2015 04 27 happyweek 116

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    108

  • Download
    0

Transcript

<ul><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>TDEN OD 27.4. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 116</p><p>TAO TE ING69. kapitola</p><p>bojem nic nezsk</p><p>ENERGIE DNTden od 27.4. 2015</p><p>SEMINV Z T A H Y16.5. 2015</p><p>LSKA JE LSKA 1. MJ</p><p>SLA DUCHAnejsilnj tvoiv energie</p><p>DUCHOVN IVOTPosilujte svho Ducha</p><p>KRSAenergie ducha</p><p>DUCHAPLN BYZNYScesta spchu a tst</p><p>GENIUS LOCImuste ho naplnit</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>L</p><p>S</p><p>K</p><p>A</p><p>lska je nejvy duchovn energie. Je to nejvt sla a moc, </p><p>kterou kad z vs m. Pomoc lsky dokete vechno na </p><p>svt. A protoe zan msc lsky, vyuijte tuto energii co </p><p>nejvce.Nikdy v roce nejsou energie lsky tak siln a pzniv, jako prv v kvtnu. </p><p>Cel proda je nastavena nejen na dvn lsky, ale tak na jej pijmn.</p><p> proto hlavn nezapomete na Prvn Mj -</p><p>byl prvn mj, byl lsky as.. Toto je </p><p>skuten den lsky, tak jak jej nezapomenuteln </p><p>popsal esk bsnk Karel Hynek Mcha. Vzdejte hold tto </p><p>krsn energii, projevte svoji velkou vdnost a uvdomte si </p><p>jej krsu.</p><p>lskou jste silnj, ale tak i krsnj lovk. Oslavte tento </p><p>svtek tak, jak nm ji po nkolik stalet vel nae krsn </p><p>esk tradice: polibkem pod rozkvetlou ten.</p><p>Vyjdte si se svm milovanm partnerem ven a spolen krsu lsky </p><p>oslavte a pivtejte. </p><p>rsa tohoto svtku je nesmrn. Obohat nejen </p><p>vs samotn, ale tak vaeho partnera a vae </p><p>JEDNO, kter s nm vytvte.</p><p>Sla lsky dod slu vaemu JEDNO, vaemu vztahu a tato </p><p>sla vs pak bude provzet po cel rok. </p><p>pokud jste nhodou na lsku sami, pak i tento svtek je pro </p><p>vs. Pouijte ritul lsky pod rozkvetlm stromem k tomu, </p><p>abyste si lsku do ivota pivolali.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>SlaDucha</p><p>id jsou bohuel stle nepouiteln a ji tisce let vzhlej k nemu, v em vid </p><p>slu, moc a bohatstv. Vzhl k materilnm hodnotm. Materiln majetek je tak </p><p>povaovn za to nejvc, eho v ivot mohou doshnout. spch se m </p><p>mnostvm majetku a penz. Toto zamen je vak na hony vzdaluje daleko </p><p>vt a mocnj sle, ne si sami dok pedstavit: sle Ducha. A si to </p><p>uvdomujete nebo ne, je to prv sla Ducha, kter lidi vede vped a umouje </p><p>dosahovat veho o em se jim ani nezd. Pokud slu Ducha umte vyut, pak </p><p>vte, e tato sla um dlat ve za vs. Doke vs postupn posouvat na va </p><p>cest v ped za vam clem. Tato cesta je pjemn, nevyaduje velk sil a </p><p>nen vbec vyerpvajc. Nechat se unet silou Ducha je to, emu sta an </p><p>kali Wu-Wei konej nekonnm. V modern terminologii se pak tomuto </p><p>fenomnu k flow plynut. I sta man pstovali umn sly ducha i tla </p><p>(ve zdravm tle, zdrav duch). Vdli, e tlo i Duch jsou v symbize a e </p><p>Duch sdl v tle. Pokud je tlo siln, udr silnho Ducha a ten pak ve d a </p><p>vykonv. I toto je dvod, pro se star moudra ve vech koutech svta tak </p><p>peliv staraj o zdrav. Je to proto, e vd, e zdrav lovk je schopen vyuvat </p><p>silnho Ducha na sv astn cest ivotem. Pstovn Ducha je hlavnm motem </p><p>i slavn knihy Tao Te ing, kterou si pravideln na strnkch HAPPYWEEKu </p><p>pedstavujeme. Jej voln peklad me znt i Cesta Ducha (kde Te se asto </p><p>pekld jako ctnost). Duch je energie, kterou mte k dispozici pro v ivot. </p><p>Jeho kvalitu mte danou svm Astrotypem. Duch je nco, co z vs a veho </p><p>kolem vyzauje ven. Je to vyzaovn pirozen energie. Vy ji vte, e stejn i </p><p>podobn energie se pitahuj a spolu pak lad. Pokud tedy pstujete svho Ducha, </p><p>sv pirozen energie, ijete podle svho Astrotypu, pak si do ivota </p><p>automaticky pitahujete ve, co vm dl dobe. Pak je ivot jednodu a ve </p><p>dokete bez velk nmahy a vyerpn. Posilujte svho Ducha kad den, ijte </p><p>podle svho Astrotypu a ji brzy poznte, jak vznamn se v ivot zlep. </p><p>Vytvote si rovnovhu mezi duchovnm a materilnm ivotem. Jen tak mete </p><p>doclit kontinulnho tst ve svm ivot.</p><p>Sla ducha je nezamniteln s dnou jinou silou, kterou znme. Je silnj, ne sla materiln, ke kter se tak vichni upnaj.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>DUCHOVN</p><p>Co vak bylo tak drazn vykldno bylo to, e bh sdl v kadm lovku. V Bibli se k, e Bh stvoil lovka k obrazu svmu, Je nabd lidi, e ho (Jee) najdou v sob. V kesansk ve Bh velmi siln zdrazuje, e maj lid uznvat jen a pouze jeho. Vyznvat jin bohy i modly je zakzno. Pokud se na toto ve podvme pohledem modern doby, pak si uvdomme, k emu e to Bh lidi nabd: hledejte boha v sob, vyznvejte jen tohoto boha v sob a nic jinho. My dnes vme, e ve, pln ve, je energie. Je to pohyb, kter vyvolv neustlou zmnu. Tedy i bh je energie, kter sdl v kadm z vs. Je to vae pirozen energie, a vy mte vyznvat jen a jen tuto </p><p>energii, dnou jinou. Mte proto t podle svch vlastnch pirozench energi, talent a potencilu. Pokud budete takto t, pak ijete v souladu s tm, emu rzn nboenstv kaj bh, i bosk sla. Hledejte tedy svho boha v sob. V bh je vae pirozen energie, kter vm byla dna do vnku pi vaem narozen. Tato energie vm byla dna pro vai cestu. Je to energie, kter tak vai cestu peduruje, stanov tak vae posln. To je to, emu se dve kalo osud. Ve na svt m dnu svoji roli. Aby jste i vy tuto svoji roli mohli </p><p>vykonvat, byly vm k tomu dny ty nejlep energie. Pokud vak hrajete ve svm ivot roli jinou, i nkoho jinho, pak k tomu nemte energii a v ivot je nesmrn obtn a </p><p>vyerpvajc. V takovm ppad nikdy nemete doshnout svho tst. Je tedy opravdu jen a jen na vs, abyste poznali sv pirozen energie, svho jedinenho boha a vyuili jeho slu a moc k tomu, abyste mohli prot astn ivot. Vechna nboenstv hlsaj, e lid maj nsledovat svho boha. Zrove tvrd, e bh sdl v nich. Take to znamen, e maj nsledovat boha, kter sdl v nich, tedy sv pirozen energie. Dokud se nenaute t podle svch pirozench energi, nemete nikdy doshnout toho, emu se k osvcen, nirvna apod. Pokud tedy nebudete t svj vlastn duchovn ivot, nemete ve svm ivot ani provat tst, radost, volnost a naplnn. </p><p> I V O TDuchovn ivot byl v historii lidstva vykldn rznmi zpsoby. Kad doba a kultura mla sv vlastn vklady toho, co to duchovn energie je. Vechna lidsk spoleenstv vak mla vdy duchovn energii spojenou s tvoenm. Nkter kultury vyznvaly jen jeden zdroj tvoen, jin zase vyznvaly, e rzn jevy byly stvoeny rznmi zdroji. Slu tvoen pak asto nazvaly bohem nebo bohy. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>SEMIN</p><p>CLEM VZTAHU JE DOSHNOUT NA SPOLEN CEST SPOLEN VIZE A PROT TAK </p><p>NAPLNN A ASTN IVOT</p><p>lovk nebyl stvoen, aby il sm. Ke svmu tst nutn potebuje partnera. Proto jsou vztahy tak citliv. Bez ivotnho partnera nemete prot pln astn ivot.</p><p>Na tomto semini se dozvte:</p><p> e zkladem astnho vztahu je poznn sebe sama a sv ivotn cesty (povoln)</p><p> Zkladn principy, kter zaruuj celoivotn astn vztah</p><p> Jak sprvn urit celoivotnho partnera pro astn ivot</p><p> Jak vytvoit ze dvou J jedno MY</p><p> Jak na sebe psob partnei ve vztahu navzjem</p><p> Co jsou piny konflikt</p><p> Jak je mon vztah kontinuln harmonizovat</p><p>Semin se kon 16.5. od 10:00 do 17:00</p><p>Msto konn: Lidick 6, Praha 5</p><p>Cena 1.800,- K</p><p>Pihlky na semin zaslejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479 nejpozdji do 30.4.2015.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>DUCHOVN ENERGIE</p><p>Duchovn energii kme nadstavba. Je to nco, co se </p><p>nachz nad prodou. Je to energie nebes. A </p><p>protoe v ivot je nejdleitj rovnovha, muste ve </p><p>svm ivot mt t rovnovhu mezi Zem a Nebesy.</p><p>Energii Zem vnmme jako produ. Je to ve, co plod nae matika Zem a co nm dodv tzv. jinovou energii, tj. pevn v materiln form. Je to viva, kterou potebujeme k ivotu. My ale t potebujeme k ivotu energii Nebes, tj. energii, </p><p>kter k nm proud z vesmru. Asi nikdo nepochybuje o tom, e bez energie Slunce, Msce a dalch vesmrnch energi se opravdu neobejdeme. </p><p>Energie Zem tak dv zklad a energie Nebes (vesmr) dv monost rst. </p><p>A protoe lovk je tvor jin-jangov, tj. materiln (tlo) i duchovn (lidsk duch), potebuje mt dokonalou rovnovhu mezi tmito zkladnmi energiemi. A e tomu tak je, se meme pesvdit v cel historii lidstva.</p><p>Lid mli odedvna touhu vylepovat dary Zem. Snaili se je zkrlovat. Krsa je tak velmi dleitou energi pro zdrav a pirozen rozvoj kadho lovka. A protoe tato krsa vytvoen lovkem nen tvoena energi Zem, znamen to, e pichz dky energii Nebes. Krsa je tak energi duchovn. A protoe vme, e duchovn energie (nebes) umouje rst, pak krsa je zdrojem rstu lovka a to pevn rstu duchovnho. Krsa tak neoddliteln pat ke astnmu ivotu. Proto si lid tak vysoko cen umleck dla. Obyejn pltno, na kterm je krsn obraz me mt tak cenu jako nap. cel zmek i se sluebnictvem. Podvte-li se na to z materilnho hlediska, je takov obraz jen kombinac pltna a barev. Jejich materiln hodnota je velmi mal. Ale protoe je tomuto obrazu dodn duch umlce, umon tento duch rst hodnoty tohoto obyejnho materilu. Na tomto jednoduchm pkladu vidte, jak obrovskou slu a moc m energie ducha. Pokud penesete svho ducha do veho, co dlte, stejn tak jako umlec penese toho svho ducha na pltno obrazu, bude hodnota veho, co dlte, daleko vy. Budete mt vce energie, sly i moci dlat velk vci. A to je cesta astnho ivota. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>mlo bt spolen pjemn, pokud zrovna nebude dit intelektuln konflikt. Mli by si rozumt i v komunikaci, i kdy zde me mt mu tendence urovat tmata rozhovoru. Ml by proto dvat prostor i sv partnerce. Sexuln energie jsou zde vyrovnan, co me bt velmi pjemn a bouliv na zatku, ale asem se tyto energie mohou otupit. Nicmn to asto v hezkm vztahu nevytv velk problm. </p><p>Dobr den, velmi dlouho sem oddalovala napsat vm s pocitem, stejn na mj dotaz nedojde. Ale ned mi, abych se nezeptala co vc bych mla udlat pro svj dlouhodob manelsk vztah, abychom oba byli opt astn. Brali jsme se 4.4.1992 a jak svmu manelovi km, vzala jsem si arodje on narozen 30.4.1968, ale nevm hodinu a j jsem se narodila 25.3.1971 mezi 4-5 hodinou rann. Dkuji za odpov a peji krsn slunen dny. Martina</p><p>Dobr den, tak peci jen se na v dotaz dostalo . Je to dotaz velmi zajmav. Ve vaem vztahu je toti tzv. ivotn monda. </p><p>Me se tedy stt, e se ve vztahu ctte tak, e bez partnera t nemete, ale zrove neumte bt ani bez nj. Kdy jste spolu, mete chtt utct, kdy jste bez nj, tak vs to k nmu vechno thne. een takovho vztahu me bt dosti komplikovan a zde to urit nezvldneme. Mte pravdu, e jste si vzala arodje a to jet na arodjn den, take o to vce je tato energie siln. Pokud chcete se vztahem poradit, pak opravdu navrhujeme </p><p>osobn konzultaci, protoe ivotn monda je opravdu tk disciplna .</p><p>PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu.</p><p>Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu</p><p>Dobr den, Vydr jim vztah?On: 23.11.1967 19.40</p><p>Ona: 23.3.1985 15.40</p><p>Dkuji moc,TB</p><p>Dobr den, dkujeme za v dotaz. </p><p>V tomto vztahu bude mt mrn silnj energie mu, co je vdy dobr, protoe to vychz z pirozenho postaven energi muskch a enskch. V tomto vztahu bude dleit, aby si partnei navzjem vychzeli vstc a byli k sob tolerantn, protoe nemaj dn spolen bod, spolenou energii, kter by je sjednocovala. Kad z nich m odlin zvata a tak i odlin poteby.Vztah me bt podpoen pocitem, e jde o vztah ryte zchrane a princezny, kter potebuje zachrnit. Tato energie bv pjemn obma partnerm a je dobr, pokud ji ve vztahu vyuij. Mu by tedy zde ml zastvat roli ochrnce a ena by mu mla dvat najevo radost, e ji chrn. Na druhou stranu je potenciln konflikt na stran intelektu, kdy ena m velkou pevahu nad muem. To mui vtinou velmi patn sn a bvaj potom velmi nepjemn a ton. Bude proto dleit, aby si ena byla tto pevahy vdoma a nesnaila se j pli prosazovat, co ale bude pro ni tk, protoe jej Buvol je zrozen prv k tomu, aby svou prosadil. Pokud se ale ena nebude dret zptky, me se mu ctit ohroen. Zde by ena mla naopak Buvola vyut k tomu, aby se stala mui oporou a pomhala mu. Tito dva partnei se budou navzjem nabjet energiemi svch hodnot a sly. Proto by jim</p><p>on ona</p><p>VLK ZEM + JEZEVEC DEVO -</p><p>KOZA OHE - BUVOL VODA -</p><p>OHE - ( DEVO -</p><p>VODA - ) DEVO +</p><p>KRYSA VODA + ) DRAK DEVO +</p><p>PES KOV + = OPICE KOV +</p><p>BEZROH DRAK ZEM + [ ERV ZEM -</p><p>OPICE KOV + ) VEP VODA -</p><p>ZEM + ) KOV -</p><p>ZEM 0 DEVO +</p><p>HAD OHE - ( DRAK DEVO +</p><p>NEZNME TYGR DEVO +</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>HAPPILLIONAIRE</p><p>duchaplnbyznys</p><p>Duch je energie, kter vytv aktivitu. </p><p>Je to energie, kter se v nsk </p><p>kosmologii a Feng Shui k Jang. Tato </p><p>energie je zodpovdn za vechno dn a </p><p>fungovn. Jang = funkce. M-li proto </p><p>podnikn fungovat, mus bt velmi siln </p><p>naplnno touto energi. Vy vte, e </p><p>jangovou energii vkld prv lovk. </p><p>Take do svho podnikn muste vloit </p><p>svho vlastnho ducha. Tm vytvote </p><p>soulad energi mezi vmi a vam </p><p>podniknm. Pokud je zkladn energi </p><p>vaeho ducha kreativita, pak by i v </p><p>byznys ml stavt na kreativit. Je-li </p><p>vam hlavnm talentem preciznost, pak </p><p>byste ml tento talent rozvjet i ve </p><p>vaem podnikn i karie. Uvdomte si, </p><p>e energie ducha je originln. Je </p><p>jedinen, stejn jako otisk prstu vaeho </p><p>palce. Zanechte-li svm podniknm otisk </p><p>svho ducha, zarute tm, e vae </p><p>podnikn bude jedinen a neme mu </p><p>konkurovat dn jin. Pokud ale </p><p>podnikte obvyklm stylem hledm </p><p>pleitost k vydln penz pak budete </p><p>podnikat stejnm zpsobem jako destky </p><p>dalch firem. Nebudete schopni vytvoit </p><p>jedinen produkt a tak vm mohou ostatn </p><p>spn konkurovat. Pokud si uvdomujete </p><p>fakt, e duchovn energie je obsaen v </p><p>umn co je vloen ducha do matrie, </p><p>mli byste sv podnikn i kariru </p><p>povit na umn. V minulosti byli lid </p><p>mistry sv prce. Byli za to uznvni, </p><p>vyhledvni a tak patin ocenni. </p><p>Nemli na trhu konkurenci. State se </p><p>Mistrem ve svm podnikn a mte vyhrno.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>ERNK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE</p><p>Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com</p><p>GENIUS </p><p>LOCI</p><p>DUCH </p><p>PROSTORU</p><p>rostor m energii hmoty, je to energie Jin. Vy ji vte, e kad Jin dr v sob Jang, co je energie ducha. To znamen, e kad prostor m v sob njakho ducha. Jeho energie zajiuje, e prostor funguje a slou danmu lovku a P</p><p>hlavn dan funkci Jang = funkce. Chcete-li tedy, aby vm prostor slouil k danmu elu, muste do tohoto prostoru vloit pslunho ducha. Duch prostoru se vdy posiluje tm, kdy je zde dan funkce sprvn provozovna. Posilovnm funkce prostoru automaticky posilujete ducha prostoru. Pokud si nap. z bytu chcete vytvoit rodinn prostor, muste v takovm prostoru jako rodina i fungovat. Jang = aktivita, tj. mus tady dochzet k aktivnmu naplnn tto funkce. Na druhou stranu, aby tato funkce zde mohla aktivn fungovat, muste v prostoru tto funkci vytvoit pslun prosted, kde se tto funkci bude dait. Je to stejn jako s pstovnm rostliny nebo sportu nebo umn. Kad semnko mus bt zasazeno do sprvn pdy, kad sportovec potebuje sprvn prosted pro trning stejn tak, jako kad umlec potebuje sv msto pro tvorbu. Mezi prostedm a funkc tak existuje velmi siln spojen. m lep prosted vytvote, tm lpe se dan funkci v prostoru bude dait. Netk se to jen prostoru vaeho domova. Stejn to plat pro pracovn prosted. Vte-li pesn, jakou funkci chcete vykonvat, tj. znte kvalitu energie Jang, pak tak pesn vte, jak prosted pro tuto prci muste vytvoit. M-li funkce va prce charakter energie elementu Deva, pak muste vytvoit takov prosted, kde se takov energie bude dobe dait. U prostoru vak eme jet jeden dleit aspekt krom funkce a to je psoben prostoru na lovka. Zde mus prostor vytvet takov prosted, aby se energie lovka (tedy jeho duch) ctily co nejlpe. Proto je dleit pi tvorb jakhokoliv prosted vdy vychzet z Astrotypu (ducha) lovka. Bez znalost jeho energi nemete vdt, jak prosted mte vytvoit. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Kapitola 69</p><p>Ve vlen taktice je znm...</p></li></ul>