2015 07 27 happyweek 129

Embed Size (px)

Text of 2015 07 27 happyweek 129

  1. 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 27.7. a 3.8. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 129 ENERGIE DN Tden od 27.7. a 3.8. 2015 srpen: MSC OPICE BOHATSTV jak ho zskat SVTU VLDNOU BLZNI BYZNYS JAKO RELAX Louen s Tao Te ing
  2. 2. www.akademiestesti.webs.com Energii kvadrantu . 3 (rodina, minulost, nvaznost na minul) jsme vnovali ji nkolik sel HAPPYWEEKu. Dnes se posuneme dl a to na dal kvadrant . 4. Tento kvadrant zastupuje energii bohatstv a bohatho ivota. Po t, co jsme si vysvtlili slu energie rodiny vs snad ji nepekvap, se nejvt bohatstv svta kumuluje v rukou jen nkolika mlo rodin ano rodin, ne firem, ne stt. V historii rodina (nebo rod) mla velkou vnost, protoe byla zsadnm zdrojem bohatstv. Ty nejvt a nejsilnj rodiny tak dokzaly v sob absorbovat vce jak 90% celosvtovho bohatstv. Jsou to rodiny, kter se neobjevuj v dnch ebcch nejbohatch lid. Pro? Protoe moc dobe vd, e vzbuzovat pozornost svm bohatstvm vede k tomu, e na toto bohatstv budou toit ti mn bohat. Pokud se tedy budeme bavit o bohatstv a bohatm ivot, pak je dleit vdt, e nejpirozenj (a tm nejjednodu) cestou k nmu je sla a rozvoj rodiny. Pokud o bohat ivot budete usilovat sami, pak bude e bohatstv navazuje prv na rodinu. Dnes si je toho vdomo stle mn a mn lid. Pokud tomu ale rozumte, tak vm je ji tak jasn, pro krde apod. Ano, i toto je cesta k bohatstv, ale ne ta, kter pat do kvadrantu 4. Zde hovome o pirozenm zkonu rozvoje. Ve v prod se rozvj a rozrst. Z jedn pecky ten dostanete stovky novch plod. Takto prodn zkon funguje i v ivot lovka. Vce pt. vae cesta velmi sloit a tk. Pokud chcete mt bohatou rodu z jednoho stromu, pak se vm to st poda. Mte-li ale rodinu strom, kter tvo velk sad, pak je vae roda skuten bohat. Mnoho lid se bohatstv boj. asto je spojovno se zlem, se zloinem, podvodem, BOHATSTV vychz ze sly rodiny a koen minulosti
  3. 3. www.akademiestesti.webs.com Msc srpen bude pod vldou garanta msce Opice. Opice m ti zkladn vlastnosti, kter mete vyut, ale na kter si zrove muste dt pozor. Hra Prvn dleitou vlastnost Opice je hravost. Srpen je msc, kdy vrchol sklizn a mli byste se tak co nejvce radovat z bohat rody. Uvejte si veho, co vm rok doposud pinesl. Ve provejte s lehkost, hravost a bute vesel. Problmy Opice nesn problmy. I kdy je velmi chytr, peci jen problm je v konfliktu s jej hravost. Proto se v tomto obdob snate problmm pedchzet, nebo se jim vyhbat. Vnmejte velmi peliv, z kter strany hroz nco nepjemnho a tto stran se rozhodn vyhnte. Pokud se do problmu peci jen dostanete, pipravte se na nepjemn situace, konflikty. Opice vm to me dt pkn serat. Chytrost Ne nadarmo se k: Chytr jako opice. Opice vm opravdu dv energii chytrosti. Nejedn se vak o dnou hlubokou moudrost. Naopak. Je to nco, emu Anglian kaj smart nebo clever. Mte tak monost eit chyte i pomrn komplikovan situace. ete je ale rychle, dve, ne se promn v problm. Pokud si budete dvat pozor na tyto ti zkladn charakteristiky Opice, mli byste si srpen pkn ut. Nesnate se vak eit nic konfliktem i bojem. Takov souboj s Opic by pro vs nemusel dopadnout vbec dobe. MSC OPICE Lto je definitivn u konce. S pchodem srpna zanou posilovat energie elementu Kovu a tm tak k pomalmu prochldn cel severn polokokule.
  4. 4. www.akademiestesti.webs.com JSEM PR BLZEN JEN.. Nen to tak dvno, co jsem byl svm okolm a rodinou povaovn prv za takovho blzna. Kdy jsem se ped vce jak osmi lety rozhodl, e opustm svt milion, velkch aut, dom s baznem, podnikatel a manaer, vichni kali, e jsem se zblznil. Ale j jsem ctil, e dlm dobe. Dokonce jsem ml pocit, e je to jedin, co mohu udlat prv proto, abych se nezblznil. Tenkrt jsem razil heslo: I dont have to own it to enjoy it (nemusm to vlastnit, abych si to uil). Lid kolem m nechpali, kdy jsem kal, e majetek je sice prima, ale je to vtinou vce zt, ne poten. Paradoxn tak m vce vc vlastnte, tm t ivot mte. Muste se o ve starat. Netk se to samozejm veho. Ale lid prost nemaj vrozen instinkt pro sprvnou mru. Prost se my lid stle perme a to ve vech oblastech. Mme veho daleko vce, ne si vbec dokeme vychutnat. Doba se mn m dl tm rychleji. To, co vem pipadalo ped osmi lety jako totln let, je nyn oznaovno za trend dneka a v blzk budoucnosti to ji bude naprosto normln. Lid se zanou majetk zbavovat. Vlastnictv, kter bylo symbolem spchu, moci a sly v minulch stoletch, se stane jen pt. Ti schopnj a chytej budou vlastnit jen opravdov minimum. Ji dnes vznikaj firmy, kter stav svj byznys model prv na nevlastnn. Nemaj dn majetek, dn pracovn prostedky, dokonce nikoho nezamstnvaj. A pesto vydlvaj velk penze. Jsem tedy rd, e jsem se tehdy ped nkolika lety nezblznil a e se jedn o pirozen vvoj spolenosti. S ohledem na toto tma m potil lnek rozhovor s fem esk spoitelny, kter na toto tma dv jasnou odpov vrcholovho byznysmena. U banke tak velkho formtu byste asi oekvali, e bude pro majetky holdovat. Ale opak je pravdou. Pokud vs to zajm, mete si lnek pest zde. Krsn pse Jiho elingera mi pipomnla, e i j jsem blzen jen.
  5. 5. www.akademiestesti.webs.com Tento lnek vak nepi jen dky tto vlastnosti. Jde spe o fenomn jinch lid, ne e by se tkal mho Astrotypu. Ve sv praxi konzultanta, koue a lektora se stle setkvm s odpovd: To nejde.. Mohu ci, e jsem na tuto reakci ji alergick, protoe je to cel nesmysl. Ve, na co dokete jen pomyslet JDE. Je to prost tak. Mylenka na cokoliv nevznik z vakua. Mozek neum vymyslet nic ist novho. Mozek doke jen kombinovat dosavadn znalosti, vzpomnky, zitky atd. a vytvet z nich nov kombinace. Tyto kombinace jsou pak nm novm. Ani slavn Leonardo da Vinci nevymyslel nic z nieho. Byl skvl pozorovatel, badatel a dky svm znalostem dokzal poskldat znm v nco novho. Stejn tak pracujete i vy. Pokud vs tedy nco napadne, je to automaticky realizovateln. Mylenka je toti ji dan forma energie, jen nen jet materializovna. Pokud vs napadne, e chcete nov dm a vidte ten dm ve svch snech i pi pemlen o takovm dom, pak ten dm ji existuje. Stvoili jste ho vy. Pak jen sta tuto energii posilovat a dodvat tto konkrtn form i funkci, aby se mylenka mohla zhmotnit. V tu chvli prost vte, e TO JDE. Co mon nevte (a to je ten kmen razu), e nevte JAK to jde. A v tomto okamiku si lid zanou lht a kaj: TO NEJDE. Pokud to, o em snte, opravdu chcete, pak neudlejte tuto chybu. Msto: TO NEJDE, kejte TAKHLE TO NEJDE. Tm jasn kte, e to jde, ale e muste najt tu sprvnou cestu. Je to pak o pln jin energii. Protoe hledn cesty je realizovateln pro kadho. Vy, co pracujete s energi element vte, e cesta je element Vody, e Voda je plynut, postup kupedu, informace, analza, moudrost.. Tedy ve, co potebujete k tomu, abyste se tou sprvnou cestou umli vydat. A jestli nco skuten chcete, pak vs na tto cest ji nic nezastav. NEJDE TOMj Astrotyp m obdaroval jednou opravdu nepjemnou vlastnost: touha po dokonalosti. Vy, kte mte podobnou zt, vte o em mluvm a lid z mho okol s tm maj velmi silnou zkuenost .
  6. 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE BYZNYS JE MJ RELAX Tento tden jsem se musel smt. Vidl jsem partu akcion jedn velk firmy, jak se chystaj na valnou hromadu. Jeli na n na kole.. Ta situace byla tak smvn, e jsem nebyl ani schopen rychle vythnout mobil a natoit si to. Ale pedstavte si partu nkolika ji postarch chlapk, jak vychz z budovy v centru Prahy, ze stojan si berou (pomrn ountl) kola a spolen m na jednn valn hromady spolenosti, kter se konala mimo budovu firmy. Kdybych tyto mue neznal, pak bych si myslel, e se parta chlapk vydala do hospody na rku na jedno orosen. Byli vichni naprosto v pohod, na kolech jeli sp vrvorav, ne zvodn, celou dobu se navzjem pikovali. Prost takov uvolnn a dovolenkov nlada. Byla z nich ctit naprost pohoda, uvolnnost a radost. K by se i velk byznys zaal ubrat tmto smrem. Nejen e by bylo vce lid bez stresu, antidepresiv, ale mohli by bt opravdu astn bez ohledu na to, kde jsou a co dlaj. V minulm HAPPYWEEKu jsem psal o tom, e v byznys m bt soust vaeho ivota. Aby byl v ivot astn, mus tedy i podnikn i prce bt zdrojem vaeho tst a radosti. Zd se, e se doba opravdu hbe a e pibv lid, kte si ivot dok vychutnvat i v situacch, kter dve provali jen ve stresu.
  7. 7. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Feng Shui je umn, kter pracuje nejen s energi prostoru, ale tak energi asu. Ten m na kvalitu prostoru velk vliv. Znte to sami, ani si to mon uvdomujete. Ve stejnm pokoji se ctte jinak rno a jinak veer, na sv chat se ctte jinak v lt a jinak v zim atd. as tedy mn vrazn kvalitu energie prostoru a tm i vai energii. Proto je ve Feng Shui velmi dleit sledovat vechny asov cykly, kter maj vliv na lovka. Jednm z tchto silnch vliv m msn cyklus. V srpnu vldne asu garant msce Opice. Proto byste jejmu vldnut mli svj domov pizpsobit. Opice zan tzv. kovov obdob v roce. Po rozmarnm lt tak pichz podek podzimu. Znamen to tedy, e byste mli pomaliku a polehouku dvat svj interir do podku. Ale nespchejte a nic nepehnjte. Opice je tak hrav a steriln podek by ji nudil. Dleit ale je, aby v interiru nebyl dn velk nepodek a chaos. Interir by stle jet ml psobit uvolnn a mlo by zde bt dostatek msta pro pohyb. Ponechte tedy interiru vzdunost se stylovm podkem.
  8. 8. www.akademiestesti.webs.com Tao Te ingem jsme se rozlouili v minulm sle HAPPYWEEKu. Nemli byste se s nm ale louit ve svm ivot. Je to jedna z mla knih, kter dv skuten nvod pro naplnn, pirozen a astn ivot. Velc mudrci, kte knihu studovali (i mnoho let) kaj, e lovk, kter chce prot skuten kvalitn ivot, by ml tuto knihu protat kad den. J sm mm tuto knihu na nonm stolku u postele. Neotevrm ji kad den, ale kad den ulhm s pohledem na ni (a pak na svoji enu ). Protoe jsem tuto knihu ji otevel nesetnkrt, tak i pohled na n mi dv to, co je jejm obsahem. Mu vem potvrdit, e tato kniha mi pomohla pochopit zklady a pirozenost kadodennho ivota. Uvolnila mnoho mch pochybnost, strach a nejistot. Dky n je mj ivot je