Click here to load reader

Adviesrapport HC Eindhoven

 • View
  556

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verenigingsonderzoek HC Eindhoven

Text of Adviesrapport HC Eindhoven

 • 1. HC EINDHOVEN HOCKEY DOOR BELEVING Erik Collart Pim Korsten PRESENTATIE DONDERDAG 24 JUNI 2010

2. Intro

 • Adviesvraag: Welke zaken kunnen er binnen HC Eindhoven verbeterd worden.
 • Doelstellingen: De leden tevredenheid in kaart brengen en waar nodig verbeteren
 • Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden hebben we een aantal gesprekken gevoerd met leden van het bestuur, ook hebben we een enqute onder de seniorleden afgenomen om zoveel mogelijkinformatie over de club te verkrijgen. Door dit onderzoek zijn wij meer te weten gekomen over hoe de vereniging in elkaar zit.
 • De elementen waarnaar onderzoek gedaan is
 • Ledentevredenheid
 • Management & Organisatie
 • 3.Beleidsrelaties

3. Adviesonderwerpen

 • Ledentevredenheid
 • Management & Organisatie
 • Beleidsrelaties

4. Ledentevredenheid

 • Binnen HC Eindhoven is een ledentevredenheidsonderzoek gehouden, aan ditonderzoek hebben 80 seniorleden mee gewerkt dit is 30% van de totale populatie. Deze steekproef is een representatieve weergaven van het werkelijke ledenbestand.
 • De methode die wij gehanteerd hebben is een gestratificeerde steekproef. Wij hebben hierbij onderscheid gemaakt tussen heren en dames en prestatie en recreatie teams. De vijf dimensies die wij onderzocht hebben zijn: tastbare zaken, communicatie, veiligheid, competentie en de betrouwbaarheid.

5. 1.1 Tastbare zaken Uit onderzoek is gebleken dat 62% van de genquteerde leden de kwaliteit van de materialen als goed ervaart. 24% beoordeelt de kwaliteit als zeer goed. Slechts 14% van de leden is niet geheel tevreden over de beschikbaar gestelde materialen.De club zou er goed aan doen om te blijven investeren in goed materiaal. Verricht ook verder onderzoek waarom 14% van de leden ontevreden is over het materiaal. 6. 1.2 Communicatie Uit onderzoek is gebleken dat relatief weinig leden de club volgen via officile kanalen. 44% van de genquteerde krijgt de informatie vooral binnen via teamleden. Slechts 18% van de ondervraagde leden maakt gebruik van de nieuwsbrief als communicatiemiddel. Niet veel mensen lezen de nieuwsbrief, dit betekent niet dat de nieuwsbrief overbodig is. 7. 1.3 Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat 64 % van de leden zich veilig voelt in de directe omgeving van de club, nog eens 10% voelt zich zeer veilig. Wat verder opvalt is dat 16% van de leden zich niet geheel veilig voelt nog eens 11% voelt zich echt onveilig.De reden dat 26% van de leden zich niet helemaal veilig voelt is voor ons niet helemaal duidelijk, om hier achter te komen zal de club verder onderzoek moeten verrichten. 8. 1.4 Competentie Uit onderzoek is gebleken dat maar 30% van de leden beschikt over een eigen trainer/coach. De leden die onder begeleiding van een trainer/coach staan beoordelen de gegeven trainingen als goed tot zeer goed. Niemand vindt de kwaliteit van de trainers slecht. Binnen de club zijn er goede trainers beschikbaar, zorg ervoor dat deze ook gebruikt worden, dit kan de doorstroming van talent ten goede komen. 9. 1.5 Betrouwbaarheid Binnen HC Eindhoven doen zich zeldennoemenswaardige klachten of problemen voor. Als er wel klachten binnen komen dan worden die over het algemeen snel en adequaat opgelost. In enkele gevallen worden de problemen niet direct opgelost. HC Eindhoven is een betrouwbare club als het gaat om het oplossen van problemen. Er doen zich maar weinig problemen voor. Zorg ervoor dat het zo blijft. 10. Afsluiting ledentevredenheid

 • Blijf investeren in goed materiaal.
 • Nieuwsbrief wordt weinig gelezen maar blijft belangrijk.
 • Verricht verder onderzoek naar de veiligheid in de directe omgeving van de club.
 • Maak gebruik van de kwaliteit van de beschikbare trainers.
 • HC Eindhoven is een betrouwbare club.

11. Management & organisatie We hebben bij HC Eindhoven ook gekeken naar management en organisatie.Daarbij zijn een aantal punten opgevallen die gaan we in de volgende sheets bespreken. Zo komen nog aan bod: performancemeting, strategie, organisatiestructuur, organisatiecultuur, besturen, HRM, besluitvorming, kwaliteitsmanagement en de financile situatie. 12. 2.1 Performancemeting 13. 2.2 Strategie Missie Bij HC Eindhoven staat hockey door beleving voorop.HC Eindhoven verzorgt recreatief- en prestatiehockeyvoor zowel jeugdleden als seniorenleden. HC Eindhovenwil haar leden in staat stellen om hockey te spelen op zijnof haar niveau. Daarnaast vindt HC Eindhoven het belangrijkdat HC Eindhoven gezien wordt als een club waar met alle plezier gehockeyd kan worden.Visie HC Eindhoven zit in een golfbeweging.Deze golfbeweging moet worden onderbroken. De club streeft ernaar om in de toekomst een stabiele overgangsklasse club te zijn. Men wil dit realiseren door de jeugd voorop te stellen, met recreatief hockey als fundament.HC Eindhoven is en blijft HC Eindhoven met een eigen gezicht, waarin iedereen HC Eindhovenmoet accepteren zoals ze zijn.

 • Doelstellingen
 • Het aantal sponsoren uitbreiden
 • Ieder jeugdteam heeft training
 • Invoeren computersysteem LISA
 • Invoeren van kassa en tapsysteem
 • Opstellen van vrijwilligersactieplan
 • Vergroten van bereikbaarheidbestuur/communicatie
 • Verbeteren van de communicatie naar de leden.
 • Worden van een stabiele overgangsklasse

Zorg er voor dat de missie en visie duidelijk geformuleerd worden en in het beleidsplan worden opgenomen. Doelstellingen zijn wel aanwezig maar worden niet SMART geformuleerd. 14. 2.3 Organisatiestructuur HC Eindhoven beschikt over een organisatiestructuur die goed past bij eengrootte vereniging. Er zijn veel commissies die verantwoordelijk zijn voor hun eigen taakgebied. Door de commissies wordt er verantwoording afgelegd aan het bestuur. De club is gedepartimaliseerd op een functiegerichte indeling. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de club.HC Eindhoven beschikt over een duidelijke structuur, deze past bij de grootte van de club. 15. 2.4 Organisatiecultuur

 • HC Eindhoven heeft een redelijk sterke cultuur ondanks dat de club pas tien jaar bestaat. De sterke cultuur binnen HC Eindhoven is vooral te danken aan oud voorzitter Jeroen Botden. Jeroen Botden had een visie die veel mensen aansprak. Na zijn overlijden is de cultuur misschien nog wel sterker geworden. Veel mensen identificeren zich nog aan Jeroen Botden en de waarden en normen die hij stelde. Binnen het beleid van de club wordt tot op heden nog rekening gehouden met de doelen die Jeroen Botden voor ogen had.
 • Wat de cultuur van HC Eindhoven nog meer sterk
 • maakt is dat iedereen binnen de club zich kan
 • identificeren met de club.

HC Eindhoven beschikt over een redelijk sterke cultuur. Iedereen binnen de club identificeert zich met de club en de club is erg toegankelijk. 16. 2.5 Besturen

 • De penningmeester die wij genterviewdhebben is een bricoleur:
 • Hij refereert graag naar het verleden
 • Hij hecht veel waarde aan sociale contacten
 • Hij is voornamelijk bezig met het eerste team
 • Hij denkt op de korte termijn.

HC Eindhoven is een grote en ambitieuze club. Voor het leiden van een grote vereniging is het belangrijk om naar de toekomst te kijken en te zorgen voor continuteit binnen de club. Ook is het belangrijk om te kunnen omgaan met diversiteit. Verder is het belangrijk dat je als voorzitter beschikt over een helikopterview De penningmeester richt zich voornamelijk op het eerste team. Probeer als penningmeester ook wat meer aandacht te besteden aan de lager spelende teams. 17. 2.6 Human Resource Management (vrijwilligersbeleid) Bemensen Begeleiden Beoordelen Belonen HC Eindhoven beschikt over te weinig vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben een dubbele of driedubbele functie.Als nieuwe vrijwilliger wordt je ingewerkt door een ervaren vrijwilliger. Naast het inwerken gebeurt er weinig aan verdere begeleidingAls vrijwilliger wordt je niet echt beoordeeld. Wel wordt er gekeken hoe je functioneert en wat je er zelf van vindt.Bij HC Eindhoven wordt je niet financieel beloond. Als vrijwilligers is vooral de waardering erg belangrijk. Ga actief opzoek naar vrijwilligers, deze zijn erg belangrijk voor de club. Stel een goed vrijwilligersplan op en zorg voor een duidelijke functie omschrijving. 18. 2.7Besluitvorming De besluitvorming binnen HC Eindhoven is nergens vastgelegd. Tijdens de vergadering stonden er twee belangrijke punten op de agenda. Vooral de geplande verhoging van de contributie was erg belangrijk. Na overleg werd er door de ALV unaniem besloten om de contributie te verhogen.Doordat de wijze van besluitvorming nergens staat vastgelegd is het moeilijk omtot een effectieve of efficintie besluitvorming te komen. Nu was het toevallig zo dat iedereen het eens was met de verhoging van de contributie.In gevallen waarbij de beslissingen niet unaniem gedragen worden kan het voor problemen zorgen als er nergens staat vastgesteld wie het uiteindelijkebesluit neemt. Zorg ervoor dat de wijze van de besluitvorming vastgesteld wordt. Dit kan helpen bij complexe besluitvormingen. 19. 2.8Kwaliteitsmanagement Productkwaliteit Proceskwaliteit Gebruikerskwaliteit Maatschappelijke kwaliteit Bij HC Eindhoven worden er vooral eisen gesteld aan de kwaliteit van de trainers, scheidsrechters, accommodatie en de velden. Bij indelingen van de teams wordt er gebruik gemaakt van proceskwaliteit. Er worden meerdere selectiewedstrijden gespeeld.Binnen het kwaliteitsmanagement wordt er geen rekening gehouden met de gebruikerskwaliteit. Bij HC Eindhoven wordt er niet gekeken naar de maatschappelijke kwaliteit van de vereniging. Er wordt goed gekeken naar de interne kwaliteit, hou als club echter ook rekening met de externe kwaliteit. 20. 2.9 Financile situatie HC Eindhoven maakt gebruik van het informatiesysteem LISA. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen. HC Eindhoven betaalt BTW over de bar en keukenomzet. Over de contributie wordt geen BTW geheven. Omdat HC Eindhoven een non-profit organisatie is hoeft men geen vennootschapsbelasting af te dragen. De hoogte van de contributie verschilt per leeftijdscategorie en varieert van 90 tot 257,50.De totale inkomsten van HC Eindhoven bedragen 489.525. De inkomsten uit de sponsoring bedraagt 66.797. Dit is 13,6 % van de totale inkomsten van HC Eindhoven. De kostenvan HC Eindhovenzijn als volgt :Procesafhankelijke kosten: 230.042Capaciteitsafhankelijke kosten: 187.352 Management/bestuursafhankelijke kosten: 83.580 HC Eindhoven is een financieel gezonde club. De procesafhankelijke kosten zijn wat aan de hoge kant blijf deze kosten goed in de gaten houden. Zorg er ook voor dat het aantal sponsoren op peil gehouden word hierdoor blijf de vereniging financieel stabiel. 21. 2.10 Afsluiting Management & organisatie

 • Doelstellingen zijn wel aanwezig maar worden niet SMART geformuleerd.
 • HC Eindhoven beschikt over een duidelijke structuur, deze past bij de groottevan de club.
 • HC Eindhoven beschikt over een redelijk sterke cultuur.
 • Stel een goed vrijwilligersplan op en zorg voor een duidelijke functie omschrijving
 • Zorg ervoor dat de wijze van de besluitvorming vastgesteld wordt.
 • Er wordt goed gekeken naar de interne kwaliteit, hou als club echter ook rekening met de externe kwaliteit.
 • De procesafhankelijke kosten zijn wat aan de hoge kant blijf deze kosten goed in de gaten houden. Zorg er ook voor dat het aantal sponsoren op peil gehouden wordt.

22. 3.Beleidsrelaties met de gemeente Eindhoven. HC Eindhoven staat op verschillende terreinen in contact met de gemeente. De terreinen zijn ruimtelijke ordening, welzijn, orde en veiligheid en belastingen en subsidies. Op deze vijf gebieden wordt er veel samengewerkt. Hierbij zijn zowel HC Eindhoven als de gemeente Eindhoven nauw betrokken. In de volgende sheets wordt elk beleidsterrein apart toegelicht. Na deze vijf gebieden gaan we de politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad aan de orde stellen . 23. 3.1 ambtelijke relaties. De velden waarvan HC Eindhoven gebruik maakt zijn eigendom van de gemeente. Het clubhuis is wel van HC Eindhoven zelf. Rondom HC Eindhoven zijn er te weinig parkeerplaatsen aanwezig, dit zorg voor ergernissen.Op het gebied van welzijn werkt HC Eindhoven indirect samen met de gemeente, zo nemen ze deel aan het clubzorg/sportmax project. Dit gebeurt in samenwerking met de sportgeneeskundige afdeling van het Maxima Medisch Centrum. Door deze samenwerking kunnen leden snel terecht met blessures.Ook op het gebied van orde en veiligheid heeft HC Eindhoven een indirecte relatie met de gemeente. Zo werkt de club met de sportverenigingen, ondernemers en scholensamen om de onveilige situatie op en rond de accommodatie aan te pakken. Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is om sporters,bezoekers en organisatoren op een veilige manier te laten sporten en te verblijven op het gemeentelijke sportpark.Op het gebied van subsidies werkt HC Eindhoven niet echt samen met de gemeente. HC Eindhoven ontvangt geen subsidie van de gemeente Eindhoven. De gemeente stelt echter wel subsidies beschikbaar voor sportverenigingen die met vrijwilligers werken.Op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, welzijn en orde en veiligheid werkt HC Eindhoven goed samen met de gemeente. Op het gebied van subsidies is deze samenwerking er niet. Zoek als club uit of er mogelijkheden bestaan om subsidie te ontvangen. 24. 3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad In het verkiezingsprogramma van de PvdA worden vijf speerpunten beschreven. De punten zijn sport dicht bij huis, sport in het hart van de gemeente, sport en onderwijs, iedereen sport op elke leeftijd en uitblinken door prestaties. Er is n speerpunt waarmee HC Eindhoven rekening houdt, namelijk uitblinken door prestaties. Zo heeft HC Eindhoven voor de getalenteerde C en D jeugd het zogenaamde idols project lopen. Hierbij krijgen deze spelertjes training en begeleiding van ervaren trainers. Dit project loopt ook voor de A en B jeugd.Op het gebied van sport en onderwijszou HC Eindhoven meer kunnen betekenen voor de maatschappij. HC Eindhoven zal er voor kunnen kiezen om naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding aan te bieden. Hierdoor kunnen jongeren huiswerk maken en dit combineren met het sporten. Ook aan het speerpunt iedereen sport op elke leeftijd zou HC Eindhoven meer kunnen doen. Zo worden er binnen HC Eindhoven geen seniorentoernooien georganiseerd. Terwijl de leden dit weer aan kunnen grijpen als een extra sport moment. Onderzoek de mogelijkheden voor het geven van naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Organiseer ook een aantal senioren toernooien. Hou verder de maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten. 25. Afsluiting beleidsrelaties

 • Zoek als club uit of er mogelijkheden bestaan om subsidie te ontvangen. Bij de overige beleidsterreinen is er niks aan te merken
 • Onderzoek de mogelijkheden voor het geven van naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Organiseer ook een aantal senioren toernooien. Hou verder de maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten.

26. Afsluiting adviesrapport Tijdens het onderzoek hebben we geleerd hoe HC Eindhoven is gestructureerd en georganiseerd. Ook is ons duidelijk geworden hoe de club in contact staat met de gemeente en hoe de leden over de club denken. De opvallendste conclusies van het onderzoek zijn : De leden zijn tevreden over de dienstverlening van de club. Er is geen gestructureerd vrijwilligersbeleid binnen de club. HC Eindhoven werkt goed samen met de gemeente. Welke zaken kunnen er binnen HC Eindhoven verbeterd worden? HC Eindhoven heeft een tekort aan vrijwilligers, om dit te kort op te vangen zal HC Eindhoven actiever naar vrijwilligers moeten zoeken. Ook kan de veiligheid in de indirecte omgeving van de club wat verbeterd worden. 27. DE RIJPSTE PRUIMEN ZIJN GESCHUD