of 29 /29

สรุปผลการด าเดินงานตามแผน ... › psddmsc › userfiles › files › outputplan... · 2018-09-17 · สรุปผลการด

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สรุปผลการด าเดินงานตามแผน ... › psddmsc ›...

 • หน้า 1

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการบริหารงบประมาณที่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้

  1. เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

  2. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 3. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ

  หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

  มอบหมาย วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดผล

  เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ภารกิจหลัก 1. จัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 2. จัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายใน 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4. พัฒนาโครงสร้าง เป้าประสงค์หลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัฒนธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม ค่านิยม เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น าหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

  สรุปผลการด าเดินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร

  (รอบ 9 เดือน : ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) **********************************************

 • หน้า 2

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 850,800 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาท) จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้บริหาร

  จัดการงบประมาณโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ 5 โครงการ คือ 1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ 5 โครงการ รอบ 9 เดือน สรุปได้ดังนี้

  โครงการที่ 1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการดังนี้

  1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าขึ้นในรูปแบบการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และมีก าหนดการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน (Small Success) รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน โดยให้รายงานผลการด าเนินงานฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นสุดแต่ละ ไตรมาส เพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 2) มีจัดท าการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีการรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค.61) และรอบที ่2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.61) โครงการที่ 2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลได้ดังนี้

 • หน้า 3

  2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 1 การพัฒนา

  ศักยภาพห้อง ปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ

  1. มีข้อมูลการป่วยจากเช้ือดื้อยาของแบคทีเรียจากหนว่ยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก จ านวนอย่างน้อย 3 แห่ง 2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง antibiogram 3. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงด้านห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 4. เสนอร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับปรุงจากปี 2560) และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับปรุงจากปี 2560) ต่อกระทรวงสาธารณสุข

  1. มีรายงาน antibiogram ระดับเขตราย 6 เดือน (ศวก.) และระดับประเทศ (สวส.) รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร

  1.1 มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์1.2 มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจ าปีงบประมาณ 2561 2.1 มีรายงานการซักซ้อมความเข้าใจกบัเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการด าเนินการโครงการ 2.2 มีการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์.ในวันที่ 14-15 ธ.ค. 2560 2.3 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากหอ้งปฏิบัติการของ รพ.เครือข่ายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 22-24 ม.ค. 2561 3.1 มีข้อมูลการตรวจประเมินศักยภาพ (self-assessment) ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 54 แห่ง 3.2 มีรายงาน antibiogram ระดับเขตราย 6 เดือนหลังสะสมจาก 6 เดือนแรก (ม.ค.-ธ.ค. 2560)*2 จ านวน 12 ฉบับ (12 เขตบริการสุขภาพ จัดท าโดย ศวก.) และมีรายงาน antibiogram ระดับประเทศรายไตรมาส สะสมตั้งแต่ไตรมาส 1-4 (ม.ค.-ธ.ค. 2560) จ านวน 1 ฉบับ รายงาน antibiogram

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  1.Antibiogram นับตามปีปฏิทิน 2. Antibiogram ระดับเขตราย 6 เดือนจะจัดท าทุกๆ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดย 6 เดือนแรก (ระหว่างม.ค.-มิ.ย.) และ 6 เดือนหลัง (ระหว่าง ม.ค.-ธ.ค.)

 • หน้า 4

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ระดับประเทศไตรมาสที่ 1

  (ม.ค.-มี.ค. 2561) จ านวน 1 ฉบับ จัดท าโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและเสนอผลการจัดท า antibiogram ทั้งหมดต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์4. มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง โดย ศวก. จ านวน 15 แห่ง ครบ และมกีารสรุปรายงานผลการตรวจสอบ แจ้งกลับมาจากจาก ศวก.จ านวน 7 แห่ง 5. ร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาธารณสุข และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 จัดพิมพ์แล้วเสร็จ

  2 การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค

  - จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหาร - ได้ข้อมูลอัตราการด้ือยาต้านวัณโรคอย่างน้อย 3 จังหวัด - ได้ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเช้ือวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางนโยบาย

  ผลการถอดรหัสพันธุกรรมของเช้ือวัณโรคดื้อยา ในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาคที่มีสัดส่วนเช้ือวัณโรคดื้อยาสูงหรืออัตราการรักษาวัณโรคส าเร็จต่ า

  1. สร้างระบบทางห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการตัวอย่างสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอของเช้ือวัณโรค การเตรียมตัวอยา่งเพื่อการถอดรหัสพันธุกรรม และทดสอบการถอดรหัสพันธกุรรมด้วยเทคนิคการหาล าดับเบสขั้นสูงด้วยเครื่อง NextSeq 500 sequencing system 2. ประเมินความถูกต้องของการถอดรหัสพันธุกรรม และข้อมูลดิบที่ได้ด้วยวธิีทางชีวสารสนเทศ 3. ประเมินความไว ความจ าเพาะ และความถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้มูลการด้ือต่อยาต้านวัณโรค และข้อมูลสายพันธุข์องเช้ือวัณโรค จากตวัอย่างสารพันธุกรรมของเช้ือวัณโรค

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์

  -

 • หน้า 5

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน จ านวน 126 ตัวอย่าง ที่มีผลการทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรค และการตรวจสายพันธุ์ด้วยวิธ ีSpoligotyping 4. ขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห ์“การตรวจหาล าดบัทั้งจีโนมของเช้ือวัณโรคด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing” 5. ผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเช้ือวัณโรคจ านวน 750 ตัวอย่าง จาก 5.1 โครงการ National Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis ครั้งที่ 5 จ านวน 340 ตัวอย่าง 5.2 พื้นที่ที่มีการระบาดของเช้ือวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จ านวน 178 ตัวอย่าง 5.3 พื้นที่ที่มีอัตราการรักษาวัณโรคส าเร็จต่ า จ านวน 232 ตัวอย่าง

  3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก

  สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ New Biopharmaceutical ได้ครบทุกรายการ อยา่งน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

  ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการทดสอบ

  1. โครงการและแผนปฏบิัติการของโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยา Biopharmaceutical ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย ์2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานความก้าวหนา้ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์รอบ 3 และ 6 เดือน 3. ศึกษาและระบวุิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการทดสอบ 4. ด าเนินการทดสอบความ

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  สถาบันชีววัตถ ุ

 • หน้า 6

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ความแรงของยา filgrastim ตาม method validation protocol ที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ และรายงานการทดสอบความถูกต้องของวิธีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐานวธิีปฏิบัติงานต่อไป

  4 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ

  ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 8 ชนิด

  ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 6 ชนิด

  ได้ 6 ชนิดสมุนไพร โดย 1. สืบค้นชนิดของสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางเครื่องส าอางจาก ต าราและสื่อสาธารณะ 2. สืบค้นและคัดเลือกชนิดของสมุนไพรที่น ามาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์จากสื่อสาธารณะ ใน ท้องตลาดและในงาน OTOP 3. สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ, คัดเลือกสารชี้บ่งและทบทวนงานวิเคราะห์ที่มีนักวิจยัเผยแพร่ของสมุนไพร มะเขือเทศ, มะขามป้อม, ฟ้าทะลายโจร, ทับทิม, ดอกมะเฟือง, ดอกดาวเรือง, ขิง และมะรุม จัดหาสารมาตรฐานชี้บ่งชนิดสมุนไพร 18 ชนิดในสมุนไพร 8 ชนิด ได้แก่ β-carotene และ lycopene เป็นสารบ่งชี้ในสมุนไพรมะเขือเทศ, gallic acid เป็นสารบ่งชี้สมุนไพรมะขามป้อม, andrographolide และ neoandro grapholide เป็นสารบ่งชี้ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร, ellagic acid และ Delphinidin-3-O-glucoside เป็นสารชี้บ่งในสมุนไพรทับทิม ,oligomeric proanthocyanidin และ catechin เป็นสารบ่งชี้สมุนไพรมะเฟือง, lutein

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย

  -

 • หน้า 7

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และ querce tagetin เป็นสารบ่งชี้ในสมุนไพรดอกดาวเรือง, gingerol-6, gingerol-8, gingerol-10 และshogaol-6, shogaol-8, shogaol-10 เป็นสารบ่งชี้ในสมุนไพรขิง, behenic acid เป็นสารชี้บ่งในสมุนไพรมะรุม 4. จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมมะเฟืองจากท้องตลาด จ านวน 15 ตัวอยา่ง 5. จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมมะเขือเทศจากท้องตลาด จานวน 15 ตัวอยา่ง 6. จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมขิงจากท้องตลาด จ านวน 15 ตัวอยา่ง 7. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร lycopene และ β-carotene ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมะเขือเทศ 8. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร gallic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมมะขามป้อม 9. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร arbutin และ marmesin ในเครื่องส าอางผสมกระแจะ 10. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร oligomeric proanthocyanidins ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะเฟือง 11. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร lutein ในเครื่องส าอางผสมดาวเรือง 12. พัฒนาวิธวีิเคราะห์สาร andrographolide และ neo-andrographolide ในเครื่องส าอางผสมฟ้าทะลายโจร

  5 จ านวนนวัตกรรม และ

  - จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี

  1. ส ารวจจ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี

  1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  กลุ่มพัฒนาระบบ

  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์/

  -

 • หน้า 8

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด

  สุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมาอย่างน้อย 5 เร่ือง - จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มกีารใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เร่ือง

  สุขภาพที่ส าเร็จในปีงบประมาณ 2561 2. สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพใหแ้ก่หน่วยงานอื่น

  กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ที ่37/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อด าเนินการก าหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 3. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วเสร็จ โดยส่งมอบงานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถเขา้ใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th 4. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 5. มีแผนการด าเนินงานถ่ายทอด และ แผนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6. ได้แต่งตั้งผู้บริหารงานด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ

  บริหาร กองแผนงานและวิชาการ

 • หน้า 9

  ล าดับ ตัวชี้วดั เป้าหมายทั้งป ี

  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน: 1 ตุลาคม 2560 –

  30 มิถุนายน 2561) ผู้รายงาน

  แหล่งข้อมูล รอบ 9 เดือน

  หมายเหต ุ

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1378/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และติดตามผลตามแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7. ด าเนินการประสานผู้บริหารงานด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับหน่วยงาน บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ผู้บริหารงานด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับหน่วยงาน บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดท าผลการบันทึกข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

  1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) ปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) ปีงบประมาณ 2561 มีกรอบการ

  ประเมินผลจ านวน 2 รอบ คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผลการด าเนินงานจึงไม่ปรากฏในรอบ 9 เดือน ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน สรุปผลได้ดังนี้

 • หน้า 10

  รายงานการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  รอบการประเมินที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

  ส่วนราชการ Function Base

  Agenda Base

  Area Base

  Innovation Base

  Potential Base

  สรุปผลประเมิน

  คะแนน คะแนน ITA

  กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

  -

  ระดับต้องปรับปรุง

  81.25

  หมายเหตุ ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ หมายถึง ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวช้ีวัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67) หมายถึง ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวช้ีวัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50-67) หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวช้ีวัดที่ผ่านการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50) สรุปผลการประเมิน หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

 • หน้า 11

  สรุปการประเมินเบ้ืองต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ( ) ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ( ) ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561

  Functional Based

  Agenda Based

  Area Based

  Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน

  ส่วนราชการ

  คะแนน ITA

  ไม่มีภารกิจนี้

  องค์ประกอบ การประเมิน

  ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลประเมิน (ผ่าน/ไม่

  ผ่าน)

  หมายเหตุ

  1. Function Base

  1. ขีดความสามารถในการต ร ว จ ห า เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ งสารส า คัญชี้บ่ งสมุนไพรในเครื่องส าอาง

  ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 2 ชนิด

  ได้ 2 ชนิดสมุนไพร ได้แก่ มะเขือเทศและมะขามปอ้ม

  สูงกว่าเป้าหมาย

  2 . ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

  1. มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจ าปีงบประมาณ 2561 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการของรพ.เครือข่าย

  1. มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจ าปีงบประมาณ 2561 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการของรพ.เครือข่าย

  3. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปญัหาวัณโรค

  1. จัดตั้งระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค 2. สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของเช้ือวัณโรคดื้อยา และสร้างระบบการแปลผลการถอดรหัสพันธุกรรมส าหรับเชื้อวัณโรคในประเทศไทย

  1. สร้างระบบทางห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการตัวอย่างสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอของเช้ือวัณโรค การเตรียมตัวอยา่งเพื่อการถอดรหัสพันธุกรรม และทดสอบการถอดรหัสพันธกุรรมด้วยเทคนิคการหาล าดับเบสขั้นสูงด้วยเครื่อง NextSeq

 • หน้า 12

  Functional Based

  Agenda Based

  Area Based

  Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน

  ส่วนราชการ

  คะแนน ITA

  ไม่มีภารกิจนี้

  องค์ประกอบ การประเมิน

  ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลประเมิน (ผ่าน/ไม่

  ผ่าน)

  หมายเหตุ

  500 sequencing system 2. ขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห ์“การตรวจหาล าดบัทั้งจีโนมของเช้ือวัณโรคด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing” และประสานความร่วมมอืกับส านักวัณโรคในการด าเนินการ เพาะเช้ือวัณโรคจาก โครงการ National Drug Resistance Surveillance ครั้งที่ 5 จ านวน 133 ตัวอย่าง 3. มีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิีชีวสารสนเทศ ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรหัสพันธุกรรม และแปลผลการดื้อยา และสายพันธุ์ของเช้ือวัณโรค

  4. การพัฒนาวิธวีิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก

  ศึกษาและระบวุิธวีิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการทดสอบ

  1. โครงการและแผนปฏบิัติการของโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยา Biopharmaceutical ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย ์2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานความก้าว หน้าผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์รอบ 3 และ 6 เดือน

 • หน้า 13

  Functional Based

  Agenda Based

  Area Based

  Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน

  ส่วนราชการ

  คะแนน ITA

  ไม่มีภารกิจนี้

  องค์ประกอบ การประเมิน

  ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลประเมิน (ผ่าน/ไม่

  ผ่าน)

  หมายเหตุ

  3. ศึกษาและระบวุิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการทดสอบ 4. ด าเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ความแรงของยา filgrastim ตาม method validation protocol ที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว ้และอยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัติรายงานการทดสอบความถูกต้องของวิธีเพือ่จัดท ามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานต่อไป

  2 . Agenda Base

  1. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

  ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค.2560 – มี.ค.2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 (เป้าหมายตามแผน 237 คร้ัง)

  ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค.2560 – มี.ค.2561 ได้ 480 คร้ัง

  สูงกว่าเป้าหมาย

  2. การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์

  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 (1 เร่ือง)

  3. จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด

  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฐานข้อมูลนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสู่หน่วยงานอื่นและประชาชน

  1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 37/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อด าเนินการก าหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 2. ด าเนนิการจัดประชุม

 • หน้า 14

  Functional Based

  Agenda Based

  Area Based

  Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน

  ส่วนราชการ

  คะแนน ITA

  ไม่มีภารกิจนี้

  องค์ประกอบ การประเมิน

  ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลประเมิน (ผ่าน/ไม่

  ผ่าน)

  หมายเหตุ

  คณะกรรมการบริหารจดัการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วเสร็จ โดยส่งมอบงานในวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th 4. ด าเนนิการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 5. มีแผนการด าเนินงานถ่ายทอด และ แผนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  3. Area Base ไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน 4. Innovation Base

  4.1 การพัฒนานวัตกรรม ประเมินรอบที ่2 ต่ ากว่าเป้าหมาย 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ

  ในการปฏิบัติงาน ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80

  ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 25

  5. Potential Base

  5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

  วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

  ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ นภาพรวม ร้อยละ 70.56/ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 81.34 (อยู่ในเกณฑ์ดี คือช่วงระหว่า งร้อยละ 70 -89.99)

  สูงกว่าเป้าหมาย

  5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรปูองค์การ

  จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การ จัดท าแผนปฏิรูปองค์การและน าส่งแผนไปที่กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน

 • หน้า 15

  Functional Based

  Agenda Based

  Area Based

  Innovation Based Potential Based สรุปผลประเมิน

  ส่วนราชการ

  คะแนน ITA

  ไม่มีภารกิจนี้

  องค์ประกอบ การประเมิน

  ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลประเมิน (ผ่าน/ไม่

  ผ่าน)

  หมายเหตุ

  ก . พ . ร . แ ล้ ว ภ า ย ใ นระยะเวลาที่ก าหนด (18 เม.ย.61)

  หมายเหตุ การประเมินระดับตัวชี้วัด หมายถึง ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้ หมายถึง ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

  โ ค ร ง ก า ร ที่ 3 ก า ร จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 มิติ 4 ด้าน ได้แก่มิติภายนอก (ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและด้านคุณภาพการให้บริการ) มิติภายใน (ด้านประสิทธิภาพด้านพัฒนาองค์การ) และได้มีการสื่อสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกับทุกหน่วยงาน โดยจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ได้รับรู้และท าความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโดยค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นค ารับรองของหน่วยงาน และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี โดยค ารับรองประกอบด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน และการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นการลงนามระหว่างผู้อ านวยการกอง/ส านัก/สถาบันและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ ไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 • หน้า 16

  โครงการที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ได้มีการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 หน่วยงาน รอบ 6 เดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลแจ้งกลับไปยังหน่วยงาน

  โครงการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ 1) อบรมฟ้ืนฟูความรู้ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” และ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : การประเมินตนเองและการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองหมวด 1 – 6 เพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับสมัครรางวัล PMQA รายหมวด ดังนี้

  หมวด ผลการประเมินตนเอง 1. การน าองค์การ 4.73 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 4.69 3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.50 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.23 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 3.13 6. การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 4.40

  จากการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองหมวด 1 – 6 และตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 จึงได้ส่งข้อมูลเพ่ือสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด จ านวน 3 หมวด ได้แก่ หมวด 2, 3 และ 4 ผลการพิจารณาข้อมูลรอบที่ 1 กรมฯ ผ่านหมวด 2 และ 3 จึงได้มีการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) หมวด 2 และ 3 เพ่ือเสนอให้ส านักงาน ก.พ.ร. (รอบที่ 2) พิจารณา ผลการพิจารณารอบท่ี 2 กรมฯ ผ่าน หมวด 3 และได้มีการตรวจเยี่ยม ณ พื้นที่ เมื่อวันที่ 20 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการได้รับรางวัล

  จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนจึงขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ

  ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

  การใช้จ่ายงบประมาณ แผน

  (บาท) ผล

  (บาท) คงเหลือ (บาท)

  1. การจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร้อยละ 100 30,000 30,000 -

  2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร้อยละ 70 84,000 80,966.08 3,033.92

 • หน้า 17

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ

  ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

  การใช้จ่ายงบประมาณ แผน

  (บาท) ผล

  (บาท) คงเหลือ (บาท)

  3. การจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร้อยละ 100 66,000 66,000 -

  4. การติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร้อยละ 62.50 340,000 255,622.10 84,377.90

  5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ร้อยละ 75 330,800 330,800 -

  รวม ร้อยละเฉลี่ย 81.50 850,800 763,388.18 87,411.82

  จากตารางเบื้องต้นพบว่ามีการด าเนินงานส าเร็จจ านวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินงานด าเนินงานอีก 3 โครงการ โดยมีร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ย 81.50 และมีงบประมาณคงเหลือในการด าเนินงานจ านวน 87,411.80 บาท ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนแต่ความก้าวหน้าของการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

  ทั้งนี้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีและได้จัดท าหนังสือแจ้งขอปรับแผนปรับแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปยังกองแผนงานและวิชาการตามหนังสือที ่สธ 0624/180 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วย

  1. โครงการประชุมการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

  2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากงบลงทุนเหลือจ่าย

  ผลการด าเนินงาน 1. โครงการประชุมการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพ

  การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.1 มีการจัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการประชุมการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO

  9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามบันทึกที่ สธ 0624/79 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อรองอธิบดีผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

  1.2 มีการจัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามบันทึกที่ สธ 0624/ว 97 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

  1.3 มีการจัดประชุม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

  1.4 จากการจัดโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 76 คน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยได้เชิญวิทยากร นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาก.พ.ร.เป็นวิทยากรบรรยาย โดยท่านรองอธิบดี(นายสมฤกษ์ จึงสมาน) ได้มอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ) เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด ISO 9001 : 2015

 • หน้า 18

  และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่สอดคล้องกันเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์ PMQA จากการแลกเปลี่ยนพบว่ากระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และตาม PMQA มีจ านวนและชื่อกระบวนการที่ต่างกันจึงได้ข้อสรุปว่า แนวทางที่จะบูรณาการร่วมกันระหว่าง ISO 9001 : 2015 และPMQA ต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้มีชื่อกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่เหมือนกัน และมีจ านวนเท่ากัน

  ประเด็นส าคัญที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด ISO 9001 : 2015และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่สอดคล้องกันเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์ PMQA จากการแลกเปลี่ยนพบว่ากระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และตาม PMQA มีจ านวนและชื่อกระบวนการที่ต่างกันจึงได้ข้อสรุปว่า แนวทางที่จะบูรณาการร่วมกันระหว่าง ISO 9001 : 2015 และPMQA ต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้มีชื่อกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่เหมือนกันและมีจ านวนเท่ากัน

  1.5 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ใช้งบนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากงบลงทุนเหลือจ่าย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับงบประมาณในการจากเงินเหลือจ่ายงบลงทุน รวม จ านวน 53,300

  บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รอบ 3) จากเงินเหลือจ่ายงบลงทุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  โดยด าเนินการดังนี้ 2.1.1 เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ท าเรื่องขอเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 2.1.2 มีการก าหนดรายละเอียดแนบพร้อมตอนค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)

  2.1.3 มีบันทึกจากฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ที่ สธ 0601.03/ว 124 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่องขอแจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 3)

  2.1.4 ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จากบริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สธ 0624.01/026 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และได้ท าการเบิกจ่ายกับฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

  2.1.5 ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จ านวน 17,990 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

  2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รอบ 5) จากเงินเหลือจ่ายงบลงทุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.1.1 จัดท าบันทึกขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

  งบประมาณ พ.ศ. 2561(งบลงทุน) รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ท าเรื่องขอเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมจอ 19.5 นิ้ว พร้อมแผ่นโปรแกรม

 • หน้า 19

  2.1.2 มีการก าหนดรายละเอียดแนบพร้อมตอนค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)

  2.1.3 มีบันทึกจากฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ที่ สธ 0601.03/ว 648 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องขอแจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 5)

  2.1.4 ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอ 19.5 นิ้ว พร้อมแผ่นโปรแกรม จากบริษัท ออฟฟิศ ไดเร็ค จ ากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สธ 0624.01/109 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้ท าการเบิกจ่ายกับฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน

  2.1.5 ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จ านวน 35,256.50 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

  รวมงบประมาณที่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ทั้งสิ้น 53,246.50 บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) งบประมาณคงเหลือ 43.50 บาท (สี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

  ปัญหาอุปสรรค งบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่คงเหลือ

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด

  นางสาวนงรักษ์ กิจไธสง ผู้สรุปผล

  นางอนงค์ เขื่อนแก้ว ผู้ทบทวนและตรวจสอบ