2015 04 27 happyweek 116

 • Published on
  20-Jul-2015

 • View
  109

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 27.4. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 116

  TAO TE ING69. kapitola

  bojem nic nezsk

  ENERGIE DNTden od 27.4. 2015

  SEMINV Z T A H Y16.5. 2015

  LSKA JE LSKA 1. MJ

  SLA DUCHAnejsilnj tvoiv energie

  DUCHOVN IVOTPosilujte svho Ducha

  KRSAenergie ducha

  DUCHAPLN BYZNYScesta spchu a tst

  GENIUS LOCImuste ho naplnit

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  L

  S

  K

  A

  lska je nejvy duchovn energie. Je to nejvt sla a moc,

  kterou kad z vs m. Pomoc lsky dokete vechno na

  svt. A protoe zan msc lsky, vyuijte tuto energii co

  nejvce.Nikdy v roce nejsou energie lsky tak siln a pzniv, jako prv v kvtnu.

  Cel proda je nastavena nejen na dvn lsky, ale tak na jej pijmn.

  proto hlavn nezapomete na Prvn Mj -

  byl prvn mj, byl lsky as.. Toto je

  skuten den lsky, tak jak jej nezapomenuteln

  popsal esk bsnk Karel Hynek Mcha. Vzdejte hold tto

  krsn energii, projevte svoji velkou vdnost a uvdomte si

  jej krsu.

  lskou jste silnj, ale tak i krsnj lovk. Oslavte tento

  svtek tak, jak nm ji po nkolik stalet vel nae krsn

  esk tradice: polibkem pod rozkvetlou ten.

  Vyjdte si se svm milovanm partnerem ven a spolen krsu lsky

  oslavte a pivtejte.

  rsa tohoto svtku je nesmrn. Obohat nejen

  vs samotn, ale tak vaeho partnera a vae

  JEDNO, kter s nm vytvte.

  Sla lsky dod slu vaemu JEDNO, vaemu vztahu a tato

  sla vs pak bude provzet po cel rok.

  pokud jste nhodou na lsku sami, pak i tento svtek je pro

  vs. Pouijte ritul lsky pod rozkvetlm stromem k tomu,

  abyste si lsku do ivota pivolali.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SlaDucha

  id jsou bohuel stle nepouiteln a ji tisce let vzhlej k nemu, v em vid

  slu, moc a bohatstv. Vzhl k materilnm hodnotm. Materiln majetek je tak

  povaovn za to nejvc, eho v ivot mohou doshnout. spch se m

  mnostvm majetku a penz. Toto zamen je vak na hony vzdaluje daleko

  vt a mocnj sle, ne si sami dok pedstavit: sle Ducha. A si to

  uvdomujete nebo ne, je to prv sla Ducha, kter lidi vede vped a umouje

  dosahovat veho o em se jim ani nezd. Pokud slu Ducha umte vyut, pak

  vte, e tato sla um dlat ve za vs. Doke vs postupn posouvat na va

  cest v ped za vam clem. Tato cesta je pjemn, nevyaduje velk sil a

  nen vbec vyerpvajc. Nechat se unet silou Ducha je to, emu sta an

  kali Wu-Wei konej nekonnm. V modern terminologii se pak tomuto

  fenomnu k flow plynut. I sta man pstovali umn sly ducha i tla

  (ve zdravm tle, zdrav duch). Vdli, e tlo i Duch jsou v symbize a e

  Duch sdl v tle. Pokud je tlo siln, udr silnho Ducha a ten pak ve d a

  vykonv. I toto je dvod, pro se star moudra ve vech koutech svta tak

  peliv staraj o zdrav. Je to proto, e vd, e zdrav lovk je schopen vyuvat

  silnho Ducha na sv astn cest ivotem. Pstovn Ducha je hlavnm motem

  i slavn knihy Tao Te ing, kterou si pravideln na strnkch HAPPYWEEKu

  pedstavujeme. Jej voln peklad me znt i Cesta Ducha (kde Te se asto

  pekld jako ctnost). Duch je energie, kterou mte k dispozici pro v ivot.

  Jeho kvalitu mte danou svm Astrotypem. Duch je nco, co z vs a veho

  kolem vyzauje ven. Je to vyzaovn pirozen energie. Vy ji vte, e stejn i

  podobn energie se pitahuj a spolu pak lad. Pokud tedy pstujete svho Ducha,

  sv pirozen energie, ijete podle svho Astrotypu, pak si do ivota

  automaticky pitahujete ve, co vm dl dobe. Pak je ivot jednodu a ve

  dokete bez velk nmahy a vyerpn. Posilujte svho Ducha kad den, ijte

  podle svho Astrotypu a ji brzy poznte, jak vznamn se v ivot zlep.

  Vytvote si rovnovhu mezi duchovnm a materilnm ivotem. Jen tak mete

  doclit kontinulnho tst ve svm ivot.

  Sla ducha je nezamniteln s dnou jinou silou, kterou znme. Je silnj, ne sla materiln, ke kter se tak vichni upnaj.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  DUCHOVN

  Co vak bylo tak drazn vykldno bylo to, e bh sdl v kadm lovku. V Bibli se k, e Bh stvoil lovka k obrazu svmu, Je nabd lidi, e ho (Jee) najdou v sob. V kesansk ve Bh velmi siln zdrazuje, e maj lid uznvat jen a pouze jeho. Vyznvat jin bohy i modly je zakzno. Pokud se na toto ve podvme pohledem modern doby, pak si uvdomme, k emu e to Bh lidi nabd: hledejte boha v sob, vyznvejte jen tohoto boha v sob a nic jinho. My dnes vme, e ve, pln ve, je energie. Je to pohyb, kter vyvolv neustlou zmnu. Tedy i bh je energie, kter sdl v kadm z vs. Je to vae pirozen energie, a vy mte vyznvat jen a jen tuto

  energii, dnou jinou. Mte proto t podle svch vlastnch pirozench energi, talent a potencilu. Pokud budete takto t, pak ijete v souladu s tm, emu rzn nboenstv kaj bh, i bosk sla. Hledejte tedy svho boha v sob. V bh je vae pirozen energie, kter vm byla dna do vnku pi vaem narozen. Tato energie vm byla dna pro vai cestu. Je to energie, kter tak vai cestu peduruje, stanov tak vae posln. To je to, emu se dve kalo osud. Ve na svt m dnu svoji roli. Aby jste i vy tuto svoji roli mohli

  vykonvat, byly vm k tomu dny ty nejlep energie. Pokud vak hrajete ve svm ivot roli jinou, i nkoho jinho, pak k tomu nemte energii a v ivot je nesmrn obtn a

  vyerpvajc. V takovm ppad nikdy nemete doshnout svho tst. Je tedy opravdu jen a jen na vs, abyste poznali sv pirozen energie, svho jedinenho boha a vyuili jeho slu a moc k tomu, abyste mohli prot astn ivot. Vechna nboenstv hlsaj, e lid maj nsledovat svho boha. Zrove tvrd, e bh sdl v nich. Take to znamen, e maj nsledovat boha, kter sdl v nich, tedy sv pirozen energie. Dokud se nenaute t podle svch pirozench energi, nemete nikdy doshnout toho, emu se k osvcen, nirvna apod. Pokud tedy nebudete t svj vlastn duchovn ivot, nemete ve svm ivot ani provat tst, radost, volnost a naplnn.

  I V O TDuchovn ivot byl v historii lidstva vykldn rznmi zpsoby. Kad doba a kultura mla sv vlastn vklady toho, co to duchovn energie je. Vechna lidsk spoleenstv vak mla vdy duchovn energii spojenou s tvoenm. Nkter kultury vyznvaly jen jeden zdroj tvoen, jin zase vyznvaly, e rzn jevy byly stvoeny rznmi zdroji. Slu tvoen pak asto nazvaly bohem nebo bohy.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SEMIN

  CLEM VZTAHU JE DOSHNOUT NA SPOLEN CEST SPOLEN VIZE A PROT TAK

  NAPLNN A ASTN IVOT

  lovk nebyl stvoen, aby il sm. Ke svmu tst nutn potebuje partnera. Proto jsou vztahy tak citliv. Bez ivotnho partnera nemete prot pln astn ivot.

  Na tomto semini se dozvte:

  e zkladem astnho vztahu je poznn sebe sama a sv ivotn cesty (povoln)

  Zkladn principy, kter zaruuj celoivotn astn vztah

  Jak sprvn urit celoivotnho partnera pro astn ivot

  Jak vytvoit ze dvou J jedno MY

  Jak na sebe psob partnei ve vztahu navzjem

  Co jsou piny konflikt

  Jak je mon vztah kontinuln harmonizovat

  Semin se kon 16.5. od 10:00 do 17:00

  Msto konn: Lidick 6, Praha 5

  Cena 1.800,- K

  Pihlky na semin zaslejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479 nejpozdji do 30.4.2015.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  DUCHOVN ENERGIE

  Duchovn energii kme nadstavba. Je to nco, co se

  nachz nad prodou. Je to energie nebes. A

  protoe v ivot je nejdleitj rovnovha, muste ve

  svm ivot mt t rovnovhu mezi Zem a Nebesy.

  Energii Zem vnmme jako produ. Je to ve, co plod nae matika Zem a co nm dodv tzv. jinovou energii, tj. pevn v materiln form. Je to viva, kterou potebujeme k ivotu. My ale t potebujeme k ivotu energii Nebes, tj. energii,

  kter k nm proud z vesmru. Asi nikdo nepochybuje o tom, e bez energie Slunce, Msce a dalch vesmrnch energi se opravdu neobejdeme.

  Energie Zem tak dv zklad a energie Nebes (vesmr) dv monost rst.

  A protoe lovk je tvor jin-jangov, tj. materiln (tlo) i duchovn (lidsk duch), potebuje mt dokonalou rovnovhu mezi tmito zkladnmi energiemi. A e tomu tak je, se meme pesvdit v cel historii lidstva.

  Lid mli odedvna touhu vylepovat dary Zem. Snaili se je zkrlovat. Krsa je tak velmi dleitou energi pro zdrav a pirozen rozvoj kadho lovka. A protoe tato krsa vytvoen lovkem nen tvoena energi Zem, znamen to, e pichz dky energii Nebes. Krsa je tak energi duchovn. A protoe vme, e duchovn energie (nebes) umouje rst, pak krsa je zdrojem rstu lovka a to pevn rstu duchovnho. Krsa tak neoddliteln pat ke astnmu ivotu. Proto si lid tak vysoko cen umleck dla. Obyejn pltno, na kterm je krsn obraz me mt tak cenu jako nap. cel zmek i se sluebnictvem. Podvte-li se na to z materilnho hlediska, je takov obraz jen kombinac pltna a barev. Jejich materiln hodnota je velmi mal. Ale protoe je tomuto obrazu dodn duch umlce, umon tento duch rst hodnoty tohoto obyejnho materilu. Na tomto jednoduchm pkladu vidte, jak obrovskou slu a moc m energie ducha. Pokud penesete svho ducha do veho, co dlte, stejn tak jako umlec penese toho svho ducha na pltno obrazu, bude hodnota veho, co dlte, daleko vy. Budete mt vce energie, sly i moci dlat velk vci. A to je cesta astnho ivota.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  mlo bt spolen pjemn, pokud zrovna nebude dit intelektuln konflikt. Mli by si rozumt i v komunikaci, i kdy zde me mt mu tendence urovat tmata rozhovoru. Ml by proto dvat prostor i sv partnerce. Sexuln energie jsou zde vyrovnan, co me bt velmi pjemn a bouliv na zatku, ale asem se tyto energie mohou otupit. Nicmn to asto v hezkm vztahu nevytv velk problm.

  Dobr den, velmi dlouho sem oddalovala napsat vm s pocitem, stejn na mj dotaz nedojde. Ale ned mi, abych