Click here to load reader

CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI ILFOV RAPORT PRIVIND ... locale 2010/ILFOV/Raport finante publice... locale, s‐a concretizat în 26 acţiuni, din care: 23 misiuni de audit financiar

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI ILFOV RAPORT PRIVIND ... locale 2010/ILFOV/Raport finante publice......

 • Camera de Conturi Ilfov________________________________________________________1

  CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI ILFOV

  RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2010

  la nivelul judeţului Ilfov

  I. Prezentare generală

  1. Sfera și competenţele de activitate

  În anul 2011, Camera de Conturi Ilfov a avut în aria de competenţă efectuarea de

  acţiuni de control/misiuni de audit la un număr total de 81 entităţi locale, din care: 41

  ordonatori principali de credite şi 36 ordonatori terţiari de credite şi 4 societăţi comerciale

  de interes local.

  Au fost programate și realizate acţiuni de control/misiuni de audit la un număr total

  de 25 entităţi locale (o entitate a fost supusă la două verificări pe parcursul anului),

  înregistrându-se un grad de acoperire de 31% din totalul entităţilor locale aflate în aria de

  competenţă a Camerei de Conturi Ilfov. Au fost supuși verificării 19 ordonatori principali de

  credite, 4 ordonatori terţiari de credite și două societăţi comerciale de interes local.

  Activitatea specifică desfăşurată în anul 2011 de Camera de Conturi Ilfov, la entităţile

  locale, s‐a concretizat în 26 acţiuni, din care: 23 misiuni de audit financiar (19 la ordonatori

  principali de credite și 4 la ordonatori terţiari de credite) şi 3 acţiuni de control (la un

  ordonator principal de credite și la două societăţi comerciale de interes local).

  Rezultatele acestor activităţi s-au concretizat în emiterea unui număr de 22 decizii şi

  dispunerea unui număr de 264 măsuri pentru înlăturarea neregulilor şi abaterilor financiar-

  contabile constatate.

  Ca urmare a celor 23 de misiuni de audit financiar a fost acordat numai 1 certificat de conformitate.

 • Camera de Conturi Ilfov________________________________________________________2

  2. Domeniul supus auditării

   Structura şi execuţia bugetelor componente ale bugetului general centralizat

  al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2010, pe ansamblul

  judeţului Ilfov, se prezintă astfel:

  - mii lei -

  Nr. crt.

  Bugete Venituri (încasări)

  Cheltuieli (plăţi)

  Excedent/ Deficit

  1 Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi judeţului Ilfov 1.030.932 955.277 75.655

  2 Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale

  46.273 52.292 - 6.019

  3 Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

  43.963 42.560 1.403

  4 Bugetele împrumuturilor externe şi interne - 97.169 - 97.169

  5 Bugetele fondurilor externe nerambursabile 11.413 11.972 - 559

  6 Veniturile și cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local

  82.496 85.749 - 3.253

  Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, cea mai importantă componentă a

  bugetului general centralizat al unităţilor admistrativ-teritoriale, la nivelul judeţului Ilfov, o reprezintă

  bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi bugetul propriu al judeţului, care au înregistrat în anul

  2010 un excedent semnificativ, în structură prezentându-se astfel:

  - mii lei -

  Nr. crt.

  Bugete locale ale ... Venituri (încasări)

  Cheltuieli (plăţi)

  Excedent/ Deficit

  1 UATC 381.826 353.958 27.868

  2 UATO 396.348 379.900 16.448

  3 UATJ 252.758 221.419 31.339

  4 TOTAL 1.030.932 955.277 75.655

  Pe ansamblul bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale,

  excedentul înregistrat de bugetele locale, în anul 2010 la nivelul judeţului Ilfov, respectiv de 75.655

  mii lei, deși semnificativ, nu a reuşit să contracareze impactul indus de cheltuielile din împrumuturi

  externe şi interne, al căror deficit bugetar s-a cifrat la 97.169 mii lei.

 • Camera de Conturi Ilfov________________________________________________________3

   Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2010,

  agregate pe ansamblul judeţului Ilfov

  1. Veniturile bugetelor locale (mii lei)

  Prevederi

  iniţiale

  Prevederi

  definitive Încasări

  % încasări

  din prevederi

  iniţiale

  % încasări

  din prevederi definitive

  1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri

  382.027 348.052 285.730 75 82

  2.Cote defalcate din impozitul pe venit 437.547 466.246 442.983 101 95

  3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 170.278 165.180 156.976 92 95

  4.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete

  38.089 72.993 68.025 179 93

  5.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate

  122.529 78.399 77.218 63 98

  VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.150.470 1.130.870 1.030.932 90 91

  Grafic, structura veniturilor bugetelor locale în anul 2010, la nivelul judeţului Ilfov, se

  prezintă astfel:

 • Camera de Conturi Ilfov________________________________________________________4

  2. Cheltuielile bugetelor locale (mii lei)

  Prevederi iniţiale

  Prevederi

  definitive Plăţi

  efectuate

  % plăţi din

  prevederi iniţiale

  % plăţi din

  prevederi definitive

  1.Cheltuieli de personal 234.146 201.569 171.644 73 85

  2.Bunuri şi servicii 305.649 305.859 274.895 90 90

  3.Subvenţii 8.075 0 0 0 0

  4.Fond de rezerva 3.381 928 0 0 0

  5.Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 10.188 25.667 20.164 198 79

  6.Alte transferuri 16.556 36.668 34.964 211 95

  7. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

  132.100 92.984 74.518 56 80

  8. Asistenţă socială 43.453 48.638 43.071 99 89

  9. Alte cheltuieli 10.060 17.850 15.930 158 89

  10.Cheltuieli de capital 313.340 339.757 263.524 84 78

  11.Dobânzi 33.980 26.677 23.230 68 87

  12.Operaţiuni financiare 39.542 34.273 34.183 86 100

  13.Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent

  0 0 -846 0 0

  CHELTUIELI-TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) 1.150.470 1.130.870 955.277 83 84

  Grafic, structura cheltuielilor bugetelor locale în anul 2010, la nivelul judeţului Ilfov, se

  prezintă astfel:

 • Camera de Conturi Ilfov________________________________________________________5

  La nivelul judeţului Ilfov, faţă de prevederile bugetare iniţiale la partea de cheltuieli în valoare de 1.150.470 mii lei, prevederile bugetare definitive s-au situat la un nivel inferior, respectiv 1.130.870 mii lei, ceea ce în valori relative reprezintă 98,3%.

  Pe ansamblul judeţului Ilfov, prevederile bugetare anuale definitive la partea de venituri au însumat 1.130.870 mii lei, iar încasările realizate au totalizat 1.030.932 mii lei reprezentând 91% din prevederi.

  Faţă de veniturile realizate în exerciţiul bugetar 2009 la nivelul sumei de 921.777 mii lei, veniturile realizate pe ansamblul judeţului Ilfov, în anul 2010, au înregistrat o creştere, în valori absolute de 109.155 mii lei și în valori relative de 11,84%.

  Veniturile proprii ale bugetelor locale pe ansamblul judeţului, în anul 2010, au fost realizate la nivelul sumei de 728.713 mii lei, ceea ce reprezintă 70,68% din totalul veniturilor încasate la bugetele locale.

  Veniturile proprii realizate în anul 2010 au înregistrat o creştere în valoare absolută de 45.514 mii lei, faţă de veniturile proprii realizate în exerciţiul bugetar 2009 la nivelul sumei de 683.199 mii lei, ceea ce reprezintă o creştere relativă de 6,66%.

  Veniturile realizate de entităţile verificate în anul 2011 au însumat 776.189 mii lei,

  reprezentând 75,29% din totalul veniturilor încasate în anul 2010 la bugetele locale pe ansamblul judeţului Ilfov.

  La un volum al creditelor bugetare anuale definitive în sumă de 1.130.870 mii lei, plăţile nete

  de casă la nivel de judeţ se situează la 955.277 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 84,47%.

  Faţă de plăţile înregistrate în exerciţiul bugetar 2009 în sumă de 861.630 mii lei, cheltuielile realizate pe ansamblul judeţului în anul 2010 au înregistrat o creştere relativă de 10,87%, în valoare absolută creşterea cifrându-se la nivelul sumei de 93.647 mii lei.

  Plăţile efectuate, de entităţile verificate în anul 2011, s-au cifrat la 725.418 mii lei,

  reprezentând 75,94% din totalul cheltuielilor efectuate în anul 2010 din bugetele locale pe ansamblul judeţului Ilfov.

  II. Prezentarea rezultatelor activităţii camerei de conturi desfăşurate la nivelul

  judeţului Ilfov

  1. Informaţii relevante cu privire la rezultatele activităţii Camerei de Conturi

  Ilfov

  Total

  Audit

  financiar

  din care:

  Acţiuni de

  control

  Audit de

  performanţă

  1.Acţiuni desfăşurate la nivelul judeţului 26 23 3 -

  2.Certificate de conformitate 1 1 0 -

  3.Rapoarte de control/audit 26 23 3 -

  4.Procese verbale de constatare 22 22 - -

  5.Note de constatare 4 3 1 -

  6.Decizii emise 22 19 3