Click here to load reader

Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 • View
  1.841

 • Download
  110

Embed Size (px)

Text of Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. 1. NASYONALISMOSAASYAPrecious Lovelle M. BarrientosKNCHS
 2. 2. NASYONALISMODamdaming makabayan namaipakikita sa matinding pag-mamahalat pagpapahalagasa Inang-bayan.Kabihasnang Asyanno (SEDP Edisyon)
 3. 3. ANYO NGNASYONALISMODEFENSIVE NATIONALISM- Mapagtanggol na nasyonalismo gayang ipinakita ng bansang PilipinasAGGRESSIVE NATIONALISM- Mapusok na nasyonalismo na minsangginawa ng basang Hapon
 4. 4. MANIPESTASYONPagkakaisaPagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayanMakatwiran at makatarunganKahandaang magtanggol at mamatay para sabayan
 5. 5. NASYONALISMOSAINDIA
 6. 6. BRITISH/INGLESSA INDIA Pinakinabangan nang hustong Ingles ang mga likas nayaman ng India Nagpatupad ng mgapatakaran ang Ingles na hindiangkop sa Kultura ng India
 7. 7. FEMALEINFANTICIDE- Pagpatay samga batangbabae
 8. 8. SUTTEE/SATIAng pagpapatiwakalng mga biyudangbabae at pagsamasa libing ng namatayna asawa.
 9. 9. RACIALDISCRIMINATION/PAGTATANGI NGLAHIHindi pantay na pagtingin salahi ng mga Indian atpagtrato sa sundalong Indiano mga Sepoy
 10. 10. REBELYONG SEPOY- unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
 11. 11. AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mga sundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isang selebrasyongHindu noong April 13, 1919.
 12. 12. AMRITSAR MASSACRE- Mas tumindi pa ang pagpapakita ngnasyonalismo ng mga Indian
 13. 13. HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian NationalCongressIndian MuslimLeagueNANGUNA Alan Hume Mohamed AliJinnahLAYUNIN Makamtan angkalayaan ng IndiaMagkaroon nghiwalay na estadopara sa mgaMuslim
 14. 14. Nangunang lidernasyonalista saIndia
 15. 15. Siya ang nagpakitang mapayapangparaan sa paghinging kalayaan oNON-VIOLENCE / AHIMSA
 16. 16. Naniniwala siyasa paglabas ngkatotohanan oSATYAGRAHA
 17. 17. Hinimok niya angpagboykot ng mgaIndian sa lahat ngprodukto ng mgaIngles at sa lahat ngmay kaugnayan samga Ingles
 18. 18. Sinimulan niya angCIVIL DISOBEDIENCEo hindi pagsunod sapamahalaan
 19. 19. Tinitingala ng mgaIndian si Gandhi attinawag siyangMAHATMA O GREATSOUL (DAKILANGKALULUWA)
 20. 20. JANUARY 30, 1948Binaril si Gandhi ngisang panatikongHindu na tumutol sahangarin niya namapag-isa ang mgaHindu at Muslim saiisang bansa.
 21. 21. 1935Pinagkalooban ngIngles ang mga Indianng pagkakataongmamahala sa India
 22. 22. AUGUST 15, 1947 Nakamtan ngamga Indian angkalayaan mulasa mga Ingles. Pinamunuan niJAWAHARLALNEHRU
 23. 23. Kaalinsabay ngIndianIndependence aypagsilang din ngkalayaan ngbansang Pakistansa ilalim ngpamumuno niMOHAMMED ALIJINNAH.
 24. 24. NASYONALISMO SAKANLURANG ASYA
 25. 25. KANLURANG ASYANasa ilalim ng Ottoman Empiremula 1453 hanggang 1918.Bumagsak ang Ottoman Empire atsinakop ng mga Kanluranin/ Europeo
 26. 26. SISTEMANG MANDATO Nangangahulugan ito na angisang bansa na naghahandaupang maging isang malayaat isang nagsasariling bansaay ipasasailalim muna sapatnubay ng isang bansangEuropeo.
 27. 27. Ang Nasyonalismo saKanlurang Asya aypinasimulan ng mgaArabo, Iranian at mgaTurko bago pa man angunang DigmaangPandaigdig
 28. 28. KALAYAAN MULA SAOTTOMAN EMPIREKUWAIT- Isa sa mga bansa na unanglumaya sa Kanlurang Asya noon 1759.LEBANON - Natamo ang kalayaanmula sa Imperyong Ottoman noon 1770AT noong 1926 ay ganap na republikasa ilalim ng mandato ng BansangFrance.
 29. 29. SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdulang lugar na ito nang ipinahayag niyaang sarili bilang Hari ng Al HijazIRAQ - Naging protektado ng Englandnoong 1932
 30. 30. TURKEY Humingi ng kalayaansa pamumuno ni MustafaKemal.KASUNDUANG LAUSANNE (1923) sa pamamagitan nitonaisilang ang Republika ngTurkey.
 31. 31. ZIONISM Ito ang pag-uwi sa Palestineng mga Jew mula sa ibatibang panig ng daigdig.
 32. 32. HOLOCAUST Ito ang Sistematiko atmalawakang pagpatay ng mgaGerman Nazi sa mga Jew oIsraelite.
 33. 33. END Prepare for a quiz.GET YOUR NOTEBOOKPART 1 ESSAYPART 2 - IDENTIFICATION
 34. 34. QUESTIONS(PART 1)MAY MGA IPINATUPAD OPINAHINTO NA PANINIWALAANG MGA ENGLISH NA HINDIKATANGGAP-TANGGAP SAMGA INDIAN. MAGBIGAY NGHALIMBAWA.
 35. 35. Part 21. Damdaming makabayan na maipakikita samatinding pag-mamahal at pagpapahalaga saInang-bayan.2. Isang tradisyong Hindu, ito ay pagpatay sa mgabatang babae3. pamamaril ng mga sundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindunoong April 13, 1919.4. Nangunang lider nasyonalista sa India. Siya angnagpakita ng mapayapang paraan sa paghinging kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA5. Kailan nakamit ng mga Indian ang kanilangkalayaan mula sa mga English?
 36. 36. 6. Anong bansa din sa kanlurang Asya angkasabay ng India na nagkamit ng kalayaan?7. Sino ang naghari o sumakop sa KANLURANGASYA na nagpatagal sa pagsakop ngKANLURANING BANSA?8. Nangangahulugan ito na ang isang bansa nanaghahanda upang maging isang malaya atisang nagsasariling bansa ay ipasasailalim munasa patnubay ng isang bansang Europeo.9. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mulasa ibat ibang panig ng daigdig.10. Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatayng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 37. 37. 1. NASYONALISMO2. FEMALE INFANTICIDE3. AMRITSAR MASSACRE4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA5. AUG. 15, 19476. PAKISTAN7. OTTOMAN EMPIRE8. SISTEMANG MANDATO9. ZIONISM10.HOLOCAUST

Search related