Click here to load reader

๔ ฝจ - elfhs.ssru.ac.th · PDF file ตลาดน ้ า บางน้อย ตลาดน ้ า บางน้อย ตลาดน ้าบางน้อย ที่ตั้งของชุมชนริมคลองบางน้อย

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ๔ ฝจ - elfhs.ssru.ac.th · PDF file ตลาดน ้ า บางน้อย...

 • ตล าด น�้า บา งน ้อย

  ตลาดน�้าบางน้อย

  ๔ ๙ ๑๘ ๒๒ ๒๘

  ๖ ๑๑ ๑๙ ๒๖ ๓๐

  ประวัติ ตลาดน�้าบางน้อย

  ท่องเที่ยว

  มุมพักผ่อน

  ที่พัก

  แผนที่

  ชุมชนกับสายน�้า

  ที่กิน

  ชอปปิ้ง

  เทศกาล งานประเพณี

  กิจกรรม ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ

 • ตล าด น�้า บา งน ้อย

  ตลาดน�้าบางน้อย

  ตลาดน�้าบางน้อย ที่ตั้งของชุมชนริมคลองบางน้อย ซึ่งมีอาคาร บ้านเรือนทอดยาวทั้งสองฝั่งล�าน�้า ตั้งอยู่ที่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม

  ในอดีตคลองบางน้อยเป็นเส้นทางผ่านในการเสด็จประพาสต้นของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ถึง ๒ ครา กล่าวคือ ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๓) ซึ่งเสด็จผ่านบางน้อยเพื่อไป ประทับยังบ้านก�านันจัน ที่ตลาดน�้าท่าคา และอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) ซึ่งเสด็จไปตามล�าน�้าคลอง บางน้อย ดังปรากฏ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ความว่า

  “เรือล่องไปตามล�าน�้า เลี้ยวเข้าคลองบางน้อยฝั่งตะวันออก คลองนี้เป็นคลองเก่า ลึกและกว้าง สายน�้า เชี่ยวแรง ตามล�าคลองเป็นสวนหมาก มะพร้าว ผลไม้หนาแน่น มีเรือพายซื้อขายจนถึงปากคลองบางน้อย...”

  เดิม ตลาดน�้าบางน้อย เป็นนัดน�้าและนัดบก ที่ส�าคัญในอดีต ซึ่งจะมีการค้าขายเฉพาะข้างขึ้น - แรม ๓ ค�่า ๘ ค�่า และ ๑๓ ค�่าเท่านั้น โดยเย็นก่อนวันนัด ๑ วัน พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มทยอยพายเรือมายังคลองบางน้อย เสียก่อน พอถึงวันนัด สายน�้าคลองบางน้อยจะคาคร�่าไปด้วยเรือพ่อค้าแม่ค้าซึ่งบรรทุกผลิตผลจากเรือกสวนของ ตนเองมาค้าขาย บ้างก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันกับนัดบก ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง โดยมีนัดบกที่ส�าคัญอยู่ บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว อันเป็นนัดน�้าตาลขนาดใหญ่ โดยจะมีเรือจากกรุงเทพฯ เข้ามาซื้อไปขายอีกที นอกจากนี้ เรือนไม้ตลอดสองฝั่งคลองบางน้อย เป็นร้านค้าขายของต่างๆ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสิ้น

  กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท�าให้หลายๆ สิ่งแปร เปลี่ยนไปตามกาล การสัญจรทางน�้าเริ่มลดบทบาทลง เนื่องจากถูก แทนที่ด้วยถนนหนทางต่างๆ การพบปะพูดคุยทางสายน�้าเริ่มจาง หายไป จนในที่สุด บทบาทของ ตลาดน�้าบางน้อยในอดีต ได้ยุติลง ในเวลาต่อมา…..

  จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๑ เทศบาลกระดังงา ร่วมกับชาว ชุมชนบางน้อย ได้ท�าการรื้อฟื้นอดีตของบางน้อย ให้กลับมามีชีวิต ชีวาอีกครั้ง โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่งเสริม การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสถึงวิถี ชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองบางน้อย นามว่า “ตลาดน�้าบางน้อย”

  ประวัติ ตลาดน�้าบางน้อย

 • ตล าด น�้า บา งน ้อย

  ตลาดน�้าบางน้อย

  ชุมชน กับสายน�้า

  ไม่ว่าความเจริญรุ่งเรืองของ ถนนหนทางจะเข้ามามีบทบาทมาก สักเท่าไร สายน�้ากับชาวบ้านตลาด น�้าบางน้อยยังคงมิอาจแยกขาดออก จากกันได้ วิถีชีวิตของชาวบ้านยัง คงผูกพันกับสายน�้าแห่งนี้ ทั้งในการ ด�ารงชีวิตและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สายน�้า

  อรุณรุ่งของทุกวัน ชาวบ้าน จะมานั่งรอบริเวณท่าน�้า หน้าบ้าน ตนเอง พร้อมส�ารับภัตตาหาร เพื่อ รอใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งค่อยๆ พาย เรือในท่าทางที่ส�ารวม เข้ามาใน คลองบางน้อยเพื่อรับบิณฑบาต จากญาติโยมตามวิถีเดิมที่สืบกันมา นาน เหมือนครั้งที่เรือยังคงแสดง บทบาทหลักต่อชุมชนบางน้อย แม้ กาลเวลาผ่านไป วิถีการตักบาตรทาง น�้าของชุมชนตลาดน�้าบางน้อยยัง คงมีให้เห็นอยู่ อนึ่งเป็นการสืบสาน พระพุทธศาสนาและประเพณีดั้งเดิม ให้คงอยู่สืบไป

  สายน�้าของคลองบางน้อยยัง คงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอจากกิจกรรม ของชาวบ้าน ไม่ว่าจากเด็ก ผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน ดัง จะเห็นได้จากการใช้น�้าในการซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น ยามบ่ายคล้อย มัก จะได้ยินเสียงน�้าดังโครมครามแตก กระจาย จากการลงเล่นน�้าของเด็กๆ ในชุมชน ปนเคล้าด้วยเสียงหัวเราะ สนุกสนาน บ้างก็เห็นใบหน้าที่อาบ

  รอยยิ้มของพ่อเฒ่าแม่แก่ ยามอาบน�้าที่ ท่าน�้าหน้าบ้านของตนเองเพื่อคลายร้อน ซึ่งท�าให้นึกถึงวิถีเก่าๆ ที่แสนสงบ เรียบ ง่าย และอบอุ่น

  ภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ ริมน�้า อันแสดงถึงวิถีการด