2014 12 15 happyweek 97

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    111

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>TDEN OD 15.12. 2014 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 097</p><p>www.akademiestesti.webs.com</p><p>Msc vldy Krysy pomalu kon a nadchzejc nedli se vldy ujme nov Garant msce Buvol.</p><p>Je to nov vlna energi, kterou je vhodn vyut pro dosaen vaich cl i sn. Tak jako vlna energi Krysy byla spe rychl, ipern, bude vlna energi Buvola obrovsk, mohutn a siln. Bude se pohybovat velmi pomalu, ale o to vce razantn a svoj mohutnou silou doke pevlcovat kadou pekku. </p><p>V umn prce s energiemi je dleit znt jedno zkladn pravidlo: nvaznost. Vechny energie ve svm vvoji navzjem navazuj na to, co ji pedchzelo. V tom je jejich sla. Tuto slu prv erpaj z pechoz energie, vyuvaj a dle ji zvtuj. Opt si to mete pedstavit na moskch vlnch. I zde jedna vlna navazuje na druhou a pebraj slu. Pak se stv vlna mohutnj a daleko silnj.</p><p>Chcete-li maximalizovat energii Buvola, pak je </p><p>dleit navzat ji na to, k emu jste vyuili energii Krysy. U t jsme si kali, e pin skuten zatek novho roku, pin prvotn Jang, tj. prvotn aktivitu novho roku. Jej sla je tak v prvotnch pocitech. Mli jste vnmat sv pocity pro nov rok. Tyto pocity vm mli pinst prvn nznaky cesty, kterou byste se mli </p><p>pt rok vydat. Mli jste tyto pocity co nejvce posilovat. Pokud se vm to podailo, mete nyn tyto pocity penechat energii Buvola a zat je zhmotovat. Buvol toti pin energii Jinu, kter umon vae pocity formulovat pomoc mylenek, slov. </p><p>Nyn tedy pichz velk pleitost, abyste o svch pocitech zaali konkrtn pemlet. Vyuili tak slu potencilu va mysli. Jak jsme se v vodu lnku zmnili, je to energie pomal, zato ale velmi mohutn. Proto pemlen muste dt opravdu as. Nesmte pospchat a hlavn netlate na pilu. Buvol chce svj as i prostor. </p><p>Vzhledem k tomu, e nyn mte pracovat s jinovouenergi, tj. s energi formy, je velmi dleit sprvn formulace vaich mylenek. Je dobr si sv mylenky pst, nebo tm formu jet poslte. Ale pozor na to. Slovo m obrovskou moc. Vte, e i Bible hovo o slovu: Na potku bylo slovo. Slovo je potek tvoen. To, jak slova budete pouvat, ovlivn i formu va budoucnosti. Vae slova se budou stvat va realitou. Snate se proto formulaci svch pln, cl a viz na nov rok vnovat co nejvt pozornost. Hrajte si s nimi, vnujte jim hodn asu. Vyplat se to. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Ve kolem vs m vdy funkci i formu. Funkce pat k energii Jang a forma k energii Jin. Jang vdy pedchz Jin, Jang je vdy prvn. Pokud tedy ve svm ivot aktivn tvote svj osud a naplujete sv plny, muste ve dlat ve sprvnm poad. Vdy muste nejprve mt jasno o funkci, kterou poadujete a teprve pot pro tuto funkci najt sprvnou formu. </p><p>Vyrbte-li nap. auto, muste si nejprve ujasnit jeho funkci. M-li to bt rychl auto, bude jeho forma (tvar) vypadat jinak, ne u auta do ternu. Funkce by tak mla urovat formu. Forma by pak mla umonit maximalizovat funkci. Take design rychlho auta mus umonit co nejvy rychlost atd.</p><p>Stejn tak je to se vm ve vaem ivot: s karirou, podniknm, vztahy, rodinou, domovem, konky atd. Pokud pedem neznte funkci, kterou maj rzn vci ve vaem ivot plnit, nemete vytvoit ani sprvnou formu. Ta pak naopak neum maximalizovat funkci. To vede k nezdaru.</p><p>Chcete-li vyuvat ve svm ivot energie, muste vdy nejprve detailn znt funkci. Tj. muste vdt CO chcete, CO to m dlat, EHO chcete doshnout. Bez tohoto CO nelze nic s spchem zat. </p><p>Pokud nevte, CO chcete ve svm ivot dlat, nenajdete k tomu ani sprvnou ivotn cestu. </p><p>FUNKCE vs. FORMA</p><p>Vae karira vs pak nenapluje. Vaemu podnikn se neda, v vztah se rozpad, rodina vm nefunguje atd. atd.. </p><p>Pokud jasn zadte CO, pak dokete pro tuto funkci tak dobe vytvoit formu, kter umon CO zrealizovat. </p><p>Toto se tk opravdu veho ve vaem ivot. Nevstupujte do nieho, kde nemte detailn stanoven CO. V ppad kariry to pak znamen, e si zvolte zamstnn, kter vs nebav, zanete podnikat v oboru, kter vs nenapluje a nejste spn, ve vztahu to znamen, e si vyberete patnho partnera a vztah se rozpadne. </p><p>Lid tomu asto negativn kaj kalkulace, e mte ve pedem moc vykalkulovan. Lid to vnmaj asto negativn. To ale kaj lid, kte netu, co a jak funguje. Naopak, vytvote si co nejpesnj kalkulaci sv poadovan funkce. m lpe si ji vypotte, tm pesnj formu pak vytvote a ta pak umon, aby vae funkce pracovala bez dal potebn energie. Pokud vstoupte do vztahu se patnm partnerem, pak automaticky nebude fungovat. Pokud nebudete </p><p>chtt, aby se vztah rozpadl, budete muset na jeho udren vnovat spousty dal energie, kter vm pak bude chybt jinde. Takto to dl vtina lid. Kdy ale budete pracovat s energiemi, vy k nim patit nebudete. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>NEBESA S NMI, </p><p>KDO PROTI NM?</p><p>Energie na na planet uruje vesmr. Tyto energie se pak stetvaj s energiemi, kter vytv planeta a vznikaj tak pozemsk energie, tj. ty, kter ovlivuj ve na Zemi. Vesmrn energie jsou Jang, energie Zem jsou Jin. </p><p>Pokud znte energii Nebes (vesmru), mete je vyuvat ve svj prospch a zskat tak jejich podporu. Toto u tm vechna velk nboenstv. Slu Nebes nkter nboenstv nazvaj jmny svch boh. V kesanstv to je Bh (Pn, Otec), v Islmu to je Allh, v Taoismu se tto sle k Tao atd. Vechna tato nboenstv i uen nabdaj lid, aby il v souladu s touto energi, aby poslouchal Boha, Allha atd. Pak se mu bude dait dobe. Pokud se vak svmu bohu postav, bude trpt. </p><p>Nemuste bt vc ve smyslu njak crkve, abyste mohli energii Nebes vyuvat. Ti, co ji vyuvaj, maj se v ivot daleko lpe, nebo si berou to, co ebesa rozdvaj a maj veho hojnost. Ti, kte se Nebesm vzpraj a jdou proti tmto energim, mus do veho vkldat hodn sv vlastn energie. Mohou i tak zskat hojnost, ale s velkm vyptm a ztrtou sly, zdrav a dlouhovkosti. </p><p>Pokud budete ve svm ivot vyuvat sly Nebes, budete mt vdy veho dost, budete mt hojnost takovou, kterou si mete uvat a pitom nebudete ztrcet dnou energii. Uchovte si pevn zdrav i dlouhovkost. </p><p>Nechte ty ostatn, a se lopot za svm bohatstvm, a pracuj 12 i vce hodin denn. Vy, dky silm Nebes, si mete kadou chvli ivota uvat, ve vs bude naplovat a budete it astn ivot. Budete mt stle dost energie, zdrav a dokte se dlouhho ivota. Co je vc?</p><p>8+8+8 = DEN</p><p>slo 3 m energii definice. Definuje uritou skutenost, stav apod. Tak den mete definovat slem 3 jsou to 3 osmiky. slo 8 m zase energii pevn hory, sly, stability, rovnovhy, jistoty, domova, zzem. Je to energie, ze kter mete doshnout naplnn a tm tst. Co znamenaj tyto ti osmiky?</p><p>Prvn osmika je 8 hodin prce. k vm, e v den by ml obsahovat 8 hodin prce a ani o minutu vce. </p><p>Druh osmika vm udv 8 hodin volnho asu. Tento voln as mte vnovat sami sob, zbav, relaxaci, poznn, konkm, spolenosti apod..</p><p>Tet osmika vm dv 8 hodin odpoinku. Tento as byste mli strvit spnkem. Spnek je velmi dleit, nebo umouje regeneraci organismu pro nov den. Bez dostatenho spnku se v organismus jen a jen vyerpv a vy ztrcte energii. Oslaben organismus je tak vce nchyln k nemocem a zkracuje tak i v ivot. </p><p>Pokud si reim 8+8+8 osvojte ve svm ivot, zjistte ji za nkolik dn, jak se kvalita vaeho ivota zlepuje. Dostav se lep vsledky v prci, zlep se vae kondice a zdrav, zmrn se stres, zanete si ivot vce uvat.</p><p>Ideln denn rozvrh pak je asi takovto:</p><p>7 hod vstvat</p><p>7-8 hod sndan a rann hygiena</p><p>8-9 hod cesta do prce</p><p>9-17 hod prce</p><p>17-22 hod voln as, spoleensk zbava atd.</p><p>22-23 hod veern hygiena, pprava spnku</p><p>23-7 hod - spnek </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>PIPRAVTE SE NA ROK </p><p>KOZY 2015</p><p>Vyuijte energie novho roku, ktermu </p><p>tentokrt bude vldnout </p><p>Devn Koza. </p><p>Na semini se dozvte, jak energie budou v roce 2015 vldnout. Jak </p><p>ovlivn vai kariru, vztahy, rodinu, bohatstv, ptele, budoucnost, </p><p>domov a cle. Naute se jak je vyut pro svj osobn i profesn ivot.</p><p>Kad astnk semine obdr svj vlastn Astrotyp. Na jeho </p><p>zklad se nau plnovat sv aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie </p><p>pomohly doshnout svch cl ve vech ivotnch oblastech.</p><p>Omezen poet mst: 20</p><p>Cena semine: 1.800,- K</p><p>Kdy: 24.1. 2015, 10:00 17:00</p><p>Kde: Lidick 6, Praha 5</p><p>SEMIN</p><p>Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>Dalm dleitm krokem je pochopit, co to manelstv je a jak se k nmu sprvn propracovat tak, aby bylo pevn a vydrelo opravdu na vky. Manelstv je forma, kter m udrovat funkci manelstv. Zde je proto velmi dleit, aby si partnei navzjem uvdomili, co od manelstv oekvaj a tato sv oekvn pedem sladili. Zde je nutn harmonizovat vechny dleit aspekty ivota, tak jak je ume v Akademii tst:1. Poznn sebe sama (Astrotyp)2. ivotn cesta3. Cl ivotn cesty ivotn vizi4. Vztah manelstv5. Rodina</p><p>6. Koeny (na em chtj manelstv stavt)</p><p>7. Bohatstv (jakho bohatstv chtj doshnout)</p><p>8. Zdrav9. Pravidla</p><p>10. Definovat si, jakou pomoc budou </p><p>potebovat od okol11. Jak si do ivota pinet radost12. Jak si vytvoit fungujc domovAby manelstv mohlo bt skuten pevnou formou, kter posiluje funkci, mus bt tato funkce pevn stanovena. I k tomu vedou jasn dan kroky, kter maj sv pevn pravidla. Tmito kroky jsou:1. dost o ruku partnerky2. dost o ruku otce partnerky3. Vzjemn slib partner a pokrevn </p><p>spojen4. Svatba </p><p>Kad z tchto krok m pevn pravidla a mus jim bt tak pedem stanovena energie. Tato energie se pak posiluje </p><p>energi asu, tj. energi roku, sezony, msce, dne a hodiny. Mus se tak stanovit pesn datum a as, kdy jednotliv kroky mus bt udlny a v jakm ase maj bt rituly vykonny.Ritul je opt energie, kter ve zpevuje a pomh zlepovat ivotaschopnost budoucho manelstv. </p><p>PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu.</p><p>Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu</p><p>Ven ernkovi,doetla jsem se na vaich strnkch, e dlte slubu Svatba navdy spolu. Plnujeme s mm ptelem svatbu pt rok a chtli bychom se proto zeptat, co mme dlat, aby n vztah fungoval a aby nae manelstv vydrelo astn. Chtli bychom mt dti, rodinu a rodinn domek nkde na klidnm mst. Mete nm napsat, co pro to meme udlat?Eva</p><p>Dobr den Evo,sluba Svatba navdy spolu zahrnuje 4 5 konzultac s budoucmi maneli. V rmci tchto konzultac se partnei nejprve seznm se svmi osobnmi Astrotypy. Kadmu z partner vylome jeho Astrotyp za ptomnosti druhho partnera. Tm se navzjem co nejlpe poznaj a uvdom si, jak mohou mt oekvn jeden od druhho. Nau se tak pijmat energie toho druhho. Dleit pak je, aby kad partner dal tomu druhmu prostor k tomu, aby sv energie mohl v ivot vyuvat. Ne vdy mus bt energie partnera v souladu s energiemi </p><p>druhho partnera, nkdy mohou jt dokonce proti sob. Pokud si toto partnei navzjem uvdom dopedu, pak tyto nesourod energie nevnmaj jako nco negativnho. To, co by mohli v budoucnu vnmat jako osobn tok proti sob, budou vnmat jen jako projev energie partnera. Tm se zamez zbytenm osobnm konfliktm, kter mohou manelstv naruovat.Dle je dleit udlat tzv. Korelt mezi energiemi obou partner. Zde se dozv, jak budou jejich energie na sebe vzjemn psobit a nau se, jak je harmonizovat, aby nedochzelo ke konfliktm asto se stv, e nkter energie partnera siln vyerpvaj energie druhho partnera, co me vst k jaksi nepohod. Partner, kter je takto vyerpvn, me hledat rzn niky ze vztahu. I zde je poteba se nauit, jak toto vyerpvn eliminovat. </p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>PEDEJTE SV BYZNYS </p><p>OTE BUVOLOVI</p><p>HAPPILLIONAIRE</p><p>Pokud svj byznys i kariru posilujete energiemi asu a prostoru (Feng Shui), pak je nyn prv vhodn as na vyuit energi novho msce. Garantem ledna je Buvol. Pebr tak vldu po Kryse. Zmny tchto energi zanou ji 21.12., take je nejvy as se na tuto zmnu pipravit.</p><p>V msci Krysy jste se mli nechat unet rznmi pocity o tom, jak dlat byznys pt rok. Krysa pinesla jangovou energii, tj. ukazuje, jak by v byznys ml v ptm roce fungovat. A protoe je to energie funkce, projevuje se pocitov. </p><p>Mli jste sv pocity vnmat a provat. Pocity, kter s vmi rezonovaly, mly ve vs vyvolvat pjemn pocit, vzbuzovat touhu, ve, zapalovat budouc ohe. Ten vytv svtlo, ve kterm tak mete spatit svoji vizi (vize = vidt). Pokud jste takto pracovali, mli byste mt svoji vizi proctnou a vte tak, CO chcete pt rok dlat, eho doshnout. Je tak stanovena funkce vaeho podnikn. </p><p>Aby tato funkce mohla fungovat, muste pro ni </p><p>najt co nejlep formu. Ta mus umonit funkci jej fungovn.</p><p>Nyn tedy pichz as pemlen. Mysl pomh formulovat mylenky a tm dv vaim pocitm formu jinov energie. Mylenky se projevuj ve form slov. Tato slova si peliv zapisujte. Ve, co vs s ohledem na vybran pocit napadne si zaznamenejte. Dejte tomu </p><p>dostatek asu. Nesnate se mt ve vymylen za den i dva. Mte na to cel msc. </p><p>Jakmile budete mt pocit, e jste si zapsali ji ve a e nov mylenky ji nepichzej, zante pracovat na pesn formulaci toho, co a jak chcete pt rok dlat. Formulujte svoji strategii. Je dleit, aby byla napsna jednoduchou a velmi precizn vtou i nkolika vtami. Nesm ale jt o dn dlouh elabort. Stle jsme zatm v obdob Vody a i Buvol je vodn zve. Nejdleitj funkc Vody je plynut a jednoduchost. Proto formulace va strategie mus bt jednoduch a mus umoovat jej plynul naplovn. </p><p>Hlavn nespchejte, Buvol chce as.</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>VN DOMOVANejdleitjm rozhodovacm smyslem lovka je ich. Prvotn hodnocen a poslze i rozhodnut spov na tom, jestli vm dan vc i situace von nebo ne. Vn tak je velmi mocnm prostedkem k ovlivovn vaeho chovn a tak toho, jak se ctte. </p><p>Proto je vn pi tvorb domova klov. Bohuel lid na tento fakt asto zapomnaj. Vtinu vjem toti pichz pomoc zraku a tak lid asto ostatn vjemy pehlej, nebo jim nevnuj ji takovou pozornost. Kdy je pak ale nco prat pes nos, tak si vznam vn hned uvdom.</p><p>Vte, e vnoce jsou velmi dleit svtky, kter pomhaj hlavn upevovat energii rodiny a domova. Abyste tuto energii poslili, mli byste zde pracovat hodn s vnmi. Ne nadarmo se dve prv o Vnocch plily rzn vonn smsi jako nap. purpura, kadidlo nebo i dnes dobe znm frantiek. Vnoce tak maj sv velmi charakteristick vn a ji jejich vyuit nastol velmi silnou vnon energii a atmosfru.</p><p>Mnohem dleitj a tak mocnj jsou vn jdla. Vn jdla m na lovka stejn siln vliv, jako nap. na zvata. Tyto vn lidi pitahuj a lid chtj trvit as tam, kde jsou tyto vn nejsilnj. Prv proto byste rozhodn nemli tyto vn podceovat. Nesm chybt ve vaich domovech. </p><p>Vnon atmosfru tak nejlpe podpote vn jdla, kter k Vnocm odjakiva pat. Nejlep pedvnon vn tak do interiru dodv peen vnonho cukrov. Vte, e v rodinch, kde se doma pee vnon cukrov, je rodinn atmosfra daleko silnj, ne tam, kde se cukrov kupuje v supermarketech. </p><p>Rozhodn si udlejte na peen cukrov as. Zapojte do peen celou rodinu. Poslouchejte k tomu pjemnou vnon hudbu, rozsvite si svky, popjejte svaen vno, pun i vajen koak. I u peen cukrov mete zavat pjemnou vnon pohodu. A vn, kter vytvote, posl vai rodinnou energii.</p><p>ERNK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE</p><p>Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com</p></li><li><p>ww</p><p>w.a</p><p>kadem</p><p>ieste</p><p>sti.w</p><p>ebs.c</p><p>om</p><p>V padest prvn kapitole nm Tao Te ing ukazuje souvislost mezi Tao a Te. Tao ve tvo a je obsaeno ve vem. Te je ctnost, kter nm k, jak se ke vemu, co Tao tvo, mme chovat. Pokud se tedy ke vemu, co Tao tvo, chovme se ct, vme si toho a vyuvme k tomu, k emu je to ureno, pak mme ze veho maximln uitek. Toto chovn nm pak pin vekerou hojnost, ani bychom museli pro jej zskn vynakldat pli mnoho energie. </p><p>Kapitola...</p></li></ul>