Sekvencijalne mreze

Embed Size (px)

Text of Sekvencijalne mreze

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  1/54

  UVOD U RAUNARSTVO- Sekvencijalne mree -

  Doc. Dr Suzana StojkoviKatedra za raunarstvo, Elektronski fakultet, Univerzitet u Niu

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  2/54

  Sekvencijalne mree

  (konani automati)Prekidake mree kod kojih je stanje naizlazu odredjeno trenutnim vrednostimaulaznih signala i internim stanjem mree.

  Stanje mree zavisi od toga koji su signalidovodjeni na ulaz mree u ranijimvremenskim trenucima.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  3/54

  Realizacija sekvencijalnih mreaSekvencijalne mree se realizuju kao

  kompozicija logikih i memorijskihelemenata.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  4/54

  Blok ema sekvencijalne mree

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  K kombinaciona mrea

  M skup memorijskih elemenata koji pamte stanje mree

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  5/54

  Podela sekvencijalnih mreaPrema trenucima promene stanja

  Sinhrone (taktovane) Promene stanja automata je dozvoljena samo udiskretnim ekvidistantnim vremenskim trenucima

  Promenom stanja automata se upravlja taktnimsignalom

  Asinhrone Promene stanja automata se mogu obavljati u

  proizvoljnim vremenskim trenucima

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  6/54

  Podela sekvencijalnih mreaPrema nainu funkcionisanja

  Milijeve Vrednosti izlaznih signala zavise od trenutnih vrednostiulaznih signala i od trenutnog stanja automata

  Murove Vrednosti izlaznih signala zavise iskljuivo odtrenutnog stanja automata

  NAPOMENA: Za svaki Milijev konaniautomat se moe definisati ekvivalentanMurov konani automat i obrnuto.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  7/54

  Podela sekvencijalnih mrea

  Prema broju moguih novih stanjaDeterministike Pod dejstvom jedne kombinacije ulaznih signala, iz

  tekuig stanja qi automat moe prei u najvie jednonovo stanje.

  Nedeterministike Pod dejstvom jedne kombinacije ulaznih signala, iz

  tekuig stanja qi automat moe prei u vie razliitih

  stanja.Veu primenu imaju deterministiki konaniautomati.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  8/54

  Princip rada konanog automataU diskretnim vremenskim intervalima se na ulazautomata dovodi simbol iz konane azbuke ANa izlazu automata se formira simbol koji pripadakonanoj azbuci Z

  U svakom trenutku automat se nalazi u jednom odstanja koji pripada konanom skupu stanja QIzlazni signal zavisi od trenutnog stanja automata i

  trenutnog ulaznog simbolaStanje automata se, takodje, menja sa promenomulaznog signala

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  9/54

  Formalni opis konanog automataKonani automat se opisuje uredjenom petorkom:

  M=(A,Z, Q,fq,fz)gde je:

  A ulazna azbukaZ izlazna azbukaQ azbuka stanja

  fq funkcija stanja (fq :(A

  Q)

  Q)fz funkcija izlaza (fz:(AQ)Z)

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  10/54

  Naini predstavljanja konanih

  automata

  Pomou tablica prelaza i izlazaPomou grafovaPomou matrica

  Funkcijama prelaza i izlaza (tj. pomouprekidakih funkcija)

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  11/54

  Predstavljanje konanih automatapomou tablica prelaza i izlaza

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  12/54

  Tablica prelazaTablica prelaza je tabela kod koje su:

  Oznake kolona - stanja konanog automataOznake vrsta simboli ulazne azbukeElement na poziciji (i,j) stanje u koje se prelazi izstanja koje odgovara kolonij kada se na ulazupojavi simbol koji odgovara vrstii.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  13/54

  Tablica izlazaTablica izlaza je tabela koja ima iste vrste i

  iste kolone kao tabela prelaza.Element tabele izlaza je simbol izlazne azbukekoji se generie na izlazu kada je automat ustanju koje odgovara koloni j a na ulazu sepojavi simbol koji odgovara vrsti i.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  14/54

  Tablica prelaza/izlazaUmesto tablicama prelaza i izlaza, konani

  automat se moe predstaviti jedinstvenomtablicom prelaza/izlaza iji su elementi parovinovo_stanje/izlazni_simbol.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  15/54

  Tablice prelaza i izlaza - primerA={a,b},Z={0,1}, Q={q1,q2,q3}

  Tablica prelaza: Tablica izlaza:

  Tablica prelaza/izlaza:

  q1 q2 q3

  a q2 q2 q1

  b q2 q3 q2

  q1 q2 q3

  a 0 1 0

  b 1 0 1

  q1 q2 q3a q2/0 q2/1 q1/0

  b q2/1 q3/0 q2/1

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Q:A:

  Q:A:

  Q:A:

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  16/54

  Predstavljanje Murovog automataZa predstavljanje Murovog automata koristi se

  modifikovana tablica prelaza.Tablica prelaza kojoj je dodata vrsta u koju seupisuju izlazni simboli koji odgovaraju stanju.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  17/54

  Modifikovana tablica prelaza - primerA={a,b},Z={0,1}, Q={q1,q2,q3}

  Modifikovana tablica prelaza:

  Z: 0 1 1

  q1 q2 q3

  a q2 q3 q1

  b q3 q2 q3

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Q:A:

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  18/54

  Predstavljanje konanih automatapomou grafova

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  19/54

  Predstavljanje Milijevog

  automata pomou grafaMilijev automat se moe predstaviti

  orjentisanim grafom kod koga:vorovi odgovaraju stanjima konanog automata,Poteg izmedju vorova qi i qj postoji ukoliko u

  grafu postoji prelaz iz stanja qi u stanje qj,Oznaka potega predstavlja uniju parovaulazni_simbol/izlazni_simbol takvih daulazni_simbol

  prevodi automat iz stanja qi u stanje qj i pri tomese generie izlazni_signal.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  20/54

  Graf Milijevog automata - primer

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  q1

  q2

  q3

  a/0

  b/1

  a/1

  b/1b/0

  a/0

  Tablica prelaza/izlaza: Graf:

  q1 q2 q3

  a q2/0 q2/1 q1/0

  b q2/1 q3/0 q2/1

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  21/54

  Predstavljanje Murovog

  automata pomou grafaKod Murovog automata oznaka stanja je par

  stanje_automata/izlazni_signaldok se uoznakama grana nalaze samo ulazni simboli.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  22/54

  Graf Murovog automata - primer

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  q1/0

  a

  b

  a

  a

  b

  b

  q2/1

  q3/1

  Modifikovana tablica Graf:

  prelaza/izlaza:Z: 0 1 1

  q1 q2 q3

  a q2 q3 q1

  b q3 q2 q3

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  23/54

  Predstavljanje konanih automatapomou matrica

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  24/54

  Matrica prelaza prve vrsteMatrica prelaza prve vrste (matrica veza) je

  matrica kod koje:Broj vrsta i kolona odgovaraju broju stanjakonanog automata

  Element na poziciji (i,j) predstavlja uniju ulaznihsimbola koji prevode automat iz stanja qi u stanjeqj.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  25/54

  Matrica prelaza/izlaza prve vrsteMatrica prelaza/izlaza prve vrste (M)je

  matrica kod koje:Broj vrsta i kolona odgovaraju broju stanjakonanog automata

  Element na poziciji (i,j) predstavlja uniju parovaulazni_simbol/izlazni_simbol takvih da ulazni_simbolprevodi automat iz stanja qi u stanje qj i pri tome

  se generie izlazni_simbol.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  26/54

  Matrica prelaza i matrica

  prelaza/izlaza prve vrste - primer

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Graf: Matrica prelaza I vrste:

  Matrica prelaza/izlaza I vrste:

  +

  ba

  ba

  ba

  +

  1/0/0/1/

  1/0/

  baba

  baq1

  q2

  q3

  a/0

  b/1

  a/1

  b/1b/0

  a/0

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  27/54

  Matrica prelaza druge vrsteZa svaki ulazni simbolal kreira se posebna matricaprelaza druge vrste (T(al ))

  To je matrica kod koje:Broj vrsta i kolona odgovaraju broju stanja konanogautomata

  Element na poziciji (i,j) u matrici prelaza druge vrsteulaznog simbolaaldefinisan je na sledei nain:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  =

  =

  =

  definisanonije),(

  ,),(,0

  ),(,1

  liq

  rliq

  jliq

  lij

  aqf

  jrqaqf

  qaqf

  t

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  28/54

  Vektor stanja i vektor izlazaZa svako stanje automata qi definie se vektorstanja Q iji su elementi

  Za svaki izlazni simbol automatazi definie sevektor izlaza iji su elementi

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  =

  =

  ji

  jis ij

  ,0

  ,1

  =

  =

  jijiwij

  ,0,1

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  29/54

  Veze izmedju definicionih

  matrica konanog automataVeza izmedju matrice prelaza prve vrste i

  matrica prelaza druge vrste

  Vektor stanja nakon promene ulaznog signalamoe se odrediti po sledeoj relaciji:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  =

  =

  m

  i

  ii aa

  1

  )(TM

  ))(()1()( tatt TQQ =

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  30/54

  Matrica izlaza druge vrsteZa Milijev automat:

  Za svaki izlazni simbolal kreira se posebna matrica

  izlaza druge vrste (Y(al ))To je matrica kod koje: Broj vrsta jednak broju stanja konanog automata

  Broj kolona jednak broju izlaznih simbola Element na poziciji (i,j) u matrici izlaza druge vtste

  ulaznog simbolaaldefinisan je na sledei nain:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  =

  =

  =

  definisanonije),(

  ,),(,0),(,1

  liz

  rliz

  jlizl

  ij

  aqf

  jrzaqfzaqf

  y

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  31/54

  Matrica izlaza druge vrsteZa Murov automat:

  Postoji samo jedna matrica izlaza druge vrste (Y)

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  32/54

  Matrice prelaza i izlaza druge vrste - primer

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Graf: Matrice prelaza II vrste:

  Matrica izlaza II vrste:

  =

  =

  010100

  010

  )(001010

  010

  )( ba TT

  =

  =

  10

  01

  10

  )(

  01

  10

  01

  )( ba YY

  q1

  q2

  q3

  a/0

  b/1

  a/1

  b/1b/0

  a/0

  Od dji j i l i b l

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  33/54

  Odredjivanje izlaznog simbola na

  osnovu matrice izlaza druge vrsteZa Milijev automat:

  Za Murov automat:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  ))(()1()( tatt YQZ =

  YQZ )1()( = tt

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  34/54

  Odredjivanje izlaznog simbola - primer

  Odrediti stanje automata i izlazni sibol ako se na ulazkonanog automata koji je definisan datim grafom

  dovede re aba. Poetno stanje automata je q1.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  q1

  q2

  q3

  a/0

  b/1

  a/1

  b/1b/0

  a/0

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  35/54

  Predstavljanje konanih automatapomou prekidakih funkcija

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  36/54

  Preslikavanje funkcija prelaza i izlaza

  konanih automata na prekidake funkicijePoredjenje 2 definicije konanih automata:

  Simboli azbukeA se kodiraju binarnim reimaduine n.Simboli azbukeZse kodiraju binarnim reima

  duine m.Simboli azbuke Q se kodiraju binarnim reimaduine k.

  Funkcijamafq i fz odgovaraju sistemi prekidakihfunkcijafi g.

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Predstavljanje konanih automata

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  37/54

  Predstavljanje konanih automata

  pomou prekidakih funkcijaRad konanog automata se opisuje:Funkcijama prelaza

  Funkcijama izlaza Za Milijev automat:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  ),,,,,(

  ),,,,,(

  11

  1111

  knmm

  kn

  QQxxfz

  QQxxfz

  KK

  M

  KK

  =

  =

  ),,,,,()1(

  ),,,,,()1(

  11

  1111

  knmm

  kn

  QQxxgtQ

  QQxxgtQ

  KK

  M

  KK

  =+

  =+

  Za Murov automat:

  ),,(

  ),,(

  1

  111

  kmm

  k

  QQfz

  QQfz

  K

  M

  K

  =

  =

  Predstavljanje konanih automata

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  38/54

  Predstavljanje konanih automata

  pomou prekidakih funkcijaZa predstavljanje funkcija prelaza i izlaza i izlazakonanog automata se moe koristiti bilo koji nain

  za predstavljanje prekidakih funkcija:Tablica istinitosti,Vektor istinitosti,

  Skupovi decimalnih indeksa vektora,Decimalni indeks funkcije,Analitike forme: PKNF, PDNP, PPNF, KP

  Karnoove mape,...

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  39/54

  Memorijski elementi

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  40/54

  Elementarni konani automati

  Elementarni konani automat (memorijski element)je Murov konani automat sa 2 stanja.

  Slui za pamenje jednog bita u raunaru.Nazivaju se jo i bistabilna elektronska kola ili flip-flopovi.

  Vrste flip-flopova:RS flip-flopD flip-flopT flip-flopJK flip-flop

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  41/54

  RS flip-flop

  Flip-flop sa 2 ulazna prikljuka:S (Set) postavlja stanje automata na 1.

  R (Reset) postavlja stanje automata na 0.Kada su i S i R ulaz postavljeni na 0, stanjeautomata ostaje nepromenjeno

  Nije dozvoljeno da S i R ulaz istovremeno budupostavljeni na 1

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  42/54

  Tablica istinitosti RS flip-flopaR S Q(t) Q(t+1)

  0 0 0 00 0 1 1

  0 1 0 1

  0 1 1 11 0 0 0

  1 0 1 0

  1 1 0 *1 1 1 *

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  43/54

  Realizacija RS flip-flopapomou NILI kola

  Grafiki simbolRS flip-flopa

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  44/54

  Taktovani RS flip-flop

  Taktovani RS flip-flop ima i trei ulaz (za signaltakta)

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  fl fl

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  45/54

  D flip-flopD flip-flop ima jedan informacioni ulazni prikljuak(D).D prikljuak postavlja stanje automata na 1.Kada je D ulaz postavljen na 0, stanje automataostaje nepromenjeno.

  Tablica istinitosti D flip-flopa:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  D Q(t) Q(t+1)

  0 0 0

  0 1 11 0 1

  1 1 1

  T fli fl

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  46/54

  T flip-flopT flip-flop ima jedan informacioni ulazni prikljuak (T).Kada je ulazni T prikljuak postavi na 1 stanje automata sekomplementira.

  Kada je T ulaz postavljen na 0, stanje automata ostajenepromenjeno.Tablica istinitosti T flip-flopa:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  T Q(t) Q(t+1)

  0 0 0

  0 1 1

  1 0 1

  1 1 0

  JK fli fl

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  47/54

  JK flip-flop

  Flip-flop sa 2 ulazna prikljuka: J i KJ postavlja stanje automata na 1 kada je K=0K=1 postavlja stanje automata na 0 kada je J=1

  Ako je J=K=1 komlementira se stanje automata

  Ako je J=K=0 zadrava se prethodno stanjeautomata

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  48/54

  Tablica istinitosti JK flip-flopaJ K Q(t) Q(t+1)

  0 0 0 00 0 1 1

  0 1 0 0

  0 1 1 01 0 0 1

  1 0 1 1

  1 1 0 11 1 1 0

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  49/54

  Standardni sekvencijalni moduli

  St d d i k ij l i d li

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  50/54

  Standardni sekvencijalni moduli

  Najire koriene sekvencijalne prekidake mreesu registri.

  Registri slue za privremeno pamenje operanada irezultata operacija, za prijem signala sa ulaznihuredjaja ili za prenos signala na izlazne uredjaje, za

  brojanje dogadjaja,...Vrste registara:

  Registri sa paralelnim upisom i itanjem,

  Registri sa serijskim upisom i itanjem (pomerakiregistri),Brojaki registri

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  51/54

  Registri sa paralelnim upisom i itanjem

  Registri kod kojih se upis iitanje vri istovremeno na

  svim razredima.Za pamenje svake cifre ubinarnom broju koristi sepo jedan flip-flop.

  Funkcija prelaza jednograzreda data je u tabliciistinitosti.

  Ik bit koji se upisujeC taktni signal

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  C Ik Qk(t) Qk(t+1)

  0 0 0 00 0 1 1

  0 1 0 0

  0 1 1 11 0 0 0

  1 0 1 0

  1 1 0 11 1 1 1

  Registri sa serijskim upisom i itanjem

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  52/54

  Registri sa serijskim upisom i itanjem

  (Pomeraki registri)Re se u registar upisuje bit po bit.

  Zakon funkcionisanja pamerakog registrakoji vri pomeranje sadraja u desno:Q0=CI

  Qk(t+1)=CQk-1(t) (za k[1,n-1])gde je:

  I bit koji se upisuje

  C taktni signal

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  53/54

  Brojai

  Registri kod iji se sadraj poveava ilismanjuje za 1 pri pojavi taktnog impulsa.Najee korieni brojai:

  Brojai po modulu 2n

  Dekadni brojai (brojai po modulu 10)

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Brojai po modulu 2n

 • 7/23/2019 Sekvencijalne mreze

  54/54

  Brojai po modulu 2

  Realizuju se kao n razredni registri.Funkcije prelaza brojaa po modulu 4:

  Sekvencijalne mreeUvod u raunarstvo 2010

  Q1(t) Q0(t) C Q1(t+1) Q0(t+1)0 0 0 0 0

  0 0 1 0 1

  0 1 0 0 10 1 1 1 0

  1 0 0 1 0

  1 0 1 1 11 1 0 1 1

  1 1 1 0 0