Dimenzionisanje Mreze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

final

Text of Dimenzionisanje Mreze

 • MERODAVNI PROTOCI ZA DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  SEPARACIONI SISTEM

  Upotrebljene vode: (15) Nizvodni proticaj za vreme sue, Qmax,h (L/s)

  Atmosferske vode: (10) Proticaj kinice (L/s)

  OPTI SISTEM

  Atmosferske vode + Upotrebljene vode

  Nizvodni proticaj za vreme kie = Nizvodni proticaj za vreme sue + Proticaj kinice

  (16) = (10) + (15)

  kIARnQ 3/21=

  KAPACITET KANALIZACIONOG KOLEKTORA

  A = D2 / 4 ; R = D/4 ; Ik = nagib dna kanala

  Kapacitet kanalizacionog kolektora zavisi od prenika D i nagiba Ik

  Za pun kolektor, pri ustaljenom i jednolikom teenju vai:

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREENAGIB DNA KANALA Imin< usv. Ikanala < Imax

  Kada je nagib terena u opsegu Imin-Imax nagib cevi treba da je jednak nagibu terena

  Kada je nagib terena manji od najmanjeg doputenog nagiba kanala, kanal se postavlja u minimalnom nagibu i postepeno sve dublje ukopava do maksimalne dubine rova. Na mestu ukopavanja cevi na maksimalnoj dubini rova postavlja se crpna stanica.

  Kada je nagib terena vei od najveeg doputenog nagiba kanala, kanal se postavlja u maksimalnom nagibu aviak pada se savlauje kaskadama.

  (17) Nagib terena It (%o) za svaku deonicu izraunati na osnovu podataka sa situacije:

  It = (Zter,uzv Zter.niz) / L

  (18) Nagib dna kanala se usvaja uporedo sa usvajanjem prenika cevi a na osnovu merodavnih protoka, nagiba terena i projektnih parametara

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  STEPEN PUNJENJA KANALA %Dh100

  SEPARACIONI SISTEM 50-70% za upotrebljene vode. Ostatak visine kanala ostaje prazan za strujanje vazduha i za rezervu u sluajunaglog nadolaska vode ili prodora podzemne vode.

  max. 100% za atmosferske vode

  OPTI SISTEM max. 100%

  IZBOR PRENIKA KANALA

  (19) Profil kanala (cm)

  Bira se tako da za izabrani nagib kanala moe da propusti merodavni proticaj, vodei rauna o stepenu punjenja kanala

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREEUSVAJANJE NAGIBA DNA KANALA I PRENIKA CEVI

  Merodavni protok za dimenzionisanje cevi: 50 L/s Usvajanje nagiba i prenika cevi iz Tablice Qpp-vpp (str.292 Zbirka) uvaavajui Projektne kriterijume i konfiguraciju terena

  Punjenje kanala h (cm):

  PRIMER: KANALIZACIJA PO OPTEM SISTEMU

  1-2

  D

  E

  O

  N

  I

  C

  A

  2 50 22 24 20 51,7 1,65

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  03807512

  ,,Q

  Q

  pp

  ==

  cm,cm,h 6220130 ==

  970751

  50,

  ,QQ

  pp

  ==

  PUNJENJE KANALA

  Za vreme sue

  Za vreme kieTane vrednosti se mogu proitati u tablici iz Priloga 9

  (Zbirka, str. 295)

  130,hh

  Dh

  pp

  ==

  8830,hh

  pp

  =

  cm,cm,h 717208830 ==

  1-2

  D

  E

  O

  N

  I

  C

  A

  2 50 22 24 20 51,7 1,65

  100806 040200

  100

  90

  80

  70

  6 0

  50

  40

  30

  20

  10

  Q/Qpp v/vpp

  v/vpp

  Q/Qpp

  h

  /

  h

  (

  %

  )

  p

  p

  (%)

  88,3

  13,0

  2,6 17,7

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  03807512

  ,,Q

  Q

  pp

  ==

  500,vv

  pp

  =

  970751

  50,

  ,QQ

  pp

  ==

  PRORAUN STVARNE BRZINE TEENJA

  Za vreme sue

  Za vreme kie

  Tane vrednosti mogu se proitati u tablici iz Priloga 9 (Zbirka, str. 295)s/m,,,v,v pp 8306515050 ===

  041,vv

  pp

  =

  1-2

  D

  E

  O

  N

  I

  C

  A

  2 50 22 24 20 51,7 1,65 2,6 17,7

  100806 040200

  100

  90

  80

  70

  6 0

  50

  40

  30

  20

  10

  Q/Qpp v/vpp

  v/vpp

  Q/Qpp

  h

  /

  h

  (

  %

  )

  p

  p

  (%)

  88,3

  104

  13,0

  50

  0,83

  s/m,,,v,v pp 71651041041 ===

  1,7

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  LIh k=

  DhKK TDK = 111

  KOTE DNA KANALA I DUBINE UKOPAVANJA NA POETNIM DEONICAMA

  Pad dna kanala:

  It < IkUzvodni deo cevi poetnih deonica se ukopava minimalnim dubinom ukopavanja hmin. Minimalna dubina ukopavanja je odreena u prethodnoj vebi Projektni kriterijumi.

  Kote terena se preuzimaju sa situacije.

  It > IkNizvodni deo cevi poetnih deonica se ukopava minimalnim dubinom ukopavanja hmin.

  ZA POETNE DEONICE

  hmin

  Ik

  L12

  KT1KT2

  h2

  KDK1KDK2h

  D

  It < Ik

  h1

  Ik

  L12

  KT1

  KT2

  hmin

  KDK1KDK2h

  D

  It > Ik

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREEKOTE DNA KANALA I DUBINE UKOPAVANJA

  DhKK TDK = 111

  Kota dna kanala u uzvodnom voru:

  Kota dna kanala u nizvodnom voru:

  hKK DKDK = 12

  Dubina ukopavanja u nizvodnom voru:

  DKKh DKT = 222

  h1

  Ik

  L12

  KT1

  KT2

  h2

  KDK1KDK2h

  D

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREESPAJANJE CEVI

  Kada je Duzv < Dniz spoj treba predvideti u temenu. Ovakav nain spajanja je hidrauliki najpovoljniji jer spreava pojavu uspora.

  It=50% o It=30% o

  1

  m

  1

  ,

  5

  m

  3

  ,

  9

  m

  4

  ,

  6

  m

  2

  ,

  2

  m

  5

  m

  0

  m

  Ik=45,2% o Ik=29,0% o

  70cm 1 00c

  Kada je It~0, zbog utede u zemljanim radovima i smanjenja dubine rova, iako je hidrauliki manje povoljno, moe se dopustiti spajanje cevi u dnu.

  t=0% o

  1

  ,

  6

  5

  m

  1

  ,

  3

  m

  1

  ,

  6

  m

  1

  ,

  0

  m

  3

  ,

  4

  m

  3

  m

  70cm1 00cm

  Ik=1 ,2% o Ik=0,7% o

  S

  T

  A

  N

  I

  C

  A

  Kada u vor (reviziono okno) ulazi dve i vie cevi, izlazna cev se postavlja u odnosu na najniu ulaznu cev.

 • DIMENZIONISANJE KANALIZACIONE MREE

  CRPNE STANICE

  KASKADE

  It > ImaxKada je nagib terena vei od najveeg doputenog nagiba kanala viak pada se savlauje kaskadama.

  U tablici upisati visinu kaskade.

  It < IminKada je nagib terena manji od minimalno dozvoljenog nagiba kanala, kanal se postepeno sve dublje ukopava. Da bi se dubina ukopavanja smanjila kanali treba da se postavljaju sa minimalnim dozvoljenim nagibom.

  Kada dubina ukopavanja, odnosno maksimalna dubina rova, premai vrednost zadatu u Projektnim kriterijumima potrebno je postaviti crpnu stanicu.

  U tablici upisati CS na mestu crpne stanice.

  hmin

  It=0% o

  2

  ,

  6

  5

  m

  1

  ,

  6

  5

  m

  1

  ,

  3

  m

  1

  ,

  6

  m

  1

  ,

  0

  m

  3

  ,

  4

  m

  2

  ,

  5

  m

  2

  ,

  7

  m

  1

  ,

  0

  m

  2

  ,

  3

  m

  3

  ,

  9

  m

  3

  ,

  0

  m

  1

  ,

  3

  m

  30cm

  50cm

  70cm1 00cm

  Ik =3,4%

  o

  Ik =1 ,8% o

  Ik =1 ,2% o Ik=0,7% o

  500m 500m 500m 500m

  C

  R

  P

  N

  A

  S

  T

  A

  N

  I

  C

  A

  hmin

  Max. dubina rova

 • DODATNI PRIMERI

  UZVODNI NIZVODNI PRENIK CEVI

  KONTRANAGIB

  It > Ik,uzvKada je kapacitet nizvodnog kolektora znaajno vei od kapaciteta uzvodnog kolektora zbog poveanja nagiba kanala, prenik nizvodnog kolektora se ne sme smanjivati. Bez obzira to bi merodavni proticaj kroz nizvodnu deonicu mogao da se propusti i kroz cev manjeg prenika smatra se da zbog pravilnog funkcionisanja i odravanja mree nizvodni prenik ne sme biti manji od uzvodnog prenika cevi.

  h1 Ik=Imin

  KT1

  KT2

  h2

  It < 0

 • DODATNI PRIMERISMANJIVANJE DUBINE UKOPAVANJA

  Zbog smanjenja obima zemljanih radova cevi treba postavljati sa to manjom dubinom ukopavanja ne prekoraujui Projektne kriterijume. Ukoliko je uzvodna deonica duboko ukopana a nizvodno postoje uslovi za smanjenje dubine ukopavanja treba teiti hmin u nizvodnom voru.

  Ik>=Imin hmin

  h1>>hmin

 • DODATNI PRIMERIRASTERETNI PRELIVI U OPTEM SISTEMU KANALISANJA

  Ako poloaj vodoprijemnika to dozvoljava, u optim sistemima kanalisanja je poeljno odvajati viak kinice iz kanalizacije preko prelivnih graevina. Prelivne graevine se postavljaju na kolektoru u bilizini vodoprijemnika sa zadatkom da razdvoje protok na:

  - protok koji nastavlja nizvodno kolektorom prema postojenju za preiavanje (nizvodno se upuuje obino od (2 3) Qmax, sue), gde je Qmax, sue maks.asovni protok

  upotrebljenih voda koje ulaze u prelivnu graevinu, i

  - Preostali protok (viak kinice) se isputa u vodoprojemnik

  VODOPRIJEMNIK

  2-3 Qmax,sue 2-3 Qmax,sue 2-3 Qmax,sue

 • KASKADE I CRPNE STANICE

  U deonicama gde je potrebno predvideti kaskade zbogsavlaivanje velikog nagiba, upisati u kolonu (33) oznaku za kaskadu i visinu kaskade

  K(1,5m)

  U vorovima gde je potrebno predvideti crpnu stanicuzbog ograniene dubine ukopavanja, upisati u kolonu (33) oznaku za crpnu stanicu i napor pumpe.

  CS(1,5m)

 • STVARNO VREME TOKA

  STVARNO VREME TOKA U DEONICI

  Duina cevi / stvarna brzina

  UKUPNO VREME TOKA U DEONICI

  Uzvodno vreme toka + stvarno vreme toka u deonici

  Ceo proraun se ponavlja u iteracijama dok se pretpostavljeno vreme toka u deonici (kolona 7) ne poklopi sa stvarnim (raunskim) vremenom toka u deonici (kolona 34)