Click here to load reader

อ งผู ้ านวย กรส ัเขตพืที่ศึษ ... - · PDF file 2013-03-13 · (นายปริญญา ธรเสนา) อ งผู ้ านวย

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of อ งผู ้ านวย กรส ัเขตพืที่ศึษ ... - · PDF...

 • ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

  ***************************

  ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 โดยจัดสรร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสาย อาชีพในอ าเภอ/เขตทั่วประเทศ ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ กระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศ โดยแบ่งประเภทของทุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภท 1 หมายถึง ทุนส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยให้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 928 ทุน/อ าเภอ/เขต ทุนประเภท 2 หมายถึง ทุนส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ไม่จ ากัดรายได้ครอบครัว โดยให้ศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยให้รับทุนศึกษา ต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 928 ทุน/อ าเภอ/เขต โดยทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน การรับสมัครสอบนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556 และบัดนี้ การรับสมัครนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มี ผู้สมัครสอบรับทุน จ านวน ๑๙ อ าเภอ รวมทั้งสิ้น ๕๑๖ คน และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน จ านวน ๕๐๕ คน จ าแนกตามทุนประเภททุน 1 จ านวน ๑๔๓ คน และทุนประเภท 2 จ านวน ๓๖๒ คน ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2556

  (นายปริญญา ธรเสนา)

  รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๒ รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๒

 • - ๒ -

  บัญชีแนบท้ายประกาศประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

  **********************

  ทุนประเภท 1

  1. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จังหวัดนครพนม อ าเภอเมืองนครพนม จ านวน ๗ คน ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ

  4801-001-1-22 นางสาวพีระยา จันทาพูน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองฯ จ.นครพนม 4801-002-1-22 นางสาวพจนา นนทะสิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

  4801-003-1-22 นางสาวนุชนาฎ กองชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 4801-004-1-22 นางสาวมาริษา สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 4801-005-1-22 นางสาวปาณิศา ใต้ศรีโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 4801-006-1-22 นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 4801-007-1-22 นางสาวจุฑามาศ หาสุระ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

  2. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จังหวัดนครพนม อ าเภอปลาปาก จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ

  4802-001-1-22 นายนพรัตน์ ดีนัก โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองฯ จ.นครพนม 4802-002-1-22 นายดนุรุทธ โชคบัณฑิต โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

  4802-003-1-22 น.ส.สาวิตร ี พานันท์ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 4802-004-1-22 น.ส.ณัฐฐาพร มนต์มี โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 4802-005-1-22 น.ส.อุมาพร แก่นจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา 4802-007-1-22 นายธนวัตร ดีหลาย โรงเรียนปลาปากวิทยา 4802-008-1-22 น.ส.พรนิภา หามวงค์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 4802-009-1-22 น.ส.อรัญญา หาได ้ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 4802-010-1-22 น.ส.ศรสลัก แก้วดวงดี โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 4802-011-1-22 น.ส.ชลธิชา ศรีวรรณ์ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 4802-012-1-22 น.ส.พิกุลแก้ว เหมมา โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 4802-013-1-22 น.ส.ศิริรัตน ์ สิทธิวงศ ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา

 • - ๓ -

  3. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จังหวัดนครพนม อ าเภอท่าอุเทน จ านวน ๑๐ คน ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อสถานศึกษา สนามสอบ

  4803-001-1-22 นางสาวบุษบา วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองฯ จ.นครพนม

  4803-002-1-22 น.ส.สวุนันท์ นิวงษา โรงเรียนรามราชวิทยาคม 4803-004-1-22 น.ส.นภสกร สดมุ้ย โรงเรียนอุเทนพัฒนา 4803-005-1-22 น.ส.ดาวด ี เข็มตูม โร