Click here to load reader

Adviesrapport Amphia nieuwbouw Web view06/11/2013 12:42:00 Title: Adviesrapport Amphia nieuwbouw Subject: Een project van de minor Active Ageing Last modified by: Jeroen Company:

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Amphia nieuwbouw Web view06/11/2013 12:42:00 Title: Adviesrapport Amphia nieuwbouw...

Adviesrapport Amphia nieuwbouw

Voorwoord

Tijdens de eerste periode van de minor Active Ageing is de volgende doelstelling geformuleerd en is met name literatuurstudie gedaan. Tijdens de tweede periode is een verdiepende literatuurstudie en een studie naar best practices gedaan en is een veldonderzoek verricht. Dit rapport vormt een concreet antwoord op de vraag hoe het Amphia de zorg voor 70+ patinten kan verbeteren op gebied van delirium- en valpreventie.

Resultaat is dit rapport. We hebben ons met veel plezier verdiept in de wereld van preventie en healing environment en zijn trots op ons eindproduct. We hopen op deze manier een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg voor ouderen in het Amphia.

In dit rapport zijn de aandachtsgebieden delier en vallen opgesplitst in de hoofdstukken 2 en 3. Overkoepelende interventies zoals multi- persoonskamers, healing environment en technische mogelijkheden worden beschreven achtereenvolgens de hoofdstukken 4, 5 en 6.

Wij willen graag onze dank uitbrengen aan Marcia Douenburg , Anne Bossers en Ren Bleeker voor de opdracht en ondersteuning tijdens dit project.

Jeroen Huijbregts,

Robin Colijn,

Christijn Bak &Danille vermeulen

Breda, 12 juni 2013

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Situatiebeschrijving

1.1.Ouderen; kwetsbaar of niet?

1.2. Senioren vriendelijk ziekenhuis en het VMS een actuele kwestie

1.3.Doelgroep & doelstelling van deze studie

2. Delirium

2.1Literatuuronderzoek delier

2.2.Duur & complicaties

2.3.Erkennen risicos, herkennen signalen, tijdig actie ondernemen

2.4.De patint met de (dreigende) diagnose delirium

2.5.Delier preventie; nieuwbouw ondersteunend aan HELP

2.5.a.HELP: Hospital Elder Life Programme

2.5.b.Design ondersteunend aan preventie

3. Vallen

3.1.Definitie van vallen3.2.Valincidentie / statistiek3.3.Risicofactoren bij vallen3.4.Alarmering3.5.Onderzoek Amphia Ziekenhuis3.6.Onderzoek UMC3.7.Vragenlijsten3.8.Rol van de fysiotherapeut3.9.Vloeren en muren

4. Eenpersoonskamers v.s. tweepersoonskamers

4.1. Onderbouwing van de keuze voor eenpersoonskamers

4.2. In gesprek met Roger Ulrich PhD

4.3. Aanbevelingen vanuit de projectgroep Avans Hogeschool

5. De toepassing van Healing Environment & evidence based design in het Amphia

5.1.Architectonisch

5.1.a.Contact; de patintenkamers en de woonkamer

5.1.b.Privacy

5.1.c.Orintatie; routing en way-finding

5.1.d.Universal Bed Care Delivery Model

5.2.Interieur

5.2.a.Kleur & kleurgebruik voor mensen met verstoorde cognitieve functies als dementie

5.2.b.Natuur & natuurlijke elementen

5.2.b.1.De waarde van niet-klinisch bewijs

5.2.b.2.Van den Berg formuleert onderstaande algemene design richtlijnen

5.2.c.Kunst

5.3.Ambient features

5.3.a.Zonlicht

5.3.b.Geluid, goede afleiding

6. Technische eisen

6.1. Routing

6.2. Sensorisch systeem

6.3. Vloerkeuze

6.4. Licht

6.5. Multimedia

7. Bronnen

8. Bijlagen 8.1.PMD

8.2.Morse Fall Scale

1. Situatie beschrijving

1.1 Ouderen; kwetsbaar of niet?

Kwetsbare ouderen vormen een aanzienlijk deel van de 65+ groep die in het ziekenhuis wordt opgenomen. Deze groep behoeft extra aandacht vanwege hun onderscheidende factor; zij zijn bekend met een multiple problematiek vanwege het gelijktijdig bestaan van meerdere chronische ziekten, ook wel co-morbiditeit genoemd. Deze groep mensen wordt wereldwijd in de 65+ patintengroep uitgelicht en hier in Nederland zorgt het landelijke Veiligheids Management Systeem, afgekort VMS, voor borging van de zorg voor deze kwetsbare groep. Het Amphia geeft daar invulling aan door onder andere screening bij opname. Zij screenen in een verpleegkundige anamnese, aangevuld met vragen uit de screeningsbundel van het VMS thema kwetsbare ouderen. Deze screening wijst uit of de oudere in kwestie kwetsbaar is en zo ja op welk vlak; een verhoogd risico op vallen, delier, fysieke beperking, ondervoeding of decubitus. Op die aandachtspunten moet vervolgens actie worden ondernomen om complicaties te voorkomen. De Ziekenhuiskrant van december 2012 schrijft:

De focus zal meer gericht moeten zijn op kwaliteit van leven. Vraag wat de oudere zelf wil en bespreek samen hoe de gezondheidszorg daar aan kan bijdragen. Veel belang wordt toegekend aan een goede begeleiding in de laatste levensfase. Niet alleen het screenen op, maar ook het actief aanpakken van risicofactoren zoals ondervoeding, vallen en een delirium moeten er voor zorgen dat het functieverlies als gevolg van de opname beperkt wordt.

1.2 Senioren vriendelijk ziekenhuis en het VMS een actuele kwestie

Er is genoeg te doen op het gebied van het ouderen-proof maken van ziekenhuizen. Neem bijvoorbeeld het Seniorenkeurmerk. Dit is een initiatief van ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG dat een stimulerend effect beoogd voor het verbeteren van het zorgaanbod op deze doelgroep. Ziekenhuizen kunnen op vijftien verschillende kwaliteitsaspecten bewijzen dat ze de organisatie van zorg, de inrichting en toegankelijkheid van de ziekenhuizen hebben afgestemd op ouderen. Op de website van het Seniorenkeurmerk zegt Sophia de Rooij, internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater van het AMC Amsterdam, het volgende over de tekortkoming van ziekenhuizen: Het doel van een ziekenhuisbehandeling is niet alleen behandeling van de acute ziekte, maar ook van de omstandigheden waarin de patint verkeert." Zij legt daarmee de vinger op de zere plek. "Afgelopen vier jaar is er al veel veranderd door het VMS, het patintveiligheidssysteem, maar er gebeurt nog steeds onvoldoende; we zien nog altijd dezelfde getallen". Als men een ziekenhuis wil inrichten op kwetsbare ouderen en de 65+ patint in het algemeen zijn er veel meer kwaliteitscriteria dan enkel die gericht op vallen en delier. Toch zijn die twee zaken onderwerp van dit onderzoek. Uit praktische overweging, daar onderzoek van alle aandachtsgebieden helaas binnen dit project onmogelijk is. Bewust de focus op vallen en delier daar deze gebeurtenissen van grote invloed zijn op het welbevinden van de patint en elkaar ook benvloeden. Iemand die valt en pijnstilling of chirurgisch ingrijpen nodig heeft is vatbaarder voor een delier. Iemand die delirant is heeft door zijn verminderde mentale status meer kans om te vallen. Wat de studentenonderzoekers in dit project vanuit Avans ook willen doen is het advies wat breder trekken dan alleen maatregelen aangaande delier en vallen. Overkoepelend over vallen en delier, maar ook de andere themas in de VMS voor kwetsbare ouderen is namelijk het welzijn, de eigen regie. Aandacht daarvoor borgt men in een holistische mensvisie. Deze visie is het uitgangspunt in de theoretische onderbouwing van dit visionair rapport. Een dusdanige brede kijk is wat een ziekenhuis Senior Friendly kan maken. Daar zijn kwaliteit van leven, zorgcontinuteit en dus transmurale zorg, activering en de mogelijkheden van de patint leidend (Folder Landelijke studiedag Senior Friendly Hospital, Leids Congres Bureau 2012).

1.3 Doelgroep & doelstelling van deze studie

In dit rapport spreken de schrijvers van senioren; alle ziekenhuispatinten van 65+ dus niet enkel de kwetsbare ouderen. Dit omdat niet altijd voorafgaand aan opname bekend is of de oudere kwetsbaar is en er zich bij niet kwetsbaar scorende ouderen dezelfde problematieken kunnen voordoen. Zo is te lezen in de Praktijkgids Kwetsbare Ouderen van het VMS dat ouderen met een lage minimale kwetsbaarheid ook een delier kunnen ontwikkelen, door invloed van zware uitlokkende factoren. Met andere woorden; de omgeving moet aangepast zijn op ouderen in het algemeen, weliswaar met speciale aandacht op gebied van de kwetsbare oudere. Een Healing Environment, zoals dat later in dit rapport wordt gentroduceerd en beschreven, sluit aan bij deze gedachte; een prettige omgeving die positieve invloed kan hebben op de gemoedstoestand en daarmee op de gezondheid.

De screening ter risico-inventarisatie an sich is verpleegtechnisch van aard en daarmee geen onderwerp van dit onderzoek daar de schrijvers van dit rapport zich richten op advies wat betreft bouw en inrichting. Wel wordt gekeken naar hoe omgevingsfactoren ondersteunend kunnen zijn aan het beperken van uitlokkende factoren, het tijdig herkennen van symptomen en de behandeling van vallen en delier. Een korte illustratie van Als voorbeeld hiervan de ernstige aandoening delier. Eerdergenoemde Sophia De Rooij omschrijft deze aandoening als een acuut falen van de hersenen waarbij mensen in een psychose raken en het gevoel hebben alsof ze in een hele slechte film meespelen. In de onderzochte literatuur komt herhaaldelijk terug dat een delier an sich moeilijk te voorkomen is, daar er altijd een fysieke oorzaak aan ten gronde ligt. Maar wat uit onderzoek door L.A. Phillips in 2013 in Medsurg Nursing naar voren komt is dat de consequenties van delier bij een vroegtijdige erkenning en behandeling aanzienlijk minder ingrijpend zijn. Een bouw die zich leent voor de juiste zorg kan bijdragen aan het beperken van functieverlies ten gevolge van opname. Dit is van groot belang, daar de helft van de patinten met een delier binnen 30 dagen overlijdt aan complicaties.

In de praktijk is een beginnend delier sneller te herkennen als de indeling van de verpleegafdeling afdeling ondersteunend is aan het opvangen van de vroege signalen en de aanwezigheid van mensen, professioneel of vrijwillig die deze oudere patint kunnen vergezellen, observeren en behandelen (Brown en Gallant, 2006). Zo probeert het UMC zowel voo