Click here to load reader

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการ ......ห วข อ แนวทางปฏ บ ต ข นตอนการใช ค าส งทางปกครอง

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการ ......ห วข อ...

 • สรุปผลการด าเนนิกิจกรรมการจดัการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  ดา้นการอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

  การประชุม เรือ่ง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรูใ้นหน่วยงาน ครั้งที ่1

  วนัพุธ ที ่9 กนัยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งผูอ้ านวยการกองการอนุญาต กรมป่าไม ้

  มติทีป่ระชุม ให้กลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ด าเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ การน าไปใช้ในการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ แล้วน ามาเสนอในที่ประชุมคร้ังต่อไป

 • การประชุม เรือ่ง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรูใ้นหน่วยงาน ครั้งที ่2 วนัพุธ ที ่16 กนัยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งผูอ้ านวยการกองการอนุญาต กรมป่าไม ้

  มติทีป่ระชุม เหน็ชอบ ตามที่กลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ดังน้ี 1. การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 2. การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 3. การขออนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม โดยการประชาสมัพันธ์ทางเวบ็ไซต์ บอร์ดประชาสมัพันธ ์การแจกจ่ายคู่มือให้กบัผู้ปฏบัิติงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ และจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนความรู้ พร้อมติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกองการอนุญาต เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏบัิติงานด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในหัวข้อ ดังน้ี 1. แนวทางปฏบัิติขั้นตอนการใช้ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552

 • กจิกรรมแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏบัิติงานด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ หัวข้อ แนวทางปฏบัิติขั้นตอนการใช้ค าสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการ

  ทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยนายรฤทธิ แทน่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 24 กนัยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อ านวยการกองการอนุญาต

  กจิกรรมแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏบัิติงานด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ หัวข้อ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552

  โดยนายรฤทธ ิ แทน่ปาน วันศุกร์ที่ 25 กนัยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อ านวยการกองการอนุญาต

 • การประชุม เรือ่ง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรูใ้นหน่วยงาน ครั้งที ่3 วนัพฤหสับดี ที ่1 ตุลาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งผูอ้ านวยการกองการอนุญาต กรมป่าไม ้

  มติทีป่ระชุม เหน็ชอบ ให้มอบเกยีรติบัตรและของรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนช่วยให้แผนการจัดการความรู้กองการอนุญาตประสบผลส าเรจ็ ดังมีรายช่ือ ดังน้ี

  1. นายรฤทธิ แทน่ปาน เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 2. นางสาวรัตนา สอาดนัก นักวิชาการป่าไม้ปฏบัิติการ 3. นายอานนท ์ ถิระปรีดานันท ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏบัิติการ

 • อธิบดีกรมป่าไม ้(นายสมชยั เพยีรสถาพร) มอบเกียรติบตัรและของรางวลัแก่เจา้หนา้ทีที่่มีส่วนช่วยให้แผนการจดัการความดา้นการอนุญาตอุตสาหกรรมไมป้ระสบผลส าเร็จ เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2552

  ดงัมีรายชื่อ ดงันี้ 1. นายรฤทธิ แท่นปาน เจา้พนกังานป่าไมช้ านาญงาน

  โดยมีนายมนตรี นุชอนงค์ เป็นผู้แทนรับมอบเกยีรติบัตรและของรางวัล

  2. นางสาวรตันา สอาดนกั นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ

  3. นายอานนท ์ ถิระปรีดานนัท ์ นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ

 • ขอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุงกิจกรรมการจดัการความรูใ้นหน่วยงาน

  1. การจัดกจิกรรมจัดการความรู้ในหน่วยงาน ควรเร่ิมท าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือจะได้มีเวลาทบทวนองค์ความรู้มากขึ้น

  2. ควรมีการจัดกจิกรรมนอกสถานที่เพ่ือสร้างความผูกพันในองค์กร

  ผลทีไ่ดร้บัจากกิจกรรมการจดัการความรูใ้นหน่วยงาน

  1. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ โดยมีกจิกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การประชุมแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการอนุญาตให้เกดิการเรียนรู้ ในการให้บริการด้านอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ อย่างมีประสทิธิภาพ 2. สร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร ผู้ปฏบัิติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ แลกเปล่ียน เรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาองค์กร 3. สร้างแรงจูงใจในการปฏบัิติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของส่วนราชการการ มีการยกย่องชมเชยโดยมอบรางวัลให้กบัเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนช่วยให้แผนการจัดการความรู้กองการอนุญาตประสบผลส าเรจ็