Click here to load reader

Z P Araling Panlipunan · PDF file 2021. 2. 9. · Kung may Batas ni Hammurabi ang Kanlurang Asya, ang Timog Asya ay may katumbas ding Kodigo ng mga batas. Ito ay ang Code of Manu

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z P Araling Panlipunan · PDF file 2021. 2. 9. · Kung may Batas ni Hammurabi ang...

 • Republic of the Philippines Department of Education

  Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 6:

  Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  7

  Name of Learner: ___________________________

  Grade & Section: ___________________________

  Name of School: ___________________________

 • Manunulat: Shayne Everett U. Eldian

  Editor: Luzviminda O. Bahin

  Tagasuri: Lindo O. Adasa Jr.

  Florence S. Gallemit

  Dr. Jephone P. Yorong

  Tagaguhit/Tagakuha ng Larawan: Luzviminda O. Bahin

  Tagalapat: Peter A. Alavanza

  Tagapamahala: Dr. Isabela M. Briones, CESO III

  Dr. Eugenio B. Penales

  Sonia D. Gonzales

  Dr. Ella Grace M. Tagupa

  Dr. Jephone P. Yorong

 • Alamin

  Nasusuri ang kalagayan at bahaging ginampanan ng kababaihan mula sa sinaunang kabihasnan at ikalabing-anim na siglo.

  a. Naiisa-isa ang mga diyosa sa Asya b. Nasusuri ang probisyon ng may kinalaman sa kababaihan sa Code of Hammurabi at Code of Manu c. Nasusuri ang kalagayan ng kababaihan sa mga relihiyon at pilosopiya sa Asya

  Balikan

  Panuto: Isulat sa inyong activity notebook ang titik ng tamang sagot. 1. Ito ay isang pilosopiya na nakatuon sa pakikiayon at pakikipag-isa ng tao sa kalikasan. a. Legalism b. Taoism c. Confucianism d. Buddhism 2. Ano ang ibig sabihin ng salitang “kami” sa relihiyong Shinto ng mga Hapones? a. espiritu ng kalikasan at kanilang mga ninuno. b. espiritu ng kalangitan at kanilang mga ninuno. c. espiritu ng kalangitan at ng kalawakan. d. lahat ng nabanggit 3. Anong dinastiya ng Tsina umusbong ang Confucianism at Taoism? a. Sung b. Yuan c. Zhou d. Tang 4. Sino ang nagtatag ng pilosopiyang Confucianism? a. Shang Yang b. Monghe c. Lao Zi d. Confucius 5. Pinahalagahan ni Confucius ang pamilya. Isa sa pinakadakilang virtue ay ang xiao. Ano ang ibig sabihin ng salitang xiao? a. pakikipagkapwa-tao b. paggalang sa magulang. c. pagkamakatwiran at tamang pag-uugali d. ritwal at pagkamagalang

 • Tuklasin

  Naniniwala ang ating mga ninunong Asyano sa papel ng

  kababaihan bilang mga diyosa.

  Babylonia

  Tiamat – isang diyosang pinaniniwalaang pinagmulan ng lahat ng mga diyosa ayon sa mga Babylonian

  - Nagmula kay Tiamat ang iba pang diyos tulad ni Marduk. Marduk – pumatay kay Tiamat at ang kanyang itinapong mga labi ay

  siyang pinaniniwalaang naging langit. - Pinaniniwalaang nagmula kay Tiamat.

  Mesopotamia

  Nammu – ang diyosa ng tubig. Naging mahalaga sa paglikha ng tao

  dahil sa naging mahalagang sangkap ang tubig sa pagbuo ng luwad sa paglikha ng tao.

  Inanna – diyosa ng pag-ibig at digmaan -- May mabait at malupit na katangian -- Marami siyang naging anyo ngunit ang pinakamahalaga ay

  ang pagiging diyosa ng lupa. Bilang diyosa ng lupa, sa kanya nagmula ang lahat. Sa hanay ng mga Semitic, si Inanna ay binansagan na Ishtar

  Dravidian

  Ang grupong Dravidian sa Timog Asya ay naniniwala sa mga diyosa at isa rito ang diyosa ng Buwan.

  Ngunit noong dumating ang Indo-Aryan, naging lalaki ang kanilang

  diyos. Pangunahing diyos ay si Indra, ang diyos ng panahon.

  Aralin 1 Mga Diyosa sa Asya

 • Japan

  Amaterasu O-mi-ka-mi - diyosa ng araw ng mga Hapones - Pinaniniwalaang sa kanya nagmula ang mga emperador ng Japan. - Pinahahalagahan siya ng mga Hapones. Makikita ito sa bandila ng

  Japan kung saan prominente ang sagisag ng araw.

  Ang Kababaihan Ayon sa Batas ni Hammurabi Noong panahon ng mga Babylonian sa Kanlurang Asya, isinabatas ni

  Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Sinalamin ng ilang probisyon ng Batas ni Hammurabi ang mababang

  pagturing sa kababaihan. Ilan ay ang mga sumusunod: • Ang mga babae ay itinuturing na bagay na maaaring ikalakal.

  Kaya’t ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksyong pananalapi.

  • Ipinagkakasundo ang babae sa ibang lalaki kapalit ng pera at dote. Madalas na sa pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkakasundong magpakasal ang isang babae at lalaki.

  • Ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay paparusahan ng kamatayan. Sa oras na mahuli ang babaing nagtaksil sa kanyang asawa, pareho silang ihahagis sa malalim na bahagi ng ilog o dagat.

  • May lubos na kapangyarihan ang mga lalaki sa tahanan at maaari niyang ipagbili ang kanyang asawa at mga anak.

  • Ipinagbabawal ang paglahok ng mga kababaihan sa kalakalan.

  Ang Kababaihan Ayon sa Code of Manu Kung may Batas ni Hammurabi ang Kanlurang Asya, ang Timog Asya

  ay may katumbas ding Kodigo ng mga batas. Ito ay ang Code of Manu na sinasabing nabuo noong huling bahagi ng unang siglo B.C.E

  Hindi malinaw ang posisyon ng Code of Manu sa pagturing sa babae. Sinasabi ng Kodigong ito na sa oras na ang isang brahmin o pari sa Hinduism ay nakikipagrelasyon sa isang mababang uri ng babae, tiyak na siya ay pupunta sa impiyerno.

  • Ang lahat ng ritwal na walang paggalang sa babae ay walang saysay.

 • • Ang amang ayaw pang ipakasal ang anak na nagdalaga na ay nakagagawa ng isang paglabag sa batas na kasing-sama ng pagpapalaglag ng bata. Ito ay sa dahilan na dapat na nagluluwal na ng saggol ang anak na babae.

  • Ang huwarang agwat ng edad ng mag-asawa ay tatlong beses ang tanda ng lalaki sa kanyag asawang babae.

  • Ang ama ng isang babae na tumanggap ng dote ay maihahalintulad sa sa isang tao na nag-aalok ng babae sa lalaki.

  Ang Babae sa mga Relihiyon at Pilosopiya ng Asya

  Buddhism • Pinayagan ang mga kababaihan na maging mongha. Ngunit

  ipinagkait ng relihiyon ang pagkilala na ang mga babae ay pantay sa lalaki kaya nakapailalim pa rin ang mga mongha sa mga monghe.

  • Ipinagkait din ng Buddhism ang pagtatamo ng nirvana sa mga babae. Ang tanging pag-asa na lamang ng isang babae ay maisilang siya bilang isang lalaki sa susunod na buhay at makatamasa ng nirvana.

  Confucianism • Pinapahalagahan ang anak na lalaki kaysa mga anak na babae.

  Ito ay dahil ang mga babae ang nagbibigay ng dote. Tinitingnan ang mga babae na nagbabawas sa kaban ng pamilya samantalang ang mga lalaki ang nagdaragdag dito. Bukod dito, itinuring na ang mga anak na lalaki ang siyang magpapatuloy ng pangalan ng pamilya.

  • Ang halaga ng babae ay ibinatay sa kakayahan niyang magkaroon ng anak at kung hindi man ito mangyari, ang babae ay maaring idiborsyo ng kanyang asawa.

  Suriin

  Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. 1. Ano ang kalagayan ng kababaihan sa sinaunang lipunan? 2. Ano ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa sinaunang lipunan? 3. Bakit limitado ang karapatan ng kababaihan sa lipunan? 4. Sa kabila ng mababang pagtingin ng mga kababaihan sa lipunan, paano sila nagiging makabuluhang bahagi sa pagbuo at pagpapayaman ng sibilisasyong Asyano? 5. Nangyayari pa ba sa ngayon ang hindi pagpapahalaga ng mga kababaihan?

 • Pagyamanin Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat sa patlang ang salitang “tama” kung ang sinasabing pahayag ay tama at “mali” naman kung hindi. Gawin ito sa kwaderno.

  ______1. Kinikilala ng relihiyong buddism na ang mga babae ay pantay sa lalaki. ______2. Ang grupong Dravidian sa Timog Asya ay naniniwala sa mga diyosa at isa rito ang diyosa ng Buwan. ______3. Ipinagbabawal ang paglahok ng mga kababaihan sa kalakalan. ______4. Ang huwarang agwat ng edad ng mag-asawa ay dalawang beses ang tanda ng lalaki sa kanyag asawang babae. ______5. Ang amang ayaw pang ipakasal ang anak na nagdalaga na ay nakagagawa ng isang paglabag sa batas na kasing-sama ng pagpapalaglag ng bata. ______6. Si Tiamat ay kinikilalang diyosa ng Mesopotamia. ______7. Ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay paparusahan ng kamatayan. ______8. Pinapahalagahan ang anak na lalaki kaysa mga anak na babae. ______9. Marami ang naging anyo ni Nammu ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagiging diyosa ng lupa. _____10. Ipinagkait din ng Buddhism ang pagtatamo ng nirvana sa mga babae. _____11. Tinitingnan ang mga babae na nagbabawas sa kaban ng pamilya samantalang ang mga lalaki ang nagdaragdag ditto. _____12. Itinuring na ang mga anak na babae ang siyang magpapatuloy ng pangalan ng pamilya. _____13. Pinayagan ang mga kababaihan na maging mongha sa relihiyong Buddhism. _____14. Ang isang brahmin o pari sa Hinduism ay nakikipagrelasyon sa isang mababang uri ng babae, tiyak na siya ay pupunta sa impiyerno. _____15. Amaterasu O-mi-ka-mi - diyosa ng araw ng mga Dravidian.

  Gawain

  Gawain 1

  Punan ang talahanayan na nasa ibaba.

 • Katayuan ng mga kababaihan noon

  Ano ang mga pagbabago sa katayuan ng mga kababaihan na iyong nakikita sa ngayon?

  Batas ni Hammurabi

  Halimbawa:

  Pagbabawal sa paglahok ng babae sa kalakalan.

  Halimbawa:

  Papayagan na magkaroon ng negosyo ang mga babae para makatulong sa asawa at pamilya.

  Code of Manu

  Gawain 2 Piliin sa ibaba at isulat sa patlang ang kinabibilangang bansa o kabihasnan ng mga sumusunod na diyos o diyosa. Japan Dravidian Mesopotamia Babylonia _________________1. Tiamat

  _________________2. Inanna

Search related