of 59/59
1 RAPORT PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2012 la nivelul judetului Iasi I. Prezentare generală 1. Sfera si competentele de activitate Curtea de Conturi a României, în calitatea sa de institutie supremă de audit, îsi dessoară activitatea în mod autonom în conformitate cu dispozitiile prevăzute in Constitutie si în legea nr. 94/1992 (republicată), pe baza Programului anual de activitate aprobat de Plenul Curtii elaborat în concordantă cu existentul de auditori publici externi si cu cerintele abordării cu prioritate a unor domenii si obiective de însemnătate majoră. La nivelul unitătilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi, exercitarea controlului Curtii de Conturi a României asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public s-a realizat de Camera de Conturi a Judetului Iasi, prin utilizarea de proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, si în baza Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, aprobat prin Hotărârea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, cu modificările si completările ulterioare. Domeniile de interes ale Camerei de Conturi Iasi au acoperit aspecte referitoare la executia bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat si a celorlalte bugete publice gestionate de institutiile de la nivelul judetului Iasi, la modul cum s-au constituit si utilizat în anul 2012 resursele financiare ale statului de către ordonatorii secundari si/sau tertiari de credite ai unitătilor deconcentrate ale ministerelor, precum si de către ordonatorii principali de credite ai unitătilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi. Prezentul raport a fost elaborat în temeiul art. 40 din Legea nr. 94/1992 (republicată) si prezintă sintetic, principalele constatări si concluzii ale verificărilor efectuate la ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite ai unitătilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi, precum şi recomandările formulate având ca scop eliminarea erorilor si neregularitătilor si ameliorarea modului de gestionare a banului public al acestor entităti. Acesta, include, de asemenea, rezultatele controalelor efectuate la regiile autonome si societătile comerciale unde unitătile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social al acestora. 2. Domeniul supus auditării Structura si executia bugetului general centralizat al unităţilor administrativ- teritoriale (BGCUAT) pe ansamblul judetului Iasi pentru anul 2012, format din totalitatea celor 99 de bugete locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor împreună cu bugetul propriu al judetului Iasi, pentru care, Camera de Conturi Jud. Iasi este împuternicită să exercite functia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI IAŞI Iaşi, Şos. Sărăriei, nr.189; 0232/212060;0232/212052 www.curteadeconturi.ro; [email protected]

1 RAPORT PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE PE ANUL

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 RAPORT PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE PE ANUL

 • 1

  RRAAPPOORRTT PPRRIIVVIINNDD FFIINNAANNTTEELLEE PPUUBBLLIICCEE LLOOCCAALLEE PPEE AANNUULL 22001122

  llaa nniivveelluull jjuuddeettuulluuii IIaassii

  II.. PPrreezzeennttaarree ggeenneerraall

  1. SSffeerraa si ccoommppeetteenntteellee de activitate

  Curtea de Conturi a Romniei, n calitatea sa de institutie suprem de audit, si desfsoar activitatea n mod autonom n conformitate cu dispozitiile prevzute in Constitutie si n legea nr. 94/1992 (republicat), pe baza Programului anual de activitate aprobat de Plenul Curtii elaborat n concordant cu existentul de auditori publici externi si cu cerintele abordrii cu prioritate a unor domenii si obiective de nsemntate major.

  La nivelul unittilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi, exercitarea controlului Curtii de Conturi a Romniei asupra modului de formare, de administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public s-a realizat de Camera de Conturi a Judetului Iasi, prin utilizarea de proceduri de audit public extern prevzute n standardele proprii de audit, si n baza Regulamentului privind organizarea si desfsurarea activittilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitti, aprobat prin Hotrrea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010 si publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, cu modificrile si completrile ulterioare.

  Domeniile de interes ale Camerei de Conturi Iasi au acoperit aspecte referitoare la executia bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat si a celorlalte bugete publice gestionate de institutiile de la nivelul judetului Iasi, la modul cum s-au constituit si utilizat n anul 2012 resursele financiare ale statului de ctre ordonatorii secundari si/sau tertiari de credite ai unittilor deconcentrate ale ministerelor, precum si de ctre ordonatorii principali de credite ai unittilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi. Prezentul raport a fost elaborat n temeiul art. 40 din Legea nr. 94/1992 (republicat) si prezint sintetic, principalele constatri si concluzii ale verificrilor efectuate la ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite ai unittilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi, precum i recomandrile formulate avnd ca scop eliminarea erorilor si neregularittilor si ameliorarea modului de gestionare a banului public al acestor entitti. Acesta, include, de asemenea, rezultatele controalelor efectuate la regiile autonome si societtile comerciale unde unittile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori mpreun, integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora.

  22.. DDoommeenniiuull ssuuppuuss aauuddiittrriiii

  Structura si executia bugetului general centralizat al unitilor administrativ-teritoriale (BGCUAT) pe ansamblul judetului Iasi pentru anul 2012, format din totalitatea celor 99 de bugete locale ale comunelor, oraelor, municipiilor mpreun cu bugetul propriu al judetului Iasi, pentru care, Camera de Conturi Jud. Iasi este mputernicit s exercite functia de control asupra modului de formare, de administrare i de ntrebuinare a

  CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI

  CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI IAI

  Iai, os. Srriei, nr.189; 0232/212060;0232/212052 www.curteadeconturi.ro; [email protected]

  http://www.curteadeconturi.ro/

 • 2

  resurselor financiare, potrivit datelor centralizate de ctre Direcia General a Finanelor Publice Judeean Iai, se prezint astfel: - mii lei -

  Venituri (ncasri)

  Cheltuieli (pli)

  Excedent/

  Deficit

  1. Bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, judeului

  1.436.612.,97

  1.452.396,17 -

  15.783,20

  2. Bugetele instituiilor publice si activittilor finanate integral sau partial din venituri proprii

  571.040,24 554.265,64 16.774,6

  0

  3. Bugetele creditelor externe 0 0 0

  4. Bugetele creditelor interne 0 68.068,70 -

  68.068,70

  5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile 116,56 118,80 -2,24

  Cuantumul veniturilor ncasate n anul 2012, astfel cum a fost reflectat n bugetele locale

  ale unittilor administrativ-teritoriale din judetul Iasi, au fost inferioare anului bugetar 2011 cu circa 4,1%, n timp ce pltile din bugetele locale au fost mai mari dect anul precedent cu circa 5,27% ca urmare a utilizrii sumelor rezultate din excedentul bugetelor existent la finele anului 2011 n sum de 115.154 mii lei (circa 7,93% din totalul pltilor efectuate n anul 2012).

  -200.000,00

  0,00

  200.000,00

  400.000,00

  600.000,00

  800.000,00

  1.000.000,00

  1.200.000,00

  1.400.000,00

  1.600.000,00

  1. Bugetele locale ale

  comunelor, oraselor,

  municipiilor, judetului

  2. Bugetele

  institutiilor publice si

  activitatilor finan?ate

  integral sau partial

  din venituri proprii

  3. Bugetele creditelor

  externe

  4. Bugetele creditelor

  interne

  5. Bugetele fondurilor

  externe

  nerambursabile

  Venituri (incasari)

  Cheltuieli (plati)

  Excedent/ Deficit

  Executia bugetului local a nregistrat n anul 2012 un deficit n procent de 1,1% din

  totalul veniturilor ncasate, cu mentiunea c, din totalul celor 99 de unitti administrativ-teritoriale din judetul Iasi, un numr de 55 de unitti au inregistrat excedent in suma totala de 12.884,77 mii lei n timp ce, un numr de 44 unitati au inregistrat deficit al bugetului local in suma totala de 28.667,97 mii lei, deficitul bugetului local influentnd n fapt si volumul platilor restante consemnate n situatiile financiare ale entittilor n cuantum de 21.168,92 mii lei. Totodat, din analiza datelor raportate prin situatiile financiare ale anului 2012 la cele dou sectiuni, a rezultat faptul c, sectiunea de functionare pe total entitti ale bugetelor locale nregistreaz un excedent n sum de 45.450,67 mii lei n timp ce la sectiunea dezvoltare s-a nregistrat un deficit estimat la suma de 61.233,87 mii lei.

 • 3

  Conform datelor centralizate la nivelul Direciei Generale a Finanelor Publice Judeean Iai, cu privire la executia bugetara a institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, n anul bugetar 2012 acestea au nregistrat venituri si plti superioare anului precedent (cu circa 45,95% la venituri si 44,31% la cheltuieli), fiind raportat un excedent bugetar n sum de 16.774,6 mii lei (circa 2,94% din totalul veniturilor ncasate si raportate, si mai mare cu aproximativ 233% fat de excedentul nregistrat la finele anului 2011), n schimb, cuantumul pltilor restante a avut un trend superior, valoarea acestora fiind de 63.344,73 mii lei, din care plti restante cu o vechime mai mare de 90 de zile (arierate) n suma de 42.251,33 mii lei.

  n ceea ce priveste executia bugetelor creditelor externe, conform datelor nscrise n situatiile financiare, suma total a tragerilor efectuate din imprumuturile avizate de comisiile de autorizare a imprumuturilor locale, a fost in suma de 68.068,70 mii lei, cu mentiunea c, majoritatea creditelor contractate a fost destinat cofinantrii unor proiecte din fonduri externe nerambursabile postaderare.

  Executia bugetelor fondurilor externe nerambursabile la nivelul judetului Iasi nregistreaz un deficit n sum 2,24 mii lei, cu mentiunea c toate pltile raportate n sum de 118,8 mii lei sunt n fapt pltile nregistrate la nivelul unittii administrativ-teritoriale a municipiului Iasi, drept diferent Program PHARE.

  Raportat la totalul veniturilor bugetelor locale ncasate, astfel cum au fost reflectate n situatiile financiare de la sfrsitul anului 2012 si centralizate la nivelul DGFPJ Iasi, ponderea veniturilor din impozite si taxe locale este de circa 18,91% n timp ce nivelul acestora este superior anului 2011 cu 11,1% (n conditiile n care, ncasrile fat de prevederile bugetare ale anului 2012 sunt de circa 92,2%, iar la nivelul anului bugetar procentul de 103,23%) n timp ce, ponderea veniturilor aferente sumelor ncasate din cote defalcate din impozitul pe venit si a celor din taxa pe valoarea adugat este relativ acelasi, respectiv de 58,21% n anul 2011 si de circa 59,62 % n anul 2012:

  - mii lei -

  Prevederi initiale

  Prevederi definitive

  ncasri

  % ncasri

  din prevederi

  initiale

  % ncasri

  din prevederi definitive

  1.Venituri din impozite, taxe,

  contribuii, alte vrsminte, alte venituri

  271.291,18 294.651,78

  271.707,85

  100,15 92,21

  2.Cote defalcate din impozitul pe venit 244.708,00 258.863,12 261.496,24 106,86 101,01

  3.Sume defalcate din taxa pe valoarea

  adugat 532.733,00 603.231,02 595.060,99 111,69 98,64

  4.Subvenii primite de la bugetul de

  stat i de la alte bugete 254.551,70 275.801,09 159.177,29 62,53 57.71

  5.Sume primite de la UE/alti donatori

  n contul plilor efectuate 342.170,43 387.765,17 149.170,61 43,59 38.47

  VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.645.454,31 1.820.312,18 1.436.612,97 87.30 78,92

  Diminuarea, fat de anul 2011, per total, a cuantumului veniturilor ncasate n anul 2012, cu suma de 58.187 mii lei (circa 3,9%), sunt datorate n principal de nivelul redus, comparativ cu anul precedent al ncasrilor din:

  cote defalcate din impozitul pe venit, inferioare anului precedent cu 93.825 mii lei, datorit si faptului ca, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative, din impozitul pe veniturile din pensii nu se mai repartizeaz cote pentru bugetele locale;

  subventii de la bugetul de stat si alte bugete, a crui cuantum a fost diminuat fat de anul precedent cu suma de 40.020 mii lei (peste 25%);

  sume primite de la Uniunea European sau alti donatori in contul pltilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, ntr-un cuantum inferior anului 2011 cu 31.199 mii lei, n conditiile in care pltile efectuate au crescut cu 22,11% fata de anul precedent.

 • 4

  Grafic, situatia veniturilor ncasate, grupate pe capitolele clasificatiei bugetare, se prezint astfel:

  19%

  18%

  42%

  11%

  10%

  1.Venituri din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri

  2.Cote defalcate din impozitul pe venit

  3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

  4.Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

  Veniturile ncasate aferente sectiunii de functionare ale bugetelor locale pe

  ansamblul judetului Iasi au fost de 1.088.244,86 mii lei (109,62% din prevederi initiale si respectiv, 99,85% din prevederi definitive), n timp ce cuantumul veniturilor aferente sectiunii de dezvoltare au fost de 730.417,34 mii lei (53,37% din prevederi initiale si respectiv, 47,69% din prevederi definitive). La nivelul judetului Iasi, pentru anul bugetar 2012, n bugetele locale, cheltuielile definitive prevzute a se efectua, n limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective, au fost de 1.963.815, 53 mii lei (98,1% fat de anul precedent) n timp ce nivelul pltilor efectuate a fost de 1542.396,17 mii lei (superioare celor din anul precedent cu 11,73%), respectiv, 81,92% din prevederile initiale si n procent de 73,96% din prevederile definitive, si anume:

  - mii lei - Prevederi

  initiale Prevederi definitive

  Plti efectuate

  % plti din

  prevederi initiale

  % plti din

  prevederi

  definitive

  1.Cheltuieli de personal 455.514,59 465.320,70 461.723,39 101,36 99,23 2.Bunuri i servicii 225.365,40 283.760,86 267.739,67 118,80 94,35

  3. Dobnzi 24.233,87 22.854,45 18.524,99 76,44 81,06

  4. Subvenii 31.953,73 41.543,62 38.418,01 120,23 92,48

  5. Fonduri de rezerv 7.037,73 4.734,07 - - -

  6. Transferuri ntre unitti ale administratiei publice

  53.394,85 56.238,51 50.996,14 95,51 90,68

  7. Alte transferuri 19.423,28 36.742,73 30.885,07 159,01 84,06

  8. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

  547.672,69 606.061,01 222.969,93 40,71 36,79

  9. Asistent social 131.606,75 138.506,78 130.420,41 99,10 94,16

  10. Alte cheltuieli 28.427,94 29.663,28 26.871,32 94,52 90,59

  11.Cheltuieli de capital 199.427,57 228.857,13 158.091,04 79,25 69,08

  12. Operaiuni financiare 48.808,26 52.097,97 49.326,28 101,06 94,68

  13. Plti efectuate n anii precedenti si recuperate n anul curent

  - -2.565,58 -3.570,08 - -

  CHELTUIELI-TOTAL (1++13)

  1.772.911,66 1.963.815,53 1.452.396,17 81,92 73,96

 • 5

  n totalul pltilor efectuate de ctre entittile de la nivelul judetului, sumele aferente

  cheltuielilor de personal sunt n procent de 31,47%, pentru procurare de bunuri si servicii n procent de 18,43% n timp ce pentru realizarea cheltuielilor de capital au fost afectate sume n proportie de 10,88% iar pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ntr-un procent de 15,35%.

  Pltile efectuate aferente sectiunii de functionare ale bugetelor locale pe ansamblul judetului Iasi au fost de 1.042.794,19 mii lei (109,36% fat de anul precedent), respectiv 105,04% din prevederile initiale si n proportie de 95,68% din prevederile definitive, n timp ce cuantumul pltilor aferente sectiunii de dezvoltare au fost de 409.601,98% (96,12% fat de anul precedent), respectiv, 52,5% din prevederile initiale si respectiv, 46,87 % din prevederile definitive.

  Structura platilor bugetare efectuate

  27%

  2%4%

  0%5%

  3%

  22%

  13%

  3%

  16%

  5% 0%

  2.Bunuri si servicii3. Dobanzi4. Subventii5. Fonduri de rezerva6. Transferuri intre unitati ale administratiei publice7. Alte transferuri8. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile9. Asistenta sociala10. Alte cheltuieli11.Cheltuieli de capital12. Operatiuni financiare13. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

  Gradul de autofinantare la nivelul anului bugetar 2012 pe ansamblul bugetelor locale este aproximativ 36,54%, din care, procentul cel mai ridicat se regseste la nivelul municipiilor (52,03%), urmat de cel al oraselor (34,92%) n timp ce la nivelul comunelor, ca medie, gradul de autofinantare este de doar 24,08%, cu mentiunea c, nivelul acestui indicator este influentat, pe de o parte de faptul c au fost transferate ctre autoritile administraiei publice locale competene privind finantarea unor activitti (precum cele de finantare a nvtmntului preuniversitar practic, imposibil de asigurat din surse proprii, a unor unitti spitalicesti precum si a unor institutii de cultura), iar pe de alt parte si datorit gradului redus de ncasri, al modului deficitar n care s-a actionat n aceast directie de ctre autorittile publice locale. n concluzie, analiza datelor nscrise n situatiile financiare raportate de unittile administrativ-teritoriale din judetul Iasi si centralizate la nivelul DGFPJ Iasi, relev faptul c, desi gradul de ncasare a veniturilor a avut un trend ascendent fat de anul bugetar precedent, resursele bnesti respective nu au fost suficiente sustinerii cheltuielilor bugetare,

 • 6

  fapt ce a condus, nu numai la utilizarea integral a excedentului raportat de unittile administrative la finele anului bugetar 2011, dar si la existenta unui deficit de 15.783,2 mii lei.

  IIII.. PPrreezzeennttaarreeaa rreezzuullttaatteelloorr aaccttiivviittiiii ccaammeerreeii ddee ccoonnttuurrii ddeessffuurraattee llaa nniivveelluull

  jjuuddeettuulluuii

  11.. IInnffoorrmmaattiiii rreelleevvaannttee ccuu pprriivviirree llaa rreezzuullttaatteellee aaccttiivviittttiiii ccaammeerreeii ddee ccoonnttuurrii

  Obiectivele abordate la nivelul Camerei de Conturi a Judetului Iasi, astfel cum au fost cuprinse n Programul anual de activitate, s-au concentrat pe urmrirea respectrii reglementrilor legale cu caracter economic, financiar, fiscal si contabil, n vederea identificrii eventualelor erori sau neregularitti n ntocmirea situatiilor financiare, n gestionarea si utilizarea corect si performant a fondurilor publice, concomitent cu aplicarea n mod operativ si/sau dispunerea (ulterior finalizrii si valorificrii actelor de control) msurilor necesare pentru nlturarea aspectelor negative constatate n scopul mbunttirii activittilor entittilor verificate si a climatului general economico-financiar si managerial existent.

  n vederea exercitrii functiei de control, n teritoriu, a Curtii de Conturi a Romniei, potrivit prevederilor art. 21 din legea nr. 94/1992 (republicat), pentru exercitiul bugetar al anului 2012, n programul de activitate al Camerei de Conturi a Jud. Iasi pentru anul 2013, s-a prevzut desfurarea unui numr total de 67 de aciuni de control/audit la unitti ale administratiei publice locale, din care: 42 actiuni de audit financiar efectuate la ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite ai bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale ale judeului Iai 11 actiuni de control tematic efectuate la ordonatorii principali si tertiari de credite ai bugetelor locale precum si la regiile autonome si societtile comerciale unde unittile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori mpreun, integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora 14 actiuni de audit al performantei efectuate la o serie de ordonatori principali si tertiari de credite ai bugetelor locale. Sintetic, principalele informatii cu privire la rezultatele misiunilor de audit si de control, efectuate si ncheiate pn la data redactrii prezentului raport, sunt:

  din care:

  Explicatii Total Audit financiar

  Actiuni de control

  Audit al performante

  i

  1.Actiuni desfsurate la nivelul judetului 67 42 11 14

  2.Certificate de conformitate 0 0 0 0

  3.Rapoarte de control/audit 56 42 5 9

  4.Procese verbale de constatare 51 42 0 9

  5.Note de constatare 30 23 3 4

  6.Decizii emise 55 36 16 3

  7.Msuri dispuse prin decizii 539 440 86 13

  (*) La UATM Pascani, Scoala cu clasele 1-8 Poeni, Com.Schitu-Duca, RATP Iasi, RAGCL Pascani, SC PRESTSERV APA Pascani, SC CITADIN SA Iasi, SC FOTBAL SA Iasi, UATC Ipatele, UATC Miroslava, UATC Popricani, UATC Fntnele si UATC Gropnita), aciunile se afl n curs de valorificare.

  Deosebit de actiunile de control/audit mai sus enuntate, n programul anual de activitate au fost incluse si desfsurate, un numr total de 98 actiuni de control, din care:

  36 de actiuni de control al arieratelor si pltilor restante, sub aspectul legalittii si cel al evidentei si raportrii acestora ctre structurile ANAF

 • 7

  62 de actiuni de documentare si de control a modului de ducere la ndeplinire a msurilor dispuse prin decizii (respectiv a modului n care au actionat conducerile executive ale entittilor verificate pentru corectarea erorilor n activitatea financiar-contabil si fiscal, pentru stabilirea ntinderii si mrimii prejudiciilor si de recuperare a acestora precum si modul n care s-a actionat pentru mbunttirea sistemelor de control intern si management). Rezultatele misiunilor de audit financiar si al performantei au fost consemnate n rapoarte de audit la care s-au anexat, procesele verbale de constatare (n care au fost nscrise abaterile de la legalitate si regularitate, a faptelor pentru care exist indicii c au fost svrsite cu nclcarea legii penale sau a cazului de nerespectare a principiilor de economicitate, eficient si eficacitate n utilizarea fondurilor publice ori n administrarea patrimoniului, si notele de constatare (n care s-au consemnat rezultatele verificrilor la nivelul ordonatorilor secundari si/sau tertiari de credite din subordinea unittilor administrative), n timp ce, rezultatele actiunilor de control au fost consemnate n rapoarte de control si/sau note, dup caz. Aspectele constatate cu ocazia verificrii modului de ducerea la ndeplinire a msurilor dispuse prin decizii au fost consemnate n procese verbale de constatare si/sau dup caz, rapoarte de control, si/sau n note. Valorificarea constatrilor nscrise n actele de control/audit, s-a efectuat potrivit prevederilor Legii nr.94/1992, republicat, si ale Regulamentului privind organizarea si desfsurarea activittilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitti, aprobat prin Hotrrea Plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010, fiind emise n acest sens (n situatia actiunilor a cror acte au fost valorificate integral la data ntocmirii prezentului raport) un numr de 55 decizii prin care s-au dispus un total de 539 msuri, pentru nlturarea, n conformitate cu prevederile art. 43 ( lit. c) din Legea nr. 94/1992, a neregulilor n activitatea financiar-contabil si/sau fiscal controlat precum si cele necesare stabilirii ntinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, potrivit prevederilor art. 33 (alin.3) din aceeasi lege. Avnd n vedere concluziile auditorilor publici externi exprimate n scris n actele de control ncheiate urmare misiunilor de audit financiar efectuate, asupra situatiilor financiare si/sau a programului ori activittii auditate, in legtura cu realitatea, fidelitatea si conformitatea acestora cu reglementrile aplicabile domeniului supus auditrii, nu au fost emise certificate de conformitate a conturilor.

  2. Informatii privind categoriile de entitti verificate la nivelul judetului

  Avnd n vedere numrul entittilor efective aflate n aria de competent n ceea ce priveste verificarea acestora de ctre Camera de Conturi Iasi (respectiv, entitti ai cror conductori ndeplinesc functia de ordonatori secundari si/sau tertiari de credite ale diferitelor ministere publice si institutii centrale, sucursale/filiale ale regiilor autonome si ale societtilor comerciale unde statul detine integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora, precum si numrul de ordonatori principali, secundari si tertiari de credite ai unittilor administrativ-teritoriale ale judetului Iasi, mpreun cu cel al regiilor autonome si a societtilor comerciale unde unittile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori mpreun, integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora), programul anual de activitate a fost realizat n functie de capacitatea efectiv de control prin raportarea la numrul efectiv de auditori publici externi existenti, situatie n care nu au putut fi acoperite toate domeniile de interes ale institutiei noastre referitoare la executia bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat si a celorlalte bugete publice gestionate de institutiile de la nivelul judetului Iasi, a modului cum s-au constituit si utilizat n anul 2012 resursele financiare de ctre aceste entitti.

  La constructia programului de activitate s-a avut n vedere, si efectiv realizat, verificarea cel putin a unei treimi din numrul total al ordonatorilor principali de credite, cerint impus de elaborarea planului anual si multianual de activitate prin care se nvedereaz obligatia auditrii acestora cel putin o dat la trei ani de zile.

 • 8

  n contextul mai sus enuntat, n conformitate cu prevederile programului de activitate pentru anul 2013, numrul entittilor supuse verificrilor (din care: 11 actiuni de control, 42 misiuni de audit financiar si 14 misiuni de audit al performantei), a fost de 106 entitti, din care, 67 ordonatori principali de credite ai bugetelor locale, astfel nct, considerm c a fost atins dezideratul institutiei noastre de a verifica cel putin o dat la trei ani toti ordonatorii principali de credite (respectiv, un numr de cel putin 33 de ordonatori), cu mentiunea c, la o serie de unitti au fost efectuate n afara misiunilor de audit financiar, si alte actiuni de verificare (actiuni de control tematic si/sau misiuni de audit al performantei), situatia fiind asemntoare si n cazul regiilor autonome si a societtilor comerciale unde unittile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori mpreun, integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora, astfel:

  Categorii de entiti verificate la nivelul

  unitilor administrativ-teritoriale

  Entitti existente

  Entiti verificate

  %

  1.Ordonatori de credite la nivelul unitilor administrativ-teritoriale, din care:

  326 100 31

  1.1. ordonatori principali de credite, din care: 99 67 68 - consilii judetene 1 1 100 - municipii 2 2 100 - orase 3 3 100 - comune* 93 61 66

  1.2. ordonatori secundari de credite 1 1 100 1.3. ordonatori teriari de credite, din care: 226 32 14

  - verificati prin actiune distinct X 2 - verificati odat cu ordonatorul principal

  de credite X 30

  2. Regii autonome de interes local 3 3 100 3. Societi comerciale de interes local 13 3 23 4.Alte entitti - - - TOTAL 342 106 31

  (*) inclusiv actiune de control al arieratelor si pltilor restante

  33.. SSttrruuccttuurraa ssii ssuummeellee eessttiimmaattee aallee aabbaatteerriilloorr ccoonnssttaattaattee

  Urmare centralizrii rezultatelor actiunilor de control/audit desfsurate, cuantumul valoric

  estimat la abaterilor de la legalitate si regularitate, se prezint astfel: - mii lei

  Estimri abateri

  constatate

  Accesorii Total estimri

  1.Venituri suplimentare 4.672 1.331 6.003

  2.Prejudicii 12.948 367 13.315

  3.Abateri financiar-contabile 1.092.176 - 1.092.176

  Total sume 1.109.796 1.698 1.111.494

  Veniturile suplimentare cuvenite bugetelor locale sunt aferente abaterilor identificate n legtur cu modul deficitar, de neaplicare a prevederilor legale n vederea stabilirii, nregistrrii, urmririi i ncasrii veniturilor cuvenite bugetului local al unittii teritorial administrative.

  Cuantumul estimat al prejudiciilor aduse bugetelor local, n sum de 13.315 mii lei, sunt datorate, n principal de: nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de

 • 9

  atribuire i de administrare a contractelor de achiziii publice, nerespectarea prevederilor legale n efectuarea pltilor n numerar, nendeplinirea obligaiilor financiare ctre bugetele publice precum si, datorat utilizrii neeconomicoase si ineficiente a fondurilor publice.

  Abaterile financiar-contabile cu impact asupra realittii si acuratetei situatiilor

  financiare, si care prin mentinerea lor pot fi factor generator al nencasrii creantelor bugetare sau al prejudicierii bugetelor locale, au fost datorate de modul deficitar de: elaborare si fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, organizare si conducere a contabilittii si de reflectare real si exact, n situatiile financiare, a activittilor desfsurate la nivelul unittii, organizare, implementare si mentinere a sistemelor de management si control intern, inclusiv activittii de audit public intern, organizare, efectuare si valorificare a activittii de inventariere anual, gestionare a bunurilor patrimoniale, nchiriere si concesionare de bunuri si servicii.

  4. SSuummeellee eessttiimmaattee aallee aabbaatteerriilloorr ccoonnssttaattaattee llaa nniivveelluull eennttiittttiilloorr vveerriiffiiccaattee

  La nivelul fiecrei entiti verificate, cuantumul valoric estimat la abaterilor de la legalitate si regularitate, grupate pe cele trei categorii (venituri suplimentare, prejudicii, abateri financiar-contabile), se prezint astfel:

  Abaterile de la legalitate si regularitate constatate si consemnate n actele de control ncheiate care au condus, fie la identificarea de venituri suplimentare bugetelor locale ori au generat producerea de prejudicii, fie au avut impact asupra realittii si acuratetei situatiilor financiare si (care, n fapt, pot fi factor generator al prejudicierii bugetelor locale datorat nenlturrii acestor deficiente), a cror rezultate valorice se prezint astfel:

  -mii lei-

  Venituri

  suplimentare

  Prejudicii Abateri financiar contabile

  1.UATJ Iasi 92 41 614.589

  -activitatea proprie 92 41 614.589

  2.UATM Iasi 86 787 229.590

  -activitatea proprie 86 205 165.648

  -ordonatori tertiari - 582 63.942

  3.UATO Harlau - - -

  -activitate proprie - - -

  4. UATO Targu Frumos 72 49 1.671

  -activitate proprie 72 49 1.671

  5.UATO Podu Iloaiei 183 77 67.287

  -activitatea proprie 183 77 64.622

  -Scoala gimn.Al.I.Cuza - - 2.219

  -Liceul Tehn.H.Vasiliu - - 446

  6.UATC A.I.Cuza 2 178 1

  -activitatea proprie 2 178 1

  7.UATC Belcesti 27 1.718 4.150

  -activitate proprie 27 14 4.071

  -Liceu Teoretic VMCraiu 1.704 79

  8.UATC Bivolari 76 5 6.990

  -activitatea proprie 76 - 6.302

  -Scoala gimn Bivolari - 5 688

  9.UATC Butea 162 226 4.230

  -activitate proprie 162 219 4.225

  -Scoala gimn Butea - 7 5

  10.UATC Ceplenita 15 - 179

  -activitate proprie 15 - 179

 • 10

  11.UATC Coarnele Caprei 10 201 1.135

  -activitate proprie 10 125 554

  -Liceul Tehnol.Coarnele Caprei

  - 76 581

  12.UATC Costesti 173 392 1.700

  -activitatea proprie 173 379 1.505

  -Scoala gimnaziala Costesti - 13 195

  13.UATC Cotnari 92 879 2.041

  -activitate proprie 92 97 578

  -Liceul Stefan cel Mare - 782 1.024

  -Scoala gimn.Carjoaia - - 50

  -Scola gimn.Cezar petrescu-sat Hodora

  - - 389

  14.UATC Deleni - 991 256

  -activitatea proprie - 776 256

  -Scoala gimn Deleni - 3 -

  -Scoala gimn.Maxut - 3 -

  -Scoala gimn.Poeni - 209 -

  15.UATC Fantanele - 3 1.191

  -activitatea proprie - 3 806

  -Liceul tehnologic Fantanele - - 385

  16.UATC Gorban 32 - 3.519

  -activitatea proprie 32 - 3.255

  Scoala gimnaziala Gorban - - 264

  17.UATC Grajduri 52 55 5.342

  -activitatea proprie 52 53 1.806

  -Scoala gimn.Grajduri - 2 3.536

  18.UATC Letcani 2.164 22 4.161

  -activitatea proprie 2.164 22 4.161

  -Scoala gimnaziala - - -

  19.UATC Ion Neculce 129 235 3.546

  -activitate proprie 129 233 -

  -Scoala - 2 -

  20.UATC Mogosesti Siret - - -

  -activitate proprie - - -

  -Scoala gimnaziala Muncel - - -

  21.UATC Mircesti 38 200 35.719

  - activitatea proprie 38 133 35.719

  - Scoala Gimnaziala V.Alecsandri

  - 67 -

  22.UATC Motca 842 33 1.394

  - activitatea proprie 842 10 1.371

  - Scoala gimnaziala Motca - 23 23

  23.UATC Popricani 62 1.301 3.044

  -activitate proprie 62 1.232 2.224

  -Scoala gimnaziala Popricani - - 820

  -Scoala clasele I-VIII Vanatori - 69 -

  24.UATC Rediu 153 37 1.327

  -activitatea proprie 153 21 975

  -Scoala cu clasele I_VIIIRediu

  - 16 352

  25.UATC Romanesti 22 436 4.323

  -activitatea proprie 22 436 3.247

  -Scoala gimnaziala Ioanid Romanescu

  - - 1.076

 • 11

  26.UATC Ruginoasa 127 604 2.828

  -activitate proprie 127 331 476

  -Scoala gimn.Ruginoasa - 273 2.352

  27.UATC Scanteia 83 62 1.683

  -activitatea proprie 83 40 449

  -Scoala gimn.Scanteia - 3 538

  -Scoala gimn.Bodesti - 19 696

  28.UATC Scheia 164 300 1.367

  -activitatea proprie 164 18 610

  -Liceul tehn.Nicolae Balauta - 282 757

  29.UATC Schitu Duca - 1.120 394

  -activitatea proprie - - 394

  -Scoala clasele I-VIII Poieni - 1.120 -

  30.UATC Scobinti 665 549 14.496

  -activitatea proprie 665 398 14.195

  -Scoala gimn.Scobinti- - 23 194

  _Scoala gimn.Sticlaria - 128 107

  31.UATC Sinesti 39 320 9.651

  -activitatea proprie 39 96 9.475

  -Scoala gimn.Veniamin Costachi

  - 224 176

  32.UATC Sipote 128 974 27.586

  -activitatea proprie 128 959 27.531

  -Scoala gimn.Sipote - 15 55

  33.UATC Siretel 6 - 7.149

  - activitatea proprie 6 - 5.671

  -Scoala gimnaziala Siretel - - 1.478

  34.UATC Stolniceni Prajescu

  - 2 -

  -activitate proprie - 2 -

  -Liceul Tehnologic Stolniceni - - -

  -Scoala gimnaziu Cozmesti - - -

  35.UATC Tansa 53 1.042 6.769

  -activitatea proprie 53 193 2.075

  -Scoala gimn.cu claseleI-VIII Tansa

  - 849 4.694

  36.UATC Tiganasi - 88 802

  -activitatea proprie - 88 154

  -Scoala cu clasele I-VIII Tiganasi

  - - 648

  37.UATCTrifesti 231 278 4.696

  -activitate proprie 231 241 4.569

  -Scoala Gimnaziala Trifesti - 37 127

  38.UATC Valea Seaca 10 14 8.952

  -activitatea proprie 10 14 8.952

  39.UATC Vanatori 13 173 1.698

  -activitate proprie 13 173 1.698

  40.DAC Iasi - - -

  41.RA Aeroportul SA - - 8.520

  42.UATM Pascani *

  TOTAL SUME 6.003 13.315 1.092.176

  *) aciunea se afl n procedura de valorificare

 • 12

  Sumele centralizate aferente abaterilor identificate mai sus prezentate privesc doar estimrile realizate la nivelul esantioanelor din cadrul categoriilor de operatiuni supuse analizei si verificrii, pentru stabilirea ntinderii si mrimii reale a creantelor cuvenite entittii si prejudiciilor aduse bugetelor publice, fiind emise de Camera de Conturi decizii prin care s-au solicitat conducerii entittilor verificate aplicarea de msuri concrete n vederea stabilirii si urmririi n vederea ncasrii a tuturor creantelor bugetare, pentru stabilirea si recuperarea integral a prejudiciilor si pentru nlturarea neconcordantelor din evidentele contabile si fiscale, de elaborare si prezentare n mod corect si exact a rezultatelor entittii n cauz.

  IIIIII.. OObbiieeccttiivveellee uurrmmrriittee ssii pprriinncciippaalleellee ccoonnssttaattrrii rreezzuullttaattee ddiinn aaccttiiuunniillee ddee

  aauuddiitt//ccoonnttrrooll ddeessffssuurraattee llaa nniivveelluull uunniittttiilloorr aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee

  Misiunile de audit financiar si a celor de audit al performantei s-au efectuat n concordant cu standardele proprii de audit ale Curtii de Conturi, n timp ce actiunile de control au avut la baz tematici specifice de control n concordant cu obiectivele avute n vedere, toate actiunile de verificare, respectiv, elaborarea actelor de control si valorificarea acestora fiind realizate n baza Regulamentului privind organizarea si desfsurarea activittilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitti, cu modificrile si completrile ulterioare. Actiunile de audit financiar s-au efectuat numai la nivelul ordonatorilor principali si secundari de credite ai bugetelor locale, cu mentiunea c, pe parcursul desfsurrii acestora, au fost supuse auditrii si transferurile de fonduri publice ctre entittile din subordinea acestora, sub aspectul fundamentrii si justificrii sumelor solicitate, al monitorizrii si controlului utilizrii acestor fonduri n conditii de legalitate, regularitate, economicitate, eficient si eficacitate. Misiunile de audit financiar s-au desfsurat n conformitate cu dispozitiile prevzute in Legea nr. 94/1992 (republicat), a standardelor de audit si a regulamentelor proprii, obiectivul general al acestor activitti desfsurate la nivelul unittilor administrativ-teritoriale fiind acela de a obtine asigurarea c:

  modul de administrare a patrimoniului public si privat al unittilor administrativ-teritoriale, precum si executia bugetelor de venituri si cheltuieli de ctre entitatea verificat sunt n concordant cu scopul, obiectivele si atributiile prevzute n actele normative prin care a fost nfiintat entitatea verificat si respect principiile legalittii, regularittii, economicittii, eficientei si eficacittii;

  situatiile financiare auditate sunt ntocmite de ctre entitate n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil n Romnia, respect principiile legalittii si regularittii si ofer o imagine fidel a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfsurat de entitatea respectiv.

  Prin auditarea conturilor anuale de executie bugetar, s-a urmrit, potrivit pct. 259 a Regulamentului privind organizarea si desfsurarea activittilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitti, modul n care, s-a asigurat:

  elaborarea si fundamentarea proiectului de buget pe anul 2012, precum si autorizarea, legalitatea si necesitatea modificrilor aduse bugetului aprobat;

  exactitatea si realitatea datelor reflectate n situatiile financiare; organizarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management si control intern

  (inclusiv audit intern) la entittile auditate (evaluarea acestora); modul de stabilire, evidentiere si urmrire a ncasrii veniturilor bugetare, n cuantumul

  si la termenele stabilite de lege; calitatea gestiunii economico-financiare, prin care s-a avut n vedere, printre altele:

  modul de efectuare a inventarierii si a reevalurii tuturor elementelor patrimoniale, modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituirea si utilizarea fondurilor pentru desfsurarea de activitti, modul de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, utilizarea conform destinatiilor stabilite a alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor, formarea si gestionarea datoriei publice, situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe, contractarea mprumuturilor, rambursarea ratelor scadente ale acestora si plata dobnzilor

 • 13

  aferente, obligatiile statului si ale unittilor administrativ-teritoriale, vnzarea si/sau scoaterea din functiune a activelor corporale, concesionarea sau nchirierea de bunuri proprietate publica si privat a unittilor administrativ-teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public si asocierile in participatiune, etc.;

  constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, mbunttirea calittii conditiilor de viat si de munc;

  identificarea eventualelor carente, inadvertente sau imperfectiuni legislative, precum si alte obiective in limita competentelor stabilite de legile n vigoare.

  Actiunile de control desfsurate pe parcursul anului 2013 la unittile administrativ-

  teritoriale au constat n: verificarea modului de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor si de efectuare

  a pltilor din fonduri publice, de administrare a patrimoniului public si privat la UATO Tg. Frumos, ca urmare a unor sesizri si petitii adresate Curtii de Conturi si,

  controlul modului de utilizare a fondurilor pentru reparatii, modernizri si constructii noi la unittile de nvtmnt din subordinea unittilor administrativ-teritoriale

  controlul modului de nregistrare si raportare a pltilor restante, inclusiv a arieratelor unittilor administrativ-teritoriale

  controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unittilor administrativ-teritoriale la regiile autonome de interes local si la societtile comerciale unde unittile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure ori mpreun, integral sau mai mult de jumtate din capitalul social al acestora

  Aciunile de audit al performanei (prin care s-a realizat o evaluare independenta a

  modului in care o entitate, un program, o activitate sau o operatiune functioneaz din punctele de vedere ale eficientei, economicitti si eficacittii) privind: modul de previzionare si realizare de ctre unittile administrativ-teritoriale a veniturilor bugetare si de planificare a cheltuielilor n raport cu veniturile estimate;

  modul de utilizare a fondurilor alocate de la diverse bugete pentru efectuarea de reparatii capitale si de investitii noi la unittile de nvtmnt preuniversitar de pe raza judetului Iasi pentru perioada 2008-2012;

  modul de concesionare a pajistilor comunale de la nivelul unittilor administrativ-teritoriale a judetului Iasi. Asa cum s-a prezentat anterior, pe parcursul anului 2013 au fost efectuate si actiuni de verificare a modului de aduce la ndeplinire a msurilor dispuse prin deciziile emise n anii anteriori si/sau anul curent, modului n care au actionat conducerile executive ale entittilor verificate, pentru nlturarea, conform prevederilor art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1922 (republicat) a neregulilor n activitatea financiar-contabil si/sau fiscal controlat si de aplicare, n conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din aceeasi lege, a msurilor pentru stabilirea ntinderii prejudiciilor si recuperarea acestora.

  11.. PPrriinncciippaalleellee ccoonnssttaattrrii rreezzuullttaattee ddiinn aaccttiiuunniillee ddee aauuddiitt ffiinnaanncciiaarr ssii ddee

  ccoonnttrrooll ddeessffssuurraattee llaa nniivveelluull uunniittttiilloorr aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee

  Principalele categorii de abateri constatate i a cauzelor generatoare care au

  condus la producerea lor, grupate pe structura obiectivelor urmrite n misiunile de audit financiar si n actiunile de control, mai sus enuntate, se prezint astfel:

  11..11 CCuu rreeffeerriirree llaa mmoodduull ddee eellaabboorraarree ssii ffuunnddaammeennttaarree aa pprrooiieeccttuulluuii ddee bbuuggeett ppee

  aannuull 22001122,, pprreeccuumm ssii aauuttoorriizzaarreeaa,, lleeggaalliittaatteeaa ssii nneecceessiittaatteeaa mmooddiiffiiccrriilloorr aadduussee

  bbuuggeettuulluuii aapprroobbaatt

  Urmare a evalurilor efectuate, abaterile de la legalitate si regularitate, grupate, functie

  de obiectivele urmrite cu ocazia misiunilor de audit financiar n ceea ce priveste modul de elaborare, fundamentare si autorizare a bugetelor locale, sunt:

  a) n etapa de elaborare si fundamentare a proiectului de buget:

 • 14

  nu au fost nscrise distinct n proiectul de buget al unittii creditele de angajament i creditele bugetare, inclusiv cele pentru aciunile multianuale

  nu au fost prevzute distinct n proiectul de buget creditele destinate stingerii plilor restante de la finele anului precedent

  nepublicarea pe paginile de internet a tuturor documentelor si informatiilor n legtur cu bugetele publice locale

  neaprobarea, prin anex distinct la buget, a numrului de personal permanent si temporar, precum si a fondului salariilor de baz aferent acestuia

  Abateri de natura celor de mai sus au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la UATC Belcesti, UATC Popricani, UATC Coarnele Caprei, UATC Mogosesti Siret, UATC Butea, UATC Costesti, UATC Cotnari, UATC Grajduri, UATC Letcani, UATC Rediu, UATC Scnteia, UATC Sipote, UATC Trifesti, UATC Valea Seac, UATC Tignasi. b) Cu privire la obiective si programe de investitii, deficientele identificate constau n:

  includerea de obiective de investiii pentru care nu exist ntreaga documentaie tehnico-economic, aprobat potrivit legii

  nentocmirea si/sau ntocmirea programelor de investiii fr respectarea condiiilor prevzute de lege

  cuprinderea n buget a unor cheltuieli de investiii care nu sunt incluse n programul de investiii publice legal aprobat

  neactualizarea de ctre ordonatorii principali de credite a valorii obiectivelor de investiii noi sau n continuare, ca urmare a modificrii indicatorilor tehnici si economici

  cuprinderea n programul de investiii publice a unor obiective de investiii pentru care nu sunt asigurate surse de finanare

  nedetalierea poziiei globale a cheltuielilor de investiii pe categorii de investiii. c) Cu privire la modul de previzionare a veniturilor:

  nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real, datorat de: neinventarierea materiei impozabile, nu a fost preluat si/sau a fost preluat eronat (subevaluat) n situatiile financiare soldul listelor de rmsite

  supradimensionarea veniturilor bugetare ca urmare a evidentierii si raportrii drept venituri a sumelor ncasate aferente cheltuielilor bugetare rentregite

  fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale pe baza unor surse nereale/nelegale, respectiv, creane fiscale aferente debitorilor aflati n stare de insolvabilitate si/sau decedati.

  d) Cu referire la modul de estimare si nscriere n bugete a cuantumul cheltuielilor bugetelor locale:

  cuprinderea n proiectul de buget a unor cheltuieli care nu au baz legal (plat amenzi contraventionale, datorii ale persoanelor fizice, etc.)

  nedetalierea propunerilor de cheltuieli n conformitate cu clasificatia economic a cheltuielilor specifice pe articole si alineate bugetare

  la fundamentarea i aprobarea cheltuielilor bugetare nu s-au avut n vedere sursele potentiale, reale de venituri, respectiv posibilitile reale de ncasare efectiv a acestora

  nu au fost cuantificati si supusi spre analiz si nsusire, indicatorii specifici pentru estimarea cheltuielilor

  Abateri de aceast natur au fost constatate la UAT a comunelor Belcesti, Bivolari, Popricani, Coarnele Caprei, Mogosesti Siret, Butea, Costesti, Cotnari, Grajduri, Letcani, Rediu, Scnteia, Sipote, Ruginoasa, Ion Neculce, Trifesti, Valea Seac, Tignasi, Vntori si Scobinti, la UAT a oraselor Podul Iloaiei, Tg. Frumos si Hrlu.

  11..22 CCuu pprriivviirree llaa eexxaaccttiittaatteeaa ssii rreeaalliittaatteeaa ddaatteelloorr rreefflleeccttaattee nn ssiittuuaattiiiillee ffiinnaanncciiaarree

  n cadrul verificrilor efectuate asupra conturilor de executie bugetar ale unittilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice subordonate acestora cuprinse n programul anual de activitate al Camerei de Conturi Iasi au fost identificate (la majoritatea entittilor auditate) deficiente n ceea ce priveste modul de organizare si conducere a contabilittii (cu

 • 15

  precdere, modul de organizare si tinere a evidentei patrimoniului), de evidentiere, integral, n mod corect si exact a operatiunilor desfsurate n unitate, de raportare si prezentare n situatiile financiare a informatiilor aferente tuturor activittilor ntreprinse, abateri ce constau n:

  a) Organizarea i conducerea contabilitii fr respectarea cadrului legal, n

  sensul c: evidena contabil nu s-a condus i organizat potrivit Normelor metodologice, a

  Planului de conturi i instruciunilor de aplicare a acestuia, elaborate n acest sens registrelor contabile (cartea mare, registrul jurnal i registrul inventar) nu au fost

  ntocmite si/sau au fost completate eronat evidena contabil nu a fost condus n conformitate cu principiile contabilitii pe

  baz de angajamente nu au fost ntreprinse demersurile legale pentru organizarea, evidena i raportarea

  angajamentelor bugetare i legale neconducerea si neorganizarea evidentei contabile analitice i evidenei tehnico-

  operative

  b) Nu s-a asigurat nregistrarea veniturilor si a cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetare datorat de faptul c:

  contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor bugetare nu a fost condus pe feluri de venituri, dup natura sau sursa lor i pe subdiviziunile clasificaiei bugetare si respectiv, pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor

  nu au fost nregistrate la finele perioadelor de raportare toate accesoriile aferente debitelor din impozite i taxe locale nencasate n termen

  nestabilirea si nenregistrarea la finele perioadelor de raportare a accesoriilor aferente debitelor din impozite i taxe locale nencasate n termen

  neevidentierea si/sau evidentierea eronat a cuantumului creantelor stinse pe alte ci

  evidena plilor de cas i a cheltuielilor efective finanate din mijloace bugetare nu a fost condus i organizat pe structura clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat

  Abateri de aceast natur au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la: UATC Belcesti, UATC Fntanele, UATC Butea, UATC Cotnari, UATC Costesti, UATC Grajduri, UATC Siretel, UATC Scnteia.

  c) Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, contrar prevederilor

  legale: nenregistrarea n evidena contabil i tehnic-operativ a unor bunuri care

  constituie domeniul public i privat al unittilor administrativ-teritoriale nregistrarea eronat n evidena contabil a unor bunuri aparinnd domeniului

  public sau privat al unittilor neevidenierea distinct n evidenele contabile a activelor corporale care constituie

  proprietate public, date n concesiune nu au fost nregistrate n evidena contabil rezultatele inventarierii nu au fost nregistrate n evidena contabil rezultatele reevalurii nenregistrarea unor operatiuni de intrare/iesire a unor elemente patrimoniale nu au fost nregistrate (integral si/sau la valoarea real) n evidena contabil

  bunuri de natura investiiilor finalizate i recepionate nu a fost respectat coninutul economic al tranzaciei la efectuarea nregistrrilor

  contabile nregistrrile n contabilitate nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative

  corect ntocmite, n mod cronologic i sistematic, n conturile sintetice i analitice nerespectarea condiiilor de ntocmire a documentelor justificative n vederea

  admiterii acestora la decontare nentocmirea documentelor justificative n vederea scoaterii din uz, transferrii,

  casrii, drii n consum etc.

 • 16

  detinerea de bunuri de natura activelor si datoriilor precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare fr documente justificative

  nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern al formularelor financiar-contabile

  nenregistrarea n evidena contabil a bunurilor primite de unitile colare arondate

  nenregistrarea n evidena contabil a modificrilor survenite n structura patrimoniului public i privat al unittilor, aprobate prin hotrri ale organelor deliberative.

  Abateri de natura celor de mai sus au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la UATJ Iasi, UAT a comunelor Siretel, Scheia, Cotnari, Rediu, Butea, Scnteia, Trifesti, Costesti, Motca, Letcani.

  d) Nu s-a asigurat concordanta datelor nregistrate n evidenta tehnico-operativ

  cu cele din evidenta financiar-contabil si cu cele preluate n balantele de verificare si nscrise n situatiile financiare, fiind constatate: neconcordane ntre datele din evidena contabil, bilanul contabil i datele trezoreriei neconcordane ntre datele din evidena analitic cu cele din evidena contabil sintetic neconcordane ntre evidena contabil i evidena fiscal neconcordane ntre veniturile ncasate, raportate prin contul de execuie i veniturile ncasate, raportate de trezorerie neconcordane n ceea ce priveste drepturile constatate, ncasrile realizate, drepturi constatate de ncasat cu datele din balana de verificare

  nu corespund cu datele din balana de verificare, angajamentele bugetare, angajamentele legale, plile efectuate, angajamentele legale de pltit, cheltuielile efective.

  Abateri de aceast natur au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la UATM Iasi, UATM Pascani, UAT a comunelor Bivolari, Costesti, Tansa, Valea Seac, Coarnele Caprei.

  e) Nu s-a asigurat reflectarea real si exact a operatiunilor financiar-contabile n

  bilanturile contabile si n conturile anuale de executie bugetar, ncheierea exercitiului bugetar si prezentarea situatiilor financiare fiind realizat fr luarea n considerare a prevederilor cadrului legal, abaterile identificate si consemnate n rapoartele de audit fac referire la:

  nentocmirea conturilor de execuie bugetar n structura prevzut de lege existenta de neconcordante a posturilor din bilant si a indicatorilor raportati n

  conturile de executie cu datele nregistrate n contabilitate mentinerea n conturile de creane i datorii a sumelor care se afl n afara

  termenului legal de prescripie prevzut de lege pentru ncasare i respectiv lichidarea acestora

  inexistenta confirmrii soldurilor de la teri privind creanele i datoriile evideniate n situaiile financiare

  nentocmirea tuturor anexelor la situaiile financiare pe care cadrul legal specific aplicabil unittilor le impun

  nentocmirea situaiilor financiare n structura prevzut de reglementrile legale drepturi constatate neraportate prin conturi de execuie nepreluarea soldurilor finale ale anului precedent nentocmirea balantelor de verificare analitice si sintetice nu au fost regularizate sumele rmase neutilizate la finele anului, n contul

  ordonatorului principal de credite cu alte fonduri speciale de la care acestea au fost ncasate nu a fost urmrit decontarea avansurilor acordate pentru realizarea unor aciuni i

  categorii de cheltuieli finanate din fonduri publice, astfel nct la finele anului s se reflecte n bunuri achiziionate, lucrri executate sau servicii prestate sau recuperarea avansurilor nejustificate i restituirea acestora la bugetul din care au fost acordate

  neefectuarea regularizrii cu bugetul de stat a sumelor defalcate i a subveniilor de la bugetul de stat, primite de ctre unitate

 • 17

  neefectuarea regularizrii subveniilor cu bugetul din care au fost primite nenchiderea conturilor contabile i nentocmirea situaiilor financiare privind

  execuia bugetar nentocmirea situaiilor financiare de ctre ordonatorii teriari de credite si/sau

  nedepunerea la organul ierarhic superior, la termenul legal, a situaiilor financiare nerespectarea prevederilor legale privind prezentarea n anex la situatiile

  financiare a principiilor si politicilor contabile si a notelor explicative.

  EExxeemmppllee:: UUAATTMM IIaassii,, UUAATT aa ccoommuunneelloorr LLeettccaannii,, BBeellcceessttii,, MMiirrcceessttii,, BBuutteeaa,,

  FFnnttnneellee,, TTaannssaa,, CCoottnnaarrii,, SSiippoottee,, SScchheeiiaa,, CCooaarrnneellee CCaapprreeii,, CCoosstteessttii,, RReeddiiuu,, SSiirreetteell,,

  GGrraajjdduurrii,, GGoorrbbaann,, DDeelleennii,, SSiinneessttii,, TTrriiffeessttii..

  11..33 RReezzuullttaatteellee eevvaalluurriiii mmoodduulluuii ddee oorrggaanniizzaarree,, iimmpplleemmeennttaarree ssii mmeennttiinneerree aa

  ssiisstteemmeelloorr ddee mmaannaaggeemmeenntt ssii ccoonnttrrooll iinntteerrnn ((iinncclluussiivv aauuddiitt iinntteerrnn))

  Urmare verificrilor si evalurilor efectuate cu ocazia misiunilor de audit desfsurate,

  auditorii publici externi au consemnat n actele de control deficiente n ceea ce priveste modul n care au nteles ordonatorii principali de credite importanta implementrii si mentinerii unor sisteme de management si control intern, inclusiv de elaborare si monitorizare a unor indicatori de performan pentru activitile desfurate n entitate. Abaterile si neajunsurile sistemelor de management si control intern identificate (care n fapt a condus si la angajarea de cheltuieli si efectuarea de plti nelegale) fac referire la:

  a) Nerespectarea prevederilor legale privind auditul public intern, si anume:

  neorganizarea compartimentului de audit intern conform prevederilor din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern

  nu au fost elaborate i/sau nu au fost avizate normele metodologice proprii privind activitatea de audit public intern n cadrul entitii

  nu a fost elaborat planul multianual de audit public intern auditul public intern nu s-a exercitat asupra tuturor activitilor desfurate la nivelul

  unittii, inclusiv asupra activitilor entitilor subordonate, cel puin o data la 3 ani nu a fost elaborat planul anual de audit public intern si/sau modul deficitar n care a

  fost elaborat fr a se proceda la evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitti, programe/proiecte sau operatiuni

  neefectuarea tuturor actiunilor prevzute n programul anual de activitate nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de desfurare a misiunilor

  de audit, fiind identificate situatii n care nu s-a procedat la emiterea ordinelor de serviciu, notificrii, declaraii de independen, tematici, etc.

  nentocmirea si/sau elaborarea formal a rapoartelor de audit neimplementarea recomandrilor nscrise n rapoartele de audit si nsusite de

  ordonatorul principal de credite inexistenta unei proceduri, a unui sistem de urmrire periodic a modului de

  implementare a recomandrilor formulate n rapoartele de audit, de informare a managerului entitii

  nu a fost transmis raportul anual de activitate ctre structurile UCAAPI si/sau Camerei de Conturi.

  Abateri de natura celor de mai sus au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la UATJ Iasi, UATC Mircesti, UAT a comunelor Coarnele Caprei, Motca, Rediu, Butea, Siretel, Scnteia, Trifesti, Sipote, Sinesti, Cotnari, Grajduri, Popricani.

  b) Nerespectarea prevederilor legale privind modul de organizare, exercitare,

  raportare si evaluare a activittii de control financiar preventiv propriu, abateri datorate de:

  neemiterea sau neactualizarea deciziilor privind organizarea i exercitarea controlului financiar preventiv propriu n funcie de schimbarea personalului angajat care exercit viza de control i a noilor proiecte de operaiuni

  nu au fost elaborate listele de verificare, n care sunt detaliate obiectivele verificrii, pentru fiecare operaiune cuprins n cadrul specific al entitii

 • 18

  neexercitarea controlului financiar preventiv propriu de ctre persoanele prevzute de lege, n sensul c, persoana care exercit controlul financiar preventiv propriu este implicat, prin sarcinile de serviciu, n efectuarea operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

  neinstituirea i/sau necompletarea Registrului proiectelor de operaiuni prevzute s fie prezentate la viza

  nesupunerea controlului financiar preventiv propriu a unor proiecte de operaiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv

  exercitarea formal a controlului, n sensul c, au fost acordate vize pe proiecte de operaiuni care n fapt nu ntrunesc cerinele de legalitate, regularitate i de ncadrare n limitele angajamentelor bugetare

  neevaluarea activitii persoanei care exercit controlul financiar preventiv propriu Abateri de natura celor de mai sus au fost constatate si nscrise n actele de control

  ncheiate la UATJ Iasi, UATC Mircesti, UAT a comunelor Coarnele Caprei, Motca, Rediu, Butea, Siretel, Scnteia, Trifesti, Sipote, Sinesti, Cotnari, Grajduri, Popricani.

  c) Modul deficitar n care s-a procedat la implementarea dispozitiilor privind

  controlul intern/managerial, n sensul c: nu au fost elaborate/actualizate i aprobate programele de dezvoltare a sistemelor

  de control intern/managerial care trebuie s cuprind obiectivele, actiunile, responsabilittile, termenele precum si alte componente ale msurilor respective

  neevidentierea n mod distinct n program a actiunilor de perfectionare profesional att pentru persoanele cu functii de conducere, ct si pentru cele de executie

  nu au fost stabilite obiectivele generale si/sau cele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

  neconstituirea unei structuri cu atribuii de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic cu privire la implementarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

  neelaborarea tuturor procedurilor operaionale (instruciuni de lucru) aferente activitilor procedurale identificate

  inexistena unei monitorizri i a unei evaluri sistematice a riscurilor inexistena unui sistem de monitorizare pe vertical a modului de implementare a

  sistemelor de control managerial la entitile aflate n subordine/coordonare nu au fost stabilite prin norme proprii documentele, circuitul acestora i persoanele

  mputernicite s efectueze operaiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale

  neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial de ctre conductorul entittii

  neimplementarea recomandrilor organelor cu atributii de control cu impact asupra activittii entittii

  Abateri de natura celor de mai sus au fost constatate si nscrise n actele de control ncheiate la UATJ Iasi, UAT a comunelor Mircesti, Coarnele Caprei, Motca, Rediu, Butea, Siretel, Scnteia, Trifesti, Sipote, Sinesti, Cotnari, Grajduri, Popricani.

  11..44 MMoodduull ddee ssttaabbiilliirree,, eevviiddeennttiieerree ssii uurrmmrriirree aa nnccaassrriiii vveenniittuurriilloorr bbuuggeettaarree,, nn

  ccuuaannttuummuull ssii llaa tteerrmmeenneellee ssttaabbiilliittee ddee lleeggee

  Raportat la nivelul categoriilor de venituri supuse analizei si verificrii din cadrul

  esantioanelor extrase din bazele de date n mod aleatoriu de ctre auditorii publici externi, misiunile de audit desfsurate au pus n evident existenta unor nereguli privind constatarea, nregistrarea urmrirea si ncasarea veniturilor bugetelor locale. Astfel, au fost identificate venituri bugetare suplimentare, reprezentnd obligatii bugetare legal datorate, dar necalculate si neevidentiate total sau partial de ctre structurile de specialitate, pentru care s-au calculat majorri si penalitti de ntrziere cu mentiunea c, urmare msurilor operative pe care o serie de ordonatori le-au aplicat, au fost ncasate, partial si/sau total veniturile identificate.

  Avnd n vedere obiectivele generale ale actiunilor de audit financiar precum si cele specifice (ce au constat n evaluarea performantei activittii administratiei locale cu privire la

 • 19

  veniturile/sursele de finantare), principalele deficiente n exercitarea atributiilor persoanelor implicate n stabilirea, evidentierea si colectarea veniturilor bugetare, identificate si consemnate n rapoartele de audit financiar, n afara celor enuntate la capitolele anterioare (referitoare la modul de fundamentare si nscriere n bugete a cuantumului real al veniturilor, organizarea si conducerea contabilittii) fac referire la:

  a) Modul deficitar de organizare i conducere a evidentei fiscale, nefiind ntreprinse msurile necesare pentru:

  ntocmirea distinct, n ceea ce priveste persoanele fizice i cele juridice, a matricolei pentru evidena centralizat a impozitului

  ntocmirea si prezentarea corect si la zi a informatiilor nvederate de lege n ceea ce priveste registrul rol nominal unic

  asigurarea concordanei datelor din evidenele fiscale ale autoritilor administraiei publice locale cu cele din registrele agricole i evidenele cadastrale

  ntocmirea si prezentarea corect si la zi a informatiilor nvederate de lege n ceea ce priveste registrul agricol, ca sursa important de date privind contribuabilii i totodat obiectele acestora, impozabile sau taxabile, dup caz, prezentarea acestuia n format electronic si totodat, transmiterea acestuia ctre direcia teritorial de statistic i direcia judeean pentru agricultur i dezvoltare rural

  analiza obligatiilor de plat care se afl n afara termenului legal de prescripie prevzut de lege pentru ncasare

  reluarea soldurilor finale ale anului precedent a creantelor datorate de contribuabili nregistrarea tuturor drepturilor constatate, n special cele provenind din amenzi

  nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern al formularelor financiar-contabile

  aplicarea/utilizarea tuturor solutiilor informatice procurate si/sau implementate, fapt ce a condus la necunoasterea realittii si exactittii veniturilor cuvenite bugetului local, neurmrirea n vederea ncasrii si, nu n ultimul rnd, la prejudicierea bugetului unittii, datorat nenregistrrii drepturilor constatate si/sau nregistrarea ca fiind ncasate n mod fraudulos

  deschiderea si completarea/actualizarea dosarelor fiscale ale tuturor contribuabililor.

  b) Nerespectarea cadrului legal n ceea ce priveste modul de stabilire, evidentiere si urmrire a ncasrii veniturilor, n cuantumul si la termenele prevzute de lege, si/sau n contractele ncheiate, n sensul c:

  nivelul veniturilor proprii ale bugetelor locale nu au fost programate i realizate la nivelul impozitelor determinate prin aplicarea cotelor stabilite prin acte normative i hotrri ale consiliilor locale

  stabilirea sumelor datorate de pltitori nu s-a fcut pe baza declaraiilor de impunere sau pe baza nregistrrilor existente n registrele agricole, n evidenele specifice cadastrului imobiliar precum i n evidena contabil a contribuabililor, conform reglementrilor legale i a normelor specifice de aplicare a acestora si, nu s-a asigurat comunicarea deciziei de impunere i a celorlalte acte administrative fiscale n situatia tuturor contribuabililor persoane fizice i juridice

  n etapa de stabilire a impozitelor i taxelor locale nu au fost solicitate i utilizate informaii din partea serviciilor specializate din subordine, fapt ce a condus la nestabilirea si/sau stabilirea incorect a cuantumului impozitelor si taxelor locale

  nu s-a efectuat calculul, evidena, comunicarea i ncasarea majorrilor de ntrziere conform reglementrilor legale, pentru neachitarea la termen a obligaiilor bugetare

  nu s-a efectuat calculul, evidena, comunicarea i ncasarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local, abaterile cele mai frecvent ntlnite, fiind n situatia urmtoarelor categorii de impozite si taxe locale:

  - impozit pe cldiri si terenuri detinute de persoanele fizice si juridice - taxa pe cldiri si/sau terenuri apartinnd domeniului public si/sau privat,

  concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz, persoanelor juridice/fizice

  - impozitul pe mijloace de transport

 • 20

  - impozitul pe mijloacele de transport marf cu masa maxim autorizat de peste 12 tone precum i amenzile i penalizrile aferente acestora percepute de ctre consiliile locale

  - taxa pentru afisaj n scop de reclam i publicitate - taxe speciale: de paz, de psunat, de salubritate, etc. - chirii, redevente aferente bunurilor nchiriate/concesionate nu s-a respectat modul de aplicare a facilitilor fiscale

  c) Cu referire la modul de urmrire n vederea ncasrii tuturor creantelor cuvenite bugetului local:

  nu au fost realizate veniturile prevzute n bugetele locale n cuantumul i la termenele prevzute de lege

  neaplicarea msurilor de executare silit n totalitate, gradual, la termenele prevzute de Codul de procedur fiscal, fapt ce a condus la existenta unor situatii n care termenul de prescriptie este deczut

  nu s-a efectuat o verificare sistematic de ctre personalul de specialitate din cadrul unittii a gradului de realizare a lucrrilor pe perioada de valabilitate a autorizaiei de construire, n scopul identificrii datei de la care cldirile sunt supuse impozitrii sau nerealizarea cldirilor n termenul acordat prin autorizare i prelungirea acesteia

  nu a fost organizat activitatea de inspectie fiscal, nefiind efectuate inspectii pentru verificarea legalittii si conformittii declaratiilor fiscale (inclusiv cele privind constructiile din proprietate, reevaluate sau nu), a corectitudinii si exactittii ndeplinirii obligatiilor fiscale, de identificare a unor eventuale venituri suplimentare cuvenite bugetului local

  nu s-a procedat la o evaluare a strii de fapt a contribuabililor, de identificare a bunurilor urmribile si/sau luarea msurilor legale ce se impun n situatia debitorilor persoane juridice declarati n stare de insolvabilitate/faliment precum si n situatia persoanelor fizice decedate

  nu s-a procedat operativ, n situatia persoanelor fizice cu domiciliul de resedint pe teritoriul unittii administrative sanctionate contraventional si care nu au venituri si/sau bunuri urmribile, luarea msurilor legale ce se impun (returnarea, n baza rezultatelor anchetelor efectuate, a procesului verbal de sanctionare contraventional ctre agentul constatator n vederea prestrii de ctre contravenient a unor lucrri/servicii n natur, n folosul comunittii)

  nerespectarea disciplinei de cas n ceea ce priveste ncasarea si depunerea, integral si/sau la termen, la casieria proprie si/sau la unittile de trezorerie a statului a numerarului aferent veniturilor ncasate.

  n fapt, abateri n legtur cu modul de reflectare a datelor n situaiile financiare cu

  privire la veniturile bugetare, de estimare a veniturilor la nivelul lor real si de urmrire n vederea ncasrii au fost constatate la toate unittile administrative supuse verificrii, dintre care si la: UATC Motca (nu au fost luate n termen toate msurile legale n vederea recuperrii creanelor bugetare, nefiind aplicate msurile de executare silit n totalitate, gradual, la termenele prevzute de Codul de procedur fiscal (pe parcursul exercitiului bugetar al anului 2012 au fost emise doar 56 titluri executorii si transmise un numr de 56 de somatii pentru o valoare a debitelor de 262,4 mii lei), deficiente ce au influentat semnificativ gradul de realizare a veniturilor proprii avnd n vedere faptul c, la ncheierea exercitiului bugetar al anului 2012, valoarea creantelor nencasate era n sum de 1.330,8 mii lei din care: venituri cuvenite bugetului local, aferente exercitiului bugetar al anului 2012, stabilite si nencasate, n sum de 554,4 mii lei, cele aferente exercitiului bugetar al anului 2011, stabilite si nencasate la 31.12.2012 n valoare de de168,7 mii lei, n timp ce, cuantumul creantelor nencasate aferente veniturilor cuvenite bugetului local pentru anul 2010 si anterior acestuia, era n sum de 607,8 mii lei, si nu s-a stabilit, nregistrat, urmrit si ncasat taxa pe cldirile si terenurile concesionate/nchiriate la o valoare estimat, nu a fost nregistrat si urmrit n vederea ncasrii, obligatia de plat lunar a operatorului de ap Directia Apa Canal Pascani), UATC Bivolari (nu au fost nregistrate n evidentele unittii, si implicit urmrite n vederea ncasrii, toate creantele cuvenite bugetului local sub forma de amenzi contravenionale aplicate persoanelor fizice potrivit dispoziiilor legale n vigoare, valoarea creantelor

 • 21

  neevidentiate si urmrite fiind estimat n timpul misiunii de audit, la suma de 47,44 mii lei), UATC Cotnari (printre altele, nu s-a asigurat prezentarea registrului agricol n format electronic nefiind prezentat dovada transmiterii acestuia ctre Directia judetean de statistic si Directia judetean pentru agricultur, aplicatiile informatice implementate la nivelul unittii n vederea conducerii evidentei financiar-contabile si a celei fiscale fiind utilizate n mod deficitar, nu au fost efectuate inspectii pentru verificarea legalittii si conformittii declaratiilor fiscale, a corectitudinii si exactittii ndeplinirii obligatiilor fiscale, fiind emise certificate de atestare fiscala fr nscrierea obligatiilor bugetare, valoarea veniturilor suplimentare estimate n timpul misiunii de audit sub form de taxa cldiri, tax teren si tax afisaj,fiind estimat la suma de 125,7 mii lei), UATC Fntnele (diminuarea drepturilor de ncasat cu suma de 81,13 mii lei drept stingerea pe alte ci a creantelor bugetare, fr prezentarea documentelor justificative care s sustin realitatea, necesitatea, oportunitatea, legalitatea si exactitatea acestei actiuni) UATC Tansa, (neevidentierea n contabilitate si implicit neraportarea prin situatiile financiare, a unor creante n valoare de 62,5 mii lei ), UATC Popricani (valoarea abaterilor identificate este de 919,3 mii lei, din care, venituri suplimentare cuvenite bugetului local sub forma impozitului pe cldiri, taxe mijloace de transport si taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam si publicitate, la o valoare estimat de 3,1 mii lei, creante sub form de amenzi contraventionale n valoare de 731,24 mii lei, din care, amenzi n afara termenului de prescriptie, pentru care nu s-a ntreprins nici un demers scris pentru ncasarea ncepnd cu exercitiul financiar al anului 2008 n valoare de 25,32 mii lei, etc.), UATC Sipote (nu au fost stabilite si nregistrate n contabilitate creante cuvenite bugetului local n valoare total de 118,7 mii lei, nu au fost ntreprinse msurile legale n vederea recuperrii creanelor bugetare (nu au fost initiate/aplicate msurile de executare silit n totalitate, gradual, la termenele prevzute de Codul de procedur fiscal, nefiind prezentat dovada transmiterii de nstiintri/somatii de plat sau faptul c s-au parcurs celelalte etape ale executrii silite (in timpul exercitiului bugetar 2012 a fost emis un titlu executoriu, au fost transmise doar un numr 274 nstiintri de plata pentru o suma de 30,7 mii lei si un numr de 42 de somatii pentru o valoare a debitelor de 39,3 mii lei, n conditiile n care, valoarea totala a debitelor restante din impozite si taxe a fost in valoare de 590,2 mii lei), UATM Iasi (nu a fost stabilita taxa pe cldiri i teren pentru terenurile i spatiile proprietate publica sau privata a unittii administrative nchiriate unor persoane juridice i fizice de unittile de nvtmnt care le administreaz, nu s-a efectuat o verificare sistematic de ctre personalul de specialitate a gradului de realizare a lucrrilor pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, n scopul identificrii datei de la care cldirile sunt supuse impozitrii sau nerealizarea cldirilor n termenul acordat prin autorizare si prelungirea acesteia, ceea ce a condus la nencasarea unor venituri la bugetul local ce nu vor putea fi determinate dect dup efectuarea verificrilor in teren, nestabilirea si nencasarea impozitului pe cldiri si, nu a fost stabilita si achitat taxa pentru eliberarea/vizarea anual a autorizatiilor de ctre agentii economici care desfsoar activitti de alimentatie public, in valoare estimativa de 84,4 mii lei), UATJ Iasi (neorganizarea si neconducerea corespunztoare a operatiunilor de cas (reflectarea eronata ca activitate proprie a sumelor depuse n cont sau restituite drept garantie de buna executie si reflectarea n bugetul de venituri si cheltuieli al activittilor finantate din venituri proprii, reflectarea eronata ca venituri din activitti proprii, derulate n afara bugetului local, a ncasrilor/platilor din chirii/concesiuni si vnzri de bunuri din domeniul privat, etc.), abateri de natura celor enuntate fiind identificate si la: UATC Sinesti (valoarea veniturilor suplimentare a fost estimat la suma de 38,9 mii lei, cuantumul creantelor nencasate la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2012 era de 406,7 mii lei, n timp ce la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2012 valoarea creantele nencasate era de 522,8 mii lei), UATC Romnesti (valoarea veniturilor suplimentare este n suma de 21,9 mii lei, n timp ce cuantumul drepturilor constatate este de 558,1 mii lei, din care 255,5 mii lei drepturi constatate aferente anilor precedeni i 302,6 mii lei din anul curent, cu mentiunea c, s-au ncasat venituri numai n sum de 210,9 mii lei, reprezentnd 37,78%, astfel nct, la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2012, creantele nencasate erau n valoare de 302,6 mii lei, respectiv 62,22% din drepturile stabilite), UATC Coarnele Caprei (n anul 2012, din totalul drepturilor constatate n valoare de 364.477 lei, din care suma de 164.040 lei este aferent drepturilor constatate n anii precedeni i nencasate, au fost realizate ncasri n procent de doar 47,75%, la finele anului valoarea creantelor nencasate fiind de 190.433 lei, cu mentiunea

 • 22

  c, la capitolul 07.02 Impozite i taxe pe proprietate ncasrile au fost n procent de 56,20% din drepturile constatate), UATC Costesti (nu au fost evidentiate sumele ncasate de la diverse persoane juridice sub forma impozitului pe teren datorat de proprietari, la o valoare estimat de 14,7 mii lei, nu au fost stabilite si/sau nregistrate n contabilitate si n evidentele fiscale, comunicate si implicit urmrite n vederea ncasrii, toate creantele cuvenite bugetului local, constnd n: creante aferente amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliul n comun, la o valoare estimat de 127,2 mii lei, majorri de ntrziere conform reglementrilor legale, pentru neachitarea la termen a obligaiilor bugetare, taxa pe cldiri i terenuri concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz, etc.), UATC Grajduri (nu au fost efectuate inspectii pentru verificarea legalittii si conformittii declaratiilor fiscale, a corectitudinii si exactittii ndeplinirii obligatiilor fiscale, pe parcursul efecturii misiunii de audit financiar fiind identificate un numr de sapte persoane juridice radiate din Registrul Comertului dar care se regsesc cu debite restante ctre bugetul local al comunei n valoare de 50,2 mii lei precum si, persoane decedate a cror debite provenind din amenzi contraventionale n valoare de 57,9 mii lei au fost mentinute n evidenta contabil si fiscal, UATC Rediu (nu s-a efectuat calculul, evidena i ncasarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local, respectiv, taxa pe terenurile proprietate public si/sau privat a comunei ce au fost concesionate /nchiriate, taxa pentru afisaj n scop de reclam si publicitate, amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice care au domiciliul de resedint pe raza comunei, nenregistrate n evidenta contabil si fiscal, la o valoare estimat de 87,6 mii lei, taxa autorizare de construire datorat de beneficiarii lucrrilor de investitii, redevente, datorate de concesionari, ce nu au fost stabilite si nregistrate n evidenta fiscal si implicit neurmrite n vederea ncasrii, la o valoare estimat de 52,8 mii lei, nivelul creantelor nencasate la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2011 era de 441,6 mii lei, n timp cuantumul acestora la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2012 era de 576,14 mii lei), UATC Scnteia (valoarea veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local a fost estimat la suma de 82,2 mii lei, nu au fost luate n termen toate msurile legale n vederea recuperrii creanelor bugetare, nefiind aplicate msurile de executare silit n totalitate, gradual, la termenele prevzute de Codul de procedur fiscal, fapt ce a condus la nerecuperarea n termenul legal de prescriptie a unor creante la o valoare estimat de 27,35 mii lei), UATC Tignasi (venituri suplimentare cuvenite bugetului local, nestabilite si nenregistrate n contabilitate si implicit, neurmrite n vederea ncasrii, la o valoare estimat de 86,5 mii lei), UATC Trifesti (nu au fost stabilite si nregistrate n contabilitate si n evidentele fiscale, comunicate si implicit urmrite n vederea ncasrii, toate creantele cuvenite bugetului local, constnd n: impozit pe mijloace de transport, estimat n timpul misiunii de audit financiar la suma de 109,3 mii lei, taxa pe terenurile proprietate public si/sau privat a comunei datorate de ctre concesionari, la o valoare estimat de 6.6 mii lei, creantele cuvenite bugetului local sub forma amenzilor contraventionale aplicate persoanelor care si au domiciliul n comuna Trifesti la o valoare estimat de 115 mii lei si pentru care, la data ncheierii actiunii de audit financiar, termenul de executare silit a acestora era prescris, nivelul creantelor nencasate la sfrsitul exercitiului bugetar al anului 2012 fiind de 348,9 mii lei), UATC Ruginoasa (valoarea veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local, nestabilite si nenregistrate n contabilitate si implicit neurmrite n vederea ncasrii, a fost estimat n timpul misiunii de audit financiar la suma de 116,67 mii lei si sunt aferente obligatiilor datorate de contribuabili, nestabilite, nregistrate si ncasate, sub form de taxa datorat de concesionari/chiriasi pentru cldirile si terenurile ocupate, impozit pe cldiri (nereevaluate si/sau reevaluate si nedeclarate) detinute de persoane juridice fizice si juridice, taxa pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea/vizarea anual a autorizatiei privind desfsurarea activittii de alimentatie public, taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire, tax adeverint pentru registrul agricol, taxa de nregistrare a contractelor de arend), UATO Podul Iloaiei (existenta de neconcordante ntre evidentele fiscale si cele contabile n legtur cu nivelul real al creantelor bugetare, la o valoare estimat de 101,76 mii lei, registrul agricol, si celelalte registre de evident sunt incomplete, supraevaluarea veniturilor bugetare, respectiv, nregistrarea n evidentele contabile si fiscale, si depunerea la unittile de trezorerie, n mod eronat, drept venituri, a sumelor ncasate de unitate de la chiriasi pentru rentregirea cheltuielilor bugetare efectuate n legtur cu procurarea de utilitti (ap, agent termic) ce au fost furnizate si chiriasilor, valoarea erorilor identificate fiind de 74 mii lei, nefiind stabilite, nregistrate si ncasate venituri cuvenite

 • 23

  bugetului local n sum de 70,2 mii lei drept tax terenuri proprietate a unittii care au fost concesionate, majorri si penalitti de ntrziere si, tax autorizatie de construire, etc.), UATC Ion Neculce (valoarea veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local a fost estimat la suma de 114,44 mii lei constnd n: impozit pe cldiri, taxa datorat de concesionari/chiriasi pentru cldirile si terenurile ocupate, taxa pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire, tax pentru afisaj si reclam, tax psunat si tax hotelier) etc..

  11..55 RReezzuullttaatteellee eevvaalluurriiii ccaalliittttiiii ggeessttiiuunniiii eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree

  Prin misiunile de audit financiar desfsurate s-a urmrit si modul de angajare, lichidare,

  ordonantare, plat si nregistrare a cheltuielilor conform reglementrilor legale si n concordant cu prevederile legii bugetare, precum si modul n care s-a actionat n vederea administrrii si asigurrii integrittii bunurilor patrimoniale, verificrile efectuate punnd n evident o serie de abateri n ceea ce priveste:

  (i) realizarea inventarierii si a reevalurii tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevzut de lege, nregistrarea n evidenta contabil a rezultatelor acestora si de asigurare a integrittii bunurilor patrimoniale

  (ii) angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare fr respectarea reglementrilor legale si n concordant cu prevederile legii bugetare si cu destinatia stabilit

  (iii) modul de planificare, atribuire si administrare a contractelor de achizitii publice (iv) modul de concesionare sau nchiriere de bunuri proprietate public (v) legalitatea acumulrii, evidentei si raportrii pltilor restante inclusiv a arieratelor

  Abateri de la legalitate si regularitate care au condus si la prejudicierea bugetelor publice, nscrise n actele de control, structurate, pe ct posibil, functie de aspectele urmrite n actiunile desfsurate, mai sus enuntate se prezint astfel:

  (i)Cu privire la modul de realizarea a inventarierii si a reevalurii tuturor

  elementelor patrimoniale la termenul prevzut de lege, de nregistrare n evidenta contabil a rezultatelor acestor activitti si de asigurare a integrittii bunurilor patrimoniale

  a) n procesul de inventariere general a patrimoniului:

  organizarea n mod deficitar a activittilor de inventariere: nu au fost respectate procedurile privind organizarea si efectuarea inventarierii anuale, nu au fost elaborate proceduri proprii cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului i nu au fost instruite comisiile de inventariere, nu au fost elaborate proceduri de inventariere scrise, adaptate specificului activitii

  neefectuarea inventarierii sau neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii

  neevidenierea n mod distinct a bunurilor din domeniul public al statului date n administrare /concesionare /nchiriere altor instituii publice

  neevidenierea n liste separate a bunurilor aflate n patrimoniul entittii si/sau cele aparinnd altor uniti

  neevidenierea n liste de inventariere separate sau situaii analitice a bunurilor depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare precum i pentru creanele sau obligaiile incerte ori n litigiu

  lipsa activittilor de verificare si confirmare a creantelor si obligatiilor entittii fat de terti

  liste de inventariere ntocmite necorespunztor n sensul necompletrii cu informaiile stabilite potrivit normelor de inventariere, cu spaii libere i/sau tersturi

  nu s-a procedat la inventarierea si nscrierea pe liste separate a bunurilor apartinnd domeniului public al unittii

  nevalorificarea rezultatelor aciunii de inventariere: - nu a fost supus spre analiz si aprobare procesul verbal ntocmit la finalizarea actiunii de inventariere - nu a fost efectuat o analiz asupra tuturor stocurilor nscrise n fisele de magazie i a soldurilor contabile a bunurilor inventariate, pentru descoperirea i corectarea eventualelor erori care pot fi corectate operativ, de nlturare a neconcordantelor existente cu

 • 24

  privire la bunurile patrimoniale precum si a valorii reale a creantelor reflectate n evidentele contabile si fiscale - nu au fost nscrise pe liste separate si analizate lucrrile de investitii de la o serie de obiective de investitii (constructii noi, reparatii capitale si modernizri) ce au fost sistate/abandonate, n vederea dispunerii msurilor legale ce se impun: conservare, asigurarea surselor de finantare si punere n functiune a unor obiecte de investitii, etc. - nu au fost recepionate i nregistrate n contabilitate obiectivele de investiii finalizate i puse n funciune - nu au fost ntreprinse toate msurile legale n vederea recuperrii bunurilor constatate lips din gestiune cu ocazia actiunilor de inventariere a bunurilor patrimoniale nscrise n listele de inventar - nedeschiderea si/sau nenscrierea n registrul inventar a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, grupate dup natura lor, conform posturilor din bilan. Abaterile de aceast natur au fost identificate la UATM Iasi si la UATJ Iasi (Ex.: la UATC Ruginoasa, nu s-a procedat la inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, n spet, investitiile n curs de executie, studii/proiecte, creantele si obligatiile fat de terti, nu a fost supus spre analiz si aprobare procesul verbal ntocmit la finalizarea actiunii de inventariere, nu s-a procedat la analiza n vederea eliminrii neconcordantelor cu privire la valorile bunurilor patrimoniale, nscrise n listele de inventar si a celor din evidentele tehnico-operative si contabile, nu au fost ntreprinse toate msurile legale n vederea recuperrii bunurilor constatate lips din gestiune cu ocazia actiunilor de inventariere a bunurilor patrimoniale nscrise n listele de inventar la o valoare de 3,5 mii lei, respectiv, evaluarea potrivit reglementrilor legale, a celor dou cazane de cupru constatate lips, efectuarea unei anchete administrative, emiterea deciziei de impunere si/sau actionarea n judecat a persoanei gsite rspunztoare, etc.).

  b) Nu au fost reevaluate toate activele fixe deinute de autoritatea teritorial administrativ si/sau, valorile bunurilor de uz public si/sau privat nu sunt sustinute de documente care s probeze realitatea si exactitatea acestora.

  Nu a fost calculat i nregistrat (total sau complet) n evidena contabil amortizarea activelor fixe deinute de autoritatea teritorial administrativ, abatere constatat i consemnat la dou entiti. Abaterile au fost consemnate n actele de control ncheiate la: UAT a comunelor Ruginoasa.

  c) Cu referire la modul de organizare i funcionare a sistemului de gestionare a

  bunurilor:

  nereinerea garaniilor bneti persoanelor care ndeplinesc calitatea de gestionar, n cuantumul prevzut de legislaia n vigoare

  neconsemnarea operaiunilor de ncasri i pli efectuate prin casieria instituiei n Registrul de cas

  nu exist comisie/persoan desemnat pentru recepia bunurilor materiale

  nu se ntocmesc documente de intrare/consum, predare

  nu exist separarea atribuiilor de recepie/consum a bunurilor de cele de nregistrate n contabilitate

  nu exist separarea atribuiilor de gestionare a bunurilor bneti de cele de nregistrate n contabilitate

  nu au fost actualizate garaniile materiale

  nu au fost nregistrate n evidentele cadastrale si de publicitate imobiliar elementele patrimoniale

  neluarea de ctre ordonatorul de credite a msurilor legale privind asigurarea integritii bunurilor i valorilor patrimoniale (comisii de recepie, numirea de gestionari, constituirea de garanii etc.)

  d) Nerespectarea prevederilor legii privind proprieta