Transportne mreze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dio predavanja za studente

Citation preview

 • 1.1 K BLEM NA NEORJENTISANIM

  AN, i ne 0ji1 , ,

  Aji, ji1 ,

  G najmanje jedanput i za koji je:

  Ajisveij ji1s

  ,

  min,

  gdje je ijs - broj polazaka kroz granu ji, .

  -ovu turu i Euler-ov

  put.

  Euler- -ov put je

  G posjeduje Euler-ovu turu (Euler-ov put) ako i G

  Na Sl. 1

  Euler-ovu turu.

  Sl. 1

  Kao primjer Euler-ove ture kroz mre u prikazanu na Sl. 1 mo e da nam poslu i ciklus

  badfdcfecbeb ,,,,,,,,,,, .

  Na Sl. 2 -ov put.

 • Sl. 2

  b i i Euler-ov put. Takav je na primjer put:

  ijfgjhgehbefidfcdaceab ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

  Na Sl. 3 -ovu turu ni Euler-ov put.

  Sl. 3

  hfa ,, i g -

  ovu turu ni Euler-ov put.

  -

  ANG , k -ove ture imaju jednaku

  Ajisve

  ji1,

  ,

  ANG , prolazi najmanje jedanput.

  G transform ANG ,

  napraviti Euler-ovu turu.

  GG G

  na Sl. 4.

 • Sl. 4

  fb, povezuje

  b f b

  S Pneparnog stepena sa N . Jasno je da je PSN oj, to

  N ia

  ia 1m2a ii . Sa k

  k

  1i

  k

  1i

  k

  1iiii km21m2aN

  k

  1ii Nm2k

  ti

  KORAK 1: Prona i sve vorove neparnog stepena u mre i ANG , . Neka ih ima ukupno k , pri emu

  je k paran broj.

  KORAK 2: Prona imo 2

  k, parova ovih vorova takvih da je ukupna du ina grana izme u ovih vorova

  minimalna. Drugim rje ima, prona imo 2

  k najkra ih puteva izme u uo enih k vorova.

  KORAK 3: Za svaki od 2

  k parova vorova dodajemo vje ta ke grane paralelne postoje im na najkra em

  putu izme u dva vora. Novi graf ANG , ne sadr i vorove neparnog stepena.

 • KORAK 4: Prona imo Euler-ovu u mre i ANG , . Ova Euler-ova tura predstavlja optimalno rje enje

  kineskog po tanskog problema u originalnon mre i ANG , . Du ina ove optimalne ture

  jednak je zbiru du ine svih grana mre e ANG , i du ina 2

  k najkra ih puteva izme u

  uo enih 2

  k parova vorova koji su u originalnoj mre i bili vorovi neparnog stepena.

  P r i m j e r : Rje itu kineski po tanski problem u slu aju da tura po inje i zavr ava a transportne

  mre e prikazane na Sl. 5.

  Sl. 5

  4 fed ,, i g . Postoje,

  ed i gf , gd i ef i fd i ge. Na Sl. 6

  ed i gf . Ovim

  ed, i

  gf , -

  aecabdedfgfegda ,,,,,,,,,,,,,,

  ed, i gf , prolazi dva puta.

 • Sl. 6

  (29)

  Da bi razjasnili ovu konstataciju razmotrimo Sl. 7.

  Sl. 7

  tsr ,, i q

  tr qs ji, . U

  tr i qs

 • sr i qt ji1 , manja od ukupne

  tr i qs

  ena u neposrednom susjestvu.

 • 1.2 KLASIFIKACIJA PROBLEMA ROTACIJE I REDOVA (LETENJA) NA TRANSPO

  tro

  govorim o tzv. kombinovanim problemima ro

  1

  A. - 1. 2.

  (kombinovani problem rotacije i

  3.

  B. - 1. 2.

  C. 1. 2.

  D. 1. 2. sredstava

  E. Karakter zahtjeva za opslugom 1. 2.

  F. Mjesta javljanja zahtjeva za opslugom 1. 2. zahtjevi za 3.

  G. -

  1 L. Bpdin and B. Golden, Classification in Vehicle Routing and Scheduling, Networks, Volume 11, Number 2,

  1981, pp. 97-108

 • 1. 2. 3.

  H. stava 1. 2. 3.

  I. Maksimalno 1. 2. 3.

  floti

  J. - 1. promjenljivi 2. fiksni

  K. Operacije koje se obavljaju 1. prikupljanje 2. 3.

  L. Kriterijumska funkcija na osno 1. 2. 3.

  M. (zavise od konkretnog problema)

  postupkom.

 • 1.3 PROJEKTOVANJE OPTIMALNIH RUTA ZA FLOTU SAOBRA AJNIH SREDSTAVA KOJA TREBA DA OPSLU E SVE VOROVE

  TRANSPORTNIH MRE A

  m trgovakih putnika treba da posjeti n m B

  m rutu najmaB B sa m kopija

  n21 B,...B,B kopija povezana sa skupom od n

  BB n

  a,Bda,Bd...a,Bda,Bd m21

  gdje je a

  ji B,Bd za m,...,2,1j,i

  nm

  iB jB s obzirom da je ji B,Bd za

  m,...,2,1j,i .

  B m zahtjeva u originalnom problemu.

  P r i m j e r : Na Sl. 1 4

  Sl. 1.

  Sl. 1

 • 4321B

  4

  3

  2

  1

  B

  7

  06,8

  1

  3

  7

  4

  06,8

  4

  06,8

  4

  7

  64,5

  4

  06,8

  7

  5

  3

  4

  64.5

  5

  2 2 kopije baze B

  1B i 2B . Nova matrica rastojanja je:

  4321BB 2

  4

  3

  2

  1

  B

  B

  2

  1

  7

  06,8

  4

  3

  3

  7

  4

  06,8

  4

  4

  06,8

  7

  7

  64,5

  64,5

  4

  06,8

  7

  5

  5

  3

  5

  56,5

  5

  3

  4

  56,5

  5

  121 B414B32B

  64,27 .

  Spajanjem kopija 1B i 2B B ) dobijaju se 2

  sredstva. Ove ture prikazane su na Sl. 2.

 • Sl. 2

  4 4

  121 B14B32B

  64,25 Sl. 3

  Sl. 3

 • 1.4 METOD ZA ODRE IVANJE MINIMALNOG BROJA SAOBRA AJNIH SREDSTAVA NEOPHODNIH ZA OBAVLJANJE ZADATOG REDA

  VO NJE (LETENJA) NA TRANSPORTNOJ MRE I

  ih za obavljanje

  broja aviona neophodnih za obavljanje zadatog rada letenja, A. Levin je 1970. godine 31

  Prrije izlaganja metoda A. Levin-

  ORJENTISANIM GRAFOM.

  Graf A,NG N S i T takva je da:

  NTS

  0TS

  A S T , naziva se BIHROMATSKIM GRAFOM.

  *A;T,SG

  e podrazumjeva se podjela skupa

  N granama koje ih povezuju obrazuju lance. Napomenimo da i da predstavlja

  A,NG N lanaca

  N N ). Na Sl. 4 prikazan je

  2021 x...,,x,x .

 • Sl. 4

  Dekompozicija ovog grafa prikazana je na Sl. 5. Graf je dekomponovan u 9 lanaca. Tri lanca su

  6x , lanac 17x i lanac 19x )

  Sl. 5

 • Svakako da nam

  Sl. 6.

  Sl. 6

  Na Sl. 6 prikazan je prostorno-vremenski dijagran sa 14 grada A i grada B , grada B i grada C , grada C i grada B i grada B i grada A .

  Jas

  planiranih 14 1 , zatim let broj 5 , let broj 7 i na kraju let broj .10

  10,7,5,1

  e) 7,5,1 i 10

  obave prikazan je Sl. 7.

 • Sl. 7

  U ovoj mre ix jx jx

  ix jx ix , a

  jx ix i ako je momenat planiranog

  jx poslije mome ix .

  alnom broju

  A,NG C broj lanaca u koje je

  C...,,2,1k k -

  kn . Sa N G

  samo jednom lancu, to je:

  Nn...nn C21

  Dalje je:

  C

  1k

  N C

  1kkn CCnk

  C

  1k

  N C1nk

 • Broj grana u svakom lancu za 1 kn

  k , tada je 1nk broj grana lanca k . Jasno da

  C

  1kk 1n

  predstavlja broj grana koje pripadaju lancima u koje je dekomponovan graf G .

  D

  C

  1kk 1nD

  odnosno:

  CDN

  N grafa G fiksiran, to minimiziranje broja lanaca C u kojoj se graf G

  D koje pripadaju lancima u koje je

  dekomponovan graf G . *A;T,SG koji odgovara grafu A,NG prikazanom na

  Sl. 7 Sl. 8.

  5x 1x

  bihromatskom grafu *A;T,SG 1s 5t .

 • Sl. 8

  Predpostavimo da je kapacitet sveka grane u bihromatskom grafu *

  ji At,s jednak 1 . Ukoliko

  grana ji x,x G priprada nekom od lanaca u koje smo dekomponovali graf G tada

  1 . Ukoliko grana

  ji x,x nije dio ni jednog od lanaca u koje je dekomponovan graf G

  ji t,s O

  Ukoliko u bihromatskom grafu *A;T,SG ji t,s , tada je grana

  ji x,x grafa A,NG dio nekog od lanaca u koje smo dekomponovali graf G upan

  broj grana koje pripadaju lancima u koje je graf G dekomponovan, D jednak vrijednosti ukupnog toka

  ne is

  intenziteta jednakog 1 jt

  jednakog 1 .

  C D

  *A;T,SG is

  1 jt

  akog 1 .

 • P r i m j e r : Iz

  vremenskom dijagramu na Sl. 6. Na Sl. 9

  is .

  1s i

  51 t,s , 61 t,s , 91 t,s , 101 t,s , 131 t,s i

  141 t,s . Prvoj od ovih grana 51 t,s dodjelimo tok intenziteta 1 1s

  1 61 t,s , 91 t,s , 101 t,s , 131 t,s i 141 t,s da ostene

  5t 5t

  1 .

  Sl. 9

  2s 42 t,s , 82 t,s i 102 t,s . Prvoj od

  ovih grana, grani 42 t,s dodjelimo tok jednak 1 . Grane 82 t,s i 102 t,s

  4t Sl. 10.

 • Sl. 10

  3s 63 t,s , 93 t,s , 103 t,s ,

  133 t,s i 143 t,s . Grani 63 t,s dodjeljen je tok intenziteta 1 , dok ostale grane ostaju bez toka Sl. 11.

 • Sl. 11

  4s . Iz njega izlaze grane 64 t,s , 94 t,s , 104 t,s , 134 t,s i 144 t,s . Do

  sada smo, po nekom pravilu, uvijek prvoj grani koja polazi iz 1 .

  64 t,s 6t 63 t,s

  koje postoji tok intenziteta 1 . Stoga dodjelimo tok grani 94 t,s . Grana 104 t,s , 134 t,s i 144 t,s

  ostaje bez toka Sl. 12.

 • Sl. 12

  1 granama 75 t,s ,

  116 t,s , 107 t,s , 138 t,s , 129 t,s i 1411 t,s ostalih grana koje postoje bihromatskom grafu

  Sl. 13

 • Sl. 13

  Sl. 13, u bihromatskom grafu postoji 10 jednak 1

  10D

  rafu

  14N

  41014DNC

  -

  vremenskom dijegramu na Sl. 6 4

  Bihromatski graf prikazan na Sl. 13 daje nam informaciju o tome koje grane ulaze u sastav lanaca u koje

  51 t,s 51 x,x u grafu

  G ulazi u sastav jednog od laSl. 13 prikazan je na Sl. 14.

 • Sl. 14

  Na Sl. 15 prikazane su rute 4

  Sl. 15

 • 1.5 PLANIRANJE POSADA U SL NOG VREMENA

  dvokratnog radnog vemena kroz razmatranje jednog konkretnog primjera. Autori metoda su B. Benett i R.

  -a i R. Potts-a. U

  1. 2. Ni jedn 3.

  trajanju od najmanje 20 minuta.

  4.

 • Tabela 1

  5. Vrijeme provedeno na radu (zbir vremena trajanja prijepodnevne i popodnevne ture) ne smije

  6. pop

  ,2,1 i 3 nazivaju se ispravnim

  turama. U prethodnoj tabeli su prikazane ispravne ture

  - - - Dodatnih pola puta

  i1a i i2a 34...,,2,1i j1b i

  j2b 34...,,2,1j

  ijd - i -tu prijepodnevnu i

  j -tu popodnevnu turu,

 • ijs - i -tu prijepodnevnu i j -tu

  popodnevnu turu.

  Jasno je da je:

  j1j2i1i2ij bbaad

  i1j2ij abs

  Vrijeme provedeno na pauzi

  provedenog na radu, tj.

  ijiji2j1 dsab

  to je:

  90ds ijij

  Vriijeme provedeno na

  540dij

  720sij

  495dza495d

  495dza,0

  ijij

  ij

  Ovo vrije

  495d2

  1495d

  2

  1ijij

  495d5,1495d5,1 ijij

  495d2

  3495d

  2

  3ijij

 • ijc j , jednaki:

  495d2

  1495d

  2

  13c ijijij

  585s2

  1585s

  2

  1ijij

  645s2

  1645s

  2

  1ijij

  ijc od vremena provedenog na radu ijd

  ijs prikazana je na Sl. 16.

  Sl. 16

  Uvedimo u razmatranje binarnu promjenljivu ijx :

  Jasno je da je:

  34

  1i

  34

  1jijij 1xx 34...,,2,1j,i