2014 10 06 happyweek 87

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    250

  • Download
    2

DESCRIPTION

byznys, podnikn, firma, management, design, interir, domov, rodina, dti, vztahy, zdrav, feng

Transcript

<ul><li> 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 6.10. 2014. 087TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comV minulm sle HAPPYWEEKujsme psali o energich jna. Vte tedy, e se jedn o msc, ve kterm vldnou dv siln energie kov a zem. Obdob jna se tak k mezidob zem. Slovo mezidob naznauje, e je to as mezi dvma rznmi sezonami. V tomto ppad je to as mezi energi podzimu a zimy. Mezidob vm vdy umouje uzavt pedchoz sezonu a pipravit se na sezonu novou.Podzim svmi energiemi pispv nejvce k innostem sklizn, uskladnn a ochrany. Tomu napomhaj prv energie kovu. Proto jste se v srpnu a z mli co nejvce soustedit na maximalizaci svch vsledk a ujistit se, e jich doshnete. Nyn mte as k tomu, abyste tyto vsledky zhodnotili a zajistili jejich ochranu pro nadchzejc obdob. Tyto vsledky vm mus umonit pet dobu, ne se opt pustte do nov prce, kter zapone a v noru. Mli byste se proto co nejvce vnovat sprvnmu rozloen svch innost tak, abyste si uchovali co nejvce energie na nov zatek nor. Energie kovu vm k tomu dv monost nastavit a vyut rznch pravidel. Pak jen sta tato pravidla dodrovat a tm nemuste vynakldat energii na nic jinho.Po skonen jna vs ek obdob zimy. Je to as, kdy jsou energie nejslab. D se dokonce ci, e nebudou energie tm dn. Veker aktivity, kter tak v obdob zimy budete vykonvat, vs budou jen vyerpvat, protoe jim budete muset vnovat jen svoji energii. Zima vm dn podprn energie nedod. jen proto vyuijte k tomu, abyste si nastavili i dobr pravidla pro uchovn energie. Naplnujte si sv innosti tak, aby byly co nejmn vyerpvajc. Rozhodn nezapomete na to, abyste si co nejvce energie uschovali na obdob jara. m vce energie vyerpte v zim, tm mn energie pak budete mt pro nov zatky. A m mn energie vnujete novmu roku, tm slab budou vae vsledky a o to vce se v tomto roce vyerpte.Vytvote si opravdu co nejdetailnj pln, co a jak budete v zim dlat, abyste si co nejvce energie uchovali na nov aktivity v novm roce. </li></ul><p> 2. www.akademiestesti.webs.comJSEM DVKA V RYTMU STVOEN..Vy mlad si asi nevzpomenete na psniku s tmto textem. Ale tento text pesn definuje, jak funguje kad z vs. Kad lovk je stvoen v njakm svm rytmu. A pokud ijete tmto rytmem, ijete svm ivotem a v ivot bude dlouh, zdrav, bohat a astn.Co se tm rytmem vlastn mysl? Rytmus je projevem psoben urit energie. Vy ji vte (doufm, e vichni ), e ve na tomto svt je jen a jen pouh energie. Ve je tak jen danm pohybem energi Jin a Jang tedy klesajc a stoupajc energie. Podle toho, jak se tyto energie pohybuj, vznik dan forma projevu tchto energi. A tak nco se projevuje formou kovu, nco formou keramiky, nco formou vody, nco formou kamene, nco formou bavlny apod.Stejn tak i v ivot je energie a jeho formou je to, jak ijete, v ivotn styl, vae ivotosprva. Pokud to, jak ijete odpovd skuten va energii, pak jste tzv. v souladu se svoj energi a provte pocity naplnn, tm i tst a spokojenosti. Jestli ale v styl ivota neodpovd va energii, pak neme dojt k naplnn. Nejste nikdy spokojen, neustle vm nco chyb, nco vm vad. Je to proto, e nejste v souladu, v ivot nelad s va energi. A kdy nco nelad, pak to ani nefunguje. V ivot tak nebude fungovat do t doby, dokud ho nesladte se svoj energi.Vae energie je dan (proto i titulek lnku k v rytmu ZROZEN). Vy jste se narodili se svoj energi. To nikdo a nic na svt ji neme zmnit. Je to dan. Jedin, co mete mnit je to, jak ijete. Nemete ladit sv energie podle toho, kde ijete. Mete jen ladit to, JAK ijete se svmi energiemi.V ivotn rytmus tak mus odpovdat rytmu va energie. Mte-li nadbytek Jangov energie, pak v rytmus mus bt velmi aktivn, rychl, stoupajc, proaktivn. Jste-li naopak lovk s nadbytkem Jinov energie, pak v ivot mus bt v pomalejm rytmu, pasivn, reaktivnm, vykvajcm, klesajcm. Jste-li lovk, kter m ob energie na stejn rovni, pak je dleit, abyste pravideln stdali rychl rytmus s pomalm, aby byly co nejvce v rovnovze.Jak jsme ji nkolikrt vysvtlovali, ke tst nevede dn trnit cesta. Jedin cesta ke tst je v souladu vaeho rytmu s rytmem vaeho ivota. Jste-li lovk pomal, ijte klidn, pomalu, na ve si dvejte dostatek asu, vci vce promlejte. Nenechte se svm okolm dohnat k rychlosti, zbrklosti. To ve jen povede ke stresu, nav, vyerpn a nakonec k onemocnn. lovk s rychlm rytmem by ml bt naopak velmi inn, dlat ve rychle a ukvapen, dit se hlavn emocemi a pocity, moc o vcech nedumat, vyhbat se prtahm, t velmi pulzujcm rytmem ivota.Vidte, jak dleit je poznat sebe sama. Jak dleit je vdt, jak je v vrozen rytmus. Pokud ho znte, pak jen sta tmto rytmem protanit cel ivot . 3. www.akademiestesti.webs.com DO PRCE JEDIN PKYChze je pirozen pohyb lovka. Je tak velmi prospn pro vae zdrav. Chote kad den do prce a z prce pky a velmi prospjete svmu celkovmu zdrav, jak fyzickmu, tak psychickmu:Zaru vm kadodenn rann cvienUvoln pocity napt a stresu.Umon vm uvat si krsy okol dvejte se kolem sebe, pozorujte krsn budovy, dvejte se na vzrostl stromy.cokoliv, co je krsn a co vs na cest pot.Pokud jste pi chzi uvolnn, jste tak oteven i novm a kreativnm npadm, kter mete vyut ve sv prci.Svm pkladem mete strhnout k chozen do prce i sv kolegy. Tm se celkov vylep energie v kolektivu vaich spolupracovnk a pracovn den bude daleko uvolnnj.Pokud bydlte od sv prce daleko, mete pky jt jen st cesty. Vdy jdte pky tu st, kter vede pmo na vae pracovit, tj. nejprve kus cesty jete autem i MHD a teprve potom jdte pky.Chze je velmi dobrou prevenc proti cukrovce.Chze tak pispv ke sniovn vysokho krevnho tlaku.Rozhodn vm chze pome snit nadvhu bez dalho cvien.Chze vm krsn proist hlavu. Nechte se unet krsou okol a na nic nemyslete.Nen zdravj pohyb ne chze. Mnoho lid asto namt, e nem as chodit na vlety i prochzky. Budete-li chodit pky do prce, pak as na dal chozen ji nepotebujete. Sv denn cvien splnte ji jen tm, e pjdete do prce a z prce pky. Vyzkouejte to a uvidte, e si to zamilujete stejn, jako j . PRO JE RMA DOBR?Asi se budete divit, kdy vm povm, e rma je dobr vc. Hned se vm asi vybav v oden nos od stlho smrkn, nepjemn tlak v dutinch, neustl kchn i kaln, zten dech apod. Vdy rma je vlastn nesnesiteln, pomyslte si.Ano, mte pravdu, e jej projevy nejsou vdy pln pjemn. Je tu vak jedno dleit ALE, kter vm uke, pro mete bt rdi, e mte rmu .Rma je toti velmi dobr obrana proti daleko silnjmu nebezpe, kter me ochromit cel vae tlo a dokonce svm zpsobem i zapinit smrt. Rma se projev dky psoben tzv. 5 element (promnnch fz), kter ji znte. Rma toti pichz ve chvli, kdy je tlo napadeno energi elementu Vody chladem. Tlu na pomoc pichz energie elementu Zem vlhko. Jak vte, Zem tzv. ovld (tedy omezuje, oslabuje) element Vody (tzv. zkon ovldn mezi pti prvky). Rma tak brn tomu, aby se chlad vce rozil v tle a napadl dleit orgn ledviny. Tm vs chrn ped velkm bytkem energie, onemocnnm ledvin a ve svm konenm dsledku i ped smrt (ledviny maj v sob ivotn energii, bez kter nen ivot mon). Pokud by chlad element Zem nezvldl, musel by pijt na adu dal ochrnce element Ohe. Ten pin horeku (ta likviduje chlad v tle) a tm daleko vt bytek va energie a vy padnete nemocn na nkolik dn na lko.Dkujte tedy sv rm, e vs chrn ped vnjm napadenm. Vyuijte jej pomoci a dlejte to, k emu vs rma nabd: zbavujte se hlenu smrknm, vykalnm, vyplivnutm. Rozhodn hleny nepolykejte. Hlen v sob obsahuje ve, co se m z tla vylouit. Pokud hlen nevyloute z tla ven, budou tyto negativn energie dle v tle psobit a rma vm nepome se jich zbavit. 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnunenaplnn a vae prce i innost vs tak neuspokojuje.V Astrotyp vm jasn uke, jakm darem jste obdarovna:Pokud byste vy i vai rodie znali v Astrotyp, pak byste se pravdpodobn rozhodli spe pro pedagogickou kolu, ne pro ekonomick smr. Chcete-li tedy nyn volit mezi administrativn prac a vychovatelstvm a uenm (se), pak bych rozhodn doporuil smr uen.Mte velkou pevahu energie ohn. Proto by vm prce s dtmi mla dlat velmi dobe. Vechny dti maj v sob silnou energii deva, kter dodv energii prv elementu ohn, kterho mte opravdu hodn.D se ci, e vm vldne Drak s Hadem. Had miluje uen i uen se. Rd rad, pouuje a proto um bt dobrm (ale zrove velmi nronm) uitelem. Sla Draka je ve sv podstat i velmi hrav a tak Draci asto dobe vychzej s dtmi.Co se te zjmovch aktivit pro seniory, zde je to troku sloitj. Zde by hodn zleelo na tom JAK by tato prce vypadala. Energie senior je v elementu Vody a ta by oslabovala v siln ohe. Na druh stran zjmov aktivity (tedy zjem, naden pro vci, zaujet, zbava, spoleensk aktivity) jsou energi ohn. Take pokud byste se soustedila na to, e vytvte zjmov aktivity jako takov, pak by vs i tato prce naplovala. V ohe bude velkm pspvkem pro seniory, kte ji moc ohniv energie nemaj a jej doplovn je pro n dleit. Take se d pedpokldat, e budete u nich oblben. Ale pozor na to, e vs mohou velmi vyerpvat. Ale i s tm se d pak pracovat. Take rozhodnut je zde jasn .Dobr den mil ernkovi, rda bych se Vs zeptala na moj situaci. Mm 2 dti a manela, kter pracuje na smny. Od ervna 2014 jsem bez zamstnn. 19let jsem pracovala v administrativ (zpracovn dat na PC, zkladn etn operace, zajitn chodu kancele, apod.)Proto hledm zamstnn bu v bezprostedn blzkosti mho bydlit na pln vazek nebo zamstnn na zkrcen vazek. I kdy iji v Praze, neekala jsem, e najt nov zamstnn bude tak sloit. Chtla bych se Vs proto zeptat, zda mm hledat zamstnn v oblasti administrativy a zda je pro m administrativa vhodn obor. Anebo mm zat studovat a vybrat si obor vychovatelstv, uitelstv v M nebo zjmov aktivity pro seniory. Kdy jsem se rozhodovala o vbru zamstnn, vybrala jsem si porodn asistentku a pedagogickou kolu. Ale rodie mi tato povoln rozmlouvali a "vybrali" mi kolu s ekonomickm zamenm. V ppad, e do poradny vyberete mj dotaz, pedem Vm mnohokrt dkuji za zodpovzen. S pozdravemMartinanar. 6. 7. 1977 v 18,15 hod. v Praze 2Ven pan Martino,dkujeme vm za dotaz. Pi vbru kariry (a v podnikn, i jako zamstnanec) bychom vdy mli vychzet ze svch energi. Ty jsou jakmsi darem. Moud kaj: V dar nen pro vs, ale dostali jste ho proto, abyste jm obdarovvali ostatn. A tak to v ivot m bt. V ivot mme dvat, nebo dvn je velmi krsn a uspokojujc. Urit to znte z va role matky, kdy se pro sv dti urit dokete rozdat a ctte se pi tom krsn. A stejn tak jako rodim dl dobe, kdy se rozdvaj pro sv dti, dl lidem dobe, kdy se rozdvaj ostatnm. Pokud se nemete o svj dar podlit s ostatnmi, pak v ivot provte pocityDRAKDEVO+HADOHE-OHE-OHE+KOZAOHE-KOHOUTKOV- 5. www.akademiestesti.webs.comHAPPILLIONAIREMODEL SPN FIRMYV poslednch slech HAPPYWEEKujsme se hodn vnovali lidem, zamstnancm. Asi nm je vem opravdu jasn, e lid jsou klem k spchu kad firmy. dn firma bez lid zatm neexistuje. Proto i sestavovn firmy, vytven sprvnho modelu podnikn mus vdy vychzet z lid, kte se na innosti firmy budou podlet. Kad model tak mus nejprve vytvoit sprvn podmnky a prosted pro lidi a teprve potom se me zamit na dal prostedky, kter jsou pro innost firmy dleit (vybaven, systmy apod.).V model spn firmy se me oprat nap. o tchto pt bod:1.Zajistte, aby byli astn jak vai zkaznci, tak i vai zamstnanci.1.Vytvote krsn a pjemn pracovn prosted.2.Ujistte se, e zde rdi pracuj, e je to zde bav.3.astn lid vytvej daleko lep vsledky, ne nespokojen zamstnanci.4.Nesoustete se tolik na efektivitu prce, ale na tst lid astn lid jsou ve sv prci dob a efektivn automaticky, nenech je to pracovat patn, vede je toti siln energie naplnn a tst.2.Stanovte opravdu noblesn misi jak pro spolenosti, tak i pro kadho zamstnance.1.Lid chtj mt opravdu velk a nadasov cle, za tmi chtj jt sami, bez nucen.2.Nebute ve svch clech pzemn, snate se ukzat, jak vae spolenost a kad zamstnanec pispv nemu velkmu.3.Dejte lidem prostor, aby sami hledali cesty k naplnn cl, nechte je dlat jejich prci.4.Pomhejte svm lidem v osobnm rozvoji bute jejich mentorem, podejte rzn cvien, semine, pednky, zvte do sv firmy osobnosti, kter jim mohou jt pkladem apod.5.Vytvote silnou komunitu. Vichni lid chtj vdt, ke komu pat. Pocit sounleitosti je obrovskou energi, kter ene lidi kupedu, dv jim pocit bezpe a sebedvry.Jak vte, svt se mn a s nm se mn i svt podnikn. Doba je velmi dynamick a pichz generace, kter bude na svt i na byznys pohlet pln jinma oima. Dnen styl podnikn se zan razantn odliovat od stylu, kter znme z pedelch let. Zpsob veden spolenosti se mnoho nezmnil za posledn stolet. Uritou zmnu pin a nov technologie. Ale tyto zmny nevychzej z lid, ale z pracovnch prostedk a nstroj. Zmna vak probh nyn v lidech, v jejich postojch, vnmnch. Mn se hodnoty. Spolenost, kter tuto zmnu nezachyt vas, nebude na trhu dlouho fungovat. 6. www.akademiestesti.webs.comVODAVoda je velmi dleit energie pro ivot. I zpsob toku energie a naeho ivota by ml bt co nejvce podobn prv toku vody. Voda nen dleit pro ivot jen jako takov. Je dleit tak svm projevem tokem. Tok, plynut je jednou ze zkladnch energi, kterou kad lovk potebuje pro ivot. Bez toku energi dochz k jejich zablokovn a poslze ke smrti. Bez vody a jejho plynut neexistuje ivot. Jakmile se vm v ivot zastav tok energi, je konec.Proto je voda velmi dleitou soust interiru. Na vodu v interiru se muste vdy dvat ze dvou pohled:1.Tok vody tok energie2.Ptomnost vody, jako ivotn erstv energieTok vodyV interir mus bt vdy uspodn tak, aby mohly energie voln proudit vam prostorem. Toku energi nesm nic stt v cest. Energie se nesm nikde blokovat tak, aby nemohla proudit dl. V interiru mohou bt pekky v cest, ale jen takov, kter se daj lehce obtkat a energie me proudit dl. Jen si uvdomte, e msta, kam energie neproud a kter mus obtkat, mohou trpt nedostatkem energie a budete muset tato msta oivit jinm zpsobem.Tok vody a energie dle pin energii postupu (karie) ve vaem ivot. Pokud interir neumouje dostaten voln prtok energi, pak i v ivot se me velmi tko odvjet. Postup vam ivotem me bt sloit, tk. Me se stt, e se nijak nevyvj a vy stagnujete. Stagnace vdy vede k bytku energi, k nemocem a v konenm dsledku i smrti. Proto se vdy ujistte, e v ivot plyne kupedu.Ptomnost vodyVodu byste mli mt v interiru i jako takovou. K tomu slou nap. vodn fontnky, sklenn misky naplnn vodou, akvria apod. Fontnky by mly bt pokud mono osvtlen, aby voda dostvala tak jangovouenergii, byla aktivn a sv. Fontnky dvejte do mst, kde chcete poslit proud energie, a chcete msto oivit. Nejsou vak vhodn pro msta, kde chcete mt klid. Neustl proud vody pin aktivitu.Msy s vodou mete vyut v ppad, e nemte fontnky rdi. Zde je dleit mt vodu stle istou. Dobr je, kdy ve vod plavou nap. erven svky. ERNK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -kliknte ZDESluby ERNK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 7. www.akademiestesti.webs.comVe tyict tet kapitole nm Star Mistr ukazuje slu nekonn, slu slabosti, poddajnosti. Z prody i ze ivota vme, e to slab pekonv to siln. Tvrd skla nikdy nezni vodu, ale voda, kter po stalet omv sklu ji pomalu, ale jist ni. Stejn tak tvrd kov se ve vod rozpad a nadobro zmiz. I ta nejsilnj pevn stna neodol nporu poddajnho a mkkho vtru. Pokud tento zkon aplikujete ve svm ivot, uvidte, e poddajnost a pizpsobe...</p>