2014 09 01 happyweek 83

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    167

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

msc kohouta, energie asu, zdrav, byznys, feng shui, interir, design, z, audit, rozpoty

Transcript

<ul><li> 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 1.9. 2014. 083TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comI kdy n kalend stle neukonil lto, jsou letn energie ji dvno pry. Pomalu odchzely v srpnu a jejich msto zaujmaj energie podzimu, tj. elementu kovu. Tyto energie v srpnu pinesla Opice a nyn v z je vrazn posl energie Kohouta.Je dobr, e kola zan prv v tomto obdob. Dti, i ty v pubertlnm vku, maj velmi siln aktivn energie deva a v pubert ohn. Jsou to energie, kter potebuj neustlou aktivitu, jsou velmi nesoustedn, rozltan a chaotick. Kdyby kola zanala na jae i v lt, kdy vldnou prv energie deva a ohn, pak by uitel asi dti v lavicch vbec neudreli .Naopak podzim se svoj silnou energi kovu pin soustedn, zkliduje energie, aktivita je stdna pasivitou. Je omezovn chaos a pichz vt d a podek. Kohout k tomu navc pin energie dokonalosti, pozornost detailm a dotahovn vc do konce. To jsou energie, kter byste v tomto obdob mli co nejvce vyuvat.Chcete-li, aby vm energie podzimu pomhaly, muste je nejprve pijmout. Stle se dozvdm od lid kolem sebe, jak nesouhlas s tm, e ji je podzim. Zuby nehty se dr toho, e je jet lto. Odmtaj se s ltem rozlouit. Pokud vak pijmete fakt, e vldnou podzimn energie kovu, pak se vm poda se na n naladit. Jen tak je toti mete vyut ve svj prospch.V z tak mete vyut energie pedevm k tomu, abyste sv zleitosti zaali dvat do podku. Je dobr se zorientovat ve svch aktivitch, podvat se, kter jsou pro vs dleit a kter ji mete ukonit. Ve, co ukonit mete, tak ukonete. Je dleit, abyste ve dothli do konce. Nic nenechvejte nedoeen. Je dleit si tzv. vci odkrtnout a ji se jimi dle nezabvat.Vci, na kterch muste dle pracovat pak uvete do njakho systmu i du. Muste vdt, e je mte maximln pod kontrolou. Ve tento msc dlejte tak, jak se m, jak to odpovd danm pravidlm. Ideln bude, kdy si na vechny aktivity vytvote podrobn seznam vech innost a udlte si na n pesn pln. Pak ji sta se tmto plnem dit a nemuste se o nic jinho starat. Pokud mono ji v tomto roce nezanejte nic novho. Soustete se hlavn na dokonen veho rozdlanho, abyste mohli na konci slavit spch. </li></ul><p> 2. www.akademiestesti.webs.com ROVNOVHA MEZI OKOLM/PROSTEDM A VAM NITREMasto v HAPPYWEEKupeme o tzv. zkon jak nahoe, tak dole. Pokud tento zkon budete dodrovat a vyuvat ve svm ivot, bude v ivot daleko leh a pjemnj. Je to zkon, proti ktermu nelze s spchem bojovat. Je dleit o nm vdt a pijmout ho. Ve vem vm v ivot jen pome.Tento zkon vm mimo jin k, e je dleit rovnovha mezi vam okolm, tj. prostedm, ve kterm ijete a vam nitrem, tj. tm, jak se v ivot ctte. Mnoho lid tento vztah mezi vnjkem a nitrem nezn, ale je i mnoho lid, kte ho znaj a pesto se jm ned. A pesto je to vztah, kter je velmi jednoduch a zsadn doke zlepit v ivot. Mimochodem je to zkon, kter je zkladem FengShui, kter prv vytv takov prosted, abyste se v nm ctili co nejlpe.Nedvno jsem etl blog, kde jist pan ze Spojench stt provala dlouh obdob depres a smutku. Proila pomrn nepjemn konflikty ve svm soukromm ivot a ty pak siln ovlivnily i jej profesn ivot. Po nkolika letech v tomto stavu si zaala vmat, e je j velmi pjemn, kdy venku pr a je nevldno. Bylo j to divn. Logika j kala, e by se naopak mla ctit dobe, kdy je venku krsn, svt slunko a je teplo. Ale j krsn dny nic nekaly. Ale kdy se obloha zathla edivmi, tkmi mraky, setmlo se, ochladilo a navc zaal d, tak se ctila mnohem lpe. Dlouhou dobu tomu nerozumla a myslela si, e u opravdu mus bt hodn divn, kdy se j lb nepjemn poas. Pak se ale dozvdla prv o zkonu mezi vnjm prostedm a nitrem lovka a ve se j vyjasnilo. Pochopila, e vnj okliv prosted rezonuje s jejmi pocity v nitru. e ediv a tk mraky, chlad a d maj stejnou energii, jako jej depresivn nitro. Jej energie tak byly v harmonii s energiemi vnjku. Byly na sebe vzjemn naladn a proto se ctila lpe.Pokud i vy prochzte nepjemnm obdobm ivota, pak jste si mon tak vimli podobnho chovn, jako mla tato ena ze Spojench stt. Projevuje se to vtinou tak, e lid vyhledvaj spolenost lid, kte maj podobn problmy. Maj asto lep nladu, kdy jim nkdo vyprv svj smutn pbh. Naopak, nesn spolenost astnch a spokojench lid, protoe ti jsou naladni na pln jin frekvenci.Pokud vak chcete svj ivot prosvtlit, zlehit a bt astnj, pak naopak muste vyhledvat prosted, kter tyto energie m. Je jasn, e zpotku se nebudete ctit ve sv ki. Ano, je to zejm, protoe budete v okol, kter m pln jin energie, ne vy. Bude vm to ve pln ciz. Ale vydrte. Existuje toti dal zkon: vt d ovlivuje men d. Tento zkon nm k, e to vt vdy ovld do men. A prosted, ve kterm se pohybujete je vdy vt d, ne vy sami. Proto po njakm ase zanou u vs pevldat energie tohoto vtho du. Zanete se pomalu ladit do nlady tch, kte jsou kolem vs.Chcete-li tedy ve svm ivot udlat njakou zmnu, muste opravdu zmnit sv prosted. Vyberte si takov, kter m energie, po kterch toute. Pak sta jen vydret a nechat pracovat as. 3. www.akademiestesti.webs.com SPNEK, SPNEK, SPNEKNikdy nesta dostaten zdrazovat toto slovo: SPNEK. Je to zklad nejen siln energie, zdrav, ale tak tst. Pokud nevnujete svmu spnku dostatek asu, pak sta, abyste tento pstup zmnili a po njakm ase se ve vaem ivot zanou dt vci .Nen ale spnek, jako spnek. Vy ji vte, e minimln doba spnku by mla bt 8 hodin. Vte tak, e ideln as, kdy zalzt pod peinu je kolem 22:00 hodiny. ALE, spnkov proces zan ji mnohem dve. Protoe jako ve, i spnek potebuje ppravu, aby byl kvalitn.Ppravu zahjte tm, e pokud pijete kvu i siln aje, dte si posledn cca 6 hodin ped spnkem. Tj. posledn kvu byste mli mt kolem 16:00 hodiny. Dal npoj, kter sniuje kvalitu spnku je alkohol. Ten byste mli pestat pt cca 3 hodiny ped spnkem. Take svoj posledn skleniku vna si dejte nejpozdji kolem veee, tj. v 19:00. I jdlo nen vhodn tsn ped spanm. To byste si mli vychutnat tak kolem 19:00 20:00 hodiny. Pokud veer cvite (a pokud ano, mli byste veer cviit opravdu jen lehk cviky), pak byste mli cvien skonit cca 2 hodiny ped spnkem, tj. kolem 20:00.Neduh dnen doby elektronika by mla bt vypnuta a vythnuta ze zsuvky nejdle jednu hodinu ped spnkem, tj. kolem 21:00. Ve stejnou dobu byste mli ukonit i hry i jinou zbavu.Hodinu ped spnkem byste ji mli bt ve velmi klidovm mdu. Nemli byste ji vbec pracovat i bt jinak aktivn.Ped spanm se mete vnovat lehk meditaci i jemnm uvolovacm cvikm.Nezapomete si ped spanm lonici vyvtrat a snit teplotu. Spnek pi nich teplotch je kvalitnj. PROSTED A NEMOCIPravidlo vyho a niho du funguje tak v ppad nemoc. Pokud trpte njakou zvanj a dlouhodobj nemoc, pak je velk pravdpodobnost, e k jejmu vzniku pisply i energie z vaeho prosted (prce, doma apod.).V takovm ppad se doporuuje zmnit toto prosted. Vybrat si msto, kde jsou energie, kter potebujete mt sami. V ppad zdrav jsou to asto energie deva a vody. Energie vody posiluj va ivotn energii. Devo naopak pin prv energii zdrav. Navc je devo energi zatku novho. Take pin v takovm ppad nov zdrav.Energie deva a vody jsou nejsilnj v prod. Nejsilnj energie vody je pak u moe. Vte, e lkai asto doporuuj prv pobyty u moe nebo v prod (siln jsou tak energie v horch).Pokud tedy chcete zmnit svj zdravotn stav, zmte sv prosted. Pokud si nemete dovolit pesthovat se na njak as na svoji chatu, i k pbuznm dle od vaeho domova, pak mete alespo zmnit svj interir.V takovm ppad si do svho interiru dejte hodn energie vody a deva. Pi nastolen novho zdrav pomhaj erstv kvtiny. Dle pak jsou vhodn kvtiny, kter hodn kvetou a maj neustle nov kvty.Pomh tak modr a zelen barva. Je dleit asto vtrat a nechat do interiru vstoupit erstv vzduch. Pokud muste leet, pak je lep leet v mstnosti, odkud mte alespo njak vhled na zele.Energii deva tak posiluj dti. Mte-li je v rodin, pak je k sob na chvilku kad den puste. Jen pozor na to, aby vs neunavily. Sta jen pr minut.Kadopdn si ale zmte prosted kolem sebe. Urychl to uzdravujc proces. 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnupete, pak vm rozhodn energie spolenosti chyb.V tomto ppad Vm pravy podle Feng Shui nebudou pln stait. Pro Vs bude dleit, abyste se vrtila mezi lidi. Muste bt opt aktivn, mt ptele a znm kolem sebe. Muste mt pocit, e Vs lid rdi vid, e se s Vmi rdi setkvaj. Muste dostat lidi zpt do svho ivota.Feng Shui mete vyut k tomu, abyste tuto energii ve svm novm byt podpoila. Pjde hlavn o energii ohn a vytvoen jangov energie. Ta Vm dod vce aktivn energie do ivota. Je ale dleit, abyste pak opravdu ila aktivnm ivotem. Pokud si jen vytvote aktivn energii a pak ji nebudete erpat, bude mt na Vs naopak negativn vliv.Ve vaem konkrtnm ppad bych doporuil nsledujc pravy interiru. Velmi vm pomohou fotografie ptel, i lid, se ktermi se rda stkte. Abyste podpoila jejich energii a energii spoleensk aktivity, dejte si je na dv hlavn msta: Gua 1 zde by byla vhodn vt fotka s Vaimi pteli a to na mst, kter uvidte hned pi vstupu do bytu. Dle pak do Gua 7, co je msto na prav stran bytu (meno od vstupnch dve) piblin uprosted bytu. Zde si dejte vce mench obrzk se svmi pteli i msty, kter rda navtvujete. Tm poslte energii budoucnosti.Dle mete vce aktivovat svoj ivotn cestu a dt si do n vce ohn. To mete udlat tak, e do Gua 1 (oblast vchodovch dve a vechny chodby a pedsn) vlote nco ervenho. Men erven doplky. Mohou to bt i erven kvetouc kvtiny. Dle je vhodn doplnit pr mench dekorac v zelen barv nebo z devnho materilu.Dle pak v Gua 9 (tj. nejvzdlenj msto od vchodu do bytu, uprosted zadn zdi) si udlejte msto, kam si vlote obraz i symbol neho, po em toute.Cel byt si ozdobte vcmi, kter mte rda, kter vs t a kter se Vm hodn lb.Dobr den, narodila jsem se 9.7.1951. Cel ivot jsem pracovala s lidmi a bydlela v centru Prahy. Po odchodu do dchodu jsem se odsthovala do mal obce v blzkosti Prahy, mm mal, nov z hlediska provoznch nklad levn byt, ale jsem zde neastn, oputn a izolovan. Byt jsem se snaila zadit podle zsad feng shui, ale pesto jsem zde ztratila svouenergii a nevm, co s tm a jak to eit. Chtla jsem se zeptat, zda mi mete poradit, jak msto k bydlen by bylo pro m z hlediska feng shui vhodn. Vae informace mi velice pome v mm dalm rozhodovn. Dkuji za odpov. Srden zdrav a hezkdny pejeMarieMil Marie. Dkujeme za V dotaz. Bohuel neznme hodinu Vaeho narozen a tak nae odpov se bude dit jen stenou informac z Vaeho Astrotypu.Zd se, e po ivot strvenm v Praze, kde je spousty aktivit, lid a kde se lovk nemus ctit sm, nemuselo bt rozhodnut odsthovat se do stran pln sprvn.Je to pesn to, o em peme i v tomto HAPPYWEEKu: okoln energie vdy ovlivuj stav lovka. Pokud jsou vae energie zvykl na aktivitu a lidi, pak klidn a oputn prosted je na pln jin frekvenci.Ve Vaem Astrotypu jsou dv velmi dleit zvata: Zajc a Koza. Tato zvata miluj kontakt s lidmi. Maj rdi milou a pjemnou spolenost. A hlavn potebuj mt pocit, e je lid maj rdi, e je rdi vid. Prost potebuj mil a pjemn energie od ostatnch lid kolem sebe.Dal dleit vc z Vaeho Astrotypu je, e vy jste nyn (ve Vaem vku) v obdob ohn. To je energie, kter miluje aktivitu a hlavn spolenost. Pokud ijete v izolaci, jak 5. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuA protoe spolenost a nae okol jsou velmi rychl, hektick a asto chaotick, pak je pomrn jasn, e se tak ct vtina lid. Prost se nechaj unet tou velkou vlnou. Nen ale nutn, abychom se vdy museli nechat unet vm, co je silnj ne my. V takovm ppad mme mnoho rznch nstroj, kter um posilnit nae energie a my si meme a umme vytvoit n vlastn svt. Je to pesn o tom, jak prosted kolem sebe si vytvome, s jakmi lidmi se setkvme a tak kde pracujeme. Pokud znte sv energie (Astrotyp), pak vte pesn, jak prosted, jac lid a jak styl ivota je pro Vs ten prav.V Astrotyp napovd, e byste si mla v ivot uvat pjemn a ptelsk energie, vyhbat se konfliktm (V Zajc). Dle jste lovk, kter potebuje ve tm dokonal, dokonen a ve tak, jak m bt (Kohout). Pro Kohouty opravdu nkdy bv tk se zastavit, protoe dokud nemaj hotovo, tak na odpoinek ani nepomysl.Vyuijte sv energie k tomu, abyste se na n naladila a svj ivot jim pizpsobila. V Zajc a devn energie Vm napovdaj, e byste mla v ivot zavat pjemn, uvolnn chvle s milmi lidmi. Naopak Kohout Vm pome ve nastavit tak, aby to odpovdalo tomu, co Vy chcete. Zamyslete se nad tm, co Vs bav, kdy se radujete, s km je Vm dobe atd. Udlejte si seznam vech takovch aktivit a pak podejte Kohouta, aby Vm pomohl vytvoit pln, jak tyto aktivity a lidi zakomponovat do svho ivota. Pak si udlejte seznam vech vc, kter Vs naopak vyerpvaj. I zde si udlejte pln, jak tyto vci ze ivota eliminovat. Pokud k tmto vcem pat i nezbytn ivotn aktivity (jako nap. u eny s malmi dtmi bude asi vaen), pak si tyto aktivity nastavte tak, aby Vs bavily. Mete nap. podat spolen veee s dtmi a svmi pteli. Mete vymlet nov recepty, i pi vaen rzn experimentovat apod. Nevm, co pesn to bude ve Vaem ppad, ale urit najdeteVe vaem ivot je dleit krsa. Mohou to bt malikosti, mal vci, bytov doplky.. Kupujte si vci, kter mte rda, kter se Vm lb a tmi si vyzdobte svj domov.Co se te Vaeho ivota jako celku, pro Vs je dleit spolenost. Pokud nyn nemte kolem sebe lidi jako dv, chote alespo na msta, kde je hodn lid. Opt zle na tom, co mte rda. Mete chodit na koncerty, na vstavy, na vernise, na prohldky zmk, hrad apod. Snate se trvit as na mstech, kde je hodn lid.Bylo by tak vhodn, pokud to je mon, abyste asto zvala sv ptele i leny rodiny k sob na nvtvu dom. Aby opt spolenost lid oivila v domov.Podporujte sv ohniv energie tohoto obdob svho ivota energi lid a spolenosti. Nezstvejte rozhodn sama. V domov Vm mus pinet radost. Nesm bt stroh, studen. Naopak, muste v nm ctit teplo domova, tulno a vldno. Vude, kam se doma podvte, by na Vs mlo koukat nco hezkho, milho.Ven ernkovi,v minulm sle HAPPYWEEKujste psali o ase a jak kad lovk m dostatek asu na to, aby se ctil pjemn. V dnen chaotick dob se mi to zd nereln. iji sama se dvmidtmi (9 a 12), chodm do prce a mm se co ohnt, abych vechno stihla. Jsem rda, kdy si ped plnoc na chvilku mohu sednout a na nic nemyslet. Jak mm, podle vs, vytvoit si v ivot pohodu?Dkuji za odpov a zdravm,JitkaP.S. jsem narozena 8.9. 1975 v 17.45Ven Jitko,dkujeme za V dotaz. Ano, mte pravdu, e v dnen chaotick dob je pro vtinu lid sloit najt si alespo chvilku na vlastn pohodu. Ono to opt souvis s tm, co peme v tomto sle HAPPYWEEKu, tj. okoln energie siln ovlivuj to, jak se ctme sami. uvnit. 6. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuAS JE STEJN ENERGIE JAKO COKOLIV JINHOas je velmi vzcn komodita. Poznmky typu: Nemm as., slchm velmi asto. Bohuel tato vta funguje jako kad jin mantra, kterou asto opakujete. Tj. to, co kte, pivolvte do svho ivota. m astji tuto vtu opakujete, tm mn asu pak skuten mte. A pitom je to ve velk nesmysl. Kad lovk m stejn asu, jako kad druh. Otzkou jen je to, jak ho um vyuvat. as je energie. M proto vech jejch pt fz: devo, ohe, zem, kov a voda. A podle tchto fz se tak as projevuje a podle toho mete as vyuvat, jak potebujete.Fze deva je obdob, kdy potebujete rychle nm zat. Prost nco vykopnout, aby to zaalo fungovat. V tento as nekoukte na detaily, prost jen aktivujete i...</p>