2014 12 01 happyweek 95

  • View
    78

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nov energie msce, energie pro podnikn a kariru, energie pro osobn ivot, rodina, vztahy, bydlen, zdrav, ivotn styl, interir, design

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 1.12. 2014 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL. 095www.akademiestesti.webs.comEnergie od 22.11. do 20.12. jsou ve znamen vldce msce Krysy. O tchto energich jsme ji hovoili v minulm HAPPYWEEKu. Pokud ale vyuvte pomoc energi pro svj ivot (co byste rozhodn mli), pak byste mli vyut v tomto obdob energii Krysy. Je to energie velmi dleit a pome vm daleko lpe zvldnout cel pt rok.V minulm sle jsme psali o tom, e tato energie je prvotn Jang energi roku 2015. Nyn se ve rod, ve zan. Jangovenergie vak nem dnou formu. Nelze ji tedy uchopit, ztvrnit ani jinak s n materiln pracovat. Nen ani mylenkou a tak ji nemete vyuvat ani pro pemlen. Jang je pocit. Jde o pocity, kter mte a kter pak mete zformulovat pomoc mylenek. Ale protoe je to ist Jang, nen zatm doba pro to, abyste o vcech pemleli.Nyn je doba vhodn pro to, abyste si co nejvce proctili rok 2015. Jak m pro vs bt? Jak se pt rok chcete ctit. Jak pocity vm dlaj dobe a kter naopak patn. Nepemlejte o konkrtnch vcech, co ve chcete pt rok dlat, jak to chcete dlat a eho chcete doshnout. Na to je jet pli brzy. Tomu se budete moci vnovat a od 21.12., kdy jangovouKrysu vystd ve sv vld jinovBuvol.K tomu, abyste si mohli nov rok dn proctit potebujete klid a dostatek asu. I z tohoto dvodu je toto obdob v zim, kter pin prv klidov energie a energie plynut. Pokud tyto energie dn vyuijete, vytvote si tak krsnou a uvolnnou energii plynut pro cel pt rok.Nejlep zpsob, jak se jangovmenergim Krysy vnovat je forma meditace i rozjmn. Najdte si opravdu kad den alespo 30 min a jednu hodinu k tomu, kdy se ponote do absolutnho klidu a budete meditovat i rozjmat nad svmi idelnmi pocity, kterch chcete pt rok doshnout. Jak se chcete pt rok ctit? Jak cit m pevldat?Pokud se tto aktivit budete vnovat opravdu kad den a do 21.12., vytvote si opravdu siln pocit, siln Jang, kter nabije vai energii pro cel pt rok. Siln Jang je o aktivn energii, aktivit. Povede vs kupedu a nahoru k cli. Bude vs stle nutit k tomu, abyste provali ten pocit, kter si v tomto obdob proctte. Snate se pokud mono vytvoit jeden siln pocit. Mus to bt dominantn pocit, kter se pak stv hlavn hnac silou, silnm motorem pro vechna vae konn v roce 2015. m vce tto energie nyn vytvote, tm silnji vs povede a o to mn budete muset v roce 2015 vydvat svoji vlastn energii.

2. www.akademiestesti.webs.comPokud sledujete nae uen, pak vte, e kadch 900 let (a 1,000 let) se mn energie mezi zpadn a vchodn polokoul. Kadou polokouli v tomto obdob ovld bu jangov nebo jinov energie. Jednou za tchto 900 let se tyto energie vymn. K tto zmn dolo v roce 1864. Jinov (materiln) energie Zpadu se pesunuly na Vchod a z Vchodu pily na Zpad energie Jangov (duchovn).To je hlavnm dvodem, pro stle vc a vce se duchovn uen dostv do bnho ivota lid v zpadn civilizaci. Jet v 80. letech minulho stolet jste mli monost kupovat knihy osobnho rozvoje zamen hlavn na penze, bohatstv, budovn podnikn apod. S pchodem tetho milnia se vak toto rychle mn. Stle vce rzn poradci, mentoi a autoi knih prosazuj jin formy osobnho rstu duchovn. Zajm se o toto tma prv od 80. let minulho stolet a je opravdu zajmav sledovat obrovsk posun u jednotlivch autor rznch knih. Ti, co jet ped pr lety psali hlavn o hmotnch zleitostech, nyn u lidi meditovat, vnmat sv duchovn energie apod.Naopak Vchod se nyn koncentruje hlavn na ekonomick zleitosti. Ji v 70. letech minulho stolet zaznamenalo obrovsk ekonomick spch Japonsko a v USA byly velk a oprvnn obavy, e JaponskoTET MILNIUMkoup vechny velk americk korporace. A to se i sten stalo. Z ny se za poslednch pr let stala nejvt ekonomick sla na svt. V 80. letech minulho stolet se zrodili tzv. jihovchodn asijt tygi (Jin Korea, Singapur a Tchaj wan).Naopak Zpadn Evropa a USA zavaj velk duchovn boom. Dleit je, e je na em stavt. Minul tiscilet vytvoilo v tchto regionech velmi siln ekonomick zklad. Ten nyn umouje vytvoit na nj duchovn nadstavbu. Duchovno tak ji nen obrazem chudoby. Naopak, vytv se siln pedpoklad k tomu, aby lid v tomto regionu ili hojn ivot na silnm ekonomickm zklad a zaali k nmu pidvat vy kvality duchovnho svta.Dky tomu se d pedpokldat, e duchovn rozvoj v tchto zemch me zaznamenat (a v mnoha aspektech ji zaznamenv) velk rozmach. Jednm z dkaz jste i vy, kte sledujete nae uen, kter se zamuje prv na zvyovn kvality ivota prostednictvm duchovn nadstavby.Duchovn vvoj pispje k vt kvalit ivota s dobrm ekonomickm zkladem. Je zde pedpoklad opravdu Zlatho vku, o kterm jsme psali v minulm sle. m vce se budete takto rozvjet, tm vce se zvt kvalita vaeho ivota a zv se i jeho hojnost. 3. www.akademiestesti.webs.comPRO SI BERE DVA, KDY TI STA JEDEN?Velk draz na ekonomick rst a spotebu vedl lidi k obrovsk nadspoteb. Vichni lid ve vysplm svt maj materiln spotebu daleko vt, ne opravdu potebuj. Je to bohuel vsledek obrovskho tlaku na neustl ekonomick rst a vytven stle vtch zisk. Zisky se tvo z prodeje a ty zase z vt spoteby. m vce lid spotebovvaj, tm vce spolenosti bohatnou. Problm vak je v tom, e obrovsk nadspoteba a tak velk pltvn (protoe ne ve to, co si lid koup i spotebuj) vytvoili obrovskou nerovnovhu jak v ekonomice, tak v cel spolenosti. Tyto ostr nerovnovhy pak vedou k velmi dramatickm vyrovnvnm prostednictvm tkch kriz. m vt je nadspoteba, tm vt ekonomick propad pak zkonit nastane. Je to zkon ekonomick rovnovhy. Je to neustl cyklus energi Jin a Jang. Na m vy vrchol se dostanete, tm strmj je pak i pd.Duchovn rozvoj ve vysplch ekonomikch povede k vytvoen vt rovnovhy. Bude se sniovat spoteba. Msto velk kvantity levnho zbo (a velmi nekvalitnho) se bude postupn zjem pesouvat k menmu mnostv ale o to s vy kvalitou. To povede k celkovmu zven kvality ivota vech lid. V tom je prv ta ozdravn sla duchovn nadstavby. Lid si zanou stle vce uvdomovat nesmyslnost pltvn, nkupu nekvalitnch vc. Ji dnes se to siln projevuje na trhu potravin. Zde to ale neskon. Zjem o vy kvalitu se projev i v ivotnm stylu, oblkn, bydlen, auto-prmyslu, zdravotnictv a v dalch odvtvch. Je dleit, aby si toto uvdomovalo stle vce lid, protoe tak vznikne velk tlak na vrobce, kte se kvalitou budou muset zabvat.MTE DOMA ZVATA?Domc zvata se v poslednch nkolika desetiletch pesunula z vesnic do mst. Je stle vce lid, kte maj doma svho milka. Nkte lid jich maj dokonce i nkolik. Je to korm jinho i vsledek rozpad rodin. Stle rostouc poet tzv. singles pispv k tomu, e je v domcnostech stle vce zvat.Teplokrevn zvata (koky, psi, morata a jin chlupi) maj v sob jangovou energii. Jsou tak svm zpsobem jistm doplkem aktivn energie. Proto je vhodn, aby domc zvata mli lid, kterm jangov energie chyb. Jsou tak vhodn pro lidi, kte se top v hlubokch jinovch energi, hlavn elementu Vody. Tyto energie jsou asto pinou depres, ztrty motivace, radosti ze ivota apod. Domc zve tak me pomoci tyto energie zvrtit.Dleit ale je, abyste si uvdomili, e ve vaem ivot je automaticky starost. Cokoliv si do ivota podte, poizujete si starost, nebo se o danou vc muste starat. Pokud se jedn jen o starost, nem dn smysl si takov vci poizovat a to plat i o zvatech.Ve, co si podte do ivota mus pinet radost. Radost pak mus bt vt, ne automatick starost. Proto si zvtka poizujte jen tehdy, kdy mte jistotu, e radost z nich bude vt, ne povinnost se o n starat.Dleit tak je, e zvtka si odkroj st vaeho asu. Me se tak stt, e v ppad, e mte asu mlo, mohou se stt zdrojem stresu. Ani v takovm ppad nen pln vhodn si zvtko poizovat.Zvata do vaeho ivota pinesou aktivn energii. Jsou tak svm zpsobem pozitivn. Mohou vs rozhbat a aktivovat vs. 4. www.akademiestesti.webs.comV tom mu um Vep dokonale vyhovt. Take paklie umte Hada a Vepe dobe skloubit, mohou si navzjem velmi vyhovovat. Dokonce to mezi nimi dost jisk. Ale nen to vdy jednoduch.V ppad, kter jste nm poslala jde vak o jin energie. Zde je rozdl mezi vaimi siln jinovmi energiemi a jangovmi energiemi partnera. To je velmi pjemn ze zatku. Jste mon jeden pro druhho zajmav, protoe si dodvte navzjem to, co nemte. Dlouhodob to vak me vst k rozkolu. Protoe jangov partner bude od vs chtt prostor pro jeho Jang a vy naopak pro svj Jin. Zde mus jt o velmi siln vzjemn porozumn a empatii. Jinak pjdete proti sob. Drak s Hadem jsou siln dvojka jen v ppad, e chtj spolu spolupracovat. Jinak se Drak bude povyovat nad Hadem a to Had nesn. Ve vaem ppad se jedn o dv pomrn siln individuality. A otzkou je, jak v Had doke partnera pijmout. Had me mt tendenci si partnera obtoit, pivlastnit. Ale Drak, Tygr a Opice partnera se tomu mohou vehementn brnit.Zde velmi zle na tom, co od tohoto vztahu oekvte. Je-li to rozptlen, dodn neho novho do ivota, zat nco novho, jinho, pak by to mohlo fungovat. Pokud vak hledte partnera pro spolen ivot, domov a vytvoen tzv. Gua 2 vztahu (tj. kdy ze dvou vznik Jedno), pak v tomto ppad tomu budete muset oba dt hodn energie a vzjemn empatie (co v partner nemus zrovna umt).Co se te zjitn energie dne narozen, pak toto ume ve svm seminch, nebo si k tomu mete koupit knihu od na uitelky pan Evy Joachimov Cesta blho jeba. Tam je vpoet ukzn.Zd se, e v tomto vztahu byste se mohli vzjemn hodn doplovat a i si rozumt. Nesm zde ale dojt k pivlastovn a snaha ovldat toho druhho. Muste zde jeden druhho velmi respektovat a dvat si vzjemn prostor. PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuDobr den, pan Do, v 88 hapyweeku jste mi odpovdli,a hledm partnera pokud mono s elementem vody a ze zvat s energi vepe.Vod naprosto rozumm, ale pro vepe, kdy je v opozici s hadem?Stle na to musm myslet, prosm Vs proto o informaci. Nyn se o mne zajm mu nar. 17.8.1964 ve 4.30Drak devo-rok opice kov-msc tygr devo-hodina?Drak s Hadem dobe, ale ostatn elementy tedy partnerstv nestabilizuj?Z mch dostupnch knih mohu zjistit rok, msc a hodinu.Jak ale zjistm den narozen?Velmi Vm dkuji a peji ve hezkHana 7.9.1965 v 7.15Dobr den Hanko,dkujeme za v dotaz. Pro tuto otzku je nutn udlat tz. Korelt, tj. jak na sebe budou vzjemn psobit energie vae a vaeho partnera. To potebuje pomrn hlub rozbor a je to spe na konzultaci.Oba dva potebujete ve svm ivot Vodu. Pro