of 29/29
สรุปผลการดาเนินงาน โครงการ การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับ การเจาะคอ ปีงบประมาณ 2554 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ การดูแลสุขภาพ… · ชื่อโครงการ : การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ...

 • สรุปผลการด าเนินงาน

  โครงการ

  การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับ การเจาะคอ

  ปีงบประมาณ 2554

  หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • ค ำน ำ

  การดูแลผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคอ เป็นการใส่ท่อหลอดลมโดยการผ่าตัดเข้าหลอดลมผ่านชั้นผิวหนังและ

  กล้ามเนื้อคอในผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนหรือผู้ที่มีเสมหะคั่งในปอดมาก ซึ่งโรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1 คือการผ่าตัดสมอง บางรายต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานจึงมีความจ าเป็นต้องใส่ท่อหลอดลมคอ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อหลอดลมคอ ขณะอยู่โรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ญาติจะมีความวิตกกังวลในการดูแลผู้ป่วย เน่ืองจากไม่มีความรู้และทักษะในการดูแล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมแก่ญาติผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน เพือ่ให้ญาติมีความพร้อมและลดความวิตกกังวลในการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคออย่างถูกต้อง และไม่กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ า เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการมีท่อเจาะคอ

  คณะกรรมการการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1

 • สำรบัญ หน้า

  แบบสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 5 บันทึกการประชุม/การปรึกษาหารือ 9 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผ่นพับท่อเจาะคอ 19 เคร่ืองมือการประเมิน 22 ผลการประเมิน 23 ภาคผนวก โครงการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ แบบบันทึกการให้ค าแนะน าญาติผู้ป่วยเจาะคอ

 • 1

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  -------------------------------------------------------------

  1. ชื่อโครงการ : การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1

  3. วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ 2.เพื่อลดการ Readmit ในโรงพยาบาล 3.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอได้เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน 4.เพื่อให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

  4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล :

  เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย Patient Safety

 • 2

  5. สรุปผลการด าเนินงาน 5.1 . ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ข้อที่ 1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  - อัตราการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 %

  - อัตราการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 %

  ข้อที่ 2. เพื่อลดการReadmit ในโรงพยาบาล

  - อัตราการ Readmit ภายใน 28 วัน ของผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 %

  - อัตราการ Readmit ภายใน 28 วัน ของผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 %

  ข้อที่ 3.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอได้เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน

  -

  - อัตราการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านในผู้ป่วยเจาะคอ = 100%

  ข้อที่ 4.เพื่อให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

  - - ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ในเร่ือง การท าแผลเจาะคอ การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง การพลิกตะแคงตัว เป็นต้น

 • 3

  5.2 ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเมินผลโครงการ

  รายการ

  เกณฑ์การประเมิน

  4 มากท่ีสุด

  3 มาก

  2 ปานกลาง

  1 น้อย

  1. ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 2. ท่านพอใจในผลงานของโครงการตามเป้าหมายเพียงใด 3. ระหว่างด าเนินการตามโครงการ

  3.1 งบประมาณเหมาะสม

  3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม

  3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน

  3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 4. ผลงานตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมาย

  รวม 25 เฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย 7) 3.57

  สรุปค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการด าเนินการโครงการ 15,000 บาท

  การด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ การด าเนินงานควรปรับปรุง * ถ้าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่า การด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ * ถ้าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3 ลงมา แสดงว่า การด าเนินงานควรปรับปรุง

 • 4

  (นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นขจร) ผู้ประเมินผลโครงการ

  ปัญหาอุปสรรค สาเหตุของปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 1. ด้านงบประมาณ ไม่มีปัญหา - 2. ด้านบุคลากร ไม่มีปัญหา - 3. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ - อุปกรณ์ราคาค่อนข้าง

  แพงท าให้ญาติผู้ป่วยบางรายไม่สามารถซื้อได้ เช่น เคร่ือง suction เปน็ต้น

  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเยี่ยมบ้านเพื่อยืมอุปกรณ์กลับบ้านให้ผู้ป่วย

  4. ด้านบริการและประสานงาน - การติดต่อประสานงานเร่ืองเวลาเรียนของญาติกับสหสาขาวิชาชีพไม่ตรงกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านต้องใช้เวลาหลายวัน

  - ผู้ป่วยที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดหลังจากจ าหน่ายกลับบ้านมักจะไป F/U ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท าให้ข้อมูลการติดตามเยี่ยมอาการได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากระบบการส่งต่อยังไม่เอ้ืออ านวย

  - ควรติดต่อประสานงานตั้งแต่แพทย์วางแผนจ าหน่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้จ าหน่ายได้เร็วขึ้น

  - ควรขยายเครือข่ายระบบการส่งต่อที่ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงให้มากยิ่งขึ้น

 • 5

  โครงการพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  1. ชื่อโครงการ ดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวบุบผา ลาภทวี หัวหน้าโครงการ นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นขจร สมาชิกทีม นางฐานิสรา เกษศิริ 3. หลักการและเหตุผล หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุทั้งเพศชายและหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จากสถิติการให้บริการพบว่าโรคที่พบบ่อย ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจไว้นาน (Prolonged intubation) เป็นข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งในการพิจารณาผ่าตัดเจาะคอ หลังการผ่าตัดเจาะคอ บุคลากรที่ให้การดูแล จะต้องมีความรู้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในขณะที่อยู่โรงพยาบาล เช่น การระวังการเกิด infection , granulation และ secretion obstruction ใน tube อยู่เสมอ และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถที่จะกลับบ้านได้ บุคลการทางการแพทย์จะต้องให้ความรู้แก่ญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน หอผู้ป่วยได้เห็นถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองที่บ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลและญาติผู้ป่วย ได้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เกิดการ Readmit กลับมาอยู่โรงพยาบาล

  4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ 2. เพื่อลดการ Readmit ในโรงพยาบาล 3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอได้เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน 4. เพื่อให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

  5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ เช่น infection, granulation, secretion

  obstruction 2. ไม่มีการ Readmit ในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

 • 6

  3. มีการวางแผนการจ าหน่ายในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ 4. ญาติมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  6. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล Patient Safety HPH 7. ลักษณะของกิจกรรม จัดประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงการจัดท าโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ความรู้แก่บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วย จัดท าแนวทางปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติโดยให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยในเร่ือง การดูดเสมหะ การดูแลท่อเจาะคอ การท าแผล การให้อาหารทางสายยาง การพลิกตะแคงตัว และให้การสาธิตย้อนกลับ ประเมินผลการปฏิบัติและหาแนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหา พัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดท าเป็นมาตรฐาน สรุปผลการด าเนินโครงการ

  8. เป้าหมายของโครงการ ผลผลิต

  - บุคลากรมีความรู้ และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อเจาะคอ - เพิ่มศักยภาพญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อเจาะคอ

  ผลลัพธ ์ - ผู้ป่วยที่ใส่ท่อเจาะคอไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

  9. ตัวชี้วัดผลผลิต อัตราการ Readmit ภายใน 28 วันของผู้ป่วยที่ใส่ท่อเจาะคอ = 0 % อัตราการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 %

 • 7

  10. แผนงานย่อย/ขั้นตอนด าเนินโครงการ

  ท่ี

  กิจกรรม

  ระยะเวลา

  ต.ค. 53

  พ.ย. 53

  ธ.ค. 53

  ม.ค. 54

  ก.พ. 54

  มี.ค. 54

  เม.ย. 54

  พ.ค. 54

  มิ.ย. 54

  ก.ค. 54

  ส.ค. 54

  ผู้รับผดิ ชอบ

  1. จัดประชุมหน่วยงาน

  ทุกคนในหน่วย งาน

  2. ชี้แจงการจัดท าโครงการ

  หัวหน้าหน่วยงาน

  3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ

  หัวหน้าหน่วยงาน

  4. จัดให้ความรู้ หัวหน้าหน่วยงาน

  5. จัดท าแนวทาง

  ผู้รับผิด ชอบโครงการ

  6. ลงมือปฏิบัติ ทุกคนในหน่วยงาน

  7. ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ผู้รับผิด ชอบโครงการ

  8. จัดท าเป็นมาตรฐาน

  ผู้รับผิด ชอบโครงการ

  9. สรุปผลการด าเนินโครงการ

  ผู้รับผิด ชอบโครงการ

 • 8

  11. งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการด าเนินโครงการ 15,000 บาท 12. ผู้เสนอโครงการ :

  ( นางสาวบุบผา ลาภทวี ) หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกฉิน 1

  13. ผู้เห็นชอบโครงการ :

  ( นางสาวสุวลักษณ์ มีชูทรัพย์ ) หัวหน้าสาขาการพยาบาลศัลยกรรม

  ( นางสุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ ) ผู้อ านวยการกลุ่มงานการพยาบาล

  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย ) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

  14. ผู้อนุมัติโครงการ

  ( รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ฐิติอาชากุล ) ผู้อ านวยการ

 • 9

  บันทึกการประชุม / การปรึกษาหารือ

  ประธานชี้แจงการจัดท าโครงการในการประชุมประจ าเดือน

 • 10

  ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

  สมาชิกในหน่วยงานเสนอข้อคิดเห็น

 • 11

  สมาชิกร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ

  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปแนวทางปฏิบัติและการด าเนินโครงการ ให้สมาชิกทุกคนรับทราบ

 • 12

  สมาชิกร่วมสรุปการด าเนินโครงการและให้ข้อเสนอแนะ

  12

 • 13

  การด าเนินโครงการ

  พยาบาลให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคอ

  สาธิตวิธีการดูดเสมหะให้กับญาติผู้รับบริการ

 • 14

  ภายหลังจากการสาธิต 2 -3 คร้ัง ให้ญาติสาธิตย้อนกลับโดยมีพยาบาลเป็นผู้ Empowerment

 • 15

  เตรียมอุปกรณ์ในการท าแผล

 • 16

  สาธิตวิธีการท าแผล

 • 17

  ให้ญาติสาธิตย้อนกลับ

 • 18

  ให้ญาติสาธิตย้อนกลับ

 • 19

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  หลังจากแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ พยาบาลจะแจกแผ่นพับค าแนะน าการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อหลอดลมคอแก่ญาติในวันที่กลับบ้าน

  การดูแลผู้ป่วย ที่มที่อหลอดลมคอ

  โดย

  หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  ท่อหลอดลมคอคืออะไร ท่อหลอดลมคอคือท่อที่ใส่ภายหลังการเจาะคอ ซึ่งเป็นการผ่าตัดเข้าหลอดลม โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อากาศผ่านเข้าสู่ปอด ในรายที่อากาศไม่สามารถผ่านจากจมูกไปสู่ปอดได ้ ลักษณะเป็นท่อโค้ง 2 ชั้น สวมซ้อนกันอยู่ สามารถถอดออกจากกันได้ เรียกชื่อวา่ 1 ท่อหลอดลมชั้นนอก 2 ท่อหลอดลมชั้นใน

 • 20

  การดูแลท่อหลอดลมคอ การท าความสะอาดท่อหลอดลมคอ - ท าความสะอาดแผลเจาะคอ และเปลี่ยนผ้าก๊อสทุกวัน อย่างน้อยวันละ1- 2 ครั้ง หรือเมื่อเปียกแฉะ ในกรณีที่เป็นท่อปีกนิ่มอาจไม่ต้องใส่ผ้าก๊อสรองก็ได้ - ท าความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นใน (inner tube) อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง ขึ้นกับว่าเสมหะมากหรือเหนียวหรือไม่

  วิธีท าความสะอาดท่อหลอดลมชั้นใน (inner tube) - หมุนล๊อคท่อเป็นเหล็ก แล้วถอดท่อหลอดลมคอชั้นในออก - เปิดน้ าให้ไหลผ่านภายในท่อหลอดลมคอ - ใช้แปรงหรือผ้าดันเสมหะออก - ใช้แปรง หรือผ้าชุบน้ ายาล้างจาน หรือสบู่ ถูไปมาทั้งภายในและภายนอก - ท่อโลหะ ล้างน้ าให้สะอาด ต้มให้เดือดนาน 20 นาที แล้วน าขึ้นมาวางไว้ให้หายร้อน - ก่อนน าไปใช้ ต้องสลัดท่อให้แห้งสนิท ไม่มีหยดน้ าค้างอยู่ในท่อเลย - ใส่ท่อหลอดลมชั้นในและหมุนล๊อคท่อหลอดลมคอให้เรียบร้อย ป้องกันการหลุด

  ขั้นตอนการท าความสะอาดแผลท่อหลอดลมคอ( tracheostomy tube) - ล้างมือให้สะอาด - ดึงผ้าก๊อสที่รองใต้ท่อหลอดลมคอออก - ใช้ส าลีชุบน้ าอุ่น เช็ดผิวหนังรอบๆท่อหลอดลมคอ - ใช้ไม้พันส าลีชุบน้ าเกลือหรือน้ าต้มสุก เช็ดใต้ท่อหลอดลมคอทั้งด้านบนและด้านล่างให้สะอาด - สอดผ้าก๊อสที่ตัดเป็นรูปตัว Y รองใต้ท่อหลอดลมคอ - ปิดพลาสเตอร์บริเวณชายผ้าก๊อสด้านล่าง

  ท่อหลอดลมคอช้ันนอกอก

  ท่อหลอดลมคอช้ันใน

  ตัวล๊อคท่อหลอดลมคอชั้นใน

 • 21

  ข้อควรระวังส าหรับผู้ป่วยท่ีใส่ท่อหลอดลมคอ 1. การเปลี่ยนเชือกผูกท่อหลอดลมคอเอง ต้องท าด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ท่อชั้นนอกหลุด ถ้าไม่แน่ใจควรมาเปลี่ยนที่โรงพยาบาล 2. ถ้าท่อหลอดลมคอชั้นนอกหลุด หรือท่อหลอดลมคอชั้นในหาย ให้มาพบแพทย์ทันที 3. ระวังน้ าเข้าหลอดลม

  ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยท่ีใส่หลอดลมคอ - ดื่มน้ ามากๆ - ดูแลร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นหรือแห้งจัด - ไม่คลุกคลีกับคนที่เป็นหวัดหรืออยู่ในที่ชุมชนแออัด - ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าท่อหลอดลม โดยใช้ผ้าบางๆ ปิดคอไว้เมื่อออกจากบา้น - ไม่ดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อป้องกันการอาเจียน - สามารถออกเสียงหรือพูดโดยการใช้นิ้วปิดปากท่อไว้ขณะพูด

  อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ - ท่อหลอดลมคอหลุด ท่อชั้นในหาย หรือใส่เข้าไม่ได้ - หายใจล าบาก หอบเหนื่อย - มีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่น ปวด บวม แดง มีหนอง - มีเลือดออกจากท่อหลอดลม หรือรอบๆท่อ - มีการตดิเชื้อในปอดหรือหลอดลม เช่น ไอมาก เสมหะข้น และมีไข้ร่วมด้วย อ้างอิง www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=483

 • 22

  เครื่องมือการประเมิน

  แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมอาการทางโทรศัพท์

  สถติิการติดตามเยี่ยมอาการทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยเจาะคอ ปีงบประมาณ 2554 เดือน...................

  ล าดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ

  (ปี) HN วันที่ให้

  ค าแนะน า ผู้ให้ค าแนะน า วันที่

  จ าหน่าย เบอร์โทรติดต่อ

  ผลการติดตาม

 • 23

  ผลการประเมิน

  1. อัตราการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

  1

  ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 อัตราการเกิดอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 % เน่ืองจากบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการเจาะคออยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วย เช่น การดูดเสมหะ การ feed อาหาร การท าแผล เป็นต้น รวมทั้งมีการ Empowerment ญาติอย่างสม่ าเสมอ ให้มีการสาธิตย้อนกลับ โดยมีพยาบาลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ท าให้ญาติมีความรู้และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน และเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ทางหน่วยงานได้มีการติดตามอาการทางโทรศัพท์ และมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง

 • 24

  2. อัตราการ Readmit ภายใน 28 วันของผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  Readmit

  ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 อัตราการReadmit ภายใน 28 วัน ของผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 % เน่ืองจากการให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ญาติ รวมทั้งการสาธิตย้อนกลับในการดูแลผู้ป่วย ท าให้ญาติมีความรู้และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการติดตามอาการทางโทรศัพท์หลังผู้ป่วยกลับบ้าน ท าให้พยาบาลสามารถให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่ญาติเพิ่มเติมเมื่อพบอาการผิดปกติขณะอยู่ที่บ้าน

 • 25

  ภาคผนวก

 • 26