Click here to load reader

Grupong etnolinggwistiko sa kanlurang asya

  • View
    49.861

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Grupong etnolinggwistiko sa kanlurang asya

  • 1. Ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mgatao sa isang bansa ayon sa kultura. Tumutukoy ito sa pangkat ng mga tao saisang bansa na may magkakapareho ngkultura at paniniwala Ang isang bansa ay kadalasang binubuo ngibat ibang pangkat etnolinggwistiko,

2. MGA BATAYAN SA PAGHAHATI NG PANGKAT Wika Kultura o sistema ng pamumuhay Relihiyon (gawi, tradisyon at ritwal) Etnisidad 3. WIKA Wika ang pangunahing pagkakakilanlan ngmga grupong etnolinggwistiko 4. DALAWANG KATEGORYA SA WIKA Tonal o Wika -kung saan ang kahulugan ng salita atpangungusap ay nagbabago batay sa tono ngpagbigkas dito 5. TONAL O WIKA Wikang Tsino Niponggo Tibetiians Burmese Vietnamese 6. DALAWANG KATEGORYA SA WIKA Stress o Non-Tonal Language -kung saan ang pagbabago sa tono ngmga salita at pangungusap ay hindinakapagpapabago sa kahulugan ng mga salitaat pangungusap na ito. 7. STRESS O NON-TONAL LANGUAGE Cham Khmer sa Cambodia Tagalog Javanese 8. KABULUHAN NG WIKA SA PAGHUBOG NGKULTURA Sinasalamin ng wika ang kultura ng isanglahi. Ibig sabihin, sa pag-aaral ng wikamatatanto natin ang mga katangian ng kultura.Kung nais nating pag-aralan ng malalimanangkultura at kasaysayan ng isang lahi, mainamna pag-aralan ang wika nito. 9. WIKA Ang wika ang Susi sa Pagkakaisa ng ibat ibang grupo sa isangbansa.halimbawanalang ang India na ginamitang Hindi bilang pambansang wika. BahasaIndonesia naman ang pambansang wika saIndonesia, at Filipino sa Pilipinas. Itoysapagkat ang mga wikang ito ang linguafrancao wikang ginamit o nauunawaan sa masmalaking bahagi ng archipelago. 10. WIKA Ang wika ay kaakibat sa kultura. Tangay ng mga tao ang kanilang wikasaanman sila magpunta at kaakibat nito angkanilang kutura. 11. ETNISIDAD Sinasabing maaaring na kasapi ng isangpartikular na grupong etnolinggwistiko angmga tao kung sila ay kabilang onararamdaman nilang kabilang sila sa isangkabuuan. 12. ETNISIDAD Etnisidad mistulang kamag-anakan. Kapag kinikilalang isang grupo ng tao ang mga sarili at angisat isa bilang kasapi ng isang grupongetnolinggwistiko, itinuturing nilang sila aymalayong magkakamag-anak. 13. ETNISIDAD Maaaring ang basehan nito ayPagkakapareho sa WikaPinanggalinganPag-unlad ng pangkasaysayanMga tradisyon at paniniwalaat iba pang salik na nagbibigay-hugis sakulturang taglay ng nasabing grupo 14. ANG KANLURANG ASYA Ang kanlurang Asya na itinuturing natagpuan ng ibat ibang kultura dahil saestratehikong lokasyon nito Ang tahanan ng ibat ibang grupo ng taogaya ng mga: 15. SumerianElamiteJewArmenianKassite Hurri Hatti LycianeLydianAraboCaaniteAssyrianHittitePersian Turk KurdAfghanHalde 16. SUMERIAN 17. SUMERIAN Ang sumerian ay isang grupo ng tao natumira sa mesopotamia.== Ang mga Sumerian ang pinakaunangmayoryang pangkat na nandayuhan saMesopotamia. Nagsimula sila sa mga burolsa silangan. Nakihalubilo sila sa mga orihinalna pangkat ng unang taong nakatira roonhanggang sa nakilinang ng kultura natinatawag na Sumerian. 18. ELAMITE 19. ELAMITE isang miyembro ng isang sinaunang gererong mga taong naninirahan sa Elam silanganngBabylonia nang maaga bilang 3000BC 20. JEWS 21. ARMENIAN 22. ARMENIAN isang katutubo o nananahanan ng Armeniaang isang grupo ng etniko at pagsasalitaArmenian nakatira sa Armenia at Azerbaijan 23. HITTITES 24. HITTITES Sa kasaysayan,kinilala ang mga Hittitesbilang kauna-unahang mga taong nagtunaw ng bakal at naka buo ng isangsandata.Ang kaalamang ito ay itinuturingna pinaka mahalagang kontribusyon nilasa kasaysayan ng mundo 25. AFGHAN 26. ARAB 27. ARABO ay isang etnikong pangkat na kalatsa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika.Kinikilala ng mga kasapi sa pangkat etnikongito bilang may kaugnayan sa isa o maramingmga aspetong pangwika, pangkalinangan,pampulitika, o panghenealohiya. Subalit angmga kumikilala sa sarili bilang Arabo aybihirang kinikilala ang sarili bilang mayganitong iisang katauhan o pagkakakilanlan. 28. ASSYRIAN 29. ASSYRIAN sinasabingpinakamalupit,mabagsik,agresibo atpalaaway na pangkat ng tao na nanirahan samesopotamia 30. HATTI 31. HATTI Mga pastol ang mga hittite sa madamongbahagi ng hilaga na malapit sa Black Sea atCaspian Sea. Itinayo nang magkakasunod satabi ng ilog Halys ang mga pangunahinglungsod ng mga Hittite. Malaarko ang lupain atburol na binabagtas patungong BlackSea."lupain ng mga Hatti"ang tawag ng mga taosa lugar. 32. KASSITES 33. KASSITES isang miyembro ng isang sinaunang mga taona nag-pinasiyahan Babylonia sa pagitan ng1600 at 1200 BC 34. KURD 35. LYCIANE 36. LYDIAN 37. HURRI 38. PERSIAN 39. PERSIAN sila ay mga taong nagmula sa Iran nadumaan sa Kanluran ng Mesopotamia 40. TURK

Search related