2014 01 13 happyweek 50

  • Published on
    25-May-2015

  • View
    129

  • Download
    0

Transcript

1. TDEN OD 13.1. 2014. 050 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comwww.akademiestesti.webs.comHodn lid si mysl, e tst si mus zaslouit. To je velmi asto dvod, pro pak v ivot nejsou astn vbec. Maj pocit, e si astn ivot nezaslou a tak spe vyhledvaj situace, kdy je jim mizern. Jsou lid, kte toto dlaj vdom, ale vtina lid to dl podvdom, ani o tom v. Proto si pak na ivot stuj, kaj, e je k nim nespravedliv, svaluj vinu na druh apod.Stejn, jako zdrav je pirozen, tak i vae tst. I v Bibli je psno, e Bh stvoil lidi v Rji a nechtl po nich nic, ne aby si Rje vili, jen se o nj starali a tm byli navky astn. Lid to ale nepochopili a poruili zkaz dlat nco vc a z Rje byli vyhnni. A od t doby lid trp. Kdy se podvte na mal dti, rod se astn a spokojen. Jsou vesel, hrav, nemaj dn starosti. Tj. narodili se do svho Rje. Bohuel spolenost (rodina, tst ale vbec nen o zsluze. kola, lid z okol atd.) jim zanou tst je pirozen a vm do ivota do tohoto Rje vstupovat a jejich dan. To netst, smutek apod. tst jim zakazovat: to neme, jsou nepirozen. Take pokud to se nesm, na to se neah.. A budete prost jen t a ivot si tm je z Rje vyenou. Zakazuj jim skuten uvdomovat a jen uvat bt pirozen astn. To s lidmi (nic vc), pak automaticky kad z pokrauje s vkem a odstup od vs bude do urit mry astn. Rje se jet zvtuje. V dosplosti pak lovk m pocit, e ije jen v problmech a e tst je nemon. Problm pak prostoup ivotem do takov mry, e jeden problm navazuje na druh. A lid si kaj: a dodlm toto, a dokonm tamto, a uzavu ono.. Pak si dopeji nco hezkho. Slovo A je ale ubj. Protoe navazuje-li jeden problm na druh, dn A nikdy nebude. Pod bude teba se o nco starat, nco dlat, nco zaizovat. Lid se bohuel nauili ve starosti vidt negativn. Vid v tom jen to, e mus nco udlat a jim se pitom nechce. Ale u nevid to, e kdy se o danou vc postaraj, bude pak lpe. Kdy vytrhte plevel ze zhonu (co me bt i morn prce), pak peci dostanete lep a vt rodu. Trhn plevele pak nen ta otravn prce, ale umn se postarat o svoji zahrdku, aby dala krsn plody a kvty, kter jim dlaj dobe a pinej tst do ivota. Proto i toto trhn je soust tst. Vte-li, e vsledkem toho, co dlte, bude pro vs nco dobrho, pak to samo konn je ji pro vs dobr. A naopak, pokud vsledek va prce m kodit, pak ukod i vm. Proto byste mli dlat jen takov vci, jejich vsledek pinese radost i vm. A ji z t samotn prce se radovat. Nen proto dobr odkldat tst na A. tst je ji tady, bylo od vaeho narozen a bude a do va smrti. Neekejte na nco, co tu je. Prost si to tst vezmte a mjte ho celou dobu. Uvejte si ho pi kad innosti, v kad situaci, na jakmkoliv mst. tst je ve vs. Vy jste se narodili astn, tak bute a nenechte se okolnostmi od svho tst odlouit. Drte se ho jako klt a nepipuste, aby vm tst nkdo odloil na A. Protoe vy jste astn ji TE A NAVDY. 2. SEMINwww.akademiestesti.webs.comROK 2014 - DEVN KCelodenn semin vs nau, jak se mete na tento velmi siln rok pipravit. Tento rok opravdu bude platit: tst peje pipravenm Ukeme vm, jak tento rok ovlivn kadho z vs na zklad vaeho osobnho Astrotypu, kter zskte na tomto semini. Dozvte se, eho v roce 2014 muste rozhodn vyut a naopak, eho se urit vyvarovat. Datum konn: 19.1. 2014, 10:00 18:00 hod Msto konn: Lidick 6, Praha 5, prostor Drive Production Cena semine: 1,800 K Rezervaci msta poslejte na dasa@byu.cz 3. FENG SHUI KLUBwww.akademiestesti.webs.comFeng Shui Klub pijm nov leny Po ronm psoben se opt otevraj brny Feng Shui Klubu pro nov leny. lenstv v Klubu vm umon prohloubit si sv znalosti v oblasti Feng Shui a nsk kosmologie v praxi. Klub se schz celoron kadch trnct dn v ter od 18.00 do 21:00 a e aktuln ppady ze ivota len Klubu i ppady jejich klient. Pokud mte zjem se do Feng Shui Klubu pihlsit, napite, prosm, na dasa@byu.cz. Zanme 14.1.2014. Ron lensk pspvek: 10.000,- K.Monost na spltky zloha 3.000,- K , pot 7.000,- K v pravidelnch msnch spltkch.www.fengshuiklub.webs.com 4. www.akademiestesti.webs.comASTN IVOT JE HRA Ve na tomto svt, i v celm vesmru je vlastn hra. Pro hra? Hra je njak aktivita, kter m pesn dan pravidla. Hra se d hrt jen v tom ppad, e tato pravidla znte a hlavn: e je dodrujete. Tmto pravidlm se vtinou k zkony prodn zkony apod. Zkony jsou dan. Vytvoila je sla, kter tento vesmr, a tm i ns, stvoila. Pro nkoho je to Bh, pro nkoho jsou to prodn sly, pro nkoho to me bt nadpirozen sla. Taoist tomu nap. kaj Tao (Dao). Jsou to zkony tak siln, e po celou existenci vesmru je zatm nic neprolomilo. Ve se odehrv pesn podle tchto zkon. A ji v hlubokm vesmru, v na galaxii, v na slunen soustav, na na planet, v na zemi, i v naem dom nebo tle. Jsou to stle tyt zkony. Zatm neexistuje sla, kter by je dokzala zmnit. Ti, kte tyto zkony znaj, vd pesn, o jakou hru jde a jak se bude dl vyvjet. A tak moc dobe vd, e kdy tyto zkony poru, budou ze hry vyloueni, nebo dostanou pinejmenm lutou kartu. A naivn jsou ti, kte stle doufaj, e jsou to oni, kte si vytvo sv vlastn zkony. Zatm se nikdo takov nenarodil a v tchto podmnkch vesmru se ani nenarod. A tak si mete vybrat. Poznat, uznat a ctt tyto zkony, vyuvat je pro sv dobro a tst. Nebo si myslet, e pro vs tyto zkony neplat, a nechat se prodou i vesmrem zniit. Je to na kadm z vs. Bohuel ijeme ve spolenosti a civilizaci, kter si stle vce a vce mysl, e tyto zkony nejsou pro lovka. e lovk se dky sv inteligenci doke tmto zkonm vymanit. Ale opravdu jet se nikdo takov nenarodil. Mete namtnout, e lid vytvoili spousty vc, kter v prod bez lovka nejsou mon: lovk me ltat, doke pekonat slu gravitace a dostat se ze zemsk atmosfry, doke t pod vodou, doke klonovat iv tvory, doke umle tvoit nov ivot (uml oplodnn). Mete kat, e jsme nad prodou vyzrli. Ale vbec ne. Vechny tyto spchy civilizace jsou opt jen vyuitm prodnch zkon. Prost je lid pouili tak, jak chtli. Bohuel, v nkterch ppadech i nepirozen (nap. uml oplodnn, estetick operace apod.). To znamen, e vyuili tyto zkony a li proti bhu prody, zvrtili jej mysl. Vte, e nikdy nemete nad prodou vyhrt. Nikdy. Je vdycky silnj ne lid. Jen si muste uvdomit, e proda m nekonen asu. Vy jen pr let. A to, e se ve svm ivot nedoijete toho, jak proda opt lidi peme, neznamen, e se to nestane. Hodn prodnch jev se dje prv dky nesprvnm zsahm lovka do prody a ty se projevuj i za destek let. Nkter a za stovky let. Budouc generace budou stle eit vce a vce prodnch katastrof, kter zavinili generace pedel, vetn t na. Pravidla jsou prost dan proto, aby hra mohla fungovat. A protoe vy jste soust tto hry, narodili jste se do n a nemete si vybrat jinou hru, muste tato pravidla dodrovat, jestlie chcete hrt. A vte, e tato 5. www.akademiestesti.webs.compravidla jsou nastavena tak, aby vichni byli spokojen s tm, co maj, jac jsou a k emu byli povolni. Pokud tedy chcete prot astn a naplnn ivot, muste tato pravidla poznat, uznat (pijmout) a dodrovat. Pak v ivot bude voln plynout v rmci tto hry. Protoe pravidla znte, dokete dobe odhadnout svoji budoucnost nebo budoucnost svho jednn. Pokud vte, co ve me nsledovat (tj. tzv. potencialita konn), dokete se na vechny eventuality pipravit. Ale zrove vte, co ve se stt neme, protoe to neodpovd pravidlm. Prost vte, e kdy prv svt slunce a je krsn azurov obloha, tak nezmoknete. Vte, e kdy pr, tak se nesplte na slunci. Vte, e kdy je venku mrz, e nedostanete eh apod. Stejn tak v ivot. Vte, e pokud se nepipravte na zkouku, pak pravidlo k, e ji neslote. Naopak vte, e kdy se naute, pravidlo k, e ji slote. Tak eho se bt? Mon namtnete: no jo, ale j se naum a pesto m od zkouky vyhod.. Pak jste patn znali potencialitu tto zkouky tj. jej nronost. Mli jste nap. vdt, e jen nabiflovat se nesta, e muste dan vci i rozumt. m lpe dokete znt tyto zkony, tm lpe odhadnete potencialitu dan situace a tm lpe odhadnete, jak dopadne. To je nap. zklad vtby. Vtba nen nic nadpirozenho. Jen dokonal znalost zkon, pesn odhad potenciality a tm uren monch variant vsledku. Nesta vak zkony dobe znt. Muste je umt i pijmout a v sob zpracovat. To me bt daleko t, ne tyto zkony pijmout. Ti zkuenj z vs si urit vzpomenou nap. na zkony z dob komunismu. Vichni jsme je znali, dodrovali, ale jen mlokdo je dokzal pijmout. Proto jsme ili nespokojenm a neastnm ivotem. Vnitn (ti odvnj i navenek) jsme proti tmto zkonm bojovali. A to je pesn to, co se stane, pokud zkony nepijmete: BOJ. Boj je vdy vyerpvajc. Mlokdy vede ke tst, k opravdovmu ryzmu tst. Samozejm se mete ctit astn, pokud boj vyhrajete. Ale vtinou vs ten boj tak vyerp, e m pro vs hodn negativnch energi do budoucna a ty vs vtinou pebij. Take pokud zkony nepijmete a vnitn je nezpracujete, nikdy nebudete astn. No a poslednm bodem je dodrovn pravidel. To je ze veho nejleh. A pesto s tm m tolik lid problmy. Je jasn, e lid, kte zkon nepijmou, me bt jejich nedodrovn zpsobem jejich boje proti tmto zkonm. Ale je velmi mnoho lid, kte zkon znaj, i ho pijmou a pesto ho nedodr. Vtinou to bv v ppad, kdy ct, e nedodrenm zkona mohou zskat momentln vhodu i pnos. Toto je pklad vech promylench kriminlnch in. Ale pokud zkon dodrujete, pak ve jde jako po drtkch. Tm se mete velmi rychle piblit svmu WU WEI konn nekonnm. Dodrovn pravidel pat podle Feng Shui do tzv. Gua 6. Toto Gua m za kol chrnit (pat sem nap. vae imunita). Tj. pravidla ns maj chrnit. Zkony ns chrn ped ostatnmi. Pokud by vichni lid dodrovali vechny zkony na 100%, pak bychom mohli z hlavy vypustit spousty mylenek. Mohli bychom t volnji a mn pemlet. Navc bychom odstranili spousty obav, strachu (jinov energie, element voda = smrt). Tm bychom si dozajista prodlouili ivot mon i o vce jak 10 let. Pi dodrovn zkon se dje ve, jak m, ve je pedvdateln a tm i velmi jednoduch. Pravda je, e ivot by pak byl i troku nudn, dn pekvpko, dn dobrodrustv, dn oekvn. Ve by bylo tak, jak m bt. Chcete-li tedy t opravdu astn ivot, pak nezbv nic jinho, ne poznat zkony, kter ho d, pijmout je a dodrovat. Tm se tm automaticky dostanete do astnho ivota. Ve bude jak m bt, ve bude fungovat a vy se o sv tst nemuste bt. Mete tak bt astn v kad situaci. Pravidla tst jsou jasn dan. Opt jsou to prodn zkony (protoe a u o sob kme co chceme, jsme prost zvata s vy inteligenc a jsme prodnmi zkony ovlivovni stejn, jako nap. sloni ). Pravidla jsou jasn urena Ba Guou Feng Shui. Vte, e Ba Gua m tzv. 8 Gua + J, tj. 9 oblast ivota. slo devt je slo magick a oznauje VE, celek, dokonen, naplnn. Budete-li mt vechna Gua sprvn nastavena ve svm ivot, pak dojdete do Gua 9 = tst, slva, radost. Mnoz z vs ji vte, e tmito oblastmi je: J, povoln/karira, vize, vztahy, rodina a minulost, bohatost, pravidla, radost v budoucnosti a domov. Vech tchto 9 oblast ivota muste mt nastaveno tak, aby ladily s vaimi energiemi tj. Astrotypem (vypracovn Astrotypu si mete objednat u ns na dasa@byu.cz). Pokud si tyto oblasti takto nastavte, dostanete se do sv ivotn rovnovhy, ve je nastaveno sprvn podle pravidel a tm automaticky zskvte astn ivot. Zskte naplnn, co je smyslem vaeho ivota. Jak jsem ji pedeslal v pedchozm lnku, na sv tst neekejte. Provejte ho stle. Opravdu k tomu asto sta velmi mlo. Teba jen mal zmna v mylen, i pstupu k nemu. Hlavn nezapomnejte, e zmny se nedj kolem vs, ale ve vs. Zmnou je zmna vaeho pohledu na vc, ve vaem osobnm pstupu. Pokud nezmnte sami sebe, nic se ve vaem ivot nezmn. Pokud se chcete podvat na vce detail o tchto 9 oblastech ivota, podvejte se na nae strnky www.akademiestesti.webs.com. 6. www.akademiestesti.webs.comRECEPT NA TSTMUSETastn ivot nem jen jeden obecn nvod. Co plat pro vechny je to, co jsem napsal v pedchozm lnku: poznat pravidla, pijmout je a dodrovat. Tato pravidla vak budou pro kadho jin. Je to jako mt individuln studijn pln. Kdy ho budete dodrovat, pak dostudujete. Pokud ne, mohou vs ze koly vyhodit. Proto je dleit, abyste si uvdomili, e v ivot je jedinen a nepodob se dnmu jinmu. Proto nemete v ivot nkoho koprovat. Samozejm mete mt sv idoly. To je dokonce sprvn, protoe mohou poslit vai vizi. Navc sprvn vybran idol vyt jasnou cestu vped. Doke pesn nastavit pravidla jak se k nmu piblit. Ale.je tu jedno ALE. Vy nemete bt tmto idolem. dn ena neme bt Madonnou, a u je j sebevc podobn. dn mu neme bt David Backham. Co ale mete je, e si vyberete nco ze svho idolu, eho chcete tak doshnout ale ji po svm. eny si mohou ct, e chtj vypadat v 50-ti jako Madonna. To je mon. Mui si mohou pt, aby vydlali tolik penz jako David ale tak po svm. Kad jste svj a proto i vae tst me bt jen vae.Pocit MUSET je nejsilnj raketov motor, jak si mete vytvoit. Nejde jen o slovo. Mus pijt ten pocit. Jak se k: kdy mus, tak mus. Pokud ve svm srdci neuctte neutuchajc MUSET, pak dosaen jakhokoliv cle me bt komplikovan a vyerpvajc. Dokete-li si vak pivodit pocit MUSET, pak v mozek ji udl ve pro to, abyste svho doshli. Muset je nepekonateln sla. Nen to jen sla fyzick, ale sla mentln. Lid dok neskuten fyzick vkony, kdy jim vel MUS. Dky tomuto povelu si zachrnilo ivot mnoho lid. Byli pak schopni pekonat pekky, kter by v normln situaci absolutn nezvldli. Co je to MUSET? Je to opravdu podobn raketovmu motoru. Mus zde bt spalujc r, obrovsk svtlo, kter ve osvt tak, e je vm ve jasn a nen nic skryto, nen dnch pochyb. To oslujc svtlo funguje stejn, jako svtlo u auta. Vidte jen to, co mte ped sebou a ve ostatn se ztrat ve tm a nevidte nic, jen cestu k cli. Pak ji jen vyrazte na cestu, vidte vdy jen pr metr a nepemlte o dalch. To jak zdolat dal metry vm dojde v okamiku, kdy je uvidte ve svm svtle.STRACHTo, eho se lid boj jsou vtinou jejich vlastn fantazie o tom, co patnho se jim me stt. 99% toho se vak nikdy nestane. Moje maminka kv: kae se nikdy nej tak hork, jak se uva. Kdy lovk dostane strach, tak dinosau mozek vel: ute od problmu, bojuj s problmem, dlej, e problm nen, mon se ti vyhne. lovk ale m dal sti mozku, kter mu umouj s problmem pracovat kreativn st a myslc st. Ty muste zapojit. Take nemuste poslouchat dinosau mozek. Prvn nval strachu trv 40-90 sec (vdci kaj). V tuto dobu proto nesmte vbec reagovat, ale naopak ekat, a tato vlna odezn (pokejte, a ta hork kae vychladne). Pak mete jednat racionln i kreativn. Ale abyste mohli jednat, muste problm poznat, tj. zskat informace. Informace strach tm pln odstran. Strach i informace pat k elementu voda. Informace je aktivn energie, je to tedy jangov voda, strach je negativn energie, jinov voda. Chcete-li snit Jin (strach), muste zvit Jang (informace). Mte-li tedy z neho obavy, pak si nastudujte ve, co se dan zleitosti tk. Strach zmiz. 7. www.akademiestesti.webs.comHAPPILLIONAIREZAN NOV BYZNYS ROK www.happillionaire.wordpress.com Chcete-li se opravdu stt happillionairem, pak byste se mli dit zkony jak tst tak byznysu. Opt jsou to zkony prodn, take by vm nemly dlat dn problm. Pokud tyto zkony poznte, pak zjistte, e hodn vc se vlastn dje samo, bez naeho piinn. A to, e si nkte lid hraj na byzy byznysmeny vbec neovlivn, jestli se dan vc povede nebo ne. Zle jen a jen na dodren zkon. Jak tedy uchopit rok 2014 z hlediska zkon, kter budou letos vldnout? Je to velmi aktivn rok. Energie se dramaticky zrychl. Tento rok bude tuto rychlost vyadovat i od vs. Budete muset rychle reagovat na vechny podnty. Jak na pozitivn pleitosti, kter muste hned chytit za paesy, tak i problmy, kter muste hned na zatku rozdupat. Tento rok toti bude mt ve tendenci rychle rst, it se a prosadit se (to hezk, i to okliv podle toho, co nechte t). Pro byznys v letonm roce je rozhodujc okzal marketing a reklama. Mus vs bt vidt! Kdo nebude vidt, jako by letos nebyl. Cel rok bude t ve svtle slvy, aktivit, naden. ekaj ns ti velk udlosti: Olympida, MS v hokeji a MS ve fotbale. Obrovsk pleitost, jak toto naden penst na svj byznys. Nejde vak jen o reklamu jako takovou. Rok devnho kon je rokem hvzd. Proto f i majitel spolenosti se tento rok mus chovat jako hvzda. Mus vyjt ven, ukzat se davu a zazit. Mus bt hvzdou ne jen svho podniku, ale i svho oboru. Devn k pob za viz. Proto muste mt velmi jasnou vizi, kam letos nebo v budoucnosti, chcete dojt, eho chcete doshnout. m jasnj tato vize je, tm lpe k n k dobhne. Svoji vizi pevete na vizul, aby byl hodn dobe vidt. Umstte ho v kanceli do oblasti vize a slvy Gua 9. 8. ERNK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE PEDNKA ZKLADY FENG SHUI INTERIR Jak si vytvoit pjemn, zdrav a harmonick interirwww.akademiestesti.webs.com13.1. 2014, Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1, od 19:00 Vstupenky v pokladn knihovny. Vstupn 40 K. http://www.mlp.cz/cz/akce/e11755-zaklady-feng-shuiinterier/CO VM PINESE ROK 2014 DO INTERIRU Kad asov cyklus (20-ti let, 12-ti let, rok, sezona, msc, den i hodina) mn energie ve vaem interiru. Asi dobe vte, e se ve stejn mstnosti ctte jinak rno, jinak odpoledne a jinak veer. Znan vliv na to m obh slunce kolem vaeho domu, zmna svtla a stn apod. Stejnm zpsobem se mnc energie pi zmn roku promtnou do energi vaeho domu i kancele. Proto je dobr energie roku znt a vyut jich pro poslen va energie a naopak vyhnout se vemu, co by vai energii mohlo oslabit. Rok 2014 je rokem devnho kon. Energie tohoto roku budou tak velmi aktivn, rychl, pulzujc. K ke svmu ivotu potebuje velk prostor. Ten bude vyadovat i od vaeho interiru. Chcete-li tedy vyut sly kon, muste mu v interiru vytvoit dostaten prostor. V tomto roce bude tedy nutn odstranit veker pekky z cesty. Muste vytvoit co nejvolnj a nejir prchod vemi mstnostmi. Muste zbavit prostor pocitu stsnnosti. Prostor je tak teba co nejvce otevt. Tj. asto otevrat okna, vpustit do interiru erstv vzduch, pro tento rok nezavrat vdy vechny dvee v interiru, zanechat tak pocit, e lze celm interirem probhnout. Pocit prostornosti vytvote tak zrcadly nebo obrazy, kter ukazuj krsnou irokou krajinu. Svtlo je dalm, velmi dleitm elementem kon. Cel interir tedy dn prosvtlete. Vdy, kdy jste v njak mstnosti a nen dostatek svtla, tak si rozsvite. Dodejte do prostoru co nejvce svtlch barev. Hlavn v lt bude dochzet k velk kumulaci ohnivch energi. Proto doporuujeme tento rok zmrnit silnou energii kon pomoc elementu voda: voda jako takov, vzy s vodou, ern i modr barva, chldek. Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 9. TAO TE ING V minul osm kapitole jsem si ukzali, e bychom se mli co nejvce podobat chovn vody, protoe ta vdy dojde ke svmu cli. Dle v tto kapitole Star Mistr ukazuje zkladn principy sprvnho jednn, kter vede k harmonii a tst. Naopak nedodren tchto pravidel pivod svr a pko. Kapitola 9 Chce-li nco podret do krajnosti pln, Lpe, kdy toho nech. Chce-li nco podret do krajnosti ostr, Nadlouho to nezachov.www.akademiestesti.webs.comM-li s plnou zlata a drahokam, Nic ti ji neme ochrnit. M-li moc a bohatstv a k tomu zpupnost, Neme ujt vlastn zkze. Dovrit dlo, Splnit sv posln, A sthnout se do stran To cesta nebeskho Tao. Myslm, e tato kapitola je jasn kadmu. Zde nen poteba rozmotvat Mistrovy mylenky. Opt zde vak objevujeme krsu pravdy o fungovn ivota. Vidme, jak ivot ovlivuj prodn zkony. Jdeme-li v souladu s nimi, pak se nm da a jsme astn. Pokud vak jdeme proti nim, zni ns. Dalm dleitm vzkazem v tto kapitole je dleitost rovnovhy. Lao C zde jasn ukazuje, jak nebezpen jsou pro ivot lovka jakkoliv extrmy. m silnj odchlen od stedu a tm od rovnovhy, tm vznik vt extrm, kter je pro lovka ji dle neudriteln. lovk se pro udren extrmu vyerpv, a ho tento extrm oslab tak, e se sm zni. Zde opt plat krsn esk ren: Zlat stedn cesta, nebo eho je moc, toho je pli apod. Nejde vak jen o hmotn vci. Mt vce penz, ne dokeme zpracovat, mt vce majetku, ne dokeme ut. Jde zde tak o nae chovn. Pokud peeneme hdku, pokud tlame na pilu apod., vdy dojde k naemu vyerpn. Vechny disharmonick stavy jsou pinou naich nemoc. Disharmonie = nemoc, harmonie = zdrav. Pokad, kdy porume rovnovhu, zatujeme tm sv tlo i mysl a to pak strd. Pokud tato nerovnovha trv dle, tlo (i urit orgn) se vyerp a onemocn. Nebo v ppad, e dojdeme rychle do velkho extrmu, tak me organizmus tak zkolabovat. Kdy se podvte na dnen dobu, pak si uvdomte, e vce mn jdete z jednoho extrmu do druhho. Vechno se dje extrmn rychle, jsou na vs kladeny extrmn vysok nroky. Je jasn, e lovk se doke pizpsobit tm jakkoliv situaci, ale vdy jen na uritou dobu. Pak se vyerp a ume. I to je dvod toho, e se zvyuj poty psychicky nemocnch lid. Dle zde Star Mistr poukazuje na dleit fakt, e zpupnost vede ke zkze. Je tedy velmi dleit t s pokorou, i kdy jste miliardi. Zpupnost opravdu vede k vlastn zkze. Nemus to znamenat, e o sv jmn pijdete, nebo e se vm stane nco patnho. K emu ale dojde urit je, e se k vm dostav tiv nespokojenost, ztrta smyslu ivota, vyhoen apod. V ivot se stane peklem. Jasnou cestou ke astnmu ale i spnmu ivotu je .dovrit dlo, splnit sv posln.. Ji vte, e kad lovk m sv pirozen talenty, z nich se odvozuje jeho posln. Pokud mte pevahu elementu deva, pak vae posln bude v kreativn a tvr innosti. V tto oblasti mte tvoit a dokonit kad dlo. A pak ..sthnout se do stran Vimnte si, e takto postupuj velk osobnosti a hvzdy. Velk zpvk nato desku, udl turn, sklid slvu a spch a pak se nkolik let v stran pipravuje na sv dal dlo. To je Tao. 10. PEDPOV PRO R ENERGIEwww.akademiestesti.webs.comTento tden (od 13.1.) vldnou slab energie vody, zem a kovu. Jedin dny, kdy budou energie aktivnj jsou ptek a nedle. Ostatn dny jsou ureny spe k pemtn, mudrovn, promlen, hodnocen. Do velkch akc se proto tento tden nepoutjte. Berte to jako mrn rozjezd novho roku. PONDL HAVRAN 9-6-1 Den pln karohldstv. Ve se na prvn pohled me zdt patn. Nic ten den jakoby nevyhovuje. Proto to nen vhodn den k pedkldn nvrh i vsledk sv prce. Mohli byste se lehce dostat do stavu, kdy budete bez skrupul odmtnuti. Jdlo: Nepjemnou atmosfru dnenho dne mete vykompenzovat dobrm jdlem, pit s pteli, nkde venku. Udlejte si malou nebo velkou oslavu a na nic nemyslete. TER OPICE 8-7-2 Pzniv den, pokud se chcete s radost vrhnout do neho, co vs bav. Pjde vm to od ruky a budete si vdt se vm rady. Nepjemn den pro een problm. Nebude se vm do toho chtt. Proto je odlote na jindy. Pozor, dnes nikomu nelete, poznaj to na vs. Jdlo: Dneek je vhodn pro experimentovn s jdlem doma. STEDA LIDOOP 7-8-3 Vcelku pjemn den. Vhodn pro konsolidaci, pro vytven stability, jistoty. Dnes mete eit i obtnj vci, kter ale mus vst ke stabilit. Nen to vhodn den na vytven novch vc, i k experimentu. Jdlo: Dneek je podobn ter. Ideln je stravovat se dnes doma a opt zkusit njakou novinku. Hlavn nic tradinho, i tradin rodinn recept.TVRTEK TAPR 6-9-4 tvrtek vyuijte k een svch poteb. Dnen energie pej ke splnn veho, co je opravdu poteba. Pozor jen na to, e tuto potebu budete muset doloit, jinak budete odmtnuti. Hlavn opravdu nedejte o nic, co skuten a objektivn nepotebujete. Jdlo: Dnes bude vhodn jt na jdlo ven. Mete jt s pteli, do pjemn spolenosti. Vhodn den na party i oslavy s pteli. PTEK - KOZA 5-1-5 Dnes si dvejte velk pozor, abyste nkoho neurazili. Dnes jsou velmi citliv energie a lid si mohou brt ve osobn. Proto dnes radji chvalte, snate se lidem kolem pomhat a vyjt jim vstc. Pozor na to, abyste dnes nechtli prosadit sv ego nad ostatnmi. Jdlo: Dnes by mlo bt jdlo takov, aby jste vy sami z nho mli co nejvt radost. Dnes se rozhodn nepizpsobujte, ale tak netlate ostatn do toho, aby jedli nco, co sami nechtj. SOBOTA MUNTJAK 4-2-6 V sobotu je mazlc den. Uijte si ho s partnerem, bute nn, pozorn. Hlavn neete nic zvanho. Jdlo: Dneek se hod pro ochutnvku rznch dobrtek, dn velk jdlo. NEDLE K 3-3-7 Dnes jdte ven. Chce to prostor, pohyb. dn velk pemlen, prost dnes dlejte jen to, co vm dl radost. Jdlo: Ideln den na vlet k rodim na nedln obd. Mohl by bt slavnostnj. Hlavn u nj mus vldnout vesel nlada. 11. AKADEMIE TST VIDEO KURZY Akademie tst balek 12 video kurz (cca 30 hodin)6,490 KCeny kurz, kdy je objednte samostatn: VODN KURZ POZNEJ SM SEBE, IJ SVJ IVOT1,000 K 700 KVIZE jak si zvolit sprvnou vizi700 KVZTAHY vytvote si astn stav700 KRODINA jak vyut slu astn rodinywww.akademiestesti.webs.comPOVOLN MOJE IVOTN CESTA700 KMINULOST/KOENY naute se navazovat na ji vytvoen700 KDOMOV vytvote si astn domov700 KROZMANITOST - jak vyut bohatstv700 KZDRAV naute se udrovat sv zdrav700 KBUDOUCNOST naute se vytvet astnou budoucnost700 KPOMOC OKOL nebute na nic sami, naute se delegovat700 KPRAVIDLA nastavte si pravidla pro astn ivot700 KPoznmka: Samostatn kurzy je nutno objednat vdy s vodnm kurzem, na kter dal kurzy navazujPORADNA AKADEMIE TST Pokud vs v ivot nco trp, pokud se vm neda v podnikn, vyuijte slueb na poradny. Formou osobn konzultace vm pomeme vc vyeit. Mete si objednat konzultaci osobn, nebo prostednictvm Skype. Do poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479 12. ITE S NMI TST PO CEL ESK REPUBLICEwww.akademiestesti.webs.comPRVN IITEL JI MEZI NMI. BUTE DAL! Pomozte nm it tst v R. State se soust Akademie tst a ite dle kurzy, pednky a dal programy, kter u lidi nastavit si ivot tak, aby byli astn. State se i vy HAPPKEM a pozvte do Akademie tst svoji rodinu, ptele a znm. Zskte od ns 20% za kad kurz, kter pedte dl (u Cyklu kurz Akademie tst to je 1,298 K). Uspodejte pednky a semine, na kter rdi pijedeme i do vaeho msta a kraje. Prostedky z prodeje pak vyuijeme na rozvoj Akademie a jejch program.