Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

 • View
  1.009

 • Download
  45

Embed Size (px)

Text of Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  1/86

  LEARNING MODULE

  ARALING PANLIPUNAN VIII Ikatlong Markahan

  Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon !"#$% siglo&

  MOD'UL (LG) 3 ANG TIMOG AT KANLURANG ASYA SA TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON (16-20 SIGLO)

  Introduksyon

  Ang modyul para sa yunit III ay tatalakay sa ginawang pananakop at pagtatatag ng imperyalismo at kolonyalismo ng mga Kanluranin sa mga

   bansa sa Timog at Kanlurang Asya, gayundin sa naging tugon ng mga bansa sa nabanggit na mga rehiyon sa ginawang pananakop ng mga Kanluranin at kung paano ang mga ito ay nagdulot ng transpormasyon at mga pagbabago.

  Upang higit na matalakay at maunawaan ng mga mag-aaral ang mga mahahalagang konsepto at kaisipan, iba’t-ibang mga gawain ang

  iminungkahi ng mga sumulat. Ang mga ito, ang magsisilbing gabay para sa guro at mga mag-aaral. Maliban sa mga gawaing matatagpuan sa modyul,

  ang guro na gagamit nito ay hinihikayat na maging malikhain sa pamamagitan ng pagbibigay laya na higit pa niyang paunlarin ang modyul. Maaaring

  magdagdag ng iba pang mga gawain kung sa inaakala niya ay higit pa itong makakatulong sa mabilis at madaling pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa

  mga paaralang may internet, iminumungkahi ding kumuha ng mga materyal na may kaugnayan sa paksang tatalakayin upang higit na maging kawili- wili ang pagtalakay sa paksa.

  ahagi din ng tea!hing guide ay ang pagkakaroon ng unit assessment map. Maaari itong gawing batayan ng guro sa pagtataya sa mga

  kakayahang nalinang ng mga mag-aaral. Maari pa rin itong dagdagan at higit na paunlarin.

  Ang pagtalakay sa mga paksang nakapaloob sa yunit na ito ay inaasahang matatapos sa loob ng labinlima hanggang dalawampung oras nanakalaan sa bawat "uarter sa loob ng isang taong panuruan.

  PAM(UNGAD AT MGA POKU* NA TANONG+

  Minsan ba naisip ! ! nai"an!n# sa i$!n# sa%i&i' n# paan! an# b*a$ n!!n n# i$!n# #a an#an ! ninn!+ Ma,a&i

  1

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  2/86

  a$a an# b*a$ n!!n ! napaa*i%ap+ An-an! a$a an# #a a%anasan a" pa#sb! an# pina#,aanan ni&a pa%a &an# aab!" an# n#a$!$ an&a, na bansa sa As$a+

  *a mo,yul na ito- inaasahang masasagot mo ang sumusuno, na mga tanong :

  1. Sa paan!n# pa%aan naaap/"! an# #a pa#baba#! sa Ti!# a" Kan&%an# As$a+

  2. Paan! *inb!# n# naa&ipas a" asa&$an# #a pan#$a$a%i sa Ti!# a" Kan&%an# As$a an# pa#-n&a, n# #a bansa +

  MGA ARALIN AT *AKOP NG MOD'UL+

  A%a&in 1  K!&!n$a&is! a" Ip/%$a&is! sa Ti!# a" Kan&%an# As$a A%a&in 2  Pa#-sb!n# n# Nas$!na&is! sa Ti!# a" Kan&%an# As$a A%a&in 3  An# aan "n#! sa Pa#&a$a n# #a bansa sa Ti!# a" Kan&%an#

  As$a A%a&in   An# #a Pa#baba#! a" Ha!n# ina*a%ap n# Ti!# a"

  Kan&%an# As$a

  *a araling ito- inaasahang matututunan mo ang mga sumusuno,+

  A%a&in 1   • M#a ,a*i&an' pa%aan a" /p/"! n# !&!n$a&is! sa

   Ti!# a" Kan&%an# As$a

  • Pap/& n# !&!n$a&is! a" ip/%$a&is! sa

  asa$sa$an n# Ti!# a" Kan&%an# As$a

  •  T%ansp!%as$!n n# #a paa$anan a" /s"a,! sa

   Ti!# a" Kan&%an# As$a sa pa#pas! n# #a isipan a" ip&/nsi$an# an&%anin sa &a%an#an n# (a) paaa*a&a' (b) ab*a$an' (4) "/n!&!*i$a' (,) &ipnan' (/) paninia&a' (5) pa#papa*a&a#a' a" (#) sinin# a" &"%a.

  • An# #a na#ba#! a" nana"i&i sa i&a&i n#

  2

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  3/86

  !&!n$a&is!

  • p/"! n# !&!n$a&is! sa Ti!# a" Kan&%an# As$a

  • An# #a Ka%anasan sa Ti!# a" Kan&%an# As$a sa

  i&a&i n# !&!n$a&is! a" ip/%$a&is!n# an&%anin A%a&in 2   • Pap/& n# nas$!na&is! sa pa#b! n# #a bansa

  sa Ti!# a" Kan&%an# As$a

  • An# #a sa&i a" pan#$a$a%in# na#bi#a$ ,aan sa

  pa#-sb!n# a" pa#-n&a, n# nas$!na&is!

  • Iba" iban# anip/s"as$!n n# nas$!na&is! sa

   Ti!# a" Kan&%an# As$a

  • Ba*a#in# #inapanan n# nas$!na&is! sa Ti!#

  a" Kan&%an# As$a "n#! sa pa#&a$a n# #a bansa &a sa ip/%$a&is!

  • p/"! n# nas$!na&is! sa si#a&!" /"ni! sa As$a a"&a, n# pa%"is$!n7 pa#*a*a"i n# In,ia a" Pais"an

  • M#a paaa%aan# #inai" sa Ti!# a" Kan&%an#

  As$a sa pa#"a"a! n# a&a$an &a sa !&!n$a&is!n# sa i&san# nas$!na&is"a

  • p/"! n# #a ,i#aan# pan,ai,i# sa pa#-aan#a" n# #a a&aaan# i&san# nas$!na&is"a ( *a&8 /p/"! n# Unan# i#aan# Pan,ai#,i# sa pa#"a"a# n# sis"/an# an,a"! sa Kan&%an# As$a)

  A%a&in 3   • Iba" iban# i,/$!&!*i$a( i,/!&!*i$a n# a&a$an# ,/!%as$a' s!s$a&is! a" !nis!) sa #a a&aaan# i&san# nas$!na&is"a

  • p/"! n# #a saa*an# ababai*an a" n# #a a&a#a$an# pan&ipnn sa b*a$ n# ababai*an "n#! sa pa#aapan"a$-pan"a$' pa#aa"a!n# pan#-/!n!i$a a" a%apa"an# pap&i"i

  • Ba*a#in# #inapanan n# nas$!na&is! sa

  pa#bibi#a$ aas sa ip/%$a&is!

  3

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  4/86

  • M#a pa#baba#! sa #a bansan# bb! sa

   Ti!# a" Kan&%an# As$a

  • Ba&an#as n# paa*a&aan n# #a bansa sa Ti!#

  a" Kan&%an# As$a

  • M#a pa&a"n"nan# na#"a"a#$!, sa a%apa"an n# aaa$an sa pan#a&a*a"an' a" n# ababai*an' #%p!n# a""b!' #a asapi n# 4as"/ sa In,ia a" iba pan# s/"!% n# &ipnan

  • An# a&a#a$an a" pap/& n# ababai*an sa iba" iban# ba*a#i n# Ti!# a" Kan&%an# As$a a" an# ani&an# aba# sa bansa a" %/*i$!n

  • An# ina&aan n# /,as$!n sa pa*a$ n# #a As$an! sa Ti!# a" Kan&%an# As$a

  A%a&in    • Ba*a#in# #inapanan n# %/&i*i$!n sa iba" iban#

  asp/"! n# pa*a$

  • M#a asa&$an# pa#baba#! pan#-/!n!i$a na

  na#anap7 na#a#anap sa a&a#a$an n# #a bansa • Pa#aaiba-iba n# an"as n# pa#s&!n# a" pa#-n&a,

  n# Ti!# As$a #ai" an# /s"a,is"ia a" a#na$ na ,a"!s.

  • M#a an$! a" "#!n sa n/!!&!n$a&is! sa Ti!# As$a

  • p/"! n# a&aa&an sa pa#baba#!n# pan#-

  /!n!i$a a" pan#&"%a n# #a bansa sa Ti!# As$a

  • K!n"%ibs$!n n# Ti!# As$a sa &a%an#an n# sinin#

  a" *ani,a,/s a" pa&aasan • Pa#aai&an&an n# &"%an# As$an! ba"a$ sa #a

  !n"%ibs$!n# i"!

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  5/86

  MODULE MAP+ Here is a simple map of the above lessons you will cover:

  E.PE/TED *KILL*+

  Upan# *i#i" na anaaan an# #a pasan# "a"a&aa$in sa !,$& na i"!' inaai&an#an# aisa#aa ! an# #a

  9

  ANG TIMOG AT KANLURANG ASYA SA

   TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON (16-20 SIGLO)

  PANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPRYALISMO SA

   TIMOG AT KANLURANG

  ASYA

  PAG-USBONG NG NASYONALISMO SA

   TIMOG AT KANLURANG ASYA

  HAKBANG TUNGO SA PAGLAYA NG TIMOG AT KANLURANG KANLURANG ASYA

  PAGBABAGO AT MGA HAMONG KINAHARAP NG

   TIMOG AT KANLURANG ASYA

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  6/86

  ssn!,8

  1. Maasn!, nan# as"! sa #a pann"nan 2. Manaaan an# #a babasa*in sa baa" a%a&in7a"ibi"i 3. Ma&i*ain# pa#sasa#aa n# #a #aain . Maapa#pai"a n# a*sa$an sa #a asana$an# pan#*/!#%api$a

  9. Ma*sa$ na pa#papa&iana# n# #a is$ !& sa #a aisipan 6. Ma#a%!!n n# apan%in# pa#-naa7pa#-iisip :. Maab! n# sa%i&in# panana !& sa #a pasan# "a"a&aa$in ;. Ma#in# apa#si$asa"

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  7/86

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 Siglo

  8/86

  ;. Sa paiipa#sapa&a%an naa"an n# In,ia an# asa%in&an. An!n# %i n# nas$!na&is! an# isina#aa ni Gan,*i &aban sa panana!p n# B%i"an$a+

  A. A##%/ssi>/ B. /5/nsi>/ =?. Passis>/ . Ra,ia&

 • 8/20/2019 Ang Timog at Kanlurang Asya Sa Transisyonal at Makabagong P

Search related