of 19/19
CONSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUT ARAD FOLITIA LOCALA ARAD : OFarator datc cara.ter petsonrl: lt,ll8, elF: 2258.t05* Arad, $tr" G-ral lon Dragalina, nr" 18 Cod poqtal310132 Tel.: 0357 - 445937. 0357 - 44$938 Fax: 0357 - 445939 ' 0257 - 939 Nr. 568 din 23 ianuarie 2015 RAPORT al Politiei Locale Arad privind evolutia orsanizatoricl si rezultatele obtinute in anul 2014 Prezentul Raport este structurat astfel: I. Introducere lI. Considerati generale III. Cadrul legislativ IY. Analiza SWOT V. Structura orgarizatoricd qi de personal VI. Bilanful activitdlii Poliliei Locale Arad pe anul2014 VII. Starea sAndtAfi personalului Poliliei Locale Arad VIII. Obiective pentru anul2015 CAPITOLUL I - INTRODUCERE Municipiul Arad este principala poart6 de intrare in Romdnia, respectiv de ieqire din Romdnia, fiind cel mai important nod rutier qi feroviar din vestul !6rii, amplasat la intersecfia unor importante relele de comunicafii rutiere. Cu o suprafafd de 4.700 hectare ;i o refea stradald de aproape 400 de km, qi avdnd o populalie stabilS de aproximativ 150.000 locuitori, la care se adaugd un mzre numdr de cetSleni aflali in tranzit, municipiul Arad are un potenlial delincvent foarte ridicat, in toate domeniile, de la ordine publicd qi protec{ia mediului, la circulafia rutierd qi la activitSli comerciale. Nesecret POLITIA LOCALA ARAD Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 1 8

RAPORT al Poliției Locale Arad privind evoluția organizatorică și

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of RAPORT al Poliției Locale Arad privind evoluția organizatorică și

 • CONSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUT ARAD

  FOLITIA LOCALA ARAD:OFarator datc cara.ter petsonrl: lt,ll8, elF: 2258.t05*

  Arad, $tr" G-ral lon Dragalina, nr" 18 Cod poqtal310132Tel.: 0357 - 445937. 0357 - 44$938 Fax: 0357 - 445939' 0257 - 939

  Nr. 568 din 23 ianuarie 2015

  RAPORTal Politiei Locale Arad

  privind evolutia orsanizatoricl si rezultatele obtinutein anul 2014

  Prezentul Raport este structurat astfel:

  I. Introducere

  lI. Considerati generale

  III. Cadrul legislativ

  IY. Analiza SWOT

  V. Structura orgarizatoricd qi de personal

  VI. Bilanful activitdlii Poliliei Locale Arad pe anul2014

  VII. Starea sAndtAfi personalului Poliliei Locale Arad

  VIII. Obiective pentru anul2015

  CAPITOLUL I - INTRODUCERE

  Municipiul Arad este principala poart6 de intrare in Romdnia, respectiv de ieqire dinRomdnia, fiind cel mai important nod rutier qi feroviar din vestul !6rii, amplasat la intersecfiaunor importante relele de comunicafii rutiere.

  Cu o suprafafd de 4.700 hectare ;i o refea stradald de aproape 400 de km, qi avdnd opopulalie stabilS de aproximativ 150.000 locuitori, la care se adaugd un mzre numdr de cetSleniaflali in tranzit, municipiul Arad are un potenlial delincvent foarte ridicat, in toate domeniile, dela ordine publicd qi protec{ia mediului, la circulafia rutierd qi la activitSli comerciale.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 1 8

 • Polilia Locald AradRaport 2014

  in acest context strict socio-geografic, infiinfarea Poliliei Locale Arad, conformLegii nr. 15512010, a fost o necesitate avind in vedere rolul predilect profilactic dar qisancfionator al acestei institutii, parte componentd a aparatului de specialitate al Primarului.

  Totodati, infiin{area Poliliei Locale Arad a reprezentat una dintre ac{iunile concrete cevizat pe de o parte modernizarea administra{iei publice locale iar pe de alta, efrcientizarearaporturilor cu cetifenii in scopul declarat al asigurdrii unui climat de siguran{i civic6, incel mai larg sens.

  Dinamica societdlii rom6neqti, in general, gi a celei aridene in special, au creatpremizele reorganizdrii Poliliei Locale Arad in vederea eficientizirii activit[fi, curespectarea prevederilor Legii nr. 15512010 a Poliliei Locale qi a Hotirdrii Guvernului nr.

  1332l2OlO privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare b poliliei

  locale. Astfel, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Hotirdrea nr.259 din 19noiembrie 2013 prin care a fost aprobatd noua structurd organizatoricd, precum qi noulRegulament de Organizare qi Func{ionare a Poliliei Locale Arad, activitatea institulieidesfEgurddu-se, in tot cursul anului 2014in acest cadru organizatoric.

  Activitatea intregului personal a instituliei s-a desfrqurat in conformitate cuprevederile legale, in baza strategiei de dezvoltare a municipiului elaboratd de ConsiliulLocal Municipal Arad, in vederea asigurdrii pentru comunitatea local6 a condiliilor optime

  de securitate Ei siguranlI civicS, componente ale activitdlii generale de garantare qi apdrarea drepturilor gi libertS(ilor constitufionale, a proprietd{ii publice qi private.

  Activitatea poli{iqtilor locali, fiind desftquratl cel mai adesea in stradd, intrecetSfeni, este permanent, intens gi strict monitorizatd de c6tre membrii societdtii, inbeneficiul c[rora, de altfel, aclioneazd- tn acelaqi timp, activitatea poliliqtilor locali estepermanent indrumatd qi controlati, pe scari ierarhicd, conform atribuliilor fieclruiconducator de structuri funclionald din cadrul Poliliei Locale Arad, avdnd in vedere c[activitatea gi profesionalismul fiecirui polifist local influen\eazd prestigiul general alinstituliei in ansamblul s[u.

  Municipiul Arad s-a inscris in competilia ce vizeaz[ desemnarea Capitalei Cultural

  Europene in anul 2021 astfel cI programul manifest[rilor cultural-artistice, omagiale, afestivalurilor artistice Ei a competiliilor sportive locale de masi precum gi a unor importante

  evenimente na{ionale qi europene a fost deosebit de intens in cursul anului 2014, PoliliaLocala Arad fiind direct implicatd atdtin organizarea unora dintre aceste evenimente, cdtmai ales in men{inerea ordinii qi siguranfei pubice la aceste adundri publice.

  CAPITOLUL il _ CONSIDERATII GENERALE

  Polilia Locali Arad gi-a inceput activitatea la 01.02.201l, prin reorganizarea Poliliei

  Comunitare, conform prevederilor Legii nr.15512010 gi in bazaHotdrdrii Consiliului Local

  Arad nr. ll/2011, in scopul exercitirii atribufiilor privind apdrarea drepturilor gi libertdlilor

  fundamentale ale persoanei, proprietdfii publice qi private precum qi pentru prevenirea qi

  descoperirea faptelor antisociale pe raza municipiului Arad.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 18

 • Polilia Locala Arad | 3Raport 2fir4l

  Drept urnare, Polilia LocalS Arad - Serviciu Public de interes local cu personalitatejuridicl - a preluat din aparatul de specialitate al Primarului, structuri din domeniuldisciplinei in construc{ii gi inspec{ia comercialS, constituindu-se, prin completare cupolifiqti locali, entititi funclionale (servicii, birouri) in vederea indeplinirii atribufiilorstabilite prin lege. Astfel, Polilia Locald Arad s-a impus, in timp, in conqtiin{a aridenilor cao adevlratl componenti a societdlii ce vegheazS, impreund cu celelalte institulii din sferasiguranfei publice de pe raza Municipiului Arad, la respectarea legalitilii gi vine in ajutorultuturor persoanelor care se afl5 in pericol.

  Polilia Locald Arad este in subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad gi igidesfrqoar[ activitatea, ca parte componentd a Aparatului de Specialitate al Primarului, subdirecta indrumare qi coordonare a Primarului municipiului Arad, ing. GHEORGHEFALCA, conducerea executivd fiind asiguratd, de la data infiinf5rii, de citre ing. VIORICAGRAUR - Director General.

  CAPITOLUL III _ CADRUL LEGISLATIVLegea nr. 155/2010 - Legea Poliliei Locale;H.G. nr. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare gi funclionare a Poliliei Locale;Legea nr. 188/1999 - privind Statutul func{ionarilor publici, republicat6;Legea nr.712004 - privind Codul de conduiti al func(ionarilor publici;Legea nr.29512004 - privind Regimul armelor qi muniliei;Legea nr.54412001 - privind liberul acces la informafiile de interes public;Legea nr.601199l - privind organizarea qi desdgurarea adunirilor publice;Legea nr. 611199l - pentru sanc{ionarea faptelor de incdlcare a unor nonne de convie{uiresocial5, a ordini gi linigtii publice, republicati;Legea nr. l2ll990 - privind protejarea populafiei impotriva unor activit5li comercialeilicite, republicatS;Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executdrii lucr[rilor de construc{ii, republicatd;Legea nr. 42112002 - privind autovehiculele abandonate sau fbrd stip6n;Legea nr. 38/2003 - privind transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, actualizatd;Legea nr.5412012 - privind desfrqurarea activit[rilor de picnic;O.G.2712002 - privind reglementarca activitd[ii de solu{ionare a petifiilor;O,G.2/2001 * privind regimul juridic al contraven{iilor;O.U.G. 19512002 - privind circula{ia pe drumurile publice;HG 139112006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanlei de urgenta aGuvernului nr. 195/2002 privind circula{ia pe drumurile publice, actualizatA;

  Legea nr.20512004 - privind protec{ia animalelor, republicati;Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in construcfii, actualizatd1,Legea nr. 1611996 - a Arhivelor Nalionale;Legea nr.2412007 - privind reglementarea qi administrarea spa{iilor verzi din intravilanullocalit{ilor, republicatd;Legea nr. 24/2000 - privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelornormative, republicat6;

  Legea nr. 101/2006 - a serviciului de salubrizare a localitililor, actualizatd;Legea nr.2lll20ll - privind regimul degeurilor, (republicatd)Legea nr.25212003 - privind regfstrul unic de control;

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  ,h(/

 • Polilia Localf, AradRaport 2014

  Legea nr. 67712001 - pentru protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal qi libera circula{ie a acestor date, actualizatd;

  O.G. nr. 7112002 - privind organizarea gi func{ionarea serviciilor publice de administrare adomeniului public gi privat de interes local, actualizatd;

  O.U.G. nr. 55/2002 - privind regimul de de{inere a cdinilor periculoqi sau agresivi,actualizatd;

  O.U.G. nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor frrl stdpdn,actualizatd:

  O.U.G. nr. 195/2005 - privind proteclia mediului, actualizatd;Ordin nr. 13712013 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unordispozilii ale Legii Arhivelor Na{ionale nr.16/1996;Ordin nr. ll9l20l4 - pentru aprobarea Normelor de igienl qi sanatate publicd privindmediul de via!6 al populatiei;

  H.C.L.M. nr.9l20ll - privind Regulamentul de desfbgurare a activit[trilor comerciale inmunicipiul Arad;H.C.L.M. nr. 109/2009 - privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transportin regim de taxi;H.C.L.M. nr. 14112012 - privind accesul qi circulafia utilajelor qi a autovehiculelor detransport marfE cu masa maximd autorizrtdmai mare de 3,5 to in municipiul Arad;H.C.L.M. nr.16212006 - privind gospodlrirea municipiului Arad;H.C.L.M. nr. 186/2006 - privind publicitatea, reclama qi afiqajul in municipiul Arad,republicatd 2010;

  H.C.L.M. nr.20812011 - pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariliei qiproliferirii animalelor frrd stdpdn pe domeniul public al municipiului Arad;H.C.L.M. nr.43912009 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilorde parcare in parclrile de reqedin{d din municipiul Arad, modificatd2012;H.C.L.M. nr. 7012012 - privind aprobarea Regulamentului de funclionare gi construire azonei pietonale ,,Me{ianu" qi a Regulamentului privind reglementarea circulaliei in zonapietonald ,,Me(ianu";H.C.L.M. nr.6 12004 - cu privire la aprobarea regulamentului privind avizarea, autorizarea,executarea, urmlrirea gi receplionarea calitativd a lucrlrilor edilitar gospodlreqti (carosabil,trotuare, platforme, alei qi zone verzi) din municipiul Arad.

  CAPITOLUL IV * ANALIZA S..W.O.T.Analiza SWOT a scos in eviden(i punctele tari gi punctele slabe din organizarea gi

  func{ionarea Poliliei Locale Arad in anul 2014, oportunitd[ile momentului precum qiamenin{irile la adresa instituliei, intre care putem evidenfia lipsa unui cadru legislativadecvat menit sd suslind activitatea Poliliei Locale, dar gi fluctua{ia de cadre din ultimii ani,pe fondul salarizdrii foarte mici a poliligtilor locali Ei a posibilit[1ii de a presta munci maibine plltite in strlindtate.

  Astfel, dacl in cursul anului 2013 qi-au incetat raporturile de serviciu 11polif$ti locali, in anul 2014 au plecat din institulie alli 10 poliliqti locali, iar in aceastdperioadl s-a reuqit recrutarea a doar 4 persoane, atdt datorit6 condiliilor de angajareextrem de restrictive, impuse de legislalia in vigoare, cdt gi, a$a cum am ardtat mai sus,datoritl salafizdrii neatrdgdtoare.'

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

 • Polilia Locald Arad | 5Raport zfir4l

  in aceste conditii. Politia Locall Arad a aiuns la un deficit de personal. maiales in structurile operative. de neste 53%o. aiungflndu-se. fati de norma de I nolitistlocal la 1.000 de locuitori impusi Ia ansaiare conform O.U.G. 63/2010. la o norml deun politist local la 1600 - 1800 de locuitori. norml scripticl intrucit. avAnd in vederenumlrul foarte mare de cetlteni. romini si striini ce tranziteazi municipiul. normareal5 este de anroximativ I politist local la 2.000 de cetiteni.

  Puncte tari:- suport administrativ qi logistic modern Ei performant;

  - bazd material[ dezv oltatd qi performanti;

  - mijloace auto gi echipamente specifice de calitate;- capacitatea de a identifica, elabora, implementa gi monitoriza mecanismele qiinstrumentele specifice pentru intdrirea capacit[1ii institulionale in domeniul ordinii gisiguran(ei publice;

  - capacitatea de a identifica, monitoriza qi verifica orice eveniment pe linie de ordine qisiguranlI publicd, in zonele in care sunt amplasate camere de supraveghere video;- existen{a unui sistem de parteneriat deschis cu institulii publice gi ONG;- interesul personalului pentru perfeclionare prin participarea la cursuri de formare gipreg6tire a polifigtilor locali;- transparen{5 qi deschidere cdtre mass-media qi societatea civili;- capacitatea de a elabora propuneri de acte normative, instrumente de planificare strategicdgi bugetard, in domeniul specific de activitate al Poliliei Locale Arad;- existenfa unor proceduri de lucru, menite si eficientizeze activitatea strucfurilor operativegi administrative;

  - posibilitatea de a acorda, incepdnd cu luna ianuarie 2015, norma de hrand intreguluipersonal din institulie, odatl cu adoptarea de citre Consiliul Local Municipal Arad aproiectului de hotlrdre ce reglementeazdacest domeniu.

  Puncte slabe:-imposibilitatea de a acoperi operativ si profesionist toate evenimentele, manifestarile,actiunile, sesizarile, datoritd numirului redus de polifiqti locali;- risc de suprainc5rcare cu sarcini a personalului din cadrul structurilor operative, ca unnare

  a deficitului de resurse umane;- deficit de personal. datorat pleclrii unui numir mare.de politisti locali din institutie(79 de posturi vacante. dintr-un total de 185):- timp foarte redus ce poate fi alocat preg[tirii polilitilor locali din structurile operative- nivel incd foarte scdzut de salarizare, fapt care demotiveazd, in special, personaluloperativ;

  - lipsa unei legislalii care si reglementeze metodologiile specifice de lucru pentru anumitesitualii punctuale, de crizd, (campanii electorale, proteste neautorizate etc.)- colaborare ineficientl qi greoaie cu structurile din Prim[ria Municipiului Arad;- lipsa unui cadru legislativ adecvat, in domenii de mare importanfd, pentru supraveghereadomeniului public gi privat al Municipiului, supravegherea modului de parcare,pe domeniulpublic, ordinea qi linigtea public6: parcarca neregulamentari a autovehiculelor, parcarea pe

  trotuare gi pe spafii verzi, ridicarea maqinilor parcate neregulamentar qi care blocheazi sau

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. I 8

  k

 • Polilia Locald AradRaport 2014

  deranjeazd circulafia rutieri ori pietonal[, animalele fdrd st[pdn, animalele din gospodlriilepopulafiei.

  -lipsa unei strategii viabile privind oamenii strdzii (majori sau minori), cergetorii (majorisau minori).

  Oportuniti{i:- elaborarea unor programe de instruire care sd asigure crearea unei conduite profesionalemoderne in rdndul personalului operativ;- elaborarea unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene;

  - lSrgirea ariei de cooperare cu societatea civilS in vederea extinderii qi amplificiriiacliunilor preventive;

  - dezvoltarea parteneriatelor cu instituliile publice gi ONG-urile care au competenfetangente activitdtilor pe care le desfEqoar6 Polilia Locald Arad, dar gi cu institu{iispecializate in activitili operative pe linie de ordine qi siguranfi public6, circulafie rutierd,control comercial.

  AmeninlIri:- neasigurarea fondurilor necesare angajirii personalului necesar desftqurErii activit[fli;- posibilitatea de a nu fi pusi in executare hotlrdrea Consiliului Local Municipal privindacordarea normei de hrand, prin tergivers6ri repetate gi acliuni birocratice ale unor persoane

  sau structuri func{ionale din Primlria Municipiului Arad;- tendin(a unor entitdli funclionale din Primdria Municipiului Arad de a bloca proiectele dehotir0re elaborate de Polifia Locali Arad prin neincluderea acestora pe ordinea de zi aqedintelor Consiliului Local Municipal (vezi Capitolul VI, punctul 7 - Activitatea decomunicare);- practica unor persoane din Primdria Municipiului Arad de a incerca sd genereze un curentde opinie negativ fal6. de activitatea Polifiei Locale Arad prin rcpartizarea spre rezolvare aunor sesiz[ri care exced competen{elor legale ale Poliliei Locale, care este nevoiti sdtransmit[ petenlilor explicalii pentru nerezolvarea sesiz[rilor;

  - tendinla societdlii civile de a responsabiliza Poli{ia Local5 pentru aspecte sociale negativece {in de competen(a de solu[ionare a altor institu{ii sau sunt generate de lipsa de implicare

  a instituliilor abilitate, cu consecin{a scdderii gradului de incredere a popula[iei in institufie;- intensificarea acfiunilor concertate de minimalizare a activit5lii Poliliei Locale gi dedenigrare poli{igtilor locali, exercitate de reprezentanfii unor institu{ii cu activitate oarecumparaleld cu a Poli{iei Locale;- tendinfa de cregtere a manifestlrilor de violen{6 de toate genurile (verbal5, frzicd,atitudinal[) la nivelul comunitilii locale;- continuarea fenomenului de fluctualie a poliliqtilor locali din cadrul structurilor operative,facilitat de deschiderea mai multor pie{e de fo(5 de muncd din Uniunea Europeand, careofer6 salarii mult mai atractive decdt la Polilia LocalS;

  CAPITOLUL V_ STRUCTURA OGATUZATORICA SI DE PERSONAL

  Activitatea Poliliei Locale se realizeazl in interesul persoanei, al comunitilii, alasigurlrii pazei gi protecJiei obiectivelor de interes public local gi privat, precum gi ?nsprijinul instituliilor statului, exclusiv pebaza gi in executarea legii.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. I 8

 • Polifia Locald AradRaport 2014

  in indeplinirea misiunilor care ii revin, Polilia Locald coopereaz[, in bazaprotocoalelor incheiate, cu Polilia Romdnd gi Jandarmeria Romdni, cu alte institulii alestatului qi colaboreazd cl asocialiile gi organiza(iile neguvemamentale, precum gi cupersoanele fizice gi juridice, in limitele legii.

  Activitatea Poliliei Locale se desfbqoard pe baza Legii 15512010, legea polilieilocale, a Regulamentului-cadru de organizare qi funcfionare, aprobat prin HotirdreaGuvernului nr. 133212010 qi a Hotlrdrii Consiliului Local Arad nr.259 din 19 noiembrie2013 privind aprobarea modific[rii organigramei, a statelor de funclii gi de personal gi aRegulamentului de organizare qi funclionare ale Poliliei Locale Arad.

  Nivelul de organizare, structura qi categoriile de personal se stabilesc anual deConsiliul Local al Municipiului Arad, conform legii.

  Personalul Poliliei Locale se compune din funcfionari publici qi personalcontractual.

  Func{ionarilor publici din Polilia LocalS li se aplicd reglementlrile previzute inLegea 188-Statutul func(ionarilor publici, iar personalului contractual, reglement[rile dinlegisla{ia muncii.

  Potrivit Statului de functii qi Organigramei aprobate prin HCLM Arad nr. 25912013Poli{ia Locald Arad are urmdtoarea structurl organizatoricd:

  - SERVICruL ORDINE $I LINI$TE PUBLICA 1, in subordinea directi adirectorului general, este condus de dl. Barna Florian si are 28 de funclii publice, din care,I I ocupate qi 17 vacante.

  - SERVICIUL ORDINE $I LINI$TE PUBLICA 2, in subordinea directi adirectorului general, este condus de dl. Hava Adrian Ei are 28 de funcfii publice, din care,13 ocupate qi 15 vacante.

  - SERVICIUL DISPECERAT 9I MOMTORIZARE este condus de dl. StanaCosmin qi are 12 func{ii publice, din care, 11 ocupate qi I vacanti.

  - SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE, in subordineadirecti a directorului general, este condus de dl. Tudose Jan-Laurentiu si are 24 de funcliipublice, din care, l1 ocupate gi 13 vacante.

  - SERVTCTUL DTSCTPLTNA iN CONSTRUCTTT $I AFr$AJ STRADAL, insubordinea direct[ a directorului general, este condus de dl. Stoian Gheorghe qi are l0funcfii publice, din care, 6 ocupate gi 4 vacante

  - SERVICIULPAZLBIINURI $MLORI, din subordinea direct[ a directoruluigeneral, este condus de dl. Ma(i Cristian gi are 2l de fi;nclii contractuale, din care, 14ocupate qi 7 vacante.

  - BIROUL TEHNIC-INFORMATIC din subordinea directi a ServiciuluiDispecerat gi Monitorizare, este condus de dl. Albulescu Adrian gi are 6 funcfii publice, dincare,3 ocupate qi 3 vacante.

  - BIROUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE, din subordinea directi aDirectorului general, este condus de dl. Bogoqel lonuf-Florin Ei are 6 funcfii publice, dincare, 4 ocupate gi 2 vacante.

  - BIROUL ACIJIZITII PUBLICE, ADIiIINISTRATIV este condus de dna.Iluna Monika-Claudia qi are 6 funclii publice, din care, 4 ocupate si 2 vacante..

  - BIROUL ACTMTATE $I CONTROL COMERCIAL din subordinea directla directorului general, este condus de dl. Pop-Faur Alin qi are 6 funclii publice, din care, 4ocupate qi 2 vacante.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr.1 8

  ft

 • Politia Locala Arad I

  Raport 2014 |

  - BIROUL PROTECTIA MEDIT LUI din subordinea directi a directoruluigeneral, este condus de dl. Balint Laviniu-Mihai qi are 6 funclii publice, din care, 3 ocupategi 3 vacante.

  - BIROTIL RLSURSE UMA IE, din subordinea directl a directorului general, estecondus de dna. Crainic Eugenia qi are 6 funclii publice, din care, 3 ocupate gi 3 vacante.

  - BIROUL COMUNICARE, EVIDENTA PROCESE-VBRBALE, dinsubordinea directd a directorului general adjunct, este condus de dl. Mirginean Valer qi are7 func{ii publice, din care, 6 ocupate Ei 1 vacantl.

  - BIROUL SUPRAVEGHERE COMUNITARA, in subordinea directi adirectorului general adjunct este condus de dl. Memet Iulian qi are 7 func{ii publice, dincare, 5 ocupate si 2 vacante.

  - BIROUL IDENTIFICAm $I EVIDENTA PERSOAIIELOR, din subordineadirecti a directorului general este condus de dna. Gheorghild Laura gi are 6 funcfii publice,din care, 3 ocupate qi 3 vacante.

  - COMPARTIMENTUL JURIDIC - CONTENCIOS, din subordinea directl adirectorului general, are 2 funcfii publice, ambele ocupate.

  CAPITOLUL VI _ BILANTUL ACTIVITATII POLITTEILOCALE ARAD PE ANIUL 2OI4

  in cursul anului 2014, la nivelul Poliliei Locale Arad au fost intocmite 2.869procese-verbale de constatare qi sanc{ionare a contraven{iilor, in valoare totall de1.746.242 lei, au fost conliscate 1.726 bunuri gi au fost inaintate 35 de sesizlri citreorganele de urmlrire penall cu privire la sivdrqirea de infrac{iuni previzute in Legea nr.5011991privind autorizarea executirii lucrlrilor de construcfii, republicat5,, cu modific[rileqi completlrile ulterioare.

  1 - SERVTCTUL ORDTNE $r LrNI$TE PUBLICA 1 ti 2in scopul eficientizirii activit6lii, polijiqtii de ordine publicl au ac{ionat pe trei

  direc{ii prioritare:

  Siguran{a ceti{enilorActivitatea poliliqtilor locali s-a concretizat prin efectuarea de activitd{i preventive,

  ac[iuni gi controale privind:o Combaterea qi prevenirea actelor de cerqetorie;o Identificarea persoanelor l.a,r6 addpost care vagabondeazd pe str[zile

  municipiului qi se addpostesc in diferite zone locuite, deranjdnd cetifenii;o Verificarea zonelor cu grad ridicat delictual, unde existd condilii de s[vdrgire

  a unor fapte antisociale ori de tulburare a ordinii qi linigtii publice sau undese consuml frecvent bduturi alcoolice;

  o Combaterea actelor de disconfort civic, in scopul revigorlrii sentimentuluide siguran{d al cet6{enilor;

  o Pistrarea integritAtii materialelor urbane gi a spatiilor verzi

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 18

  k

 • Polilia Locald AradRaport 2014

  Combaterea cergetorieiPolilia Local[ Arad ac[ioneazd in permanen[d pentru identificarea persoanelor

  aflate in dificultate, frri adlpost, aflate in strad[, a persoanelor care cer$esc ori carevagobondeazd pe raza municipiului Arad. S-a constatat cd num[rul acestora este in creqterefa!6 de anii trecu{i, iar la nivelul instituliei vin numeroase sesizdri referitoare la disconfortulcreat de aceste persoane, in special in jurul blocurilor sau in anumite zone traversate demagistralele termice. Dupi depistarea in teren, acegtia sunt condugi la sediul Poliliei Localepentru identificare, preluarea inbaza de date gi luarea de mdsuri legale atunci cdnd situa{iao impune.

  in multe cazuri, astfel de persoane au fost duse la centrele de primire administratede Direclia de Dezvoltare gi Asisten{i Comunitari Arad pentru a putea beneficia demlsurile de asisten!5 social5 legale, unde insi, de cele mai multe ori este refuzatd primireaacestor persoane din motive care lin de birocralia excesivi practicatd de angajafii centrelorde primire minori Ei a addpostului de noapte.

  Siguranfa in qcoliAldturi de celelalte fo4e de ordine publicl, Polilia Locali Arad a asigurat mlsuri de

  ordine gi siguranld publicl pentru prevenirea faptelor antisociale in zona Grupului $colar deIndustrie Alimentarl, Seminarului Teologic Ortodox gi a Grupului $colar,,Csiki Gergely".

  Sanc{iuni aplicatePoliJigtii locali de ordine public[ au legitimat 2.204 de persoane pentru

  s[vdrqirea unor fapte contravenlionale ori pentru prezenta suspectd a acestora in anumitezone, la ore tdtzii, ocazii cu care s-au intocmit 779 procese-verbale de constatare gisanc{ionare a contraven{iilor, in valoare totali de 201.050lei, dupd cum urmeaz6:

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.lon Dragalina, nr. l8

  t'

  l. LEGEA 61191 R- s6v6rEirea in public de fapte, acte sau gesturi

  obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sauwlgare, amenin{5ri cu acte de violenff,;

  - apelarea in mod repetat la mila publicului;- desfacere4comercializarea qi consumul

  bluturilor alcoolice in locurile publice- tulburarea lin(tii locatarilor intre orele 22:00

  - 08:00 ;i 13:00 - 14:00;- atragerea de persoane, sub orice form5, spre

  a obtine foloase materiale.

  Total procese verbale: 659Suma stabilitl: 129.550 lei

  2. LEGEA 37ODOO4-pentru alegerea Pre;edintelui Romdniei

  Total procese verbale: 26Suma stabilitl: 25.000 lei

  4. LEGEA I2II99O-privind protejarea populaliei impotriva unoractivitdti comerciale ilicite- reoublicatd:

  Total procese verbale: 89Suma stabiliti: 44.000 lei

  5. HCLM 208t2011-prevenirea apariliei ;i proliferdrii animalelor f6rdstf,pdn pe domeniul public al municipiului Arad

  Total procese verbale: 5Suma stabiliti: 2.500 lei

  TOTAL Total procese verbale: - 779Suma stabilitl: 201.050 lei

  ft

 • Polilia Locald AradRaport 2014

  llte acliuni de menlinere a ordinii;i liniEtii pabliceIn cursul anului 2014, poliligtii locali de ordine publicd au asigurat, prin menfinerea

  ordinii publice in zonele aferente, buna desfbqurare a 78 de aduniri publice, precum qi aevenimentelor cultural-sportive or ganizate de Primlria Municipiului Arad

  2 - SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE

  in conformitate cu prevederile Legii 15512010, poliliqtii locali din cadrul Serviciului deCirculatie pe Drumurile Publice au asigurat fluenfa traficului rutier cu ocazia executdriiunor lucrdri de modernizare Si repara[ii a arterelor de circula{ie din municipiu, in apropiereascolilor si a unitatilor de invatamant, cu ocazia desftgurdrii unor activitdli cultural-artisticesau sportive.

  Sanc{iuni aplicate

  in cursul anului 2014 au fost intocmite 1.477 procese-verbale de constatare gi

  sanc{ionare a contravenfiilor, in valoare de 732.632lei, dupl cum urmeazd:

  3 - SERVTCruL DTSCTPLTNA iN CONSTRUCTTT $r AFTSAJ STRADAL

  Sanc{iuni aplicate

  in cursul anului 2014 au fost intocmite 223 procese-verbale de constatare qisancfionare a contravenfiilor, in valoare de 329.500 lei, fiind intreprinse gi ac{iuni de

  constatare a infracfiunilor gi sesizare a organelor de urmlrire penal6, verificare, consiliere,

  dupd cum urmeazd:

  POLITIA LOCALA ARADBulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  l'o

  I HCLM 10912009 modificat cu 140/2010privind aprobarea Regulamentului privind activitateade transport in resim de taxi

  Total procese verbale: 214Suma stabiliti: 25.200 lei

  2. HCLM 14u2012privind accesul Ei circulalia utilajelor qi aautovehiculelor de transport marfb cu masa maximiautorizatdmai mare de 3.5 tone in municioiul Arad

  Total procese verbale:. 477Suma stabiliti: 555.100 lei

  J. LEGEA 38 /2003 Legeataximetriei Total procese verbale: 18Suma stabilitl: 14.300 lei

  4. HG 1391/2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG19512002 privind circulatia pe drumurile publice

  Total procese verbale: 726Suma stabiliti: 118.502 lei

  5. ouc 195/2002privind circulalia pe drumurile publice

  Total procese verbalez 42Suma stabiliti: 19.530 lei

  TOTAL Total procese verbale: - 1.477Suma stabilitd: 132.632 lei

  Nr.crt.

  ACTryITATE DESFA$URATA VOLUM / NUMAR

  Verificdri efectuate in temeiul Legii nr. 5011991 privindautorizarea executirii lucrdrilor de construclii, republicat6, cumodificdrile gi completdrile ulterioare

  1.816

  2. Verificdri efectuate in temeiul Hotdr6rii Consiliului Local alMunicipiului Arad nr. 6 din 29 ianuarie 2004 privind aprobareaRegulamentului privind avizarea, autorizarea, executarea,urmirirea qi receptionarea calitativl a lucririlor edilitar -gospod[resti (carosabil, trotuare, platforme, alei si zone verui)

  738 (avarii)

  Nesecret

  fr

 • Polilia Locala arad I t IRaport 2014 |

  din municipiul Arad, la lucrf,rile privind remedierea de avarii laretelele de utilitdli

  J. Amenzi aplicate in temeiul Legii nr. 50ll99l privindautorizarea executirii Iucririlor de construcfii, republicatii,cu modificirile si completlrile ulterioare

  Total procese verbale:207 Suma stabilit5:298.000|ei

  4. Amenzi aplicate in temeiul H.C.L.M. nr. 612004 privindavizarea, autorizarea, executarea, urmlrirea girecentionarea calitativl a lucrdrilor edilitar - sosnodlresti

  Total procese verbale:16Suma stabiliti: 31.500 lei

  5. Constatlri de infracfiuni prevlzute in Legea nr. 50/1991privind autorizarea executlrii lucr5rilor de construcfii,republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare

  35

  6. Sesiziri ale organelor de urmirire penalS cu privire laslvirqirea de infracfiuni previzute in Legea nr. 50/1991privind autorizarea executirii lucrlrilor de construcfii,republicatl, cu modificlrile gi completirile ulterioare 35

  7. Petitii adresate de cetf,jeni, repartizate spre solulionareServiciului disciplinS in constructii qi afigaj stradal

  t73

  8. Inaintlri de procese verbale de constatare gi sanc{ionare acontraventiilor la organele fiscale, in vederea executlriiamenzilor pe cale silitd

  92

  9. Cereri analizate qi solu{ionate in legf,tur6 cu emitereaautorizaliilor edilitar - gospoddreqti

  10. Consultan!f, gi informare in domeniul autorizdrii lucrdrilor deconstruc{ii qi disciplin[ in constructii Permanent

  4 - SERVTCTUL PAZLBUNURT $r VALOR

  Serviciul Paz[ Bunuri qi Valori igi desfEgoarl activitatea in interesul comunit[1ii locale,

  pentru asigurarea pazei gi proteclia obiectivelor de interes local, de pe raza administrativl a

  municipiului Arad.

  in anul 2014, Serviciul Pazd, Bunuri gi Valori qi-a desftgurat activitatea in 4 obiective

  (punct acces-Prim6rie, Stadion UTA, Palat Cenad - cam.5 qi Stare Civil6, fosta Unitate

  Militard din Gai).

  5 - BIROUI, ACTIVITATE 9I CONTROL COMERCIAL

  Sanc(iuni aplicate:

  in cursul anului 2014 au fost intocmite 331 de procese-verbale de constatare qi

  sanc{ionare a contraven{iilor, in valoare de 423.300 lei, dup[ cum urmeaz6:

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  I HCLM Arad nr. 9l20ll, privind Regulamentul dedesfiqurare a activitililor comerciale in municipiulArad

  Total procese verbale: 218Suma stabiliti: 348. 600 lei

  2. HCLM Arad nr. 18612006, republicatS, privindpublicitatea, reclama Ei afiqajul in municipiul Arad

  Total procese verbale: 32Suma stabilit5: 26.600 lei

  3. Legea nr. 1211990 privind protejarea popula{ieiimpotriva unor activitafl comerciale ilicite,republicatd

  Total procese verbale: 60Suma stabilitS: 30.000 lei

  4. O.G. nr. 9912000 orivind comercializarea Total procese verbale: 8

 • produselor si serviciilor de piatd Suma stabilitl: 4.600 lei5. Hotlrdrea nr. 661/2001, actualizatd privind

  procedura de eliberare a certificatelor de oroducitorTotal procese verbale: 6Suma stabiliti: 3.500 tei

  6. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic decontrol

  Total procese verbale: 6Suma stabilitn: 7.500 lei

  7. Hotirdrea Consiliului Local al Muncipiului Arad nr.70 din 29 martie 2012 privind aprobarearegulamentului de funclionare ;i construire a zoneioietonale ..Metianu"

  Total procese verbale: ISuma stabilitn: 2500 lei

  TOTAL Procese verbale: - 331Suma: 423.300lei

  Polilia Locald AradRaport 2014

  in 78 de cazuri s-a aplicat qi mlsura complementari a confiscirii/refinerii in vedereaconfiscirii in temeiul Legii nr. L2/1990 privind protejarea popula{iei impotriva unoractivitlti comerciale ilicite, republicati gi a Legii nr. 37012014 pentru alegereaPreqedintelui Romdniei, acttalizatd. Cu aceste ocazii, au fost confiscate 1726 bunuri.

  6 . BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

  Sanc{iuni aplicate:

  in cursul anului 2014 au fost intocmite 60 de procese-verbale de constatare qi

  7 _ BIROUL COMUNICARE, EVIDENTA PROCESE VERBAL,E

  Activitatea de Comunicarein scopul imbunlt5lirii activitltii gi a cregterii eficienfei muncii polifiqtilor locali, in

  cursul anului 2014 PolifiaLocald Arad a realizat qi inaintat Primiriei Municipiului Aradpatru Proiecte de Hotdrdre, in vederea transmiterii spre analizd, gi adoptare Consiliului Localal Municipiului Arad, dupd cum urmeazd:

  Proiect de Hotirire privind interzicerea circulafiei mijloacelor de transport peanumite artere din municipiul Arad - inaintat la 13.03.2014 - NEPREZENTATConsiliului Local Municipal pdnd ?n l5 ianuarie 2015;Proiect de Hotirire privind modificarea ;i completarea Anexei HCLM nr.162/2009 privind normele obligatorii gi responsabilit{ile concrete ce revininstituliilor publice, -agenlilor economici, celorlalte persoane juridice qi

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. I 8

  t"

  1.

  )

  sancfionare a contraven{iilor, in valoare de 59.860 lei, dupd cum urmeazd:

  HCLM 162t2006privind normele de gospoddrire ale municipiului Arad

  Total procese verbale: 38Suma stabilitS: 31.960 lei

  2 LEGEA 2tt/2011privind regimul deqeurilor

  Total procese verbale: 12Suma stabilitl: 27.000 lei

  3 LEGEA 24I2OO7privind reglementarea gi administrarea spatiilor verzidin zonele urbane

  Total procese verbale: 9Suma stabiliti: 900 lei

  LEGEA 10U2006privind serviciul de salubrizare al localitAtilor

  Total procese verbale: ISuma stabiliti: Av

  TOTAL Total procese verbale: 60Suma stabilitl: 59.860 lei

  ft

 • Polilia Locald AradRaport 2014

  cetllenilor pentru gospoddrirea municipiului Arad - inaintat la 01.09.2014 -NEPREZENTAT Consiliului Local Municipal pdnd in 15 ianuarie 2015;Proiect de HotirAre privind modificarea Ei completarea HCLM nr.208/2011pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea apariliei gi proliferlriianimalelor fEr[ stdpdn pe domeniul public al municipiului Arad - inaintat la10.09.2014 - NEPREZENTAT Consiliului Local Municipal pdn6 in 15 ianuarie2015;Proiect de Hotir6re privind acordarea normei de hrand personalului Poli{ieiLocale Arad - inaintat la 31.10.20 14, adoptat de C.L.M. Arad in qedinfaordinari din 29 decembrie 2014 ;i netransmis[ Prefecturii pdnl la data de 15ianuarie 2015.

  in cadrul activit6tii de comunicare, informare gi rela{ii publice s-a aclionat inurm6toarele direclii:

  a) informarea publicd directd o persoanelor - au fost comunicate din oficiu prinafigare urmdtoarele informafii de interes public: actele normative care reglementeazdorganizarea gi funcfionarea Poliliei Locale Arad; structura organizatoric[, atribu{iilecompartimentelor, programul de funclionare, programul de audien{e al directoruluiexecutiv; datele de contact ale Poliliei Locale Arad, respectiv: denumire4 sediul, numerelede telefon, fax, adresa de e-mail gi adresa paginii de Intemet;

  b) informarea internd a personalului - s-au emis un numir de 278 decizii adresatepersonalului din institulie.

  c) informarea presei

  Mass-media reprezintl cel mai important partener pentru informarea publicului inceea ce priveqte ac{iunile desfdgurate de Poli{ia Locali Arad. Activitatea de comunicare aurmirit, in primul rdnd, informarea corect6, obiectivd, precum qi creqterea gradului detransparen{5 in privin(a activititii instituliei. Comunicarea cu mass-media s-a realizat prindoui direclii principale: din oficiu, prin transmiterea de comunicate/informafii de presl, saula solicitarea reprezentanlilor mass-media.

  in ceea ce priveqte activitatea Compartimentului Secretariat, Rela{ii cu Publicul giArhiv6 din punct de vedere al mediatiz[rii, precizlm c[ in cursul anului 2010 au fosttransmise un numir de 14 comunicate de presi privind activitatea agen{ilorPoliliei LocaleArad, toate publicate in cotidianele locale gi pe site-urile de ;tiri. La solicitarea expresi ajurnaliqtilor, au fost formulate gi transmise 32 de r[spunsuri, publicate de asemenea inmijloacele mass-media (presa scrisd, TV, radio, site-uri de specialitate). De asemeneainstitulia a fost reprezentatd in cursul anului la mai multe emisiuni in direct la radio 9iteleviziune, realizate de posturi locale sau regionale, pe tema activitdfli desfdgurate.

  d) monitorizarea presei

  Activitatea de monitorizare gi analizd a presei scrise s-a ftcut zilnic, in formatelectronic qi tipdrit pebaza unui numlr de 3 ziarc locale zilnice - Glasul Aradului, JurnalAr[dean, Aradul. De asemenea au fost monitorizate perrnanent site-urile de gtiri .

  Informa[iile de presi astfel structurate asigurd obazd de date util6 pentru rcalizareaunor analize de imagine qi conlinut privind activitatea Poliliei Locale, pentru a evaluaimpactul mediatic al cetdfenilor sau pentru a men{ine o rela{ie de comunicare transparentlcu mass-media.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 18

  l3

  3.

  4.

  tu

 • PoliliaLocaldRrad lt+Raport 2fir4l

  Activitatea de evidenld a proceselor-verboleAu fost inregistrate in Baza de date privind eviden,ta proceselor-verbale 2.869

  procese-verbale, din care 2.809 au fost comunicate prin pogti, iar 355 au fost transmisespre afi;are la domiciliul contravenientului.

  A fost demarati procedura executirii silite, prin solicitarea ludrii in debit laDirec{iile de Venituri de la domiciliul contravenienlilor in 1.745 de cazuri.

  Activitotea de secretariatAu fost inregistrate in Registrul de intrlri-iegiri 9.054 de documente, din care 6.125

  documente proprii.

  Activitotea de arhivdin cursul anului 2014 au fost demarate gi incheiate procedurile de constituire a

  arhivei la nivelul instituliei. Atfel, au fost constituite, legate qi depozitate in arhivi 1.673 dedosare (echivalentul a 34,96 metri liniari) ce reprezintl documentele tuturor structurilorfuncfionale ale Poliliei Locale Arad, de la infiin{are qi pdnl in anul 2012 inclusiv.

  8 - SERVTCTUL DTSPECERAT $r MONTTORTZAREActivitatea Serviciului s-a desfEqurat pe dou[ paliere: activitatea de dispecerat gi

  monitorizare, respectiv activitatea tehnici qi informaticl (prin Biroul Tehnic-Informaticdin subordinea Serviciului Dispecerat gi Monitorizare).

  Activitatea de dispecerat qi monitorizare s-a desfrqurat in regim de permanentl,fiind cuantifi cati astfel :

  Sesizdri telefonice primite - 983Sesizdri telefonice verificate operativ -739Sesiziri verificate neconfirmate - 217Rdspunsuri comunicate telefonic - 379Dispozilii primite qi transmise -202Apeluri telefonice primite - 3469Apeluri telefonice formate - 1238Persoane consiliate - 7 52Persoane legitimate - l3l2Persoane intrate in institulie - 562Rapoarte intocmite - 596ln cursul anului 2014, incepind cu luna iulie, activitatea de interogare a bazelor de

  date a crescut, odat[ cu aplicarea, de cdtre Polilia Local[ Arad a prevederilor OUGnr.19512002 privind circula{ia pe drumurile publice, in acest sens fiind fdcute un numir de887 identificdri auto, 492 verifrcdri permise qi 208 verificiri in baza de date a OficiuluiNalional al Registrului Comerfului.

  in ceea ce priveEte partea de monitorizare prin supraveghere video, aceasta a fostextins[ incep6nd cu luna august 2014, cu ocazia desfEgurlrii manifestirilor legate de ,,ZlleleAradului", pe intreaga strad[ pietonali Mefianu, acoperind, pe ldngd intriri, qi intersecfiile.

  De asemenea, activitatea de monitorizare prin supraveghere video a fost extinsd gi inPiafa Avram Iancu, prin instalarea unor camere de supraveghere pe clddirea Teatrului deStat ,,Ioan Slavici", cu monitoriaire din dispeceratul Poliliei Locale Arad.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

 • Polilia LocalS AradRaport 2014

  in acest moment, prin Dispeceratul Poli{iei Locale este asiguratd monitorizarea qiinregistrarea perrnanentd a unor obiective de interes local (strada Mefianu, ParculReconcilierii romdno-maghiare, Statuia Nepomuki, Pia{a Avram Iancu).

  S-au intreprins demersurile pentru transferarea unor echipamente de supraveghere Eiintegrarea acestora in sistemul actual, prin care se extinde monitorizarea in zone importantedin municipiu.

  La sffirqitul anului, in luna decebmbrie 2014, s-a ftnalizat operafionalizareadispeceratului in noul sediu, dup6 terminarea unor ample lucrdri de repara{ii la clidire, lainfrastructura de alimentare cu energie electricd ;i termicl, ap5, relelisticS, telefonie ;itelecomunicafii.

  A ct iv it ate a t e h n ic- info r mati c d

  Asigurarea suportului tehnic pentru monitorizarea qi inregistrarea pernanenta a unor

  obiective de interes local (strada Me(ianu, Parcul Reconcilierii romdno-maghiare, StatuiaNepomuki, Pia{a Avram Iancu);

  Montarea qi punerea in funcfiune a sistemelor de supraveghere video la noiobiective,

  Mentenanfa sistemului de monitorizare permanentd a unor obiective de interes local;Mentenan,ta sta{iilor de emisie-recep{ie din cadrul instituliei;Mentenanfa sistemelor de alarmare, dispecerizare gi inregistrare audio a sesizirilor

  telefonice primite prin numdrul de urgen!5 al Poliliei Locale Arad;Revizia intregului sistem de emisie-recep{ie (sta{ii de emisie-recepfie portabile, fixe

  gi repetor) din cadrul Poliliei Locale Arad;Mentenanfa echipamentelor electronice gi IT din cadrul instituliei;Prelucrarea imaginilor captate de camerele de supraveghere pentru punerea la

  dispozilia organelor abilitate, in vederea efectudrii de cercetiri penale;Pregltirea, instalarea qi configurarea infrastructurii de alimentare cu energie

  electrici permanentd, re{elisticl, telefonie ;i telecomunicalii in noul dispecerat central alPoliliei Locale Arad,

  Mutare4 instalarea, configurarea qi punerea in funcfiune a echipamentelor dincadrul dispeceratului vechi in noul sediu al dispeceratului central.

  9 - BIROUL ST]PRAVEGHERE COMT]MTARAin cursul anului 2014, poliligtii locali din cadrul Biroului Supraveghere Comunitari

  au efectuat urmltoarele activitefl: .

  -s-au afiqat 249 de procese verbale de contravenfie, pe raza municipiului Arad,potrivit O.G. nr. 2/2001 actualizatd;

  -au fost verificate 128 de persoane care au luat spre adoplie cdini fdrl strlpdn,potrivit H.C.L.M. 208/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea apariliei giproliferlrii animalelor fdrd stip6n pe domeniul public al municipiului Arad gi Legii22712002 privind adop{ia animalelor ftri stdp6n;

  -au fost identificate qi dezafectate trei adlposturi improvizate de oamenii strdzii,;poli{igtii locali au supravegheat persoanele beneficiare de ajutor social, careefectueazd munc[ in folosul comunit5lii, in loca{iile stabilite de cdtre Primlria municipiuluiArad.

  NesecretPOLITIA LOCALAARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  15

  ft

 • Poli{ia Locald Arad I 16Raport 2014 |

  10 - BIROUL ACIttZtTtI PUBLICE SI CONTRACTE, ADMIMSTRATIVin urma intocmirii Programului anual al achiziliilor qi a actualizdrli acestuia, in

  funcfie de bugetul aprobat pentru Polilia Locald Arad qi de rectificirile bugetare aprobatepe parcursul anului, in anul 2014 activitatea func{ionarilor publici din cadrul BirouluiAchizilii Publice, Administrativ s-a concentrat pe realizarea Programului, respectivaplicarea procedurillor de achizilie public6, de la inilierea acestora gi pdni la incheiereacontractelor de achizilie publicS, conform legisla{iei in vigoare cu respectarea etapelorspecifice procedurilor de achizilie.

  in anul 2014 s-au incheiat 39 contracte de achizi{ie public6, cu actele adilionaleaferente.

  11 - BIROUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATERaport asupra bugetului Polifiei Locale Arad

  12 - BIROUL RESURSE T]MAIYE

  in cursul anului 2014, avind in vedere gradul foarte sclzut de ocupare aposturilor in institulie - din 185 de posturi, sunt ocupate 107, rezultAnd un grad deocupare de numai 57r84o/o - au fost inaintate Primlriei Municipiului Arad 4 memoriiin vederea suplimentlrii bugetului, la capitolul cheltuieli de personal, pentru a puteademara procedurile necesare organtzilrii concursurilor pentru ocuparea posturilorvacante. Toate aceste memorii au primit rlspuns negativ.

  Precizlm ci deficitul cel mai mare de personal se inregistreazd.in structurileoperative de Ordine qi Linigte Publici (32 de posturi vacante din 56 - 57,15%) qiCirculafie pe l)rumurile Publice (13 posturi vacante din 24 - 54,17"h).

  Biroul Resurse Umane a desftqurat gi alte activitlti,"dupd cum urmeazd:. s-a asigurat actsalizarea Registrul general de eviden!6 a personalului contractual

  (REVTSAL);

  . s-a intocmit Planul de ocupare a funcliilor publice pe anul 2015 gi s-a transmisordonatorului principal de credite;

  . s-a pregltit documentalia necesard pentru participarea poli{iqtilor locali la cursurilede pregdtire Ei formare iniliali;

  . s-a monitorizat activitatea cursurilor de formare gi pregltire continui afunc{ionarilor publici;

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 1 8

  Mii leiTitlul ICheltuieli depersonal

  Titlul IIBunuri giservicii

  Titlul XActivenefinanciare

  Titlul XVII PtI{iefectuate in anipreceden(i girecuperate in anulcurent

  Total BugetPoli{ia LocalSArad

  Buset Aprobat 2379,00 2198.00 419.00 -15 4981.00Buset Consumat 2348,61 1888.42 398.73 - 8.17 4627,59

  7o Consumat/ Aprobat 98,72 0/o 85.92 0A 95.16 " 54,49 92,90

 • Polilia LocalS Arad I tZRaport 2fir4l

  13 _ BIROUL IDENTIFICARI $I EVIDENTA PERSOANELOR1. Au fost efectuate un numlr de 876 identificlri ale persoanelor in bazele de

  date ale M.A.I., la solicitarea poliliqtilor locali, in vederea incheierii proceselor verbale decontravenlie.

  2. Au fost efectuate, in bazele de date, un num[r de 3934 identificiri de persoane,respectiv autovehicule, ca urmare a adreselor primite de la Primiria Arad - Direc(iaPatrimoniu - Serviciul Parciri.

  3. A fost organizatd Ei planificat[ acliunea de control a clr(ilor de imobil privindrespectarea de cdtre responsabilii acestora a reglementdrilor O.U.G.97/2005. Au fostverificate Ia fa{a locului 320 cilr[i de imobil.

  5. Au fost distribuite, conform repartizdrii pe cartiere, un numdr de 1.337 invitaliipuse la dispozi(ie de SPCLEP Arad, persoanelor care au acte de identitate expirate qiminorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

  14 - COMPARTIMENT JT]RIDIC-CONTENCIOSin cursul anului 2014,la Compartimentul juridic-contencios au rimas in lucru din

  anul 2013 un num[r de 4 dosare, fiind inregistrate un numir de 185 dosare noi, din care:- 139 dosare - pldngeri formulate impotriva unor procese verbale de constatare gi

  sancfionare a contravenfiilor;- 42 dosare - privind reexaminarea sanc{iunilor, in vederea inlocuirii sanctiunii

  amenzii cu muncd in folosul comunitilii;- 2 dosare litigii de muncS;- un dosar contestafie la executare;- un dosar pretenfii binegti (acordare spor confidenlialitate * norm[ hrand);

  Astfel, din numlrul total al cauzelor inregistrate, instanfele de judecati ausolu{ionat definitiv un numir de 105, din care in 54 s-a dispus respingerea plflngerilorcontraven{ionale, iar in 24 a fost inlocuitl sancliunea amenzii cu muncl in folosulcomunitllii;

  La finele anului 2014, se afl5 in curs de solu{ionare, pe rolul instan}ei de judecatl unnumir de 84 de dosare avdnd ca obiect anulare procese verbale de contravenfie.

  in desfrgurarea activitltii, au fost inregistrate in Registrul de intrare corespondenldjuridici, un numlr de 752 documente cu caracter juridic, fiind avizate pentru legalitate unnumar de 579 acte emise de compartimentele din cadrul instituliei.

  in cadrul acestor instruiri, au fost aduse la cunoqtin{[ gi prelucrate acte normative cuaplicare in sfera de activitate a compartimentelor: Circula{ie pe Drumurile Publice, Ordinepublicd, Activitate gi Control Comercial, Proteclia Mediului.

  15 - PROIECTE $I PARTENERIATEPolilia Locali Arad a derulat in cursul anului 2014 doui proiecte in scopul

  informlrii cetdfenilor gi a educdrii acestora, in special a tinerilor, cu privire la importanfadezvoltlrii spiritului civic, a voluntariatului qi a mi;cirii in aer liber :

  1. ,rBiciqletta arideani" - manifestarea s-a desfrgurat timp de trei zile in cadrul,,Zilelor Aradului", in colaborare cu firme qi asociafii care promoveazdactiviteflle in aer liber, miqcarea qi sportul. Sute de persoane de toate vdrstele aufost prezente in Parcul Eminescu Ei au luat parte la activit6tile propuse de

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  /,

 • Polilia Locali erad I t SRaport 2014 |

  organizatori: plimbiri cu bicicletele, migcare pe picioroange, diferite competi{iisportive pentru amatori.

  2. ,rCulori qi zffmbete" - proiectul a continuat Ei in cursul anului 2014 prininfiumuse{area a 6 platforme gospoddregti, cu sprijinul unor firme care l-ausponsorizat. Activitatea a inceput in anul 2013 qi presupune infrumuselareaplatformelor pentru depozitarea resturilor menajere din cartierele ora;ului. Eleviivoluntari au pictat platformele in culori vii, transmil6nd totodatd mesaje careatrag atenlia asupra importanlei protejlrii mediului inconjurdtor gi a curdfeniei,sub coordonarea unui cadru didactic de specialitate.

  De asemenea, Polilia Locali Arad a participat, in calitate de partener[, laorganizarea a doua evenimente sportive tradilionale care se bucurd de popularitate qi de omediatizarc intensi: Supermaratonul Arad-Bekescsaba qi Maratonul Moq Crflciunilor.

  in tot cursul anului 2014 au avut loc int6lniri cu elevii din mai multe qcoli dinmunicipiu care au discutat cu poliliqtii locali despre prevenirea violenfei gi modul in carepot sd previnl incidentele nedorite. O aten{ie speciali s-a acordat aspectelor privindfenomenul cergetoriei qi modului de combatere a acesteia.

  Un alt parteneriat in derulare este ,rProgramul complex de mobilizare pentruidentificare qi referire a victimelor traficului de persoane" iniliat de fundalia,,ProPrietenia" cu scopul de a implica activ institulii specializate qi societatea civili in luptaimpotriva traficului de persoane.

  16 _ COMISIA DE DISCIPLINAComisia de disciplini din cadrul Poliliei Locale Arad funclioneazdinbaza HG. nr.

  1344113.10.2007 privind normele de organizare qi func{ionare a comisiilor de disciplin5,actualizatd qi a Deciziei nr. 130/01 .10.2014 a Directorului General al Poliliei Locale Arad.

  in cursul anului 2014,laComisia de disciplind au fost depuse 15 sesiziri pentruabateri disciplinare comise de 14 poli{igti locali, din care pentru un polifist local s-au depuspatru sesiziri, pentru trei s-au depus cdte dou[ sesiz6ri, iar pentru zece, cdte o sesizare.

  Doud dintre sesiziri au privit c6te trei poli{iqti locali, iar alte doud sesizdri au privitcdte doi poliliqti locali.

  in gase cazuri din cele l5 cu care a fost sesizat5, Comisia a dispus clasarea pentruneindeplinirea condiliilor necesare stabilirii rlspunderii disciplinare sau pentru pierdereacalit5lii de funcfionar public a persoanei in cauzd.

  Au fost aplicate 10 sanc{iuni, patru mustr[ri scrise qi gase diminuiri salariale.

  CAPITOLUL \rII - STAREA DE SANATATE A PBRSONALULUISupravegherea stirii de sdnatate a angajalilor instituliei in anul 2014 s-a desfbqurat

  prin examene medicale la angaja.re (a) qi controale medicale periodice (102), conformreglement6rilor din Legea Securitilii Ei Sdndt6lii in Munc5 nr. 31912006, H.G. nr.1169/20ll, pe baza fiqelor de identificare a factorilor de risc profesional intocmite deangajator.

  in cursul anului 2014 au fost vizate 166 certificate medicale care autotalizatl.462zile de incapacitate temporarl in muncd pentru 56 de angaja(i.

  CAPITOLUL \rIII - OBIECTTVE PENTRU ANUL 2015Poldia LocalS Arad igi propune sd continue modernizarea propriilor structuri, in

  vederea compatibilizirii acestora cu structurile paralele interne dar qi cu structurileeuropene similare.

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. 1 8

  /*r/

 • PoliflaLocalaRrad ltgRaport zfirll

  Totodati, iqi propune sd continue procesul de adaptare a prioritdlilor de ac{iune lanevoile cet[fenilor pentru a le putea oferi acestora, intr-un timp scurt qi de calitate, toateserviciile cu care este investiti de lege.

  Pentru anul 2015, Politia Locali Arad igi propune si perfecfioneze qi s[ extindlsistemul de monitorizare a camerelor de supraveghere din municipiu. Astfel, ne propunemsd preludm de la Primiria Municipiului Arad actualul sistem de supraveghere pe care ilgestioneazd aceasta, gi sd demardm procedurile legale pentru achizilionarea de noi camerevideo, impreunl cu aparatura de supraveghere a acestora. in acest sens, Polilia Locald Aradva realiza un Studiu de fezabilitate privind infrastructura gi re{eaua de comunica}iidate/voce/softwere/ video, cu sistem de dispecerizare inclus Ei iqi propune sd achizi{ionezeun sistem de afiEaj in matrice, de tip video-wall gi a componentelor necesare funcfioniriiacestora.

  Alte obiective senerale ne care si le oronune Politia LocalI Arad oentru 2015:o Cre$terea gradului de ocupare a posturilor vacante;. indeplinirea sarcinilor incredin{ate prin Hotdr6rile Consiliului Local, alituri

  de celelalte structuri din aparatul de specialitate ale Primariei MunicipiuluiArad;

  o Perfectionarea gi specializarea personalului prin pregdtire profesional5 despecialitate qi organizarea de cursuri obligatorii;

  . imbun[tdlirea st[rii qi practicii disciplinare in rdndul efectivelor Poli[ieiLocale Arad;

  o Asigurarea ocupdrii func{iilor de conducere gi execu{ie cu personalcompetent, in limitele impuse de legisla{ia in vigoare, in vederea asigurdriiunui management performant tuturor structurilor din Polilia Locali Arad.

  . Asigurarea condiliilor necesare pregltirii personalului operativ, inconformitate cu Legea 15512010 qi in limita fondurilor alocate prin bugetullocal.

  . Amplificarea numirului de acliuni, in principal pe linie de ordine gi liniqtepublic5, creqterea gradului de siguran!5 rutierl, combaterea faptelor qimanifestdrilor care aduc prejudiciu patrimoniului local sau al persoanelor;controlul respect[rii normelor legale in ceea ce privegte comer{ul stradal,identificarea construcliilor ilegale pe raza municipiului; prevenirea qidescoperirea aspectelor care afecteazi starea de cur5fenie qi mediul.

  . Sprrjinirea campaniei de informare si conqtientizare a comunitdlii localedespre necesitatea respect[rii hotirarilor Consiliului Local Municipal Arad,implicarea activl a ceti{enilor in sesizarea oriclror fapte de naturd sd tulbureordinea qi liniqtea public[, sd atenteze la via\a qi integritatea persoanelor,curSfenia localitdlii.

  . imbundtIlirea gradului de sdnltate a angajalilor qi astfel, s[derea numSruluide zile de incapacitate de munci prin intensificarea programului de pregltiresportivi, identificarea qi eliminarea factorilor de risc profesional, precum qiprin imbundtilirea managementului SSM;

  Director GIng. Vi

  NesecretPOLITIA LOCALA ARAD

  Bulevardul Gen.Ion Dragalina, nr. l8

  r/ vourTl4 *'\* uocALA o$r""

  o,^ 19

  ln A nLE

  k, roC