-Napredne-mreze Bluetooth

 • Upload
  mexo10

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of -Napredne-mreze Bluetooth

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  1/21

  SVEUILITE/UNIVERZITET ''VITEZ'' TRAVNIK

  FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

  STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: I CIKLUS; III GODINA

  SMJER: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  BLUETOOTH

  SEMINARSKI RAD

  Travni! S"#$"%&ar! ()* +,-in"SVEUILITE/UNIVERZITET ''VITEZ'' TRAVNIK

  FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  2/21

  STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: I CIKLUS; III GODINA

  SMJER: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  BLUETOOTH

  SEMINARSKI RAD

  IZJAVA:

  Ja, .$-"n$ Sv"0i1i2$a/Univ"r3i$"$a 4Vi$"35 Travni! in-". &r,6: 0241-13/DIT ,-+,v,rn, i

  3 %,ra1n i aa-"%. ,-+,v,rn,.$ i36av166"% -a .a% ,va6 ra- i3ra-i, #,$#n, .a%,.$a1n,

  3 ,ri2$"n6" 7i$iran" 1i$"ra$r" i #,%,8 #r,9".,ra ,-n,.n, a.i.$"na$a

  ,$#i. .$-"n$a:

  STUDENT:

  REDMET: Na#r"-n" ra0nar." %r"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  3/21

  SADRAJ

  ) UVOD)1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJE!T ISTR!"I#!$J!...........................................2

  1.2. S#R%! I &ILJE#I ISTR!"I#!$J!...................................................................2

  1.'. %IPOTE(!.................................................................................................. 2

  1.). ORI*TE$E METODE.................................................................................. 2

  1.+. STRTR! R!D!......................................................................................2

  =LUETOOT> TE>NOLOGIJA?

  ? NAIN RADA =LUETOOT>@

  @ OIS =LUETOOT> ROTOKOLA*

  @) J"3+r"ni #r,$,,1i

  @ r,$,,1i 3a "%1a7i6 ."ri6.iB #ri160aa

  @? r,$,,1i 3a na-3,r $"1"9,ni6"

  * LOGIKI RIJENOS ODATAKA

  SIGURNOST

  ) Kri#$iran6")(

  A$"n$ia7i6a)(

  =LUETOOT> AKETI))

  =LUETOOT> TE>NOLOGIJA)

  =LUETOOT> ALIKACIJA)?

  )( ROTOKOL AR>ITEKTURA)@

  10.1. Konfguracija mree..........................................................................1)

  )) REDNOSTI I MANE =LUETOOT>)*

  ) SIGURNOST =LUETOOT> KOMUNIKACIJE))? ZAKLJUAK)

  LITERATURA)

  1! UVOD

  -

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  4/21

  =1"$,,$B 6" na0in na ,6i %,ara1-

  1av,3&,%(danski Harald Bltand, engl.Harold Bluetooth), a ra16 6" &i, #,3na$ #,

  %,+8n,.$i%a -i#1,%a$.iB #r"+,v,ra #a 6" %,+a, na#ravi$i v"1i, ra3%i6"van6" i,%nia7i6 vi2" ra31i0i$iB .$rana .a .#r,$ni% in$"r".i%a S$,+a 6" &1"$,,$B i3a&ran 6"r ,n

  ,%,+8ava ,%nia7i6 i ra3%6"n #,-a$aa i3%" vi2" ra31i0i$iB r"a6a

  1

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  5/21

  )) RO=LEM! REDMET I O=JEKAT ISTRAHIVANJA

  =1"$,,$B 6" $"Bn,1,+i6a ,6a 6" 3a%i216"na $a, -a 3a%6"ni .$an-ar-n" a&1,v" i

  .a%i% $i% ,na %,ra i.#ni$i n"" v6"$":

  r

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  6/21

  2! BLUETOOTH TEHNOLOGIJA

  =1"$,,$B 6" .$an-ar- 3a &"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  7/21

  S1ia ) ,v"3ivan6" r"a6a &1"$,,$B v"3a%a

  3! NA"IN RADA BLUETOOTH

  =1"$,,$B ,ri.$i ra-i, $"Bn,1,+i6 ,6a ." na3iva 9r"v"n7i6a ,v"3ivan6" r"a6a ." ,-vi6a

  na 9r"v"n7i6i !@!@ G>3 ra.#,n ,- )( %"$ara! a &r3ina #r"n,.a #,-a$aa 6" ) M. Da

  n" &i -,21, -, ,%"$an6a -r+iB #r,$,,1a! &1"$,,$B #r,$,,1 -i6"1i &"n- na ana1a) M>3

  2irin" Na0in ra-a 6" a- B,7 %,-! $6 #,v"36 ." &"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  8/21

  %a.$"r #,r"n" a7i6 i7,n"$ 6" .# r"a6a .#,6"niB #r", =1"$,,$B $"Bn,1,+i6" a- B,7

  na0in Ka-a ." .#,.$avi #i7,n"$! 6"-an r"a6 -6"16" a, %a.$"r! -, -r+i r"a6i 3a

  vri6"%" $ra6an6a #i7,n"$ v"3" -6"16 a, .1av" r"a6i

  S1ia S$r$ra Ma.$"r.1av"

  Svi r"a6i -i6"1" .a$ %a.$"ra Svi =1"$,,$B r"a6ii i%a6 &1"$,,$B .a$ =1"$,,$B .a$ 6"

  n$ra2n6i i3v,r .i.$"%a ,6i ,-r"6" vri6"%" i 9r"v"n7i6 ,- #r"-a6nia i nia-a ni6"

  #ri1a+,"n i1i i.160"n?

  4! OPIS BLUETOOTH PROTOKOLA

  =1"$,,$B ,ri.$i %n,+" #r,$,,1" ,6"! a, i .a% .$an-ar-! -"9inira ,r+ani3a7i6a =1"$,,$BSIG

  r,$,,1i ." -i6"1" 0"$iri a$"+,ri6" a, 6" #ria3an, na .1i7i ?:

  ) 6"3+r"ni =1"$,,$B #r,$,,1i =1"$,,$B Ra-i,! =a."&an-! LM! LCA! SD! #r,$,,1i 3a 3a%6"n a&"1a RFCOMM!? #r,$,,1i 3a na-3,r $"1"9,ni6" TSC =IN! AT 7,%%an-.!

  @ #r"3"$i #r,$,,1i ! UD/TC/I! A! vCARD! vCAL! O=EP i -r+i

  ' www.am.unze.ba/osm/2011/seminarski/Palic%20Minela.doc

  +

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  9/21

  S1ia ? =1"$,,$B #r,$,,1i

  4!1! J#$%'( )&*+**(

  J"3+r"ni #r,$,,1i . .16"-"8i:

  =1"$,,$B Ra-i, #r,$,,1 9i3i0,+ .1,6a ,6i% ." ,.$var6" ,%nia7i6a i3%" r"a6a

  Ur"a6i ,%ni7ira6 n"1i7"n7iran,% @ G>3 @(( @?* M>3 ISM #,6a. 3

  #ri%6"n 9r"v"n7i6.,+ .aan6a D"9inirana . -va na0ina ra-a:

  , ,&av"3an na0in ra-a "n+ %an-a$,r %,-" ,6i ." na3iva 4=a.i7 Ra$"5 i

  , ,#7i,na1ni na0in ra-a 4EnBan7"- Da$a Ra$"5

  =a."&an- r6"2ava ra-i6. v"3 -va r"a6a r"-vi"n" . -vi6" %,+8n,.$i:

  , .inr,na! .#,6n, ,ri6"n$irana v"3a #ri1a-na 3a #ri6"n,. +,v,ra i , a.inr,na! n".#,6na v"3a

  #ri1a-na 3a #ri6"n,. #,-a$aa

  LM "n+ Lin %ana+"%"n$ #r,$,7,1 #r,$,,1 Q ,ri.$i ." 3a na-3,r i .#,.$av .viB

  a.#"a$a ra-i, v"3" i3%" -va r"a6a Ov, 1606" .#,.$av i na-3,r 1,+i0" v"3"! a, i

  #r,v6"r 9i3i0" v"3"@Sa-r

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  10/21

  na0in ra-a! 1,+i0,% #ri6"n,. i i.#i$ivan6

  >CI "n+ >,.$/C,n$r,11"r In$"r9a7" Q .$an-ar-i3irana ,%nia7i6a i3%" #rav16a0iB i#,.1.-?.2-1+@

  ?

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  11/21

  4!3! P&*+**( $. '.6$*& +##7*'(#

  r,$,,1i ,6i ." ,ri.$" 3a na-3,r $"1"9,ni6" .:

  TSC =IN "n+ T"1"#B,n 7,n$r,1 #r,$,7,1&inar Q #r,$,,1 ,6i -"9inira

  .i+na1i3a7i6 #,3iva 3a .#,.$av" #ri6"n,.a +,v,ra i #,-a$aa i3%" =1"$,,$B

  r"a6a D,-a$n, -"9inira #r,7"-r" #rav16an6a #,r"$16iv,28 r"a6i%a AT 7,%%an-. Q .#ina .0"16a 3a ,%nia7i6 . van6.i% a#1ia7i6.i% .1,6"%

  S1ia @ U.#,r"-&a &"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  12/21

  9! SIGURNOST

  Ti6",% ra3v,6a =1"$,,$B .$an-ar-a v"-"ni . &r,6ni #,.$#7i i $"Bn,1,+i6" a, &i ."

  3a2$i$i1" ,%nia7i6" i #ri6"n,. #,-a$aa i3%" =1"$,,$B r"a6a N"i ,- ,.n,vniB ra3inai %"$,-a 3a2$i$" nav"-"ni . na.$av

  ,.$,6" 0"$iri "n$i$"$a ,6i #rav16a6 .i+rn,28 na ra3ini v"3":

  ) =DADDR "n+ =1"$,,$B -"vi7" a--r".. a-r".a -+a @ &i$a ,6a 6"-in.$v"n,

  ,-r"6" .vai r"a6! a -"9inira 6 ,r+ani3a7i6a IEEE "n+ In.$i$$" ,9 E1"7$ri7a1 an-

  E1"7$r,ni7. En+in""r.! riva$ni a$"n$ia7i6.i 160 "n+ riva$" a$B"n$i7a$i,n " .10a6ni &r,6 -16in"

  ) &i$a ,6i ." ,ri.$i 3a #r,v,"n6" #,.$#aa a$"n$ia7i6"? riva$ni 160 3a ri#$iran6" "n+ riva$" "n7r#$i,n " &r,6 -+ ) &i$a ,6i ."

  ,ri.$i 3a 2i9riran6" #,-a$aa@ RAND "n+ ran-,% n%&"r .10a6ni i1i #."-,.10a6ni &r,6 -16in" ) &i$a ,6i

  ." #"ri,-i0i %i6"n6a! a .$vara +a .a% =1"$,,$B r"a6

  =1"$,,$B .i+rn,.$ -i6"1i ." na $ri ra3in":

  Ra3ina ) Q n".i+rna!

  Ra3ina Q .i+rn,.$ na ra3ini .1+a! Ra3ina ? Q .i+rn,.$ na ra3ini v"3"

  Ra31ia i3%" ra3in" i ? 6" $,%" 2$, ,- ra3in" ? r"a6i ini7ira6 #r,7"-r" .i+rn,.$i#ri6" .#,.$av" ana1a! -, ." ,- ra3in" $, ,&av16a na ra3ini .1+"

  $, ." $i0" r"a6a! -"9inira6 ." -va .$"#"na .i+rn,.$i:

  ) #,v6"r16ivi r"a6 Q n",+rani0"n #ri.$# .vi% .1+a%a! n"#,v6"r16ivi r"a6 Q n" #,.$,6i #ri.$# .1+a%a

  K,- .1+a #,.$,6" $ri ra3in" .i+rn,.$i:

  ) .1+" ,6" 3aB$i6"va6 a$,ri3a7i6 i a$"n$ia7i6! .1+" ,6" 3aB$i6"va6 a$"n$ia7i6!? .1+" ,6" n"%a6 .i+rn,.niB 3aB$i6"va

  9!1! K&()+(&.'#

  ? I5i9e =1>.-?.2-1+@ : RanFiv74t i na/a9i

  >

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  13/21

  =1"$,,$B ..$av ri#$iran6a ,&av16a 2i9riran6" #a"$a #,%,8 ni3a E( ,6i ." #,n,vn, .$vara

  3a .vai n,vi #,-a$a Sa.$,6i ." ,- +"n"ra$,ra 160a 3a na-,#n! +"n"ra$,ra 160a ni3a i

  -i6"1a 3a ri#$iran6"/-"ri#$iran6" G"n"ra$,r 160a 3a na-,#n ,%&inira 1a3n" &i$,v" i

  #r"-a6" iB LSFR "n+ Lin"ar F""-&a7 SBi9$ R"+i.$"r. r"+i.$ri%a +"n"ra$,ra 160a ni3a

  Ovi.n, , #,ra&i 160"va #,.$,6i n",1i, na0ina ri#$iran6a A, ." ,ri.ni #,6"-ina0ni i1i

  ,%&inirani 160! n" ri#$ira ." #r,%"$ ,6i ." 2a16" na vi2" ,-r"-i2$a! a in-ivi-a1ni %,RBluet77t1./93 =1>.-?.2-1+@

  > I5i9e =1>.-?.2-1+@

  1-

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  14/21

  vr"%"na -a &i ." #,.$#a #,n,vi, Ta,"r! .a%i #r,+ra%i -"9inira6 $, 3a#,0in6"

  a$"n$ia7i6 $" na0in n6"n,+ ,&av16an6a 6"-n,% .%6"r i1i -v,.%6"rn,

  :! BLUETOOTH PAKETI

  =a."&an-#a"$ .a.$,6i ." ,- #ri.$#n,+ ,-a i1i &i$a! 3a+1av16a *@ &i$a i

  ,ri.niB in9,r%a7i6a ( Q @* &i$a U 3a+1av16 ." na1a3" ,n$r,1n" in9,r%a7i6" , #a"$!

  v"3i i a-r".a ,-r"-i2$a K,ri.ni -i, .a-r

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  15/21

  ! BLUETOOTH TEHNOLOGIJA

  =1"$,,$B 6" $"Bn,1,+i6a na%i6"n6"na &"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  16/21

  =1"$,,$B 6" -i3a6niran -a ra-i ,r

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  17/21

  10!PROTOKOL ARHITEKTURA

  =1"$,,$B 6" -"9ini.an a, #r,$,,1 arBi$"$ra ,r+ani3,vana niv,i%a ,6i 0in" #r,$,,1i

  6"3+ra! 3a%i6"n" TC / UD / I: Ov, . .$an-ar-ni #r,$,,1i 3a TC / I #r,$,,1 O=EP: r,$,,1 3a ra3%i6"n ,&6"a$a 6" #r,$,,1 na niv, .".i6"! a ra3vi6"n 6" ,-

  .$ran" IrDA In9rar"- Da$a A..,7ia$i,n 3a #,$r"&" ra3%i6"n" ,&6"a$a AE / A: =1"$,,$B in,r#,rira .v,6 arBi$"$r &"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  18/21

  11!PREDNOSTI I MANE BLUETOOTH

  Ova $"Bn,1,+i6a #,6"-n,.$avni$ 8" ,%nia7i6 i .inBr,ni3a7i6 ra31i0i$iB r"a6a

  Ta, 8" ,na 3a%i6"ni$i %n,+" a&1,v" ,6" -ana. ,ri.$i%, .v,% -,% i r"- 3a

  #,v"3ivan6" r"a6a: $"1"9,na! #rin$"ra! r0niB! .$,1niB i #ri6"n,.niB ra0na1a! 9a r"a6a!

  $i#,vni7a! 6,.$i7a +,$,v, .vai -i+i$a1ni r"a6 .,r,6 &-8n,.$i 8" &i$i ,#r"%16"n

  &1"$,,$B 0i#,% i %,8i 8" ,ri.$i$i .v" #r"-n,.$i ,v" $"Bn,1,+i6" U3 $, 2$, 3a%6"n66" a&"1"!

  =1"$,,$B n-i .i+rn, #,v"3ivan6" . #,.$,6"8i% #,-a$,vni% %r"

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  19/21

  12!SIGURNOST BLUETOOTH KOMUNIKACIJE

  ,v6"r16iv,.$ #,-a$aa i 3a2$i$a ,ri.nia %,ra ." ,.$vari$i .i+rn,.ni% ,n$r,1a%a i

  na 9i3i0,% i na a#1ia7i6.,% .1,6 M6"r" ,6" .i.$"% #,-3i%a na a#1ia7i6.,% .1,6 ."ra31i6 ,- a#1ia7i6" -, a#1ia7i6" i 3avi." ,- n6"n" na%6"n"

  rAKLJU"AK

  1+ tt/04igurn74t.l44.r97Auent4Linke9D7Auent4&&ERT:PBDO&:2--+:-):11C./93=1>.-?.2-1+@

  1

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  20/21

  =i1, &i #,+r"2n, 3a160i$i -a 8" ." n"2$, -".i$i &-8n,.$i .a ra3v,6"%

  $"Bn,1,+i6"! 6"r %i .vaa,

 • 7/25/2019 -Napredne-mreze Bluetooth

  21/21

  I'+#&'#+?

  ) B$$#://"$9n..ar.&a/W.1&ra/#r"n,.#,-a$aa/RENODKNJIGAXDODACI/=1"$,,$B#-9)()*

  B$$#://7"r$Br/.i$"./-"9a1$/9i1"./NCERTU=DOC(()))#-9)(()*

  ? B$$#://&.ii#"-ia,r+/ii/=1"$,,$B)(()*

  @ www.am.unze.ba/osm/2011/ seminarski/Palic%20Minela.doc)(()*

  * B$$#://"$9n..ar.&a/W.1&ra/#r"n,.#,-a$aa/RENODKNJIGAXDODACI/=1"$,,$B#-9

  )(()*

  B$$#://&.ii#"-ia,r+/ii/=1"$,,$B)(()*

  B$$#://.i+rn,.$1..Br/-,7%"n$./Lin"-D,7%"n$./CCERTU=DOC((*(@))#-9)(()*

  B$$#://.i+rn,.$1..Br/-,7%"n$./Lin"-D,7%"n$./CCERTU=DOC((*(@))#-9)(()*

  B$$#://.i+rn,.$1..Br/-,7%"n$./Lin"-D,7%"n$./CCERTU=DOC((*(@))#-9((()*)(()*

  )( B$$#://9r""3+$7,%Br/+,ran$$/$"Bnia/&1"$,,$B/&1"B$%1)(()*

  )) B$$#://,#.$anaBr/n,v,.$i#B#Y#.)(()(()*

  ) B$$#://.i+rn,.$1..Br/-,7%"n$./Lin"-D,7%"n$./CCERTU=DOC((*(@))#-9)(()*

  1C

  http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2009-11-281.pdfhttp://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2009-11-281.pdfhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://www.etf.unssa.rs.ba/~slubura/prenos_podataka/PREN-POD-KNJIGA+DODACI/Bluetooth.pdfhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdfhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdfhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdf(08.06.2015)http://free-zg.t-com.hr/gorantt/tehnika/bluetooth/blue2.htmlhttp://free-zg.t-com.hr/gorantt/tehnika/bluetooth/blue2.htmlhttp://www.opstanak.hr/novosti.php?p=6&s=100http://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdfhttp://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2009-11-281.pdfhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://www.etf.unssa.rs.ba/~slubura/prenos_podataka/PREN-POD-KNJIGA+DODACI/Bluetooth.pdfhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdfhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdfhttp://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdf(08.06.2015)http://free-zg.t-com.hr/gorantt/tehnika/bluetooth/blue2.htmlhttp://www.opstanak.hr/novosti.php?p=6&s=100http://sigurnost.lss.hr/documents/LinkedDocuments/CCERT-PUBDOC-2005-04-118.pdf