Click here to load reader

RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2012 la locale 2012/ALBA/Raport finante publice... · PDF file de 76% faţă de prevederile definitiv aprobate în bugetul local,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2012 la locale 2012/ALBA/Raport finante...

 • 1

  CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI ALBA

  RAPORT PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2012

  la nivelul judeţului ALBA

  I. Prezentare generală

  1. Sfera şi competenţele de activitate

  Conform art. 1 din Legea nr. 94/1992 republicată, Camera de Conturi a judeţului Alba a exercitat, în anul 2013, controlul privitor la execuţia bugetară pe anul 2012, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în conformitate cu Programul de activitate aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 253/18.12.2012.

  Controlul desfăşurat în perioada de referinţă a avut ca obiective principale constatarea legalităţii şi a regularităţii efectuării cheltuielilor din fondurile bugetare puse la dispoziţia ordonatorilor de credite din judeţul Alba, inclusiv analiza şi performanţa gestionării banului public, evaluarea existenţei şi bunei funcţionări a sistemelor de control şi audit intern.

  În cursul anului 2013, Camera de Conturi a judeţului Alba a efectuat la unităţile administrativ-teritoriale un număr de 84 de acţiuni, din care:

  - 28 misiuni de audit financiar; - 1 misiune de audit al performanţei; - 31 acţiuni de control privind arieratele şi plăţile restante; - 24 acţiuni de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin

  deciziile emise în anul 2012.

  2. Domeniul supus auditării

  2.1. Structura şi execuţia bugetului general al UAT pe ansamblul judeţului Alba pe anul 2012.

  Conform prevederilor Legii finanţelor publice locale, nr. 273/2006, bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale cumulează veniturile şi cheltuielile următoarelor categorii de bugete:

  - bugetul local al comunelor, oraşelor, municipiilor şi consiliului judeţean; - bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; - bugetul împrumuturilor externe; - bugetul împrumuturilor interne; - bugetul fondurilor externe nerambursabile,

 • 2

  care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în unitatea administrativ-teritorială pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

  În structură, bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, pe ansamblul judeţului Alba, se prezintă astfel:

  Tabelul 1

  -mii lei-

  Venituri

  (încasări

  )

  Cheltuieli

  (plăţi)

  Exceden

  t/ Deficit

  1. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor

  797.865 811.798 -13.933

  2. Bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

  223.568 221.748 1.820

  3. Bugetele creditelor externe - - -

  4. Bugetele creditelor interne 17.048 -17.048

  5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile 648 468 180

  Din datele de mai sus, se poate observa că plăţile efectuate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, în sumă de 811.798 mii lei, deţin ponderea cea mai mare în totalul plăţilor bugetului general al judeţului Alba în sumă de 1.051.062 mii lei, respectiv 77%.

  În anul 2012, bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, pe ansamblul judeţului Alba, a înregistrat un deficit de 28.981 mii lei, generat de faptul că nivelul plăţilor la nivelul judeţului Alba, în sumă de 1.051.062 mii lei, a depăşit nivelul încasărilor de 1.022.081 mii lei.

  Faţă de anul 2011, când s-a înregistrat un deficit al bugetului general al UAT pe ansamblul judeţului Alba în sumă de 4.126 mii lei, în anul 2012 s-a majorat deficitul, la suma de 28.981 mii lei, creşterea rezultatului negativ fiind generată de următorii factori:

  - nivelul cheltuielilor totale a înregistrat un procent de creştere de 9,71% (respectiv: de la 958.095 mii lei în anul 2011, la 1.051.062 mii lei în anul 2012), iar veniturile realizate au înregistrat o creştere de numai 7,14% (respectiv; de la 953.969 mii lei în anul 2011, la 1.022.081 mii lei în anul 2012);

  - volumul crescut al cheltuielilor bugetului local în anul 2012, în sumă de 811.798 mii lei, faţă de nivelul înregistrat în anul 2011, de 726.463 mii lei, ceea ce a determinat înregistrarea unui deficit de 13.933 mii lei, în condiţiile în care, la finele anului 2011 se înregistra un excedent la nivelul bugetului local de 24.494 mii lei;

  - volumul împrumuturilor interne contractate de către UAT au fost în anul 2012 de 17.048 mii lei;

 • 3

  Grafic, bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, pe ansamblul judeţului, pentru anul 2012, se prezintă astfel:

  Figura 1

  Figura 2

 • 4

  2.2. Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2012.

  Totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetul propriu al judeţului, pentru anul 2012, au înregistrat la partea de Venituri, prevederi bugetare anuale definitive de 1.054.988 mii lei şi încasări de 797.865 mii lei, rezultând un procent de realizare de 76% faţă de prevederile definitiv aprobate în bugetul local, situaţie prezentată în tabelul privind Execuţia veniturilor bugetului local la data de 31.12.2012.

  La partea de Cheltuieli, faţă de prevederile bugetare anuale definitive, de 1.132.637 mii lei, Plăţile au fost de 811.798 mii lei, rezultând un procent de realizare de 72% faţă de prevederile definitiv aprobate în bugetul local, situaţie prezentată în tabelul privind Execuţia cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2012.

  În anul 2012 s-a înregistrat un deficit al bugetului local de 13.933 mii lei.

  Diferenţa între prevederile definitive la venituri, de 1.054.988 mii lei şi prevederile definitive la cheltuieli, de 1.132.637 mii lei, reprezintă sumele aprobate de către unităţile administrativ teritoriale din excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, adică suma de 77.649 mii lei.

  Nivelul redus de realizare a cheltuielilor bugetului local de 72% şi în sumă absolută de 320.839 mii lei, a fost determinat de nerealizările importante înregistrate la titlurile de cheltuieli:

  - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile” de 196.051 mii lei - „Cheltuieli de capital” de 82.783 mii lei,

  nerealizări determinate în principal de neîncasarea sumelor primite de la Comunitatea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate (nerealizare de 153.586 mii lei) şi neîncasarea subvenţiilor primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete (nerealizare de 82.639 mii lei).

  Veniturile bugetelor locale

  Tabelul 2

  Execuţia veniturilor bugetului local la data de 31.12.2012, prezintă următoarea structură:

  - mii lei-

  Prevederi iniţiale

  Prevederi definitive

  Încasări

  % încasări din

  prevederi iniţiale

  % încasări

  din prevederi definitive

  1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri

  109.324 127.948 109.834 100 86

  2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

  165.908 186.126 185.600 112 100

  3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

  243.148 279.238 276.979 114 99

  4.Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice

  176.645 193.217 110.578 63 57

  5.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

  234.322 268.459 114.873 49 43

  VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 929.347 1.054.988 797.865 86 76

 • 5

  Aşa cum rezultă din datele prezentate, veniturile proprii ale bugetelor locale realizate

  în anul 2012 în sumă de 295.434 mii lei, reprezintă un procent relativ mic, de 37%, în totalul încasărilor bugetelor locale în sumă de 797.865 mii lei, ponderea o reprezintă sumele primite de la bugetul de stat sau de la alte bugete în valoare de 387.557 mii lei, respectiv într-un procent de 49%.

  Pentru derularea proiectelor cu finanţare externă în anul 2012, s-au primit de la Comunitatea Europeană fonduri în sumă de 114.873 mii lei, sumă care reprezintă un procent 14% în totalul veniturilor bugetului local, încasate în acest an.

  Cu toate acestea, faţă de finele anului 2011, sumele primite de la Comunitatea Europeană în anul 2012 au înregistrat o creştere cu 36%: de la 84.369 mii lei în anul 2011, la 114.873 mii lei în anul 2012.

  Grafic, veniturile bugetelor locale, pe ansamblul judeţului, pentru anul 2012, se prezintă astfel:

  Figura 3

  Figura 4

 • 6

  Structura cheltuielilor, pe ansamblul judeţului Alba,în anul 2012

  Tabelul 3 -mii lei-

  Prevederi

  iniţiale Prevederi definitive

  Plăţi