2014 09 01 happyweek 83

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    167

  • Download
    0

DESCRIPTION

msc kohouta, energie asu, zdrav, byznys, feng shui, interir, design, z, audit, rozpoty

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 1.9. 2014. 083TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comI kdy n kalend stle neukonil lto, jsou letn energie ji dvno pry. Pomalu odchzely v srpnu a jejich msto zaujmaj energie podzimu, tj. elementu kovu. Tyto energie v srpnu pinesla Opice a nyn v z je vrazn posl energie Kohouta.Je dobr, e kola zan prv v tomto obdob. Dti, i ty v pubertlnm vku, maj velmi siln aktivn energie deva a v pubert ohn. Jsou to energie, kter potebuj neustlou aktivitu, jsou velmi nesoustedn, rozltan a chaotick. Kdyby kola zanala na jae i v lt, kdy vldnou prv energie deva a ohn, pak by uitel asi dti v lavicch vbec neudreli .Naopak podzim se svoj silnou energi kovu pin soustedn, zkliduje energie, aktivita je stdna pasivitou. Je omezovn chaos a pichz vt d a podek. Kohout k tomu navc pin energie dokonalosti, pozornost detailm a dotahovn vc do konce. To jsou energie, kter byste v tomto obdob mli co nejvce vyuvat.Chcete-li, aby vm energie podzimu pomhaly, muste je nejprve pijmout. Stle se dozvdm od lid kolem sebe, jak nesouhlas s tm, e ji je podzim. Zuby nehty se dr toho, e je jet lto. Odmtaj se s ltem rozlouit. Pokud vak pijmete fakt, e vldnou podzimn energie kovu, pak se vm poda se na n naladit. Jen tak je toti mete vyut ve svj prospch.V z tak mete vyut energie pedevm k tomu, abyste sv zleitosti zaali dvat do podku. Je dobr se zorientovat ve svch aktivitch, podvat se, kter jsou pro vs dleit a kter ji mete ukonit. Ve, co ukonit mete, tak ukonete. Je dleit, abyste ve dothli do konce. Nic nenechvejte nedoeen. Je dleit si tzv. vci odkrtnout a ji se jimi dle nezabvat.Vci, na kterch muste dle pracovat pak uvete do njakho systmu i du. Muste vdt, e je mte maximln pod kontrolou. Ve tento msc dlejte tak, jak se m, jak to odpovd danm pravidlm. Ideln bude, kdy si na vechny aktivity vytvote podrobn seznam vech innost a udlte si na n pesn pln. Pak ji sta se tmto plnem dit a nemuste se o nic jinho starat. Pokud mono ji v tomto roce nezanejte nic novho. Soustete se hlavn na dokonen veho rozdlanho, abyste mohli na konci slavit spch.

2. www.akademiestesti.webs.com ROVNOVHA MEZI OKOLM/PROSTEDM A VAM NITREMasto v HAPPYWEEKupeme o tzv. zkon jak nahoe, tak dole. Pokud tento zkon budete dodrovat a vyuvat ve svm ivot, bude v ivot daleko leh a pjemnj. Je to zkon, proti ktermu nelze s spchem bojovat. Je dleit o nm vdt a pijmout ho. Ve vem vm v ivot jen pome.Tento zkon vm mimo jin k, e je dleit rovnovha mezi vam okolm, tj. prostedm, ve kterm ijete a vam nitrem, tj. tm, jak se v ivot ctte. Mnoho lid tento vztah mezi vnjkem a nitrem nezn, ale je i mnoho lid, kte ho znaj a pesto se jm ned. A pesto je to vztah, kter je velmi jednoduch a zsadn doke zlepit v ivot. Mimochodem je to zkon, kter je zkladem FengShui, kter prv vytv takov prosted, abyste se v nm ctili co nejlpe.Nedvno jsem etl blog, kde jist pan ze Spojench stt provala dlouh obdob depres a smutku. Proila pomrn nepjemn konflikty ve svm soukromm ivot a ty pak siln ovlivnily i jej profesn ivot. Po nkolika letech v tomto stavu si zaala vmat, e je j velmi pjemn, kdy venku pr a je nevldno. Bylo j to divn. Logika j kala, e by se naopak mla ctit dobe, kdy je venku krsn, svt slunko a je teplo. Ale j krsn dny nic nekaly. Ale kdy se obloha zathla edivmi, tkmi mraky, setmlo se, ochladilo a navc zaal d, tak se ctila mnohem lpe. Dlouhou dobu tomu nerozumla a myslela si, e u opravdu mus bt hodn divn, kdy se j lb nepjemn poas. Pak se ale dozvdla prv o zkonu mezi vnjm prostedm a nitrem lovka a ve se j vyjasnilo. Pochopila, e vnj okliv prosted rezonuje s jejmi pocity v nitru. e ediv a tk mraky, chlad a d maj stejnou energii, jako jej depresivn nitro. Jej energie tak byly v harmonii s energiemi vnjku. Byly na sebe vzjemn naladn a proto se ctila lpe.Pokud i vy prochzte nepjemnm obdobm ivota, pak jste si mon tak vimli podobnho chovn, jako mla tato ena ze Spojench stt. Projevuje se to vtinou tak, e lid vyhledvaj spolenost lid, kte maj podobn problmy. Maj asto lep nladu, kdy jim nkdo vyprv svj smutn pbh. Naopak, nesn spolenost astnch a spokojench lid, protoe ti jsou naladni na pln jin frekvenci.Pokud vak chcete svj ivot prosvtlit, zlehit a bt astnj, pak naopak muste vyhledvat prosted, kter tyto energie m. Je jasn, e zpotku se nebudete ctit ve sv ki. Ano, je to zejm, protoe budete v okol, kter m pln jin energie, ne vy. Bude vm to ve pln ciz. Ale vydrte. Existuje toti dal zkon: vt d ovlivuje men d. Tento zkon nm k, e to vt vdy ovld do men. A prosted, ve kterm se pohybujete je vdy vt d, ne vy sami. Proto po njakm ase zanou u vs pevldat energie tohoto vtho du. Zanete se pomalu ladit do nlady tch, kte jsou kolem vs.Chcete-li tedy ve svm ivot udlat njakou zmnu, muste opravdu zmnit sv prosted. Vyberte si takov, kter m energie, po kterch toute. Pak sta jen vydret a nechat pracovat as. 3. www.akademiestesti.webs.com SPNEK, SPNEK, SPNEKNikdy nesta dostaten zdrazovat toto slovo: SPNEK. Je to zklad nejen siln energie, zdrav, ale tak tst. Pokud nevnujete svmu spnku dostatek asu, pak sta, abyste tento pstup zmnili a po njakm ase se ve vaem ivot zanou dt vci .Nen ale spnek, jako spnek. Vy ji vte, e minimln doba spnku by mla bt 8 hodin. Vte tak, e ideln as, kdy zalzt pod peinu je kolem 22:00 hodiny. ALE, spnkov proces zan ji mnohem dve. Protoe jako ve, i spnek potebuje ppravu, aby byl kvalitn.Ppravu zahjte tm, e pokud pijete kvu i siln aje, dte si posledn cca 6 hodin ped spnkem. Tj. posledn kvu byste mli mt kolem 16:00 hodiny. Dal npoj, kter sniuje kvalitu spnku je alkohol. Ten byste mli pestat pt cca 3 hodiny ped spnkem. Take svoj posledn skleniku vna si dejte nejpozdji kolem veee, tj. v 19:00. I jdlo nen vhodn tsn ped spanm. To byste si mli vychutnat tak kolem 19:00 20:00 hodiny. Pokud veer cvite (a pokud ano, mli byste veer cviit opravdu jen lehk cviky), pak byste mli cvien skonit cca 2 hodiny ped spnkem, tj. kolem 20:00.Neduh dnen doby elektronika by mla bt vypnuta a vythnuta ze zsuvky nejdle jednu hodinu ped spnkem, tj. kolem 21:00. Ve stejnou dobu byste mli ukonit i hry i jinou zbavu.Hodinu ped spnkem byste ji mli bt ve velmi klidovm mdu. Nemli byste ji vbec pracovat i bt jinak aktivn.Ped spanm se mete vnovat lehk meditaci i jemnm uvolovacm cvikm.Nezapomete si ped spanm lonici vyvtrat a snit teplotu. Spnek pi nich teplotch je kvalitnj. PROSTED A NEMOCIPravidlo vyho a niho du funguje tak v ppad nemoc. Pokud trpte njakou zvanj a dlouhodobj nemoc, pak je velk pravdpodobnost, e k jejmu vzniku pisply i energie z vaeho prosted (prce, doma apod.).V takovm ppad se doporuuje zmnit toto prosted. Vybrat si msto, kde jsou energie, kter potebujete mt sami. V ppad zdrav jsou to asto energie deva a vody. Energie vody posiluj va ivotn energii. Devo naopak pin prv energii zdrav. Navc je devo energi zatku novho. Take pin v takovm ppad nov zdrav.Energie deva a vody jsou nejsilnj v prod. Nejsilnj energie vody je pak u moe. Vte, e lkai asto doporuuj prv pobyty u moe nebo v prod (siln jsou tak energie v horch).Pokud tedy chcete zmnit svj zdravotn stav, zmte sv prosted. Pokud si nemete dovolit pesthovat se na njak as na svoji chatu, i k pbuznm dle od vaeho domova, pak mete alespo zmnit svj interir.V takovm ppad si do svho interiru dejte hodn energie vody a deva. Pi nastolen novho zdrav pomhaj erstv kvtiny. Dle pak jsou vhodn kvtiny, kter hodn kvetou a maj neustle nov kvty.Pomh tak modr a zelen barva. Je dleit asto vtrat a nechat do interiru vstoupit erstv vzduch. Pokud muste leet, pak je lep leet v mstnosti, odkud mte alespo njak vhled na zele.Energii deva tak posiluj dti. Mte-li je v rodin, pak je k sob na chvilku kad den puste. Jen pozor na to, aby vs neunavily. Sta jen pr minut.Kadopdn si ale zmte prosted kolem sebe. Urychl to uzdravujc proces. 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnupete, pak vm rozhodn energie spolenosti chyb.V tomto ppad Vm pravy podle Feng Shui nebudou pln stait. Pro Vs bude dleit, abyste se vrtila mezi lidi. Muste bt opt aktivn, mt ptele a znm kolem sebe. Muste mt pocit, e Vs lid rdi vid, e se s Vmi rdi setkvaj. Muste dostat lidi zpt do svho ivota.Feng Shui mete vyut k tomu, abyste tuto energii ve svm novm byt podpoila. Pjde hlavn o energii ohn a vytvoen jangov energie. Ta Vm dod vce aktivn energie do ivota. Je ale dleit, abyste pak opravdu ila aktivnm ivotem. Pokud si jen vytvote aktivn energii a pak ji nebudete erpat, bude mt na Vs naopak negativn vliv.Ve vaem konkrtnm ppad bych doporuil nsledujc pravy interiru. Velmi vm pomohou fotografie ptel, i lid, se ktermi se rda stkte. Abyste podpoila jejich energii a energii spoleensk aktivity, dejte si je na dv hlavn msta: Gua 1 zde by byla vhodn vt fotka s Vaimi pteli a to na mst, kter uvidte hned pi vstupu do bytu. Dle pak do Gua 7, co je msto na prav stran bytu (meno od vstupnch dve) piblin uprosted bytu. Zde si dejte vce mench obrzk se svmi pteli i msty, kter rda navtvujete. Tm poslte energii budoucnosti.Dle mete vce aktivovat svoj ivotn cestu a dt si do n vce ohn. To mete udlat tak, e do Gua 1 (oblast vchodovch dve a vechny chodby a pedsn) vlote nco ervenho. Men erven doplky. Mohou to bt i erven kvetouc kvtiny. Dle je vhodn doplnit pr mench dekorac v zelen barv nebo z devnho materilu.Dle pak v Gua 9 (tj. nejvzdlenj msto od vchodu do bytu, uprosted zadn zdi) si udlejte msto, kam si vlote obraz i symbol neho, po em toute.Cel byt si ozdobte vcmi, kter mte rda, kter vs t a kter se Vm hodn lb.Dobr den, narodila jsem se 9.7.1951. Cel ivot jsem pracovala s lidmi a bydlela v centru Prahy. Po odchodu do dchodu jsem se odsthovala do mal obce v blzkosti Prahy, mm mal, nov z hlediska provoznch nklad levn byt, ale jsem zde neastn, oputn a izolovan. Byt jsem se snaila zadit podle zsad feng shui, ale pesto jsem zde ztratila svouenergii a nevm, co s tm a jak to eit. Chtla jsem se zeptat, zda mi mete poradit, jak msto k bydlen by bylo pro m z hlediska feng shui vhodn. Vae informace mi velice pome v mm dalm rozhodovn. Dkuji za odpov. Srden zdrav a hezkdny pejeMarieMil Marie. Dkujeme za V dotaz. Bohuel neznme hodinu Vaeho narozen a tak nae odpov se bude dit jen stenou informac z Vaeho Astrotypu.Zd se, e po ivot strvenm v Praze, kde je spousty aktivit, lid a kde se lovk nemus ctit sm, nemuselo bt rozhodnut odsthovat se do stran pln sprvn.Je to pesn to, o em peme i v tomto HAPPYWEEKu: okoln energie vdy ovlivuj stav lovka. Pokud jsou vae energie zvykl na aktivitu a lidi, pak klidn a oputn prosted je na pln jin frekvenci.Ve Vaem Astrotypu jsou dv velmi dleit zvata: Zajc a Koza. Tato zvata miluj kontakt s lidmi. Maj rdi milou a pjemnou spolenost. A hlavn potebuj mt pocit, e je lid maj rdi, e je rdi vid. Prost potebuj mil a pjemn energie od ostatnch lid kolem sebe.Dal dleit vc z Vaeho Astrotypu je, e vy jste nyn (ve Vaem vku) v obdob ohn. To je energie, kter miluje aktivitu a hlavn spolenost. Pokud ijete v izolaci, jak 5. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuA protoe spolenost a nae okol jsou velmi rychl, hektick a asto chaotick, pak je pomrn jasn, e se tak ct vtina lid. Prost se nechaj unet tou velkou vlnou. Nen ale nutn, abychom se vdy museli nechat unet vm, co je silnj ne my. V takovm ppad mme mnoho rznch nstroj, kter um posilnit nae energie a my si meme a umme vytvoit n vlastn svt. Je to pesn o tom, jak prosted kolem sebe si vytvome, s jakmi lidmi se setkvme a tak kde pracujeme. Pokud znte sv energie (Astrotyp), pak vte pesn, jak prosted, jac lid a jak styl ivota je pro Vs ten prav.V Astrotyp napovd, e byste si mla v ivot uvat pjemn a ptelsk energie, vyhbat se konfliktm (V Zajc). Dle jste lovk, kter potebuje ve tm dokonal, dokonen a ve tak, jak m bt (Kohout). Pro Kohouty opravdu nkdy bv tk se zastavit, protoe dokud nemaj hotovo, tak na odpoinek ani nepomysl.Vyuijte sv energie k tomu, abyste se na n naladila a svj ivot jim pizpsobila. V Zajc a devn energie Vm napovdaj, e byste mla v ivot zavat pjemn, uvolnn chvle s milmi lidmi. Naopak Kohout Vm pome ve nastavit tak, aby to odpovdalo tomu, co Vy chcete. Zamyslete se nad tm, co Vs bav, kdy se radujete, s km je Vm dobe atd. Udlejte si seznam vech takovch aktivit a pak podejte Kohouta, aby Vm pomohl vytvoit pln, jak tyto aktivity a lidi zakomponovat do svho ivota. Pak si udlejte seznam vech vc, kter Vs naopak vyerpvaj. I zde si udlejte pln, jak tyto vci ze ivota eliminovat. Pokud k tmto vcem pat i nezbytn ivotn aktivity (jako nap. u eny s malmi dtmi bude asi vaen), pak si tyto aktivity nastavte tak, aby Vs bavily. Mete nap. podat spolen veee s dtmi a svmi pteli. Mete vymlet nov recepty, i pi vaen rzn experimentovat apod. Nevm, co pesn to bude ve Vaem ppad, ale urit najdeteVe vaem ivot je dleit krsa. Mohou to bt malikosti, mal vci, bytov doplky.. Kupujte si vci, kter mte rda, kter se Vm lb a tmi si vyzdobte svj domov.Co se te Vaeho ivota jako celku, pro Vs je dleit spolenost. Pokud nyn nemte kolem sebe lidi jako dv, chote alespo na msta, kde je hodn lid. Opt zle na tom, co mte rda. Mete chodit na koncerty, na vstavy, na vernise, na prohldky zmk, hrad apod. Snate se trvit as na mstech, kde je hodn lid.Bylo by tak vhodn, pokud to je mon, abyste asto zvala sv ptele i leny rodiny k sob na nvtvu dom. Aby opt spolenost lid oivila v domov.Podporujte sv ohniv energie tohoto obdob svho ivota energi lid a spolenosti. Nezstvejte rozhodn sama. V domov Vm mus pinet radost. Nesm bt stroh, studen. Naopak, muste v nm ctit teplo domova, tulno a vldno. Vude, kam se doma podvte, by na Vs mlo koukat nco hezkho, milho.Ven ernkovi,v minulm sle HAPPYWEEKujste psali o ase a jak kad lovk m dostatek asu na to, aby se ctil pjemn. V dnen chaotick dob se mi to zd nereln. iji sama se dvmidtmi (9 a 12), chodm do prce a mm se co ohnt, abych vechno stihla. Jsem rda, kdy si ped plnoc na chvilku mohu sednout a na nic nemyslet. Jak mm, podle vs, vytvoit si v ivot pohodu?Dkuji za odpov a zdravm,JitkaP.S. jsem narozena 8.9. 1975 v 17.45Ven Jitko,dkujeme za V dotaz. Ano, mte pravdu, e v dnen chaotick dob je pro vtinu lid sloit najt si alespo chvilku na vlastn pohodu. Ono to opt souvis s tm, co peme v tomto sle HAPPYWEEKu, tj. okoln energie siln ovlivuj to, jak se ctme sami. uvnit. 6. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuAS JE STEJN ENERGIE JAKO COKOLIV JINHOas je velmi vzcn komodita. Poznmky typu: Nemm as., slchm velmi asto. Bohuel tato vta funguje jako kad jin mantra, kterou asto opakujete. Tj. to, co kte, pivolvte do svho ivota. m astji tuto vtu opakujete, tm mn asu pak skuten mte. A pitom je to ve velk nesmysl. Kad lovk m stejn asu, jako kad druh. Otzkou jen je to, jak ho um vyuvat. as je energie. M proto vech jejch pt fz: devo, ohe, zem, kov a voda. A podle tchto fz se tak as projevuje a podle toho mete as vyuvat, jak potebujete.Fze deva je obdob, kdy potebujete rychle nm zat. Prost nco vykopnout, aby to zaalo fungovat. V tento as nekoukte na detaily, prost jen aktivujete innost. Prost se do toho puste a detaily ete a pozdji. Fze deva tak umouje pracovat v relativnm chaosu. Tj. dovol vm pracovat na vce vcech najednou. Opt vak v tuto dobu nevnujte energii detailm. Je to as, kdy se potebujete rozrstat, expandovat. Pozor vak na to, e fze deva je velmi rychl a namhav. Proto by nemla trvat pli dlouho. Fze ohn vm dovol dlat vci, ke kterm potebujete pilkat pozornost. Chcete-li se zviditelnit, nco ukzat. Je to as vn, emoc a oslav. I tento as je namhav a nesm trvat dlouho. Jinak vs vyerp. Fze zem je as konsolidace. V tto chvli dejte ve do klidu, vyhbejte se extrmm, v klidu si ve vyizujte a vnujte se hlavn tomu, aby bylo ve stabiln a vyrovnan. as ve fzi kovu je vhodn na dokonovn a een detail. V tto dob se opravdu detailm vnujte, dejte jim co nejvce pozornosti a ve dejte do podku tak, jak m bt. Soustete se jen na jednu vc. Ve fzi vody nechte ve jen plynout. Snate se moc nezasahovat. Ve jen pozorujte a ujasnte si, co vlastn chcete dlat dl, dvejte se po pleitostech, sledujte informace. Nic jinho nedlejte.Pokud se budete dit tmito postupy v rznch fzch svch innost, pjde vm ve lpe a zjistte, e asu mte vc ne dost.zpsob, jak nezbytn aktivity, kter Vs nyn nebav, uinit pjemn a zbavn.Dle je dleit, abyste si udlala podrobn seznam veho, co dlte a uvdomila si, co z toho dlat opravdu nemuste a dlte to vce mn ze setrvanosti. Dle si uvdomte, kter aktivity dlte ne kvli sob, ale protoe Vae okol to po Vs vyaduje a Vy to pak povaujete za sprvn. Pak tyto vci nedlte kvli sob, ale kvli ostatnm. A to nen sprvn.Vk Vaich dt pak napovd, e spousty domcch prac mohou dlat s Vmi, nebo za Vs. Dti maj rdy, kdy maj pedem dan reim. Tj. mete jim rozdlit rzn koly a nauit je, e jsou za splnn zodpovdn.Dal chybou je, e lid asto maj tendenci ve dlat sami. Naute se dat druh o pomoc. Zjistte, e hodn vc me pro Vs dlat nkdo jin.Kad den si vyhrate njakou chvli pro sebe. Dle se naute dlat mezi jednotlivmi innostmi mal pestvky (asto sta 5-10 minut). Pi tto pestvce bu dlejte nco, co je pro Vs v tu danou chvli pjemn (nap. si dejte kvu), nebo si jen tak oddechnte.Dle je pomrn hodn asu, kter trvte eknm (v doprav, ve frontch apod.). To jsou ideln chvle prv na krtk pestvky. Prost v dob ekn vypnte. Pokud umte meditovat, udlejte si kratikou meditaci. pln se uvolnte a jen nechte as plynout, zatmco na nco ekte. Hlavn se nesnate kadou vteinu vyplnit njakou aktivitou, abyste vem kolem dokzala, jak jste super efektivn.Doufm, e ji nemusm zdrazovat dleitost spnku. Pokud pr minut ped plnoc padnete navou, pak vzte, e i V spnek bude navn a mnoho energie Vm nepinese.Pokud mte hektick ivot a chcete do nj vnst vce pohody, muste nco zmnit. Muste zmnit ivot, abyste mohla t ivot jinak ne doposud. Beze zmn se nic nestane a ve zstane pi starm. 7. www.akademiestesti.webs.comHAPPILLIONAIREJE TU AS ROZPOT A AUDITAkoliv vichni tvrd, e do konce roku je jet asu dost, ml se. Je sice ped nmi jet cel tetina roku, tj. tyi msce, ale energie rstu a expanze jsou ji dvno pry. V srpnu se tyto energie zaaly pomalu mnit a v z tato zmna jet vce zrychl. Je proto dleit, abyste tto zmn pizpsobili i sv podnikn.Pokud chcete podnikat, vydlvat penze a zrove t astn a pjemn ivot, pak opravdu sta, kdy sv podnikn i ivot poddte energim, kter nm vldnou po celou dobu. Nyn se energie oslabuj a jejich smr je nyn tzv. dostediv, tj. pomhaj nm stahovat vnj energie dovnit.Co to znamen pro podnikn? Je to to sam, jako v zemdlstv, kdy v tomto obdob se stahuje roda dom. Tj. co jste vytvoili nyn mte zhodnotit ve svoji vlastn sklize. Z tedy zante vnovat pozornost svm vsledkm. Podvejte se na sla, udlejte si alespo zkladn audit sv innosti. Vytvote si pedbn ron uzvrky. Upravte plny na dal tyi msce podle relnch pedpoklad. Za rok se toho jist mnoho zmnilo a proto byste tmto zmnm mli pizpsobit tak plny na zbvajc msce. Mus vychzet ze souasn reality. Pak si vezmte vsledky dosavadnho obdob tj. od ledna do konce srpna, pidejte k nim plnovan vsledky za z a prosinec a podvejte se, jak se tv vae vsledky celho roku.Snate se, abyste ze sv rody zskali co nejvce. Zabrate monm ztrtm. Hldejte si rozpoet a hlavn sv nklady.Svoji innost te zante soustedit hlavn na dokonovn svch aktivit. Nic nenechvejte jen tak vysublimovat. Ve dn uzavete, i kdyby uzavenm mlo bt ukonen nevydaench aktivit. Soustete se na to, abyste opravdu ve vech aktivitch doli a na konec. 8. www.akademiestesti.webs.comAKVRIUMRyby obecn maj ve Feng Shui velk vznam a vnuje se jim velk pozornost. Pozor vak na to, e Feng Shui pochz z jin kultury, ne je ta nae a tak to, co je vznamn v n, nemus bt stejn vznamn v echch. Alespo ne v pln stejn podob.Ryby vak maj obecn vznam. Lid si njakm zpsobem stle zachovvaj kladn vztah k vod. Je to snad proto, e z vody vyel i n ivot, e voda je podstatnou soust naich tl a tak pro to, e jsme se ve vod vichni vyvinuli od zkladn buky, embryo a po pln vyvinutho lovka. Ryby nm tento vztah k vod pipomnaj.Voda v ns vzbuzuje pocit plynut a lehkosti. Plovouc ryby ve vod tak ukazuj, e ivot je vlastn lehk, pohodln, e je ve, jak m bt (mme se jako ryba ve vod) a v cest nemme dn tk pekky. Proto je akvrium pomrn vznamn pomcka Feng Shui.I v ppad akvria vak musme vdt, jak psob a kdy je vhodn a kdy naopak nen. Akvrium obecn podporuje v interiru energii vody. Tj. zkliduje a zpomaluje energie. Pin volnost plynut, tj. snadnj postup v naich aktivitch. Zrove nm vak ukazuje, e cesta nem bt zbrkl, e se mme vodou nechat v klidu unet a nadnet. ivotem tak mme kret zlehka.Pokud chcete tedy podpoit energie plynut, zlehen va ivotn cesty, pak je dobr akvrium umstit v Gua 1 tj. Gua, kter podporuje prv energii vody a plynut. Je to oblast vchodu a vech chodeb a pedsn. Pro podporu plynut je ideln, aby v akvriu byl jeden druh rybiek. Gua 1 chce JEDNO-duchost, tj. jeden druh. Pokud budete mt zm rznch druh, pak si mete naopak do sv cesty pinet chaos.Ale i zm rznch rybiek me bt uiten. Pak se ale ji nebavme o cest a jej jednoduchosti, ale o bohatstv, rozmanitosti a plnosti ivota. V takovm ppad akvrium umstte do Gua 4, kter podporuje prv energii hojnosti. Toto Gua je vdy ve vzdlenm levm rohu prostoru v pohledu od vstupu do interiru.V Gua 4 by tedy mlo bt v akvriu nkolik rznch druh. Zde je dleit pestrost, kter evokuje rozmanitost a bohatost ivota.U akvria si vak dvejte pozor hlavn na istotu vody a ivost rybiek. Mus bt pohybliv a z jejich pohyb mus zit prv ivot. V opanm ppad by mohly energie niit. ERNK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -kliknte ZDESluby ERNK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 9. www.akademiestesti.webs.comTict devt kapitola pat k tm nejobshlejm. A nen divu. Zabv se velmi dleitou skutenost, kterou si my lid vbec neuvdomujeme. Jde o JEDNO. k nm, e vichni jsme soust velkho celku. Hovo o tom, e vt celek vdy ovld celek men. k nm, e men celek m vdy pispvat k blahu vtho celku. Je-li velk celek pln blaha, pak v tomto blahu ij i vechny jeho men celky. Plat to pro vechny aspekty naeho ivota. Kad len rodiny m pispvat k tomu, aby se rodin dobe dailo, protoe pak se da dobe vem lenm rodiny. Toho si jsou napklad vdomy vechny velk rodinn klany. Proto je tak dobe postarno o vechny leny tchto vlivnch a silnch rodin. Stejn to sam plat o firm. Pispvaj-li vichni zamstnanci k tomu, aby se firm dailo a je-li firma v rukou lid, kte tento zkon znaj, pak se da lpe i vem pracovnkm. Na stejnm principu m fungovat i stt. Pispv-li kad oban k tomu, aby se sttu dailo, pak se vem obyvatelm sttu da lpe. Bohuel poslednch nkolik stalet je upednostovn individualismus. A prv proto jsme vichni vyerpan a slab, protoe se lopotme za vlastnm spchem. Nejde nm o budovn celku a tak se ani celek neme starat o ns. Myslm, e je to zrove takto nastaveno schvln tmi mocnmi, protoe vd, e vechny celky jsou tak oslaben a oni pak maj monost je snadno ovldat. Ale asy se mn a postupn si toto lid budou vce a vce uvdomovat. Pak bude vem lpe ne nyn.Kapitola 40Nvratnost je pohybem Tao,Poddajnost je projevem Tao.Nebesa a zem i vechno tvorstvoMaj svj vznik v byt,Byt m svj vznik v nebyt.Ve tyict kapitole je obsaena velmi jednoduch mylenka. Ve se pohybuje v cyklech. Kad zatek je nasmrovn rovnou k nvratu. Nvrat se dje v kruzch. Proto ve m svj kolobh, kdy ve zan z nieho, aby se do nieho mohlo po dokonen kolobhu vrtit.K emu je nm tato mylenka uiten? V nkolika rovinch. Zaprv nm k, e cokoliv zaneme, musme dokonit, nebo ve spje od zatku ke svmu konci. My mme z konc strach. Bojme se vci ukonovat. Bojme se ukonit nefunkn vztah, bojme se ukonit prci, kterou nemme rdi, bojme se smrti atd. Pokud si vak uvdomme, e konec je cl, pak toho meme naopak vyut a snait se ve ukonit co nejlpe.Zadruh nm tato kapitola k, e zatek pramen z konce. Nelze tedy zat nco novho, ani ukonte to pedchzejc. A protoe my se bojme konc, mme tendenci zanat nov vci, ani bychom vyeili a ukonili ty star. A tak nap. stle lid ij ve starm vztahu a pi tom zanaj vztah nov. Zanaj prci i podnikn dve, ne ukon sv star podnikn. To pak vede k tomu, e ns ni dvoj energie tho: dvou vztah, dvou prac atd.Asi znte ren: minulost vs vdy dostihne. Je to tak. Pravdpodobn s tm vichni mte njakou vlastn zkuenost. Ale kdy si uvdomte, e vs me dostihnout jen iv minulost, tj. minulost, kterou jste neukonili, pak s tm umte nco dlat. Ukonit to! Pak nemuste t ve strachu z dnch kostlivc ve skni apod.. Pokud neukonte minulost, nikdy nemete t ist v ptomnosti. Stle budete tak mt ve svm ivot nerovnovhu. A vy vte, e tst m zklad jen a jen v rovnovze.Chcete-li nco novho v ivot zat, vdy nejprve ukonete to star. Teprve potom toti me pijt energie novho. TAOTE ING 10. www.akademiestesti.webs.comPEDPOV PRO R ENERGIEV tdnu 1.9. budou vldnou obdobn energie, jako v pedchozm tdnu. Z potku tdne to budou mrnj kovov energie. Pak dojde k pomrn pjemnm energim ve stedu a tvrtek a od ptku se pak rozjedou silnj energie ohn.PONDL HAVRAN 3-3-7To nm ta kola pkn zan . karohld Havran me nstup do koly vem pkn znechutit. Take pokud se vm dnes nebude do nieho chtt, pak se nedivte a mon to odlote na jin den. Rozhodn se nenechte rozhodit nepjemnmi energiemi tohoto dne.Jdlo: dnen jdlo by mlo bt vnovan rodin. Uvate si nco dobrho, tradinho, co maj vichni lenov va rodiny rdi. Mete udlat i rodinnou selost.TER OPICE 2-4-8Dnes je vhodn den na een rznch vc. Opice je chytr a doke si se vm poradit. Nem vak rda problmy, proto se k niemu nestavte jako k problmu. Naopak, ete ve hrav a lehce. Dnes rozhodn nelete, Opice to hned na vs pozn.Jdlo: dnes byste si mli vychutnat jdlo se svm partnerem. Me bt vhodn i jako pleitost nco se svm partnerem eit. Jdlo by vak mlo bt rznorod, rozmanit. Nic pzemnho ani jednoduchho.STEDA LIDOOP 1-5-9Dnes by mly bt energie pomrn empatick. Pokud potebujete pomoci, pak dnes mete o pomoc podat. Ale dejte jen, kdy to opravdu potebujete.Jdlo: ve stedu by mlo bt jdlo spe jednoduch. Mlo by hlavn chutnat vm. Proto neexperimentujte a dejte si nco osvdenho.TVRTEK TAPR 9-6-1Ve tvrtek budou pokraovat empatick energie ze stedy. Jen dnes me bt poskytnut pomoci o nco psnj. Vae poteby tak budou posuzovny vce detailn. Take sv dosti opravdu dolote njakmi fakty a detaily.Jdlo: dnes je ideln den na vyuit jdla ke spoleensk udlosti. Jde vce o zbavu, ne jdlo. Mete uspodat zahradn party, nebo njakou jinou oslavu.PTEK -KOZA 8-7-2V ptek budou vldnout jemn a romantick energie. Snate se chovat pjemn, mile. Bute galantn. Ukate, e vm na ostatnch zle. Vhodn den na romantick zitky.Jdlo: dnes je vhodn den nap. pro romantick posezen pi svkch. Mete si doma vytvoit krsnou, romantickou veei. Svmu partnerovi pak mete darovat i mil drek.SOBOTA MUNTJAK 7-8-3V sobotu se vnujte milm a pjemnm aktivitm. Je to energie mazlen, tulen apod. Mete podniknout ve, co mte rdi a pi em se ctte pjemn a mile.Jdlo: zkuste vyzkouet nco novho, exotickho. Ale nic sloitho. Pprava takovho jdla vm mus dlat radost.NEDLE K 6-9-4V nedli jsou energie namchny na podn mejdan. Rozhodn nesete doma sami.Jdlo: jdlo vnujte podn zbav s pteli. Bude lep, kdy si vyrazte ven, do prosted, kde se budete dobe bavit.