2014 01 13 happyweek 50

  • Published on
    25-May-2015

  • View
    129

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TDEN OD 13.1. 2014. 050 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comwww.akademiestesti.webs.comHodn lid si mysl, e tst si mus zaslouit. To je velmi asto dvod, pro pak v ivot nejsou astn vbec. Maj pocit, e si astn ivot nezaslou a tak spe vyhledvaj situace, kdy je jim mizern. Jsou lid, kte toto dlaj vdom, ale vtina lid to dl podvdom, ani o tom v. Proto si pak na ivot stuj, kaj, e je k nim nespravedliv, svaluj vinu na druh apod.Stejn, jako zdrav je pirozen, tak i vae tst. I v Bibli je psno, e Bh stvoil lidi v Rji a nechtl po nich nic, ne aby si Rje vili, jen se o nj starali a tm byli navky astn. Lid to ale nepochopili a poruili zkaz dlat nco vc a z Rje byli vyhnni. A od t doby lid trp. Kdy se podvte na mal dti, rod se astn a spokojen. Jsou vesel, hrav, nemaj dn starosti. Tj. narodili se do svho Rje. Bohuel spolenost (rodina, tst ale vbec nen o zsluze. kola, lid z okol atd.) jim zanou tst je pirozen a vm do ivota do tohoto Rje vstupovat a jejich dan. To netst, smutek apod. tst jim zakazovat: to neme, jsou nepirozen. Take pokud to se nesm, na to se neah.. A budete prost jen t a ivot si tm je z Rje vyenou. Zakazuj jim skuten uvdomovat a jen uvat bt pirozen astn. To s lidmi (nic vc), pak automaticky kad z pokrauje s vkem a odstup od vs bude do urit mry astn. Rje se jet zvtuje. V dosplosti pak lovk m pocit, e ije jen v problmech a e tst je nemon. Problm pak prostoup ivotem do takov mry, e jeden problm navazuje na druh. A lid si kaj: a dodlm toto, a dokonm tamto, a uzavu ono.. Pak si dopeji nco hezkho. Slovo A je ale ubj. Protoe navazuje-li jeden problm na druh, dn A nikdy nebude. Pod bude teba se o nco starat, nco dlat, nco zaizovat. Lid se bohuel nauili ve starosti vidt negativn. Vid v tom jen to, e mus nco udlat a jim se pitom nechce. Ale u nevid to, e kdy se o danou vc postaraj, bude pak lpe. Kdy vytrhte plevel ze zhonu (co me bt i morn prce), pak peci dostanete lep a vt rodu. Trhn plevele pak nen ta otravn prce, ale umn se postarat o svoji zahrdku, aby dala krsn plody a kvty, kter jim dlaj dobe a pinej tst do ivota. Proto i toto trhn je soust tst. Vte-li, e vsledkem toho, co dlte, bude pro vs nco dobrho, pak to samo konn je ji pro vs dobr. A naopak, pokud vsledek va prce m kodit, pak ukod i vm. Proto byste mli dlat jen takov vci, jejich vsledek pinese radost i vm. A ji z t samotn prce se radovat. Nen proto dobr odkldat tst na A. tst je ji tady, bylo od vaeho narozen a bude a do va smrti. Neekejte na nco, co tu je. Prost si to tst vezmte a mjte ho celou dobu. Uvejte si ho pi kad innosti, v kad situaci, na jakmkoliv mst. tst je ve vs. Vy jste se narodili astn, tak bute a nenechte se okolnostmi od svho tst odlouit. Drte se ho jako klt a nepipuste, aby vm tst nkdo odloil na A. Protoe vy jste astn ji TE A NAVDY.

2. SEMINwww.akademiestesti.webs.comROK 2014 - DEVN KCelodenn semin vs nau, jak se mete na tento velmi siln rok pipravit. Tento rok opravdu bude platit: tst peje pipravenm Ukeme vm, jak tento rok ovlivn kadho z vs na zklad vaeho osobnho Astrotypu, kter zskte na tomto semini. Dozvte se, eho v roce 2014 muste rozhodn vyut a naopak, eho se urit vyvarovat. Datum konn: 19.1. 2014, 10:00 18:00 hod Msto konn: Lidick 6, Praha 5, prostor Drive Production Cena semine: 1,800 K Rezervaci msta poslejte na dasa@byu.cz 3. FENG SHUI KLUBwww.akademiestesti.webs.comFeng Shui Klub pijm nov leny Po ronm psoben se opt otevraj brny Feng Shui Klubu pro nov leny. lenstv v Klubu vm umon prohloubit si sv znalosti v oblasti Feng Shui a nsk kosmologie v praxi. Klub se schz celoron kadch trnct dn v ter od 18.00 do 21:00 a e aktuln ppady ze ivota len Klubu i ppady jejich klient. Pokud mte zjem se do Feng Shui Klubu pihlsit, napite, prosm, na dasa@byu.cz. Zanme 14.1.2014. Ron lensk pspvek: 10.000,- K.Monost na spltky zloha 3.000,- K , pot 7.000,- K v pravidelnch msnch spltkch.www.fengshuiklub.webs.com 4. www.akademiestesti.webs.comASTN IVOT JE HRA Ve na tomto svt, i v celm vesmru je vlastn hra. Pro hra? Hra je njak aktivita, kter m pesn dan pravidla. Hra se d hrt jen v tom ppad, e tato pravidla znte a hlavn: e je dodrujete. Tmto pravidlm se vtinou k zkony prodn zkony apod. Zkony jsou dan. Vytvoila je sla, kter tento vesmr, a tm i ns, stvoila. Pro nkoho je to Bh, pro nkoho jsou to prodn sly, pro nkoho to me bt nadpirozen sla. Taoist tomu nap. kaj Tao (Dao). Jsou to zkony tak siln, e po celou existenci vesmru je zatm nic neprolomilo. Ve se odehrv pesn podle tchto zkon. A ji v hlubokm vesmru, v na galaxii, v na slunen soustav, na na planet, v na zemi, i v naem dom nebo tle. Jsou to stle tyt zkony. Zatm neexistuje sla, kter by je dokzala zmnit. Ti, kte tyto zkony znaj, vd pesn, o jakou hru jde a jak se bude dl vyvjet. A tak moc dobe vd, e kdy tyto zkony poru, budou ze hry vyloueni, nebo dostanou pinejmenm lutou kartu. A naivn jsou ti, kte stle doufaj, e jsou to oni, kte si vytvo sv vlastn zkony. Zatm se nikdo takov nenarodil a v tchto podmnkch vesmru se ani nenarod. A tak si mete vybrat. Poznat, uznat a ctt tyto zkony, vyuvat je pro sv dobro a tst. Nebo si myslet, e pro vs tyto zkony neplat, a nechat se prodou i vesmrem zniit. Je to na kadm z vs. Bohuel ijeme ve spolenosti a civilizaci, kter si stle vce a vce mysl, e tyto zkony nejsou pro lovka. e lovk se dky sv inteligenci doke tmto zkonm vymanit. Ale opravdu jet se nikdo takov nenarodil. Mete namtnout, e lid vytvoili spousty vc, kter v prod bez lovka nejsou mon: lovk me ltat, doke pekonat slu gravitace a dostat se ze zemsk atmosfry, doke t pod vodou, doke klonovat iv tvory, doke umle tvoit nov ivot (uml oplodnn). Mete kat, e jsme nad prodou vyzrli. Ale vbec ne. Vechny tyto spchy civilizace jsou opt jen vyuitm prodnch zkon. Prost je lid pouili tak, jak chtli. Bohuel, v nkterch ppadech i nepirozen (nap. uml oplodnn, estetick operace apod.). To znamen, e vyuili tyto zkony a li proti bhu prody, zvrtili jej mysl. Vte, e nikdy nemete nad prodou vyhrt. Nikdy. Je vdycky silnj ne lid. Jen si muste uvdomit, e proda m nekonen asu. Vy jen pr let. A to, e se ve svm ivot nedoijete toho, jak proda opt lidi peme, neznamen, e se to nestane. Hodn prodnch jev se dje prv dky nesprvnm zsahm lovka do prody a ty se projevuj i za destek let. Nkter a za stovky let. Budouc generace budou stle eit vce a vce prodnch katastrof, kter zavinili generace pedel, vetn t na. Pravidla jsou prost dan proto, aby hra mohla fungovat. A protoe vy jste soust tto hry, narodili jste se do n a nemete si vybrat jinou hru, muste tato pravidla dodrovat, jestlie chcete hrt. A vte, e tato 5. www.akademiestesti.webs.compravidla jsou nastavena tak, aby vichni byli spokojen s tm, co maj, jac jsou a k emu byli povolni. Pokud tedy chcete prot astn a naplnn ivot, muste tato pravidla poznat, uznat (pijmout) a dodrovat. Pak v ivot bude voln plynout v rmci tto hry. Protoe pravidla znte, dokete dobe odhadnout svoji budoucnost nebo budoucnost svho jednn. Pokud vte, co ve me nsledovat (tj. tzv. potencialita konn), dokete se na vechny eventuality pipravit. Ale zrove vte, co ve se stt neme, protoe to neodpovd pravidlm. Prost vte, e kdy prv svt slunce a je krsn azurov obloha, tak nezmoknete. Vte, e kdy pr, tak se nesplte na slunci. Vte, e kdy je venku mrz, e nedostanete eh apod. Stejn tak v ivot. Vte, e pokud se nepipravte na zkouku, pak pravidlo k, e ji neslote. Naopak vte, e kdy se naute, pravidlo k, e ji slote. Tak eho se bt? Mon namtnete: no jo, ale j se naum a pesto m od zkouky vyhod.. Pak jste patn znali potencialitu tto zkouky tj. jej nronost. Mli jste nap. vdt, e jen nabiflovat se nesta, e muste dan vci i rozumt. m lpe dokete znt tyto zkony, tm lpe odhadnete potencialitu dan situace a tm lpe odhadnete, jak dopadne. To je nap. zklad vtby. Vtba nen nic nadpirozenho. Jen dokonal znalost zkon, pesn odhad potenciality a tm uren monch variant vsledku. Nesta vak zkony dobe znt. Muste je umt i pijmout a v sob zpracovat. To me bt daleko t, ne tyto zkony pijmout. Ti zkuenj z vs si urit vzpomenou nap. na zkony z dob komunismu. Vichni jsme je znali, dodrovali, ale jen mlokdo je dokzal pijmout. Proto jsme ili nespokojenm a neastnm ivotem. Vnitn (ti odvnj i navenek) jsme proti tmto zkonm bojovali. A to je pesn to, co se stane, pokud zkony nepijmete: BOJ. Boj je vdy vyerpvajc. Mlokdy vede ke tst, k opravdovmu ryzmu tst. Samozejm se mete ctit astn, pokud boj vyhrajete. Ale vtinou vs ten boj tak vyerp, e m pro vs hodn negativnch energi do budoucna a ty vs vtinou pebij. Take pokud zkony nepijmete a vnitn je nezpracujete, nikdy nebudete astn. No a poslednm bodem je dodrovn pravidel. To je ze veho nejleh. A pesto s tm m tolik lid problmy. Je jasn, e lid, kte zkon nepijmou, me bt jejich nedodrovn zpsobem jejich boje proti tmto zkonm. Ale je velmi mnoho lid, kte zkon znaj, i ho pijmou a pesto ho nedodr. Vtinou to bv v ppad, kdy ct, e nedodrenm zkona mohou zskat momentln vhodu i pnos. Toto je pklad vech promylench kriminlnch in. Ale pokud zkon dodrujete, pak ve jde jako po drtkch. Tm se mete velmi rychle piblit svmu WU WEI konn nekonnm. Dodrovn pravidel pat podle Feng Shui do tzv. Gua 6. Toto Gua m za kol chrnit (pat sem nap. vae imunita). Tj. pravidla ns maj chrnit. Zkony ns chrn ped ostatnmi. Pokud by vichni lid dodrovali vechny zkony na 100%, pak bychom mohli z hlavy vypustit spousty mylenek. Mohli bychom t volnji a mn pemlet. Navc bychom odstranili spousty obav, strachu (jinov energie, element voda = smrt). Tm bychom si dozajista prodlouili ivot mon i o vce jak 10 let. Pi dodrovn zkon se dje ve, jak m, ve je pedvdateln a tm i velmi jednoduch. Pravda je, e ivot by pak byl i troku nudn, dn pekvpko, dn dobrodrustv, dn oekvn. Ve by bylo tak, jak m bt. Chcete-li tedy t opravdu astn ivot, pak nezbv nic jinho, ne poznat zkony, kter ho d, pijmout je a dodrovat. Tm se tm automaticky dostanete do astnho ivota. Ve bude jak m bt, ve bude fungovat a vy se o sv tst nemuste bt. Mete tak bt astn v kad situaci. Pravidla tst jsou jasn dan. Opt jsou to prodn zkony (protoe a u o sob kme co chceme, jsme prost zvata s vy inteligenc a jsme prodnmi zkony ovlivovni stejn, jako nap. sloni ). Pravidla jsou jasn urena Ba Guou Feng Shui. Vte, e Ba Gua m tzv. 8 Gua + J, tj. 9 oblast ivota. slo devt je slo magick a oznauje VE, celek, dokonen, naplnn. Budete-li mt vechna Gua sprvn nastavena ve svm ivot, pak dojdete do Gua 9 = tst, slva, radost. Mnoz z vs ji vte, e tmito oblastmi je: J, povoln/karira, vize, vztahy, rodina a minulost, bohatost, pravidla, radost v budoucnosti a domov. Vech tchto 9 oblast ivota muste mt nastaveno tak, aby ladily s vaimi energiemi tj. Astrotypem (vypracovn Astrotypu si mete objednat u ns na dasa@byu.cz). Pokud si tyto oblasti takto nastavte, dostanete se do sv ivotn rovnovhy, ve je nastaveno sprvn podle pravidel a tm automaticky zskvte astn ivot. Zskte naplnn, co je smyslem vaeho ivota. Jak jsem ji pedeslal v pedchozm lnku, na sv tst neekejte. Provejte ho stle. Opravdu k tomu asto sta velmi mlo. Teba jen mal zmna v mylen, i pstupu k nemu. Hlavn nezapomnejte, e zmny se nedj kolem vs, ale ve vs. Zmnou je zmna vaeho pohledu na vc, ve vaem osobnm pstupu. Pokud nezmnte sami sebe, nic se ve vaem ivot nezmn. Pokud se chcete podvat na vce detail o tchto 9 oblastech ivota, podvejte se na nae strnky www.akademiestesti.webs.com. 6. www.akademiestesti.webs.comRECEPT NA TSTMUSETastn ivot nem jen jeden obecn nvod. Co plat pro vechny je to, co jsem napsal v pedchozm lnku: poznat pravidla, pijmout je a dodrovat. Tato pravidla vak budou pro kadho jin. Je to jako mt individuln studijn pln. Kdy ho budete dodrovat, pak dostudujete. Pokud ne, mohou vs ze koly vyhodit. Proto je dleit, abyste si uvdomili, e v ivot je jedinen a nepodob se dnmu jinmu. Proto nemete v ivot nkoho koprovat. Samozejm mete mt sv idoly. To je dokonce sprvn, protoe mohou poslit vai vizi. Navc sprvn vybran idol vyt jasnou cestu vped. Doke pesn nastavit pravidla jak se k nmu piblit. Ale.je tu jedno ALE. Vy nemete bt tmto idolem. dn ena neme bt Madonnou, a u je j sebevc podobn. dn mu neme bt David Backham. Co ale mete je, e si vyberete nco ze svho idolu, eho chcete tak doshnout ale ji po svm. eny si mohou ct, e chtj vypadat v 50-ti jako Madonna. To je mon. Mui si mohou pt, aby vydlali tolik penz jako David ale tak po svm. Kad jste svj a proto i vae tst me bt jen vae.Pocit MUSET je nejsilnj raketov motor, jak si mete vytvoit. Nejde jen o slovo. Mus pijt ten pocit. Jak se k: kdy mus, tak mus. Pokud ve svm srdci neuctte neutuchajc MUSET, pak dosaen jakhokoliv cle me bt komplikovan a vyerpvajc. Dokete-li si vak pivodit pocit MUSET, pak v mozek ji udl ve pro to, abyste svho doshli. Muset je nepekonateln sla. Nen to jen sla fyzick, ale sla mentln. Lid dok neskuten fyzick vkony, kdy jim vel MUS. Dky tomuto povelu si zachrnilo ivot mnoho lid. Byli pak schopni pekonat pekky, kter by v normln situaci absolutn nezvldli. Co je to MUSET? Je to opravdu podobn raketovmu motoru. Mus zde bt spalujc r, obrovsk svtlo, kter ve osvt tak, e je vm ve jasn a nen nic skryto, nen dnch pochyb. To oslujc svtlo funguje stejn, jako svtlo u auta. Vidte jen to, co mte ped sebou a ve ostatn se ztrat ve tm a nevidte nic, jen cestu k cli. Pak ji jen vyrazte na cestu, vidte vdy jen pr metr a nepemlte o dalch. To jak zdolat dal metry vm dojde v okamiku, kdy je uvidte ve svm svtle.STRACHTo, eho se lid boj jsou vtinou jejich vlastn fantazie o tom, co patnho se jim me stt. 99% toho se vak nikdy nestane. Moje maminka kv: kae se nikdy nej tak hork, jak se uva. Kdy lovk dostane strach, tak dinosau mozek vel: ute od problmu, bojuj s problmem, dlej, e problm nen, mon se ti vyhne. lovk ale m dal sti mozku, kter mu umouj s problmem pracovat kreativn st a myslc st. Ty muste zapojit. Take nemuste poslouchat dinosau mozek. Prvn nval strachu trv 40-90 sec (vdci kaj). V tuto dobu proto nesmte vbec reagovat, ale naopak ekat, a tato vlna odezn (pokejte, a ta hork kae vychladne). Pak mete jednat racionln i kreativn. Ale abyste mohli jednat, muste problm poznat, tj. zskat informace. Informace strach tm pln odstran. Strach i informace pat k elementu voda. Informace je aktivn energie, je to tedy jangov voda, strach je negativn energie, jinov voda. Chcete-li snit Jin (strach), muste zvit Jang (informace). Mte-li tedy z neho obavy, pak si nastudujte ve, co se dan zleitosti tk. Strach zmiz. 7. www.akademiestesti.webs.comHAPPILLIONAIREZAN NOV BYZNYS ROK www.happillionaire.wordpress.com Chcete-li se opravdu stt happillionairem, pak byste se mli dit zkony jak tst tak byznysu. Opt jsou to zkony prodn, take by vm nemly dlat dn problm. Pokud tyto zkony poznte, pak zjistte, e hodn vc se vlastn dje samo, bez naeho piinn. A to, e si nkte lid hraj na byzy byznysmeny vbec neovlivn, jestli se dan vc povede nebo ne. Zle jen a jen na dodren zkon. Jak tedy uchopit rok 2014 z hlediska zkon, kter budou letos vldnout? Je to velmi aktivn rok. Energie se dramaticky zrychl. Tento rok bude tuto rychlost vyadovat i od vs. Budete muset rychle reagovat na vechny podnty. Jak na pozitivn pleitosti, kter muste hned chytit za paesy, tak i problmy, kter muste hned na zatku r...