of 79 /79

Adviesrapport Online & Onsite

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moderne communicatiemiddelen en virtuele werelden maken hun opmars in de maatschappij. Culturele instellingen kunnen daar baat bij hebben, maar zijn vaak nog huiverig voor deze moderne technologien. Het kost ook vaak veel geld om ze in te zetten. In dit adviesrapport wordt aan de hand van een viertal projecten, uitgevoerd door musea, duidelijk gemaakt hoe men gebruik kan maken van de virtuele wereld. Zo kan men aansluiting krijgen in de moderne tijd en meer prubliek trekken.

Text of Adviesrapport Online & Onsite

Page 1: Adviesrapport Online & Onsite
Page 2: Adviesrapport Online & Onsite
Page 3: Adviesrapport Online & Onsite

Samenvatting

MuseumgoudAisopzoeknaarnieuwemogelijkhedenomdedialoogaantegaanmethetpubliekendeomgeving.Kennisoverdragenendelenzijndebasisvoordezedialoog.Inditadviesrapportwordtingegaanopdevolgendeonderzoeksvraag;‘Welkecultureleinstellingenhebbenprojectenuitgevoerdwaarbijeendergelijkkoppelingplaatsvindttussendedigitale(online)endefysieke(onsite)wereldenwatkanmuseumgoudAlerenvandeprojecten,wanneerhetzelfeenprojectwiltgaanopzetten,waarbijeendergelijkekoppelingplaatsvindt?’

AandehandvaneenviertalprojectbeschrijvingenwordtinditadviesrapportinzichtelijkgemaaktwaarmuseumgoudAopmoetletten,wanneerheteenprojectopzet,waarbijdefysiekeendedigitalewereldwordengekoppeld.Dezekoppelingkanplaatsvindenopdiversemanieren.HetKoninklijkInstituutvoordeTropenzetlocativemediatechnologie1invooreenluistertocht.Gedurendeeenwandelingluistertmennaar(persoonlijke)verhalenoverhetslavernijverledenvanNederland.HetPowerhouseMuseuminSydneygebruiktFlickr,eenpopulaironlinefotoarchief,omfoto’svandeTyrrellcollectietetonen.ZijvragenbezoekersvanFlickromfoto’stemakenvandeobjectendieopdehistorischefoto’svoorkomen.CityRagaslaatteamsinDelhi(India)enAmsterdamsamenwerkenaaneenbeeldverhaalmetbehulpvaneenmobieletelefoon.SemapediaverbindtdekennisvanWikipediadoormiddelvanQRcodes2aandeobjectenindepubliekeruimte.

Bijdeprojectenwordenlocativemedia,usergeneratedcontent3enweb2.04platformenhetmeestgebruikt.Ditzijnelementendiepassenindemodernemediasamenleving.Web2.0platformenenusergeneratedcontentbiedenmensendemogelijkheidompersoonlijkeverhalen,kennisofmateriaaltoetevoegenaanobjectenuiteenmuseumcollectie.Locativemediatechnologieën,zoalsgsm,laptopsofgps,biedendemogelijkheidomdepubliekeruimtetegebruikenalsverlengstukvanhetmuseum.Dezeelementenzorgendatereenbindingkanontstaantussenbezoekerenmuseumendateenmuseumbezoekmeereenbeleveniswordtmeteenpersoonlijketint.Hetisbelangrijkdatmuseadezeelementendoelgerichtinzettenalsgereedschapennietomdathetnueenmaalmogelijkis.

1Locativemediatechnologie:Mobielecommunicatiemiddelenoflocatiegebaseerdetechnologieën.Tedenkenvaltaanmobieletelefoons,laptops,wifiofGPS.

2QRcodes:Twee‐dimensionalestreepjescode.QRstaatvoorQuickResponse.Hetheeftmeermogelijkhedendandetraditionelestreepjescode.

3Usergeneratedcontent:gebruikersgegenereerdeinhoudtenbehoevevaneenonlinemedium.

4Web2.0:DitisdemodernebenamingvoordetweedegeneratievanhetWorldWideWeb.Hierbijheefteenverschuivingplaatsgevondenvaneenverzamelingstatischewebsitesnaareengeheelvaninteractievewebapplicaties.Hetwordtookaangeduidtalshet‘socialeweb’.

Page 4: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

2

Voorwoord

VooruligteenadviesrapportdatisopgesteldtenbehoevevanmuseumgoudA.Nazesmaandenvandeskresearch,interviewseneindeloosrondstruinenopinternetnaarprojecten,uitgevoerddoorerfgoedinstellingen,isditadviesrapportheteindresultaatvaneenafstudeeropdracht.

Deafstudeerperiodewasleerzaam,zowelopprofessioneelniveau,alsoppersoonlijkniveau.IkwilallemedewerkersvanmuseumgoudAbedankenvoorhungetoondeinteressevoormijnafstudeeropdracht.InhetbijzonderwilikdeheerRantiTjanenDickRijkenbedankenvoorhunmedewerkingenbegeleidingengesteldevertrouweninmij.

Verderwilikiedereenbedankendiemijgedurendehetafstudeertrajecttewoordwildestaanwanneerikinformatienodighad.

Veelplezierbijhetlezenvanditadviesrapportenikhoopdathetaandeverwachtingenzalvoldoen.

MartijnDelissen

03januari2008,Zoetermeer

Page 5: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

3

Inhoudsopgave

1. Inleiding ...................................................................................................................... 4

2. Projectbeschrijvingen .................................................................................................. 52.1. TyrrellToday ............................................................................................................................................................5DoelstellingTyrrellToday ................................................................................................................................................5Resultaten ................................................................................................................................................................................6WerkingvanTyrrellToday ..............................................................................................................................................7DeorganisatievanTyrrellToday..................................................................................................................................7Vergelijkbareprojecten .....................................................................................................................................................8

2.2. Semapedia..................................................................................................................................................................9HoewerktSemapedia? .......................................................................................................................................................9Techniek.................................................................................................................................................................................10Gebruikerservaring...........................................................................................................................................................11Vergelijkbareprojecten ..................................................................................................................................................12

2.3. Madretsma .............................................................................................................................................................. 14HoewerktMadretsma? ...................................................................................................................................................14Doelstellingen......................................................................................................................................................................15Betrokkeninstellingen.....................................................................................................................................................15OntstaanvanMadretsma...............................................................................................................................................16Doelgroep ..............................................................................................................................................................................16Techniek.................................................................................................................................................................................16Resultaten .............................................................................................................................................................................17Vergelijkbareprojecten ..................................................................................................................................................17

2.4. CityRagas ................................................................................................................................................................ 20Aanleidingendoelstelling..............................................................................................................................................20Spelverloop ...........................................................................................................................................................................21Welketechniekenwordenergebruikt? ...................................................................................................................22Deelnemendeinstellingen ..............................................................................................................................................22Vergelijkbareprojecten ..................................................................................................................................................23

3. Gezamelijkekenmerkenvandeprojecten ................................................................. 243.1. Web2.0..................................................................................................................................................................... 24TyrrellTodayopFlickr....................................................................................................................................................26

AandachtspuntenomeenprojectalsTyrrellTodaysuccesvoltemaken 28

WikipediaenGooglemapsbijSemapedia ..............................................................................................................28Madretsma............................................................................................................................................................................29

3.2. LocativeMedia ...................................................................................................................................................... 30

4. SamenwerkingsmogelijkhedenvoormuseumgoudAmetandereinstellingen............ 32

5. Conclusiesenaanbevelingen ..................................................................................... 33

6. Literatuuroverzicht .................................................................................................... 38Internebijlagen:Projectbeschrijvingen

Page 6: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

4

1. InleidingDitadviesrapportisgeschreveninopdrachtvanmuseumgoudA.HetisgeschreveninhetkadervaneenafstudeeropdrachtvanMartijnDelissen.

AanleidingvoorhetschrijvenvanditadviesrapportisdevraagvanmuseumgoudAomonderzoektedoennaarprojectendiezijngeorganiseerddoorerfgoedinstellingenofsoortgelijkeinstellingen.Bijdeteonderzoekenprojectenmoetersprakezijnvaneenkoppelingtussendefysieke(onsite)endedigitalewereld(online).

Hetdoelvanditadviesrapportisom,doormiddelvandiverseprojectbeschrijvingen,inzichtteverschaffenindewijzewaarophetmuseumzelfsuccesvoleenprojectkanstartenwaarbijdefysiekewereldendedigitalewereldelkaarraken.HierdoorkanmuseumgoudAprojectengaanopzettendiepassenindemodernemediasamenleving.

Gedurendedezesmaandenwaarinditadviesrapportisopgesteld,heeftereendeskresearchplaatsgevonden.Hetdoelvandezedeskresearchwasomprojectentevinden,dieeenkoppelingmaaktentussendefysiekeendigitalewereld.Naeendertigtalprojectbeschrijvingen,welketerugtevindenzijnindeinternebijlagevanditadviesrapport,zijnereenviertalprojectenzeeruitgebreidonderzocht.Dekeuzevoordezeprojectenisgemaaktinoverlegmetdeopdrachtgever.Deopdrachtgevergafaanvoorkeurtehebbenvoorprojectenwaarbijhetmuseumnieuwekenniskonverzamelen.Devierprojecten,Madretsma,CityRagas,SemapediaenTyrrellToday,werdenonderzochtdoormiddelvandeskresearch,interviewsenliteratuurstudie.Deinformatiediehetonderzoekopleverde,vormdedebasisvoorditadviesrapport.

Hetadviesrapportisopgedeeldinvijfhoofdstukken.Nadeinleidingvolgthoofdstuktwee.Hierinwordtgeschrevenoverdevierprojecten.Indithoofdstukisperprojectbeschrevenwatdedoelstellingvanhetprojectisendoorwiehetisopgezet.Tevensbeschrijfthetdetechniekendiebijhetprojectgebruiktworden,deorganisatieenderesultaten.OmeenbeterbeeldtekrijgenvanprojectSemapediaheeftdeauteurvanditadviesrapporteengebruikerstestutgevoerd.Dezeistevensindithoofdstuktelezen.

Hoofdstukdriegaatinopdeovereenkomstentussendevierprojecten.Hetbeschrijfthoeusergeneratedcontent,locativemediaenweb2.0platformeningezetwordenbijdeprojecten.Indebeschrijvingwordtduidelijkgemaaktofdekeuzevoordezegereedschappenterechtisgeweestofniet.

Hoofdstukvierbevatdeconclusie.Hierinwordtantwoordgegevenopdeprobleemstellingendoelstellingvanditadviesrapportaandehandvandebeschrijvingeninhoofdstukkentweeendrie.

Deinternebijlagenbestaanuiteenliteratuurlijstendealgemeneprojectbeschrijvingendietotstandzijngekomengedurendededeskresearch.

Page 7: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

5

2. ProjectbeschrijvingenIndithoofdstukleestuovervierverschillendeprojecten;TyrrellToday,Semapedia,MadretsmaenCityRagas.Elkhebbenzehuneigendoelstelling(en)eneenmanieromdezedoelstelling(en)tebereiken.Perprojectwordtbeschrevenwatdedoelstellingenzijn,hoezedittrachtentebereikenenwatde(tussen)resultatenzijn.Elkeprojectbeschrijvingwordtafgeslotenmeteenaantalkortebeschrijvingenvanvergelijkbareprojecten.Dezebeschrijvingengeveneenbeeldvananderemogelijkhedenmetdebeschreventechnieken.

2.1. TyrrellTodayInapril2008starttehetPowerhouseMuseuminSydneymethetplaatsenvanfoto’suithunTyrrellcollectieopFlickr.Flickrisonlineplatformwaariedereenfoto’senvideo’sineeneigenaccountkanplaatsen.Flickrbehoorttotdezogenaamdeweb2.0,ookwelhetsocialewebgenaamd.Iedereenkanelkaarsfoto’sbekijkenenveelalvoorzienvantags5encommentaar.

DoelstellingTyrrellToday

VrijweldirectnadathetPowerhousezijnfoto’shadgeplaatstopFlickr,bleekergroteinteressetebestaanvoordefoto’suitdeTyrrellCollectie.Veelbezoekersvandewebsiteplaatstennieuwcommentaarentagsbijdefoto’s.Dezewerdendaardoorvoorzienvanveelmeerinformatiedanaanvankelijkaanwezigwas.Dittoevoegenvannieuwcommentaarentagsiseenvormvanusergeneratedcontent.

DoordegrotebelangstellingbesloothetPowerhousetestartenmethetprojectgenaamd‘TyrrellToday’.ZijmaakteneennieuweprojectpaginaaanophunaccountopFlickr.HiernanodigdehetPowerhousehetpubliekuitomfoto’steplaatsenvanlocatiesdieopdeoudefoto’suitdeTyrrellcollectiestaanafgebeeld.Hetmuseumkomtopdezemaniermeertewetenkomenoverdelocatiesdieopdeoudefoto’sstaanafgebeeld.MetditprojectmaakthetPowerhousebezoekersvandewebsitetotcuratorvanhunTyrrellcollectie.

OphetmomentdathetPowerhousestarttemethetuploadenvandeTyrrellcollectieopFlickr,dedenzijditmetvijftigfoto’sperweek.Navijfwekenconcludeerdehetmuseumaldatsommigefoto’sveelmeerbekekenwerdendananderefoto’s.Zijbestudeerdenwelkefoto’spopulairderwarenenwelkekenmerkendezefoto’shadden.Aandehandvandezeinformatiebegonmensoortgelijkefoto’stezoekenuitdeTyrrellCollectie.Dewekelijkseuploadwerdhierdoorbeperkttotongeveervijfentwintigfoto’sperweek.

5Tag:etiketoflabeldatietszegtoverdefoto.Voorbeeldenvantagszijnjaartallen,plaatsnamen,namenvanpersonenofeenactiviteit,etc.

DeTyrrellCollectiebestaatuit7903glasnegatievenuitdestudiovanCharlesKerry(1857–1928)enHenryKing(1855–1923).Zijbezateneind1800totbegin1900detweebelangrijkstefotostudio’svanSydney.Detotalecollectieaanfoto’sgaveneenbelangrijkbeeldvanhetstads‐enplattelandslevenvanSydneyendeomliggendeomgeving.In1929kochtJamesR.Tyrrelldezecollectiesenverkochtzeweerin1980aandeAustralianConsolidatedPresswelkhetopzijnbeurtweerdoneerdeaanhetPowerhouseMuseumin1985.

Page 8: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

6

Resultaten

SebastiaanChan,hoofdvandeafdelingdigitaalvanhetPowerhousemuseum,houdteenweblogbijwaarinhijalleprojectenvanhetmuseumbeschrijft.DriemaandennadestartopFlickrbeschreefhijderesultatenvanTyrrellToday.

• KortnadestartvanTyrrellTodayheeftdegroepalhonderdvijftigleden.Dezeledenhebben184nieuwefoto’stoegevoegdopTyrrellToday.

• Flickrbiedtdemogelijkheidomfoto’stekoppelenaaneendigitalekaart.Opdezewijzewordtinzichtelijkgemaaktwaardefoto’szijngemaakt.Zevenenzeventigvandefoto’sopTyrrellTodayzijnondertussenverbondenaandezewereldkaart.

• HetPowerhousemuseumbiedtbezoekersvanFlickrdemogelijkheidomdeeltenemenaandiscussies.Hieraanwordtnietactiefdeelgenomen.Hierisblijkbaarweinigmotivatievoor.

• TwaalfwekennadestartopFlickrhadhetmuseumruim600foto’sgeplaatst.Vanruimvijftigprocentvandefoto’sisbekendopwelkelocatiezijgemaaktzijn.

• IndeeerstevierwekendathetPowerhouseactiefwasopFlickrwerdenermeerfoto’sopdezewebsitebekeken,dandezelfdefoto’sopdemuseumwebsiteinhetgehelejaardaarvoor.

Figuur1:Dezwart/witfotoisafkomstiguitdeTyrrellcollectievanhetPowerhousemuseum.DezeistezienophunFlickraccount.DekleurenfotostaatindegroepTyrrellTodayentoonthetzelfdegebouwals

staatafgebaaldopdeoudefoto.

Page 9: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

7

WerkingvanTyrrellToday

AandehandvandezediagramwordtdewerkingvanTyrrellTodayduidelijkgemaakt.EenfotouitdeTyrrellCollectietoonteenobjectindepubliekeruimte.DezefotoisgeplaatstopFlickr.HetFlickraccountvanhetPowerhousemuseumbevatdegroepTyrrellToday.Indezegroepstaanfoto’s,diegemaaktzijndoormensenuitSydneyenomgeving.Defoto’skunnengelinkdwordenaandedigitalekaartwelkeopFlickrtevindenis.

Figuur2:DezeafbeeldingtoontdewerkingvanTyrrellToday.

DeorganisatievanTyrrellToday

HetPowerhousemuseumisnietdeenigeinstellingdiehetWeb2.0gebruiktombekendheidtegenererenbijhetpubliek.VeelinstellingenhebbenmomenteeleenaccountbijwebsitesalsFlickr,YouTubeofhetinNederlandbekendeHyves.Eenalgemeneveronderstellingisdathetaanmakenvaneenaccountvanzelfsprekendleidttotbezoekers.Ditiseenmisvatting.HetstartenvaneengroepopHyves,FlickrofYouTubeispashetbeginvanhetproces.Nahetstartenvaneenaccountishetnoodzakelijkomzoveelmogelijkincontactteblijvenmetdemensendieietstoevoegenaandewebsite.

ShelleyBernsteinishethoofdvandeafdelingdigitaalvanhetBrooklynMuseum.DitmuseumheeftookeenaccountopFlickrenheeftvergelijkbareprojectenalsTyrrellTodayuitgevoerd.Bernsteingaftijdenseenlezingaandatzij,alsenigepersooninhetmuseum,zichbemoeitmetFlickr.Zijheeftechterweleenteamdatfoto’splaatstopFlickr.Hetonderhoudenvancontactmetdebezoekersvandewebsitevergtongeveereenuurperdagvanhaartijd,zevendagenperweek.HoedeorganisatievanhetPowerhouseeruitzietisonbekend.

Page 10: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

8

Vergelijkbareprojecten

OpFlickrzijnmeerderemuseatevindendieeigenprojectenuitvoeren.HetmeestactievemuseumopFlickrishetBrooklynMuseum.Hetheeftmeerdan200groepenophunFlickraccount.Dezegroepenhebbenalleneeneigenthema.Sommigegroepenhebbenmaareenpaarledenenfoto’s,anderegroepenzijnerggrootmetmeerdanduizendledenenfoto’s.Allegroepensamenzorgenvoorduizendengratisfoto’svandeomgevingvanBrooklyn.

EenandermuseumdateensuccesvollegroepheeftopFlickrisTheNationalLibraryuitNieuwZeeland.Hetmuseumheeftdeelnemersgevraagdfoto’steplaatsenvanallesdatmetdeplaatsWellingtontemakenheeft.Indecember2008stondenerruim1700foto’sindegroep.

Page 11: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

9

2.2. SemapediaSemapediaiseenprojectwaarbijjedoormiddelvanQRcodes(QuickResponsecode)dekennisvanWikipediadirectkanlinkenaaneenfysiekelocatie.

HetprojectideeisontstaanophetmomentdatdemakersvanSemapediavooreenhistorischgebouwstonden.Zijwildenterplekkehoogwaardigeinformatiehebbenoverhetgebouwenzijvroegenzichafofdaareenmaniervoortebedenkenwas.

HetdoelvanSemapediaisdaardooromgebruikersindeechtewereldtevoorzienvangratis,relevanteenad­hocinformatievanhogekwaliteitmiddelseenmobieletelefoon.

Echtewereld:Menmoetindeechtewereldopdespecifiekeplaatszijnomdeinformatieoptekunnenvragen.Gratis:HetaanmakenvaneenSemapediacodeisgratis,netalshetwebadresvaneenWikipediaartikelendeinstallatieenaanschafvaneenbarcodelezer.Relevant:Deinformatiedieaangebodenwordt,heeftbetrekkingopdiespecifiekelocatie.Ad­hoc:DeinformatieisdirectbeschikbaarInformatievanhogekwaliteit:OverhetalgemeenisdeinformatieopWikipediavangoedekwaliteit.

HoewerktSemapedia?

Semapediaiseenvoudiguitteleggenaandehandvaneenkortvoorbeeld.

Eenmuseumwiltbuitenhaareigenmurentreden,doorinformatieaantebiedenoverbepaaldeerfgoedobjectenindestadwaarhetisgehuisvest.ZijmakeninWikipediaartikelenaandierefererenaandezeobjecten.HiervoormakenzijnopdewebsitevanSemapediacodesaanenprintendezeuit.Opdeplaatsvandeobjectenbevestigenzijdeze codes. Passanten met een mobiele telefoon, voorzien van internet en eenbarcodelezer, kunnen de QR codes scannen en de informatie over het object inWikipedialezen.

BijhetgebruikvanSemapediazijntweerollenteonderscheiden.Deeersterolisvoordezogenaamdeproducervandecontent.Detweederolisvoordegebruikerervan.Indeonderstaandebeschrijvingstaatwatdezerolleninhoudenenwathunrelatieistotelkaar.

Producent:DeproducentisdepersoondiehetWikipediaartikelschrijftofaanpast,deSemapediacodemaakt,dezeuitprintoppapierenhetbevestigtaanhetobject.

Gebruiker:DegebruikerdoorloopteenaantalstappenvoordathijhetWikipediaartikelkanlezen.Dezestappenbestaanuithetinstallerenvandebarcodelezeropdemobieletelefoon.DezebarcodelezermaakthetmogelijkomSemapediacodestelezen.Degebruikerkannuopdefysiekelocatiedecodeslezen.HetWikipediaartikeldatrefereertaandelocatiewordtvervolgensindetelefoongeopend.

Page 12: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

10

Figuur3:DezeworkflowgeeftaanhoeSemapediawerkt.HetobjectbevateenQRcode.DezebevateenverwijzingnaareenWikipediaartikel.EenfotovanhetobjectkangeplaatstwordenopFlickr.OpFlickrkanmendefotoweerkoppelenaaneenlocatiedoorGoogle

Techniek

Semapediamaaktgebruikvaneenaantaltechnieken.

QRcodes:QRcodestaatvoorQuickResponsCode.Dezecodekangezienwordenalshetkrachtigerebroertjevandealledaagsebarcode.DeQRcodebezitdemogelijkheidomeenwebadresvaneenwebpaginainzichopteslaan.Dewebpaginakanvervolgensmeteenbarcodelezerwordengelezen.

Wikipedia:Wikipediaiseengratis,onlineencyclopedie.InWikipediakaniedereeneennieuwartikelplaatsenofeenbestaandartikelaanpassen.OverhetalgemeenzijndeWikipediaartikelenvaneenhogekwaliteit.Wikipediamaakt,netalsFlickr,gebruikvanusergeneratedcontent.

Mobieletelefoonvoorzienvaninternet:Omhetwebadres,datindeQRcodestaatopgeslagen,tekunnenopenenmoetdemobieletelefoontoeganghebbentotdraadloosinternet.Mobieletelefoonsbehorentotdelocativemediatechnologieën.

Barcodelezer:Eenbarcodelezeriseenapplicatiedieopdemobieletelefoonisofwordtgeïnstalleerd.HetmaakteenfotovandeQRcodeenleestdeinformatie.Vervolgensgeefthetdeopdrachtomdedesbetreffendewebpaginateopenen.Semapediabiedtdemogelijkheidomdejuistebarcodelezerbijeentoesteltevinden.Erzijnmomenteelveelbarcodelezerstevindenopinternet.

Page 13: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

11

Gebruikerservaring

OmerachtertekomenhoeSemapediaindepraktijkwerkt,heeftdeauteurvanditadviesrapporteengebruikerstestuitgevoerd.

Deeerstestap,omeenQRcodetemaken,ishetinstallerenvaneenbarcodelezeropdemobieletelefoon,eenIPhonevanApple.Omopdezetelefoonietsopteinstalleren,moetmengebruikmakenvanhetprogrammaiTunes.DitiseenprogrammavanfabrikantApple.ViaITuneskanmenzoekennaarprogramma’sdiemenopdeIPhonekaninstalleren.BijITunesmoetmeneersteenaccountaanmaken.Hierbijmoetmencreditcardgegevensverstrekken.Ditkaneenobstakelzijnvoormensen.Mobieletelefoonsvananderemerkenmakenhetgemakkelijkeromprogramma’steinstalleren.NadatereengeschiktebarcodelezergevondenengeïnstalleerdismoetereengeschiktartikelopWikipediagevondenwordenomaandeSemapediacodetehangen.IndegebruikerstestwerdereenartikeloverdeHaagseHogeschoolgebruikt.

HetuitprintenvandeQRcodesisdevolgendestap.Menkanervoorkiezenomdecodesoppapierteprintenentebevestigendoormiddelvantape,ofmenkandeQRcodesuitprintenopstickervellen.Stickerszullenlangerblijvenhangen,duslijktdatdebestekeuze.IndegebruikerstestisdestickervoordeHaagseHogeschoolopeenlantaarnpaalgeplakt.Dezewasalrijkelijkvoorzienvananderereclameuitingen.HierdoorvieldeQRcodenietmeerop.

MetdebarcodelezeropdeIPhonewerd,nahetscannenvandeQRcode,hetWikipediaartikeloverdeHaagseHogeschoolgeopend.Detechniekwerkt,maaralleenalsdecodegrootgenoegwordtuitgeprint.Telefoonsmeteen2.0megapixelcamera,zoalsdeIPhonewillennogweleensmoeitehebbenmetkleingeprintecodes.

ErmoetvrijveelwerkverzetwordenvoordateruiteindelijkeenQRcodeopeenbepaaldelocatiegeplaatstkanworden,zobleekuitdegebruikerstest.WanneerdeQRcodeeenmaalisgeplaatst,ishetmoeilijkteachterhalenofzeookdaadwerkelijkdooranderengebruiktworden.Dezeinformatievaltbijditprojectnietteachterhalen.DitiswelhetgevalwanneermendeQRcodelaatverwijzennaareenspeciaalopgezettewebsite.Hetwerkdatverzetmoetwordenenhetfeitdatermoeilijkteachterhalenisofhetresultatenoplevert,maaktdathetzinlooslijktomhierverdermeetegaan.Wanneerereenprojectisuitgevoerdishetnamelijkbelangrijkdatachterhaaltkanwordenwelkeresultatenhetheeftopgeleverd.Ditgeldtookvoorerfgoedinstellingen.

Figuur4:OpdelantaarnpaaliseenQRcoegeplakt.

Page 14: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

12

Vergelijkbareprojecten

SemapediaisniethetenigeprojectdatgebruikmaaktvanQRcodes.IndithoofdstukstaandrieprojectenbeschrevenwaareveneensvanQRcodesgebruikwordtgemaakt.HetdoelvandezebeschrijvingenisomduidelijktemakenwelkeanderemogelijkhedenQRcodesbieden.

TheHoustonFence

TheHoustonFenceiseenprojectvanNewYorksearchitectenandmediaartiestengeleiddoorCarolinaCisneros,CarlosJ.GomezdeLlarenaenMateoPinto.

HetprojectbevateentijdelijkeoutdoorinstallatieinManhattan,waaropeenhekQRcodeszijngeplaatst.Dezeinstallatieisgeplaatstomeenbouwplaatsheen.Deinstallatieverandertvankleurengeeftopdezemanierdevorderingenopdebouwplaatsweer.HetisnietduidelijkofdeQRcodesookdaadwerkelijktelezenzijnmeteenbarcodelezer.Demakersvanhetprojectzeggenvanwel.

Figuur5:TheHoustonFencebevatafbeeldingenvanQRcodes.Bron:Flickr

SydneyPowerhouse

HetSydneyPowerhouseheeftinjuli2008QRcodesingezettijdenseencampagnevoorSydneyDesign08.DecodestondafgebeeldinhetfestivalmagazinedatoveralinSydneyverkrijgbaar

Page 15: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

13

was.MensendiedeQRcodelazenwerdennaareenverborgenwebpaginadoorverwezenenkregeneenspeciaalaanbod.

SebastianChan,hoofdvandeafdelingdigitaalvanhetmuseum,heeftinzijnblogeenkortverslaggedaanvanhetproject (Chan 2008). Hij beschrijft in de blog een aantal problemen waar onvoldoende rekening mee is gehouden.

DeQRcodebleekvooreenmobieletelefoonmeteen2megapixelcameraveeltekleintezijn.Doordelageresolutiekondendecodesnietgelezenworden.Tentweedewasdewebsitewaardecodenaarverwees,nietgeoptimaliseerdvooreenmobieletelefoon.Erwasdusnietineenoogopslagduidelijkwaardecodenutoediende.Eenderdeprobleemwasdatdebenodigdebarcodelezeropveeltelefoonsnogafwezigis.Opdetelefoonswaarzewelopzitten,zijnzesomsmoeilijktevinden.

SebastiaanChangeeftaandatzeveelvanhetprojecthebbengeleerd.Decijfers,diezehebbenverzameldomnategaanofhetexperimentgeslaagdwas,vielentegen.Omdathetomeenexperimentging,waargeenkostenaanverbondenzaten,spreektSebastiaanChantochvaneengeslaagdexperiment.HijisvanmeningdathetgebruikvanQRcodesmomenteelnognietveeloplevert,maardaterweltoekomstinzit.Hijverwachtdatdewerelderoverdrietotvijfjaarklaarvooris.Eenonderbouwinggeefthijhiervoorniet.

QRKill

QRKilliseenspeldatalseersteinBarcelonaisgespeeld.Omdathethiereenspelbevatishetniethelemaaltevergelijkenmeteerderbeschrevenprojecten.Tochishethandigomookditprojectaantehalen,omaantegevendatQRcodesmeermogelijkhedenhebbendanalleeneenverwijzingwebsites.

HetdoelvanQRkillisomalletegenspelersuitteschakelen.OmhetspeltespelenwordtopderugvaniederespelereenkartonnenQRcodegehangenvan20x20centimeter.Dezecodebevatdenaamenhettelefoonnummervandespeler.Nadathetstartschotisgevallenverspreidendespelerszichindepubliekeruimte.MenmoetproberenQRcodesvandetegenstanderstefotograferenmetdemobieletelefoon.EenmaalgefotografeerdgeeftdeQRcodeeennaamentelefoonnummervandetegenstander.Dezepersoonwordtdaarnaeensmsgestuurdmetdemededelingdathijuitgeschakeldis.Hetspelis,volgensdeberichten,eensuccesgebleken.Hetisechterdevraaghoegemakkelijkhetisomeenbewegentobjecttefotograferen.UitdegebruikerstestvanSemapediableekaldateenQRcodedieietstekleinuitgeprintis,nietgemakkelijktescannenis.

Page 16: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

14

Figuur6:DestartvanQRKill.Bron:www.qrcode.es

2.3. MadretsmaMadretsmaiseenluistertochtlangsbetekenisvollelocatiesinenrondAmsterdam.DezelocatieshoudenallenverbandmethetslavernijverledenvanNederlandenmuseumobjectenuitdecollectievanhetKoninklijkInstituutvoordeTropen.MadretsmaiseeninitiatiefvandeWaagSocietyenhetKoninklijkInstituutvoordeTropen.

HoewerktMadretsma?

Deluistertochtkanopdrieplaatsengestartworden;onsite,onlineofinhetmuseum.

Onsite:Meteenmobieletelefoonvoertmeneentelefoonnummerin,gevolgddooreenlocatiecode.Menkrijgtnueenverhaaltehorendatgaatoverdeslavernij.Inhetverhaalwordtereenkoppelinggemaakttussendeslavernijendebetekenisvollelocatie.Tevenswordt,erinhetverhaal,eenkoppelinggemaakttussendelocatieenobjectenuitdedecollectievanhetKoninklijkInstituutvoordeTropen.Indetoekomstmoetmen,doormiddelvandemobieletelefoon,directfeedbackkunnengevenoverdeverhalen.Hiermeehopendeorganisatorendebezoekersvandelocatiestestimulerenombijtedragenaandeverhalen.

Online:MadretsmaheefteenwebsitewaarverhalenstaanoverhetslavernijverledenvanNederland.DezeverhalenzijngekoppeldaaneenonlinekaartvanAmsterdam.Menkandekaartuitprintenenlangsdebetekenisvolleplaatsengaanomnaardeverhalenteluisteren.Hetismogelijkomzelfeenverhaalteschrijvendatverbandhoudmetslavernijendezeteplaatsenopdewebsiteentekoppelenaaneenlocatieopdedigitalekaart.

Museum:HetKoninklijkInstituutvoordeTropenheeftobjecteninhaarcollectiedieverbondenzijnaaneenspecifiekelocatieendietemakenhebbenmetdeslavernij.Menkannahetmuseumbezoekdezeplaatsenbezoekenennogmeertewetenkomenoverdeobjectenuitdecollectie.

Page 17: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

15

IndeonderstaandeafbeeldingisdewerkingvanMadretsmaschematischweergegeven.

Figuur7:DitschemageeftdewerkingvanMadretsmaschematischweer.

Doelstellingen

Doordedrieelementen(online,ontschietenhetmuseum)metelkaarteverbinden,hooptmeneensynergietebereikentussendeontsluitingvancollectiesvanerfgoedinstellingeneneenactiefbetrokkenbezoekersnetwerk.Metdezeontsluitinghooptmeneenbeteremusealeofonlinebelevingtecreëren.

Subdoelenvoorditprojectzijn:

• Onderzoeknaardemogelijkhedenomdemusealeervaringteverleggenvanhetmuseumnaardestad.

• Verkennenvannieuwevormenvanculturelebetrokkenheidenparticipatie.

• Debezoekervakerteruglatenkomennaarhetmuseumentussendebezoekendoorgeïnteresseerdenactiefbetrokkenhouden.

• Inzetvanbestaandetechnologievoordeontwikkelingvannieuwediensten.

• Leggenvanverbindingentussenbestaandeculturelepartijen.

• Creërenvaneenstructuurwaarindebezoekersnietalleenbezoeken,maarookactiefbijdragenaanhetcreërenvannieuweinformatie.

Betrokkeninstellingen

BijMadretsmazijndrieinstellingenbetrokken.DitzijnWaagSociety,hetKoninklijkInstituutvoordeTropenenhetNewYorkseYouarenothere.

WaagSocietyheeftervaringmethetontsluitenenbelevenvancultureelerfgoed.Zijdoenditmetnamedoormiddelvanlocatiegebondenapplicatiesenusergeneratedcontent.Deinstellingdoetonderzoeknaarenontwerptmaatschappelijkeencultureletoepassingenophetterreinvan

Page 18: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

16

informatieencommunicatietechnologie.Zijstrevendaarbijinhetbijzondernaardeontsluitingvandeinformatie.

HetKoninklijkInstituutvoordeTropen(KIT)iseenonafhankelijkkennis‐enexpertisecentrumvoorinternationaleeninterculturelesamenwerking.HetKITheeftervaringmethetuitwerkenvaninhoudelijkethema’senconceptenwaarbijdewisselwerkingtussenbezoekerencollectieergbelangrijkis.

YouarenothereiseenNewYorkscollectiefvankunstenaarsmetveelervaringophetgebiedvanluistertochten.Zijzijnbijhetontwerpendeontwikkelingvandeluistertochtbetrokkenvanwegehunexpertiseopditgebied.

OntstaanvanMadretsma

WaagSocietyis,zoalshierbovenbeschreven,actiefinhetontwikkelenvantoepassingenomerfgoedteontsluitenindepubliekeruimte.Deinstellingwildeeenluistertochtontwikkelenenzochtnaareenerfgoedinstellingdateralspartnerbijbetrokkenwildezijn.Deerfgoedinstellingzouderolvanexpertenbeheerdervancultureelerfgoedvervullen.

OphetmomentdatWaagSocietyzijnzoektochtbegonnaareengeschiktepartner,werddemultimedialecampagne‘HetVerledenvanNederland’gestart.Gedurendedezecampagneisereendocumentaireserieontwikkeld,waarbijdevijfdeafleveringzougaanoverhetverledenvandeNederlandseslaverhandel.HetKoninklijkInstituutvoordeTropenverstrektehoervoordebenodigdeinformatie.

InAmsterdamzijnookeenaantalplaatsentevindendieverbandhoudenmetdeslavernij.WaagSocietybenaderdehetKoninklijkInstituutvoordeTropen.ZijwarenbereidommeetewerkenaanhetprojectMadretsma.

Voorbeidepartijengeldtdatditprojectzoumoetenzorgenvooreenbetereontsluitingvanmusealeerfgoedcollecties.Veelmuseatonengedeeltesvanhuncollectiebinnendemuseummuren.Veelobjectenuitdezecollectiezijnvaakverbondenaaneenlocatieindedirecteomgevingvanhetmuseum.Stedelijkheidmoetgaandienenalsverlengstukvanhetmuseum.

Doelgroep

Bijhetprojectisuitgegaanvaneendrietaldoelgroepen:

• Scholierenuithetvoortgezetonderwijs.

• Bezoekersmetinteresseingeschiedenis.ErwordtvooraluitgegaanvanmaatschappijkritischemensenenmensenvanSurinaamse/Antilliaanseafkomst.

• PubliekdatgeïnteresseerdgeraaktisdoorHetVerledenvanNederland.

Techniek

BijhetprojectMadretsmaiservoorgekozenomgesprokenteksttegebruikenomverhalenovertebrengen.Demobieletelefoonwordtgebruiktomdeverhalenovertebrengen.Hierheeftmen

Page 19: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

17

voorgekozenomdatheteentechnologieisdievoorvrijweliedereeninNederlandtoegankelijkis.Ineersteinstantieisoverwogenomvangpsgebruiktemaken.DoormiddelvanGPSkandetelefoonautomatischaangevendatmenzichopeenlocatiebevindt,waareenverhaaltebeluisterenis.VeelmobieletelefoonszijnechternognietuitgerustmetGPS.Menheefterdaaromvanafgezien.

Deverhalenkunnenbeluisterdwordendooreentelefoonnummerenlocatiecodeintetoetsen.BijdeontwikkelingvanhetprojectheeftmenoverwogenomgebruiktemakenvanQRcodesofshotcodesomdeverhalenoptehalen.NetalsmetGPS,isdesoftwareomdeQRcodesenshotcodestelezennognietopveeltelefoonsgeïnstalleerd.

Resultaten

DeeersteresultatenvanhetprojectMadretsmazijninmiddelsbehaald.OpeenzeventalplaatseninAmsterdamzijnverhalentebeluisterenenopdeprojectsitewww.madretsma.netkanmendezeverhalenlezenen/ofeennieuwverhaaltoevoegen.Opvallendisdatergeenpersoonlijkeverhalenopdewebsitestaan.

LucasEvers(WaagSociety)endeheerStriptiaan(KoninklijkInstituutvoordeTropen)gevenbeidendezelfderedenvoorhetuitblijvenvanpersoonlijkeverhalen.

• Deslavernijisondertussenallangafgeschaft,maarnognooitheeftdeNederlandseregeringzijnexcusesaangeboden.HetistotopvandaagdedageenonderwerpwaarNederlandweinigoverloslaatenwellichtbangisvoorschadeclaims,zoalsdiemomenteelookaannabestaandenvanmensenvandeHolocaustgegevenwordt.

• EentweederedenisdaternietveelkennismeerisbijSurinaamseenAntilliaansejongereninAmsterdam,overhunbandmethetslavernijverleden.Huncultuurisdievanhetvertellenennietvanhetdocumentaren.Veelverhalenzijnhierdoorverlorengegaanofzijnnietmeeraccuraat.

• DeheerStriptiaangeeftalslaatstepuntaandatersimpelwegnietveelmensenzijn,dieergpersoonlijkeverhalenwillenvertellen.Veelmensenwetentevensnietdatdemogelijkheidbestaatomhunverhaaltevertellen.Ermoetdusactiefgezochtwordennaarmensendiewelhunverhaalwillenvertellen.

Vergelijkbareprojecten

NetalsWaagSocietyenhetKoninklijkInstituutvoordeTropenzijnerandereinstellingendiemobieletelefoons,ofanderevormenvanlocativemedia,inzettenomdestedelijkheidtegebruikenalsverlengstukvaneenmuseum.Inonderstaandetekststaandrieprojectenbeschrevenwaarbijdithetgevalis.

Droombeek

DroombeekiseenprojectvanRijksmuseumTwenthe.Hetprojectverzameltverhaleninwoord,beeldengeluidvanbewonersvandeEnschedesewijkRoombeek.Dezeverhalenzijnopde

Page 20: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

18

specifiekelocatiezelfbeschikbaar,doormiddelvaneenmetGPSuitgerustehandheldcomputer6.Ookviadewebsitezijndeverhalenbeschikbaar.Intotaalzijnervierwandelingenuitgezetdoorhetmuseum.

DestichtingDroombeekheefttendoelomdecommunicatieinenoverdewijkRoombeekinEnschedetebevorderen,tussen(oud‐)bewonersenoverigebetrokkenen,toegespitstophetvastleggenvanverleden,hedenentoekomstvandewijkenhaarinwoners.Destichtingtrachtditdoeltebereikendoorondermeerhetontwikkelenvaneenplatformwaarmee,doormiddelvanlocativemedia,persoonlijkeverhalenterplekkewordenvastgelegd.

OpdewebsitevanDroombeekkanmenzelfeenverhaalinsturen.Erzijnvijfcategorieënwaaruitmenkankiezen:architectuur,textiel&industrie,hetdagelijksleven,kunst&cultuurendevuurwerkramp.

TheLiberties

TheLibertiesiseenprojectuitgevoerdindewijk‘Liberties”inDublin.Korteverhalen(nietlangerdaneenminuut)vertellenoverpersonenofgebeurtenissenuitdezewijk.DeverhalenzijngebaseerdopMairenJohnston’sboek“ArountthebanksofPimlico”.Zijbeschrijftdaarinhaareigenkindertijdevenalsendealgemenelevensstijl,feitenentraditiesuitdeLiberties.Dekaraktersuitdekorteverhalenzijnallenmetelkaarverbonden.Hierkomtmenachteralsallekortefilmsbekekenworden.Defilmszijnopfictiegebaseerd,maarookophistorischefeiten.

Deverhalenzijnopdewebsitetedownloaden.Zekunnenopeeneigenhandheldofeenandermobielcommunicatieapparaatbekekenworden,opdelocatiewaarhetverhaalzichafspeelt.

Ierlandiseenlandwaarmenvanoudsherdegeschiedenisdoorgeeftindevormvanverhalen.Hetlandheefteenzeerrijkegeschiedenisendeverhalenzijndoorspektmetfeitenenfictie.Menhoudtervanomnaardeverhalenteluistereneneroptereageren.Ditmaakthetproject,volgensValentiniNisi7,toteengrootsucces.Hetdoelvanditprojectisomdehuidigebewonersvandegemeenschap,inzichttegevenindeverhalenengeschiedenisvandebuurt.Tevensmoetereenplaatszijnwaarbuurtbewonershuneigenverhalenkunnenplaatsen.

HetgeheugenvanOost

BijHetGeheugenvanOostschrijvenmensenovergebeurtenissenofmarkantepersonenuithunstadsdeel.Deschrijverswonen,aldanniet,inAmsterdamOost.Dezeverhalenwordengeplaatstopdewebsitediehoortbijhetproject.

HetNationaalHistorischMuseumbegondezeverhalensitealseenonderdeelvaneententoonstelling.Momenteelisdewebsite,waarmeerdanduizendverhalentelezenzijn,uitgegroeidtoteenonlineontmoetingsplaats.

6Eenhandheldcomputeriseenkleinecomputer.Dezeisvaakietsgroterdaneenmobieletelefoon.

7ValentinaNisiiseenexpertwaarhetgaatomhetopzettenvanprojectenwaarbijlocativemediaenstorytellingbeideneenrolspelen.MomenteelwerktzijalsonderzoeksassistentsamenmetDr.M.HaahropdeafdelingvanComputerSciencevanhetTrinityCollegeinDublin.

Page 21: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

19

DekrachtvanHetGeheugenvanOostisdatdeverhalendiemenleest,vaakweereigenherinneringenenassociatiesoproepen.Opdezemanierisdewebsiteookgebouwd.Menleestverhalenenkandaaropvolgendeeneigenverhaalschrijvenofeenreactieplaatsenbijhetbestaandeverhaal.

HetGeheugenvanOostwerktsamenmetdiversebuurtorganisaties.Opdezewijzekunnenerveelmensenbereiktworden,opeenplekwaarzijzichthuisvoelen.Ditgevoelvangeborgenheidzorgtervoordatzijgemakkelijkerhunverhaaldurventevertellen.

DedoelstellingendiebijditprojectgesteldzijndoorhetNationaalHistorischmuseum,datbetrokkenisbijditproject,zijndestimuleringvandesocialeintegratieenmaatschappelijkeparticipatievandiversedoelgroepeninAmsterdamOost.Dezedoelstellinggeldookvoormensendiesomsmoeilijkhedenhebbenomdeeltenemenaanhetmaatschappelijkeleven.

Page 22: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

20

2.4. CityRagasCityRagasiseenproject,datisgeorganiseerddoorWaagSociety.Hetprojectbevateenspel,waarbijtweeteams,intweeverschillendesteden,tegelijkertijdensamenaaneenbeeldverhaalwerken.ÉénteamspeeltinNederlandenhetandereteamspeeltinDelhi,India.Hetbeeldverhaalkomttotstand,doormetmobieletelefoonsfoto’soverenweertesturen.Demobieletelefoonszijnhiervooruitgerustmeteenemailfunctieeneenspeciaalontworpeninterface.Menreageertopdefoto’sdiemenelkaarstuurt.PerspelrondestarteninAmsterdamenDelhidrieteamstegelijk.Elkteamheeftzijneigenthema.

Aanleidingendoelstelling

InAmsterdamwerdvan12tot30november2008hetAmsterdam–IndiaFestivalgeorganiseerd.DeinitiatiefnemervanhetfestivalwashetConcertgebouw.DeaanleidingomditfestivalteorganiserenwasdealsmaartoenemendeinvloedvanIndiaopderestvandewereld,terwijlerinNederlandvrijwelnietsbekendisoverditland.Hetconcertgebouwheeftallecultureleinstellingenuitgenodigdommetplannentekomenvoorhetfestival.MetditfestivalhooptedeorganisatiedebezoekersineenkortetijdkennistelatenmakenmetIndiadoormiddelvanmuziek,dans,exposities,voorstellingenénhetspelCityRagas.

WaagSocietyiseeninstellingdietoepassingenvoorlocativemediaontwikkeld.VoorhetAmsterdam–IndiaFestivalbedachtenzijtweespelconcepten.

Heteersteconceptheette:‘GiftingYourCity’.BijditspelzoudenteamsinAmsterdamaudiovisueelmateriaalverzamelenomvervolgenssamentevoegentoteenpresentatie.Dezepresentatiemoesteenantwoordgeven,overhoewijinNederlandmetbepaaldeproblemenomzijngegaandieinIndiaopditmomentaandeordezijn.DegedachteachterhetspelwasdatIndiazichineentesneltempoontwikkeld

richtingeenmodernland.DeverwachtingisdatIndiategenproblemenaanloopt,waarwijinNederlandaleerdermeetemakenhebbengehad.

Figuur8:Tijdslijnmetfoto'svanhetspelCityRagas

Page 23: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

21

HettweedeconceptdatdeWaagSocietybedachtwasCityRagas.Ditiseenspelwaarbijtweeteamstegelijkertijdgezamenlijkaaneenbeeldverhaalwerken.EenteamspeeltinNederlandeneenanderteamspeeltinDelhi,India.Hetbeeldverhaalkomttotstanddoormeteenmobieletelefoonfoto’snaarelkaartesturenendaarvervolgensoptereageren.Elkteamheeftzijneigenthema.

Figuur9:DezeafbeeldinggeeftdewerkingvanCityRagasschematischweer

Tijdenseenworkshop,waarinbeideconceptengetestwerden,werddekeuzevoorCityRagasgemaakt.Eenaantalbelangrijkebeslissingenvoordezekeuzewaren:

• GiftingYourCityrichttezichteveelopdeeigenstad,terwijlbijCityRagasjuistgevraagdwerdomindeeigenstadnaaraspectenuitdeanderecultuurtekijken.

• GiftingYourCitybleekoptechnologischvlakveelteingewikkeld.Dedeelnemersmoestenzelfhetaudiovisuelemateriaaldoormiddelvaneencomputerprogrammasamenvoegen.Ditzouvoormensenmetmindercomputerkennisalsneltelastigworden.CityRagasbleekintechnologischopzichtveelmakkelijkervoordegebruiker.

• GiftingYourCitybleekteoppervlakkig.BijCityRagaskondendespelersveelmeergebruikmakenvanhuneigencreativiteit.

Spelverloop

VooraanvangvanhetspelvindterinhetgebouwvanWaagSocietyaandeNieuwmarktinAmsterdameeninstructieplaats.Hierwordendegsm’suitgedeeld,waardedeelnemersfoto’smeekunnenmakenenversturen.Iederteamkrijgteenthemamee,dieindefoto’sterugmoetenkomen.Dethema’szijn‘SpeedandMotion’,’SurpriseandEveryday’en‘InandOut’.

HetspelwordtindepubliekeruimtevanAmsterdamenDelhigespeeld.Deteamsmakenomdebeurteenfotovanietsdatgerelateerdisaanhetthema.Ditkanvanalleszijn.Hetteaminde

Page 24: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

22

anderestadtrachtopelementenuitdefoto’stereagerenmeteennieuwefoto.Naanderhalfuurishetspelafgelopen.

Naafloopvanhetspelwordendefoto’sdirectopdeprojectsitegeplaatst.Menkandandirectzienwatandereteamsgedaanhebbenenhoeermetdethema’sisomgegaan.

WaagSocietyheeftdrieNederlandsekunstenaarsgevraagdomdefoto’stebewerken.InIndiaiseenvierdekunstenaargevraagdomdefoto’stebewerken.

Hetbeeldmateriaalvanhetprojectisterugtevindenopdeprojectsite;www.cityragas.nl

Welketechniekenwordenergebruikt?

Omhetspeltespelenwordtergebruikgemaaktvangsm’s.Hiervoorisgekozen,omdatmobieletelefoonsinbeidelandengeheelingeburgerdzijn.Veelmensenwetenhoeeenmobieletelefoonwerkt.

Defoto’swordengemaaktmetdemobieletelefoon.Viaspeciaal,doorWaagSociety,ontwikkeldesoftwarekanmendefoto’sdoorééndrukopdeknopverzendennaardespelersinIndia.Hetontvangenvaneenfotoisnetzomakkelijk.Opdegsmzijnallefoto’sinchronologischevolgordeterugtezien.Defoto’swordendoormiddelvaneene‐mailverzondenaandespelersindeanderestad.AanvankelijkwerderdoorWaagSocietynagedachtoverhetgebruikvanmms8voorhetversturenvandefoto’s.Vrijwelelkegsmheeftdezemogelijkheid.Nietelkegsmheefttoegangtotinternet,datvoorhete‐mailengebruiktmoetworden.HetgebruikvanmmswerdverworpendoorWaagSociety.Hetversturenvandefoto’sginghiermeetelangzaam.

Defoto’swerdenaanheteindevanhetspeldirectopinternetgezet.

WaagSocietyhad,voordetechniekenhetspel,alseisgestelddathetdooriedereentebegrijpenmoestzijn.Erkunnendeelnemersvanelkeleeftijdmeedoen.Erbestaateenkansdaterdeelnemersbijzijndienauwelijksverstandhebbenvantechniekofmobieletelefoons.Tochmoetenzijookbinneneenpaarminutenwetenhoedetechniekenhetspelwerkt.

Deelnemendeinstellingen

CityRagaswordtgeorganiseerddoortweeinstellingen.WaagSocietyinAmsterdamenSaraiinDelhi.HetprojectwordtgefinancierdvanuitdeHGIS‐subsidiediedeinstellingenhebbenontvangenvanhetMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschapenhetMinisterievanBuitenlandseZaken

WaagSocietyNieuwmarkt41012CRAmsterdamEmail:[email protected]:waag.org

8MMS:MultiMessagingServise.Doormiddelvanmmskanmentekst,geluid,video’sofafbeedlingenvandeenemobieletelefoonnaardeanderemobieletelefoonsturen.

Page 25: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

23

SaraiIndiaSarai‐CSDS29RajpurRoadCivilLinesDelhi‐110054IndiaPhno:91‐11‐23928391email:[email protected]

Vergelijkbareprojecten

CityRagasiseenprojectwaarbijmenindepubliekeruimte,doormiddelvaneenmobieletelefoon,werktaaneenbeeldverhaal.Eenanderprojectwaarbij,doormiddelvanhetverzamelenvanaudiovisueelmateriaal,eenverhaalwordtgecreëerdis‘DeZingendestad’.DitprojectisookdoorWaagSocietyontwikkeld.

DeZingendeStadiseenprojectdatin2007isgestartalseenpilot.Hetuiteindelijkedoelvanhetprojectisomin2008–2009eenmuziekeducatiefprogrammaaantekunnenbiedenaanallebasisscholeninNederland.

Dedoelstellingvanditprojectis,netalsbijCityRagas,omopspelenderwijstelerenoverjeomgeving,doormiddelvanlocativemedia.

InDeZingendeStadwordt,doormiddelvaneenmobieletelefoonmetGPS,deomgevingmuzikaalinkaartgebracht.Gedurendeeenaantalworkshopslerenkinderenoverhunstemendebetekenisvanplekkenindeomgevingvanhunschool.Dezeomgevingwordtindeloopvantijdverderuitgebreid.Dekinderenlerenzoweleendigitalealseenpapierenkaartlezen.Tevenslerendekinderenzangsporentemakenmethunmobieletelefoon.Ditzangspoorwordtopeenwebsitegeplaatst.

Page 26: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

24

3. GezamelijkekenmerkenvandeprojectenInhetvoorgaandehoofdstukzijndevierprojectenbeschreven,metallenhunspecifiekedoelstelling.Ondanksdeverschillendedoelstellingenenmethodenomdezetebereiken,hebbendeprojecteneengemeenschappelijkkenmerk.Alleprojectenkoppelendedigitaleaandefysiekewereld.

BijTyrrellTodayvraagtmenomdestraatoptegaanomfoto’stemakenvanobjectenofgebouwendieopdefoto’suitdeTyrrellCollectievoorkomen.Dezenieuwgemaaktefoto’swordenindeopFlickrgeplaatst.Defoto’swordengekoppeldaandehistorischefoto’suitdeTyrrellCollectie.DezestaantevensopFlickr.BijCityRagasmaaktmenopstraatfoto’smeteenmobieletelefoon.Dezefoto’swordennaareenteaminIndiaverstuurddoormiddelvaneenemailfunctie.InIndiareageertmenopdefotometeennieuwefoto.BijSemapediaplaatstmenQRcodesindepubliekeruimte.DezecodesverwijzennaareenartikelopWikipedia,datrefereertaanhetobjectopeenspecifiekeplaatswaarmenzichbevindt.TevenskanmeneenfotovandelocatieplaatseninFlickr.DezefotokanvervolgensopeendigitalekaartgeplaatstwordenopdewebsitevanSemapedia.

HetkoppelenvandedigitaleaandefysiekewereldgebeurdbijCityRagas,SemapediaenMadretsmadoormiddelvanlocativemedia.CityRagaszetdelocativemediainomfoto’stemakenomeenbeeldverhaaltecreëren.SemapediagebruiktinternetopdemobieletelefoonomWikipediaartikelenteopenenenMadretsmagebruiktdemobieletelefoonomnaareenverhaalteluisterenopeenspecifiekelocatie.

Alleprojectenmakengebruikvanusergeneratedcontent.Dezeinhoudkanopmeerderemanierenopeenwebsitegeplaatstworden.DeprojectenTyrrellToday,SemapediaenMadretsmamakengebruikvaneenwebsite(aldannietzelfontwikkeld)waarmennieuwecontentkanplaatsenenbestaandecontentkanbekijkeneneventueelvoorzienvancommentaarentags.Websiteswaarditmogelijkisbehorentothetzogenaamdeweb2.0.

Deeerstealinea’svandithoofdstukbevattendetermen‘usergeneratedcontent’,‘web2.0’en‘locativemedia’.Ditzijnspecifiekekenmerkendiedemeesteprojectenmetelkaargemeenhebben.Inonderstaandetekstwordendekenmerkenbeschreven.Perkenmerkwordtverklaardwathetinhoudtenopwelkewijzedeprojecten,aldannietsuccesvol,gebruikmakenvandezegereedschappen.

3.1. Web2.0Hetinternetisaanhetgroeien.In2008gebruikteruim87procentvandeNederlandsebevolkingdagelijkshetinternet(Bron:CBS).Ditaantallijktvoorlopigteblijvengroeien.Kinderenvanvandaagdedaggroeienopmetinternetenhetinternetgroeitmethenmee.Determwaarwemomenteelmeetemakenhebbenisweb2.0.DitiseentemdievoorheteerstdoorinternetgoeroeTimO’reillygebruiktwerdtijdenseenconferentiein2004.

Watweb2.0preciesinhoudtistegecompliceerdominditadviesrapporttebespreken.Bepaaldekenmerkenvanweb2.0zijnechterwelvanbelangomtebespreken.Debesprokenprojectenmakenallengebruikvaneenaantalkenmerkenvanweb2.0.

Page 27: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

25

NinaSimon9geeftophaarwebsite,museum2.0,vierdefinitiesvanweb2.0.

1. Deeerstedefinitieisdeplaats(dewebpagina)alsplatform.Hiermeegeeftzeaandatinternetgeenplaatsmeeriswaarinformatiealleenmaaraangebodenwordt,maarmeereenplatformwaariederéénmateriaalkanaanbieden,beherenendelen.WebsitesalsFlickrenYouTubezijnvoorbeeldenvanwebsiteswaariedereenfilmskanplaatsen,bekijkenendelen.Dezefilmskunnenvervolgensweervoorzienwordenvancommentaarentags.

2. DetweededefinitiedieSimonaandraagtis‘architectureofparticipation’.SimongeeftaandateenWeb2.0gebaseerdprojectbetereresultatenzalboekennaarmateermeermensenaandeelnemen.AlsvoorbeeldgeeftSimoneenmuseum,waarverschillendepersonenengroepenkomenomobjectentebekijken.Normaalgesprokenzullenpersonen,dieelkaarnietkennen,nietsnelgeneigdzijnommetelkaarovereenkunstwerktepraten.Ditkanveranderenwanneereenmuseumhaarbezoekersdemogelijkheidbiedtomeenpersoonlijkprofielaantemaken.Bezoekerskunnendaarinaangevenwelkeobjectenzijinteressantvinden.Wanneerdezeinteressezichtbaarisvooranderebezoekers,danzullendezesnellergeneigdomcontacttezoekenmetelkaar.Eenbezoekaanhetmuseumzalhierdoormeereenbelevenisworden.InditvoorbeeldwordtdirectaangegevendatdedefinitievanWeb2.0nietalleenhoefttegeldenvoorinternet.

3. DederdedefinitiedieNinaSimongeeftaanWeb2.0is:‘PerpetualBeta’,oftewel,hetWeb2.0isnooitafenaltijdinbeweging.Erzalcontinunieuwmateriaalwordengeplaatst.

4. DevierdedefinitiedieSimongeeftvoorhetWeb2.0is:‘flexibele,modulaireondersteuningvooruitgegevenproducten’.Hiermeegeeftzijaandateenplatformnietalleendemogelijkheidbiedtomnieuwmateriaalteplaatsen,maartevenseenondersteuningbiedtaanandereprogramma’somdewebsiteaantevullen.Flickrkanbijdezedefinitiealsvoorbeeldfungeren.DezewebsitebiedteenaantalAPI’s(ApplicationProgrammingInterface).Ditzijnkleineprogramma’sdiedemogelijkheidbiedenomfoto’sdieopFlickrstaanopeenanderewebsitetetonen.Hierbijkanmendenkenaaneenweblogwaardefoto’s,dieopFlickrstaan,directbekekenkunnenwordenzonderdaadwerkelijknaarFlickrtehoevengaan.

Uitgaandevandedefinities,dieNinaSimongeeftvandekenmerkenvanWeb2.0,kunnenweconcluderendatFlickrtothetWeb2.0behoort.Hetbiedtimmerseenplatformvoorindividuenomeigenfoto’steplaatsenoftedelenenfoto’stevoorzienvancommentaarentags.Menwordtdusindegelegenheidgesteldommetelkaartecommuniceren.Flickrbiedtprogramma’sdiegratisopanderewebsitesgezetkunnenwordenenmaaktzelfgebruikvanbijvoorbeeldhet 9NinaSimonisauteurvandeweblog‘Museum2.0’enwascuratorvande‘TechVirtualTestZonebijdeTechMuseumofInnovation.Zeontwerpttentoonstellingen,heefteengroteinteresseincommunitydesign,isconsultantvoordiversemuseaenwerktealsExperienceDevelopmentSpecialistbijdeInternationalSpyMuseuminWashington.

Page 28: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

26

programmaGoogleMapsomaantetonenwaarfoto’szijngemaakt.OmdatFlickraltijdzalkunnenverbeterenenmenaltijdnieuwefoto’szalkunnenplaatsenenbeschrijvenzaldewebsitenooitafzijn.

TyrrellTodayopFlickrHetprojectvanTyrrellTodayvindtplaatsopFlickr.Flickrvoldoetaanallevierdedefinities,dieSimongeeft,waareenweb2.0applicatieaanmoetvoldoen.HetPowerhouseheeftbewustgekozenvoorFlickralsopenbaarplatformomhaarTyrrellCollectietetonen.Met151deelnemersaanhetprojecten199nieuwefoto’s,blijktheteensuccesvolprojecttezijn.WaaromnemenmensendeelaaneenprojectalsTyrrellToday?

SebastianChangeeftinzijnrapporteenopsommingvanactiviteitendiehijwaarneemtbijdeelnemersenbezoekersophunFlickraccount.Hijgeeftbijelkeactiviteitaanwatdewaardevandeactiviteitenisvoorhetmuseum.

• Foto’skijken:Vanalleactiviteitenisditmeesteenvoudigeenminstinteressanteactiviteitvoorhetmuseum.Tochisdezeactiviteitnietonbelangrijk.Hetgeeftinzichtinwelkefoto’smenhetmeestbekijktenviawelkewijzemenbijdefoto’skomt.

• Toevoegenaanfavorieten:Flickrbiedtgebruikersdemogelijkheidomfoto’sdiemenmooivindt,toetevoegenaaneenfavorietenlijst.Opdezemanierwordendefoto’sdiegeplaatstzijndoordeenepersoon,ineensookzichtbaaropaccountsvananderen.HetPowerhousebiedtookdezemogelijkheid.Ditisvoorhetmuseumeenzeergemakkelijkemanieromerachtertekomenwelkefoto’sopdatmomentpopulairzijn.Deredenwaaromiemandeenfototoevoegtaanzijnfavorietenzalnooitbekendworden,omdatditnietgevraagdwordt.

• Vriendenmaken:DeelnemersopFlickrhebbendemogelijkheidom‘vrienden’tewordenmethetPowerhousemuseumopFlickr.VoorhetTyrrellproject(envoorhetPowerhouseopFlickrinhetalgemeen)ishetkrijgenvanvriendenuitermatebelangrijk.Ditzorgtvooreenbandmetdedeelnemers,watertoekanleidendatdedeelnemersnieuweinformatiewillentoevoegenaandebestaandecollectie.OpditmomentbekijkthetmuseumalleaanvragenvandeelnemersdievriendenwillenwordenvandegroepTyrrellToday.Zijbekijkenhunfotocollectiesenindienmogelijkvoorzienzedezefotocollectiesvantagsencommentaar.Hetnadeelvanvriendenmakenisdathetergtijdrovendis.

• Commentaargeven:Flickrbiedtdemogelijkheidomcommentaartegevenbijelkefoto.Erzijntweesoortencommentaarteonderscheiden.Teneersteiserhetsocialecommentaar.Voorbeeldenvansociaalcommentaarzijnuitsprakenals‘Schitterendefoto’of´Vettekleuren´.Hetnutervankanwordenvergelekenmethetschrijvenvan‘ikwashier’opmurenenwcdeuren.Hoewelditsoortcommentaarineersteinstantienietergbelangrijklijkt,kanhetookgezienwordenalseensoort‘socialelijm’.Mensenreagerenopelkaarenhierdoorontstaateensoortdigitaalmuseumcafé.Detweedevormvancommentaargevenisserieuzervanaardenhetmeestbelangrijkvoorhetmuseum.Demogelijkheidomfoto’svancommentaartevoorzien,heeftervoorgezorgddateenaantalpersonendefoto’svanuiterstbruikbareinformatiehebbenvoorzienzoalsdatumvan

Page 29: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

27

ontstaan,beschrijvingenvandeobjectendievoorkomenopdefotoofdelocatiewaardefotogemaaktis.DitcommentaarheeftdecollectieveelrijkergemaaktdanhetwasvoordatzeopFlickrgeplaatstwerden.

• Tagging:Deletterlijkevertalingvantaggingishettoevoegenvaneenlabel.Eentagiseenkernwoorddatrefereertaaneenkenmerkvaneenfoto.DeafbeeldingenopFlickrkunnenallemaalvantagsvoorzienworden.HettaggeniseenvandebelangrijksteactiviteitenvoorhetTyrrellTodayproject.HetPowerhousevraagtdedeelnemersdanookspecifiekzijallefoto’swillenvoorzienvaneentag.Dezetagsgenereertnamelijkuiterstbruikbareinformatie.Hettoevoegenvantagsaaneenfotogetuigtookvandewilvanonbekendenominformatieteverschaffen.

• Tagstoevoegenopdefoto:Eenanderemanieromeenfotovantagstevoorzienisdooreengebiedteselecterenopdefotoendezetevoorzienvaninformatie.Opdezemanierkunnenerbepaaldegebouwen,objecten,personenofanderebelangrijkeelementenopeenfotobenoemdworden.Dezemaniervantagginggeeftmeerdirecteinformatieovereenfotodanhetgewonetaggen.

• Contentembedding:DeelnemersopFlickrkunnenaangevenofhunfoto’sdooranderengebruiktmogenworden.Flickrmaaktgebruikvanhetzogenaamde‘noknowncopyrightrestrictions’vandeCreativeCommons.EenCreativeCommonslicentiebiedtauteurs,kunstenaars,wetenschappersenonderwijzersdevrijheidomopeenflexibelemaniermethunauteursrechtenomtegaan.Dezelicentiezorgtervoordatallerechtenoverdefoto’sbehoudenblijven,maarwelgebruiktmogenwordendooranderen.Ditheeftalsvoordeeldatfoto’ssnellerverspreidkunnenwordenenbijmeermensenbekendraken.

• ContentRemixingenConnecting:Onderdezetermenverstaanwehetaanbiedenvanfoto’sdieopeenofanderemanierverbandhoudenmetdefoto’sdiealopFlickrstaan.DitiséénvandebelangrijkstedoelenvanTyrrellToday.Erwordtspecifiekgevraagdaandeelnemersofzijfoto’swillensturenvanafdezelfdelocatiedietezienisopdefoto’suitdeTyrrellCollectie.Erwordtdusaandedeelnemersgevraagdofzijonderzoekwillendoennaardelocatiedieopdefototezienisendezetefotograferen.Getuigehetaantaldeelnemersennieuwefoto’sopTyrrellTodayhoefternietaangetwijfeldtewordendatermensenzijndiezichgraagwilleninzettenombestaandecollectiesvannieuwekennistevoorzien.

Preciesaangevenwatmensendrijftomzoveelwerktestoppeninhettaggenofuploadenvaneigenfoto’seneropuittegaanomnieuwefoto’stemakenvanhistorischelocatiesisonmogelijk.

DekrachtvanTyrrellTodayligtmogelijkinhetfeitdatmensen,woonachtiginSydney,hetgewoon‘leukvinden’omnaaroudefoto’stekijkenvaneenomgevingdiezekennen.IemanddieeenlocatieopeenhistorischefotoherkenteninSydneywoont,zalsnelgeneigdzijnomdezefotovannieuweinformatietevoorzienenereennieuwefotovantemaken.SebastiaanChangeefttevensaandathetmogelijkookrelevantisdatmenweetdateenerfgoedinstellingachterhetprojectzit.Hetverschaffenvaninformatieaanerfgoedinstellingenkanmensenhetgevoelgevendatzeietsbelangrijksdoenvoordesamenlevingofhetmuseumzelf.

Page 30: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

28

AandachtspuntenomeenprojectalsTyrrellTodaysuccesvoltemaken

ShelleyBernsteinbeschrijfteenaantalpuntenwaareenorganisatieopmoetletten,alsheteenprojectalsTyrrellTodaysuccesvolwiltmaken.

AlseerstegeeftzijaandaterbinnendeinstellinggezochtmoetwordennaareenpersoondiehetergleukvindtommetzekereregelmaatopFlickrtekijkenwataanactiviteitenplaatsvindt.Dezepersoonmoetvervolgensreagerenophetcommentaardatbijdefoto’sgeplaatstis,ofreagerenopnieuwefoto’s.Zijhaaltdaarbijaandathetergbelangrijkisomiedereenpersoonlijkaantesprekenennietvanuitdeinstelling.OpdezewijzewordthetcontactalspersoonlijkervarenenlijkthetnietalsofFlickrgebruiktwordtalsmarketingstrategie.HetPowerhousereageertwelopiederenieuwefoto,maarondertekentelkcommentaarmet‘PowerhouseMuseumCollectie’.Hetmuseumkiestblijkbaarnietvooreenpersoonlijkebenadering.Deredendatzijnietvooreenpersoonlijkebenaderingkiezenisonduidelijk.

HettweedepuntdatBernsteinaandraagtomeenprojectopFlickrsuccesvoltemakenisdatervantevorengoednagedachtmoetwordenoverhetdoelvaneenbepaaldproject.ZijgeeftaandatFlickrslechtseenplatformismetmogelijkheden.HetmagnooitvoorkomendatFlickrgebruiktwordtomdatmenFlickrzograagwiltgebruiken.Hetdoelmoetleidentoteenkeuzeennooitandersom.

WikipediaenGooglemapsbijSemapedia

SemapediavoldoetookaandeviereigenschappendieSimonbeschrijftvoorweb2.0.

Semapediaverbindt,zoalsinhetvorigehoofdstukbeschreven,dekennisvanhetplatformWikipediaaanobjectenindefysiekewereld.OpdewebsitevanSemapediakanmentevens,opeendigitalekaart,aangevenwaarQRcodesindepubliekeruimtetevindenzijn.NetalsbijhetprojectTyrrellToday,hebbendemakersvanSemapediaerdusookvoorgekozenomweb2.0toolstegebruikenalsplatform.DemakersvanSemapediagevenaandatWikipediahoogwaardigeinformatiebiedt.Tevensheeftiedereendemogelijkheidomzelfeenartikelschrijven.

NetalsFlickr,isWikipediaeenplatformdatoverhetalgemeeningeburgerdisbijinternetgebruikersterwereld.VeelmensenhalenhuninformatieovereenspecifiekonderwerpmomenteelvanWikipedia.WikipedialijktduseengeschiktplatformvooreenprojectalsSemapedia.TochhaddendebedenkersvanSemapediaookkunnenkiezenomspecifiekekennisovereenbepaaldobject,doormiddelvaneenQRcode,tekoppelenaaneenwebsitedatzichspecialiseertinhetonderwerp.

OpdewebsitevanSemapediawordtdemogelijkheidgebodenomfoto’s,dieQRcodesafbeelden,opFlickrteplaatsen.Ditlijktopzichgeeninteressanteoptie,maaropFlickrzijneind2008negentiengroepentevindenwaarmenfoto’svanQRcodesheeftgeplaatst.Intotaalzijnerongeveer2500foto’stevindenvanSemapediacodes.Semapediabeschiktovereenaantalextra,gratis,mogelijkheden.

DetweedemogelijkheiddieSemapediaophaarwebsitebiedt,ishetkoppelenvandeafbeeldingdieaaneendigitalelandkaart.DedigitalekaartisafkomstigvanGoogle.Dekaartbiedtde

Page 31: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

29

mogelijkheidvoorerfgoedinstellingenom,online,aantegevenwaarbezienswaardigeobjectentezienzijn,diedoormiddelvanSemapediacodesvaninformatiezijnvoorzien.

Figuur10:DedigitalekaarttoonteenfotouitFlickr.DezeisvoorzienvaneenlinknaardedesbetreffendeWikipediaartikel.

InSebastianChan’sevaluatieschrijfthijdaterdeeerstemaandopFlickrmeerfoto’swerdenbekeken,daninhetgehelejaardaarvoorophuneigenmuseumwebsite.Hetiseengegevendatiemanddieinformatiezoektovereenonderwerpvaakviaeenomwegopeengeschiktewebsiteterechtkomt.Web2.0platformenalsWikipedia,YouTube,GoogleofFlickrzijnvandaagdedageenvandeeerstewebsiteswaarmenopzoekgaatnaarinformatie,afbeeldingen,muziekofvideo.Ditlijkendaaromookgeschikteplatformenomtegebruikenvooreenproject.

Madretsma

UitgaandevandedefinitiesvanSimon,danvoldoetMadretsmaaandefinities1,2en3.Devierdedefinitie,(flexibele,modulaireondersteuningvooruitgegevenproducten)voldoethetnietaan.TochishetverstandigomindithoofdstukMadretsmakorttebespreken.Madretsmabiedtnamelijkweldemogelijkheidom,netalsSemapediaenTyrrellToday,contentteplaatseneneroptereageren.Tevenskanmenopeendigitalekaartaangevenwaarmennaarhetverhaalkanluisteren.

DemakersvanSemapediahebbenbewustgekozenvoorWikipediaalsplatformvoorverhalenenartikelen.Dezeartikelenkunnenaangepastblijvenwordenenditzorgtervoordatdekwaliteitvandeartikelenvanrelatiefhoogstaandis.BijMadretsmaisergeenmogelijkheidomverhalenaantepassen.Hierdoorbestaathetgevaardatdeinformatieinhetverhaalnietvolledigcorrectis.ValentiniNisi,eenexpertophetgebiedvanlocativemedia,geeftaandatditnietperseverkeerdis.Madretsmaverzameltverhalenvanpersonendieietstemakenhebben

Page 32: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

30

gehadmethetslavernijverledenvanNederland.Hetzijnpersoonlijkeverhalen.Nisigeeftaandatdezepersoonlijkefactorjuistvoorlevendigheidzorgtindeverhalen,integenstellingtotdezakelijkheidvanWikipedia.

3.2. LocativeMediaDedefinitieveverklaringvoordetermlocativemediawordtnogveelovergediscussieerd.Erzijnophetinternetdiversedefinitiesvoortevinden.Wikipediageeftdevolgendeverklaringvoorlocativemedia:

Locativemedia(ofwellocativemedia)beschrijftletterlijklocatiegebaseerdetechnologieën,zoalshetGlobalPositioningSystem(GPS),mobieletelefoons,wirelesslaptops,Bluetooth,WiFi,RFIDenanderesystemenvoormobielecommunicatie.Dergelijketechnologieënstellenmenseninstaatomzichzelfenanderenineenspecifiekegeografischelocatietepositionerenentevensominformatieaandedesbetreffendelocatietekoppelen.(http://nl.wikipedia.org/wiki/Locative_media).

Uitgaandevandezedefinitiekunnen,weconcluderendatdeprojectenCityRagas,MadretsmaenSemapediaallengebruikmakenvanlocativemedia.Bijalledriedeprojecteniservoorgekozenomeenmobieletelefoontegebruikenvoorhetverzamelenvancontentenhetverstrekkenvaninformatie.BijMadretsmaenSemapediakanmengebruikmakenvaneeneigentelefoon,terwijlvoorhetspelCityRagastelefoonsbeschikbaarwordengesteldmetdaaropspeciaalontworpensoftware.VoorhetprojectMadretsmahadmenerookvoorkunnenkiezenomtelefoonsbijhetKoninklijkInstituutvoordeTropenbeschikbaartestellen.Beschikbaarstellenvantelefoonsofhandheldshadertoegeleiddatmensen,diedeluistertochtwillenbewandelen,eerstnaarhetmuseummoetenkomen.VoorhetprojectSemapediaishetonmogelijkomtelefoonsbeschikbaartestellenaanparticulieren.AlseenerfgoedinstellinggebruikwiltmakenvanSemapediaomobjectentekoppelenaanWikipedia,dankunnenzijweltoestellenbeschikbaarstelleninhetmuseum.

Allereerstdevoor‐ennadelenvanmobieletelefoonsalsmiddelomcontenttegenererenofinformatieteverschaffen.

Opeenmobieletelefoonkanmengeengebruikmakenvangroteafbeeldingen.Websitesdienietgeoptimaliseerdzijnvoordemobieletelefoon,zijnlastigtebekijkenopeenkleinscherm.Tochheefthetkleineschermzelfookvoordelen.Hetkleineschermgeefteengevoelvanintimiteit.Jijbentalleenmetjemobieletelefoonindepubliekeruimte.Alleenjijweetwaterophetschermtezienis.Hetisdusideaalvooréénopééncommunicatietussengebruikerencomputer.

Eennadeelvanmobieletelefoonsisdatzevaakineendrukkeenrumoerigeomgevinggebruiktworden.Iedereenvragenomevenstiltezijnisgeenoptie.Menzaldusmoetenkiezenvoorkorteverhalenofinformatieteksten.DitisduseenfactordatspeeltbijSemapedia.ZijmakengebruikvanWikipedia,welkesomserglangeartikelenbevat.Wikipediaheefteenmobielewebsite.Dithefthetongemakvanlangetekstenenigszinsop,doordatmengemakkelijkdoordetekstenkanscrollennaardeinformatiediemenwiltlezen.DoordatMadretsmahunverhalenopeeneigenwebsitehebbenstaan,kunnendezegecontroleerdworden.Wanneerzetelangzijnkunnenze

Page 33: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

31

wordeningekort.Deverhalenzijnhierdoorwellichtgeschiktervoordemobieletelefoon,dandievanWikipedia.

Eenanderebelangrijkefactorbijhetsuccesvolinzettenvanmobielemedia,isdegebruikersinterface.Eeninterfacemaaktdekoppelingmogelijktussentussencomputer,softwareenhardware.Hierdoorkunnenmensencomputermetelkaarkunnencommuniceren.BijCityRagasheeftmenervoorgekozenomditzelf,afgestemdophetproject,teontwikkelen.Dekrachtvandezeinterfaceisdathetintuïtiefisendaardoordirecttebegrijpen.Hetlaatstewatmenwiltiseeninterface,waarmeemeneersteenhalfuurmoetworstelen,voordathetwordtbegrepen.Dekansbestaatdatmensendannietmeerdeelwillennemenaanhetproject.Semapediamaaktgebruikvanbekendeinterfaces.Menweetoverhetalgemeenomtegaanmeteeninternetbrowser.Opeentelefoonwerktdezenietwezenlijkandersdanopeencomputer.HetmakenvaneenfotoisgemakkelijkenaangenomenmagwordendatWikipediabijdemeestemensenredelijkbekendis.MenhoeftalleenmaardeQRcodetescannen(metsoftwarediemenwelspeciaalmoetinstallerenopdetelefoon)enWikipediawordtautomatischgeopendalsdeQRcodegelezenkanworden.Zijdelingsmoetvermeldwordendattoestellenmeteen2megapixelcamera,waarvanernogveelindeomloopzijn,moeitehebbenmethetscannenvancodesdiekleinzijnuitgeprint.

Momenteelzijnmobieletelefoonsmeteengrootbeeldscherminopkomst.DeiPhoneisdaareenvan.Eengroterbeeldschermgeeftmeermogelijkheden.DaaromzoueenmuseumervoorkunnenkiezenomvooreigenprojectengebruiktemakenvanPDA’s10.EenPDAheefteengrootscherm.Ditbiedtmeermogelijkhedendanhetkleineschermdatdemeestemobieletelefoonshebben.BijCityRagasheeftmenhiernietvoorgekozen.Zijsteldendekwaliteitvandecamerabovenhetgemakvandeschermgrootte.Pda’sbiedennaasteengrootschermeenandervoordeel.PDA’szijnnietzobekendalsmobieletelefoons.Hetkandegebruikerdaaromhetgevoelgevendatzijietsspeciaalsinhunhandenhebben.Ditkanleidentoteenbeteregebruikerservaring.

CityRagasgebruiktbeeldenomeenverhaaltecreëren.MadretsmaenSemapediamakengebruikvangeschrevenofgesprokentaal.Gesprokentaallijktdemeestvoordehandliggendekeuze.Menhoeftimmersalleenmaareentelefoonnummertebellenenkrijgtdirecteenverhaaltehoren.Hierklevenooknadelenaan.Gesprokenengeschreventaalvormeneenbarrièrevoorpersonendiedeaangebodentaalnietbeheersen.Ineenlawaaierigeruimteisgesprokentekstnietaltijdevengemakkelijktehoren.CityRagasheeftdezebarrièregeslechtdoorgebruiktemakenvanafbeeldingen.Eenkanttekeningbijafbeeldingenisdatzeopmeerderemanierenteinterpreterenzijnalsergeentekstbijgevoegdwordt.Mendientduseenafgewogenbeslissingtenemen,overdewijzewaaropmeninformatieaanbiedtoflaatcreëren.Hierbijmoetuitgegaanwordenvanhetdoelvanhetprojectendedoelgroepdiemenwiltbereiken.

10PDA:PersonalDigitalAssistant.Eenpdaiseendraagbaremobieletechnologiedatcomputer‐,telefonie‐,fax‐ennetwerkfunctiescombineert.

Page 34: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

32

4. SamenwerkingsmogelijkhedenvoormuseumgoudAmetandereinstellingen

HetismoeilijkaantegevenmetwelkeinstellingenmuseumgoudAhetbesteinzeekangaanombepaaldeprojectenoptezetten.Welishetmogelijkomeenaantalkortetipstegeven.

EenaantalinstellingeninNederlandhebbenveelexpertisewaarhetgaatomhetorganiserenvanprojectenwaarbijdefysiekewereldendedigitalewereldaanelkaargekoppeldworden.Instellingendietechnischeexpertisehebbenzijn:

WaagSociety

Waagsocietyisverantwoordelijkvoordeontwikkelingvantweebesprokenprojecten;MadretsmaenCityRagas.WaagSocietyontwikkeltcreatievetechnologievoormaatschappelijkeinnovatie.Destichtingdoetonderzoek,ontwikkeltconcepten,pilotsenprototypenenfungeertalsintermediairtussendekunsten,dewetenschapendemedia.Hiertoeontwikkelthetsamenwerkingsvormenmetpartijenindeculturele,publiekeenprivatesector.(Directcitaat:http://www.waag.org/pagina/waagsociety)

WaagSocietyNieuwmarkt41012CRAmsterdamTelefoon:0205579898Fax:0205579880Email:[email protected]

Mediamatic

MediamaticLabiseeninstellingdatsocialenetwerkprojectencommunitiesontwerptenbouwt,dieeenkoppelinghebbenmetdefysiekewereld.Naareigenzeggenzijnhunwebsiteserggeschiktvoorhetdelenvankennis,cultuurenvrienden.

MediamaticLabDuintjerCSVijzelstraat72,3everdieping,suite3.10AmsterdamTelefoon:0031(0)206389901Fax:0031(0)206387969Email:[email protected]

MediamaticLab,postadres:Postbus174901001JLAmsterdam

Page 35: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

33

V2

V2isgevestigdinRotterdamendoet,doormiddelvandiverseprojectenonderzoeknaardemoegelijkheidomnieuwemediateintegrereninkunstprojecten.MuseumgoudAheeftalcontactmetV2gehadinverbandmetprojectenvanWaterwolf.

V2_,InstitutefortheUnstableMediaEendrachtsstraat103012XLRotterdamTheNetherlands

5. ConclusiesenaanbevelingenHetdoelvanditadviesrapportisominzichtelijktemakenwaarmuseumgoudAopmoetlettenwanneerhetprojectenopzetwaarbijdefysiekeendedigitalewereldaanelkaargekoppeldworden.Omtotditadviestekunnenkomenzijneenaantalfasendoorlopen.Erheefteendeskresearchplaatsgevonden.Dezedeskresearchheeftgeresulteerdineendertigtalprojectbeschrijvingen.Dezebeschrijvingenzijnindebijlagevanditdocumentterugtevinden.MuseumgoudAisvooralgeïnteresseerdinprojectenwaarbijdedialoogtussenmuseumenpubliekkanwordenaangegaan.DezeinteresseheeftgeleidtotdekeuzeomdeprojectenCityRagas,TyrrellToday,MadretsmaenSemapediaverderteonderzoekenentegebruikenalsbasisvoorhetadviesrapport.

Deviergenoemdeprojectenzijndoorverschillendeinstellingenopgezetenhebbendiversedoelstellingen.Eendrietalkenmerkenzijnechterinallevierdeprojectenterugtevinden.Dezekenmerkenzijn‘usergeneratedcontent’,web2.0platformenenlocativemedia.Dezekenmerkenzijngereedschappen,dieersamenvoorzorgendatmensenindepubliekeruimtevoorzienkunnenwordenvaninformatie.Tevenskunnenzemetdezegereedschappenzelfcontenttoevoegen,doormiddelvanlocativemedia.Decontentdiedoorgebruikerswordtgegenereerd,kanindrievandevierprojectengeplaatstwordenopwebsites,diemenkenmerktalsweb2.0.Indeonderstaandetekstwordtperprojectsamengevathoeergebruikgemaaktwordtvandegenoemdegereedschappen.Aandehandvandezekortesamenvattingwordteenconclusiegegeveneneventueleaanbevelingen.

HeteersteprojectisTyrrellToday.HetPowerhouseinSydneyvraagtmensenomdefoto’suitdeTyrrellcollectietevoorzienvannieuweinformatieendaarnaaststimuleerthetomnieuwefoto’steplaatseninTyrrellTodaydieverbandhoudenmetdeoudefoto’suitdeTyrrellCollectie.Opdezemaniermakenzijde‘gewonemens’totcuratorvanhuncollectie.Decollectiewordtverrijktendaarzittenvrijwelgeenkostenaanverbonden.Hetgevoeldatmenobjectenuiteenmuseumcollectiekanvoorzienvanwaardevolleinformatieiseengrotekrachtvanditproject.Hetmuseumbenoemt‘gewonemensen’immerstotconservatorvanhunmuseumcollectie.Medewerkersvanhetmuseumhoevennietbangtezijndathunbaanhierdooropdetochtstaat.Deinformatievanmuseumconservatoren,diezijaaneenobjectvoegenisnogsteedsvanbelang.Zijkrijgenjuistmisschienweleenextrataak.Zijzullendeinformatiedieaangeleverdwordtmoetenbeoordelenopjuistheid.

Page 36: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

34

DeactievehoudingvanhetPowerhousemuseumiscruciaalvoorhetslagenvanditproject.Allenieuwefoto’swordendoorhetPowerhousedirectvoorzienvancommentaar.HoewelShelleyBernsteinmeentdatelkcommentaarpersoonlijkmoetzijn,omdatdatmeerbindingcreëertbijdedeelnemers,benikvanmenigdatditnietnoodzakelijkis.HetPowerhouseMuseumgeeftbijelkefotohetzelfdecommentaarzondereenpersoonlijketint.NaarmijnmeninggeefthetcommentaarvanhetPowerhouseMuseumbijdeelnemershetgevoeldatzijmeteenprofessioneleinstellingtemakenhebben.Hetdientdusdeaanbevelingomnaardeaardvanhetprojecttekijken,voordatbepaaldwordtofcommunicatiepersoonlijkofformeelonderstreeptmoetworden.

Bijerfgoedinstellingenkantwijfelontstaanbijhetopenbaarmakenvanhuncollectie.Erwordtvaaktenonrechteaangenomendatdaardoordenoodzaakomnaareenmuseumtegaanafneemtofdatdeeigenmuseumwebsiteminderbezochtzalworden.SebastiaanChangeeftinzijnrapportechteraandat,sindsdestartvanTyrrellToday,deeigenmuseumwebsiteookvakerbekekenwordt.Tevensgeefthijaandathetprojectbetrokkenheidcreëertbijdedeelnemersendatzijhierdoorwellichteerdergeneigdzijnomhetmuseuminhetechteenbezoektebrengen.OpdeeigenmuseumwebsitezijnnadestartvanTyrrellTodayveelmeerbestellingengeplaatstvoorafbeeldingenenposters.Hetopenbaarmakenvandefoto’sheeftduseerderpositievedannegatievegevolgengehadvoormuseum.

Deenigebedreigingdieikkanaandragenvoorhetsuccesvanditprojectisdematevanbetrokkenheidvandemedewerkers.DezemedewerkersdienenelkeweekopFlickrtekijkenoferactiviteitenhebbenplaatsgevonden,waaropgereageerdmoetworden.Doetmenditniet,danzullendeelnemersstoppenmethetleverenvanbijdragen.Hetdientdanookdeaanbevelingomeenmedewerkerintezettendiehetleukvindtomwekelijksevenopdewebsitetekijkenenblijftcommunicerenmetdedeelnemers.

HetvolgendeprojectdatbesprokendienttewordenisSemapedia.Semapediaiseeninteressanteninnovatiefproject.TechnologieënalsQRcodeshebbeneengoedetoekomstomdathetdefysiekelocatiedirectkanverbindenaaninformatiedieopinternettevindenis.DelagekostenendeveelzijdigeinzetbaarheidmakenhetinzettenvanQRcodesaantrekkelijkvoorerfgoedinstellingen,omhetintezettenvoordiversedoelstellingen.Hierbijdientmenrekeningtehoudenmeteenaantalpunten.TeneerstezijnQRcodesinNederlandnognietergbekend.Menkanhistorischeobjectenindestadvoorzienvancodes,maarweinigmensenzullenwetenwatzeermeekunnen.Daarnaastzijnnietalletelefoonsvoorzienzijnvandraadloosinternetennogmindervaneenbarcodelezer.Erzalwaarschijnlijkeenuiterstkleinegroepbereiktworden,waarvanhetdevraagisofditookdebeoogdedoelgroepis.Tentweedespeelthetfeitdat2megapixelcamera’s,opmobieletelefoons,kleinerecodesnietaltijdkunnenlezen.Hoewelveeltelefoonsaluitgerustzijnmet5ofzelfs8megapixelcamera’szijnernogsteedsveeltelefoonsdie

Figuur11:QRcodebijeenmuseumobject

Page 37: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

35

ditniethebben.ZelfsdeopditmomentpopulaireIPhoneisnogvoorzienvaneen2megapixelcamera.Eenderdepuntdatbelangrijkisomtevermelden,isdekansdatinwonersvandestadalleSemapediacodesalslandschapsvervuilingzien.Eenerfgoedinstellingzalnietdewoedevanomwonendenopdehalswillenhalen.Ermoetdusgoednagedachtwordenoverdewijzewaaropdecodesaangebrachtwordenenofhetdebedoelingisdatde‘gewonemens’inhaaktophetprojectenzelfobjectenvanSemapediacodesgaatvoorzien.

DezedriepuntendiehierbovenbeschrevenzijnmakennietdatSemapediavoorlopignoghelemaalonbruikbaarzalzijn.BinnendemurenvanhetmuseumzoudenQRcodeskunnenwordengeplaatstalsaanvullingvaneenobjectbeschrijving.DeQRcodekanaaneenWikipediaartikelwordengekoppeld.DoordatiedereenWikipediaartikelenkanaanpassenkandemogelijkheidwordengebodenompersoonlijkeverhalenenandereinformatieaaneenmuseumobjecttehangen.NetalsbijTyrrellTodaybiedteenmuseumopdezewijzedemogelijkheidaanbezoekersopzelfderolvanconservatoropzichtenemen.

Hetdienttevensdeaanbevelingvoorerfgoedinstellingen,omgoednatedenkenofSemapediadebestekeuzeoverdekeuzevoorSemapediaomQRcodesaantemaken.Aanbieder2dSensegeeftbijvoorbeeldveelmeermogelijkheden.2dSencebiedthetdemogelijkheidomnaastQRcodesookBlotcode’s,datamatrixcodesenShotcodetemaken.Ditzijnvergelijkbarecodesenbiedengeheeleigenmogelijkheden.Tedenkenvaltaanhetmakenvancodesdieverwijzennaareenwebsite,andersdaneenWikipedia,ofverwijzingennaareenemailadresoftelefoonnummer.

Figuur12:Verschillendecodesbiedenverschillendemogelijkheden.

HetprojectCityRagasisopgezetdoorWaagSocietyinverbandmethetAmsterdam‐Indiafestival.CityRagasiseenspeldatgebruikmaaktvanmobieletelefoons,voorzienvaneenfotocameraeninternet.Dezecombinatiemaakthetmogelijkomeenspeltespelen,waarbijtweeteamsopverschillendelocatiessamenaaneenbeeldverhaalkunnenwerken.Detechnologieëndiegebruiktworden,zijnoverhetalgemeeningeburgerdinzoweldeNederlandsealsdeIndiasecultuur.Bekendetechnologieënzijnvoordemeestedeelnemerseenvoudigtebegrijpen.DitmaaktdatdeelnameaaneendergelijkspelalsCityRagaslaagdrempeligwordt,watvancruciaalbelangisomzoveelmogelijkmensentelatendeelnemen.Hetdientdeaanbevelingombijhetontwikkelenvaneendergelijkspel,altijdtezoekennaareenvormvantechnologiedatvooriedereenbegrijpelijkis.

HetdoelvanCityRagasisommensenindialoogtelatentredenmetmensenuiteenanderecultuur.Ditwordtgedaandoormiddelvaneenspel.DekrachtvanCityRagasisdatmengedwongenwordtomnatedenkenoverdefoto’sdiemenmaakt.InAmsterdamheersteen

Page 38: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

36

geheelanderecultuurdaninDelhi.Doordezeverschillendeculturenkanhetzijndat,watvoordeAmsterdammerheelerggewoonis(denkaandeAmsterdamseWallenenallewinkelsdiedaargevestigdzijn),voordeinwonersvanDelhijuistheelchoquerendkanzijn.Andersomgeldtditmogelijkook.Hetspelzorgtertevensvoordatmenopeenheelanderewijzenaardeeigenstadgaatkijken.Plaatsenwaarmennormaalgesprokenlangslooptzondertekijken,wordennuonderdeloepgenomen.Hetdientdeaanbevelingomdethema’sgoedtekiezen.Wanneermeneenthemakiestdatvoordehandligtdanzalmensnelnaaralbekendeplaatsengaan.Hierdoorkrijgthetspeleenzeervoorspelbareuitkomst.

Erdientbijhetontwikkelenvaneenspel,datgebruikmaaktvanlocativemedia,goednagedachttewordenoverdetechniekdiemenwiltinzetten.Erzalgekozenmoetenwordenvooreentechniekdieergsnelbegrepenwordt.Aanteradenisomvooreentechniektekiezendiealgeheelisingeburgerd.

WaagSocietyiseeninstellingdatzichbezighoudtmethetontwikkelenvantoepassingenvoorlocativemedia.WaagSocietyisechtergeenerfgoedinstelling.Tochkanheteenzeerinteressantepartnerzijn,wanneerhetmuseumeendergelijkspelalsCityRagaswilopzetten.WaagSocietyheeftimmersergveelkennisvandetechniekenhebbenervaringinhetorganiserenvanprojecten,waarbijdedigitaleendefysiekewereldelkaaropeenofanderewijzeraken.

HetprojectMadretsmagebruiktverhalenalsmiddelomhetverledenvandeNederlandseslavernijonderdeaandachttebrengen.MadretsmaisontstaanuiteensamenwerkingtussenhetKoninklijkInstituutvoordeTropenenWaagSociety.HetKoninklijkInstituutvoordeTropenheefthierbijderolvanhoudervandekennisvandeslavernijendeobjecten.WaagSocietyheeftexpertiseophetgebiedvanprojectenwaarbijlocativemediaeengroterolspelen.

Deverhalenzijnopdebetekenisvollelocatie,waardegebeurtenissenuitdeverhalenplaatsvonden,tebeluisteren.Hetluisterennaardeverhalendoetmenmetdemobieletelefoon.Menbelteentelefoonnummerentoetstvervolgenseenlocatiecodein.Madretsmahooptdatmensen,dieeenpersoonlijkebandhebbenmetdeslavernij,hunverhaalwillenvertellen.Deverhalenkanmenplaatsenopdeprojectwebsite.Doormiddelvaneendigitalekaartopdewebsite,kanmenaangevenwaarhetverhaalzichafspeelt.BijMadretsmaiserdus,netalsbijdeanderedrieprojecten,gekozenvoordegereedschappenusergeneratedcontent,eenweb2.0platformenlocativemedia.

BijMadretsmaiser,zoalsbeschreven,gekozenvoorhetbellennaareentelefoonnummeromeenverhaalafteluisteren.DemobieletelefoonisinNederlandgoedingeburgerd.Vrijweliedereen,diebekendismetdeNederlandsetaal,kandusaandeluistertochtdeelnemen.HetaanbiedenvanverhaleninhetNederlandsheeftalsnadeeldatveeltoeristennietdeelkunnennemenaandeluistertocht.ToeristenvormenvoorhetKoninklijkInstituutvoordeTropeneengrotedoelgroep.BijhetprojectCityRagasheeftmendezetaalbarrièregeslechtdoorgebruiktemakenvanfoto’someenverhaaltevertellen.Nadeelhiervanisdatfoto’svaakopmeerderemanierenteinterpreterenzijn.

Page 39: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

37

ZoalseerdervermeldwordterbijdeprojectenCityRagas,SemapediaenMadretsmagebruikgemaaktvanlocativemedia.Wanneerlocativemediawordtingezet,heeftmenrekeningtehoudenmeteenaantalpunten.

Locativemediatechnologieën,zoalseenmobieletelefoon,hebbeneenkleinbeeldscherm.Eenkleinbeeldschermbrengtbeperkingenmetzichmee.Zokanmenbetergeengebruikmakenvangroteafbeeldingen.Demobielecommunicatiemiddelenvoorprojecteningezetdiezichindepubliekeruimteafspelen.Indepubliekeruimteisveelafleidingdoorverkeer,anderemensendiegeluidmaken,werkzaamhedendieuitgevoerdworden,etc.Menmoeterdaaromrekeningmeehouden,datdeaangebodenverhaleneninformatiekortisengemakkelijktevolgen.Wanneermeneeninterfaceontwerptvoorlocativemedia,zoalsbijCityRagas,dandientdezesimpelenintuïtieftezijn.Datbetekentdatiedereendirectkanzienhoedeinterfacewerkt.Dekleinebeeldschermenbrengenookeenvoordeelmetzichmee.Hetcreëerteengevoelvanintimiteit.Hetisdusideaalvooréénopééndialogen.

HetKoninklijkInstituutvoordeTropenenWaagSocietyhopenuiteindelijkdaterveelpersoonlijkeverhalenwordengeplaatstopdewebsite.Zijhebbendaarbijéénbelangrijkaspectoverhethoofdgezien.DeNederlandseregeringheeftnooitofficieelexcusesaangebodenvoorhunrolindeslavenhandel.Hierdoorisdeslavernijnogsteedseengevoeligonderwerpbijveelmensen.Doordezegevoeligheidzullendezemensenmindersnelbereidzijnomhunverhaaltevertellen.Daarnaastisdeslavernijookalgeneratiesgeledenafgeschaft.BijdeAntilliaanseenSurinaamsejeugdinNederlandisnogmaarweinigkennisoverditonderwerpbewaardgebleven.InNederlandwordtaleeuwenlangdegeschiedenisgedocumenteerd.InSurinameenopdeAntillenheeftmendetraditieomverhalenvangeneratieopgeneratiedoortevertellen.Hierdoorzijnveelverhalenverlorengegaan.Wanneermenbijeenprojectkiestvoorverhalen,verteltdoordebevolking,dandientmendusgoednategaanofhetonderwerpalgemeenbespreekbaarisenofernogvoldoendekennisaanwezigis.

Page 40: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

38

6. Literatuuroverzicht

Beck,DoorTimo.Web2.0:User‐GeneratedContentinOnlineCommunties.Weilberg.

Bernstein,Shelley.2008.Flickr:BrooklynMuseum.Flickr:BrooklynMuseum.http://www.flickr.com/people/brooklyn_museum/.

Chan,Sebastian.SomeQRcodeclarifications.Fresh+new(er).http://www.powerhousemuseum.com/dmsblog/index.php/2008/10/23/some‐QR‐code‐

clarifications/.

Chan,Sebastian.2008a.fresh+new(er)—discussionofissuesarounddigitalmediaandmuseums.Blog.Fresh+new(er).http://www.powerhousemuseum.com/dmsblog/.

Chan,Sebastian.2008b.OurfirstQRcodeexperimentgoeslive.fresh+new(er).http://www.powerhousemuseum.com/dmsblog/index.php/2008/07/29/our‐first‐QR‐code‐

experiment‐goes‐live/.

Grit,Roel.2005.Projectmanagement:ProjectmatigWerkeninDePraktijk.4eed.Groningen:Wolters‐Noordhoff.

Groen,Bart.VirtueelPlatform‐LocativeMedia.http://www.virtueelplatform.nl/page/3493/nl.

Kodde,Godelieve,enElsClaassenBureauredactie.2006.EenGoedAdvies.1eed.Utrecht[etc.]:Thiememeulenhoff.

McKenzie,Bridget.2008.CulturalInterpretation&CreativeEducation.Culturalinterpretation&

Creativeeducation.http://bridgetmckenzie.blogspot.com/.

Nisi,Valentina.2007.valentinanisi‐curriculum.ValentinaNisi.http://www.valentinanisi.com/liberties.html.

O'Reilly,Tim.WhatIsWeb2.0|O'ReillyMedia.O'Reilly.http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what‐is‐web‐20.html.

Wikipedia.User‐generatedcontent‐Wikipedia.http://nl.wikipedia.org/wiki/User‐

generated_content.

Onbekend.2008a.Flickr:NationalLibraryNZonTheCommons.NationalLibraryNZonFlickr.http://www.flickr.com/people/nationallibrarynz_commons/.

Onbekend.2008b.Flickr:TheCommons.FlickrtheCommons.

http://www.flickr.com/commons?PHPSESSID=ea7b4da468f5935f24b65f41dbfc356f.

OninklijkInstituutvoordeTropen.2008.KoninklijkInstituutvoordeTropen.KoninklijkInstituutvoordeTropen.http://www.kit.nl/.

Page 41: Adviesrapport Online & Onsite

Adviesrapport:ProjectenOnline&Onsite

39

Wikipedia.2008d.Locativemedia‐Wikipedia.Wiki.Locativemedia.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Locative_media.

Wikipedia.2008.Nearfieldcommunication‐Wikipedia.Nearfieldcommunication.http://nl.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication.

Rinaldi,Hector.Semapedia.org:index.Semapedia.http://semapedia.org/.

Rinaldi,Hector.2007.Semapedia.org:index.Semapedia.http://semapedia.org/.

Szita,Jane.VirtueelPlatform‐FROMCOMMUNITYTOHERITAGE.PeopleandPlaces.http://www.virtueelplatform.nl/page/1459/en.

Szita,Jan.VirtueelPlatform‐PEOPLEANDPLACES.PeopleandPlaces.

http://www.virtueelplatform.nl/page/1544/en.

Szita,Jan.VirtueelPlatform‐TalesoftheCities.PeopleandPlaces.http://www.virtueelplatform.nl/page/1455/en.

Szita,Jan.VirtueelPlatform‐TechnologyandTopography.PeopleandPlaces.http://www.virtueelplatform.nl/page/1545/en.

Waag,Society.WaagSociety»Algemeneinhoud»Organisatie.

http://www.waag.org/pagina/waagsociety.

Westerkamp,Kees.2008.Deskresearch.Amsterdam:PearsonPrenticeHall.

Wikipedia.Radiofrequencyidentification‐Wikipedia.Wikipedia‐RadiofrequencyIdentification.http://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification.

Page 42: Adviesrapport Online & Onsite
Page 43: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

40

Projectbeschrijvingen

Dezebijlagebevateenopsommingvanprojectendieopgezetzijndoorerfgoedinstellingen,ofinstellingendienauwsamenwerkenmeterfgoedinstellingen.Alleprojectenhebbenraakvlakkenmetdefysiekewereldendedigitalewereld.Allereerstzijndeprojectenafzonderlijkbeschreven.Debeschrijvingenzijnallenvolgenseenzelfdewijzeopgemaakt.Deonderdelenvandeprojectbeschrijvingenzijn:

‐ Projecttitel:Watisdetitelvanhetproject?

‐ Plaats:Waarvindthetprojectplaats?

‐ Ontwikkeling:Welkbedrijf/instellingheefthetprojectgerealiseerd?

‐ Inopdrachtvan:Wieisdeopdrachtgever?

‐ Website:Waarkanmeninformatievindenoverhetproject?

‐ Projectdoelstelling:Watisdedoelstellingvandeerfgoedinstellingenhoebereikenzedat?

‐ Projectomschrijving:Wathoudthetprojectin?

‐ Relatiefysiek/digitaal:Deprojectendieonderzochtwordenhebbenalleeneenverbindingtussendefysiekewereldendedigitale.

‐ Hardware/software:Welkeapparatuurensoftwarewordtergebruikt?

‐ Aanwezigeelementen/kenmerken:Elkprojectheeftmeerderekenmerkendiekenmerkendzijnvoordatproject.

‐ Open/geslotensysteem:Ishetmogelijkvooreenbezoeker/gebruikeromcontenttoetevoegenofteveranderen?Heeftdegebruikerinvloedophetgeeneraangebodenwordt?

‐ Status:Sommigeprojectenzijnvankorteduurenkunnenalafgeslotenzijn.Anderezijnnogactiefofzijnmogelijknoginontwikkeling.

Nadebeschrijvingenvandeprojectenisereenmatrixopgesteldomdeprojectenondertekunnenverdeleninbepaaldecategorieën.Erisgekozenvooreenmatrixwaarineenverdelingwordgemaaktnaaraanwezigeelementen/kenmerkenenhetprojectdoel.

Page 44: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

41

TyrrellToday

Projectnaam:TyrrellToday

Plaats:Flickr(online)

Ontwikkeling:Flickr/PowerhouseSydney

Inopdracht/kadervan:PowerhouseSydney

WEBSITE:http://www.flickr.com/groups/tyrrelltoday/

Projectdoel:Nieuwekennis/informeren

Projectomschrijving:Gebruikersdoel:HetPowerhouseiseenmuseuminSydneyeneenoverheidsinstantie.Omdatzevoordeoverheidwerkenhebbenzedusdeplichtomtetrachtenalleburgerstebereiken.SebastianChanishoofdvandeafdelingdigitaalvanhetPowerhouseMuseum.Hijheefttijdenshetsymposium‘Erfgoed2.0′verteldhoehetPowerhouse,zowelonlinealsoffline,deburgersaanhetmuseumtrachtentebinden.DitdoenzijonderanderedoorgebruiktemakenvanhetpopulaireFlickrenGooglemaps.

Powerhousewiltinoudedingennieuwelevenblazenenditdoenzijonderanderedoorgebruiktemakenvanweb2.0toepassingenalsFlickr.ZijplaatsendaarindegroepTyrrelTodayfoto’suiteigencollectie.Personendiezichaanmeldenbijdegroepkunnennieuwefoto’splaatsenvanplaatsendieindehistorischeafbeeldingenvoorkomen.

Erzijnveelvragendieopdoemenwanneerje‘gewonepersonen’meelaatdoenindeuitbreidingvandefotocollectie.SebastianChansteldezichbijhetsymposiumdevraag:Waaromzoujejedrukmakenoveropenheid?Hijbeantwoordedezevraagvervolgensmetdevragen:Watbiedthet?,Watisdepotentievanopenheid?,enIserruimtevoorsamenwerking?

Hetisnatuurlijkdevraagofalleopenheidwelleidttotcorrecteinformatieverschaffing.VolgensChanisersprakevan‘Acceptablesubjectivity’.Hoemeermenzichbetrokkenvoelt,hoebeterdefoto’senbijbehorendeinformatieentags.Participerenleidtdustotbetrokkenheidentothoogwaardigerbemoeienis.OokheeftChanhetoverdeformule:Content+Community+socialenvironment=TacticalCollaborations.

Relatievirtueel/fysiek:

Hardware/Software:Internet

Openofgeslotensysteem:Open

Status:Actief

Page 45: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

42

ZingendeStad

Projectnaam:Zingendestad

Plaats:Utrecht

Ontwikkeling:WaagSociety,7scenes

Inopdracht/kadervan:Yo!Opera

WEBSITE:http://www.yo‐opera.nl/Yo/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=161

Projectdoel:Educatied.m.v.mapping

Projectomschrijving:‘DeZingendeStad’iseenprojectdatin2007isgestartalseenpilot.Hetuiteindelijkedoelisomin2008–2009eenmuziekeducatiefprogrammaaantekunnenbiedenaanallebasisscholeninNederland.

InDeZingendeStadwordterdoormiddelvaneenmobieletelefoonmetGPSdeomgevingmuzikaalinkaartgebracht.Gedurendeeenaantalworkshopslerenkinderenoverhunstemendebetekenisvanplekkenindeomgevingvanhunschool.Dezeomgevingwordtindeloopvantijdverderuitgebreid.Dekinderenlerenzoweldigitaalalseenpapierenkaartlezen,zangsporenmakenmethunmobieltje,dieopeenwebsitezettenenweerterugtevindenopinternet.

Relatievirtueel/fysiek:MetgsmenGPSkoppeljedigitaleverhalenaaneenspecifiekeplaatsindefysiekewereld.

Hardware/Software:Mobieletelefoon,GPS,internet,digitaleenpapierenstadskaarten

Aanwezigeelementen:Mapping,zingen,vertellen

Openofgeslotensysteem:Open.Deelnemersvoegenzelfcontenttoeaaneendigitalekaart.

Status:Nee.Dezingendestadwaseenpilot.Hetzalin2008–2009eenvervolgmoetenkrijgen.

Page 46: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

43

CulturalHeritageInformationPresentationProject(CHIP)

Projectnaam:CHIPProject

Plaats:RijksmuseumAmsterdam

Ontwikkeling:TechnischeUniversiteitEindhoven,RijksmuseumAmsterdamandhetTelematicaInstituut.

Inopdracht/kadervan:

WEBSITE:http://www.chip‐project.org/

Projectdoel:Educatieinformeren

Projectomschrijving:In1997onderstreeptePicard(Picard,R.W.,AffectiveComputing.MITPress,Cambridge,MA,1997)denoodzaakomhetbezoekaanmuseatepersonaliseren.Sindsdienzijndiverseprojectengestartomdittebewerkstelligen.Diverseprojecten,waaronderdeMultimedia/PDAtourvanhetvanGoghmuseumenhetTateModerninLondenlatenziendathetcreërenvaneeninteractieveengepersonaliseerdegidsdewaarderingvoorhetcultureleerfgoedkanbevorderenbijindividuelegebruikers.

EenanderprojectishetCHIPprojectvanhetRijksmuseumAmsterdam,deTechnicalUniversityEindhovenendeTelematicaInstitute.CHIPstaatvoorCulturalHeritageInformationPresentation.Ineenartikel,opgestelddoorYiwenWang,wordtdeprobleemstellingalsvolgtgeformuleerd:Hoekunnenwehulpmiddelenenmethodenontwikkelenvoorhetgenererenvangepersonaliseerdepresentatiesvancultureleerfgoedereninzoweldevirtuelewereldalsindefysiekeruimtes?Hierbijwerdeneenviertalproblemennaarvorengeschoven:(1)objectenzijnveelalverschillendbeschreveninverschillendesystemen,(2)Dehoeveelheiddataisenormensterkmetelkaarverwant.Ditzorgtervoordathetzoekenvaninformatievoornieuwebezoekerslijktophetzoekennaareenspeldineenhooiberg.(3)Hoeverkandeintevoereninformatiegeminimaliseerdworden,maarnogsteedsmogelijkmakenomtoteenusermodeltekomen?(4)Vermijdbarrièresbijdestart.Hoekaneennieuwegebruikerdirectvaneenaanbevelingssysteemprofiterenzonderdathetbijdestartteveelinformatiemoetinvoeren?

OpdeCHIP‐projecthomepageisdedemonstratortevinden.Ditbestaatuitdrietools:ArtworkRecommender,web‐basedvirtualTourWizardendePDA‐basedMobileTour.

Deeersteiseenwebbasedclassificatiemodelvoorkunstwerken/onderwerpenvoorhetbouwenvaneengebruikersprofiel,gebaseerdopeensemantischdatamodel.Detourwizardiseenwebbasedtooldateen(semi)geautomatiseerdegebruikersprofielenvirtueletourgenereert.DePDA‐basedmobiletouriseenpda‐toolomvirtueletourste‘mappen’indefysiekeruimte.

Gebruikersdoel:Informatief.StelzelfeenpresentatiesamenenprinteendepersonaliseerdeplattegronduitvooreenbezoekaanhetRijksmuseum.

Page 47: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

44

Relatievirtueel/fysiek:Debezoekervandesitesteltaandehandvaneigeninteressesenaanbevelingendoorhetprogrammaeeneigenrondleidingsamen.

Hardware/Software:internetsitemetmogelijkheidomgebruikersprofieleninopteslaan

Aanwezigeelementen:Informatieverstrekken

Openofgeslotensysteem:Opensysteem.Status:Inontwikkeling/Testsiteisactief

Page 48: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

45

CityRagas

Projectnaam:CityRagas(CityColours)

Plaats:Amsterdam/NewDelhi(India)

Ontwikkeling:DeWaagSociety

Inopdracht/kadervan:ConcertgebouwAmsterdam,SaraiIndia,andereAmsterdamsecultuurinstellingen

WEBSITE:http://www.indiafestival.nl/index.nl.php,http://www.cityragas.nl/

Projectdoel:Educatied.m.v.gaming

Gebruikersdoel:Educatief,spel

Projectomschrijving:Innovember2008organiseerthetConcertgebouwsamenmeteenaantalvooraanstaandecultureleinstellingeninAmsterdamhetAmsterdam‐IndiaFestival,BlendedCultures,datgewijdisaanIndia.VoorBlendedCulturesontwikkeltWaagSocietyeenvisuelegameinsamenwerkingmetSarai,genaamdCityRagas(CityColours/Moods).MetCityRagaswordenbewonersvanDelhienAmsterdamverbondendooreenoverkoepelendthema:deveranderendestadsidentiteit.

Relatievirtueel/fysiek:DoormiddelvaneentechnologiediespeciaalisontwikkeldvoordemobieletelefoonkunnendeelnemersuitNewDelhienAmsterdamsamenaaneenbeeldverhaalwerken.Zijdoenditdoormiddelvanhetmakenvanfoto’smetdegsmdiezij

Hardware/Software:mobieletelefoon,interfaceomtelefoontelatencommunicerenmetteaminanderestad.

Aanwezigeelement:Spel,fotograferen,

Openofgeslotensysteem:Open.Deelnemersbouwensamenaaneenverhaal

Status:Deelnamemogelijkop8/9november2008,15/16november2008,22/23november2008,29/30november2008

Page 49: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

46

WorldBeachProject

Projectnaam:WorldBeachProject

Plaats:Allestrandenterwereld

Ontwikkeling:SueLawtyinsamenwerkingmetV&A

Inopdracht/kadervan:AlbertandVictoriaMuseum(Londen)

WEBSITE:http://www.vam.ac.uk/collections/textiles/lawty/world_beach/map_gallery/index.php

Projectdoel:Kunsttonen/creëren,mapping

Projectomschrijving:HetLodensVictoriaandAlbertMuseumheefthetWorldBeachProject.Overalterwereldkunnenmensenopeenstrandeenkunstwerkvandestenenmakendiezijdaaraantreffen.Foto’svandekunstwerkenkunnengeuploadwordennaardewebsitevanhetmuseum.Opeenwereldkaartkunjeprecieszienwaardefoto’sgemaaktzijn.

Hetleukeaanhetprojectisdatdeelnameeraanzeerlaagdrempeligis.Deelnemershoevenzichalleenmaarteregistrerenendefoto’steuploaden.Hoeweljejezelfkuntafvragenofjevoordezoveelstewebsiteeenregistratieformulierwiltinvullenkunjedaardoorweljenaamonderhetkunstwerkzetten.

OverigensishetmuseumookopFlickrtevinden!

Relatievirtueel/fysiek:Indefysiekewereldwordenkunstwerkengebouwd.Driefoto’sdaarvanwordengekoppeldaandelocatieenzijnzichtbaaropGooglemaps(huneigenwebsite).

Hardware/Software:Projectsite,Flickrplatform,Googlemaps

Aanwezigeelementen:mapping,creërenentonenvankust

Openofgeslotensysteem:Open.Gebruikersmakenzelfkunstwerkenenplaatsendezezelfopeendigitalekaart.

Status:Actief

Page 50: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

47

Weareallphotographersnow!

Projectnaam:Weareallphotographersnow!

Plaats:MuséeElysee,Zwitserland

Ontwikkeling:MuséeElysee

Inopdracht/kadervan:MuséeElysee

WEBSITE:http://allphotographers.wordpress.com/

Projectdoel:innennieuwekennisdoormiddelvankunst

Projectomschrijving:StuureenfotoopnaarhetMuséeElyseeinZwitserlandendezewordtgetoondinhetmuseum.Eene‐maillaatjewetenwanneerhetgetoondismetbijbehorendefoto.

Gebruikersdoel:Kunst

Projectdoel:Gewonemensenhunwerklatenexposeren.

Relatievirtueel/fysiek:Fotowordtverstuurdeninhetmuseumgetoond.Viaemailwordtjeopdehoogtegebrachtoverdedagentijdvantonenvandefotometeenfotoalsbewijs.

Hardware/Software:Projectsiteeneigenmuseumsite

Aanwezigeelementen:Kunsttonenencreëren,

Openofgeslotensysteem:Open.Deelnemersmakenzelfkunst

Status:Afgesloten

Page 51: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

48

WatWasWaar

Projectnaam:WatWasbaar

Plaats:Online

Ontwikkeling:Mediamatic

Inopdracht/kadervan:Nationaalarchief,Kadaster,regionaalarchiefLeiden,CentraalbureauvoordeStatistiek,WatWasWaar

WEBSITE:http://watwaswaar.nl

Projectdoel:Informerendoormiddelvanmapping

Projectomschrijving:OpWatWasWaarkanjeoverelkeplekinNederlandhistorischegegevensvinden.Deinformatieisheeldivers,overalandersenafkomstiguitderijkecollectiesvaneentoenemendaantalplaatselijke,regionaleenlandelijkearchiefinstellingeninNederland.Delandsdekkendemilitairekaartenzijneenmooivoorbeeldvanéénvandecollecties.DezekaartenzijnafkomstigvanhetKadasterenhetNationaalArchiefengevengezamenlijkeengoedbeeldvandeafgelopenanderhalveeeuwlandschapsontwikkelinginNederland.Ookinteressantzijndeluchtfoto’svandeRAFdieNederlandtentijdevandeTweedeWereldoorlogtonen.(Letterlijketekstvandewebsite).

Gebruikersdoel:Informatief

Projectdoel:Informatief

Relatievirtueel/fysiek:Eenkaartopdewebsitegeeftinformatieoverelkinteressantgegeven

Hardware/Software:Projectsite

Aanwezigeelementen:mapping

Openofgeslotensysteem:Gesloten.Degebruikerheeftgeeninvloedopdeinhoud

Status:Actief

Page 52: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

49

MultimediatourVanGoghMuseum

Projectnaam:VanGoghMultimediatour

Plaats:AmsterdamVanGoghMuseum

Ontwikkeling:

Inopdracht/kadervan:VanGoghMuseum

Website:VanGoghMuseum

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:“HetVanGoghMuseumbiedteennieuwemanieromkennistemakenmethetlevenenwerkvanVincentvanGogh:deVanGoghmultimediatour.Dezetour,geproduceerddoorAntennaAudio,biedtreproducties,verhalen,foto’s,brieven,tekeningen,interviews,filmfragmenten,muziekenspelletjes.Opeenhandcomputer(ofPDA)wordenbeeldengeluidgecombineerdendaardoorkandebezoekernudirectbij20topstukkenmeerinformatiekrijgendanooit.NaeeneerstepilotindeTateGalleryLondonisditdetweedeuitgebreidemultimediatourdieAntennaAudiovooreenmuseummaakte.”(Letterlijkovergenomenvandewebsitevanhetmuseum).

Relatievirtueel/fysiek:Tijdenshetbekijkenvandeschilderijenneemtdemultimediatourjemeeinzijnlevendoormiddelvanverhalen,interviews,afbeeldingenenmuziek.

Hardware/Software:Handheldmetspeciaalontworpeninterface

Aanwezigeelementen:verhalen,afbeeldingen,geluid

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 53: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

50

TyrrellToday

Projectnaam:TyrrellToday

Plaats:Online/Flickr

Ontwikkeling:Powerhouse

Inopdracht/kadervan:PowerhousemuseumSydney

WEBSITE:http://www.flickr.com/groups/tyrrelltoday/

Projectdoel:Innennieuwekennisdoormiddelvantonenvankunst

Projectomschrijving:HetPowerhousewiltinoudedingennieuwelevenblazenenditdoenzijonderanderedoorgebruiktemakenvanweb2.0toepassingenalsFlickr.ZijplaatsendaarindegroepTyrrellTodayfoto’suiteigencollectie.Personendiezichaanmeldenbijdegroepkunnennieuwefoto’suploadenvanplaatsendieindehistorischeafbeeldingenvoorkomen.

Relatievirtueel/fysiek:Gebruikersmakenfoto’svanplaatsendiezijindefoto’svanhetPowerhousetegenkomen.Dezebiedenzijaan.

Hardware/Software:Flickrplatform

Aanwezigeelementen:Informatief,tonenfoto’suitTyrrellCollectie

Openofgeslotensysteem:Open.

Status:Actief

Page 54: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

51

Tijdsporen

Projectnaam:Tijdsporen

Plaats:RegioScheldermonding

Ontwikkeling:

Inopdracht/kadervan:

WEBSITE:http://www.tijdsporen.eu

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:LaatjemeevoerenlangstwaalfzeerinteressanteplekkeninderegioronddeScheldermondingmetelkhuneigenhistorischeverhaal.Dezeregioheefteenzeerrijkegeschiedenis.Hetheeftdeafgelopen2000jaarveelmoetenvechtentegenlegers,maarooktegenhetwater.HetBelgisch‐Nederlands‐Euregio‐samenwerkingsprojectheeftdoormiddelvaneenwebsiteenaudio‐cddereizigersinstaatgesteldomdoorditgebiedreizenenallebelangrijkegebeurtenissenlezenenbeluisterenterwijlzeoplocatiezijn.Opelkelocatielijkteenmuseumaanwezigtezijn.

Opdewebsitekunjebeschrijvingenlezenvanhetgebiedendeaudiofragmentendownloadeninmp3formaat.Dewebsiteisergoverzichtelijk.Hetdoelvandesiteispuurinformatiefengeeftgeenmogelijkheidvoorbezoekersomeenreactieachtertelatenofinformatieaantevullen.Erbestaatdusweiniginteractie.

Relatievirtueel/fysiek:Viadewebsitekunjemuziekfragmenteninmp3formaatdownloadenofeencdbestellendieinformatieverschaffenover12locatiesinderegioScheldemond.Viaeenmp3–ofcdspelerkunjeoplocatiedefragmentenbeluisteren.

Hardware/Software:mp3tedownloadenviaprojectsite

Aanwezigeelementen:Verhalen,afbeeldingen

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 55: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

52

Semapedia

Projectnaam:Semapedia

Plaats:Online

Ontwikkeling:Semapedia.org

Inopdracht/kadervan:n.v.t.

WEBSITE:http://semapedia.org

Projectdoel:informeren/educatie

Projectomschrijving:SemapediaiseencommunitygedrevenprojectwelkezichrichtophetkoppelenvandeopWikipediaaanwezigekennisaanrelevanteplaatsenindefysiekewereld.Hoegaatditinzijnwerk?Simpel,dooreenstickermet3dbarcodeergensopteplakken.DebarcodebevatinformatiedieverwijstnaareenpaginaopWikipedia.

Relatievirtueel/fysiek:Indefysiekewereldwordtmetdegsmeenfotogemaaktmetdegsm.Opdieplekwordteenstickermetbarcodegeplakt.DebarcodeverwijstnaarhetartikelopWikipedia.

Hardware/Software:Projectsite,Googlemaps,Flickrplatform,Timeline

Aanwezigeelementen:Informatief,interactief

Openofgeslotensysteem:Open.GebruikerskunneninformatieopWikipediaplaatsenofaanpassen.

Status:Actief

Page 56: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

53

Rituelen

Projectnaam:Rituelen

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:DeWaagSociety

Inopdracht/kadervan:ErfgoedNederland(projectleider)

WEBSITE: ErfgoedNederland,DeWaagSociety,2008Jaarvanhetreligieuserfgoed

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:InhetkadervanhetJaarvoorhetReligieusErfgoedisErfgoedNederlandsamenmetDeWaagSocietybegonnenaanhetproject‘Rituelen’.Hierbijwordenmensenverleidhuneigenverhaaltevertellenoverhunpersoonlijkereligieuserfgoedeneigenrituelen.Vanuitdezeverhalenwordtderelatiegelegdnaarzowelroerendalsonroerenderfgoedinmusea,archieven,archeologischevindplaatsen,gebouwenenplekken.Doordeinzetvan,ondermeer,locatiegebaseerdemobieletechnologiewordendezerelatiesalseenextrabetekenislaagoveronzealledaagsewerkelijkheidgelegd.(WaagSociety2008)

Gebruikersdoel:Informatief

Doelerfgoedinstelling:Doormiddelvaneenkleinschaligpilothooptmenerachtertekomenwatdebestemanierisomeenbreedpubliekinteractiefbijreligieuserfgoedtebetrekken.Erwordtsamengewerktmetreligieuzeinstanties,eindgebruikers,erfgoedeigenarenenintermediairs.

Relatievirtueel/fysiek:Locatiegebaseerdetechnologiemaakthetmogelijkomverhalen(digitaal)teplaatsenindefysiekeruimte.

Hardware/Software:Mobieletelefoon

Aanwezigeelementen:Verhalen

Openofgeslotensysteem:Open,degebruikerskunnenzelfverhalendelenmetanderen

Status:Gestartin2008/weinigactief

Page 57: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

54

OptionalTime

Projectnaam:OptionalTime

Plaats:o.a.Almere

Ontwikkeling:SKOR,MuseumPaviljoen,BeamSystems,MPKIndustrialDesign

Inopdracht/kadervan:DeDienstStadscentrumAlmere

WEBSITE:http://optionaltime.com/3/

Projectdoel:informerendoormiddelvancreërenvankunst

Projectomschrijving:"Tijdalshetmeestcentralenavigatiesysteemvanonzesamenlevingenalshetmeetinstrumentdathetconcepttoekomstcreëert”

DefilmOptionaltimes/AlmerespeeltzichafbijhetUrbanEntertainmentCentreinhetnieuwestadscentrumvanAlmere.InOptionaltimes/Almereleerthetpubliek(degebruikersvanhetplein)driepersonenkennendoorhetgedragvandefictievekaraktersindefilmteobserveren.Optionaltimes/Almerebrengthetgedragvanmensenindepubliekeruimteinbeeldvanuithetperspectiefvaneenadolescent/jongere,opzoeknaarzijnofhaaridentiteit,enlaatzienhoehij/zijzicheenhoudinggeeftindepubliekeruimte.Hoeclaimenmenseneenplekindepubliekeruimte?Hoenemenmensenterritoriuminenhoekunnenweditaflezenaandemanierwaaropmensenzichtotdeomgevingverhouden?Doormiddelvancomputer‐enfilmtechniekenspeeltdebezoekerindezefilmzelfeenbelangrijkerol.HierdoorwordtinOptionalTimehetbegriptijdenonzeervaringvantijdmetbehulpvandigitaletechniekenvolledigopzijnkopgezet.(Directebeschrijvingvanhttp://optionaltime.com/3/)

Tijdensdefilmwordendebezoekersvanhetpleinuitgenodigdomdeeltenemenindefilmzelf.Hetnodigtgebruikersuittotinteractiemetzichzelfenanderemensenophetplein.Bewegingenvandebezoekersveranderendeloopvandefilm.

Relatievirtueel/fysiek:Oplocatiespeeljezelfmeeineen‘live’film.

Hardware/Software:interactievevideoinstallatie

Aanwezigeelementen:videokunst,interactie

Openofgeslotensysteem:Opensystem.Debezoekerbepaaltzelfdeloopvandefilm.

Status:Tijdelijkeinstallatie.

Page 58: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

55

[Murmur]

Projectnaam:[Murmur]

Plaats:Toronto(2003),Vancouver(2003),Galway(2003–2004),Montréal(2003–2004),SanJose(2003–2004),SãoPaulo(2003–2004),Dublin(2007),Edinburgh(2007),

Betrokkeninstelling:CFCMediaLab,Toronto

WEBSITE:http://murmurtoronto.ca/

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:·[Murmur]iseenprojectdatverhalenverzameltvanmensendieherinneringenofverhalenhebbenovereenspecifiekelocatie.Dezekunnenpersoonlijkzijn,maarookvanhistorischeaard.Opdespecifiekeplaats,waardeverhalenzichafspelen,wordteenooropgehangen.Hieropiseentelefoonnummergeschreven.Doordittebellenmetdegsmkanmennaardeverhalenluisteren.Somswordtjetijdensdeverhalendoordebuurtgeleidalsofjemeteenvriendrondlooptdiegezelligzijnverhaalverteld.

Relatievirtueel/fysiek:Metdegsmofviadewebsiteluisterjenaarverhalenvanmensenuitdespecifiekeomgeving.

Hardware/Software:gsm,projectsite,softwareomverhalentebeluisterenenintespreken

Aanwezigeelementen:Verhalen,innennieuweverhalen

Open/geslotensysteem:Open.Deelnemerskunnenverhalenopsturen

Status:Laatsteprojectin2007,Dublin

Page 59: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

56

Madretsma

Projectnaam:Madretsma

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:DeWaagSociety

Inopdrachtvan:Koninklijkinstituutvoordetropen

WEBSITE:http://madretsma.net/

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:MadretsmaiseenluistertochtlangsbetekenisvollelocatiesinenrondAmsterdam.DezelocatieshoudenallenverbandmethetslavernijverledenvanNederlandenmusealeobjectenuitdecollectievanhetKoninklijkInstituutvoordeTropen.MadretsmaiseeninitiatiefvandeWaagSocietyenhetKoninklijkInstituutvoordeTropen.

Relatievirtueel/fysiek:Indefysiekeruimtewordterviadegsmnaareenverhaalgeluisterd.

Hardware/Software:gsm,projectsite

Aanwezigeelementen:Verhalen,interactief,innennieuwekennis

Openofgeslotensysteem:Open.Nainschrijvingopdewebsitekanmenzelfookverhalenplaatsen.

Status:Actief

Page 60: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

57

DeKaartenvandeWit

Projectnaam:KaartenvandeWit

Plaats:Enkhuizen

Ontwikkeling:

Inopdracht/kadervan:WestFriesMuseum

WEBSITE:http://www.wfm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=9

Projectdoel:Behouderfgoeddoormiddelvantonenkunst

Projectomschrijving:FrederickdeWit(1630–1706)waseenvandeberoemdstecartografenuitdetweedehelftvandezeventiendeeeuw.Zijn‘vijfluik’,kaartenvandevijfwerelddelen,isbijzonderomdathetnogeenvandeweinigenisdiecompleetis.Omdatzeinzeerslechtestaatverkerenisbeslotenzevolledigtedigitaliseren.Opdewebsitezijnzonutebekijken.Erkanperwerelddeeldichtingezoomdwordenomalledetailstekunnenbekijken.

Relatievirtueel/fysiek:Echtekaartenzijngedigitaliseerdomzeopdezemaniertebehoudenententoontekunnenstellenaanhetpubliek.

Hardware/Software:Projectsite

Aanwezigeelementen:informatief

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 61: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

58

InteractiveArchitecture

Projectnaam:InteractiveArchitecture

Plaats:o.a.Rotterdam

Ontwikkeling:GraffitiResearchLab

Inopdracht/kadervan:n.v.t.

WEBSITE:http://graffitiresearchlab.com/?page_id=32#video

Projectdoel:Vermaakdoormiddelvantonen/creërenkunst

Projectomschrijving:GraffitiResearchLabiskunstenaarscollectiefdatvooreenaantalprojectendestadalscanvasgebruikt.Eenvandieprojecten,dieookinRotterdamisgeweestheet‘InteractiveArchitecture’Hetidee;zeteenbeamerergensopstraat,projecteeropeengebouwmetrameneneengigantischecursorzietalleramenalshyperlink.

Relatievirtueel/fysiek:Defysiekewereldwordtgebruiktalscanvasvoordigitalekunstprojecten.

Hardware/Software:Broncodes(Dezeisvrijgegevenentedownloaden),installatie

Aanwezigeelementen:Kunst

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:GraffitiResearchLabiscontinubezigmetnieuweprojecten.

Page 62: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

59

Frequentie1550

Projectnaam:Frequentie1550

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:DeWaagsociety

Inopdracht/kadervan:Montessorischolengemeenschap,MondriaanStichting,Kennisrotonde,OSBOpenSchoolgemeenschapBijlmer

WEBSITE:http://www.frequentie1550.nl/

Projectdoel:informerendoormiddelvangaming

Project omschrijving: Havoleerlingenmoeten,voorhetvakgeschiedenis,kennismakenmetdemiddeleeuwsestadAmsterdam.OmdittebereikenwerdendeleerlingendestadingestuurdmetmobieleumtsenGPStechnologie.Dezetechnologieverschaftinformatieoverdedirectfysiekeomgevingtentijdevandemiddeleeuwen.Gedurendehetspelmoetenscholiereneducatieveopdrachtenoplossenentegelijkertijduithandenblijvenvanvijandigepelgrimstroepen.

Hetaardigeaanditprojectisdathetgebruikmaaktvancommunicatietechnologieëndiecultureelingebedzijn.Degamedoetdaarnaasteenberoepopdefysiekecontextvandegebruikeralshetverbeeldendvermogen.DeleerlingenwordenvermaaktmeteengameenlerentegelijkertijdveelvandestadAmsterdamkennen.

Relatievirtueel/fysiek:Doormiddelvanmobieleumts(UniversalMobileTelecommunicationsSystem)/GPStechnologiekrijgengebruikersopeenspecifiekelocatieinformatieoverdieplek.

Hardware/Software:

Aanwezigeelementen:Game

Openofgeslotensysteem:Gesloten.Gebruikerskunnengeeninvloeduitoefenen/contenttoevoegenaanhetsysteem.

Status:Afgerond

Page 63: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

60

FortAmsterdam

Projectnaam:FortAmsterdam

Plaats:NewYork

Ontwikkeling:DeWaagSociety,7scenes

Inopdracht/kadervan:Comeout&PlayfestivalNewYork

WEBSITE:http://www.waag.org/project/fortamsterdam,

Projectdoel:informerendoormiddelvangaming

Projectomschrijving:VoorhetComeout&PlayfestivalNewYorkheeftWaagSocietyeenspelontwikkelddatgespeeldwordtmetbehulpvandemobieletelefoonenGPS.TijdenshetspelwordthetNewYorkvanvandaagdedaggekoppeldaanhetNieuwAmsterdamvan400jaargeleden.HetdoelvanhetspelisomzosnelmogelijkeenfortendeNYC‐vlagteveroveren.Hetspelwordtgespeeldmetzestottiendeelnemers.

In2007heeftinNederlandeeneditievanhetfestivalplaatsgevonden.Daariseenvariantvanhetspelgespeeld.

Hardware/Software:MobielecommunicatietechnologiemetGPS

Aanwezigeelementen:Game

Openofgeslotensysteem:Gesloten.Hoeweldespelersinvloedhebbenophetspelophetmomentdatzehetspelenkunnenzehetnietveranderen.

Status:Hetfestivalvondop6–8juniplaats.

Page 64: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

61

Droombeek

Projectnaam:Droombeek

Plaats:Enschede(wijkRoombeek)

Ontwikkeling:?

Inopdracht/kadervan:RijksmuseumTwenthe

WEBSITE:Droombeek

Projectdoel:Innennieuwekennisdoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:Droombeekverzameltverhaleninwoord,beeldengeluidvanbewonersvandeEnschedesewijkRoombeek.DezeverhalenzijnopdespecifiekelocatiezelfbeschikbaardoormiddelvaneenmetGPSuitgerustehandheld.Ookviadewebsitezijndeverhalenbeschikbaar.Intotaalzijnervierwandelingenuitgezetdoorhetmuseum.

OpdewebsitevanDroombeekkanmenzelfeenverhaalinsturen.Erzijnvijfcategorieënwaaruitmenkankiezen:architectuur,textiel&industrie,hetdagelijksleven,kunst&cultuurendevuurwerkramp.

Relatievirtueel/fysiek:EenmetGPSuitgevoerdehandheldbepaaltwaarmenzichindewijkbevindt.Deverhalenzijngekoppeldaaneenspecifiekelocatie.

Hardware/Software:HandheldmetGPS,Projectsitemetplattegrondvandewijk

Aanwezigeelementen:educatief,verhalen,interactie,mapping

Openofgeslotensysteem:Ja

Status:Actief

Page 65: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

62

RealTime

Projectnaam:RealTime

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:WaagSociety,EstherPolak,JeroenKee

Inopdracht/kadervan:GemeenteArchiefAmsterdam

WEBSITE:http://www.realtime.waag.org

Projectdoel:Informerendoormiddelvantonenkunst

Projectomschrijving:VoordetentoonstellingKaartenvanAmsterdam1866‐2000inhetGemeentearchiefAmsterdamrealiseerdeWaagSocietymetEstherPolakenJeroenKeehetprojectAmsterdamRealTime.IedereAmsterdammerheefteenonzichtbarekaartvandestadinzijnhoofd.Demanierwaarophijzichdoordestadbeweegtendekeuzesdiehijhierbijmaaktwordenbepaalddoordezementalmap.AmsterdamRealTimewileenpogingwagentothetzichtbaarmakenvandezementalmapsviahetverplaatsingsgedragvandegebruikersvandestad.Gedurendetweemaanden(3oktobert/m1december2002)zijnalleAmsterdammersuitgenodigdomzichuittelatenrustenmeteentracer‐unit.DitiseendoorWaagSocietyontwikkelddraagbaarapparaat,uitgerustmetGPS:GlobalPositioningSystem.Opbasisvansatellietgegevensberekentdetracerzijngeografischepositie.Degegevensvandezetracerswordeninrealtimedoorgezondennaareencentraalpunt.Doordezegegevensweertevisualiserenverschijnenersporen,lijnen,ineenzwartvlak.Uitdezelijnenontstaatalsvanzelfeen(gedeeltelijke)kaartvanAmsterdam.Dezekaartregistreertgeenstratenofhuizenblokken,maarisopgebouwduitlouterbewegingenvanpersonen.Wanneerdeverschillendetypengebruikershunlijnentrekken,wordthetvoordetoeschouwerinzichtelijkhoeindividueeldekaartvanAmsterdamkanzijn.Eenfietserhoudtergeheelanderefavorieteroutesopnadaneenautomobilist.Hettypevervoermiddel,plaatsvanhuis,werkofanderbezighedenéndementalmapvandepersoonzelfbepalenhetspoordathijtrekt.Opdezemanierontstaateensteedsveranderende,uiterstrecente,enzeersubjectievekaartvanAmsterdam.BeweegtuzichbinnenderingA10,dankuntuzichhieraanmeldenalsproefpersoontijdensdetest‐enontwikkelfaseofalsdeelnemertijdensdetentoonstelling.Deelnemersontvangeneenafdrukvanhunpersoonlijkeroutesdoordestad,hundagboekinsporen.(Tekstdirectgekopieerdvandeprojectwebsite).

Relatievirtueel/fysiek:ViadraagbaarsysteemmetGPSwordencoördinatenvaneenwandelingopeendigitalekaartweergegeven.

Hardware/Software:Projectsite,draagbaretechnologiemetGPS

Page 66: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

63

Aanwezigeelementen:Kunst,mapping

Openofgeslotensysteem:Open.Dedeelnemeraanhetprojectbepaaldzelfeenrouteenbepaalddaardoorhoedekaarteruitkankomentezien.

Status:Hetprojectheeftin2002plaatsgevonden.

Page 67: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

64

AudiotourVesterbro

Projectnaam:?

Plaats:Vesterbro(Kopenhagen)

Ontwikkeling:onbekend

Inopdracht/kadervan:StedelijkMuseumKopenhagen

WEBSITE:http://www.visitcopenhagen.com/composite‐1759.htm,http://www.bymuseum.dk/.

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:HetStedelijkMuseumvanKopenhagenbiedtbezoekersdemogelijkheidomeenaudiotourteondergaanindewijkVesterbro.Zesjongeschrijvershebbenhunverhaalingesprokenennemenjemeeinhunwereld.Deaudiotourduurtvanongeveer18minutentot35minuten.HetaardigeisdatdeiPodsinhetmuseumaftehalenzijneneengeheledagterbeschikkingzijn.Jekuntdusonderwegpauzerenwanneerjezilt.

Deverhalenvertellennaastdegeschiedkundigefeitjesoverdebuurtookdebelevenissenenervaringenvandeschrijvers.

Gebruikersdoel:Informatief,Entertainment

Relatievirtueel/fysiek:EenaudiotourneemtjemeedoordewijkVesterbroinKopenhagen.

Hardware/Software:iPod,mp3

Aanwezigeelementen:verhalen,mapping

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 68: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

65

MetPDAdoorEindhoven

Projectnaam:PDACityWalk

Plaats:Eindhoven

Ontwikkeling:onbekend

Inopdracht/kadervan:VVVEindhoven

WEBSITE:http://www.vvveindhoven.nl/nl/groepen/stadswandelingen/pda‐city‐walk

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:Aandehandvanopdrachten,muziekfragmenten,filmpjesenbijzondereafbeeldingenopeenPDAleerjedestadEindhovenkennen.DetourwordtaangebodendoordeVVV.

Gebruikersdoel:Leerdestadopeenleukemanierkennen(educatief).

Relatievirtueel/fysiek:KrijgviaeenPDAinformatieoverdelocatiewaarjejeopdatmomentbevindt.

Hardware/Software:PDA

Aanwezigeelementen:Kunst,mapping,verhalen

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 69: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

66

BeaWitness

Projectnaam:BeaWitness

Plaats:Online

Ontwikkeling:UnitedStatesHolocaustMemorialMuseum(USHMM)

Inopdracht/kadervan:

WEBSITE:http://www.ushmm.org/maps/

Projectdoel:informerendoormiddelvanmapping

Projectomschrijving:HetUnitedStatesHolocaustMemorialMuseumisgestartmethetinitiatief‘BeaWitness’.Denaamvanhetmappinginitiativesmuseumgeeftalaanwaarhetomgaat,namelijkhetonderdeaandachtbrengenvandeHolocaust.Maardaarblijfthetnietbij.Hetrichtzichnamelijkookopdewereldproblematiekvanvandaagdedagwaarhetgaatomvervolgingen,genocideenanderezakendieoorlogenmetzichmeebrengen.

HetMuseumMappingInitiativegebruiktGoogleEarthomaantetonenwaardegruwelijkhedenzichafspelen.Hetmuseumbiedtopditmomenttweeplug‐ins‘CrisisinDarfur’en‘MappingoftheHolocaust’.WanneerdezegeopendwordeninGoogleEarthkunjezienwaardorpeninDarfurzijnplatgebrandofkunjebijvoorbeeldlezenoverdeervaringenvaninwonersvanhetland.BijMappingtheHolocaustishetmogelijkomopsommigeplekkeneenbeschrijvingtelezenvandegebeurtenissen.

Relatievirtueel/fysiek:PlaatsenterwereldwaargruwelijkhedenplaatsvindenofhebbenplaatsgevondenwordenonlinezichtbaargemaaktviaGoogleEarth.

Hardware/Software:Projectsite,GoogleEarthplugin

Aanwezigeelementen:mapping,informeren,tonenfoto’s,tonentekst

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Actief

Page 70: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

67

Canyouseemenow?

Projectnaam:Canyouseemenow?

Plaats:Rotterdam(DEAF2007),Sheffield,Barcelona,Tokyo

Ontwikkeling:BlastTheory

Inopdracht/kadervan:?

WEBSITE:http://www.blasttheory.co.uk/bt/work_cysmn.html

Projectdoel:Vermaakdoormiddelvangaming

Project omschrijving: IndeexperimentelecrossmediagameCanyouseemenow?wordenonlinegamersachtervolgddoordriezogenaamde‘Runners’vandeEngelsekunstenaarsgroepBlastTheorydoorineenfysiekafgebakendspeelveldbewegen.HierbijwordtgebruikgemaaktvanGPS‐technologieeneenlokaalwi‐finetwerk.Degamerswerden,naingelogdtezijn,gedroptopeenvirtueleplekergensinRotterdamtijdenshetDEAF2007.DeRunnersziendezepositieopeenhandheld.Zodraeenpersonagevirtueelwordtingeslotenwordtereenfotogemaaktvandeplaatswaarditplaatsvondennaarhetarchiefgestuurd,samenmeteendigitaalblauwdrukvandejacht.DitprojectisinNederlanduitgevoerdtijdenshetDEAF2003festival(DutchElectronicArtFestival).HetspelisverdergespeeldinBarcelona,Tokyo,Koln,Chicagoeneenaantalanderesteden.

Relatievirtueel/fysiek:Spelersvolgenonlinederunnersdiezichdoordefysiekeruimtebewegen.

Hardware/Software:Website,GPSnavigatieapparatuur,handheld,wifinetwerk,onlineviawebsite

Aanwezigeelementen:Gaming,vermaak,interactie

Openofgeslotensysteem:Gesloten.Deelnemerskunnenhetspelnietveranderenofercontentaantoevoegen.

Status:Tijdelijkproject.Momenteellijkthetnietactief.

Page 71: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

68

CodexKodanksi

Projectnaam:CodexKodanski

Plaats:Rotterdam

Ontwikkeling:HootchieCootchieMediacollectief

Inopdracht/kadervan:Gezichtsbepalend,waarderingsprijsvoorZuid‐Holland

WEBSITE: http://www.codexkodanski.nl/kodanski.htmlhttp://www.hootchiecootchie.nl/

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:CodexKodanskiiseenmultimedialecitytourdatzichbevindtophetsnijvlakvankunst,educatieenentertainment.

DeelnemersaandetourlopenmeteenPDA,GPSontvangereneenkoptelefoondoorhetcentrumvanRotterdam.Locatiegebondeninformatiedoethierbijdegeschiedenisvandestadherleven.De‘begeleider’diejemeeneemtdoorRotterdamheetKodanski.Hijverteltjetijdensdetourvanallesoverdestad.Hierbijwordenrealiteitenfictiemetelkaarvermengd.

Relatievirtueel/fysiek:DoormiddelvaneenkoptelefoonluisterjenaarverhalenvanKodanski.DeGPSbepaaldwaarjejeinderuimtebevindtenkoppelteenverhaalaandespecifiekelocatie.

Wijzevaninformatieaanbieden:koptelefoon,navigatieapparatuurmetGPS

Aanwezigeelementen:Verhalen

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Hetprojectissindsjuli2008weeractiefinRotterdam

Page 72: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

69

Deontdekking

Projectnaam:DeOntdekking

Plaats:Haastrecht

Ontwikkeling:BasisschoolDeMorgenenster(Haastrecht)

Inopdracht/kadervan:ErfgoedhuisZuid‐HollandWEBSITE:

Projectdoel:informerendoormiddelvanmapping

Projectomschrijving:ErfgoedhuisZuid‐Hollandisactiefophetgebiedvanerfgoededucatie.Ineenprojectgenaamd‘DeOntdekking’hebbenmeerdanvijftigscholenzichgemeldomeenprojectteorganiserenmetalsdoeldeleerlingenzichbewustlatenwordenvanhunomgeving.

EenvandescholenisDeMorgensteruitHaastrecht.Deleerlingenzijngestartmethetinkaartbrengenvandecultureleomgevingvanhunschool.HetplanisommetbehulpvanGoogleEarthHaastrechtwereldwijdopdekaarttezetten.Deleerlingenbezoekeninstellingenenmakendaarvanfoto’senfilmpjes.

ErfgoedhuisZuid‐Hollandbegeleidtdescholenenzorgtvoordejuistecontactpersonen.

Relatievirtueel/fysiek:Defysiekewereldvandeleerlingenwordtdigitaalinkaartgebracht.

Hardware/Software:Digitalecamera,Projectsite,GoogleEarth

Aanwezigeelementen:Mapping

Openofgeslotensysteem:Open

Status:Actief

Page 73: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

70

DresdenmuseumopSecondLife

Projectnaam:Onbekend/n.v.t.

Plaats:SecondLife

Ontwikkeling:DresdenMuseum

Inopdracht/kadervan:DresdenMuseum

WEBSITE:DresdenGallery

Projectdoel:Informerendoormiddelvantonenkunst

Projectomschrijving:DresdenGallerybegeeftalseerstemuseum1:1opSecondLife.Dusgeenruimtemetgewoondoekenzoalsveelalgebeurt,maareenvolledigenabootsingvanhetechtemuseum.Metmaarliefst750werkenvanonderandereVermeer,Rembrandt,CaravaggioenRaphaeltonenzijbelangrijkewerkenuitdeEuropesekunstgeschiedenis.Behalvedekunstwerkenheeftheteenmuseumwinkeleneengastenboek.

Volgensdecurator,Prof.Dr.LutzM.Hagen,zijnmuseaaltijdaanhetkijkennaarmanierenomkunstwerkentereproducerenvoorbehoud.Ineersteinstantieviagedruktemediaenineenlaterstadiumdoormiddelvaninternetencd‐roms.Naareigenzeggenishetdaaromeenlogischestapomtebekijkenwatdevirtuelewereldkanbieden.Hetisnaareigenzeggeneenexperiment.Hierdoorlijkthetgastenboekeenhandighulpmiddel.Wanneerdebezoekersvanhetmuseumeenberichtachterlatenkunnenzedezenalezenopdewebsitevanhetmuseum.Helaaswordennietalleberichtengeplaatst,zoooknietdievanmij.Jammer,wanthetmaaktnietduidelijkofzeernogsteedsactiefmeebezigzijn.

Relatievirtueel/fysiek:HetwerkelijkemuseumisvolledignagebouwdinSecondLife

Hardware/Software:SecondLife(online),internetverbinding

Aanwezigeelementen:Educatie,entertainment

Openofgeslotensysteem:Geslotensysteem.Menkannietsmeerdandoorhetmuseumheenlopen.

Status:Actief

Page 74: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

71

TheLiberties

Plaats:Dublin

Ontwikkeling:ValentinaNisi,IanOakley.Nisiisgespecialiseerdinhetontwikkelenvanlocatiegebaseerdenarratieven.Zijheeftopditgebiedhaardoctoraalbehaald.Oakleyisgespecialiseerdin

Inopdracht/kadervan:Onbekend

URL:http://www.valentinanisi.com/liberties.html(websiteValentinaNisi)

Projectdoel:Innennieuwekennisdoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:TheLibertiesiseenprojectuitgevoerdindewijk‘Liberties”inDublin.Korteverhalen(nietlangerdaneenminuut)vertellenoverpersonenofgebeurtenissenuitdezewijk.DeverhalenzijngebaseerdopMairenJohnston’sboek“ArountthebanksofPimlico”.Zijbeschrijftdaarinhaareigenkindertijdevenalsendealgemenelevensstijl,feitenentraditiesuitdeLiberties.Dekaraktersuitdekorteverhalenzijnallenmetelkaarverbonden.Hierkomtmenachteralsallekortefilmsbekekenworden.Defilmszijnopfictiegebaseerd,maarookophistorischefeiten.

Deverhalenzijnopdewebsitetedownloaden.Zekunnenopeeneigenpdaofmobielcommunicatieapparaatbekekenwordenopdelocatiewaarhetverhaalzichafspeelt.

Ierlandiseenlandwaarmenvanoudsherdegeschiedenisdoorgeeftindevormvanverhalen.Hetheefteenzeerrijkegeschiedenisendeverhalenzijndoorspektmetfeitenenfictie.Menhoudtervanomnaardeverhalenteluistereneneropintegaan.Ditmaakthetproject,volgensNisi,toteengrootsucces.Hetdoelvanditprojectisomdehuidigebewonersvandegemeenschapinzichttegevenindeverhalenengeschiedenisvandebuurt.Tevensmoetereenplaatszijnwaarbuurtbewonershuneigenverhalenkunnenplaatsen.

Relatievirtueel/fysiek:Onsitekanmenviadraagbarecommunicatiemiddelenluisterenenkijkennaarkortefilms.

Hardware/Software:pdaofmobieletelefoon,Projectsite

Aanwezigeelementen:Verhalen

Openofgeslotensysteem:Gesloten(Hetismomenteelnietmogelijkomverhalentoetevoegen.)

Status:Afgerondengeëvalueerd

Page 75: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

72

TracingMercatorStories

Projectnaam:TracingMercatorStories

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:LesleyMoore,StichtingShivalinge,OpenbareBibliotheekMercatorplein

Inopdracht/kadervan:Onbekend

URL:www.tradingmercatorstories.nl/

Projectdoel:informerendoormiddelvanstorytelling

Projectomschrijving:TradingMercatorStoriesiseenproject,gelegenindeBaarsjesvanAmsterdam,datdeculturelerijkdomvandebuurtendebewonerslaatzien.

BijdeOpenbarebibliotheekkanmeneensmartphoneleneneneenspeurtochtbeginnennaardepersonagesenverhalenvanhetMercatorplein.

Relatievirtueel/fysiek:Viaeensmartphone(virtueel)luistertmennaarverhalenopeenspecifiekelocatie(fysiek)

Hardware/Software:PDA,interface

Aanwezigeelementen:Verhalen

Openofgeslotensysteem:Gesloten

Status:Afgeslotenin2007

Page 76: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

73

RealTime

Projectnaam:RealTime

Plaats:Amsterdam

Ontwikkeling:WaagSociety,EstherPolak,JeroenKee

Inopdracht/kadervan:GemeenteArchiefAmsterdam

URL:http://www.realtime.waag.org

Projectdoel:informerendoormiddelvanmapping

Projectomschrijving:VoordetentoonstellingKaartenvanAmsterdam1866‐2000inhetGemeentearchiefAmsterdam,realiseerdeWaagSocietymetEstherPolakenJeroenKeehetprojectAmsterdamRealTime.IedereAmsterdammerheefteenonzichtbarekaartvandestadinzijnhoofd.Demanierwaarophijzichdoordestadbeweegtendekeuzesdiehijhierbijmaaktwordenbepaalddoordezementalmap.AmsterdamRealTimewileenpogingwagentothetzichtbaarmakenvandezementalmapsviahetverplaatsingsgedragvandegebruikersvandestad.Gedurendetweemaanden(3oktobert/m1december2002)zijnalleAmsterdammersuitgenodigdomzichuittelatenrustenmeteentracer‐unit.DitiseendoorWaagSocietyontwikkelddraagbaarapparaat,uitgerustmetGPS:GlobalPositioningSystem.Opbasisvansatellietgegevensberekentdetracerzijngeografischepositie.Degegevensvandezetracerswordeninrealtimedoorgezondennaareencentraalpunt.Doordezegegevensweertevisualiserenverschijnenersporen,lijnen,ineenzwartvlak.Uitdezelijnenontstaatalsvanzelfeen(gedeeltelijke)kaartvanAmsterdam.Dezekaartregistreertgeenstratenofhuizenblokken,maarisopgebouwduitlouterbewegingenvanpersonen.Wanneerdeverschillendetypengebruikershunlijnentrekken,wordthetvoordetoeschouwerinzichtelijkhoeindividueeldekaartvanAmsterdamkanzijn.Eenfietserhoudtergeheelanderefavorieteroutesopnadaneenautomobilist.Hettypevervoermiddel,plaatsvanhuis,werkofanderbezighedenéndementalmapvandepersoonzelfbepalenhetspoordathijtrekt.Opdezemanierontstaateensteedsveranderende,uiterstrecente,enzeersubjectievekaartvanAmsterdam.BeweegtuzichbinnenderingA10,dankuntuzichhieraanmeldenalsproefpersoontijdensdetest‐enontwikkelfaseofalsdeelnemertijdensdetentoonstelling.Deelnemersontvangeneenafdrukvanhunpersoonlijkeroutesdoordestad,hundagboekinsporen.(Tekstdirectgekopieerdvandeprojectwebsite).

Relatievirtueel/fysiek:ViadraagbaarsysteemmetGPSwordencoördinatenvaneenwandelingopeendigitalekaartweergegeven.

Hardware/Software:website,mobieletechnologiemetGPS

Page 77: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

74

Aanwezigeelementen:Kunst

Openofgeslotensysteem:Open.Dedeelnemeraanhetprojectbepaaldzelfeenrouteenbepaalddaardoorhoedekaarteruitkankomentezien.

Status:Hetprojectheeftin2002plaatsgevonden.

Page 78: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

75

Projectmatrix

Nadeprojectbeschrijvingenwordtindithoofdstukgetrachtomdeprojectenonderteverdelenineenmatrix.Ditmoetinzichtverschaffen,indeverschillendedoelendiedeerfgoedinstellingenhebbenmetdeprojectenenhoezedezedoelentrachtentebereiken.

Inonderstaandetekststaatkortbeschrevenwatermetdetermenindematrixbedoeldwordt.

Projectdoel

Eenprojectwordtopgezetmeteendoelstelling.Deprojectdoelendieindematrixzijnopgenomenzijnvoortgekomenuitdeprojectbeschrijvingen.

Hetisnietinallegevallenevengemakkelijkomeenstriktescheidingtemakeninhetdoeldateeninstellinghadmeteenproject.Somswarenermeerderedoelstellingenteonderscheiden.Bijdeonderverdelingisdaaromgekekenhetbelangrijkstedoel.

a. Informeren/educatie:Eenprojectkanalsdoelhebbenomgebruikersofdeelnemersaaneenprojecttelatennadenkenofinformerenovereenbepaaldonderwerp.

b. Innennieuwekennis:Metdehuidigeveranderingenindemediasamenlevingishetgemakkelijkeromnieuwekennistevergarenbij‘gewonemensen’.Ditkaneenvandehoofddoelenzijnvaneenproject

c. Behouderfgoed:Digitaliseringvanobjecteniseenwijzeomerfgoedobjectentebehoudendieanderszoudenvergaan.Digitaliseringvanobjectenmaakthettevensmogelijkomobjectentetonendieandersindepotsblijvenliggen.

d. Overige:Erzijnnogtalvandoelstellingenomeenprojecttestarten.Debelangrijkstestaaninpuntat/mcweergegeven.Projectendiehiernietondervallenzijnonderoverigegeschaard.

Kenmerken

Elkprojectheeftweleenelement/kenmerkwatsterknaarvorenkomtalsmiddelomhetprojectdoeltebereiken.Indematrixiseenonderverdelinggemaaktineenvijftalkenmerken.Dekenmerkenzijnvoortgekomenuitdeprojectbeschrijvingen.

a. Mapping:Hierondervallendeprojectenwaarbij(nieuwe)contentuitdefysiekewerelddigitaalinkaartwordtgebracht.

b. Educatie/informatief:Projectenhebbensomsslechtseeninformatiefkarakter.Zezijnbedoeldomiemandietstelerenofaantezettentotnadenken.

c. Storytelling:Wanneereenprojectdoelwordtbereiktdoormiddelvanverhalenderwijsinformatieverzamelenofverstrekken.

d. Gaming:Eenspeliseengoedeenleukemanierommensenietsteleren.Hetwordtveelingezetbijkinderen,maarooksteedsvakervoorvolwassenen.

Page 79: Adviesrapport Online & Onsite

Bijlage:Projectbeschrijvingen

76

e. Kunst:Eenprojectdoelkanbereiktwordendoormiddelvankunst.Hierbijgaathetnietalleenomtonenvankunst,maarookomhetaanzettentotcreërenvankunst.