Click here to load reader

คําแนะนําในการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนร ้ ... · ตารางวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั!นพื!นฐาน

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of คําแนะนําในการใช้แบบฝึกทักษะ...

 • 1

  คาํแนะนําในการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4

  คาํแนะนําสําหรับครู

  1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนทราบ 2. อธิบายขั$นตอนในการทาํแบบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนเขา้ใจ 3. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝึกทกัษะ แลว้ครูตรวจคาํตอบโดยใชเ้ฉลย และแนวคาํตอบทา้ยแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด

  คาํแนะนําสําหรับนักเรียน

  1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้ส่งครูตรวจ เพื1อทบสอบความรู้เดิมของนกัเรียน 2. นกัเรียนอ่านคาํชี$แจงและขั$นตอนในการทาํแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด แต่ละกิจกรรมใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือทาํแบบฝึกทกัษะ 3. นกัเรียนลงมือทาํแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด แต่ละกิจกรรม ตามคาํสั1งและเวลา ที1ครูกาํหนด โดยใชค้วามคิดของตนเองไม่ลอกเลียนแบบเพื1อน 4. ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจคาํสั1ง ควรทบทวนใหม่หรือสอบถามครูใหเ้ขา้ใจ 5. เมื1อนกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด แต่ละกิจกรรมเสร็จแลว้ ควรทบทวนแบบฝึกทกัษะแต่ละชุด แต่ละกิจกรรมที1ทาํไปอีกรอบ 6. เมื1อนกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะครบทุกกิจกรรมแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพื1อประเมินผลการเรียนรู้

 • 2

  แบบฝึกทักษะ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4

  เรื$อง การคูณ

  ชุดที$ 1 เรื$อง การคูณจํานวนที$เป็นพหุคูณของ 10

  กบัจํานวนที$มีหลกัเดียว

  ชื$อ - สกลุ.........................................................เลขที$...............

 • 3

  × ×

  แบบฝึกทักษะ ชุดที$ 1

  เรื$อง การคูณจํานวนที$เป็นพหุคูณของ 10 กบัจํานวนที$มีหลกัเดยีว จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื1อกาํหนดโจทยก์ารคูณจาํนวนที1เป็นพหุคูณของ 10 กบัจาํนวนที1มีหลกัเดียวให ้ นกัเรียนสามารถหาคาํตอบได ้ คาํชี!แจง ใหน้กัเรียนศึกษาตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจก่อนทาํแบบฝึก

  ตวัอย่าง 1. 3 × 40 = 120

  2. 50 × 8 = 400 3. 70 4. 60 4 5

  การคูณจาํนวนที1เป็นพหุคูณของ 10 กบัจาํนวนที1มีหนึ1งหลกั ให้คูณจาํนวนที1เป็นพหุคูณกบัจาํนวนที1มีหนึ1งหลกันั$น เติมศูนย ์ (0) ต่อทา้ย หนึ1งตวั

  280 300

 • 4

  กจิกรรมที$ 1

  คาํชี!แจง ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง

  1. 2 × 20 =

  2. 6 × 30 =

  3. 7 × 50 =

  4. 8 × 40 =

  5. 9 × 60 =

 • 5

  × ×

  × ×

  ×

  กจิกรรมที$ 2

  คาํชี!แจง จงหาผลคูณต่อไปนี$ 1. 40 2. 30 2 3 3. 70 4. 60 7 6 5. 90 5

 • 6

  × ×

  แบบทดสอบหลงัเรียน

  คาํชี!แจง แบบทดสอบนี$ แบ่งเป็น 2 ตอน 5 ขอ้ คะแนนเตม็ 5 คะแนน

  ตอนที$ 1 จงเขียนคาํตอบลงในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง (ขอ้ละ 1 คะแนน)

  1. 9 × 30 =

  2. 40 × 8 =

  3. 7 × 30 =

  ตอนที$ 2 จงหาผลคูณต่อไปนี$ (ขอ้ละ 1 คะแนน) 1. 60 2. 80 8 9

 • 7

  บรรณานุกรม

  ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ. หนังสือเสริมทกัษะ คณติศาสตร์ 4. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล. คณติศาสตร์ช่วงชั!นที$ 2 (ป.4 - 6). กรุงเทพฯ : ภูมิบณัฑิต, ม.ป.ป. บูรชยั ศิริมหาสาคร และคณะ. แผนการจัดการเรียนรู้รายวชิาพื!นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช่วงชั!นที$ 2 (ป.4) คณติศาสตร์ 4. นนทบุรี : ไทยร่มเกลา้, ม.ป.ป. ยพุิน พิพิธกุล. การเรียนการสอนคณติศาสตร์. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,์ 2539. วฒันาพร ระงบัทุกข.์ แผนการสอนที$เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพค์รั$ งที1 3. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2543. วชิาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546. -------. แบบฝึกทกัษะ สาระการเรียนรู้พื!นฐาน คณติศาสตร์ เล่ม 1 ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547. -------. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื!นฐาน คณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547. วนิยั พฒันรัฐ และปรีชา อรุณสวสัดิJ . กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช่วงชั!นที$ 2 (ป.4 - 6). กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546. ศึกษาธิการ, กระทรวง. คู่มือครูคณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. พิมพค์รั$ งที1 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2535. ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครูสาระ การเรียนรู้พื!นฐาน คณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. พิมพค์รั$ งที1 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548. สมบูรณ์ ชิตพงศ ์ และคณะ. คณติศาสตร์ภาคต้น ระดับช่วงชั!นที$ 2 ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ, ม.ป.ป. สมศกัดิJ สินธุระเวชญ ์ และคณะ. ชุดปฏิรูป : รู้วธีิการเรียนรู้ คณติศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ป.4 ช่วงชั!นที$ 2 ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4 - 6. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2546. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!น พื!นฐาน พ.ศ. 2551. พมิพ์ครั!งที$ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จาํกดั, 2553. สาํลี รักสุทธี และคณะ. ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั!นพื!นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 8

  คณติศาสตร์ สู่การจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั!นที$ 1 และช่วงชั!นที$ 2. กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา, 2545. สุนีย ์ เหมะประสิทธิJ และคณะ. ชุดกจิรรมสําหรับครูเพื$อพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั!นประถมศึกษาปีที$ 4. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2545. เอกรินทร์ สี1มหาศาล และคณะ. แม่บทมาตรฐานคณติศาสตร์ 4 ช่วงชั!นที$ 2 (ป.4). นนทบุรี : ไทยร่มเกลา้, ม.ป.ป.

 • 9

  ภาคผนวก

  เฉลยแบบฝึกทกัษะ ชุดที$ 1

 • 10

  × ×

  × ×

  ×

  เฉลย แบบฝึกทักษะ ชุดที$ 1

  เรื$อง การคูณจํานวนที$เป็นพหุคูณของ 10 กบัจํานวนที$มีหลกัเดยีว กจิกรรมที$ 1 1. 40 2. 180 3. 350 4. 320 5. 540

  กจิกรรมที$ 2

  1. 40 2. 30 2 3 80 90 3. 70 4. 60 7 6 490 360 5. 90 5 450

 • 11

  × ×

  แบบทดสอบหลงัเรียน

  ตอนที$ 1 1. 270 2. 320 3. 210

  ตอนที$ 2 1. 60 2. 80 8 9 480 720