of 16 /16
มาตรการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System...

Page 1: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

มาตรการสงเสรมการลงทนอตสาหกรรมหนยนตและระบบอตโนมต

Page 2: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

มาตรการสงเสรมการลงทนA1: อตสาหกรรมฐานความร / กจการทลงทนในสนทรพยถาวรไมสง เนน R&D ซงส าคญอยาง

มากตอการพฒนาขดความสามารถของประเทศในระยะยาวA2: โครงสรางพนฐานเพอพฒนาประเทศ กจการทใชเทคโนโลยสง กจการดานสงแวดลอม และ

อตสาหกรรมพนฐานส าคญทมลงทนในประเทศนอยหรอยงไมมA3: กจการใชเทคโนโลยสงทส าคญตอการพฒนาประเทศ โดยมฐานผลตอยบางแลวA4: กจการทมระดบเทคโนโลยไมเทา A1-A3 แตชวยสรางมลคาเพมแกวตถดบในประเทศ และ

เสรมสราง Value ChainB1-B2: อตสาหกรรมสนบสนนทใชเทคโนโลยไมสง แตยงส าคญตอ Value Chain

ยกเวนภาษเงนไดนตบคคล ยกเวนอากรเครองจกร

ยกเวนอากรวตถดบผลตเพอสงออก Non-tax

A1 8 ป (ไมจ ากดวงเงน) + Merit

A2 8 ป + Merit

A3 5 ป + Merit

A4 3 ป + Merit

B1 0 ป + Merit (บางกจการ)

B2 - - -

2

Page 3: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

ประเภทกจการทใหการสงเสรม

หมวด 7 กจการบรการ และสาธารณปโภค

หมวด 3 อตสาหกรรมเบา

หมวด 4 ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง

หมวด 5 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

หมวด 6 เคมภณฑ พลาสตกและกระดาษ

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลตผลจากการเกษตร

หมวด 2 แร เซรามกส และโลหะขนมลฐาน

หมวด 8 การพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรม

3

Page 4: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมอตสาหกรรมหนยนตและระบบอตโนมต

สนบสนนอปทานกลมผผลต

(Supply Side)

กระตนอปสงค กลมผใช(Demand Side)

หนยนตและระบบอตโนมต(Robot & Automation)

ประเภทกจการทไมไดรบยกเวนภาษเงนไดฯ

ประเภทกจการทไดรบยกเวนภาษเงนไดฯ

กลม A กลม Bบโอไอใหการสงเสรมทงกลมผผลตและผใชหนยนตและระบบอตโนมต

Page 5: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมผผลตหนยนตและระบบอตโนมต

ประเภทกจการทใหการสงเสรม ยกเวนภาษเงนไดฯ *

บรการออกแบบทางวศวกรรม 8 ป (ไมจ ากดวงเงน)

ผลตเครองจกร / อปกรณอตโนมตทมการออกแบบทางวศวกรรม (มข นตอนพฒนาและออกแบบระบบอตโนมต (Automation System Integration) + ออกแบบระบบควบคมการปฏบตงานดวยระบบสมองกลเอง)

8 ป (ไมจ ากดวงเงน)

ผลตเครองจกร / อปกรณอตโนมตทมการออกแบบทางวศวกรรม (มข นตอนออกแบบระบบควบคมการปฏบตงานดวยระบบสมองกลเอง)

8 ป

ประกอบหนยนต หรออปกรณอตโนมตหรอชนสวน 5 ป

* นอกเหนอจากยกเวนภาษเงนไดฯ จะไดรบยกเวนอากรขาเขาเครองจกรและวตถดบผลตเพอสงออก รวมถงสทธและประโยชนทไมเกยวของกบภาษ เชน การถอครองทดน วซาและใบอนญาตท างาน

กลมผผลต(Supply Side)

Page 6: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

Design

Solution Conceptual Design, Engineering Design & System Integration Design

Control System Design

Procurement / Making Part

AssemblyInstallation &

Commissioning

ผลตเครองจกร / อปกรณอตโนมตทมการออกแบบทางวศวกรรม (มข นตอนพฒนาและออกแบบระบบอตโนมต - Automation System Integration Design และออกแบบระบบควบคมการปฏบตงานดวยระบบสมองกลเอง - Control System Design)

ผลตเครองจกร / อปกรณอตโนมตทมการออกแบบทางวศวกรรม (มข นตอนออกแบบระบบควบคมการปฏบตงานดวยระบบสมองกลเอง – Control System Design)

ประกอบหนยนต หรออปกรณอตโนมตหรอชนสวน

บรการออกแบบทางวศวกรรม

ยกเวนภาษเงนไดฯ8 ป

(ไมจ ากดวงเงน)

8 ป

5 ปยกเวนภาษเงนไดฯ8 ป (ไมจ ากดวงเงน)

กลมผผลต(Supply Side)

1 2 3 4 5

การสงเสรมการลงทนในกลมผผลตหนยนตและระบบอตโนมต (ตอ)

6

Page 7: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

Solution Conceptual Designกระบวนการ: 1) การรบความตองการของลกคา 2) การเกบขอมล วเคราะห ศกษา ส ารวจ สภาพการท างานจรงการ 3) ออกแบบและเลอกวธการแกดวยหลกการทางวศวกรรม ผลประโยชนทางธรกจ ความเสยง และวธการแกไขปองกน 4) การเลอกวธการแกไขทเหมาะสมรวมกบลกคาดวยกระบวนการการใหขอมลทถกตองครบถวน ตวอยางผลงาน: 1) แบบจ าลอง 2 มต 2) แบบจ าลอง 3 มต 3) ขอมลระดบของเทคโนโลย 4) การประมาณราคา 5) ผลการวเคราะหตวเลขการลงทนและคมทน 6) การจ าลองขนตอนกระบวนการท างานดวย Digital และผงพนท (Lay Out)

กระบวนการ: 1) การออกแบบเพอก าหนดขนาดวสด ประเภท ชนด ของชนสวน อปกรณทางกลไฟฟา อปกรณควบคม สอสาร Programming, Computer Processor, Software 2) การออกแบบเพอผลตประกอบตดตง ตวอยางผลงาน: 1) แบบเพอการผลต (DFM) 2) แบบเพอการประกอบ (DFA) 3) แบบเพอการตดตง (DFI) 4) วงจรไดอะแกรม (Circuit Diagrams) 5) ซอฟตแวรทใชในการประมวลผล (Application Software) 6) โปรแกรมทใชในการควบคม (Controlled Programming) 7) การท างานของเครองจกรหรอการจดการอนๆ 8) รายการวสดอปกรณ (Bill of Material)

กระบวนการ: การออกแบบการท างานรวมกนของเครองจกร/ระบบอตโนมต ทงดาน Hardware และ Software

การออกแบบแนวคด

1

Engineering Design การออกแบบเชงวศวกรรม

System Integration Design การออกแบบการท างานรวมกนของเครองจกรระบบอตโนมต

Design

7

นยามทเกยวของกบการออกแบบระบบอตโนมต (1)

Page 8: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

Control System Designกระบวนการ: การออกแบบเพอผลต/ประกอบตดตงระบบควบคมการท างานของเครองจกร/ระบบอตโนมต

การออกแบบระบบควบคมการท างาน

Procurement / Making Partกระบวนการ: การผลต/จดซอจดหาวสดอปกรณทเปนชนสวนโครงสรางเครองจกรรวมทงซอฟตแวร ตามแบบและรายการวสดอปกรณ (Bill of Material)

การผลต/จดซอจดหาวสดอปกรณ

2

3

8

นยามทเกยวของกบการออกแบบระบบอตโนมต (2)

Page 9: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

Assemblyกระบวนการ: - การประกอบตดตงสวนประกอบยอยทางกล (Mechanical Partial Assembly)- การประกอบตดตงเครองจกร/ระบบอตโนมตทงหมด (Machine Assembly)- การประกอบตดตงอปกรณไฟฟาก าลง ควบคมสวนประกอบยอย(Partial Electrical Power,

Controller and other System Assembly)- การประกอบตดตงระบบรวม (System Assembly)- การเขยนโปรแกรมควบคม และประมวลผลขอมล ตรวจสอบ เพอใหเกดการท างาน แบบอตโนมต และชาญฉลาด - การเชอมโยงซอฟตแวรระบบบรหารจดการ เชน MES, MRP, ERP - การเชอมตอระบบและทดสอบ (Machine & System Commissioning with Function Testing) ใหเกดการท างานรวมกน โดยสมบรณและท าการทดสอบ โดยแบงสวนและการสดสอบทงหมดพรอมการปรบแกไขใหครบถวนตามหนาททก าหนด (Function Test)

การประกอบเครองจกร/ระบบอตโนมต และการทดลองใชงาน

Installation and Commissioningกระบวนการ: - การตดตงและเชอมตอระบบ (Installation & System Integration) ในพนทปฏบตงานจรง - การเคลอนยาย เพอจดผงพนท (Lay Out) ใหมเชอมตอระบบก าลงและระบบสนบสนนอนๆ - การเรมเดนระบบ (Start Up) ใหสามารถท างานไดปรบตงใหมสมรรถนะสอดคลองกบขอตกลงในการจดท าเครองจกร/ระบบอตโนมต

การตดตง/เชอมตอระบบและการทดลองใชงานในพนทปฏบตงานจรง

4

5

9

นยามทเกยวของกบการออกแบบระบบอตโนมต (3)

Page 10: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมผใชหนยนตและระบบอตโนมต

กลมผใช (Demand Side)

อยในประเภทกจการทไดรบยกเวนภาษเงนไดฯ*กลม A

ปรบปรงในสายการผลต/บรการเดม

Automation: ยกเวนภาษเงนไดฯ 3 ป ไมใช Automation: ยกเวนภาษเงนไดฯ 3 ป

เชอมโยงอตสาหกรรมในประเทศ(ซอจากกลมผผลตในประเทศ มากกวา 30% ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ)

ขยายวงเงนยกเวนเปน ไมเกน 100 % ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ

วงเงนยกเวนไมเกน 50 % ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ วงเงนยกเวนไมเกน 50 % ของเงนลงทนในเครองจกร

* กรณเปนโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทนอยเดม สทธประโยชนยกเวนหรอลดหยอนภาษเงนไดฯ ตองสนสดลงแลว

ตวอยาง: โรงงานผลตอาหาร ชนสวนยานพาหนะ ชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

น ำมำใชทงสำยกำรผลต/บรกำร หรอบำงขนตอน เชน Automated Production Cell

Page 11: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมผใชหนยนตและระบบอตโนมต (ตอ)

กลมผใช (Demand Side)อยในประเภทกจการทไมไดรบยกเวนภาษเงนไดฯ* กลม B

ลงทนใหมในสายการผลต/บรการ หรอ ปรบปรงในสายการผลต/บรการเดม

Automation: ยกเวนภาษเงนไดฯ 3 ป

เชอมโยงอตสาหกรรมในประเทศ(ซอจากกลมผผลตในประเทศ มากกวา 30% ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ)

ขยายวงเงนยกเวนเปน ไมเกน 100 % ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ

ไมใช Automation:ไมไดรบยกเวนภาษเงนไดฯ

วงเงนยกเวนไมเกน 50 % ของเงนลงทนในระบบอตโนมตฯ

* กจการทไมสามารถขอรบการสงเสรมตามมาตรการน• ผลต: รถยนตทวไป รถจกรยานยนต รถยนตไฟฟา

แบบผสมและขนสวน ( Hybrid Electric Vehicles –HEV)

• บรการ: พาณชยอเลกทรอนกส สถานบรการกาซธรรมชาต ส านกงานใหญขามประเทศ (IHQ) บรษทการคาระหวางประเทศ (ITC) สนบสนนการคาและการลงทน (TISO)

• โครงการ: เคยไดรบการสงเสรมตามมาตรการปรบปรงประสทธภาพการผลตในกรณน าเครองจกรมาใชปรบปรงฯ

ตวอยำง: โรงงำนผลตชนสวนโลหะ ผลตภณฑพลำสตกส ำหรบอตสำหกรรม

น ำมำใชทงสำยกำรผลต/บรกำร หรอบำงขนตอน เชน Automated Production Cell (ไมรวมกรณน ำมำใชงำนเปนรำยเครอง)

Page 12: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมผใชหนยนตและระบบอตโนมต (ตอ)

กรณปรบปรงในสายการผลต/บรการเดม

- ระยะเวลายกเวนภาษเงนไดฯ นบจากวนทมรายไดภายหลงไดรบบตรสงเสรม

- ตองลงทนปรบปรงเครองจกรกอนขอใชสทธยกเวนภาษเงนไดฯ

- นบ CAP วงเงนยกเวนภาษเงนไดฯ ตงแตวนทยนขอรบการสงเสรมถงวนทครบก าหนด 3 ป นบแตวนทออกบตรสงเสรม

- กรณไดขยายเวลาเปดด าเนนการ เปนการขยายเวลาใหด าเนนการไดตามตวชวด แตไมเปนการขยายเวลานบวงเงนยกเวนภาษเงนไดฯ

กรณลงทนใหมในสายการผลต/บรการ

- ระยะเวลายกเวนภาษเงนไดฯ นบจากวนทมรายได

- ตองลงทนตามโครงการกอนขอใชสทธยกเวนภาษเงนไดฯ

- นบ CAP วงเงนยกเวนภาษเงนไดฯ ตงแตวนทยนขอรบการสงเสรมถงวนทครบก าหนด 3 ป นบแตวนทออกบตรสงเสรม

- กรณไดขยายเวลาเปดด าเนนการ เปนการขยายเวลาใหด าเนนการ รวมถงการนบวงเงนยกเวนภาษเงนไดฯ

หลกเกณฑการใชสทธและประโยชนยกเวนภาษเงนไดนตบคคล (CIT)

Page 13: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

การสงเสรมการลงทนในกลมผใชหนยนตและระบบอตโนมต (ตอ)

ขอมลและเอกสารประกอบการพจารณา

วตถประสงคการด าเนนงาน ระยะเวลา และขนตอนการด าเนนงาน

รายละเอยดการใชหนยนตและระบบอตโนมต พรอม - ข นตอนการผลต/บรการของโครงการทขอรบการสงเสรม

- แผนภม เชน Plant Layout และ/หรอแบบ (Drawing) ระบสวนทใช

แหลงทมาของเทคโนโลย เชน รายละเอยดเทคโนโลย การออกแบบ ผออกแบบ

รายละเอยดเครองจกร/เครองมอ/อปกรณ/ซอฟตแวร โดยระบจ านวน มลคา และแหลงผลต

Page 14: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

หลกเกณฑ อนมตให

การสงเสรมการลงทน

เงนลงทนไมนอยกวา 1 ลานบาท (ไมรวมคาทดนและทนหมนเวยน)

ใชเครองจกรทนสมย(กรณลงทนใหมในสายการผลต/บรการอนญาตใหใชเครองจกรใชแลว จากตางประเทศท อาย ไมเกน 10 ป *)

มมาตรการ ดานสงแวดลอม เหมาะสม

เงอนไขอนตามประเภทกจการ

- มบคคลธรรมดาสญชาตไทยถอหนไมนอยกวา 51%- มสนทรพยถาวรสทธ ไมเกน 200 ลานบาทผอนผนเงอนไข ดงน- เงนลงทนไมนอยกวา 5 แสนบาท

(ไมรวมคาทดนและทนหมนเวยน)

- กรณลงทนใหมในสายการผลต/บรการ อนญาตใหใชเครองจกรใชแลวในประเทศไดบางสวน *

* * กรณลงทนใหมของกลมผใชหนยนตและระบบอตโนมต จะอนญาต ใหใชเครองจกรใชแลวเฉพาะสวนทไมใชระบบอตโนมตเทานน

Page 15: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

หนวยงานพนธมตร

หนวยงาน 9 แหง1. สถาบนไทย-เยอรมน2. สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส3. สถาบนวทยาการหนยนตภาคสนาม (FIBO)4. จฬาลงกรณมหาวทยาลย5. มหาวทยาลยมหดล6. มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนคร

เหนอ7. มหาวทยาลยขอนแกน8. มหาวทยาลยเชยงใหม9. สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหาร

ลาดกระบง

CoRE’s Experts

ฐานขอมลผประกอบการ SI /ผลตระบบอตโนมตในไทย

สนบสนนการพจารณาอนมตโครงการ

Business Matching / Partnering

Contact Informationผอ ำนวยกำรศนยเทคโนโลยกำรผลตอตโนมตและหนยนต สถำบนไทย-เยอรมน ปฏบตหนำทเลขำนกำรคณะกรรมกำรเครอขำยศนยควำมเปนเลศดำนเทคโนโลยหนยนตและระบบอตโนมต (CoRE))Tel: 0 3821 5033-39, 0 3893 0100 # 1300E-mail: [email protected]

Page 16: มาตรการส่งเสริมการลงทุน ... Robotics...Control System Design กระบวนการ: การออกแบบเพ อผล

Contact Information

Tel: 0 2553 8111E-mail: [email protected] THANK YOU