2014 12 15 happyweek 97

Embed Size (px)

Text of 2014 12 15 happyweek 97

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 15.12. 2014 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 097

  www.akademiestesti.webs.com

  Msc vldy Krysy pomalu kon a nadchzejc nedli se vldy ujme nov Garant msce Buvol.

  Je to nov vlna energi, kterou je vhodn vyut pro dosaen vaich cl i sn. Tak jako vlna energi Krysy byla spe rychl, ipern, bude vlna energi Buvola obrovsk, mohutn a siln. Bude se pohybovat velmi pomalu, ale o to vce razantn a svoj mohutnou silou doke pevlcovat kadou pekku.

  V umn prce s energiemi je dleit znt jedno zkladn pravidlo: nvaznost. Vechny energie ve svm vvoji navzjem navazuj na to, co ji pedchzelo. V tom je jejich sla. Tuto slu prv erpaj z pechoz energie, vyuvaj a dle ji zvtuj. Opt si to mete pedstavit na moskch vlnch. I zde jedna vlna navazuje na druhou a pebraj slu. Pak se stv vlna mohutnj a daleko silnj.

  Chcete-li maximalizovat energii Buvola, pak je

  dleit navzat ji na to, k emu jste vyuili energii Krysy. U t jsme si kali, e pin skuten zatek novho roku, pin prvotn Jang, tj. prvotn aktivitu novho roku. Jej sla je tak v prvotnch pocitech. Mli jste vnmat sv pocity pro nov rok. Tyto pocity vm mli pinst prvn nznaky cesty, kterou byste se mli

  pt rok vydat. Mli jste tyto pocity co nejvce posilovat. Pokud se vm to podailo, mete nyn tyto pocity penechat energii Buvola a zat je zhmotovat. Buvol toti pin energii Jinu, kter umon vae pocity formulovat pomoc mylenek, slov.

  Nyn tedy pichz velk pleitost, abyste o svch pocitech zaali konkrtn pemlet. Vyuili tak slu potencilu va mysli. Jak jsme se v vodu lnku zmnili, je to energie pomal, zato ale velmi mohutn. Proto pemlen muste dt opravdu as. Nesmte pospchat a hlavn netlate na pilu. Buvol chce svj as i prostor.

  Vzhledem k tomu, e nyn mte pracovat s jinovouenergi, tj. s energi formy, je velmi dleit sprvn formulace vaich mylenek. Je dobr si sv mylenky pst, nebo tm formu jet poslte. Ale pozor na to. Slovo m obrovskou moc. Vte, e i Bible hovo o slovu: Na potku bylo slovo. Slovo je potek tvoen. To, jak slova budete pouvat, ovlivn i formu va budoucnosti. Vae slova se budou stvat va realitou. Snate se proto formulaci svch pln, cl a viz na nov rok vnovat co nejvt pozornost. Hrajte si s nimi, vnujte jim hodn asu. Vyplat se to.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Ve kolem vs m vdy funkci i formu. Funkce pat k energii Jang a forma k energii Jin. Jang vdy pedchz Jin, Jang je vdy prvn. Pokud tedy ve svm ivot aktivn tvote svj osud a naplujete sv plny, muste ve dlat ve sprvnm poad. Vdy muste nejprve mt jasno o funkci, kterou poadujete a teprve pot pro tuto funkci najt sprvnou formu.

  Vyrbte-li nap. auto, muste si nejprve ujasnit jeho funkci. M-li to bt rychl auto, bude jeho forma (tvar) vypadat jinak, ne u auta do ternu. Funkce by tak mla urovat formu. Forma by pak mla umonit maximalizovat funkci. Take design rychlho auta mus umonit co nejvy rychlost atd.

  Stejn tak je to se vm ve vaem ivot: s karirou, podniknm, vztahy, rodinou, domovem, konky atd. Pokud pedem neznte funkci, kterou maj rzn vci ve vaem ivot plnit, nemete vytvoit ani sprvnou formu. Ta pak naopak neum maximalizovat funkci. To vede k nezdaru.

  Chcete-li vyuvat ve svm ivot energie, muste vdy nejprve detailn znt funkci. Tj. muste vdt CO chcete, CO to m dlat, EHO chcete doshnout. Bez tohoto CO nelze nic s spchem zat.

  Pokud nevte, CO chcete ve svm ivot dlat, nenajdete k tomu ani sprvnou ivotn cestu.

  FUNKCE vs. FORMA

  Vae karira vs pak nenapluje. Vaemu podnikn se neda, v vztah se rozpad, rodina vm nefunguje atd. atd..

  Pokud jasn zadte CO, pak dokete pro tuto funkci tak dobe vytvoit formu, kter umon CO zrealizovat.

  Toto se tk opravdu veho ve vaem ivot. Nevstupujte do nieho, kde nemte detailn stanoven CO. V ppad kariry to pak znamen, e si zvolte zamstnn, kter vs nebav, zanete podnikat v oboru, kter vs nenapluje a nejste spn, ve vztahu to znamen, e si vyberete patnho partnera a vztah se rozpadne.

  Lid tomu asto negativn kaj kalkulace, e mte ve pedem moc vykalkulovan. Lid to vnmaj asto negativn. To ale kaj lid, kte netu, co a jak funguje. Naopak, vytvote si co nejpesnj kalkulaci sv poadovan funkce. m lpe si ji vypotte, tm pesnj formu pak vytvote a ta pak umon, aby vae funkce pracovala bez dal potebn energie. Pokud vstoupte do vztahu se patnm partnerem, pak automaticky nebude fungovat. Pokud nebudete

  chtt, aby se vztah rozpadl, budete muset na jeho udren vnovat spousty dal energie, kter vm pak bude chybt jinde. Takto to dl vtina lid. Kdy ale budete pracovat s energiemi, vy k nim patit nebudete.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NEBESA S NMI,

  KDO PROTI NM?

  Energie na na planet uruje vesmr. Tyto energie se pak stetvaj s energiemi, kter vytv planeta a vznikaj tak pozemsk energie, tj. ty, kter ovlivuj ve na Zemi. Vesmrn energie jsou Jang, energie Zem jsou Jin.

  Pokud znte energii Nebes (vesmru), mete je vyuvat ve svj prospch a zskat tak jejich podporu. Toto u tm vechna velk nboenstv. Slu Nebes nkter nboenstv nazvaj jmny svch boh. V kesanstv to je Bh (Pn, Otec), v Islmu to je Allh, v Taoismu se tto sle k Tao atd. Vechna tato nboenstv i uen nabdaj lid, aby il v souladu s touto energi, aby poslouchal Boha, Allha atd. Pak se mu bude dait dobe. Pokud se vak svmu bohu postav, bude trpt.

  Nemuste bt vc ve smyslu njak crkve, abyste mohli energii Nebes vyuvat. Ti, co ji vyuvaj, maj se v ivot daleko lpe, nebo si berou to, co ebesa rozdvaj a maj veho hojnost. Ti, kte se Nebesm vzpraj a jdou proti tmto energim, mus do veho vkldat hodn sv vlastn energie. Mohou i tak zskat hojnost, ale s velkm vyptm a ztrtou sly, zdrav a dlouhovkosti.

  Pokud budete ve svm ivot vyuvat sly Nebes, budete mt vdy veho dost, budete mt hojnost takovou, kterou si mete uvat a pitom nebudete ztrcet dnou energii. Uchovte si pevn zdrav i dlouhovkost.

  Nechte ty ostatn, a se lopot za svm bohatstvm, a pracuj 12 i vce hodin denn. Vy, dky silm Nebes, si mete kadou chvli ivota uvat, ve vs bude naplovat a budete it astn ivot. Budete mt stle dost energie, zdrav a dokte se dlouhho ivota. Co je vc?

  8+8+8 = DEN

  slo 3 m energii definice. Definuje uritou skutenost, stav apod. Tak den mete definovat slem 3 jsou to 3 osmiky. slo 8 m zase energii pevn hory, sly, stability, rovnovhy, jistoty, domova, zzem. Je to energie, ze kter mete doshnout naplnn a tm tst. Co znamenaj tyto ti osmiky?

  Prvn osmika je 8 hodin prce. k vm, e v den by ml obsahovat 8 hodin prce a ani o minutu vce.

  Druh osmika vm udv 8 hodin volnho asu. Tento voln as mte vnovat sami sob, zbav, relaxaci, poznn, konkm, spolenosti apod..

  Tet osmika vm dv 8 hodin odpoinku. Tento as byste mli strvit spnkem. Spnek je velmi dleit, nebo umouje regeneraci organismu pro nov den. Bez dostatenho spnku se v organismus jen a jen vyerpv a vy ztrcte energii. Oslaben organismus je tak vce nchyln k nemocem a zkracuje tak i v ivot.

  Pokud si reim 8+8+8 osvojte ve svm ivot, zjistte ji za nkolik dn, jak se kvalita vaeho ivota zlepuje. Dostav se lep vsledky v prci, zlep se vae kondice a zdrav, zmrn se stres, zanete si ivot vce uvat.

  Ideln denn rozvrh pak je asi takovto:

  7 hod vstvat

  7-8 hod sndan a rann hygiena

  8-9 hod cesta do prce

  9-17 hod prce

  17-22 hod voln as, spoleensk zbava atd.

  22-23 hod veern hygiena, pprava spnku

  23-7 hod - spnek

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PIPRAVTE SE NA ROK

  KOZY 2015

  Vyuijte energie novho roku, ktermu

  tentokrt bude vldnout

  Devn Koza.

  Na semini se dozvte, jak energie budou v roce 2015 vldnout. Jak

  ovlivn vai kariru, vztahy, rodinu, bohatstv, ptele, budoucnost,

  domov a cle. Naute se jak je vyut pro svj osobn i profesn ivot.

  Kad astnk semine obdr svj vlastn Astrotyp. Na jeho

  zklad se nau plnovat sv aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie

  pomohly doshnout svch cl ve vech ivotnch oblastech.

  Omezen poet mst: 20

  Cena semine: 1.800,- K

  Kdy: 24.1. 2015, 10:00 17:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  SEMIN

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Dalm dleitm krokem je pochopit, co to manelstv je a jak se k nmu sprvn propracovat tak, aby bylo pevn a vydrelo opravdu na vky. Manelstv je forma, kter m udrovat funkci manelstv. Zde je proto velmi dleit, aby si partnei navzjem uvdomili, co od manelstv oekvaj a tato sv oekvn pedem sladili. Zde je nutn harmonizovat vechny dleit aspekty ivota, tak jak je ume v Akademii tst:1. Poznn sebe sama (Astrotyp)2. ivotn cesta3. Cl ivotn cesty ivotn vizi4. Vztah manelstv5. Rodina

  6. Koeny (na em chtj manelstv stavt)

  7. Bohatstv (jakho bohatstv chtj doshnout)

  8. Zdrav9. Pravidla

  10. Definovat si, jakou pomoc budou

  potebovat od okol11. Jak si do ivota pinet radost12. Jak si vytvoit fungujc domovAby manelstv mohlo bt skuten pevnou formou, kter posiluje funkci, mus bt tato funkce pevn stanovena. I k tomu vedou jasn dan kroky, kter maj sv pevn pravidla. Tmito kroky jsou:1. dost o ruku partnerky2. dost o ruku otce partnerky3. Vzjemn slib partner a pokrevn

  spojen4. Svatba

  Kad z tchto krok m pevn pravidla a mus jim bt tak pedem stanovena energie. Tato energie se pak posiluje

  energi asu, tj. energi roku, sezony, msce, dne a hodiny. Mus se tak stanovit pesn datum a as, kdy jednotliv kroky mus bt udlny a v jakm ase maj bt rituly vykonny.Ritul je opt energie, kter ve zpevuje a pomh zlepovat ivotaschopnost budoucho manelstv.

  PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu.

  Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro por