Click here to load reader

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

  • View
    29.182

  • Download
    209

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Text of Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

  • 1. INTRODUKSYONAng modyul para sa yunit III ay tatalakay sa ginawang pananakop atpagtatatag ng imperyalismo at kolonyalismo ng mga Kanluranin sa mga bansa saTimog at Kanlurang Asya, gayundin sa naging tugon ng mga bansa sa nabanggit namga rehiyon sa ginawang pananakop ng mga Kanluranin at kung paano ang mga itoay nagdulot ng transpormasyon at mga pagbabago.Upang higit na matalakay at maunawaan ng mga mag-aaral ang mgamahahalagang konsepto at kaisipan, ibat ibang mga gawain ang iminungkahi ng mgasumulat. Ang mga ito, ang magsisilbing gabay para sa guro at mga mag-aaral.Maliban sa mga gawaing matatagpuan sa modyul, ang guro na gagamit nito ayhinihikayat na maging malikhain sa pamamagitan ng pagbibigay laya na higit paniyang paunlarin ang modyul. Maaaring magdagdag ng iba pang mga gawain kungsa inaakala niya ay higit pa itong makakatulong sa mabilis at madaling pag-unawa ngmga mag-aaral. Sa mga paaralang may internet, iminumungkahi ding kumuha ngmga materyal na may kaugnayan sa paksang tatalakayin upang higit na magingkawili-wili ang pagtalakay sa paksa.

2. INTRODUKSYONBahagi din ng teaching guide ay ang pagkakaroon ng unit assessmentmap. Maaari itong gawing batayan ng guro sa pagtataya sa mga kakayahangnalinang ng mga mag-aaral. Maari pa rin itong dagdagan at higit na paunlarin.Ang pagtalakay sa mga paksang nakapaloob sa yunit na ito ayinaasahang matatapos sa loob ng labinlima hanggang dalawampung oras nanakalaan sa bawat quarter sa loob ng isang taong panuruan. 3. MGA PAMBUNGAD NA TANONGMinsan ba naisip mo o naitanong sa iyong sarili, kung paano ang buhaynoon ng iyong mga angkan o ninuno? Madali kaya ang buhay noon onapakahirap? Anu-ano kaya ang mga karanasan at pagsubok ang pinagdaanannila para lang maabot ang ngayoy mauunlad na bansa sa Asya?Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang sumusunod na mgatanong :1. Sa paanong paraan nakaapekto ang mga pagbabago sa Timog atKanlurang Asya?2. Paano hinubog ng nakalipas at kasalukuyang mga pangyayari saTimog at Kanlurang Asya ang pag-unlad ng mga bansa? 4. MGA ARALIN AT SAKOP NG MODYUL:Aralin 1 Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAralin 2 Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAralin 3 Ang Daan tungo sa Paglaya ng mga bansa sa Timog at KanlurangAsyaAralin 4 Ang mga Pagbabago at Hamong kinaharap ng Timog atKanlurang Asya 5. GAWAIN 1: HULA - RAWANSuriin ang larawan sa ibaba at bumuo ng hinuha gamit ang concept map. 6. GAWAIN 1: HULA - RAWANSuriin ang larawan sa ibaba at bumuo ng hinuha gamit ang concept map. 7. GAWAIN 1: HULA - RAWANKolonyalismoatImperyalismo 8. PAMPROSESONG TANONG1. Ano ang kolonyalismo at imperyalismo?2. Naranasan ba ito ng rehiyon ng Timog at Kanlurang Asya?3. Ano ang pagkakaiba ng pananakop sa Timog at Kanlurang Asya sa bagongsiglo hanggang sa pananakop noong ika 16 hanggang ika 20 siglo. Paanonaktaulong sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya ang pananakop ngmga kanluranin?4. Paano ito nakatulong sa mismong mga Kanluranin na mananakop? 9. GAWAIN 2: IMPERYO KO, ITAPAT MO SA REHIYON KOIhilera ang imperyo ayon sa kinabibilangang nitong rehiyon sa Asya atpagkatapos ay bumuo ng dayad upang mapag usapan at masuri ang nagingsagot.Imperyong Hittites Imperyong MauryaImperyong Indo-Aryan Imperyong PersianImperyong Macedonian Imperyong Mogul 10. Timog Asya1. __________2. __________3. __________ 11. Kanlurang Asya1. __________2. __________3. __________ 12. PAMPROSESONG TANONG1. Paano nagiging imperyo ang isang maliit na pangkat lamang?2. Nakaranas ba ang mga bansa sa Asya ng paghahari ng imperyo bago ang ika-16 hanggang ika-19 na siglo, at sa panahon ng ika-16 hanggang ika-20 siglo?3. Ano ang naging karanasan ng mga Asyano sa panahon na sila aypinaghaharian ng imperyo? Ano ang naging kalagayan ng pamumuhay ngmga naghari sa imperyo?4. Ang imperyo ba ay katulad ng salitang imperyalismo at kolonyalismo?5. May kabutihan ba ang pananakop?6. Paano nakaimpluwensiya ang imperyalismo? Paano nabago angpamumuhay ng mga sinakop? 13. GAWAIN 3: KWLSSa bahaging ito aalamin ng guro ang kaalaman ng mga mag-aaral ukolsa imperyalismo at kolonyalismong naganap sa Asya, partikular sa rehiyon ngTimog at Kanlurang Asya.Bago natin suriin ang dahilan at paraan ng unang yugto ng imperyalismoat kolonyalismong naganap sa Timog at Kanlurang Asya, iyo munang sagutinang tanong na nasa unang kolum. Sa ikalawang kolum , ikaw ay bubuo ng mgamahahalagang tanong. Ang ikatlo at ikaapat na kolum ay iyong sasagutanpagkatapos ng mga ibibigay na gawain sa araling ito. 14. GAWAIN 3: KWLSKAno ang aking alam?WAno ang nais kungmalaman?LAno ang akingnatutunan?SAno pa ang gusto kongmaunawaan?Paano nakamit ng Timogat Kanlurang Asya angkasalukuyang kalagayandulot ng kolonyalismo atimperyalismo? 15. GAWAIN 4: POWERPOINT PRESENTATIONPagpapabasa ng teksto. Ipabasa ang unang teksto ukol sa dahilan ng kolonyalismo atimperyalismo na nasa modyul, para mas lumawak ang pang-unawa ng mga mag-aaraliminumungkahi ang ibat ibang reperensiya sa Asya nanasa ibaba ng gawain blg. 4. Bigyan ngsapat na panahon ang mga mag-aaral para maunawaan ang teksto.Maaaring ibigay ng maaga sa mga mag-aaral ang teksto para magkaroon ng oras namapag-aralan at maunawaan ito.Bumuo ng limang pangkat. Markahan ng guro ang presentasyon batay sa kriterya saibaba. Maaaring magbigay ang gurong iba pang pamantayan.Maghanda para sa talakayan at maaaring itanong ang mga sumusunod:Pangkat 1 - Ang Mga KrusadaPangkat 2 Ang Paglalakbay ni Marco PoloPangkat 3 RenaissancePangkat 4 Ang Pagbagsak ng ConstantinoplePangkat 5 Ang Merkantilismo 16. GAWAIN 4: POWERPOINT PRESENTATIONMga Kraytirya Natatangi5 puntosMahusay4 puntosMedyo Mahusay3 puntosHindi Mahusay2 puntosKaalaman sa paksaKalidad ng mgaimpormasyon oebidensiyaKaalaman sakontekstongpangkasaysayanEstilo at pamamaraanng presentasyonDisenyong teknikal,pagpapatupad atpagganap sapresentasyonKabuuang Marka 17. PAMPROSESONG TANONG1. Alin sa mga dahilan sa pagpunta ng mga kanluranin sa Asya ang higit nanakaimpluwensiya sa kanilang desisyon sa pananakop?2. Paano tinanggao ng mga bansang Asyano ang mga naganap na pananakop?3. Sa inyong palagay, nakabuti ba sa mga bansa sa Asya ang mga dahilang itosa pananakop ng mga Kanluranin? 18. GAWAIN 5: DISCUSSION WEB1. Pagkatapos basahin ang teksto. Bumuo ng limang pangkat na may samoungmiyembro pangkat.2. Talakayain ang tanong sa pangkat at bumuo ng ebidensya at suporta sapanig ng oo at hindi.3. Sagutin ang tanong at itala ang mga impormasyon at pahayag ng bawatmiyembro sa bawat pangkat sa posisyon ng oo at hindi.4. Magtulungan ang bawat pangkat sa pagbuo ng konklusyon at dahilan.5. Pumili ng tagapagsalita para maibahagi ang inyong pananaw sa buongklase. 19. GAWAIN 5: DISCUSSION WEBDahilanOO HINDIKonklusyon 20. PAMPROSESONG TANONG1. Ano ang merkantilismo?2. Bakit malaki ang pananalig ng mga Kanluranin sa Merkantilismo?3. Ano ang epekto ng patakarang pang-ekonomiyang ito sa mga bansangKanluranin?4. Sino ang mas nakinabang dito, ang mga Asyano ba o ang mga Kanluranin?5. Sang-ayon ka ba sa ginawa ng mga Kanluranin sa Asya? Bakit? 21. GAWAIN 6: DATA INFORMATION CHARTPunan ang talahanayan at isulat sa unang kolum ang mga bansangEuropeo na nanakop at sa ikalawang kolum ay ang mga bansang Asyano nanasakop nila.Mga Bansang Europeo Mga Bansang Nasakop sa Asya1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5. 22. GAWAIN 7: MAP-KULAYBakatin ang mapa sa ibaba sa isang malinis na papel. Kulayan ang mgabansang Asyano na sinakop ng mga Kanluranin ayon sa mga itinakdang kulayna nasa kabilang pahina.Pagkatapos magawa ng bawat mag-aaral ang pagkukulay. Bumuo ngdyad sa bawat pangkat na kinabibilangan para mapaghambing at masuri angginawa ng bawat pangkat. Magkaroon ng malayang talakayan. 23. PAMPROSESONG TANONG1. Ano ang mga bansang Kanluranin na sumakop sa Asya?2. Anong mga bansa sa Asya ang mga nasakop ng mga Kanluranin?3. Anong bansa ang sinakop ng Portugal, England, at France sa Timog Asya?Sa ilang bansa sa Kanlurang Asya?4. Bakit hindi maagang nasakop ng mga Kanluranin ang Kanlurang Asya saunang yugto ng pananakop?5. Bakit nagtatag ang mga bansang Kanluranin ng mga kolonya sa Asya?6. Mahalaga ba ang unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo ng mgaKanluranin sa Asya? sa mga Asyano? 24. GAWAIN 8: I-TIMELINE MO1. Isulat ang mga mahahalagang pangyayari sa unang yugto ng kolonyalismosa Timog at Kanlurang Asya mula ika 14 hanggang ika 17 siglo.2. Hanggat maaari ang iyong isusulat ay mga mahahalagang impormasyon naiyong naunawaan.3. Bigyang pansin ang mga pagbabagong naganap (epekto) sa paraan ngpamumuhay ng mga Asyano.4. Matapos Gawain ito ay iulat sa klase ang ginawang timeline.5. Gamitin ang rubric na ilalahad ng iyong guro. 25. GAWAIN 8: ITIMELINE MO 26. GAWAIN 8: ITIMELINE MOKategorya/PamantayanPinakatama5MedyoTama4Malinaw3Malabo2Pamagat Epektibo, nakatatawagpansin at madalingmaunawaanEpektibo at madalingmaunawaanSimple at madalingmaunawaanWalang pamagatPetsa Kumpleto ang petsa ng mgapangyayari,Tiyak at tumpak ang lahatng pangyayariMay kulang na 1-2 petsa ngmga pangyayari,May 2-3 mali o Malabo samga pangyayariMaykulang na 3-5 petsa samga pangyayari, mahigit salima ang hindi tiyakHindi tiyak ang mganawawalang pangyayari,haloslahat ng pangyayari ay di tiyakIstilo atOrganisasyonSumasakop sa lahat ngmahahalagangpanahon,tama at pare-parehoang pagitan ngbawat taon/petsaSumasakop sa lahat ngmahahalagang panahon,may 2-3 petsa sa panahonna hindi kapareho angpagitanSumasakop sa lahat ngmahahalagang panahon,nagtataglay ng 5petsa/panahon na di pare-parehoang pagitanDalawa lamang ang nasasakopng mahahalagang panahon,hindi pareho-pareho angpagitan ng mga petsa/panahonNilalaman Nagtataglay ng 11-15pangyayaring kaugnay ngpaksaNagtataglay ng 8-10pangyayaring kaugnay ngpaksaNagtataglay ng 6-7pangyayaring kaugnay ngbansaNagtataglay ng 5 lamangpangyayaring kaugnay ngpaksaLayunin Malinaw at tiyak Malinaw ngunit di gaanongtiyakHindi malinaw Walang ibingay na layunin 27. PAMPROSESONG TANONG1. Sino ang mga kilala