HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07

 • View
  384

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 7.11. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 193

  ENERGIE DN Tden od 7.11. 2016

  NEBEZPEN

  FENG SHUI

  TAO =

  FZE

  UKONEN

  bydlen: RNO TVO CEL V DEN

  LISTOPAD MSC

  VEPE

  PROSTED

  OVLIVUJE

  VVOJ LIDSTVA

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LISTOPAD

  MSC VEPE

  Kolobh ivota roku 2016 se pomalu ale jist uzavr. Ve, co jste mli udlat ji mus bt

  dokonno. Mli jste vas zat, rozvjet, zdokonalovat, pstovat, sklzet a ochrnit, abyste nyn v

  obdob Vepe mohli jen v klidu uvat sv hojnosti. Pokud se vm to nepodailo, bude nadchzejc

  zima pro vs velmi vyerpvajc.

  Ticho, kldek, pohoda. To jsou

  jedin innosti, kterm byste

  se nyn mli vnovat. Zd se

  vm to jako utopie? Ano, pro

  ty, kte nepostupovali podle

  energi roku to utopie je,

  protoe nyn mus ve

  dohnt. Ti, kte vyuili na

  maximum energi roku,

  naopak mohou v klidu

  spoinout a vsledky sv

  prce si v klidu a pohod

  vychutnvat. Vldne vm toti

  Vep.

  Vlda Vepe pat k tm

  nejpjemnjm v roce. S

  Vepem pichz energie

  Vody, ta k nm pin obdob

  zimy, tj. obdob, kdy jsou

  energie nejslab a neustle

  klesaj (a do zimnho

  slunovratu). Pokud tedy

  chcete vyvjet njakou aktivitu,

  nebudete mt velkou podporu

  energi asu. To znamen, e

  vekerou energii budete

  muset vloit sami ze sebe,

  co je velmi vyerpvajc. A

  nezapomnejte, e budete

  potebovat hodn energie k

  tomu, abyste se chrnili ped

  velkm chladem. Navc zima

  je energi Vody a ta oslabuje

  energii Kovu tedy vai

  imunitu. Pokud jste si ji

  nezpevnili, mete se potkat

  s rznmi nepjemnmi

  nemocemi spojen s chladem.

  Vep m rd hlavn hojnost,

  klid a pohodu. V listopadu

  byste se tak mli vnovat

  hlavn innostem spojenmi s

  jdlem, pitm, dobrou

  spolenost rodiny a ptel,

  pjemnou zbavou a celkov

  dobrou nladou. Ne nhodou

  v listopadu mme rzn

  oslavy spojen s jdlem

  nap. svatomartinskou husu

  apod. A protoe je zima, je

  dleit se obalit tukem, a

  proto by jdlo mlo bt hodn

  masit a tun, protoe vs

  bude chrnit ped napadnutm

  chladem.

  Tak se vyhbejte vem

  monm konfliktm. Ty vs

  jen vyerpaj. Naopak, vyuijte

  svoji energii k tomu, abyste se

  mohli postarat o ty, kterm

  chyb. Listopad je tak velmi

  dobr msc pro pomoc

  blinm a na rzn charitativn

  aktivity. V listopadu se tak

  starejte o celkov pocit

  blahobytu a hojnosti, kterou

  jste si mli v prbhu roku

  vytvoit.

  Vyhbejte se vem nronm

  aktivitm. Nebudete mt

  dostatek energie a mohlo by u

  vs dojt k opravdu velkmu

  vyerpn, kter me

  zbyten skonit vam

  onemocnnm. V listopadu

  byste tak nemli zanat

  dn nov projekty, i

  aktivity. Naopak, je to msc

  ukonen veho starho,

  abyste v nsledujcm obdob

  mohli zat nco novho. m

  vce se v listopadu vyerpte,

  tm mn sil budete mt na

  nov zatek.

  Proto si opravdu co nejvce

  uvejte, jezte, pijte, hodujte a

  radujte se spolu se svmi

  blzkmi a pomhejte tm,

  kte to opravdu potebuj.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV SEMINE V ROCE 2017SEMIN - ROK 2017 VE ZNAMEN KOHOUTA

  Po roce Opice, roku pleitost, pichz nov vldce roku KOHOUT. Jak jsou jeho nejvt

  pednosti, ale tak slabiny. Kde nm pome a kde naopak ubl. Na co si dt v ptm roce

  pozor a na em naopak zapracovat. Chcete se sthovat, vdvat, rozejt, zmnit zamstnn,

  zaloit rodinu, vlastn firmu ? Zda budou na tyto akce vhodn energie i nikoliv se dozvte

  prv na tomto semini.

  Ukeme vm vechny energie, kter ns ekaj

  Zjistte, jak energie nm pt rok Kohout pinese a jak je vyut ve svj

  prospch

  Projdeme si msc po msci celho roku

  Naplnujete si sv cle podle ideln doby k spnmu uskutenn

  Budete vdt, kdy je ideln obdob na urit aktivity

  Zjistte, jak spolu souzn energie roku a vae osobn energie

  Podpote svj spch a smyslupln konn

  Sprvn si nastavte svoji budoucnost

  Sladte svj domov s energi roku

  Zvolte si sprvn vize a cle na pt rok

  Semin se kon v Praze 14.1.2017

  Cena semine : 1.800,- K

  SEMIN OSOBN A KARIRN PLN NA ROK 2017

  Naute se, jak si nastavit dleit oblasti svho ivota a vyut pi tom energie Kohouta

  Poslte sv vlastn energie

  Naplnujete si svoj ivotn cestu a kariru

  Budete umt harmonizovat sv vztahy

  Podpote spokojenost sv rodiny

  Podpote sv bohatstv

  Nastavte si sprvn pravidla a vytvote systmy, kter vm lpe pomohou

  doshnout vaeho cle

  Sprvn si nastavte svoji budoucnost

  Sladte svj domov s energi roku

  Zvolte si sprvn vize a cle

  Semin se kon v Praze 21.1.2017

  Cena semine : 1.800,- K

  Vzhledem ke kadoronmu velkmu zjmu o tyto semine, nevhejte s pihlenm. Poet

  astnk je omezen. Pro vce informac ns kontaktujte na 602 556 479. Pihlky zaslejte na

  dasa@byu.cz.

  Tme se na vs .

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NEBEZPEN FENG SHUISla a moc Feng Shui je znma ji nkolik tisc let. Nebezpe tohoto umn si uvdomovali vichni

  vznamn vldci a proto bylo a do nedvn doby utajovno a jeho veejn en bylo zakzno.

  Mocn vladai si byli a moc dobe vdomi, e vliv Feng Shui je mohl i zabt.

  Jak vte, Feng Shui pracuje s temi typy energi

  (tzv. temi herci), ktermi jsou as, lovk a

  prostor. Tyto ti formy energie na sebe neustle

  psob a ovlivuj se navzjem. lovk se tak

  neustle v kadm okamiku nachz na uritm

  mst v danm ase. V tomto okamiku ho tak

  ovlivuj energie danho msta a danho asu.

  Proto se jinak ctte rno a jinak odpoledne nebo

  veer. Jinak se tak ctte doma, v prci, nebo v

  parku. Dleit je si uvdomit, e sla energie

  asu i prostoru je silnj, ne sla lovka.

  A prv tato pevaha nad lovkem zpsobuje, e

  me bt lovku velmi nebezpen. Kad lovk

  m sv vlastn energie. Jsou dny jeho osobnm

  Astrotypem (jeho vklad si mete objednat na

  dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479).

  Systm nsk kosmologie, kter vychz z Taoismu

  dl energie na Jin a Jang (pasivn a aktivn energie)

  a jejich vzjemn promna prochz pti fzemi, tzv.

  pti elementy (Devo, Ohe, Zem, Kov a Voda). Jin,

  Jang i pt fz na sebe navzjem psob na zklad

  tzv. zkon: zkon rozen, zkon vyerpn, zkon

  ovldn a zkon pekonvn.

  Jednotliv energie se tak mohou nabjet a

  podporovat, nebo vyerpvat a niit. Pokud na

  lovka psob energie asu nebo msta formou

  vyerpvn a oslabovn, ztrc lovk svoji

  aktivn i ivotn energii. Dlouhodob psoben tto

  negativn energie pak m za nsledek psychick a

  poslze i fyzick zdravotn problmy. Pokud se

  tento negativn vliv nee, me mt ve svm

  dsledku i fatln nsledky. M-li nap. lovk

  pevahu tzv. kovov energie a as s prostorem na

  nj psob energi Ohn, pak takovho lovka

  velmi rychle oslab a vyerpaj. Znalost psoben

  energi asu a prostoru na lovka je velmi

  dleit. Chybn nastaven prostoru i patn

  zvolen asu me tak lovku velmi ublit.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHA

  Na Vnoce pro vs pipravujeme ve

  spoluprci s vydavatelstvm

  Euromedia/Pragma novou knihu

  POZNEJ SV PRAV J

  POZOR ZMNA

  KNIHA VYJDE JI

  PED VNOCEMI

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PROSTED OVLIVUJE CELKOV VVOJ

  LIDSTVA

  Vzkum historie lidstva sprvn ukazuje na velk vliv prosted na vvoj lovka. Bylo prokzno, e

  vzpmen chze na dvou konetinch byla ovlivnna hlavn prv prostedm, kter se na planet vrazn

  mnilo. Kdyby se prosted na Zemi nemnilo, nevyvjel by se ani lovk.

  Lid jsou ve svch zkladech stejn. Vichni mme stejn tlo se stejnmi orgny a funkcemi. V tomto

  ohledu jsme vichni tm, emu se k lovk. Ale protoe vechno je Jin i Jang, mus bt ve stejn i

  odlin zrove. A proto jsou lid stejn, ale zrove se li. Jsme rzn prv podle toho, na kterm mst

  na Zemi ijeme. Je tak velk rozdl mezi kontinenty nap. Asiat se vrazn li od Afrian i Evropan.

  Vznamn rozdly jsou vak i v rmci danho kontinentu. Rozhodn je rozdl mezi Francouzem a Finem,

  mezi echem a Albncem atd. Kdy se nad tmto zamyslte, pak si uvdomte obrovskou slu vlivu

  prosted a msta na ivot lovka. Vnmme tak siln rozdl mezi kontinenty, ale i mezi nrody v rmci

  kontinent. Ale pojme se podvat k nm dom. Brk se rozhodn nebude chtt ztotoovat s Prakem,

  lid z Krkono se li od lid z jin Moravy atd. atd. Jak vidte, zmenujeme prostory od kontinent pes

  stty a po mal oblasti a stle vnmme velk rozdly. Ale tento proces zde nekon. Pokrauje a na

  rove vaeho domu, bytu, kancele i jednotlivho pokoje. Jste lovkem, ale to, jakm lovkem jste

  uruje as (tedy kdy ijete) a msto, ve kterm ijete. Km jste a j