Click here to load reader

127918321 nghien-cuu-ma-turbo

 • View
  271

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 127918321 nghien-cuu-ma-turbo

 • MC LC

  MC LC ............................................................................................................. 1 MC LC HNH ................................................................................................... 2 MC LC BNG .................................................................................................. 3 DANH MC T VIT TT .................................................................................. 4 CHNG I ............................................................................................................ 6 TNG QUAN V M TURBO .............................................................................. 6

  1.1. M knh trong thng tin s ........................................................................... 6 1.1.1. M khi .............................................................................................. 7 1.1.2. M chp ............................................................................................ 10

  1.2. S kt ni m v ra i ca m Turbo (TURBO CODE) .............................. 16 1.3. B m ha tch chp h thng quy RSC .................................................. 17

  1.3.1. M tch chp h thng v khng h thng ........................................... 17 1.3.2. M tch chp quy v khng quy ................................................ 18 1.3.3. B m tch chp h thng quy ....................................................... 18

  1.4. Quyt nh cng v quyt nh mm ........................................................... 19 1.5. M ha m turbo PCCC (parallel concatenated convolutional code) ............. 20

  1.5.1. B m ha ........................................................................................ 20 1.5.2. K thut punturing ............................................................................ 22 1.5.3. B ghp xen (interleaver) .................................................................. 22

  1.6. Gii m Turbo ............................................................................................ 29 1.6.1. Tng quan v cc thut ton gii m .................................................. 29 1.6.2. Gii thut MAP ................................................................................. 32 1.6.3. Nguyn l ca b gii m viterbi u ra mm ..................................... 33

  Kt lun ........................................................................................................... 36 CHNG II ........................................................................................................ 37 M TURBO TRONG H THNG W-CDMA ...................................................... 37

  2.1. Cng ngh W - CDMA ............................................................................... 37 2.2. Kin trc cho cng ngh WCDMA theo 3GPP ............................................ 38

  2.2.1. Thit b ngi s dng ....................................................................... 40 2.2.2. Mng truy nhp v tuyn UMTS ........................................................ 40 2.2.3. B iu khin mng v tuyn ............................................................. 41 2.2.4. Node B ............................................................................................. 42 2.2.5. Mng li ........................................................................................... 42

  2.3. M ho Turbo trong W-CDMA ................................................................... 45 2.3.1. B m ho Turbo .............................................................................. 45 2.3.2. Kt thc trng thi ca m Turbo ....................................................... 46

  CHNG III ....................................................................................................... 47 M PHNG NH GI CHT LNG M TURBO ....................................... 47

  3.1. Chng trnh m phng h thng W CDMA ............................................ 47 3.2. Kt qu m phng theo t l gia BER v Eb/ N0 vi ma trn sinh G(13, 15). 48

  KT LUN.......................................................................................................... 53

 • 2

  MC LC HNH

  Hnh 1.1. S phn loi m knh ................................................................................ 6

  Hnh 1.2. S to m chp ....................................................................................... 10

  Hnh 1.3. B to m chp ............................................................................................. 11

  Hnh 1.4. M chp (2,1,3) ............................................................................................. 13

  Hnh 1.5. S hnh cy ca b m (2,1,3) ................................................................. 14

  Hnh 1.6. S hnh li b m chp (2,1,3) v b pht m (7,5). ............................. 15

  Hnh 1.7. S trng thi ca b m chp (2,1,3) ....................................................... 15

  Hnh 1.8. M kt ni ni tip ........................................................................................ 16

  Hnh 1.9. M kt ni song song .................................................................................... 16

  Hnh 1.10. B m ha tch chp h thng .................................................................... 17

  Hnh 1.11. B m tch chp khng h thng ................................................................ 18

  Hnh 1.13. B m ho RSC vi r=1/2 k=1 .................................................................. 19

  Hnh 1.14. B m ho PCCC tng qut ........................................................................ 21

  Hnh 1.15. M PCCC tc 1/3 gm 2 b m ho chp h thng quy .................. 21

  Hnh 1.16. B ghp xen lm tng trng s m ca b m ho RSC2 so vi RSC1 ..... 23

  Hnh 1.17. V d minh ha kh nng ca b ghp xen ................................................ 23

  Bng 1.10. Cc gi tr x1 n x15 c c ra theo ng cho .................................. 25

  Hnh 1.18. B ghp xen gi ngu nhin vi di chui u vo L= 8 ...................... 26

  Hnh 1.19. B ghp xen dch vng vi L=8, a=3, s=0 ................................................. 26

  Bng 1.12. B ghp xen khi 3x3 ................................................................................ 27

  Hnh 1.19. Tng quan cc thut ton gii m ............................................................... 30

  Hnh 1.20. B gii m lp MAP ................................................................................... 32

  Hnh 1.21. B gii m SOVA kt ni ........................................................................... 33

  Hnh 1.22. S khi b gii m SOVA ..................................................................... 34

  Hnh 1.24. B gii m SOVA lp ................................................................................. 34

  Hnh 2.1. Kin trc mng 3G trong 3GPP pht hnh nm 1999 .................................. 39

  Hnh 2.2. Cu trc ca b m ho Turbo 8 trng thi (K=4) ....................................... 45

  Hnh 3.1. S khi m phng h thng W CDMA s dng m Turbo ................. 47

 • 3

  MC LC BNG

  Bng 1.1. M khi tuyn tnh (6,3) ................................................................................ 9

  Bng 1.3 Bng trng thi ca b m 00, 01, 10, 11 ..................................................... 15

  Bng 1.4. Cc chui u vo v u ra ca b m ha trong hnh 1.17 ...................... 24

  Bng 1.7. Chui vo x1 n x18 c vit vo theo ma trn......................................... 25

  Bng 1.8. Chui d liu x1 n x18 vit ra theo hng ................................................. 25

  Bng 1.9. Chui d liu x1 n x15 c c vo theo ct........................................... 25

  Bng 1.11. B ghp xen chn l vi L=9 ..................................................................... 27

  Bng 1.13. Cc bit chn ca chui c3 c lu tr vi chui tin x .............................. 28

  Bng 1.14. Chui tin x v chui m ha c ghp .................................................... 28

 • 4

  DANH MC T VIT TT

  AuC Authentication Center Trung tm nhn thc

  BER Bit Error Rate T l li bit

  CDMA Code Division Multipe Access a truy nhp phn chia theo m

  CN Core Network Mng li

  CRC Cyclic Redundance Check Kim tra cc bit d theo chu k

  CS Circuit Switch Chuyn mch knh

  Eb/N0 Energy of a Bits/Noise

  Nng lng bt/ Mt cng sut tp m

  EIR Equipment Identity Register B nhn dng thit b

  GGSN Gateway GPRS Support Node cng h tr dch v GPRS

  GMSC Gateway MSC Trung tm chuyn mch di ng cng

  HCCC

  Hybrid Concatenated Convolutional

  Code M chp kt ni hn hp

  HLR Home Location Register Thanh ghi nh v thng tr

  HLR Home Location Register Thanh ghi nh v thng tr

  IMEI

  International Mobile Equipment

  Identity

  S nhn dng thit b di ng quc t

  IMSI

  International Mobile Subsscriber

  Identity

  S nhn dng thu bao di ng quc t

  MAP Maximum A Posteriori Thut ton cc i hu nghim

  ME Mobile Equipment Thit b di ng

  ML Maxium Likelihood Kh nng cc i

  MSC Mobile Switching Center Trung tm chuyn mch di ng

  PCCC

  Parallel Concatenated Convolutional

  Code M chp kt ni song song

  PDP Packet Data Protocol Giao thc s liu gi

  PS Packet Switch Chuyn mch gi

  RNC Radio Network Controller B iu khin mng v tuyn

  RSC

  Recursive Systematic Convolutional

  Code M chp h thng quy

  SCCC

  Serial Concatenated Convolutional

  Code M chp kt ni ni tip

  SGSN Serving GPRS Support Node Nt h tr dch v GPRS

  SISO Soft Input Soft Output u vo mm, u ra mm

  SLVA Serial List Viterbi Algorithm Thut ton Viterbi lit k ni tip

  SOVA Soft Output Viterbi Algorithm Thut ton Vite