2014 12 01 happyweek 95

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    77

  • Download
    1

DESCRIPTION

nov energie msce, energie pro podnikn a kariru, energie pro osobn ivot, rodina, vztahy, bydlen, zdrav, ivotn styl, interir, design

Transcript

1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 1.12. 2014 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL. 095www.akademiestesti.webs.comEnergie od 22.11. do 20.12. jsou ve znamen vldce msce Krysy. O tchto energich jsme ji hovoili v minulm HAPPYWEEKu. Pokud ale vyuvte pomoc energi pro svj ivot (co byste rozhodn mli), pak byste mli vyut v tomto obdob energii Krysy. Je to energie velmi dleit a pome vm daleko lpe zvldnout cel pt rok.V minulm sle jsme psali o tom, e tato energie je prvotn Jang energi roku 2015. Nyn se ve rod, ve zan. Jangovenergie vak nem dnou formu. Nelze ji tedy uchopit, ztvrnit ani jinak s n materiln pracovat. Nen ani mylenkou a tak ji nemete vyuvat ani pro pemlen. Jang je pocit. Jde o pocity, kter mte a kter pak mete zformulovat pomoc mylenek. Ale protoe je to ist Jang, nen zatm doba pro to, abyste o vcech pemleli.Nyn je doba vhodn pro to, abyste si co nejvce proctili rok 2015. Jak m pro vs bt? Jak se pt rok chcete ctit. Jak pocity vm dlaj dobe a kter naopak patn. Nepemlejte o konkrtnch vcech, co ve chcete pt rok dlat, jak to chcete dlat a eho chcete doshnout. Na to je jet pli brzy. Tomu se budete moci vnovat a od 21.12., kdy jangovouKrysu vystd ve sv vld jinovBuvol.K tomu, abyste si mohli nov rok dn proctit potebujete klid a dostatek asu. I z tohoto dvodu je toto obdob v zim, kter pin prv klidov energie a energie plynut. Pokud tyto energie dn vyuijete, vytvote si tak krsnou a uvolnnou energii plynut pro cel pt rok.Nejlep zpsob, jak se jangovmenergim Krysy vnovat je forma meditace i rozjmn. Najdte si opravdu kad den alespo 30 min a jednu hodinu k tomu, kdy se ponote do absolutnho klidu a budete meditovat i rozjmat nad svmi idelnmi pocity, kterch chcete pt rok doshnout. Jak se chcete pt rok ctit? Jak cit m pevldat?Pokud se tto aktivit budete vnovat opravdu kad den a do 21.12., vytvote si opravdu siln pocit, siln Jang, kter nabije vai energii pro cel pt rok. Siln Jang je o aktivn energii, aktivit. Povede vs kupedu a nahoru k cli. Bude vs stle nutit k tomu, abyste provali ten pocit, kter si v tomto obdob proctte. Snate se pokud mono vytvoit jeden siln pocit. Mus to bt dominantn pocit, kter se pak stv hlavn hnac silou, silnm motorem pro vechna vae konn v roce 2015. m vce tto energie nyn vytvote, tm silnji vs povede a o to mn budete muset v roce 2015 vydvat svoji vlastn energii. 2. www.akademiestesti.webs.comPokud sledujete nae uen, pak vte, e kadch 900 let (a 1,000 let) se mn energie mezi zpadn a vchodn polokoul. Kadou polokouli v tomto obdob ovld bu jangov nebo jinov energie. Jednou za tchto 900 let se tyto energie vymn. K tto zmn dolo v roce 1864. Jinov (materiln) energie Zpadu se pesunuly na Vchod a z Vchodu pily na Zpad energie Jangov (duchovn).To je hlavnm dvodem, pro stle vc a vce se duchovn uen dostv do bnho ivota lid v zpadn civilizaci. Jet v 80. letech minulho stolet jste mli monost kupovat knihy osobnho rozvoje zamen hlavn na penze, bohatstv, budovn podnikn apod. S pchodem tetho milnia se vak toto rychle mn. Stle vce rzn poradci, mentoi a autoi knih prosazuj jin formy osobnho rstu duchovn. Zajm se o toto tma prv od 80. let minulho stolet a je opravdu zajmav sledovat obrovsk posun u jednotlivch autor rznch knih. Ti, co jet ped pr lety psali hlavn o hmotnch zleitostech, nyn u lidi meditovat, vnmat sv duchovn energie apod.Naopak Vchod se nyn koncentruje hlavn na ekonomick zleitosti. Ji v 70. letech minulho stolet zaznamenalo obrovsk ekonomick spch Japonsko a v USA byly velk a oprvnn obavy, e JaponskoTET MILNIUMkoup vechny velk americk korporace. A to se i sten stalo. Z ny se za poslednch pr let stala nejvt ekonomick sla na svt. V 80. letech minulho stolet se zrodili tzv. jihovchodn asijt tygi (Jin Korea, Singapur a Tchaj wan).Naopak Zpadn Evropa a USA zavaj velk duchovn boom. Dleit je, e je na em stavt. Minul tiscilet vytvoilo v tchto regionech velmi siln ekonomick zklad. Ten nyn umouje vytvoit na nj duchovn nadstavbu. Duchovno tak ji nen obrazem chudoby. Naopak, vytv se siln pedpoklad k tomu, aby lid v tomto regionu ili hojn ivot na silnm ekonomickm zklad a zaali k nmu pidvat vy kvality duchovnho svta.Dky tomu se d pedpokldat, e duchovn rozvoj v tchto zemch me zaznamenat (a v mnoha aspektech ji zaznamenv) velk rozmach. Jednm z dkaz jste i vy, kte sledujete nae uen, kter se zamuje prv na zvyovn kvality ivota prostednictvm duchovn nadstavby.Duchovn vvoj pispje k vt kvalit ivota s dobrm ekonomickm zkladem. Je zde pedpoklad opravdu Zlatho vku, o kterm jsme psali v minulm sle. m vce se budete takto rozvjet, tm vce se zvt kvalita vaeho ivota a zv se i jeho hojnost. 3. www.akademiestesti.webs.comPRO SI BERE DVA, KDY TI STA JEDEN?Velk draz na ekonomick rst a spotebu vedl lidi k obrovsk nadspoteb. Vichni lid ve vysplm svt maj materiln spotebu daleko vt, ne opravdu potebuj. Je to bohuel vsledek obrovskho tlaku na neustl ekonomick rst a vytven stle vtch zisk. Zisky se tvo z prodeje a ty zase z vt spoteby. m vce lid spotebovvaj, tm vce spolenosti bohatnou. Problm vak je v tom, e obrovsk nadspoteba a tak velk pltvn (protoe ne ve to, co si lid koup i spotebuj) vytvoili obrovskou nerovnovhu jak v ekonomice, tak v cel spolenosti. Tyto ostr nerovnovhy pak vedou k velmi dramatickm vyrovnvnm prostednictvm tkch kriz. m vt je nadspoteba, tm vt ekonomick propad pak zkonit nastane. Je to zkon ekonomick rovnovhy. Je to neustl cyklus energi Jin a Jang. Na m vy vrchol se dostanete, tm strmj je pak i pd.Duchovn rozvoj ve vysplch ekonomikch povede k vytvoen vt rovnovhy. Bude se sniovat spoteba. Msto velk kvantity levnho zbo (a velmi nekvalitnho) se bude postupn zjem pesouvat k menmu mnostv ale o to s vy kvalitou. To povede k celkovmu zven kvality ivota vech lid. V tom je prv ta ozdravn sla duchovn nadstavby. Lid si zanou stle vce uvdomovat nesmyslnost pltvn, nkupu nekvalitnch vc. Ji dnes se to siln projevuje na trhu potravin. Zde to ale neskon. Zjem o vy kvalitu se projev i v ivotnm stylu, oblkn, bydlen, auto-prmyslu, zdravotnictv a v dalch odvtvch. Je dleit, aby si toto uvdomovalo stle vce lid, protoe tak vznikne velk tlak na vrobce, kte se kvalitou budou muset zabvat.MTE DOMA ZVATA?Domc zvata se v poslednch nkolika desetiletch pesunula z vesnic do mst. Je stle vce lid, kte maj doma svho milka. Nkte lid jich maj dokonce i nkolik. Je to korm jinho i vsledek rozpad rodin. Stle rostouc poet tzv. singles pispv k tomu, e je v domcnostech stle vce zvat.Teplokrevn zvata (koky, psi, morata a jin chlupi) maj v sob jangovou energii. Jsou tak svm zpsobem jistm doplkem aktivn energie. Proto je vhodn, aby domc zvata mli lid, kterm jangov energie chyb. Jsou tak vhodn pro lidi, kte se top v hlubokch jinovch energi, hlavn elementu Vody. Tyto energie jsou asto pinou depres, ztrty motivace, radosti ze ivota apod. Domc zve tak me pomoci tyto energie zvrtit.Dleit ale je, abyste si uvdomili, e ve vaem ivot je automaticky starost. Cokoliv si do ivota podte, poizujete si starost, nebo se o danou vc muste starat. Pokud se jedn jen o starost, nem dn smysl si takov vci poizovat a to plat i o zvatech.Ve, co si podte do ivota mus pinet radost. Radost pak mus bt vt, ne automatick starost. Proto si zvtka poizujte jen tehdy, kdy mte jistotu, e radost z nich bude vt, ne povinnost se o n starat.Dleit tak je, e zvtka si odkroj st vaeho asu. Me se tak stt, e v ppad, e mte asu mlo, mohou se stt zdrojem stresu. Ani v takovm ppad nen pln vhodn si zvtko poizovat.Zvata do vaeho ivota pinesou aktivn energii. Jsou tak svm zpsobem pozitivn. Mohou vs rozhbat a aktivovat vs. 4. www.akademiestesti.webs.comV tom mu um Vep dokonale vyhovt. Take paklie umte Hada a Vepe dobe skloubit, mohou si navzjem velmi vyhovovat. Dokonce to mezi nimi dost jisk. Ale nen to vdy jednoduch.V ppad, kter jste nm poslala jde vak o jin energie. Zde je rozdl mezi vaimi siln jinovmi energiemi a jangovmi energiemi partnera. To je velmi pjemn ze zatku. Jste mon jeden pro druhho zajmav, protoe si dodvte navzjem to, co nemte. Dlouhodob to vak me vst k rozkolu. Protoe jangov partner bude od vs chtt prostor pro jeho Jang a vy naopak pro svj Jin. Zde mus jt o velmi siln vzjemn porozumn a empatii. Jinak pjdete proti sob. Drak s Hadem jsou siln dvojka jen v ppad, e chtj spolu spolupracovat. Jinak se Drak bude povyovat nad Hadem a to Had nesn. Ve vaem ppad se jedn o dv pomrn siln individuality. A otzkou je, jak v Had doke partnera pijmout. Had me mt tendenci si partnera obtoit, pivlastnit. Ale Drak, Tygr a Opice partnera se tomu mohou vehementn brnit.Zde velmi zle na tom, co od tohoto vztahu oekvte. Je-li to rozptlen, dodn neho novho do ivota, zat nco novho, jinho, pak by to mohlo fungovat. Pokud vak hledte partnera pro spolen ivot, domov a vytvoen tzv. Gua 2 vztahu (tj. kdy ze dvou vznik Jedno), pak v tomto ppad tomu budete muset oba dt hodn energie a vzjemn empatie (co v partner nemus zrovna umt).Co se te zjitn energie dne narozen, pak toto ume ve svm seminch, nebo si k tomu mete koupit knihu od na uitelky pan Evy Joachimov Cesta blho jeba. Tam je vpoet ukzn.Zd se, e v tomto vztahu byste se mohli vzjemn hodn doplovat a i si rozumt. Nesm zde ale dojt k pivlastovn a snaha ovldat toho druhho. Muste zde jeden druhho velmi respektovat a dvat si vzjemn prostor. PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuDobr den, pan Do, v 88 hapyweeku jste mi odpovdli,a hledm partnera pokud mono s elementem vody a ze zvat s energi vepe.Vod naprosto rozumm, ale pro vepe, kdy je v opozici s hadem?Stle na to musm myslet, prosm Vs proto o informaci. Nyn se o mne zajm mu nar. 17.8.1964 ve 4.30Drak devo-rok opice kov-msc tygr devo-hodina?Drak s Hadem dobe, ale ostatn elementy tedy partnerstv nestabilizuj?Z mch dostupnch knih mohu zjistit rok, msc a hodinu.Jak ale zjistm den narozen?Velmi Vm dkuji a peji ve hezkHana 7.9.1965 v 7.15Dobr den Hanko,dkujeme za v dotaz. Pro tuto otzku je nutn udlat tz. Korelt, tj. jak na sebe budou vzjemn psobit energie vae a vaeho partnera. To potebuje pomrn hlub rozbor a je to spe na konzultaci.Oba dva potebujete ve svm ivot Vodu. Proto jsme psali, e partner s elementem Vody by mohl bt pro vs zdrojem tto energie. Pro Vep, kdy je naproti Hadovi? Zle zde na jakm dku by to bylo. Had a Vep jsou opravdu odlin energie, ale hlavn v oblasti intelektu. Kad z nich peml pln jinak a tento rozdl jim me dlouhodob lzt na nervy. Kdy vak vte, co chce Had a co chce Vep, d se s tm velmi dobe pracovat. Pro Hada je Vep vhodn pro to, e Had m pomrn rd, kdy se o nj nkdo star a nem rd hlavn ty nudn a pzemn aktivity.DIKOBRAZZEM-)KOHOUTKOV+HADOHE-(DRAKDEVO+DEVO-0DEVO+KOV-=KOV-KOHOUTKOV-0OPICEKOV+DRAKDEVO+=TYGRDEVO+ 5. www.akademiestesti.webs.comVNON MECHECHEHAPPILLIONAIREJsme v obdob, kdy vldnou velmi siln pasivn (neaktivn) energie. Pevld siln energie elementu Vody a ta has veker ohe jak v kadm lovku, tak i v podnikn.Bohuel vtina firem vyuv zimn obdob k finiovn. To znamen, e msto aby aktivita poklesla a byla minimln, naopak roste. To je pro vechny velmi vyerpvajc. Proto je dleit, aby firmy svm zamstnancm dodvaly co nejvce podpory prv energi Ohn.Ohe pat hlavn ke spolenosti lid, k radosti, zbav, kultue, vni, zaplen, oslavm apod. Proto je v obdob Vnoc tak dleit spoleensk aktivita. Jednm zpsobem, jak zaplit pomrn siln Ohe v rmci firmy jsou firemn vnon party a oslavy.Pozor vak na to, aby nelo jen o firemn rutinn povinnost vi zamstnancm. Rutina je energie Kovu a ta opt Ohe potlauje, take by vm takov akce moc nepinesla.Ohe chce naopak spontnnost, naden a touhu. Pesn tak byste k vnonmu veselmli pistupovat.Vnon akce by se mly konat vdy mimo objekt firmy. Je poteba opustit msto, kter je v pedvnonm shonu pln stresu a kde kad msto vem pipomn spousty prce, kter je jet do konce roku ek.Vnon party by mla tak co nejvce odpovdat charakteru firmy a tomu, m se zabv.Rozhodn se vyhnte tomu, aby akce byla pli senrovan pesn danm programem vypotanm na minuty. Co nejvce prostoru dejte volnm zbavm. Pokud mte rdi nap. bowling, nesnate se njak formovat tmy. Nechte vechny, a si vytvo tmy sami a pokud chtj soutit, tak velmi neformln a spe pro radost a pro legraci.Vyuijte vnon nladu k tomu, abyste svm nejlepm zamstnancm pedali njak ocenn. Pedn by sice mlo bt formln, aby kad vnmal jeho dleitost, ale snate se do toho vnst zbavu a pobaven, ani byste snili hodnotu danho ocenn. 6. www.akademiestesti.webs.comVNONERNK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -kliknte ZDESluby ERNK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.comVnoce jsou jednm znejdleitjch svtk vroce. Je vnich hodn tradic, ritul a rodinnch zvyklost. Ty slu tohoto svtku velmi umocuj a dodvaj jim prv tu kouzelnou moc.Bez eho si stle jet neumme ty prav Vnoce pedstavit je vnon stromeek. Tato tradice nen rozhodn tak star, jako Vnoce samy, ale i tak trv ji nkolik stolet. Zvnonho stromeku se stal velmi siln symbol. M vsob hned nkolik dleitch funkc:Pod stromekem je msto pro Betlm tedy msto pro malho Jeka.Stromeek svoj bohatou a rznorodou vzdobou m za kol symbolizovat hojnost a bohatost.Pod stromeek se dvaj drky, kter tak symbolizuj hojnost do budoucna.Svnonm stromekem se ve mnoho zvyklost a kad rodina m sv vlastn. Jako prvn vc, kterou mus kad rodina eit je kam snm. Rodiny maj vtinou pro svj stromeek dan msto, kam ho kadoron dvaj. U mench byt je to vtinou msto, kam se stromeek vbec vejde a tak nen moc na vbr.Tak jako ve vivot, i vnon stromeek m mt vkadm byt i dom sv dan msto, kter mu pslu. Vzhledem ktomu, e se jedn o symbol hojnosti a bohatosti, ml by bt umstn prv vmst, kter je podle Feng Shui energi bohatstv. Toto msto se nachz vtzv. Gua 4 danho interiru. Gua 4 je msto vlevm vzdlenm rohu pi pohledu od vchodu do bytu i domu.Ne kad byt i dm m vGua 4 vhodn msto pro vnon stromeek. Mete tam mt nap. koupelnu, kuchyskou linku apod. Vtakovm ppad nen mon stromeek vGua 4 celho bytu i domu umstit. Pak se tedy musme rozmyslet, vjakm pokoji chceme stromeek mt. Vtomto pokoji urme polohu Gua 4 opt je to vzdlen lev roh pi pohledu od vstupu do pokoje. Umstte-li stromeekvGua 4, mus vypadat opravdu velmi bohat a hojn. Mus bt rozmanit, ozdoby by mly bt zrznch materil i barev.Je lpe mt vce mench ozdobiek, ne pr velkch. U stromeku by ml bt tak dostaten prostor pro kupu drk. Drky by mly bt zabalen vpestrobarevnm obalu.Pokud Gua 4 nemte voln ani vdanm pokoji, pak je dleit se porozhldnout po mstnosti a zjistit, vjakm Gua mstnosti mte pro stromeek msto. Kad Gua m vak jinou energii a tak stromeek bude umocovat energii prv danho Gua.Dalm vhodnm Gua pro vnon stromeek je Gua 3, kter umocuje energii rodiny a tradic. Toto Gua je umstn ve stedu lev sti mstnosti. Zde by stromek ml bt ozdoben tradin. Ideln byste mli pout ozdoby, kter vae rodina pouv ji del dobu. Umstte ke stromeku tak nkter tradin rodinn doplky, fotky cel rodiny, babiek, ddek. Ztohoto msta mus plynout energie tradinch Vnoc a rodinnch tradic. Drk zde nemus bt tolik, jako vGua 4. Balen by mlo vypadat tradin, smotivy Vnoc, kter znme zminulosti, nic modernho.Stromeek me bt i vGua 7, kter podporuje energii budoucnosti. Toto Gua je umstno zrcadlov proti Gua 3, tj. uprosted prav sti mstnosti. Energie tohoto Gua mus bt krsn. Stromeek by zde ml vypadat jako krsn, ozdobn perk. Mlo by zde bt hodn lesku a malch svtlek. Zde muste dvat velk pozor na detail a ujistit se, e ve ksob lad. Dreky zde muste pkn poskldat, mus vypadat hledn. Idelnm obalem je leskl zlat papr.Vnon stromeek je opravdu velmi siln energie, kter m velk vliv na to, jak krsn Vnoce budete mt. Proto mstu, pprav i zdoben vnujte dostatek asu i pjemn energie. Snate se ve dlat vkruhu rodiny. Vnon rituly maj velkou moc, kter doke stmelit rodinu dohromady a poslit jej energie.STROMEEK 7. www.akademiestesti.webs.comPadest kapitola je velmi vznamn po kvalitu ivota. Ukazuje, jak snaha o to mt stle vc, ani bychom to potebovali vede k neustlm skalm, rizikm a ukrajuje je nm stle vt st energie. Dve tm skalm byly rzn nstrahy ivota. Dnes touto nejvt nstrahou je stres a mlo odpoinku. m vce mme, tm vce jsme vyerpan. A pokud mme vc, ne dokeme zvldnout, pak to jen a jen vyerpv a dnou energii nm to do ivota nepin. Naopak ti, kte ij svm Astrotypemstle tak vyuvaj jen sv talenty v t me, v jak jim byly dny do vnku, jsou naplovni energi. V okamiku smrti tito lid umraj naprosto naplnn a spokojen. Smrt pro n nen koncem, ale naopak pechodem do vy sfry. Ti, kte stle jen kup a hromad, umraj ve stresu a bzni. Navc vd, e spoustu vc, kter je mly naplovat, jim v ivot chybly. V okamiku smrti ji vd, e je nikdy nedoshnou a odchzej tak przdn s pocitem, e svj ivot propsli. Proto maj strach ze smrti, protoe jim neumon doshnout naplnn.Kapitola 51Taove plod,Ctnost ve iv,Realizuje a ztvruje ve,Posiluje a dovruje ve.Proto mezi bytostmi nen jedin,Je by nemla ctu k Taoa vnost k ctnosti.cta k Taoa vnost ke ctiNen nikm pikazovna,Vyplv trvale z jejich pirozenosti.Nebo Taove plod,Ctnost ve iv,Dv rst, vychovv a dovruje,Vede ke zralosti, vyivuje a ochrauje.Vytvet a nevlastnit,Psobit a nezviset,Bt v ele a neovldat.To je, co nazvm tajemnou ctnost.Zde nm Star Mistr krsn ukazuje zkladn princip toho, jak mme t. Taove tvo, je ve vem (stejn jako Bh v kesanstv). Proto, e ve tvo Tao, neme to dn lovk vlastnit. Ctnost (Te) nm pak k, jak se mme k tomu, co Taotvo chovat, jak s tm zachzet. Pokud se ke vemu budeme chovat s cnostn, pak jen tehdy budeme mt ze veho, co Taovytv, maximln uitek. Jen tak se vytvoen napln a doshne svho maxima. Pokud vak ctnost opomineme, ztrat ve pro ns svoji slu a bude ns jen oslabovat. Nic z toho, co Taovytv nevlastnme a nesmme si to pivlastovat. Meme to jen vyuvat k vytven, ale na nic si nemme init nrok. Ve na ns psob, ale nemme na tom bt zvisl. Mme ve vyuvat, ale nic neovldat. Vemu vldne Taoa my toho mme jen vyuvat. TAOTE ING 8. www.akademiestesti.webs.comPEDPOV PRO R ENERGIEV tomto tdnu od 1.12. vldnou spe klidnj a konzervativn energie. Nen tedy vhodn se poutt do njakch vraznch pln i aktivit. Bude lep, kdy si ve budete dn zpracovvat a kontrolovat. V prbhu tdne vs mohou pekvapit rzn zmny, tak se tm nenechte rozhodit.PONDL NETOPR 2-4-8Tento tden zane troku neposednmi energiemi. Ve se me rychle mnit. Proto bute velmi flexibiln a nenechte se rozhodit tm, e je ve jinak.Jdlo: dnes je velmi vhodn den pro posezen ve dvou. Ideln v zajmav restauraci.TER KRYSA 1-5-9Ideln den pro vyuit jangovenergie Krysy. Snae se vnmat svoji ivotn cestu v roce 2015 a zante pracovat se svmi pocity, jak jsme o nich psali v tomto sle.Jdlo: jdlo by mlo bt dnes jednoduch. Nic sloitho a hlavn by to mlo bt vae oblben jdlo. dn experimenty.STEDA VLATOVKA 9-6-1I dnes pokraujte s pocity na pt nov rok. Vyuijte k tomu dnen velmi moudr energie. Povdejte si o svch clech a vizch s nkm moudrm, zkuenm. Navtivte svho mentora.Jdlo: ve stedu mete jdlo vyut ke spoleensk aktivit. Mlo by jt hlavn o zbavu a dobrou nladu. Proto pozvte takov lidi, kter mte rdi a se ktermi je dobr zbava.TVRTEK VEP 8-7-2Ve tvrtek se vnujte hojnosti. Neupejpejte se a berte ve plnmi douky. Dnes nesmte strdat. Je to tak vhodn den o podn i poskytnut pomoci druhm.Jdlo: ve tvrtek byste mli strvit as na jdlo doma. Mete vymyslet njakou novou specialitku.PTEK -DIKOBRAZ 7-8-3Dnes budou vldnout ponkud konzervativnj energie. Vnujte se tedy zabezpeen svho domova, sv kancele a chovejte se tak, jak se m. Dnes nen vhodn den na novoty. Dobr den pro pkn sex.Jdlo: i kdy vldnou konzervativn energie, zkuste je vyrovnat nm zajmavm v jdle. Zkuste nov chut, nov msto. Ale stejn dobe si mete nov jdlo vychutnat i doma.SOBOTA VLK 6-9-4V sobotu si dejte pozor na petvku a ani vy to na nikoho radji nehrajte. Mohlo by se vm to vymstt. Ve si ovte a hrajte na jistotu.Jdlo: dobr den na spoleenskou udlost. Jdte ven a jdlo dnes povaujte za soust zbavy, i spoleensk udlosti.NEDLE PES 5-1-5V nedli si dejte hlavn sv vci do podku. Ujistte se, e mte ve, jak m bt a e nic nevybouje danm pravidlm, i zvyklostem. Vyhnte se dnes neve, me to prasknout.Jdlo: dnen jdlo by mlo bt hlavn o vs. Nesnate se experimentovat, spolehnte se na sv star dobr chut.