Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi

Embed Size (px)

Text of Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  1/51

  Logike mreeSTANDARDNI KOMBINACIONI MODULI

  Koderi

  DekoderiMultiplekseriDemultiplekseriSairaiAritmetiko!logike "edi#i$e

  STANDARDNI S%K&%NCI'ALNI MODULI

  RegistriBro"aiMemori"e

  (akultet poslo)#e i#*ormatikeU+S ,&ite-. Tra)#ik

  Predmet: Arhitektura i organizacija raunarskih sistema/reda)a0 pro*1dr Si#i2a Mi#i3

  &1ass10 Mr1s$ 4adi Salki3

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  2/51

  Logike mree

  /omo3u logiki5 ili prekidaki5 mreamogu se ispu#iti #a"ra-liiti"i*u#k$io#al#i -a5t"e)i rau#arski5 sistema1

  6esto kori2te#e prekidake mree su i-d)o"e#e kao sta#dard#i

  moduli1 Iako su prostup$i -a #"i5o) ra-)o" de*i#isa#i7 -a #"i5o)okori2te#"e i ukl"ui)a#"e u sloe#i"e logike strukture "e do)ol"#o -#ati)e-e i-me8u ula-a i i-la-a1

  U -a)is#osti od eleme#ata od ko"i5 su #apra)l"e#i7 sta#dard#i modulimogu iti0

  komi#a$io#i9 sadre samo logike eleme#te :koderi7 dekoderi7multipleseri7 demultiplekseri7 sairai7 ALU itd1;

  sek)e#$i"al#i9 osim logiki57 sadre i memori"ske eleme#te:registri7 ro"ai7 memori"e itd1;

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  3/51

  Koderi

  Koder"e komi#a$io#a mrea sa )i2e ula-a :m; i )i2e i-la-a :n; ko"a oa)l"a*u#k$i"u kodo)a#"a i#*orma$i"a1 I#*orma$i"a "e sig#al do)ede# #a samo "eda#od ula-a mree1 Na i-la-u se doi"a kodo)a#a i#*orma$i"a u )idu i#ar#ogro"a sa n$i*ara1

  U -a)is#osti od ro"a ula-a i i-la-a7koderi mogu iti0

  potpu#i7 kod ko"i5 )ai m< =n

  ima ni-la-a i =nula-a

  #epotpu#i7 kod ko"i5 "e m> =n

  ima ni-la-a i ma#"e od =nula-a

  Y0Y1

  ...KOD%R

  m+n

  A1A0

  ...

  Am-1

  Yn-1

  Napome#a0 Ukoliko se isto)reme#o #a d)a ili )i2e ula-a kodera do)edu sig#ali7

  koder 3e #a i-la-u ge#erisati pogre2a# kod1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  4/51

  Y0

  Y1Y2KODER

  8/3

  A1

  A0

  A2

  A4A3

  A5

  A7A6

  /otpu#i koder ?+@ :;

  /otpu#i koder ?+@ ima ? ula-a i @ i-la-a1

  U datom tre#utku samo "eda# od ula-a kodera moe iti akti)a#:imati sig#al ;1

  U tom tre#utku7 u -a)is#osti od toga ko"i "e ula- akti)a#7 #a i-la-u sege#eri2e i#ar#a komi#a$i"a ito)a ko"a odgo)ara red#om ro"uakti)#og ula-a1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  5/51

  76542

  76321

  75310

  AAAAY

  AAAAY

  AAAAY

  +++=

  +++=

  +++=

  /otpu#i koder ?+@ :=;

  Komi#a$io#a tali$a kodera ?+@

  (u#k$i"e i-la-a kodera ?+@A A A AE A@ A= A AF G= G GF

  F F F F F F F F F FF F F F F F F F F

  F F F F F F F F F

  F F F F F F F F

  F F F F F F F F FF F F F F F F F

  F F F F F F F F

  F F F F F F F

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  6/51

  A7A6A5A4A3A2A1A0

  Y0

  Y1

  Y2

  Y0

  Y1Y2KODER

  8/3

  A1A0

  A2

  A4A3

  A5

  A7A6

  76542

  76321

  75310

  AAAAY

  AAAAY

  AAAAY

  +++=

  +++=

  +++=

  /otpu#i koder ?+@ :@;

  Reali-a$i"a kodera ?+@

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  7/51

  Dekoderi

  Dekoder"e komi#a$io#a mrea sa )i2e ula-a :m; i )i2e i-la-a :n; ko"aoa)l"a *u#k$i"u dekodo)a#"a i#ar#o kodira#e i#*orma$i"e do)ede#e #aula-e mree1 Na i-la-u se akti)ira "eda# i samo "eda# i-la- ko"i odgo)araula-#o" komi#a$i"i1

  U -a)is#osti od ro"a ula-a i i-la-a7dekoderi mogu iti0

  potpu#i7 kod ko"i5 )ai n< =m

  ima mula-a i =m

  i-la-a#epotpu#i7 kod ko"i5 "e n> =m

  ima mula-a i ma#"e od =mi-la-a7t"1 #eke ula-#e komi#a$i"e se #emogu po"a)iti

  Y0Y1

  ...D%KOD%Rm+n

  A1A0

  ...

  Am-1

  Yn-1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  8/51

  /otpu#i dekoder @+? :;

  /otpu#i dekoder @+? ima @ ula-a i ? i-la-a1

  U datom tre#utku #a ula- dekodera se do)odi i#ar#a komi#a$i"aod @ ita :kHd #eke i#*orma$i"e;1

  U tom tre#utku7 u -a)is#osti od toga ko"a "e i#ar#a komi#a$i"a #aula-u7 akti)ira se "eda# i samo "eda# i-la- i to o#a" ko"i odgo)araula-#o" komi#a$i"i1

  DEKODER

  3/8

  ABC

  Y1

  Y0

  Y2

  Y4Y3

  Y5

  Y7Y6

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  9/51

  ABCY

  CABY

  CBAY

  CBAY

  BCAY

  CBAY

  CBAY

  CBAY

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  /otpu#i dekoder @+? :=;

  Komi#a$io#a tali$a dekodera @+? (u#k$i"e i-la-a dekodera @+?

  A B C G G G GE G@ G= G GF

  F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

  F F F F F F F F F

  F F F F F F F F

  F F F F F F F F F F F F F F F F F

  F F F F F F F F

  F F F F F F F

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  10/51

  A B C

  CBA

  CBA

  CBA

  CBA

  BCA

  ABC

  CAB

  CBA

  Y0

  Y1

  Y2

  Y3

  Y4

  Y5

  Y6

  Y7

  DEKODER

  3/8

  ABC

  Y1Y0

  Y2

  Y4Y3

  Y5

  Y7Y6

  /otpu#i dekoder @+? :@;Reali-a$i"a dekodera @+?

  ABCY

  CABY

  CBAY

  CBAY

  BCAY

  CBAY

  CBAY

  CBAY

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  11/51

  D0

  D1

  D2

  Dn-1

  SEL

  (m)

  Y

  Multiplekser :;

  Multiplekser"e komi#a$io#a mrea sa )i2e i#*orma$io#i5 ula-a :n;7"ed#im i-la-om :Y; i )i2e selek$io#i5 ula-a :m; ko"a oa)l"a *u#k$i"udigital#og )i2epoloa"#og prekidaa1 U -a)is#osti od selek$io#i5 sig#alaS%L7 prekida se posta)l"a u poloa" ko"i odgo)ara"ed#om odi#*orma$io#i5 ula-a7 pa se i-la- direkt#o prikl"uu"e #a selekto)a#i ula-1

  a selek$i"u nula-#i5 sig#ala

  potre#o "e m< log=nselek$io#i5 sig#ala7 od#os#omora da )ai n< =m1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  12/51

  Multiplekser ?+ ima ? i#*orma$io#i5 ula-a7 i-la- i @ selek$io#a sig#ala1

  Do)o8e#"em selek$io#i5 sig#ala S=7 Si SF*ormira se i#ar#akomi#a$i"a ko"a predsta)l"a red#i ro" ula-a #a ko"i se posta)l"a prekida7

  ime se )red#ost sa tog ula-a direkt#o prosle8u"e #a i-la-1

  Multiplekser ?+ :;

  S0S1

  Y

  MP

  8/1

  D1D0

  D2

  D4

  D3

  D5

  D7D6

  S2

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  13/51

  0127012201210120 SSSD.....SSSDSSSDSSSDY ++++=

  S2S1S0

  Y

  D2

  D5

  D0

  D1

  D3

  D4

  D6

  D7

  Multiplekser ?+ :=;Komi#a$io#a tali$a M/ ?+

  (u#k$i"a i-la-a M/ ?+

  S= S SF G

  F F F DF

  F F D

  F F D=

  F D@

  F F DE

  F D

  F D

  D

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  14/51

  S2 S1 S0

  D2

  D5

  D0

  D1

  D3

  D4

  D6

  D7

  Y

  S0S1

  Y

  MP

  8/1

  D1D0

  D2

  D4D3

  D5

  D7D6

  S2

  012701210120 SSSD.....SSSDSSSDY +++=

  Multiplekser ?+ :@;

  Reali-a$i"a M/ ?+

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  15/51

  adatu logiku *u#k$i"u7 predsta)l"e#u sumom proi-)oda7 reali-o)ati pomo3umultipleksera1

  CABCBACBACBAY +++=

  CB

  Y

  MP

  8/1

  10

  0

  10

  1

  01

  A

  Multiplekser :=;/rim"er

  Komi#a$io

  #atali$a

  Reali-a$i"a logike *u#k$i"e

  A B C G

  F F F F

  F F

  F F F

  F F

  F F

  F

  F

  F

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  16/51

  SEL

  (m)

  Y0

  Y1

  Y2

  Yn-1

  D

  Demultiplekser :;

  Demultiplekser"e komi#a$io#a mrea sa "ed#im i#*orma$io#im ula-om:D;7 )i2e i-la-a :n; i )i2e selek$io#i5 ula-a :m;1 N"ego)a *u#k$i"a "ei#)er-#a *u#k$i"i multipleksera7 t"1 ima ulogu digital#og )i2epoloa"#ogprekidaa u or#utom smeru1 U -a)is#osti od selek$io#i5 sig#ala S%L7prekida se posta)l"a u poloa" ko"i odgo)ara"ed#om od i-la-a7 pa sesig#al sa i#*orma$io#og ula-a direkt#o prosle8u"e #a selekto)a#i i-la-1

  a selek$i"u ni-la-#i5 sig#ala

  potre#o "e m< log=nselek$io#i5 sig#ala7 od#os#omora da )ai n< =m1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  17/51

  Demultiplekser +? ima "eda# i#*orma$io#i ula-7 ? i-la-a i @ selek$io#aula-a1

  Do)o8e#"em selek$io#i5 sig#ala S=7 Si SF*ormira se i#ar#a

  komi#a$i"a ko"a predsta)l"a red#i ro" i-la-a #a ko"i se posta)l"a prekida7ime se )red#ost sa i#*orma$io#og ula-a direkt#o prosle8u"e #a ta" i-la-1

  Demultiplekser +? :;

  Y0

  S0S1

  D

  DP

  1/8

  Y1Y2

  Y4

  Y3

  Y5

  Y7Y6

  S2

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  18/51

  0127

  0126

  0125

  0124

  0123

  0122

  0121

  0120

  SSDSY

  SSDSY

  SSDSY

  SSDSY

  SSSDY

  SSSDY

  SSSDY

  SSSDY

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  Demultiplekser +? :=;

  Komi#a$io#a tali$a D/ +? (u#k$i"e i-la-a D/ +?

  S= S SF G G G GE G@ G= G GF

  F F F F F F F F F F D

  F F F F F F F F D F

  F F F F F F F D F F

  F F F F F D F F F

  F F F F F D F F F F

  F F F D F F F F F

  F F D F F F F F F

  D F F F F F F F

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  19/51

  Demultiplekser +? :@;

  Reali-a$i"a D/ +?

  0127

  0126

  0125

  0124

  0123

  0122

  0121

  0120

  SSDSY

  SSDSY

  SSDSY

  SSDSY

  SSSDY

  SSSDY

  SSSDY

  SSSDY

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  D S2 S1 S0

  Y0

  Y1

  Y2

  Y3

  Y4

  Y5

  Y6

  Y7

  Y0

  S0S1

  D

  DP

  1/8

  Y1Y2

  Y4Y3

  Y5

  Y7

  Y6

  S2

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  20/51

  Sairai

  Saira"e komi#a$io#a mrea ko"a omogu3a)a saira#"e d)a"ed#oit#a i#ar#a ro"a1

  &rste sairaa

  polusaira

  potpu#i saira

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  21/51

  /olusaira

  /olusairaima0

  d)a ula-#a sig#ala ko"i predsta)l"a"u i#ar#e $i*re :ai b;

  d)a i-la-#a sig#ala od ko"i5 "eda# predsta)l"a re-ultat saira#"a :s;7a drugi pre#os u stari"i :)i2i; ra-red :Ciz;

  ba

  Ciz S

  Po!"#$%'

  S o-irom da #ema pre#os i-pret5od#og :#ieg; ra-reda7 polusairase #e moe koristiti -a saira#"e)i2e$i*re#i5 i#ar#i5 ro"e)a1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  22/51

  /otpu#i saira :;

  /otpu#i sairaima0

  tri ula-#a sig#ala od ko"i5 d)a predsta)l"a"u i#ar#e $i*re :ai b;7 atre3i pre#os i- pret5od#og ra-reda :Cul;

  d)a i-la-#a sig#ala od ko"i5 "eda# predsta)l"a re-ultat saira#"a:s;7 a drugi pre#os u stari"i :)i2i; ra-red :Ciz;

  Culba

  Ciz S

  S#$%'

  S o-irom da potpu#i saira kaoula-#i sig#al ima pre#os i- pret5od#ogra-reda7 moe se koristiti -a saira#"e)i2e$i*re#i5 i#ar#i5 ro"e)a1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  23/51

  abb)C(aabCbaCbaCabCC

  CbaabCbaCbaCbaCS

  ulululululiz

  ululululul

  +=+++=

  =+++=

  /otpu#i saira :=;

  Komi#a$io#a tali$a saira#"a

  Cul a Ci- s

  F F F F FF F F

  F F F

  F F

  F F F

  F F

  F F

  (u#k$i"e i-la-a potpu#og sairaa

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  24/51

  abb)C(aC

  CbaS

  uliz

  ul

  +=

  =

  a s

  b

  Ciz

  Cul

  Culba

  Ciz S

  S#$%'

  /otpu#i saira :@;

  Reali-a$i"a potpu#og sairaa

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  25/51

  /otpu#i saira :E;

  Saira#"e )i2e$i*re#i5 i#ar#i5 ro"e)a ost)aru"e se kaskad#om )e-om)i2e potpu#i5 sairaa1

  ro" potpu#i5 sairaa u kaskad#o" )e-i "ed#ak "e ro"u $i*ara7od#os#o ito)a ko"e ima"u ro"e)i ko"i se saira"u :-a s)aki it po

  "eda# saira;

  )e-a i-me8u sairaa se ost)aru"e )e-i)a#"em i-la-#og pre#osa

  #ieg ra-reda #a ula-#i pre#os )i2eg ra-reda

  /rime#om potpu#i5 sairaa mogu se sairati kako #eo-#ae#i ro"e)i7tako i o-#ae#i ro"e)i predsta)l"e#i u kompleme#tu d)o"ke1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  26/51

  Culba

  Ciz S

  S#$%

  Culba

  Ciz S

  S#$%'

  Culba

  Ciz S

  S#$%'

  Culba

  Ciz S

  S#$%'

  C S3 S2 S1 S0

  #3 $3 #2 $2 #1 $1 #0 $0 0

  /otpu#i saira :;

  6et)oroit#i saira reali-o)ati kaskad#om )e-om potpu#i5 sairaa1

  /rim"er =

  Bi#ar#i ro"e)i ko"i se saira"u su0A < a@a=aaF i B < @=F1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  27/51

  Aritmetiko!logika "edi#i$a :;

  ALUpredsta)l"a )i2e*u#k$io#al#u komi#a$io#u mreu ko"a moe daoa)l"a ra-liite aritmetike i logike opera$i"e #ad d)a n!itska i#ar#aro"a1

  I-or opera$i"e ko"u 3e u datom tre#utku ALU i-)r2iti #ad i#ar#imro"e)ima ko"i se do)ode #a #"e# ula-7 -ada"e se pomo3u upra)l"aki5selek$io#i5 sig#ala1 Bro" selek$io#i5 sig#ala de*i#i2e ro" mogu3i5opera$i"a ko"e ALU moe da i-)r2i1

  Aritmetiko!logika "edi#i$a:ALU Arithmetic Logic Unit; "e #a")a#i"ideo s)akog pro$esora7 "er mogu3#osti pro$esora direkt#o -a)ise odkarakteristika o)e "edi#i$e1 og )eoma este upotree7 ALU se oi#oi-ra8u"e kao i#tergisa#a kompo#e#ta1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  28/51

  Aritmetiko!logika "edi#i$a :=;

  Ula-i ALU

  Ai B! i#ar#i ro"e)i sa nita #ad ko"ima se oa)l"a opera$i"a

  CF9 ula- ita# -a po"edi#e opera$i"e

  S%L9 mupra)l"aki5 sig#ala -a adresira#"e =mra-liiti5 opera$i"a

  I-la-i ALU

  C#9 i-la- ita# -a po"edi#e opera$i"e

  G9 n!itski i#ar#i ro" ko"i predsta)l"a re-ultat opera$i"e

  ALU

  A B

  Y

  CnC0

  SEL

  n n

  n

  m

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  29/51

  ALU

  A B

  Y

  Cn C0

  S0S1S2S3S4

  n n

  n

  5

  Na sli$i "e prika-a#a ALU sa selek$io#i5 ula-a7 ko"a moe da oa)l"a@= ra-liite opera$i"e1 Oi#o se reali-u"u logiki5 i aritmetiki5opera$i"a1

  Aritmetiko!logika "edi#i$a :@;

  I#tegrisa#e ALU oi#o ima"u selek$io#i5 ula-a7 tako da mogu daoa)l"a"u E ra-liite opera$i"e1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  30/51

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  440123

  Cm%n!"AYAY1111

  C!"A!")B(AYBAY0111

  C!"A!"B)(AYBAY1011

  C!"A!"AY1111Y0011

  Cm%n!"(AB)YABY1101

  C!"(AB)!")B(AYBY0101

  C!"B!"AYBAY1001

  C!"(AB)!"AYBAY0001

  Cm%n!")B(AYBAY1110

  Cm%n!"Bm%n!"AYBAY0110

  C!")B(A!"B)(AYBY1010

  C!")B(A!"AYABY0010

  Cm%n!"0Y0000Y1100

  C!")B(AYBAY0100

  C!"B)(AYBAY1000

  C!"AYAY0000

  0S1SSSSS

  ==

  +=+=

  +=+=

  ==

  ==

  +==

  ==

  =+=

  ==

  ==

  +==

  ==

  ==

  +==

  +=+=

  ==

  ==

  ALUsa selek$io#i5 ula-aOpera$i"e ALU

  Tip opera$i"eko"a se i-)r2a)aodre8e# "e upra)l"akimula-om SE0ako "e SE< 7 oa)l"a"u se

  logike opera$i"eako "e SE< F7 oa)l"a"u searitmetike opera$i"e

  Ko#kret#u opera$i"u :ilologiku ili aritmetiku; odre8u"u

  )red#osti ostali5 upra)l"aki5sig#ala S@7S=7Si SF1

  Napome#a0plusi minusu taeli suo-#ake -a aritmetike opera$i"esaira#"a7 od#os#o odu-ima#"a1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  31/51

  S1 S0

  Y

  MP

  4/1

  #

  $

  Reali-a$i"aaritmetiko!logike "edi#i$e

  Reali-o)ati ALU ko"a oa)l"a E os#o)#e logike opera$i"e :I7 ILI7 N% ieksklu-i)#o ILI; #ad d)a "ed#oit#a i#ar#a ro"a1

  /rim"er @

  S SF G

  F F a

  F a J

  F a

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  32/51

  Registri

  Registrisu sek)e#$i"al#e mree ko"e slue -a memorisa#"e i#ar#i5podataka1

  &rste registara prema #ai#uupisa podatka

  paralel#i registri

  seri"ski registri

  &rste registara prema ro"u ita upodatku ko"i se pamti

  ?!it#i registri

  !it#i registri

  Napome#a0 osim o)i57 posto"e i druge)rste registara7 ali se o)e #a"e23ekoriste1

  SEKVENCIJALNE !E"E

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  33/51

  /aralel#i registar

  /aralel#i registaromogu3a)a upis $ele i#*orma$i"e od nito)a u "ed#omtre#utku7 t"1 -a )reme "ed#og takta1 Koristi se -#at#o e23e od registra saseri"skim upisom1

  n-bitni !"istaCLK

  OE

  LD

  n

  n

  CL

  LD :load;0 )r2i upisula-#og podatka uregistar

  O% :output e#ale;0podatak i- registraposta)l"a #a i-la-#eli#i"e

  CLK :$lo$k;0 takt -a radregistra sta#"e registrase moe prome#itisamo ako "e takt #aakti)#om #i)ou

  CL :$lear;0 ri2epodatak i- registra

  P

  PO

  /I :parallel i#put;0podatak ko"i se upisu"e

  /O :parallel output;0proita#i podatak

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  34/51

  Seri"ski registar

  Seri"ski ili pomeraki registaromogu3a)a pomera#"e -apam3e#ei#*orma$i"e -a "ed#o mesto od ula-a ka i-la-u u skladu sa taktom1 Koristise u slua"e)ima kada "e potre#o omogu3iti seri"ski pri"em ili sla#"epodataka :it po it;1

  n-bitni !"istaCLK

  n

  CL

  S*:serial i#put;0"ed#oit#i seri"ski ula-

  SO+,:serial output;0"ed#oit#i seri"ski i-la-

  DO+,:data output;0tre#ut#i sadra" registra

  CLK :$lo$k;0 takt -a radregistra

  CL :$lear;0 ri2e sadra"registra

  S* SO+,

  DO+,

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  35/51

  Bro"ai :;

  Bro"aisu sek)e#$i"al#e mree ko"e7 sa #ailaskom impulsa takta7 ge#eri2u#a s)om i-la-u i#ar#e ro"e)e u rastu3em ili opada"u3em redosledu1

  Bro" ra-liiti5 ro"e)a ko"e ro"a moe da ge#eri2e #a-i)a se moduo

  ro"aa1

  Bro"a po modulu mro"i od F do m!7 a -atim se resetu"e i po#o)o poi#"eda ro"i od F1

  &rste ro"aa po redosledu ro"a#"a0

  i#kreme#tira"u3i :ro"e u#apred;

  dekreme#tira"u3i :ro"e u#a-ad;

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  36/51

  Bro"ai :=;

  B#$a%CLK LD

  n

  n

  CL

  LD :load;0 )r2i upispoet#og sta#"aro"aa7 t"1 ro"a od kog

  poi#"e ro"a#"e

  CLK :$lo$k;0 takt -a radro"aa pri s)akomtakt#om impulsu7 ro"a

  me#"a sta#"e -a

  CL :$lear;0 resetu"e:posta)l"a; ro"a #a F

  /I :parallel i#put;0)red#ost od ko"epoi#"e ro"a#"e

  P

  PO/O :parallel output;0i-la- ko"i predsta)l"atre#ut#o sta#"ero"aa

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  37/51

  #rojaLD

  3

  CLK

  CL

  000

  b2 b1 b01 0 1

  Bro"ai :@;

  Reali-o)ati ro"a po modulu 1

  /rim"erE

  Bro"a po modulu

  ro"i od F do 1 Kada se#a i-la-u ro"aa po"a)iro" :F;u i#ar#omoliku :F:=;;7 pri#ailasku #ared#og

  takt#og impulsapotre#o "e reseto)atiro"a #a F7 2to sepostie ekster#omlogikom prika-a#om #a

  sli$i1

  CL

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  38/51

  B&o#'LD

  4

  CLK

  CL

  0000

  b3 b2 b1 b01 1 0 0

  Bro"ai :E;

  Reali-o)ati ro"a po modulu @1

  /rim"er

  Bro"a po modulu @ro"i od F do =1 Kadase #a i-la-u ro"aapo"a)i ro" =:F;ui#ar#om oliku

  :FF:=;;7 pri #ailasku#ared#og takt#ogimpulsa potre#o "ereseto)ati ro"a #a F1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  39/51

  Memori"e :;

  Memori"eslue -a pam3e#"e)e3e kolii#e i#ar#i5 i#*orma$i"a1

  Karakteristike ideal#e memori"e0

  )isoka gusti#a pako)a#"atra"#ost u)a#"a podatakakratko )reme upisa i ita#"a podataka)eliki ro" upisa pre otka-a memori"e#iska potro2#"a#iska $e#a

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  40/51

  Memori"e :=;

  S o-irom da #i"ed#a )rsta memori"e #e -ado)ol"a)a s)e karakteristikeideal#e memori"e7 ra-)i"e#o "e )i2e )rsta memori"a ko"e7 prema potrei7-ado)ol"a)a"u samo #eke od #a)ede#i5 karakteristika1

  Os#o)#a podela memori"a0

  #eperma#e#t#e memori"e

  perma#e#t#e memori"e

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  41/51

  Neperma#e#t#e memori"e

  Neperma#e#t#e memori"esu memori"e ko"e gue i#*orma$i"eko"e su u

  #"ima -apisa#e ukoliko im se iskl"ui #apa"a#"e1

  Na"e23e kori23e#a #eperma#e#t#a memori"a "e RAM:Random

  Access Memory; 9 memori"a sa ra)#opra)#im pristupom1

  RAM se sasto"i od memori"ske matri$e sa =n3eli"a :kapa$itet

  memori"e;7 pri emu se u s)aku 3eli"u moe smestiti "ed#a n!itska re1S)ako" 3eli"i "e pridrue# ro"7 t"1 adresa1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  42/51

  RAM :;

  Kada se #a ula- A :Address; do)ede adresa7dekoder :ko"i se #ala-i u#utar loka; selektu"eodgo)ara"u3u 3eli"u1

  Ukoliko u tom tre#utku #a ula-ima R:Write; i CS :Chip Select; posto"e akti)#e)red#osti sig#ala :#a primer ;7 u selekto)a#u3eli"u se upisu"e podatak ko"i tre#ut#o posto"i#a ula-u DI :Data nput;1

  Ako akti)#e )red#osti sig#ala posto"e #aula-ima RD :Read; i CS7 i- selekto)a#e 3eli"e3e iti proita#a i#ar#a re ko"a 3e se po"a)iti#a i-la-u DO :Data !utput;1

  Napome#a0 /ristup 3eli"i #e me#"a #"e# sadra"1

  A

  CS &'(

  (D D) D*

  n n

  m

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  43/51

  RAM :=;

  RAM se moe reali-o)ati #a ra-liite #ai#e1 a #"i5o)oko#struisa#"e7 osim logiki5 i memori"ski5 eleme#ata7 mogu sekoristiti i elektro#ske kompo#e#te7 #a primer ko#de#-atori1

  RAM memori"e se dele #a0

  statike ! SRAM:Static RAM;

  di#amike 9 DRAM:Dynamic RAM;

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  44/51

  Statika memori"a

  Statika memori"a"e #apra)l"e#a od memori"ski5 eleme#ta ko"iomogu3a)a"u pam3e#"e sadra"a s)e dok se o# #e prome#i7 ili dok se #eiskl"ui #apa"a#"e :#eperma#e#t#a memori"a;1

  Os#o)#e karakteristike statike memori"e0

  mala gusti#a pako)a#"a)elika r-i#a rada :)reme pristupa reda ns;

  mala )ero)at#o3a gre2kemala potro2#"a elektri#e e#ergi"elo2 od#os kapa$itet+$e#a

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  45/51

  Di#amika memori"a :;

  Di#amika memori"apredsta)l"a "eda# )id elektro#ske taele u ko"o"se u)a"u poda$i1 S)aku 3eli"u u taeli i#i par ko#de#-ator!tra#-istorko"i pamti i#*orma$i"u od "ed#og ita1

  /o2to 3eli"a sadri ko#de#-ator7 #"e# sadra" se mora po)reme#oos)ea)ati1 Upra)o -og stal#og os)ea)a#"a7 u #a-i) memori"e "eu)ede# termi# ,di#amika.1

  /ro$es os)ea)a#"a se u potpu#osti oa)l"a u 5ard)eru memori"e #as)aki5 par ms7 )rlo "e r- :reda ns; i #eprimeta# "e -a koris#ika1Memori"a "e slood#a -a upis i ita#"e u preko ? )reme#a1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  46/51

  Di#amika memori"a :=;

  Karakteristike di#amike memori"e0

  proi-)od#"a "e "ed#osta)#a

  gusti#a pako)a#"a "e )elika

  mala potro2#"a elektri#e e#ergi"e

  #iska $e#a

  mala r-i#a rada

  ma#"a pou-da#ost7 t"1 )e3a )ero)at#o3a gre2ke

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  47/51

  Upored#i pregled

  Karakteristika Statika memori"a Di#amika memori"a

  r-i#a -#at#o ra

  kapa$itet po ipu -#at#o )e3i

  potro2#"a tro2i ma#"e el1e#ergi"e

  $e#a "e*ti#i"a

  )ero)at#o3a gre2ke pou-da#i"a

  ro" upisa pre otka-a prakti#o esko#aa# prakti#o esko#aa#

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  48/51

  /erma#e#t#e memori"e

  /erma#e#t#e memori"esu memori"e ko"e u)a"u i#*orma$i"e i u slua"u daosta#u e- #apa"a#"a1

  a ra-liku od #eperma#e#t#i57 ko"e su ita"u3e+upis#e7 u perma#e#t#e

  memori"e oi#o se #e moe upisi)ati u toku rada sistema7 )e3 "e mogu3esamo i- #"i5 itati sadra"1 Tak)e memori"e se #a-i)a"u *iks#im7 ili ROM:Read !nly Memory;1

  Nai# upisa podataka u ROM -a)isi od te5#ologi"e0

  ROM9 Read !nly Memory/ROM9 "rogrammable R!M%/ROM9 #rasable "R!M

  No)i"i olik perma#e#t#e memori"e0

  $lash

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  49/51

  ROM i /ROM

  ROM0

  #a""ed#osta)#i"i postupak

  sadra" se upisu"e prilikom proi-)od#"e ipaupisa# sadra" se #e moe me#"ati

  /ROM0

  *leksiil#i"i

  koris#ik moe sam da upisu"e sadra"upisa#i sadra" se #e moe me#"ati

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  50/51

  %/ROM

  Osim upisa7 %/ROMima i mogu3#ost risa#"a sadra"a1

  Na ku3i2tu memori"e #ala-i se mali stakle#i pro-or kro- ko"i se moe

  )ideti u#utra2#"ost memori"skog ipa1 Brisa#"e sadra"a se )r2i tako 2tose kro- o)a" stakle#i pro-or ultral"uiastom s)etlo23u os)etliu#utra2#"ost ipa u tra"a#"u od d)adesetak mi#uta1 Nako# toga7 ip "epra-a# i moe se po#o)o programirati1

  'eda# ip se moe i-risati #ekoliko deseti#a puta7 #ako# egaposta"e #eupotrel"i)1

 • 8/10/2019 Logicke Mreze-koderi, Dekoderi Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..Logicke Mreze-koderi, Dekoderi..

  51/51

  (le2

  (le2predsta)l"a #a"#o)i"i olik perma#e#t#e polupro)od#ikememori"e7 i"e ime potie od e#gleske rei %lash:mu#"a;7 ko"a trea daaso$ira #a )eliku r-i#u upisa podataka u o)u memori"u :#ekoliko Ps po

  a"tu;1(le2 memori"a koristi te5#ologi"u elektro#skog upisa i risa#"apodataka7 pri emu se prilikom upisa i risa#"a #e moe pristupatis)akom a"tu po"edi#a#o1 Ba"to)i su orga#i-o)a#i po loko)ima iprilikom prome#e sadra"a :upis ili risa#"e podataka; mogu3 "e pristupsamo $elim loko)ima1 6ita#"e se oa)l"a a"t po a"t1

  Karakteristike o)e memori"e su )elika r-i#a ita#"a7 )eliki kapa$itet i)elika pou-da#ost1