Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya

  • View
    1.720

  • Download
    29

Embed Size (px)

Text of Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya

Aralin 16 : Mga relihiyon sa Timog at Kanlurang AsyaTimog Asya: Hinduism, Buddhism, Jainism at Sikhism Kanlurang Asya: Judaism, Islam, Zoroastrianism at Kristiyanismo

Mga Relihiyon Sa Timog Asya

HinduismoAng mga Aryan ang nagtatag

Sumasamba sa kalikasan, buwan, bundok, at iba pa.

May tatlong pinakamataas na Diyos: Brahmantagapaglikha, Vishnutagapangalaga at Shivatagawasak

SISTEMANG CASTE Brahmin- pari o iskolar Kshatriya- namumuno at mandirigma Vaishya- magsasaka, artisano at mangangalakal Sundra- manggagawa at alipin

Labas ng sistemang CASTE ay mga untouchables o outcast (kadalasang nag tatrabaho sa maruruming gawain.)

Ang Hindu ay naniniwala sa reinkarnasyon o siklo ng kapanganakan at kamatayan.

Ang mabuting tao ay mataas ang rango sa CASTE sa susunod na buhay at kung masama ay maaaring hayop ang susunod na buhay.

kapag namatay ang kaluluwa niya ay muling nabubuhay sa mataas o mababang kalagayan sa lipunan batay sa KARMA (kabuuang pagkilos ng tao.)

Sa paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan kapag wagas na ang kaluluwa makikiisa ito kay BRAHMIN at makakamit niya ang MOKSHA (paglaya sa siklo ng kapanganakan at kamatayan.

Pagkatapos , mararating niya ang NIRVANA (tunay na kaligayahan at katahimikan)

ang Hinduismo ay hindi lumaganap sa ibang bahagi ng Asya

Buddhism(ikalimang siglo)Nag simula sa India bilang pagtutol sa Hinduismo

Four noble truth

Itinatag ni Siddhata Gautama Buddha anak ng pinuno ng kahariang Kapilavastu sa Nepal.

1. Ang buhay at paghihirap ay hindi magkahiwalay 2. Ang sanhi ng paghihirap ay pagnanasa sa kapangyarihan at patuloy na pamumuhay

Nanininwala sa reincarnation at karma.

Ang buod ng doctrina ng Buddhism ay ang apat na katutuhanan (FOUR NOBLE TRUTH)

3. Maalis ang paghihirap kung maaalis ang pagnanasa 4. Maalis ang pagnanasa kung susunod sa walong wastong landas.

ANG WALONG ASTONG LANDAS (EIGHTFOLD TAMANG PAG-IISIP PATH) TAMANG PANANAW TAMANG HANAPBUHAY TAMANG INTENSYON TAMANG PAGSASALITA TAMANG PAGKILOS TAMANG PAGKAUNAWA TAMANG KONSENTRASYON

Sa Buddhism, makakamtan lamang ang NIRVANA(paraiso, kaliwanagan o kaluwalhatian) sa pag-alis sa lahat ng pagnanasa at pagsagawa ay meditasyon

Nagtayo ng templo at monasteryo at mga ritwal at seremonya at pinamuan ng mga pari at monghe

Nahtai ang Buddhism sa Mahayana Buddhism at Theravada o Hinayana Buddhism

MAHAYANA BUDDHISM- si Buddha ay itinaa bliang Dioys at tagapaglistas mula sa pagiging guro THERAVADA BUDDHISM- nanatiling guro si Buddha at banal na tao.

Jainism

Nitatag ni Vardhamana na higit na kilala sa katawagang Mahavira. Nabuhay siya sa panahon din ni Gautama Buhddha

Ang kanyang ama ay si Siddhatha isang pinuno ng Lichavis

Naniniwala din ang Jainism sa reinkanasyon at karma

Matatamo ang KEVALA sa pamamagitan ng tamang pagkilos na nagmumula sa galit, pagnanasa, kayabangan at paglilinlang.

Bawal ang pagamit ng dahas at bawal ang pananakit sa anumang may buhay.

AHIMSA o kawalan ng kaharasan (nonviolence), ito ang batayang moral ng natirang relihiyon

Bawal ang pagkain ng karne at binibigyang halagang pansin ang pagiging vegetarian

Sikhism

Hangad nito na magkaroon ng relihiyong may pagkakapatiran, walang Hindu at walang Muslim. Dapat lahat ay magkakasama at magkakapatid

Itinatag ito ni Baba Nanak mas kilala bilang Guru Nanak

Sa Sikhism, ang GURU ay nangangahulugang pagpanaog ng mkadiyos o sagradong gabay sa sangkatauhan sa pamamagitan ng sampung Guru(TEN ENLIGHTENED MASTERS)

Guru Granth Sahibbanal na aklat ng Sikhism

Ang iba pang tawag sa mga diyos nila ay AKAL o walang hangganan

Ang diyos ng Sikhism ay tinatawag ni Guru Nanak bilang Ninakar o walang hugis, siya rin ay tagalikha, tagapagtaguyod at tagawasak.

Kung malalabanan ng tao ang limang pangunahing bisyo (FIVE CARDINAL VISES) siya ay maliligtas FIVE CARDINAL VISES

Ang pangunahing nais ng mga tao saSikhism ay sirain ang siklo ng kapanganakan at kamatayan at makiisa sa Diyos.

Pagnanasang pansekswal Galit Kasakiman Pagkamakamundo kahambugan

Mga Relihiyon sa Kanlurang Asya

JudaismRelihiyon ng mga Jew o Israelite

Ito ay isang monoteismotikong relihiyon na ang ibig sabihin ay ang paniniwala sa isang Diyos at Yaweh ay nakasaad sa Torah, ang pinakasentro ng pagaaral ng Judaism

Ang Torah ay nangangahulugang batas at aral ay naglalaman ng limang aklat ni Moses: ang GENESIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMBERS at DEUTORONOMY.

May Sampung utos na tinanggap si Moses mula kay Yahweh, kung saan dapat sundin ang bawat isa. Kung sumuway ka may kasunod na kaparusahan.

Mga patriaka ng Jew: Abraham, Isaac, at Jacob, pinakadakila si Moses. Nakasaad sa aklat ng EXODUS kung paano iniligtas ni Yahweh ang pagkaalipin ng mga Jew sa pamamagitan ni Moses.

Sa ngayon, hindi na sila naniniwala na si HESUKRISTO ang MESSIAH o tagapagligtas. Naghihimtay pa sila sa kanilang tagatpagligtas na magliligtas sa kanila mula sa mga kaaway.

Kristiyanismo

Itinatag ni HESUKRISTO noong unang siglo.

Nagmula ang paniniwala sa relihiyong Judaism sapagkat si hesukristo at ang kanyang mga taga sunod ay maniniwala na si Hesus ang tagapagligtas na ipinadala pangako ng Diyos sa sanlibutan

Bibliya ang banal na aklat, ang Lumang Tipan at ang bagong Tipan.

Sa Lumang Tipan mga pangyayari sa buhay ni jew bilang paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. Sa Bagong Tipan ang buhay ni Hesus, ang kanyang kaugnay sa pagtatag ng reilihiyong Kristiyanismo.

> May dalawang paniniwala ang kri ya n i o : U n a , siH e su s a y a n ka n g D i s. sti sm yo I l w a , a n g D i s a n g n a g su yo ka y H e su s ka a yo sa d a i d i u p a n g m a b u h a y a t m a g h i p tu l d g g ra a n g ta o a t m a m a ta y u p a n g m a i i ta s a n g lg sa n g ka ta u h a n a t m a b u h a y m u l . i

May HERESY o Heresiya na umusbong sa kasaysayan ng Kristiyanismo. Ang heresy ay mga paniniwala sa salungat o kakaiba sa doktrina o turo ng simbahan. Isa dito ang ika-apat na siglo C.E. itinatag niya ang buong paka_diyos ni Hesukristo. Iminungkahi ni Arius na may isang makapangyarihang Diyos (ang ama) at dalawang mababang Diyos (anak at Espiritu Santo)

Kinondima ito ng simbahang Katuliko at pinagtibay ang paniniwala sa Santisima Trinidad (Holy Trintiy). Ito ang paniniwala sa tatlong persona ang Ama, Anak at Espiritu Santo

IslamIbig sabihin ay kapayapaan at pagsuko.

Pagtanggap noong 623 C.E sa Medina at tinawag na Hegira (the flight)

Kapayapaan ang nadrama ng isang tao kapag naisuko niya lahat sa poong may kapal na si Allah.

Ang doktrina ng Islam ay batay sa Limang Haligi (FIVE PILLARS)

Ang tagasunod ay tinitawag na Moslem o Muslim

Quran o Koran ang banal na aklat

FIVE PILLAR Shahada- walang panginoon kundi si Allah at si Muhammed ang kanayang propeta Salat- pagdarasal ng limang beses sa 1 araw Zakat- pagiging bukas palad Sawn- ang Ramadan, pagunita ng banal paglakbay sa Mecca Hajj- na buwan. Pag-aayuno.

Si Muhammed ang nagtatag ng Islam

Ang Muslim ay naniniwala na si Hesus ay hindi Diyos kundi propeta lamang. Naniniwala din ang Muslim sa araw ng huling paghukom.

Sa pamamagitan ng Islam ang Arabia ay nabuo sa watak-watak na tribo.

ZoroastrianismIsang matandang relihiyon sa daigdig

Itinatag ni Zrathusta na kung tawagin ay Zarathusta sa Greece, Zarathost sa India at Persia

Zend Avesta- banal na aklat ng Zoroastrianism. Naglalaman ng mga awit na binuo ni Zoroaster.

Sinabi ng ibang iskolar na hindi ito tahasang monoteitiko. Ayon, sa kanila maypagka duwalismo o dalawang Diyos ito. Ang dalawang Diyos ay ang diyos ay ang Diyos na mabuti na Ahura Mazda at ang Diyos na masama na si Angara Mainyu o kilala bilang Ahriman.

Made possible by: II- Darwin2009-2010

batch

Members: JessahKiamco CharmieLoebLadra ArianeMacaldo LhoryvelLaurio JasonManghano JohnDaveLopez