of 7 /7
NAPREDNE TEHNOLOGIJE – LIJEVANJE (UNKIĆ) Lijevanje s isparljivi pjenas!i "#el" (en$ l"s! %"a) Postupak se sastoji od lijevanja metala na isparljivi pjenasti model koji je kalupljen u čisti tzv. nevezani pijesak. pri lijevanju model ispari, a taljevina zauzima njegovo mjesto. Model se izrađuje od lako oblikovljivog materijala te ima relativno nisko talište (npr PS, vosak). Poš to pijesak nije vezan može se više puta koristiti. nvesti!ijski troško vi postupka relativno su mali. Pos toji mogu"nost potpune automatiza!ije. Repli&as! ' p"s!pa* Pjenasti model uranja se u kreamičku suspenziju # keramička školja oko modela. P ečenje k eramič ke šk oljke na $%&'*+ u !ilju uklanjan ja pjesnas tog modela u otvrdnjavanja keramičke školjke. liminirani su uključ!i pijeska i tople pukotine. -valiteta površine odljevaka je vrl o visoka elika dimenzijska točnost.

napredne tehnologije lijevanja

  • Upload
    damir

  • View
    240

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of napredne tehnologije lijevanja

Page 1: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 1/7

NAPREDNE TEHNOLOGIJE – LIJEVANJE (UNKIĆ)

Lijevanje s isparljivi pjenas!i "#el" (en$ l"s! %"a)

Postupak se sastoji od lijevanja metala na isparljivi pjenasti model koji jekalupljen u čisti tzv. nevezani pijesak. pri lijevanju model ispari, a taljevinazauzima njegovo mjesto.

Model se izrađuje od lako oblikovljivog materijala te ima relativno niskotalište (npr PS, vosak).

Pošto pijesak nije vezan može se više puta koristiti.

nvesti!ijski troškovi postupka relativno su mali.

Postoji mogu"nost potpune automatiza!ije.

Repli&as! ' p"s!pa* 

Pjenasti model uranja se u kreamičku suspenziju # keramička školja okomodela.

Pečenje keramičke školjke na $%&'*+ u !ilju uklanjanja pjesnastogmodela u otvrdnjavanja keramičke školjke.

liminirani su uključ!i pijeska i tople pukotine.

-valiteta površine odljevaka je vrlo visoka

elika dimenzijska točnost.

Page 2: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 2/7

Nis*"!la+n" lijevanje

kora!i kod niskotlačnog lijevanja/

. zatvaranje kalupa. dovodi se plin pod tlakom ,%',& bara kojiuzokuje podizanje taline kroz !ijev za dovod i njegovo ulijevanje ukalup.

%. kalup je potpuno popunjen. tlak doseže maks od bara zadržava sedok odlijevak ne skrutne. time je omogu"eno nadoknađivanjeskupljanje metala iz !ijevi.

0. prestankom dijelovanja tlaka u kalupu i pe"i, taline iz !ijevi se vra"au lona!.1. otvaranje kalupa i izba!ivanje odlijevka.

2vim se psotupkom najčeš"e ljevaju legure 3l i Mg za automobilskuindustriju, a mogu se još lijevat legure +u, 4n te 5e lijevovi.

2dljev!i su dobri6 me6 svojstava i glatke površine, mase od & do kg.

7isu potrebna pojila, a uljevni sustav je bitno manji6 dimenzija.

Minimalna naknadna obrada odljevka.

4natno smanjeni gubi!i materijala i energije.

Vis*"!la+n" lijevanje e!ala

odljev! su izrazito točni6 oblika8dimenzija i glatki6 površina te je čestonepotrebna dodatna obrada odvajanjem strugotine,

mogu se lijevati svi metali, a u matri!u se mogu postaviti pret6odnoizgrađeni dijelovi koji postanu sastavni dio odljevka.

postižu se visoke produktivnosti.

Page 3: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 3/7

veliki su troškovi izrade matri!e (složeni konstruk!ijski za6tjevi)

ograničene su veličine i mase odljevka

Vis"*"!la+n" lijevanje p"# va*"

odljev!i lijevani ovim postukom nemogu se toplinski obraditi bez pojavepogrešaka, odnosno mje6ura na površini. (eng. blistering)

Va&ral p"s!pa* 

Page 4: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 4/7

'LA p"s!pa* 

prednosti +93 postupka/

. proizvodnja odljevaka povišene čvrsto"e%. bolja kontrola pro!esa pri lijevanju0. sposobnost proizvodje odljevaka s tankim stijenkama1. superiorna me6 svojstva zbog sitno zrnate strukture lijevanog

metala&. smanjenje potrebe završne strojne obrade:. sposobnost lijevanja na gotovo točnu dimenziju.

P"s!p&i lijevanja !is*anje (en$, s-ee.e &as!in$)

lijevanje tiskanjem je postupak lijevanja u trajne kalupe kjegkarakteriziraju niske brzine punnjenja kalupne šupljine, primjena uš"ave"i6 poprečni6 dimenzija, min turbulen!ija taljevine i visok tlak tijekomskru"ivanja.

mogu se proizvesti odljev!i gotovo konačni6 dimenzija s visokomkompaktnoš"u.

Page 5: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 5/7

Page 6: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 6/7

lijevanje lokalnim tiskanjem

lokalno tiskanje podrazumjeva tiskanje topli6 čvorišta ili mjesta mogu"i6nastanaka usa6lina. topla čvorišta u odljevku su mjesta koja očvrš"ujuposlije svoje okoline i zbog tog;a vjerovatno sadže unutrašnje usa6line.

prednosti i nedostat!i postupaka lijevanja tiskanjem/

kra"i životni vijek alata (temp razlika između alata i taljevine ve"a, štouzruokuje toplinski umor površine alata). ograničena pogodnost zaproizvodnju tankstijeni6 ili visoko razgranati6 odljevaka.

predstavlja jednostavan, ekonomičan i učinkovit postupak te ima pote!ijalaza automatiza!iju. postupak daje najviša me6 svojstva koja se moguposti"i lijevanjem.

P"s!p&i lijevanja #ijel"i+n" ras!aljen" (!jes!as!") s!anj

!rajne *alpeMaterijal mora biti prisutan u obliku metalne tjestaste suspenzije niskeviskoznosti koja sadrži elemente krute i teku"e ;aze.

komponente oblikovane u djelomično rastaljenom stanju imaju povoljnukombina!iju čvrsto"e i žilavosti, mogu se toplinski obrađivati i zavarivati,nepropusne su pod tlakom, gotovo konačni6 dimenzija i relatinvno je;tine.

tiksotropija je svojstvo neki6 materijala da postanu <uidni kad se potresajuili miješaju, a postaju ponovno kruti kada se stave u ;azu mirovanja.

7ovi postupak reolijevanja #7=+ postupak (ne> r6eo!asting)

postupak u kojem se tjestasta suspenzija proizvodi u nizu izolirani6 posudasmješteni6 na okretnom postolju pored stroja za lijevanje.

tjestasta metalna suspenzija smješta se u vru"u komoru stroja za lijevanjevertikalnim indirektnim tiskanjem i provodi lijevanje u kalupu.

konven!ionalni postupak tiksolijevanja #+?+ postupak ( !lassi!alt6i@o!asting pro!ess)

Page 7: napredne tehnologije lijevanja

8/17/2019 napredne tehnologije lijevanja

http://slidepdf.com/reader/full/napredne-tehnologije-lijevanja 7/7

Aložni materijal reže se na odgovaraju"e dimenzije, induk!iski zagrijava dodijelomično rastaljenog stanja, čime se dobivaju globularna tjestastametalna suspenzija i potom robotom prenosi i stavlja u uljevnu (tlačnu)komoru stroja za visokotlačno lijevanje i ubrizgava (lijeva) u kalup.