cu ocazia punerii în e!ecutare a măsurii educative a internării într-un centru educativ or"anul de poliţie poate

 pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia precum şi în sediul unei persoane

 .uridice fără învoirea reprezentantului le"al al acesteia; pentru pătrunderea în spaţiile private în vederea punerii in

e!ecutare a măsurii educative privative de libertate nu este nccesară obţinerea în prealabil a unei autorizaţii de

 percheziţie;

- dacă minorul faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru educativ nu este "ăsit or"anul de

 poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi sesizează de îndată or"anele competente pentru darea în

urmărire precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei;  un e!emplar al procesului-verbal

se înaintează centrului educativ în care se va face internarea; copia de pe hotărâre se predă cu ocazia e!ecutării

măsurii centrului educativ în care minorul este internat; conducătorul centrului educativ comunică de îndată

instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării;

- potrivit art$ 1 din 2e"ea nr$ *347*61% la data intrării în vi"oare a acestei le"i penitenciarele pentru minori şitineri şi centrele de reeducare se reor"anizează în centre de detenţie şi centre educative.

an) 5relungirea sau #nlocuirea internării #ntr!un centru educativ cu internarea #ntr!un centru de detenţie

Iacă în perioada internării într-un centru educativ minorul săvârşeşte   o nouă infracţiune sau este udecat pentru o

infracţiune concurentă săvârşită anterior instanţa poate dispune una dintre următoarele soluţii+menţinerea măsurii internării într-un centru educativ, prelungind (măsură obligatorie) însă durata acesteia,

 fără a depăşi maximul de * ani prevăzut de lege; măsura educativă se menţine, modificându-se doar durata acesteia; pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a minorului va atrage oreindividualizare a duratei măsurii internării într-un centru educativ pe parcursul executării acesteia;

înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenţie; pluralitatea de infracţiuni sau perseverenţa infracţională a minorului va atrage reindividual:zarea naturii măsurii educative neprivative de libertate dispuse prin !otărârea definitivă pe parcursul executării acesteia;

- una dintre soluţiile de mai sus vor putea fi dispuse ş/ în ipoteza în care in perioada internării într-un centrueducativ minorul a comis un concurs (real sau ideal) de infracţiuni sau este .udecat pentru un concurs (real sau

ideal) de infracţiuni

comise anterior;

- chiar şi în ipoteza în care măsura internării într-un centru educativ a fost dispusă ab initio pe durata ei ma!imă

le"ea nu impune instanţei obli"aţia de a înlocui această măsură cu cea a internării într-un centru de detenţie

 putându-se dispune doar menţinerea măsurii iniţiale (de pildă în ipoteza comiterii din nou a unei infracţiuni din

culpă ce are un pericol social foarte redus);

- an 1*4 &' nu prevede posibilitatea ca din durata măsurii internării într-un centru de detenţie să fie dedusă

 perioada în care minorul s-a aflat într-un centru educativ$

-instanţă competentă să dispună prelun"irea duratei măsurii educative sau înlocuirea acesteia cu măsura educativă a

internării într-un centru de detenţie este instanţa căreia îi revine competenţa să .udece noua infracţiune sau

infracţiunea concurentă săvârşită anterior$

2.. #nlocuirea internării #ntr!un centru educativ cu măsura asistării &ilnice

în cazul în care pe durata internării într-un centru educativ  minorul  a dovedit interes constant   pentru însuşirea

cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut  pro-grese evidente în vederea reinte"rării sociale după e!ecutarea a  cel puţin umătate din durata internării  instanţa poate dispune (măsură facultativă) înlocuirea internării într-un centru educativcu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de luni,

- este re"lementată o modalitate de reindividualizare a naturii măsurii educative aplicate prin hotărârea definitivă pe

 parcursul e!ecutării acesteia în considerarea comportamentului minorului;

- este necesar pentru a se dispune înlocuirea internării într-un centru educativ cu măsura educativă a asistării zilnice

ca minorul să fi executat cel puţin umătate din durata internării într-un centru educativ şi să nu fi împlinit vârsta de 1# ani la data pronunţării !otărârii rămase definitive;

- dacă minorul a împlinit vârsta de 1 ani pe parcursul e!ecutării măsurii educative privative de libertate sau pe

 parcursul procedurii de înlocuire a acesteia cu asistarea zilnică înlocuirea nu va putea fi dispusă putând fi

incidenţă în cauză doar liberarea din e!ecutarea măsurii internării într-un centru educativ;- potrivit art$ 1+< din 2e"ea nr$ *347*61% consiliul educativ , cu participarea .udecătorului de suprave"here a privării

de libertate la centrul educativ în calitate de preşedinte şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de

15

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 16/32

 probaţiune de pe lân"ă tribunalul în circumscripţia căruia se află centrul  stabileşte dacă minorul a dovedit interes

constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut pro"rese în vederea reinte"rării sociale în

 prezenţa acestuia  şi formulează propunerea de înlocuire a internării într-un centru educativ cu măsuraeducativă a asistării zilnice. 2a formularea propunerii se ţine seama şi de perioadele de internare anterioare$ Iacă

se apreciază că se impune înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice  propunerea cuprinsă într-un

 proces-verbal motivat#  împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta se înaintează

instanţei în a cărei circumscripţie teritorială  se află centrul educativ, corespunzătoare în grad instanţei deexecutare;  în cazul în care comisia constată că minorul nu întruneşte condiţiile pentru   a fi dispusă înlocuirea

măsurii internării în centrul educativ cu aceea a asistării zilnice  în procesul-verbal se fixează un termen pentru

reexaminarea situaţiei acesteia# care nu poate fi mai mare de " luni. Jotodată comisia comunică procesul-verbal

minorului care are posibilitatea ca în termen de % zile de la aducerea a cunoştinţă sub semnătură să se adreseze

cu cerere de înlocuire a măsurii internării în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice instanţei în a

cărei circumscripţie teritorială se află centrul educativ# corespunzătoare în grad instanţei de executare!

- competenţa de a se pronunţa asupra înlocuirii aparţine instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se aflăcentrul educativ, corespunzătoare în grad instanţei de executare;  instanţa se pronunţă prin sentinţă care poate fi

atacată cu contestaţia în termen de % zile de la comunicare; competenţa soluţionării contestaţiei aparţine potrivit

dispoziţiilor art$ 171 alin$ (%) din Legea nr$ *348291 instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se află centrul

corespunzătoare în  grad instanţei care a avut competenţa să .udece apelul hotărârii prin care s-a aplicat măsura

educativă; rezultă aşadar că art$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instituie competenţa de soluţionare a

contestaţiei în favoarea curţii de apel în circumscripţia căreia se află centrul educativ #prin dero"area de la re"ulile

"enerale prevăzute de art$ 4*31 alin$ (3) &'$

- instanţa va proceda la individualizarea concretă a duratei măsurii educative a asistării zilnice care va fi impusă

 pentru o perioadă egală cu durata internării într-un centru educativ rămase neexecutate# dar nu mai mult de $ 

luni!

- odată cu  înlocuirea internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice instanţa  trebuie să impunărespectarea uneia sau mai multora dintre obli"aţiile prevăzute de art$ 1*1 &' până la împlinirea duratei măsurii

internării;

- dacă minorul respectă obli"aţiile impuse şi nu mai comite vreo altă infracţiunii măsura educativă se consideră

e!ecutată;

- dacă minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii asistării zilnice sau obli"aţiile impuse

instanţa care a udecat cauza în primă instanţă, la sesizarea procurorului ori a consilierului de probaţiune,

revine asupra înlocuirii *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi dispune executarea restului rămas neexecutat *la data înlocuirii+ din durata măsurii internării într-un centru educativ.

- în cazul în care pe durata de executare a măsurii asistării zilnice   (care a înlocuit internarea într-un centru

educativ) minorul comite în calitate de autor coautor insti"ator sau complice  o nouă infracţiune sau un concurs

(real sau ideal) de infracţiuni #indiferent de "ravitatea infracţiunii ori de pedeapsa prevăzută de le"e sau de forma

de vinovăţie cu care a fost săvârşit comisă (intenţie praeterintenţie sau din culpă) ori de forma acesteia (tentativă

infracţiune fapt consumat sau epuizat) instanţa căreia îi revine competenţa să udece noua infracţiune săvârşităde minor va dispune revenirea asupra înlocuirii  *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi apoi# în funcţie de

 particularităţile cauzei va dispune+ao) e"ecutarea restului rămas nee"ecutat +la data #nlocuirii) din durata măsurii internării iniţiale cu

posi*ilitatea prelungirii duratei acesteia până la ma"imul de ani +#n acest ultim ca& fiind necesar ca  abinitio internarea să nu fi fost dispusă pe durata ei ma"imă)% prelungirea duratei măsurii internării #ntr!un

centru educativ rămâne la li*era apreciere a instanţei #n funcţie de particularităţile cau&ei%

ap) internarea #ntr!un centru de detenţie.

 &'( nu mai foloseşte instituţia revocării în această ipoteză# ci  pe cea a revenirii, care în esenţă are aceeaşi logică de

 funcţionare ca şi revocarea.

în situaţia în care pe durata de executare a măsurii asistării zilnice  (care a înlocuit internarea într-un centru educativ) este

comisă de persoana care e!ecută măsura educativă o nouă infracţiune în calitate de autor coautor insti"ator sau complice

după #mplinirea vârstei de 17 ani  instanţa va dispune revenirea asupra înlocuirii ! apoi pentru infracţiunea comisă se va

aplica re"imul sancţionator al ma.orilor prin stabilirea unei pedepse; pedeapsa astfel stabilită se va contopi potrivit re"ulilor 

 prevăzute de art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d) &' cu măsura educativă a internării într-un centru educativ$

2.,. Li*erarea minorului din centrul educativ

n cazul în care pe durata internării într-un centru educativ persoana care a  #mplinit vârsta de 17 ani  aflată în

e!ecutarea măsurii educative a dovedit  interes constant  pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut

 progrese evidente în vederea reinte"rării sociale poate fi liberată de instanţă (măsură facultativă) după e"ecutarea a cel  puţin umătate din durata internării;

- este re"lementată o modalitate de individualizare a e!ecutării măsurii internării într-un centru educativ aplicate

 prin hotărârea definitivă în considerarea comportamentului persoanei internate ma.ore;

16

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 17/32

- este necesar pentru a se dispune liberarea din e!ecutarea măsurii internării într-un centru educativ să fie executată cel  puţin umătate din durata internării şi persoana aflată în executarea măsurii să fi împlinit vârsta de 1# ani ladata pronunţării !otărârii rămase definitive cu privire la liberare;

-potrivit art$ 16 din 2e"ea nr$ *347*61% consiliu educativ, cu participarea .udecătorului de suprave"here a privării de

libertate de la centrul educativ în calitate de preşedinte şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de

 probaţiune de pe lân"ă tribunalul în circumscripţia căruia se află centrul  stabileşte, în prezenţa acesteia dacă

 persoana internată a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut pro"rese în vederea reinte"rării sociale şi formulează propunerea de liberare din centrul educativ. 2a formularea

 propunerii se ţine seama şi de perioadele de internare anterioare; propunerea cuprinsă într-un proces-verbal 

motivat# împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta se înaintează  instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul educativ, corespunzătoare în grad instanţei de executare.   Iacă se

apreciază că minorul nu întruneşte condiţiile pentru a fi dispusă liberarea sa în procesul-verbal se fi!ează un

termen pentru ree!aminarea situaţiei acesteia care nu poate fi mai mare de , luni$ Jotodată comisia comunică

 procesul-verbal  minorului  care are posibilitatea ca în termen de % zile de la aducerea la cunoştinţă sub

semnătură să se adreseze cu cerere de liberare din centrul educativ# instanţei în circumscripţia căreia se află

centrul educativ!

- a evaluarea interesului constant  pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a  progreselor evidente

făcute în vederea reinte"rării sociale se va avea în vedere atât perioada e!ecutată în timpul minoratului cât şi după

ma.orat;

- liberarea dintr-un centru educativ nu poate fi dispusă înainte de împlinirea vârstei de 1# ani;  în cazul minorilor

comportamentul bun pe durata e!ecutării măsurii internării într-un centru educativ poate conduce la înlocuireaacestei măsuri cu asistarea zilnică;

- competenţa de a se pronunţa asupra liberării din centrul educativ aparţine instanţei în circumscripţia teritorială a

căreia se află centrul educativ# corespunzătoare în grad instanţei de executare! instanţa se pronunţă prin sentinţă

care poate fi atacată cu contestaţie în termen de % zile de la comunicare; competenţa soluţionării contestaţiei

aparţine potrivit dispoziţiilor art$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instanţei în circumscripţia teritorială a

căreia se află centrul corespunzătoare în "rad instanţei care a avut competenţa să .udece apelul hotărârii prin care

s-a aplicat măsura educativă; rezultă aşadar că art$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instituie competenţa de

soluţionare a contestaţiei în favoarea curţii de apel în cicumscripţia căreia se află centrul educativ #prin dero"area

de la re"ulile "enerale prevăzute de art$ 4*31 alin$ (3) &'$

-odată cu liberarea din e!ecutarea măsurii asistării zilnice instanţa  trebuie să impună respectarea uneia sau mai multora

dintre obli"aţiile prevăzute de art$ 1*1 &' până la împlinirea duratei măsurii internării;

- dacă obli"aţiile impuse sunt respectate până la împlinirea duratei măsurii internării aceasta se consideră e!ecutată;

- dacă nu sunt respectate obli"aţiile impuse instanţa care a udecai cauza în primă instanţă# la sesizarea procuroruluiori a consilierului de probaţiune# revine asupra liberării *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi dispune

executarea restului rămas neexecutat *la data liberării+ din durata măsurii internării intr-un centru educativ.

-în cazul săvârşirii după liberare a unei noi infracţiuni respectiv a unui concurs (real sau ideal) de infracţiuni până la

împlinirea duratei măsurii internării vor fi incidente dispoziţiile art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d) &' ce re"lementează

 pluralitatea de infracţiuni atunci când una dintre infracţiuni este comisă în minorat iar cealaltă după împlinirea

vârstei de 1 ani iar  nu instituţia revocării li*erării noile infracţiuni fiind comise de un maor.

2.. *ligaţii ce tre*uie impuse #n ca&ul #nlocuirii internării ori li*erării

:dată cu înlocuirea internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice sau odată cu dispunerea liberării din

centrul educativ instanţa  trebuie să impună *măsură obligatorie+ respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele

obli"aţii prevăzute de art$ 1*1 &' (aceleaşi cu cele care pot fi impuse alături de măsurile educative neprivative de

libertate)/

2..1. *ligaţii de a face3

a) să urme&e un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională%

consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte minorul care trebuie să

urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională# primind copia )otărârii udecătoreşti# decide# pe baza

evaluării iniţiale a minorului# cursul ce trebuie urmat şi instituţia din comunitate în care urmează să aibă loc# comunicând 

acestei instituţii o copie de pe dispozitivul )otărârii# precum şi decizia sa! aşadar# consilierul de probaţiune manager de caz 

stabileşte conţinutul concret al acestei obli"aţii în funcţie de evaluarea iniţială a minorului şi de posibilităţile concrete de

e!ecutare e!istente la nivelul comunităţii;

- supraveg!erea şi controlul respectării obligaţiei de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, atât cu privire la minor, cât şi cu privire la instituţia stabilită, se efectuează de serviciul deprobaţiune competent;

- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe careo însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

17

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 18/32

a:) să se pre&inte la serviciul de pro*aţiune la datele fi"ate de acesta%

- e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obli"aţiei stabilit de

către consilierul de probaţiune;

- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

ar) să se supună măsurilor de control tratament sau #ngri$ire medicală.

- în cazul dispunerii acestei obli"aţii o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică de către consilierul de

 probaţiune instituţiei în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală menţionată în

hotărâre;

- instanţa de .udecată trebuie să stabilească instituţia în care persoana suprave"heată urmează a se supune acestor 

măsuri ce au scop curativ; în cazul în care instituţia nu este menţionată în hotărâre  consilierul de probaţiunestabileşte prin decizie instituţia  în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală şi

comunică acesteia copia de pe dispozitivul hotărârii precum şi decizia sa;

- costurile controlului tratamentului sau în"ri.irii medicale sunt acoperite de la bu"etul de stat;

- e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obli"aţiei stabilit de

către consilierul de probaţiune;

- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

Bceste obli"aţii urmăresc în esenţă  reintegrarea socială a minorului   faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii

internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice respectiv care a fost liberat din e!ecutarea măsurii internăriiîntr-un centru educativ$

2..2. *ligaţii de a nu face3

a) să nu depăşească fără acordul serviciului de pro*aţiune limita teritorială sta*ilită de instanţă%

*) să nu se afle #n anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte adunări pu*lice

sta*ilite de instanţă%

- să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu mem*ri de familie ai acesteia cu participanţii la

săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane sta*ilite de instanţă.  având în vedere caracterul "eneral al

obli"aţiilor de 0a nu face dar şi scopul acestora (prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni) instanţa trebuie să

individualizeze în concret conţinutul fiecărei obli"aţii ţinând seama de împre.urările cauzei (de pildă să nu

comunice cu C sau D membrii ai familiei victimei E sau să nu se afle pe stadionul Fhencea din Gucureşti etc$);

n cazul impunerii faţă de minor  a uneiAunor obligaţii de a nu face 4<udecătorul delegat cu executarea trimite o copie

de pe dispozitivul hotărârii definitive următoarelor instituţii sau autorităţi după cum urmează/a) pentru obli"aţia de a nu depăşi fără acordul serviciului de probaţiune limita teritorială stabilită de instanţă

inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte minorul;

 b) pentru obli"aţia de a nu a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte

adunări publice stabilite de instanţă comunicarea se face inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui

circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul celui în care îşi are locuinţa minorul şi pentru

cazurile în care s-a dispus interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii

nspectoratului Feneral al oliţiei omâne;

c) pentru obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu

 participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă comunicarea se face

 persoanelor cu care minorul nu are dreptul să intre în le"ătură ori să se apropie inspectoratului .udeţean de

 poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul celui în a cărui cir cumscripţie îşi

are locuinţa minorul şi pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu domiciliază în

aceeaşi circumscripţie inspectoratelor .udeţene de poliţie de la domiciliul acestora$

2erificarea respectării obligaţiilor  de 3a nu face4 nu cade #n sarcina Serviciului de pro*aţiune ci a autorităţilor sauinstituţiilor  enumerate mai sus# care sunt notificate de către .udecătorul dele"at cu e!ecutarea; în cazul constatării încălcării

unei7unor obli"aţii de 0a nu face autorităţile sau instituţiile competente vor sesiza Herviciul de probaţiune iar nu

 .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

- e!ecutarea obli"aţiilor de 0a nu face începe la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost stabilite;

e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

- pe durata măsurii asistării zilnice (care a înlocuit măsura internării într-un centru educativ) respectiv a liberării din

e!ecutarea măsurii internării într-un centru educativ serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa,dacă/

as) au intervenit motive care .ustifică fie modificarea obli"aţiilor impuse de instanţă fie încetarea e!ecutării unora

dintre acestea;

at)persoana suprave"heată nu respectă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative a asistării zilnice sau nu e!ecută în

condiţiile stabilite obli"aţiile ce îi revin$Iacă nu sunt respectate cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii asistării zilnice sau obli"aţiile impuse  instanţa

care a udecat cauza în primă instanţă, la sesizarea procurorului ori a consilierului de probaţiune# revine asupra înlocuirii 

18

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 19/32

sau liberării  *măsură obligatorie+ şi dispune executarea restului rămas neexecutat *la data înlocuiriAliberării+ din durata

măsurii internării într-un centru educativ.

 &'( nu mai foloseşte instituţia revocării în această ipoteză# ci pe cea a revenirii# care# în esenţă# are aceeaşi logică de

 funcţionare ca şi revocarea.

$.. 4odificarea o*ligaţiilor

- procesul de supraveg)ere a minorului faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ

cu asistarea zilnică# respectiv a persoanei liberate din executarea măsurii internării într-un centru educativ

însoţită de impunerea uneiAunor obligaţii de a face sau a nu face# reglementat de &'(# este unul flexibil# art.

1// &'( prevăzând posibilitatea ca# pe parcursul supraveg)erii# obligaţiile impuse prin )otărârea

 udecătorească definitivă să poată fi modificate de instanţa de executare# în funcţie de progresele înregistrate de

minor# pentru a asigura minorului şanse sporite de îndreptare şi reintegrare socială# fie prin impunerea unor noi

obligaţii care nu fuseseră anterior impuse de instanţă# fie prin modificarea conţinutului obligaţiilor existente prin

 sporireaAdiminuarea condiţiilor de executare *de pildă# când deşi iniţial fusese impusă obligaţia de a nu se afla pe

 stadionul C)encea din Ducureşti# iar ulterior# având în vedere comportamentul persoanei supraveg)eate# instanţa

impune acesteia obligaţia de a nu se afla pe niciunul dintre stadioanele din capitală+!

-dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea principiului intervenţiei adaptate# prin stabilirea şi

continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazului#

- sesizarea instanţei în vederea modificării obligaţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori de udecătorul 

delegat cu executarea (la cererea minorului, părinţilor, tutorelui sau a altei persoane în gria căreia se aflăminorul ori a persoanei vătămate, după consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de probaţiune);

- pe parcursul asistării zilnice sau a liberării se poate dispune de mai multe ori modificarea obli"aţiilor le"ea

neprevăzând în această materie nicio limitare;

nu constituie modificare a obli"aţiilor obţinerea de către minor a  permisiunii în executarea obligaţiilor  prevăzute a art$ 1*1

alin$ (1) lit$ c) şi d) &' (obli"aţia de a nu se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte

adunări publice stabilite de instanţă precum şi obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de

familie ai acesteia cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă)$ ermisiunea poate fi

acordată la solicitarea minorului pentru o perioadă de timp de maxim 7 zile# de consilierul de probaţiune, prin decizie, pentru motive temeinic .ustificate (de pildă participarea minorului la funeraliile unui membru de familie); le"ea nu prevede

cazuri limitative în care se poate dispune permisiunea acestea urmând a fi apreciate in concreto de către consilierul de

 probaţiune. e durata permisiunii prezenţa persoanei suprave"heate în anumite locuri sau luarea le"ăturii cu anumite

 persoane nu reprezintă o încălcare a obli"aţiilor impuse$ Iurata permisiunii se include în termenul de suprave"here;

-deopotrivă dacă instanţa de .udecată a impus în sarcina minorului e!ecutarea obli"aţiei de a nu depăşi fără acordul

serviciului de probaţiune limita teritorială stabilită de instanţă la solicitarea minorului pentru motive obiective

consilierul de probaţiune poate să acorde minorului, prin decizie,  permisiunea de a depăşi limita teritorială

stabilită de instanţă; şi în acest caz nu prevede cazuri limitative în care se poate dispune permisiunea acestea

urmând a fi apreciate in concreio de către consilierul de probaţiuneE# de asemenea faţă de motivele concrete ale

solicitării consilierul de probafiune va stabili şi durata pentru care se acordă permisiunea aceasta nefiind limitată

in timp printr-o dispoziţie le"ală; pe durata permisiunii minorul poate depăşi limita teritorială impusă aceasta

nereprezentând o încălcare a obli"aţiei impuse;

- despre acordarea permisiunii  consilierul de probafiune încunoştinfează,  după caz inspectoratul .udeţean de

 poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul cel în care îşi are locuinţa minorul şi

 pentru cazurile în care s-a dispus interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii

nspectoratul Feneral al oliţiei omâne şi pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu

domiciliază în aceeaşi circumscripţie inspectoratele .udeţene de poliţie de la domiciliul acestora precum şi

 .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

2.(. #ncetarea o*ligaţiilor

- tot ca e!presie a caracterului fle!ibil al procesului de suprave"here art$ 1** &' stipulează că  instanţa deexecutare va dispune încetarea executării uneia7unora dintre obli"aţiile pe care le-a impus prin hotărârea

definitivă atunci când apreciază că faţă de pro"resele înre"istrate de minor menţinerea acestora nu mai este

necesară (de pildă instanţa apreciază că nu mai este necesară şi proporţională cu scopul urmărit restrân"erea

libertăţii de circulaţie a minorului dispunând încetarea obli"aţiei de a nu părăsi teritoriul omâniei);

- dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea  principiului intervenţiei adaptate, prin stabilirea

 şi continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazuluiE#

! sesi&area instanţei de e"ecutare #n vederea #ncetării o*ligaţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori 

de udecătorul delegat cu executarea +la cererea minorului părinţilor tutorelui sau a altei persoane #n gri$acăreia se află minorul ori a persoanei vătămate după consultarea referatului de evaluare #ntocmii de

consilierul de pro*aţiune)%

19

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 20/32

 pe parcursul asistării zilnice (care a înlocuit internarea într-un centru educativ) respectiv al liberării se poate dispune de mai

multe ori încetarea e!ecutării unor obli"aţii le"ea neprevăzând în această materie nicio limitare$

2.7. Sc'im*area regimului de e"ecutare

- dacă în cursul e!ecutării măsurii internării într-un centru educativ persoana internată care a #mplinit vârsta de 17 ani  are

un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane

internate instanţa poate dispune +măsură facultativă nu o*ligatorie)

continuarea e!ecutării măsurii educative într-un penitenciar;

- prin schimbarea re"imului de e!ecutare măsura educativă privativă de libertate nu îşi schimbă natura .uridică nefiind vorba

de o transformare a acesteia într-o pedeapsă ci se schimbă numai locul unde urmează a fi e!ecutată;

- nu se va putea dispune schimbarea re"imului de e!ecutare dacă persoana internată este încă minoră;

- potrivit art$ 1* alin$ (*) din 2e"ea nr$ *347*61% prin comportament care influenţează negativ sau împiedică procesul de

recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate# se înţelege

au) iniţierea de acţiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul său constant precum şi a altor persoane internate de a participa

la cursuri de instruire şcolară şi formare profesională la pro"rame de educaţie asistenţă psiholo"ică şi asistenţă socială

specifică;

av) introducerea deţinerea sau traficul de arme materiale e!plozive dro"uri substanţe to!ice sau alte obiecte şi substanţe care

 pun în pericol si"uranţa centrului a misiunilor sau a persoanelor;

aK) nerespectarea interdicţiilor prevăzute de art$ * lit$ a)-c) din 2e"ea nr$ *347*61% =a e!ercitarea sau încercarea de e!ercitarede acte de violenţă asupra personalului persoanelor care e!ecută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită asupra

celorlalte persoane condamnate precum şi asupra oricăror alte persoane;   b+ or"anizarea spri.inirea sau participarea la

revolte răzvrătiri acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente în "rup de natură să pericliteze ordinea

disciplina şi si"uranţa penitenciarului; c+ iniţierea sau participarea la acte de sustra"ere de la e!ecutarea pedepselor privative

de libertate;

a!) nerespectarea în mod repetat a interdicţiilor prevăzute de art$ * lit$ f) şi h) din 2e"ea nr$ *347*61%   2B+  insti"area altor 

 persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare/ )+ sustra"erea sau distru"erea unor bunuri sau valori de la locul de

muncă ori aparţinând penitenciarului personalului persoanelor care e!ecută activităţi în penitenciar sau se află în vizită

 precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane inclusiv celor condamnate

consiliul educativ cu participarea $udecătorului de supraveg'ere a privării de li*ertate #n calitate de preşedinte şi a

asistentului social din oficiu sau la sesi&area comisiei de disciplină anali&ea&ă situaţia persoanei internate care a

săvârşii una din faptele menţionate #n pre&enţa acesteia şi  poate propune continuarea e"ecutării măsurii educative

privative de li*ertate #n penitenciar% procesul!ver*al ce conţine propunerea motivată de continuare a e"ecutăriimăsurii educative privative de li*ertate #n penitenciar #mpreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate

 #n acesta se #naintea&ă instanţei din circumscripţia teritorială în care se aflăcentrul, corespunzătoare în grad instanţei de executare competente după ce acesta a fost comunicat persoanei internate; instanţa poate consulta dosarul individual al

 persoanei aflate în centru educativ sau poate solicita copii ale actelor şi documentelor din acesta; instanţa se pronunţă prin

sentinţă definitivă$

§. -nternarea #ntr!un centru de detenţie

.1. 6oţiune. Condiţii

- este măsura educativă privativă de libertate constând în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea

minorilor cu re"im de pază şi suprave"here (centru de detenţie) unde va urma pro"rame intensive de reinte"rare socială

 precum şi pro"rame de pre"ătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale;- măsura internării într-un centru de detenţie se poate dispune atunci când în raport cu "ravitatea infracţiunii săvârşite şi cu

 periculozitatea infractorului evaluată potrivit criteriilor "enerale prevăzute de art$ +4 alin$ (1) lit$ a)-") &' instanţa

apreciază că se impune privarea de libertate a infractorului care  la data săvârşirii infracţiunii# avea vârsta cuprinsă între 1"

 şi 18 ani şi care/

(i) a comis o nouă infracţiune pe parcursul executării unei măsuri educative (privativă sau neprivativă de libertate)aplicate printr-o !otărâre definitivă;

- prin comparaţie cu re"imul sancţionator al ma.orilor aceasta este o formă de 0recidivă postcondamnatorie a minorului

delincvent;

- pentru infracţiunea comisă anterior  instanţa trebuie să fi dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri educative

 privative sau neprivative de libertate; este posibil ca măsura educativă să fi fost dispusă prin hotărâre definitivă pentru

sancţionarea unui concurs de infracţiuni; noua infracţiune este comisă pe parcursul e!ecutării măsurii educative aplicate prin

hotărârea definitivă;

- nu prezintă importanţă "ravitatea infracţiunii comise anterior# nici dacă aceasta a fost comisă cu intenţie praeterintenţie sau

din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice şi nici dacă infracţiunea a rămas în faza tentativei sau afost consumată ori epuizată; deopotrivă nu prezintă importanţă dacă infracţiunea nou- comisă a rămas în faza tentativei sau

2

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 21/32

a fost consumată ori epuizată ori dacă a fost săvârşită cu intenţie praeterintenţie sau din culpă ori în calitate de autor

coautor insti"ator sau complice;

- pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea nou-comisă poate să fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa închisorii

de până la + ani ori numai pedeapsa închisorii de până la + ani; în ipoteza în care fapta a rămas în faza tentativei prezintă

importanţă pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea consumată; dacă pedeapsa prevăzută de le"e este închisoarea de +

ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă este incident cazul de la  pct. *iii+ de mai .os;

a+ instanţa căreia îi revine competenţa să dispună luarea măsurii internării într-un centru de detenţie în acest 

caz este instanţa care udecă noua infracţiunea mai săvârşit o infracţiune pentru care i s-a aplicat prin

)otărâre definitivă o măsură educativă *privativă sau neprivativă de libertate+ ce a fost executată!

- prin comparaţie cu re"imul sancţionator al ma.orilor aceasta este o formă de 0recidivă poste!ecutorie a minorului

delincvent;

- pentru  infracţiunea comisă anterior  instanţa trebuie să fi dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri

educative privative sau neprivative de libertate; este posibil ca măsura educativă să fi fost dispusă prin hotărâre

definitivă pentru sancţionarea unui concurs de infracţiuni;  noua infracţiune este comisă după e!ecutarea măsurii

educative aplicate prin hotărârea definitivă;

- nu prezintă importanţă "ravitatea  infracţiunii comise anterior#  nici dacă aceasta a fost comisă cu intenţie

 praeterintenţie sau din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice şi nici dacă a rămas în faza

tentativei sau a fost consumată ori epuizată; deopotrivă nu prezintă importanţă dacă infracţiunea nou-comisă  a

rămas în faza tentativei sau a fost consumată ori epuizată ori dacă a fost săvârşită cu intenţie praeterintenţie sau

din culpă ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice;

- pedeapsa prevăzută de le"e  pentru infracţiunea nou-comisă  poate să fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa închisorii de până la + ani ori numai pedeapsa închisorii de până la + ani; în ipoteza în care fapta a rămas

în faza tentativei prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea consumată; dacă pedeapsa

 prevăzută de le"e este închisoarea de + ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă este incident cazul de la pct. *iii+

de mai .os;

a;+ a comis o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa înc)isorii de 0 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

- se va avea în vedere pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea fapt consumat;

- nu prezintă importanţă forma de vinovăţie cu care minorul a comis infracţiunea (intenţie praeterintenţie sau

culpă) nici dacă aceasta a rămas în faza tentativei sau a fost consumată ori epuizată şi nici dacă acestuia i-a mai

fost aplicată anterior vreo măsură educativă (privativă sau neprivativă de libertate)

 @a executarea măsurii internării într-un centru de detenţie se poate aunge şi în ipoteza înlocuiri unei măsuri educative

neprivative de libertate dispuse printr-o )otărâre definitivă cu măsura internării într-un centru de detenţie# dacă se constată

comiterea de minorul aflat #n e"ecutarea unei măsuri educative neprivative de li*ertate a unei noi infracţiuni +#n

timpul minorităţii) sau $udecarea ulterioară a acestuia pentru o infracţiune concurentă +c'iar şi #n ipote&a #n care #ncadrul pluralităţii de infracţiuni se regăseşte şi o faptă săvârşită după #mplinirea vârstei de 17 ani)%

internarea într-un centru de detenţie mai poate fi dispusă şi în ipoteza în care instanţa decide  înlocuirea măsurii internării

într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenţie dacă în perioada internării într-un centru educativ

minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este udecat pentru o infracţiune concurentă  săvârşită anterior;

-internarea într-un centru de detenţie se dispune pe o perioadă   determinată# cuprinsă între $ şi 7 ani, dacă pentru

infracţiunea comisă le"ea prevede pedeapsa închisorii mai mică de *6 de ani respectiv  între 7 şi 17 ani  în /azul în

care pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de *6 de ani sau mai mare ori

detenţiunea pe viaţă$ nstanţa va avea în vedere la individualizarea duratei internării într-un centru de detenţie

criteriile "enerale de individualizare prevăzute de art$ +4 alin$ (1) &';

-măsura internării într-un centru de detenţie se va e!ecuta fie înainte fie după împlinirea vârstei de 1 ani fie atât

înainte cât şi după împlinirea vârstei de 1 ani în funcţie de data rămânerii definitive a hotărârii .udecătoreşti;

aşadar instanţa de .udecată nu va menţiona în minută că internarea într-un centru de detenţie se dispune până laîmplinirea vârstei de 1 ani;

- în principiu măsura internării într-un centru de detenţie urmează a fi aplicată în ipotezele în care instanţa se

orienta în temeiul vechiului 'oc penal către aplicarea pedepsei închisorii cu e!ecutare în re"im de detenţie;

-după rămânerea definitivă a !otărâri udecătoreşti punerea în executare a internării într-un centru de detenţie se face de udecătorul delegat cu executarea prin trimiterea unei copii de pe !otărâre organului de polifie de lalocul unde se află minorul (organul de poliţie în circumscripţia căruia la momentul rămânerii definitive a!otărârii udecătoreşti locuieşte în fapt minorul), când acesta este liber, ori comandantului locului de deţinere,când acesta este arestat preventiv;

- odată cu punerea în e!ecutare a măsurii educative a internării minorului într-un centru de detenţie   udecătorul delegat cu executarea va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara; conţinutul ordinului

de interzicere de a părăsi ţara al minorului este similar cu cel al ordinului corespunzător emis în cazul e!ecutării

 pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă (art$ 333 &') iar punerea în e!ecutare presupune aceleaşi activităţi

 prevăzute de art$ 33,-33+ &';

- re"imurile de e!ecutare a măsurii educative a internării intr-un centru de detenţie sunt bazate pe sistemele pro"resiv şi re"resiv persoanele internate trecând dmir-un re"im în altul în condiţiile prevăzute de aceeaşi le"e;

21

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 22/32

- re"imurile de e!ecutare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie se diferenţiază în raport cu

"radul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanei internate precum şi cu modul şi locul de or"anizare şi

desfăşurare a activităţilor$ 2e"ea prevede următoarele re"imuri de e!ecutare a măsurii internării într-un centru de

detenţie/

a+ regimul înc)is!

- se aplică persoanei internate pentru o perioadă mai mare de % ani$ n mod e!cepţional natura şi modul de săvârşire

a infracţiunii persoana internatului precum şi comportarea acestuia până la stabilirea re"imului de e!ecutare pot

determina includerea în re"imul deschis;

- persoanele internate care e!ecută măsura educativă în re"im închis sunt cazate de re"ulă în comun desfăşoară

activităţi de instruire şcolară şi formare profesională educative culturale moral-reli"ioase de asistenţa

 psiholo"ică şi asistenţă socială specifică şi prestează muncă în "rupuri în interiorul centrului sub suprave"here

iar în e!teriorul centrului sub pază şi suprave"here continuă cu aprobarea directorului centrului$

- se aplică persoanei internate pentru o perioadă mai mică de % ani$ n mod e!cepţional natura şi modul de săvârşire a

infracţiunii persoana internatului precum şi comportarea acestuia până la stabilirea re"imului de e!ecutare pot determina

includerea în re"imul închis;

- persoanele internate care e!ecută măsura educativă în re"im deschis sunt cazate în comun se pot deplasa neînsoţite în zone

din interiorul centrului stabilite prin re"ulamentul de ordine interioară desfăşoară activităţi de instruire şcolară şi formare

 profesională educative culturale moral-reli"ioase de asistenţa psiholo"ică şi asistenţă socială specifică şi prestează muncă

în spaţii din interiorul centrului care rămân deschise în timpul zilei iar în afara centrului însoţite de personal al centrului cu

aprobarea directorului$

.2. 5relungirea internării #ntr!un centru de detenţie

- dacă în perioada internării într-un centru de detenţie  minorul   săvârşeşte o nouă infracţiune sau este udecat pentru o

infracţiune concurentă săvârşită anterior instanţa va dispune prelungirea măsurii internării  *măsură obligatorie+# fără a

depăşi maximul prevăzut în art. 1/7 alin. */+ &'(  (3 ani, dacă pentru infracţiunea comisă le"ea prevede pedeapsa închisorii

mai mică de *6 de ani respectiv 17 ani, în cazul în care pedeapsa prevăzută de le"e pentru infracţiunea săvârşită este închi-

soarea de *6 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă)  determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele

 prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite!

- în mod întemeiat s-a arătat în doctrină1 că în ipoteza în care infracţiunea săvârşită anterior ori cea săvârşită în timpul

internării într-un centru de detenţie nu atra"e schimbarea limitelor măsurii educative de la * la 3 ani prelun"irea va putea

avea loc până la maximul special de 7 ani# iar dacă acesta era de.a atins de la început prelun"irea nu mai poate avea loc; în

continuare s-a subliniat că în situaţia în care infracţiunea concurentă comisă anterior ori cea săvârşită în timpul internării

atra"e schimbarea limitelor măsurii în sensul că  acestea devin între 7 şi 17 ani# se va dispune măsura internării între noile

limite iar în durata acesteia va intra şi perioada e!ecutată până la data hotărârii;

- Ie pildă în cazul în care minorul care se afla în e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie dispusă

 pentru o perioadă de * ani comite o nouă infracţiune pentru care le"ea prevede pedeapsa închisorii de la % la 16

ani prelun"irea internării se va putea dispune până la limita ma!imă de 3 ani iar dacă pedeapsa prevăzută de le"e

este închisoarea de la 16 la *6 de ani prelun"irea se va putea dispune până la limita de 13 ani; tot astfel în cazul în

care minorul care se afla în e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie dispusă pentru o perioadă de ,

ani comite o nouă infracţiune pentru care le"ea prevede pedeapsa închisorii de la % la 16 ani prelun"irea internării

se va putea dispune până la limita ma!imă de 13 ani care va fi dată de ma!imul special al pedepsei închisorii

 prevăzut de le"e pentru infracţiunea pentru care se dispusese anterior internarea într-un centru de detenţie);

 prelun"irea măsurii internării va fi dispusă de instanţă şi atunci când în perioada internării într-un centru de

detenţie minorul a comis un concurs (real sau ideal) de infracţiuni sau este .udecat pentru un concurs (real sau

ideal) de infracţiuni comise anterior;

- din durata măsurii internării într-un centru de detenţie astfel cum a fost prelun"ită se deduce perioada e!ecutată

de.a până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus prelun"irea;

- dacă noua infracţiune respectiv concursul (real sau ideal) de infracţiuni este comis în timp ce minorul se afla într-un centru de detenţie dar după împlinirea vârstei de 1 ani vor fi incidente dispoziţiile art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d)

 &' ce re"lementează pluralitatea de infracţiuni atunci când una dintre infracţiuni este comisă în minorat iar 

cealaltă după împlinirea vârstei de 1 ani iar nu instituţia prelungirii internării într-un centru de detenţie.

- instanţă competentă să dispună prelun"irea măsurii educative este instanţa căreia îi revine competenţa să .udece

noua infracţiune sau infracţiunea concurentă săvârşită anterior$

.. #nlocuirea internării #ntr!un centru detenţie cu măsura asistării &ilnice

n cazul în care pe durata internării într-un centru de detenţie minorul a dovedit interes constant   pentru însuşirea

cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut  progrese evidente în vederea reinte"rării sociale după e!ecutarea a cel puţin

 umătate din durata internării# instanţa poate dispune *măsură facultativă+ înlocuirea internării într-un centru de detenţiecu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de luni-,

- este re"lementată o modalitate de reindividualizare a naturii măsurii educative aplicate prin hotărârea definitivă pe

 parcursul e!ecutării acesteia în considerarea comportamentului minorului;

22

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 23/32

- este necesar pentru a se dispune înlocuirea internării într-un centru de detenţie cu măsura educativă a asistării

zilnice ca minorul să fi executat cel puţin umătate din durata internării într-un centru de detenţie şi să nu fi împlinit vârsta de 1# ani la data pronunţării !otărârii rămase definitive;

-dacă minorul a împlinit vârsta de 1 ani pe parcursul e!ecutării măsurii educative privative de libertate sau pe

 parcursul procedurii de înlocuire a acesteia cu asistarea zilnică înlocuirea nu va putea fi dispusă putând fi

incidenţă în cauză doar liberarea din e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie;

 potrivit art$ 1+< din 2e"ea nr$ *347*61% comisia pentru stabilirea, individualizarea şi sc!imbarea regimului de executarea măsurii internării, cu participarea .udecătorului de suprave"here a privării de libertate la centrul de detenţie în calitate de

 preşedinte şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiunepe lân"ă tribunalul în circumscripţia căruia

se află centrul stabileşte dacă minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a

făcut pro"rese în vederea reinte"rării sociale în prezenţa acestuia  şi formulează propunerea de înlocuire a internării într-un centru de detenţie cu măsura educativă a asistării zilnice. 2a formularea propunerii se ţine seama şi de perioadele de

internare anterioare$ Iacă se apreciază că se impune înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice  propunerea

cuprinsă într-un proces-verbal motivat# împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta se înaintează

instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare;

în cazul în care comisia constată că minorul nu întruneşte condiţiile pentru a fi dispusă înlocuirea măsurii internării în

centrul educativ cu aceea a asistării zilnice  in procesul-verbal se fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei acesteia#

care nu poate fi mai mare de " luni.  Jotodată comisia comunică procesul-verbal minorului care are posibilitatea ca în

termen de % zile de la aducerea la cunoştinţă sub semnătură să se adreseze cu cerere de înlocuire a măsurii internării în

centrul de detenţie cu măsura educativă a asistării zilnice instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul de

detenţie# corespunzătoare în grad instanţei de executare!

- competenţa de a se pronunţa asupra înlocuirii aparţine instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se aflăcentrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare ; instanţa se pronunţă prin sentinţă care poate

fi atacată cu contestaţia în termen de % zile de la comunicare; competenţa soluţionării contestaţiei aparţine potrivit

dispoziţiilor art$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se află centrul

corespunzătoare în "rad instanţei care a avut competenţa să .udece apelul hotărârii prin care s-a aplicat măsura

educativă; rezultă aşadar că an$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instituie competenţa de soluţionare a

contestaţiei în favoarea curţii de apel în circumscripţia căreia se află centrul de detenţie #prin dero"area de la

re"ulile "enerale prevăzute de art$ 4*31 alin$ (3) &'$

-instanţa va proceda la individualizarea concretă a duratei măsurii educative a asistării zilnice care va fi impusă  pentru

o perioadă egală cu durata internării într-un centru de detenţie rămase neexecutate# dar nu mai mult de $ luni!

-odată cu  înlocuirea internării într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice  instanţa  trebuie să impunărespectarea uneia sau mai multora dintre obli"aţiile prevăzute de art$ 1*1 &' până la împlinirea duratei măsurii

internării;

- dacă minorul respectă obli"aţiile impuse şi nu mai comite vreo altă infracţiunii măsura educativă se consideră

e!ecutată;

- dacă minorul nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii asistării zilnice sau obli"aţiile impuse

instanţa  care a udecat cauza în primă instanţă, la sesizarea procurorului ori a consilierului de probaţiune,revine asupra înlocuirii *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi dispune executarea restului rămas neexecutat 

*la data înlocuirii+ din durata măsurii internării într-un centru de detenţie.

în cazul în care pe durata de executare a măsurii asistării zilnice  (care a înlocuit internarea într-un centru de detenţie)

minorul comite în calitate de autor coautor insti"ator sau complice o nouă infracţiune sau un concurs (real sau ideal) de

infracţiuni #indiferent de "ravitatea infracţiunii ori de pedeapsa prevăzută de le"e sau de forma de vinovăţie cu care a fost

săvârşit comisă (intenţie praeterintenţie sau din culpă) ori de forma acesteia (tentativă infracţiune fapt consumat sau

epuizat) instanţa căreia îi revine competenţa să udece noua infracţiune săvârşită de minor va dispune revenirea asupraînlocuirii ( măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi apoi# în funcţie de particularităţile cauzei va dispune

! e"ecutarea restului rămas nee"ecutat +la data #nlocuirii) din durata măsurii internării iniţiale #ntr!un centru

de detenţie%

! prelungirea duratei internării #ntr!un centru de detenţie tară a depăşi ma"imul prevă&ut #n art. 12 alin. +2)

6C5 +  ani, dacă pentru infracţiunea comisă legea prevede pedeapsa #nc'isorii mai mică de 29 de ani

respectiv 17 ani, #n ca&ul #n care pedeapsa prevă&ută de lege pentru infracţiunea săvârşită este #nc'isoarea

de 29 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă) determinat #n raport cu pedeapsa cea mai grea dintre

cele prevă&ute de lege pentru infracţiunile săvârşite

 &'( nu mai foloseşte instituţia revocării în această ipoteză# ci pe cea a revenirii# care# în esenţă# are aceeaşi logică de funcţionare ca

 şi revocarea.

az) în situaţia în care pe durata de executare a măsurii asistării zilnice  (care a înlocuit internarea într-un centru de

detenţie) este comisă de persoana care e!ecută măsura educativă o nouă infracţiune în calitate de autor coautor 

insti"ator sau complice după #mplinirea vârstei de 17 ani instanţa va dispune revenirea asupra înlocuirii; apoi,

 pentru infracţiunea comisă se va aplica re"imul sancţionator al ma.orilor prin stabilirea unei pedepse; pedeapsaastfel stabilită se va contopi potrivit re"ulilor prevăzute de art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d) &' cu măsura educativă a

internării într-un centru detenţie;

23

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 24/32

.,. Li*erarea minorului din centrul de detenţie

în cazul în care pe durata internării într-un centru de detenţie persoana care a  #mplinit vârsta de 17 ani  aflată  #n

e!ecutarea măsurii educative a dovedii  interes constant   pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut

 progrese evidente în vederea reinte"rării sociale poate fi liberată de instanţă ( măsură facultativă) după e"ecutarea a  cel  puţin umătate din durata internării;

 ba) este re"lementată o modalitate de individualizare a e!ecutării măsurii internării într-un centru detenţie aplicate prin

hotărârea definitivă în considerarea comportamentului persoanei internate ma.ore; bb) este necesar pentru a se dispune liberarea din e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie să  fi fost 

executată cel puţin umătate din durata internării şi persoana aflată în executarea măsurii să fi împlinit vârstade 1# ani la data pronunţării !otărârii rămase definitive cu privire la liberare;

 potrivit art$ 16 din 2e"ea nr$ *347*61%  comisia pentru stabilirea, individualizarea şi sc!imbarea regimului de executarea măsurii internării, cu participarea .udecătorului de suprave"here a privării de libertate de la centrul de detenţie în calitate

de preşedinte şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de proba ţiune de pe lân"ă tribunalul în circumscripţia

căruia se află centrul stabileşte.  în prezenţa acesteia dacă persoana internată a dovedit interes constant pentru însuşirea

cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut pro"rese în vederea reinte"rării sociale şi formulează propunerea de liberaredin centrul de deten=ie.  2a formularea propunerii se ţine seama şi de perioadele de internare anterioare;   propunerea

cuprinsă intr-un proces-verbal motivat# împreună cu documentele care atestă menţiunile consemnate în acesta se înaintează

instanţei în a cărei circumscripţie teritorială  se află centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare.Iacă se apreciază că minorul nu întruneşte condiţiile pentru a fi dispusă liberarea sa în procesul-verbal se fi!ează un termen

 pentru ree!aminarea situaţiei acestuia care nu poale fi mai mare de , luni$ Jotodată comisia comunică procesul-verbalminorului care are posibilitatea ca în termen de % zile de ia aducerea la cunoştinţă sub semnătură$ să se adreseze cu cerere

de liberare din centrul de detenţie instanţei în circumscripţia căreia se află centrul educativ.

- la evaluarea  interesului constant  pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi progreselor evidente  făcute în

vederea reinte"rării sociale se va avea în vedere atât perioada e!ecutată în timpul minoratului cât şi după ma.orat;

- liberarea dintr-un centru de detenţie  nu poate fi dispusă înainte de împlinirea vârstei de 1# ani,   în cazul minorilor 

comportamentul bun pe durata e!ecutării măsurii internării într-un centru de detenţie poate conduce la înlocuirea acestei

măsuri cu asistarea zilnică;

- competenţa de a se pronunţa asupra liberării aparţine  instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se află centrul dedetenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare; instanţa se pronunţă prin sentinţă care poate fi atacată cu

contestaţia în termen de % zile de la comunicare; competenţa soluţionării contestaţiei aparţine potrivit dispoziţiilor art$ 11

alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instanţei în circumscripţia teritorială a căreia se află centrul corespunzătoare în "rad

instanţei care a avut competenţa să .udece apelul hotărârii prin care s-a aplicat măsura educativă; rezultă aşadar că art$ 11

alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instituie competenţa de soluţionare a contestaţiei în favoarea curţii de apel în circumscripţiacăreia se află centrul de detenţie #prin dero"area de la re"ulile "enerale prevăzute de art$ 4*3 1 alin$ (3) &';

- odată cu liberarea din e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie instanţa  trebuie să impună respectarea uneia

sau mai multora dintre obli"aţiile prevăzute de art$ 1*1 &' până la împlinirea duratei măsurii internării;

- dacă obli"aţiile impuse sunt respectate până la împlinirea duratei măsurii internării aceasta se consideră e!ecutată;

- dacă nu sunt respectate obli"aţiile impuse instanţa care a udecat cauza în primă instanţă, la sesizarea procurorului ori aconsilierului de probaţiune, revine asupra liberării  *măsură obligatorie# iar nu facultativă+ şi dispune executarea restului

rămas neexecutat *la data liberării+ din durata măsurii internării într-un centru de detenţie-#

în cazul săvârşirii după liberare a unei noi infracţiuni respectiv a unui concurs (real sau ideal) de infracţiuni până la

împlinirea duratei măsurii internării vor fiincidente dispoziţiile art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d) &' ce re"lementează pluralitatea

de infracţiuni atunci când una dintre infracţiuni este comisă în minorat iar cealaltă după împlinirea vârstei de 1 ani iar nu

instituţia revocării liberării noile infracţiuni fiind comise de un ma.or$

.. *ligaţii ce tre*uie impuse #n ca&ul #nlocuirii internării ori li*erării

:dată cu înlocuirea internării într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice sau odată cu dispunerea liberării din

centrul de detenţie# instanţa trebuie să impună *măsură obligatorie+ respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele

obli"aţii prevăzute de art$ 1*1 &' (aceleaşi cu cele care pot fi impuse alături de măsurile educative neprivative de

libertate)/

%$3$1$ :bli"aţii de 0a face

!să urme&e un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională%

bc) consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune în a cărui circumscripţie locuieşte minorul caretrebuie să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, primind copia !otărârii  udecătoreşti, decide, pe baza evaluării iniţiale a minorului, cursul ce trebuie urmat şi instituţia din comunitateîn care urmează să aibă loc, comunicând acestei instituţii o copie de pe dispozitivul !otărârii, precum şi deciziasa; aşadar, consilierul de probaţiune manager de caz stabileşte conţinutul concret al acestei obligaţii în funcţiede evaluarea iniţială a minorului şi de posibilităţile concrete de executare existente la nivelul comunităţii;

bd) supraveg!erea şi controlul respectării obligaţiei de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, atât cu privire la minor, cât şi cu privire la instituţia stabilită, se efectuează de serviciul de probaţiune competent,

24

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 25/32

 be) e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

!să se pre&inte la serviciul de pro*aţiune la datele fi"ate de acesta%

 bf) e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinu tului concret al obli"aţiei stabilit de

către consilierul de probaţiune;

 b") e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$!să se supună măsurilor de control tratament sau #ngri$ire medicală.

 bh) în cazul dispunerii acestei obli"aţii o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică de către consilierul de

 probaţiune instituţiei în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală menţionată în

hotărâre;

instanţa de .udecată trebuie să stabilească instituţia în care persoana suprave"heată urmează a se supune acestor măsuri ce au

scop curativ; în cazul în care instituţia nu este menţionată în hotărâre   consilierul de probaţiune stabileşte prin decizieinstituţia  în care urmează să aibă loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medicală şi comunică acesteia copia de pe

dispozitivul hotărârii precum şi decizia sa;

- costurile controlului tratamentului sau în"ri.irii medicale sunt acoperite de la bu"etul de stat;

-e!ecutarea obli"aţiei începe la data aducerii la cunoştinţa minorului a conţinutului concret al obli"aţiei stabilit de către

consilierul de probaţiune;- e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept la data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

Bceste obli"aţii urmăresc în esenţă reintegrarea socială a minorului faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării

într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice respectiv care a fost liberat din e!ecutarea măsurii internării într-un

centru de detenţie$

..2. *ligaţii de a nu face3

*i) să nu depăşească fără acordul serviciului de pro*aţiune limita teritorială sta*ilită de instanţă%

*$) să nu se afle #n anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori -a alte adunări pu*lice

sta*ilite de instanţă%

*;) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu mem*ri de familie ai acesteia cu participanţii la

săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane sta*ilite de instanţă.

- având în vedere caracterul "eneral al obli"aţiilor de 0a nu face dar şi scopul acestora (prevenirea săvârşirii de

noi infracţiuni) instanţa trebuie să individualizeze în concret conţinutul fiecărei obli"aţii ţinând seama de

împre.urările cauzei (de pildă să nu comunice cu C sau D membrii ai familiei victimei E sau să nu se afle pe

stadionul Fhencea din Gucureşti etc$);

n cazul impunerii faţă de minor  a uneiAunor obligaţii de a nu face Budecătorul delegat cu executarea trimite o copie

de pe dispozitivul hotărârii definitive următoarelor instituţii sau autorităţi după cum urmează/

*$4$ pentru obli"aţia de a nu depăşi fără acordul serviciului de probaţiune limita teritorială stabilită de instanţă

inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte minorul;

*$3$ pentru obli"aţia de a nu a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte adunări

 publice stabilite de instanţă comunicarea se face inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi

are domiciliul precum şi dacă este cazul celui în care îşi are locuinţa minorul şi pentru cazurile în care s-a dispus

interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii nspectoratului Feneral al oliţiei

omâne;

 pentru obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu participanţii la

săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă comunicarea se face persoanelor cu care minorul nu aredreptul să intre în le"ătură ori să se apropie inspectoratului .udeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul

 precum şi dacă este cazul celui în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul şi pentru cazurile în care victima sau

 persoanelstabilite de instanţă nu domiciliază în aceeaşi circumscripţie inspectoratelor .udeţene de poliţie de la domiciliul

acestora$

erificarea respectării obligaţiilor de a nu face  nu cade #n sarcina Serviciului de pro*aţiune ci a  autorităţilor sau

instituţiilor enumerate mai sus# care sunt notificate de către .udecătorul dele"at cu e!ecutarea; în cazul constatării încălcării

unei7unor obli"aţii de 0a nu face autorităţile sau instituţiile competente vor sesiza Herviciul de probaţiune iar nu

 .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

-e!ecutarea obli"aţiilor de 0a nu face începe la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost stabilite;

e!ecutarea obli"aţiei încetează de drept a data e!ecutării sau considerării ca e!ecutată a măsurii educative pe care

o însoţeşte respectiv din care s-a dispus liberarea$

- pe durata măsurii asistării zilnice (care a înlocuit măsura internării într-un centru de detenţie) respectiv a liberării

din e!ecutarea măsurii internării într-un centru de detenţie  serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizezeinstanţa dacă/

25

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 26/32

 bl) au intervenit motive care .ustifică fie modificarea obli"aţiilor impuse de instanţă fie încetarea e!ecutării unora

dintre acestea;

 bm) persoana suprave"heată nu respectă condiţiile de e!ecutare a măsurii educative a asistării zilnice sau nu e!ecută în

condiţiile stabilite obli"aţiile ce îi revin$

Iacă nu sunt respectate cu rea-credinţă condiţiile de e!ecutare a măsurii asistării zilnice sau obli"aţiile impuse

instanţa care a udecat cauza în primă instanţă,  la sesizarea procurorului ori a consilierului de probaţiune# revine asupra

înlocuirii sau liberării  *măsură obligatorie+ şi dispune executarea restului rămas neexecutat *la data înlocuiriAliberării+ dindurata măsurii internării într-un centru de detenţie.

 &'( nu mai foloseşte instituţia revocării în această ipoteză# ci pe cea a revenirii# care# în esenţă# are aceeaşi logică de

 funcţionare ca şi revocarea.

.0. 4odificarea o*ligaţiilor

- procesul de supraveg)ere a minorului faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de

detenţie cu asistarea zilnică# respectiv a persoanei liberate din executarea măsurii internării într-un centru de

detenţie însoţită de impunerea uneiAunor obligaţii de a face sau a nu face# reglementat de &'(# este unul 

 flexibil# art. 1// &'( prevăzând posibilitatea ca# pe parcursul supraveg)erii# obligaţiile impuse prin )otărârea

 udecătorească definitivă să poată fi modificate de instanţa de executare# în funcţie de progresele înregistrate de

minor# pentru a asigura minorului şanse sporite de îndreptare şi reintegrare socială# fie prin impunerea unor noi

obligaţii care nu fuseseră anterior impuse de instanţă# fie prin modificarea conţinutului obligaţiilor existente prin

 sporireaAdiminuarea condiţiilor de executare *de pildă# când deşi iniţial fusese impusă obligaţia de a nu se afla pe

 stadionul C)encea din Ducureşti# iar ulterior# având în vedere comportamentul persoanei supraveg)eate# instanţa

impune acesteia obligaţia de a nu se afla pe niciunul dintre stadioanele din capitală+!

- dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea principiului intervenţiei adaptate# prin stabilirea şi

continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazului!

- sesizarea instanţei în vederea modificării obligaţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori de udecătorul delegat cu executarea (la cererea minorului, părinţilor, tutorelui sau a altei persoane în gria căreia se află minorul ori a persoanei vătămate, după consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de probaţiune);

- pe parcursul asistării zilnice sau a liberării se poate dispune de mai multe ori modificarea obli"aţiilor le"ea neprevăzând în

această materie nicio limitare;

- nu constituie modificare a obli"aţiilor obţinerea de către minor a permisiunii în executarea obligaţiilor  prevăzute la art$ 1*1

alin$ (1) lit$ c) şi d) &' (obli"aţia de a nu se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive culturale ori la alte

adunări publice stabilite de instanţă precum şi obli"aţia de a nu se apropia şi de a nu comunica cu victima sau cu membri de

familie ai acesteia cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă)$ ermisiunea poate fi

acordată la solicitarea minorului pentru o perioadă de timp de maxim 7 zile# de consilierul de probaţiune, prin decizie, pentru motive temeinic .ustificate (de pildă participarea minorului la funeraliile unui membru de familie); le"ea nu prevede

cazuri limitative în care se poate dispune permisiunea acestea urmând a fi apreciate in concreto de către consilierul de

 probaţiune. e durata permisiunii prezenţa persoanei suprave"heate în anumite locuri sau luarea le"ăturii cu anumite

 persoane nu reprezintă o încălcare a obli"aţiilor impuse$ Iurata permisiunii se include în termenul de suprave"here;

- deopotrivă dacă instanţa de .udecată a impus în sarcina minorului e!ecutarea obli"aţiei de a nu depăşi fără acordul

serviciului de probaţiune limita teritorială stabilită de instanţă la solicitarea minorului pentru motive obiective  consilierul de probaţiune1 poate să acorde minorului, prin decizie, permisiunea de a depăşi limita teritorială stabilită de instanţă; şi în

acest caz nu prevede cazuri limitative în care se poate dispune permisiunea acestea urmând a fi apreciate  in concreto de

către consilierul de probaţiune; de asemenea faţă de motivele concrete ale solicitării consilierul de probaţiune va stabili şi

durata pentru care se acordă permisiunea aceasta nefiind limitată în timp printr-o dispoziţie le"ală; pe durata permisiunii

minorul poate depăşi limita teritorială impusă aceasta nereprezentând o încălcare a obli"aţiei impuse;

despre acordarea permisiunii consilierul de probaţiune încunoştinţează,  după caz inspectoratul .udeţean de poliţie în a

cărui circumscripţie îşi are domiciliul precum şi dacă este cazul cel în care îşi are locuinţa minorul şi pentru cazurile în

care s-a dispus interdicţia pentru locuri manifestări sau adunări în afara acestei circumscripţii nspectoratul Feneral al

oliţiei omâne şi pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu domiciliază în aceeaşi

circumscripţie inspectoratele .udeţene de poliţie de la domiciliul acestora precum şi .udecătorul dele"at cu e!ecutarea$

! #ncetarea o*ligaţiilor

 bn) tot ca e!presie a caracterului fle!ibil al procesului de suprave"here art$ 1** &' stipulează că   instanţa deexecutare va dispune încetarea executării uneia7unora dintre obli"aţiile pe care le-a impus prin hotărârea

definitivă atunci când apreciază că faţă de pro"resele înre"istrate de minor menţinerea acestora nu mai este

necesară (de pildă instanţa apreciază că nu mai este necesară şi proporţională cu scopul urmărit restrân"erea

libertăţii de circulaţie a minorului dispunând încetarea obli"aţiei de a nu părăsi teritoriul omâniei);

 bo) dispoziţiile art$ 1** &' sunt de natură să asigure respectarea  principiului intervenţiei adaptate, prin stabilirea

 şi continuarea intervenţiei în acord cu dinamica cazuluiE#*p) sesi&area instanţei de e"ecutare #n vederea #ncetării o*ligaţiilor se poate face de 6erviciul de probaţiune ori 

de udecătorul delegat cu executarea +la cererea minorului părinţilor tutorelui sau a altei persoane #n gri$a

26

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 27/32

căreia se află minorul ori a persoanei vătămate după consultarea referatului de evaluare #ntocmit de

consilierul de pro*aţiune)%

 b>) pe parcursul asistării zilnice (care a înlocuit internarea într-un centru educativ) respectiv al liberării se poate

dispune de mai multe ori încetarea e!ecutării unor obli"aţii le"ea neprevăzând în această materie nicio limitare$

! Sc'im*area regimului de e"ecutare

 br) dacă în cursul e!ecutării măsurii internării într-un centru de detenţie persoana internată  care a #mplinit vârsta de17 ani are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a

celorlalte persoane internate# instanţa poate dispune +măsură facultativă nu o*ligatorie) continuarea e!ecutării

măsurii educative într-un penitenciar;

 bs) prin schimbarea re"imului de e!ecutare măsura educativă privativă de libertate nu îşi schimbă natura .uridică

nefiind vorba de o transformare a acesteia într-o pedeapsă ci se schimbă numai locul unde urmează a fi e!ecutată;

 bt) nu se va putea dispune schimbarea re"imului de e!ecutare dacă persoana internată este încă minoră;

 bu) potrivit art$ 1* alin$ (*) din 2e"ea nr$ *347*61%  prin comportament care influenţează negativ sau împiedică

 procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate# se înţelege

*$,$ iniţierea de acţiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul său constant precum şi a altor persoane internate de

a participa la cursuri de instruire şcolară şi formare profesională la pro"rame de educaţie asistenţă psiholo"ică şi

asistenţă socială specifică;

*$+$ introducerea deţinerea sau traficul de arme materiale e!plozive dro"uri substanţe to!ice sau alte obiecte şi

substanţe care pun în pericol si"uranţa centrului a misiunilor sau a persoanelor;

- nerespectarea interdicţiilor prevăzute de art$ * lit$ a)-c) din 2e"ea nr$ *347*61% #a) e!ercitarea sau încercarea dee!ercitare de acte de violenţă asupra personalului persoanelor care e!ecută misiuni în penitenciar sau care se află

în vizită asupra celorlalte persoane condamnate precum şi asupra oricăror alte persoane;  b+  or"anizarea

spri.inirea sau participarea la revolte răzvrătiri acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente în

"rup de natură să pericliteze ordinea disciplina şi si"uranţa penitenciarului;  c+ iniţierea sau participarea la acte de

sustra"ere de la e!ecutarea pedepselor privative de libertate;

- nerespectarea în mod repetat a interdicţiilor prevăzute de art$ * lit$ 6 L8 h) din 2e"ea nr$ *347*61% #7) insti"area altor 

 persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; )+ sustra"erea sau distru"erea unor bunuri sau valori de

la locul de muncă ori aparţinând penitenciarului personalului persoanelor care e!ecută activităţi în penitenciar sau

se află în vizită precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane inclusiv celor condamnate$

bv) comisia pentru stabilirea, individualizarea şi sc!imbarea regimului de executare a măsurii internării cu participarea udecătorului de supraveg!ere a privării de libertate, în calitate de preşedinte, şi a asistentului social, din oficiu sau la sesizarea comisiei de disciplină, analizează situaţia persoanei internate care a săvârşit una din faptele menţionate, în prezenţa acesteia, şi poate propune continuarea executării măsurii educative

 privative de libertate în penitenciar; procesul-verbal ce conţine propunerea motivată de continuare a executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar, împreună cu documentele care atestă menţiunileconsemnate în acesta, se înaintează instanţei din circumscripţia teritorială în care se află centrul,corespunzătoare în grad instanţei de executare competente, după ce acesta a fost comunicat persoanei internate; instanţa poate consulta dosarul individual al persoanei aflate în centru educativ sau poate solicitacopii ale actelor şi documentelor din acesta; instanţa se pronunţă prin sentinţă definitivă.

§,. 5luralitatea de infracţiuni comise #n minorat şi8sau ma$orat

,.1. 5luralitatea de infracţiuni săvârşite numai #n timpul minorităţii

bG+ atunci când   toate faptele  care intră in compunerea pluralităţii de infracţiuni au fost   săvârşite în timpul minorităţii  trebuie distins între următoarele ipoteze

2.7. <acă toate infracţiunile concurente comise de minor sunt $udecate #n aceeaşi cau&ă !  se stabileşte şi se ia o

singură măsură educativă pentru toate infracţiunile concurente;2.=. #n situaţia #n care una sau mai multe infracţiuni concurente comise de minor sunt $udecate după rămânerea

definitivă a 'otărârii prin care a fost aplicată o măsură educativă pentru o altă infracţiune concurentă

respectiv dacă o*iectul $udecăţii constă #n infracţiuni săvârşite #n timpul e"ecutării măsurii educative

+privative sau neprivative de li*ertate) sau pe parcursul e"ecutării măsurii asistării &ilnice cârc a #nlocuit

internarea #ntr!un centru educativ8de detenţie>

*i+  în cazul în care minorul se află în e!ecutarea unei măsuri neprivative de libertate -  se poate dispune  în funcţie de

 particularităţile cauzei  fie prelungirea  măsurieducative neprivative până la maximul# fie înlocuirea măsurii cu o altă

măsură educativă neprivativă mai severă ori cu o măsură educativă privativă de# libertate# conform art$ 1*% alin$ (%) &';

a) dacă minorul se află în e!ecutarea internării într-un centru educativ  se poate dispune  în funcţie de

 particularităţile cauzei fie prelungirea măsurii internării într-un centru educativ până la ma!imul acesteia fie #nlocuirea măsurii cu cea a internării într-un centru de detenţie conform art$ 1*4 alin$ (%) &';

 b) dacă faţă de minor s-a dispus anterior înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu asistarea zilnică

- după dispunerea revenirii asupra înlocuirii se va putea dispune în funcţie de particularităţile cauzei   fie

27

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 28/32

executarea restului rămas nee"ecutat fie internarea într-un centru de detenţie conform art$ 1*4 alin$ (+)

 &';

c) n cazul în care minorul se află în e!ecutarea internării într-un centru de detenţie - se va dispune prelungirea

măsurii internării într-un centru de detenţie conform art$ 1*3 alin$ (%) &';

d) dacă faţă de minor s-a dispus anterior înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenţie cu asistarea

zilnică - după dispunerea revenirii asupra înlocuirii se va putea dispune în funcţie de particularităţile cauzei

 fie executarea  restului rămas nee"ecutat fie prelungirea duratei internării într-un centru de detenţieconform art$ 1*3 alin$ (+) &';

,.2. 5luralitatea de infracţiuni săvârşite atât #n timpul minorităţii cât şi după ma$orat

- dacă o  infracţiune a fost săvârşită în timpul minorităţii   ( Fmin) iar  altă infracţiune a fost săvârşită după maorat ( Fma) instanţa va aplica atât pentru faptele concurente cât şi pentru cele săvârşite în perioada e!ecutării măsurii

educative prevederile art$ 1*< alin$ (*) &'1$

 5. în cazul infracţiunilor concurente udecate în aceeaşi cauză, instanţa va stabili o măsură educativă pentruinfracţiune a fost săvârşită în timpul minorităţii  *Fmin+ şi o pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită după maorat  *Fma+#

după care4.Iacă pentru  Fmin a stabilit o măsură educativă neprivativă  de libertate se va e"ecuta numai pedeapsa

(amendă penală închisoare sau închisoarea însoţită de amenda penală);

Iacă pentru Fmin este stabilită o măsură educativă privativă de libertate iar pentru Fma pedeapsa înc)isorii# instanţa va

aplica pedeapsa #nc'isorii la care va adău"a un spor o*ligatoriu de cel puţin 18, din durata măsurii educative2.

Hpre e!emplu minorul săvârşeşte două fapte concurente de furt una în timpul minorităţii şi cealaltă după ma.orat$ Iacă

 pentru Fmin instanţa stabileşte măsura internării într-un centru educativ pentru o perioadă de 1 an iar pentru  Fma stabileşte

 pedeapsa închisorii de * ani instanţa va aplica pedeapsa închisorii * ani pe care o va ma.ora cu cel puţin % luni (174 din 1

an)$

Iacă pentru Fmin este stabilită o măsură educativă privativă sau neprivativă de libertate iar pentru Fma pedeapsa aplicată este

detenţiunea pe viaţă va fi aplicată numai această pedeapsă;

Iacă pentru Fmin este stabilită o măsură educativă privativă de libertate iar pentru Fma este stabilită pedeapsa amenzii# atunci

se va aplica măsura educativă care poate fi ma$orată cu ,  luni dar nu mai mult de ma!imul prevăzut de le"e pentru

respectiva măsură$

 n ipoteza în care după maorat sunt comise mai multe infracţiuni concurente cu infracţiunea comisă în minorat instanţa va proceda după cum urmează+

va stabili măsura educativă pentru infracţiunea comisă în minorat *Fmin+!

va instanţa va stabili pedeapsa pentru fiecare dintre infracţiunile comise după maorat! apoi va aplica pedeapsa rezultantă

 potrivit regulilor prevăzute de art. 36 &'( *dreptul comun în materia aplicării pedepsei principale în caz de concurs de

infracţiuni comise de maori+! această pedeapsă rezultantă va fi Fma!

va aplica regulile descrise mai sus pentru determinarea pedepseiAmăsurii educative privative de libertate pentru pluralitatea de

infracţiuni.

în ipoteza în care atât în minorat cât şi după maorat sunt comise mai multe infracţiuni concurente instanţa va proceda după cum urmează+

va stabili măsura educativă rezultantă pentru toate infracţiunile comise în minorat *Fmin+!

va stabili pedeapsa pentru fiecare dintre infracţiunile comise după maorat! apoi va aplica pedeapsa rezultantă potrivit regulilor 

 prevăzute de art. 36 &'( *dreptul comun în materia aplicării pedepsei principale în caz de concurs de infracţiuni comise de

maori+! această pedeapsă rezultantă va fi Fma!

va aplica regulile descrise mai sus pentru determinarea pedepseiAmăsurii educative privative de libertate pentru pluralitatea de

infracţiuni.

$. n cazul comiterii de maor a unei infracţiuni după rămânerea definitivă a !otărârii prin care a fost aplicată omăsură educativă, înainte sau în timpul executării acesteia, pe durata liberării din executarea măsurii educative privative de libertate sau pe durata executării asistării zilnice care a înlocuit internarea într-un centru educativ5dedetenţie; altfel spus# atunci când minorul căruia i-a fost aplicată o măsură educativă împlineşte vârsta de 18 ani pe

 parcursul executării măsurii educative şi săvârşeşte o infracţiune după maorat. Hn acest caz# pentru Fma instanţa va

aplica obligatoriu o pedeapsă

a+ Iacă pentru  Fmin  a stabilit o măsură educativă neprivativă de libertate se va e"ecuta

numai pedeapsa (spre e!emplu în e!ecutarea măsurii educative a sta"iului de formare

civică săvârşeşte  Fma# pentru care îi este stabilită pedeapsa închisorii);  Iacă pentru

 Fmin este stabilită o măsură educativă privativă de libertate iar pentru   Fma  instanţa

stabileşte pedeapsa înc)isorii#  instanţa va aplica pedeapsa #nc'isorii la care va adău"a

un spor o*ligatoriu de cel puţin 18, din durata măsurii educative? ori din restul

rămas nee"ecutat din aceasta.

Hpre e!emplu atunci când minorului de 1+ ani i-a fost aplicată măsura internării într-un centru educativ pe o perioadă de* ani  *Fmin+. Iacă la împlinirea vârstei de 1 ani acesta săvârşeşte o nouă infracţiune pentru care instanţa stabileşte

28

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 29/32

 pedeapsa închisorii de * ani *Fma+# inculpatului i se va aplica pedeapsa închisorii de * ani care va fi ma.orată obli"atoriu

cu cel puţin % luni (o pătrime din restul nee!ecutat de 1 an)$

 b!) din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a e!ecutat   din momentul săvârşirii infracţiunii comise dupămaorat până la data udecării,

 bA) pedeapsa închisorii astfel stabilită se va e!ecuta în re"im de detenţie nefiind posibilă amânarea aplicării pedepsei

sau suspendarea sub suprave"here a e!ecutării acesteia;

Iacă pedeapsa aplicată pentru Fma este detenţiunea pe viaţă

 va fi aplicată numai această pedeapsă;

Iacă pentru  Fmin  este stabilită o măsură educativă privativă  de libertate iar pentru  Fma este stabilită

 pedeapsa cu  amenda# atunci se va aplica măsura educativă care poate fi ma$orată cu ,  luni dar nu

mai mult de ma!imul prevăzut de le"e pentru respectiva măsură$

în ipoteza în care după maorat sunt comise mai multe infracţiuni concurente după rămânerea definitivă a !otărârii  prin care a fost aplicată o măsură educativă, înainte sau în timpul executării acesteia, pe durata liberării din executareamăsurii educative privative de libertate sau pe durata executării asistării zilnice care a înlocuit internarea într-un centrueducativ5de detenţie instanţa va proceda după cum urmează+

va stabili pedeapsa pentru fiecare dintre infracţiunile comise după maorat! apoi va aplica pedeapsa

rezultantă potrivit regulilor prevăzute de art. 36 &'( *dreptul comun în materia aplicării pedepsei

 principale în caz de concurs de infracţiuni comise de maori! această pedeapsă rezultantă va fi

 Fma!

va aplica regulile descrise mai sus pentru determinarea pedepseiAmăsurii educative privative de

libertate pentru pluralitatea de infracţiuni.

§. <escoperirea ulterioară a unei infracţiuni săvârşite #n timpul minorităţii

dacă  pe durata termenului de supraveg)ere al amânării aplicării pedepsei (amenzii sau închisorii) al suspendării sub

suprave"here a e!ecutării pedepsei închisorii ori al liberării condiţionate din e!ecutarea pedepsei închisorii  se descoperă că

 persoana suprave"heată (ma.oră) mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a luat chiar după e!pirarea

acestui termen o măsură educativă privativă de libertate *.internarea într-un centru educativ sau de detenţie+#  amânarea

suspendarea sau liberarea se anulează aplicându-se în mod corespunzător re"ulile prevăzute de art$ 1*< alin$ (*)-(4) &'

descrise mai sus;

- dacă infracţiunea7infracţiunile săvârşite în minorat nu au fost descoperite înăuntrul termenului de suprave"here nu

se va mai putea dispune anularea amânării pedepsei a suspendării sub suprave"here a e!ecutării pedepsei ori a

liberării condiţionate; pentru aceste infracţiuni se va aplica totuşi o măsură educativă (dacă nu a intervenit între

timp vreo cauză de înlăturare a răspunderii penale) care va fi e!ecutată chiar dacă infractorul a devenit între timpma.or;

- nu se va mai putea dispune anularea amânării pedepsei a suspendării sub suprave"here a e!ecutării pedepsei ori a

liberării condiţionate dacă pentru infracţiunea7infracţiunile comise în minorat şi descoperite în termenul de

suprave"here s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate; în acest caz măsura educativă neprivativă de

libertate se va e!ecuta chiar dacă infractorul a devenit între timp ma.or alături de măsurile de suprave"here şi7sau

obli"aţiile stabilite de către instanţă odată cu dispunerea amânării aplicării pedepsei a suspendării sub

suprave"here a e!ecutării pedepsei respectiv a liberării condiţionate$

§0. 5ro*leme referitoare la aplicarea legii penale #n timp #n ca&ul infracţiunilor comise deminori

ntrarea în vi"oare a &' a pus în discuţie o serie de probleme le"ate de aplicarea le"ii penale mai favorabile în privinţa

infracţiunilor comise de minori$

0.1. /plicarea legii penale mai favora*ile #n cursul procesului penal

 Hn cazul în care o infracţiune a fost comisă de un minor cu vârsta între 1" şi 18 ani sub vec)iul 'od penal# iar udecarea

cauzei are loc după intrarea în vigoare a &'(# este eronat a se considera a priori că prin stabilirea de către &' a unui

re"im sancţionator compus numai din măsuri educative cu e!cluderea pedepselor acesta va fi in toate cazurile le"ea penală

mai favorabilă$ Bprecierea le"ii penale mai favorabile se va realiza  in concreto instanţa trebuind să compare sancţiunile

spre care s-ar fi orientat potrivit fiecăruia dintre cele două 'oduri$ Bstfel vom reţine următoarele situaţii de aplicare a le"ii

 penale mai favorabile/

1. dacă după comiterea infracţiunii şi până la pronunţarea 'otărârii infractorul a #mplinit vârsta de 17 ani  va fi#

în principiu# mai favorabil &'(#  care prevede posibilitatea aplicării în continuare numai a măsurilor educative cu

e!cluderea pedepselor de la acest principiu putem reţine două excepţii

a) le"iuitorul a apreciat că o pedeapsă cu suspendarea executării# aplicabilă potrivit vechiului 'od penal este

considerată  mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de libertate  prevăzută de &' (an$ 1+

2B&');

29

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 30/32

având în vedere lo"ica dispoziţiilor art$ 1*< alin$ (*) lit$ d) &' se poate aprecia în materia aplicării le"ii penale în timp că

o pedeapsă cu amenda aplicabilăpotrivit vechiului 'od penal este mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de

libertate prevăzută de &'$

2. #n ipote&a #n care infractorul este minor şi la momentul pronunţării 'otărârii din compararea celor două

Coduri penale se vor reţine următoarele>

măsura  mustrării  prevăzută de vechiul 'od penal  este mai favorabilă decât orice măsură educativă

neprivativă de libertate (şi implicit şi privativă de libertate) prevăzută de &';

în ceea ce priveşte măsura libertăţii supraveg)eate# considerăm că atunci când instanţa ar considera necesară

impunerea a obli"aţiei de prestare a muncii în folosul comunităţii conform le"ii vechi   va fi mai

 favorabilă măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână. Iacă însă instanţa consideră că

libertatea suprave"heată ar putea fi aplicată conform le"ii vechi fără impunerea altor obli"aţii 'odul

 penal din 1<, va fi considerată le"e mai favorabilă chiar dacă durata libertăţii suprave"heate este mai

mare întrucât consemnarea la sfârşit de săptămână atra"e restricţii mai severe asupra libertăţii de

mişcare a minorului decât libertatea suprave"heată;

măsura internării într-un centru educativ prevăzută de &'( este mai favorabilă decât măsura internării într-

un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ prevăzută de vec)iul 'od penal!

măsura internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ prevăzută de vec)iul 'od 

 penal este mai favorabilă decât măsura internării într-un centru de detenţie prevăzută de &'(!

orice măsură educativă neprivativă de libertate din &'( este mai favorabilă decât orice măsură educativă

 privativă de libertate din vec)iul 'od penal!orice măsură educativă neprivativă de libertate din vec)iul 'od penal este mai favorabilă decât orice

măsură educativă privativă de libertate din &'(!

orice măsură educativă privativă de libertate din &'( este mai favorabilă decât pedeapsa înc)isorii cu

executarea în regim de detenţie stabilită potrivit vec)iului 'od penal!

o pedeapsă cu suspendarea executării# aplicabilă potrivit vec)iului 'od penal# este mai favorabilă decât o

măsură educativă privativă de libertate prevăzută de &'(.

0.2. /plicarea legii penale mai favora*ile postsententiam

n situaţia în care pentru infracţiunea comisă de un minor având vârsta între 14 şi 1 ani a fost aplicată o sancţiune

 printr-o hotărâre definitivă pronunţată în baza vechiului 'od penal la data intrării în vi"oare a &' vom reţine următoarele

ipoteze de aplicare a le"ii penale mai favorabile/

măsura educativă a  libertăţii supraveg)eate pronunţată în baza vechiului 'od penal   se execută  potrivit dispoziţiilor 

acestuia şi după intrarea în vi"oare a &' #art$ 1 alin$ (1) 2B&'  dacă măsura  libertăţii supraveg)eate aplicată în baza

vechiului 'od penal ie revocă  după intrarea în vi"oare a &' din cauza faptului că înăuntrul termenului libertăţiisuprave"heate minorul se sustra"e de la suprave"herea ce se e!ercită asupra lui sau are purtări rele libertatea suprave"heată

se înlocuieşte cu internarea într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an #art$ 1 alin$ (*) 2B&';

dacă măsura  libertăţii supraveg)eate  aplicată în baza vechiului 'od penal se revocă din cauza săvârşirii unei noi

infracţiuni înainte de maorat# instanţa va dispune ţinând seama de "ravitatea infracţiunii comise o   măsură educativă privativă de libertate prevăzută de &' #art$ 1 alin$ (%) 2B&';

măsura educativă a internării într-un centru de reeducare dispusă în baza vechiului 'od penal se înlocuieşte cu măsuraeducativă a internării într-un centru educativ pe o durată e"ală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitive a

hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centrul de reeducare şi până la ma.oratul celui în cauză dar nu mai mult de %

ani; perioada e!ecutată din măsura educativă a internării în centrul de reeducare precum şi durata reţinerii şi arestării

 preventive se consideră ca parte e!ecutată din durata măsurii educative a internării în centrul educativ #art$ 1< alin$ (1) şi (*)

2B&';

în cazul în care potrivit vechiului 'od penal s-a dispus  prelungirea duratei măsurii educative a internării într-un centru

de reeducare# măsura se va executa într-un centru educativ, după intrarea în vi"oare a &' #art$ 1< alin$ (%) 2B&'; pedeapsa amenzii executabilă# aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii# în baza vec)iului 'od penal# şi

neexecutată# în tot sau în parte# până la intrarea în vigoare a &'(#  se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării lasfârşit de săptămână, ţinând seama şi de partea care a fost executată din amendă =art. /? @(,&'(>! dacă executarea

amenzii a fost suspendată condiţionat în baza vec)iului 'od penal# această soluţie se va menţine şi după intrarea în vigoare

a &'(!

pedeapsa  înc!isorii executabilă sau pedeapsa re&ultantă a #nc'isorii aplicată #n ca&ul pluralităţii de infracţiuni

e"ecuta*ilă aplicată pentru infracţiunile comise #n timpul minorităţii al cărei cuantum este până în 17 ani,   se va

 #nlocui cu măsura educativă a internării #ntr!un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei #nc'isorii

@art. 21 alin. +1) L5/6C5 interpretat potrivit deci&iei nr. 178A58291, 1B% partea e"ecutată din pedeapsa #nc'isorii

precum şi durata reţinerii în motivarea decizie nr$ 17M7*614 instanţa supremă a arătat/ 0'odul penal în vi"oare cuprinde o nouă re"lementare a minorităţii şi în

special a sancţiunilor aplicabile minorilor în raport cu re"lementarea prevăzută în 'odul penal din 1<,<$ &outatea rezidă în faptul că a fost

înlocuit re"imul sancţionator mi!t constând în măsuri educative şi pedepse cu acela fundamentat numai pe măsuri educative neprivative şi

 privative de libertate statuându-se astfel un caracter mai blând al sancţiunilor ce se pot aplica unei cate"orii speciale de infractori cum suntminorii care răspund penal$ în asi"urarea aplicării le"ii penale în timp a caracterului mai favorabil al acesteia la momentul intrării în

3

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 31/32

vi"oare a noilor dispoziţii ale 'odul penal referitoare şi la minoritate în ceea ce priveşte situaţia condamnaţilor minori a pedepse cu

închisoarea voinţa e!presă a le"iuitorului a fost de a re"lementa în norme tranzitorii situaţia acestora$

1$ Bşadar prin conţinutul lor şi locul unde au fost prevăzute de către le"iuitor dispoziţiile art$ *1 din 2e"ea nr$ 1+7*61* au

caracter de norme tranzitorii reprezentând o re"lementare

şi arestării preventive se consideră ca parte e!ecutată din durata măsurii educative a internării în centrul de detenţie;

a) pedeapsa  înc!isorii executabilă  sau pedeapsa re&ultantă a #nc'isorii aplicată #n ca&ul pluralităţii de

infracţiuni e"ecuta*ilă aplicată pentru infracţiunile comise #n timpul minorităţii al cărui cuantum este mai

mare de 1 ani #nsă care nu depăşeşte 29 de ani se va #nlocui cu măsura educativă a internării #ntr!un

centru de detenţie pe o perioadă de 1 ani @art. 21 alin. +2) L5/6C5 interpretat potrivit deci&iei nr.

178A58291,B% partea e"ecutată din pedeapsa #nc'isorii precum şi durata reţinerii şi arestării preventive se

consideră ca parte e"ecutată din durata măsurii educative a internării #n centrul de detenţie%

 b) măsura  suspendării condiţionate  a pedepsei amenzii sau închisorii respectiv măsura  suspendării sub

 supraveg)ere sau sub control  a pedepsei închisorii dispusă în baza vechiului 'od penal pentru infracţiuni comise

în timpul minorităţii se menţine şi după intrarea în vi"oare a &' #art$ ** alin$ (1) 2B&';

în cazul în care  suspendarea condiţionată# sub supraveg)ere ori sub control a executării unei pedepse cu înc)isoarea

dispusă în baza vechiului 'od penal pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii  se revocă din alte cauze decât comiterea

unei noi infracţiuni #neîndeplinirea cu rea-credinţă a obli"aţiilor civile sustra"erea minorului de la îndeplinirea obli"aţiilor 

 prevăzute de art$ 16% alin$ (%) '$pen$ neîndeplinirea măsurilor de suprave"here ori obli"aţiilor prevăzute de art$ ,4 '$pen$

ce are un caracter special! "n raport cu dispo#iţiile art$ 125 din %odul penal$ &ceastă natură 'uridică a

dispo#iţiilor menţionate re#ultă explicit din prevederea lor "n (itlul ) *+ispo#iţii privind aplicarea "n timp a le,ii

penale-! %apitolul ). *+ispo#iţii speciale privind re,imul sancţionator aplicabil minorilor-! ceea ce "i con/eră

normei şi un conţinut distinct! "n raport cu prevederile art 125 din %odul penal "n vi,oare! re/eritoare la măsura

educativă a internării "ntr0un centru de detenţie$ +in perspectiva tenicii de re,lementare a conţinutului

dispo#iţiilor art$ 21 din e,ea nr$ 187212! le,iuitorul a introdus condiţii di/erite dect cele care con/eră

aplicabilitate de sine stătătoare măsurii educative a internării "ntr0un centru de detenţie! prevă#ută la art$ 125

din %odul penal$ &st/el! caracterul mai /avorabil al normei statuate "n art$ 21 alin$ 1 şi 3 din e,ea nr$

187212 este dat de obli,ativitatea "nlocuirii pedepsei executabile sau pedepsei re#ultante executabile cumăsura educativă a internării "ntr0un centru de detenţie! a cărei durată este diferită de cea prevăzută înart. 125 alin. (2) teza I din Codul penal (2 la 5 ani) şi anume este egală cu durata pedepseiînchisorii. oin!a legiuitorului în con!inutul acestei norme a fost de a înlocui numai sanc!iunea

 pedepsei e"ecuta#ile sau a pedepsei rezultante e"ecuta#ile cu măsura educativă a internării într$un centru de deten!ie% natura &uridică a acesteia 'ind mai #lndă% însă ca durată ea urmează să 'eegală cu pedeapsa aplicată% fără a se face vreo referire la limitele măsurii statuate în art. 125 alin.(2) din Codul penal% respectiv de 5 ani. )n alin$ 2 al art$ 21 din e,ea nr$ 187212 se prevede criteriul

duratei exprese de 15 ani a măsurii internării "ntr0un centru de detenţie! atunci cnd pedeapsa "ncisorii

aplicată pentru in/racţiuni comise de minori depăşeşte 2 de ani$ +in interpretarea art$ 21 alin$ l03 din norma

mai sus menţionată re#ultă că pedeapsa executabilă sau pedeapsa re#ultantă "n ca#ul pedepsei executabile

aplicată pentru in/racţiunile comise "n timpul minorităţii mai mare de 15 ani! care "nsă nu depăşeşte 2 de ani!

se înlocuieşte cu măsura internării într$un centru de deten!ie pe o durată de 15 ani%  "n ca# contrar

crendu0se o situaţie de ine,alitate de tratament "n aplicarea acestei norme! "n raport cu ipote#a re,lementată "n alin$ 2 s$n$! $$$

 pedeapsa înc!isorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu

durata pedepsei suspendate dar nu mai mult de

% ani #art$ ** alin$ (*) 2B&';

a) în cazul în care suspendarea condiţionată a executării pedepsei amenzii dispusă în baza vechiului 'od penal pentru

infracţiuni comise în timpul minorităţii  se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni#   pedeapsa

amenzii a cărei e!ecutare a fost suspendată se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării la sfârşit de

 săptămână# pe o durată de $ săptămâni!

 b) în cazul în care suspendarea condiţionată sub suprave"here ori sub control a e!ecutării unei pedepse cu închisoarea

dispusă în baza vechiului 'od penal pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii  se revocă din cauza comiterii unei noi infracţiuni în termenul de încercare,  după intrarea în vi"oare a &' instanţa va proceda în doi paşi/

mat întâi va înlocui pedeapsa înc!isorii cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadăegală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de * ani, iar apoi+

31

8/17/2019 COLAJE Raspunderea Minorului

http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 32/32

dacă noua infracţiune a fost comisă în timpul minorităţii, se stabileşte şi pentru aceasta o măsură

educativă după care se aplică măsura educativă cea mai "rea #art$ ** alin$ (4) lit$ a) 2B&';

dacă noua infracţiune a fost comisă  după maorat, se aplică o sancţiune rezultantă stabilită potrivit

art$ 1*< alin$ (*) &' #art$ ** alin$ (4) lit$ b) 2B&'

- în această ultimă privinţă prin deci&ia nr$ ,8A58291, instanţa supremă a arătat că prevederile art. 22 alin. +,) lit. *) din

2e"ea nr$ 1+7*61* pentru punerea în aplicare a 2e"ii nr$ *,7*66< privind 'odul penal cu referire la art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)

 &' nu sunt aplicabile faptelor definitiv udecate la data de 1 februarie /?1"# ceea ce face ca această problemă de drept sănu se circumscrie aplicării legii penale mai favorabile postsententiam2 Bstfel art$ ** alin$ (4) 2B&' este aplicabil în

cauzelor aflate în curs de .udecată la 1 februarie *614 şi nu atunci când e!istă o pedeapsă rezultantă stabilită printr-o

hotărâre definitivă în care se "ăsesc în"lobate ca urmare a revocării suspendării condiţionate pedepse aplicate în timpul

minorităţii şi pedepse aplicate în ma.orat$

 în motivarea deciziei nr$ 47M7*614 instanţa supremă a arătat/ 0Ieoarece noul 'od penal nu a mai prevăzut posibilitateasancţionării minorilor cu pedepse consacrând un sistem sancţionator bazat pe măsuri educative$ 2e"ea nr$ 1+7*61* pentru punerea în aplicare a 'odului penal a re"lementat e!pres anumite situaţii tranzitorii în care era dificil de apreciat care estele"ea penală mai favorabilă in 'apitolul N @Iispoziţii speciale privind re"imul sancţionator aplicabil minorilorO$ Bvând învedere că în cazul faptelor soluţionate prin )otărâri udecătoreşti definitive  aplicarea le"ii penale mai favorabile se facedoar în situaţii de e!cepţie le"iuitorul a utilizat e!presii e!plicite de "enul @pedeapsa amenzii   executabilăI (an$ *6 din2e"ea nr$ 1+7*61*) @pedeapsa închisorii executabilăI (art$ *1 din 2e"ea nr$ 1+7*61*)$

rintr-o interpretare per a contrario rezultă că unde în te!tul de le"e nu se face referire e!presă la situaţia sancţiunilor 

aplicate prin hotărâri .udecătoreşti definitive trebuie considerat că  dispoziţia legală este aplicabilă doar cauzelor în care nu

exista o )otărâre definitivă la data de 1 februarie  (s$n$ 9$P$)

1%$ în cazul în care suspendarea condiţionată a e!ecutării pedepsei amenzii dispusă în baza vechiului 'od penal pentru

infracţiuni comise în timpul minorităţii se revocă din cauza comiterii unei noi infracţiuni în termenul de încercare după

intrarea în vi"oare a &' instanţa va proceda în doi paşi/ mai întâi va înlocui pedeapsa închisorii cu măsura educativă a

consemnării la sfârşit de săptămână pe o durată de , săptămâni iar apoi/

dacă noua infracţiune a fost comisă în timpul minorităţii# se stabileşte şi pentru aceasta o măsură educativă după care se aplică

măsura educativă cea mai "rea #art$ ** alin$ (4) lit$ a) 2B&';

dacă noua infracţiune a fost comisă după ma.orat se aplică o sancţiune rezultantă stabilită potrivit art$ 1*< alin$ (*) &' #art$ **

alin$ (4) lit$ b) 2B&';

- în această ultimă privinţă prin  deci&ia nr. ,8A58291, instanţa supremă a arătat că  prevederile art. 22 alin. +,) lit. *)

2B&' cu referire la art$ 1*< alin$ (*) lit$ b) &'  nu sunt aplicabile faptelor definitiv udecate la data de 1 februarie$>1", ceea ce face ca această problemă de drept să nu se circumscrie aplicării legii penale mai favorabile postsententiam.