of 13 /13
สรุปผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๙ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปผลการด าเนินงาน¸งค์ประกอบ... · ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สรุปผลการด าเนินงาน¸งค์ประกอบ... ·...

 • สรุปผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖

  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ค าน า

  ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย นอกจากนี้ ประเพณีไทยยังน ามาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอ่ืนนับเป็นมรดกอันล าค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

  พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพ่ือความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การร าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว มีการสรงน้ าพระที่น าสิริมงคล เพ่ือให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ระยะเวลา ประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้น โดยปกติจะถือเอาช่วงวันที่ 13-14 เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลา ของเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ก าหนดช่วงเวลาสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปบ้างขึ้น อยู่กับประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา

  คุณค่าและความส าคัญ ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา

  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก มุ่งเน้นส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99

 • บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกชัย โกมล

  งบประมาณ งบประมาณรายได้ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

  ผลการด าเนินงานโดยสรุป รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย

  1) เข้าร่วมพิธีสรงน้ าพระสงฆ์สมณศักดิ์ ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 2) เข้าร่วมพิธีเปิดสงกรานต์ประจ าปีจังหวัดพิษณุโลก ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ 3) ร่วมงานสงกรานต์ตามประเพณีของมหาวิทยาลัย 4) เข้าร่วมพิธีเปิดถนนกล้วยตากรดน้ าสงกรานต์สองแคว

  5) พิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 6) กิจกรรมการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดราชบูรณะ 7) กิจกรรมการประกวดกลองยาว ณ วัดราชบูรณะ 8) กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน / ซุ้มสรงน้ าพระประจ าวันเกิด

 • ข้อมูลของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

  ข้อมูลสรุปของเป้าหมาย/กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย/กิจกรรมของโครงการ ผลการด าเนินงานที่ได้จริง

  จากการจัดโครงการ เหตุผล

  ประชาชนท่ัวไป จ านวน 300 คน 1,420

  รวม 300 คน รวม 1,420 คน

  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

  ตัวบ่งชี้วัดของโครงการ ผลการด าเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัด เหตุผล ด้านปริมาณ : มีกจิกรรมเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 คน

  - ได้ร่วมจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม - มีผู้เข้าร่วม จ านวน 1,420 คน

  ด้านคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ จ านวนร้อยละ 85

  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการฯในภาพรวม ร้อยละ 90

  เป็นข้อสรุปจากการสรปุผลการประเมินผลจากแบบสอบถาม

  ด้านเวลา : ด าเนนิงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 100%

  ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็น 100%

  ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

  ด้านตน้ทุน : ใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

  ใช้งบประมาณเกินทีไ่ด้รับ

  วัตถุประสงค์รายข้อ การบรรลุวัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน เหตุผล 1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

  บรรลุ ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมเป็นจ านวนมาก

  เห็นได้จากจ านวนผู้ร่วมงาน ลานอาหารไทยก้าวไกลสู่อาเซียน /จัดท าซุ้มสรงน้ าพระประจ าวันเกิด/ การประกวดก่อเจดีย์ทราย

  2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

  บรรลุ มหาวิทยาลยันเรศวร ได้รับความร่วมมือและไว้วางใจกับจังหวัดและเทศบาลนครเป็นอย่างดี เห็นไดจ้ากการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภายในงานต่างๆ

  มหาวิทยาลยันเรศวร มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถหลายดา้น

  3.เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  บรรลุ จากกการสอบถามของผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานรู้จัก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มมากข้ึน

  มหาวิทยาลยัได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 • ข้อมูลสรุปของระยะเวลาของการจัดกิจกรรม/โครงการ

  ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณที่ด าเนินการ

  สรุปผลโครงการจากการด าเนนิงาน

  กิจกรรมโครงการ (PDCA) วันที่เริ่มด าเนินการจริง วันสิ้นสุดการด าเนินงานจริง ผลการด าเนินการ

  ขั้นตอนการวางแผน (P) 1. ขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน

  12 มีนาคม 2556 18 มีนาคม 2556 ท าตามวนัเวลาได้จริง

  ขั้นตอนการด าเนนิงาน (D) 1. จัดกิจกรรม

  9 เมษายน 2556 16 เมษายน 2556 ท าตามวนัเวลาได้จริง

  ขั้นตอนสรุปและประเมินผล (c) 1. จัดท ารายงานสรปุส่งมหาวิทยาลัย

  20 เมษายน 2556 30 เมษายน 2556 ท าตามวนัเวลาได้จริง

  ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไข (a) 1. ประชุมจนท.เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติงาน

  2 พฤษภาคม 2556 2 พฤษภาคม 2556 ท าตามวนัเวลาได้จริง

  งบประมาณทีต่ั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง รายการ จ านวนเงิน(บาท) รายการ จ านวนเงิน(บาท)

  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,600 2. ค่าของที่ระลึก 4,000 2. ค่าของที่ระลึก - 3. ค่าประชาสัมพันธ ์ 2,000 3. ค่าประชาสัมพันธ ์ 2,400 4. ค่าตอบแทนการแสดง 5,000 4. ค่าตอบแทนการแสดง - 5. ค่าดอกไม้ พวงมาลัย 3,000 5. ค่าดอกไม้ พวงมาลัย 2,400 6. ค่าวัสดุ/ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 1,000 6. ค่าวัสดุ/ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ -

  รวม 20,000 รวม 20,400

  ปัญหา/อปุสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะ - - -

 • ภาคผนวก

 • (โครงการเดียว) แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงาน สถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน

  1. รหัสโครงการ (NU-สขส-03-002) ชื่อโครงการ ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ การผลติบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกส่ังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

  3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยทุธ์ที่........มาตรการ.........)

  การผลิตบณัฑิต (กลยทุธ์ที่2.3 พัฒนากิจกรรมนอกหลกัสูตรให้น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา มาตรการ 2.3.2 สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี การแสดงของชมรมต่างๆ แผนการด าเนินงาน มีการด าเนินกิจกรรมดา้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ) ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... ) 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..............................กลยุทธ์ที่...........................มาตรการที่....................

  4. ผู้รับผิดชอบ 4.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

  4.2 ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย โกมล โทร 055 - 961148 4.3 ผู้ประสานงาน ว่าท่ี รต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช โทร 055 - 961148

  5. หลักการและเหตุผล ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเช่ือ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนาและการด ารงชีวิต

  ที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย นอกจากนี้ ประเพณีไทยยังน ามาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่นนับเป็นมรดกอันล าค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

  มหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจที่จะต้องท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงสมควรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก มุ่งเน้นส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

  6. วัตถุประสงค ์1. เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้ง

  ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

  3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 7. เป้าหมายของโครงการ 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 510 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร จ านวน 10 คน ประชาชนท่ัวไป จ านวน 500 คน

  NU - PL - 55 - 04 002

 • 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ

  1) เข้าร่วมพิธีสรงน้ าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 2) เข้าร่วมพิธีเปิดสงกรานต์ประจ าปีจังหวัดพิษณุโลก ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

  3) พิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสวนชมน่าน 4) กิจกรรมการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดราษฏร์บูรณะ 5) กิจกรรมการประกวดกลองยาว ณ วัดราษฏร์บูรณะ 8. งบประมาณด าเนินการ รายได้.............20,000......................บาท ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ) แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน หมวดรายจ่าย(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน/ประเภทกลุ่มโครงการ) หมวดเงินอุดหนุน รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

  1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท 2) ค่าของที่ระลึก 4,000 บาท 3) ค่าตอบแทนการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 5,000 บาท

  4) ค่าประชาสัมพนัธ์ 1,000 บาท 5) ค่าดอกไม้ พวงมาลัย 4,000 บาท 6) ค่าวัสดุ/อื่นๆ 1,000 บาท 9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)

  กิจกรรม

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  ขั้นวางแผนงาน (P) 1.ขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

  4-6 มี.ค.

  ขั้นด าเนินการ (D) 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

  9-19เม.ย.

  ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1.จัดท ารายงานสรุปส่งมหาวิทยาลัย

  ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 1.ประชุมจนท.เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

  10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 9-19 เมษายน 2556 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คณาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมอันมีค่าของไทย 2.เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของชุมชนต่างๆ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • 12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน

  - มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน

  ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ จ านวนร้อยละ 85

  ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 100%

  ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ก.พ.ร ตัวช้ีวัดที่................. สมศ. ตัวช้ีวัดที่................. สกอ. ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สงป. ตัวช้ีวัดที่.................

  14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน) 1. ประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรมใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บริหารงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 2. ส่งรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 3. ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

 • ก าหนดการ โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม (สงกรานต์ประจ าปี)

  ***********

  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ - กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุม้สงฆ์น้ าพระ ภายในงานสงกรานต์- ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ประจ าปี

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ - ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัย - จัดลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุ้มสงฆ์น้ าพระ ภายในงานสงกรานต์-ถนน กล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ประจ าปี

  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น. - พิธีสรงน้ าพระสมณศักดิ์ ณ ศาลาพิบูลธรรม เวลา ๑๘.๐๐น. - กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุ้มสงฆ์น้ าพระ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐น. - กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุ้มสงฆ์น้ าพระ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. - พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง , การปล่อยพันธุ์ปลา, พิธีถวายผ้าห่มหลวงพ่อ พระพุทธชินราชและผ้าห่มพระปรางค์, เวลา ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดซุ้มประตูป่ากล้วย ณ บริเวณเวทีหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขานเรศวร เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดถนนกล้วยตากรดน้ าสงกรานต์สองแคว

  - กิจกรรมถนนกล้วยตากรดน้ าสงกรานต์สองแคว การแสดงดนตรีเยาวชนและการแสดงน้ า พลุลีลาประกอบดนตรี

  เวลา ๑๕.๐๐น. - ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธชินราชจ าลอง พระบรมสารีริกธาตุ และขบวนแห่นาง สงกรานต์ ของหน่วยงานราชการ เอกชน และ ๙ อ าเภอ

  เวลา ๑๘.๐๐ น. - กิจกรรมอาหารไทยก้าวไกลสู่อาเซียน - พิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์-ถนนกล้วยตาก ประจ าปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. - ประกาศผลการตัดสินการประกวดขบวนแห่รถนางสงกรานต์ / การมอบรางวัลการ ประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. - กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุ้มสงฆ์น้ าพระ ภายในงานสงกรานต์- ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ประจ าปี วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. - พิธีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ

  - การประกวดก่อเจดีย์ทราย - การประกวดกลองยาวดนตรีพ้ืนบ้าน

  เวลา ๑๘.๐๐ น. - กิจกรรมลานอาหารไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และจัดท าซุ้มสรงน้ าพระ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖

  - พิธีทอดผ้าป่า ฟังเทศน์ พิธีสรงน้ าพระธาตุ ณ วัดราชบูรณะ - พิธีห่มผ้าขึ้นเขา ณ วัดราชบูรณะ

 • ประมวลภาพกิจกรรม