2015 04 06 happyweek 113

Embed Size (px)

Text of 2015 04 06 happyweek 113

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 6.4. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 113

  Mte toho

  PRAVHO?RODINN FIRMA Idel podnikn

  Jste dob

  RODIE?

  INTERIR

  Posilte

  sv vztahy

  TAO TE ING

  66. kapitola

  Jak dobe vldnout

  ENERGIE DNTden od 6.4. 2015

  SEMINV Z T A H Y23.5. 2015

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  VZTAHY

  ivotn cesta m bt cestou tst. Pokud

  tst ve svm ivot neprovte, je

  zkladnm dvodem to, e nemte nastavenu

  ivotn rovnovhu. Tj. nkter z devti

  hlavnch oblast ivota nemte v harmonii se

  svm J. Dnes si rozebereme jednu z

  nejcitlivjch oblast a to jsou vztahy. Tato

  oblast ji nkolik let prov velmi silnou krizi.

  Vztahy jsou jednm z nejastjch dvod

  neastnho ivota, kter nen naplnn a

  nepin ani dn radosti. Dky silnmu

  tlaku na

  individualismus

  lovka, jsou

  vztahy siln

  potlaovan.

  Dokonce dochz

  k tomu, e

  individualita

  lovka je siln

  protlaovna i uvnit

  partnerskch vztah.

  Toto ve je vak zpsobeno velkm

  nepochopenm lohy a funkce vztah v

  ivot lovka. Vztah je prv jednou z devti

  oblast ivota, kter m lovku pomhat co

  nejsnadnji a bez zbytenho vyerpn

  doshnout svho cle, provat v ivot tst,

  doclit naplnn a radosti. Vztah je tak hlavn

  POMOC. I tato funkce vztahu, stejn jako

  funkce ostatnch oblast, je lidstvu znma ji

  velmi dlouho. Pe se o n ve vech starch

  textech. V prosted Zpadu je lidem asi nejbli pojet dan Bibl, kde Bh stvoil lovka, ale zelelo se mu ho samotnmu a tak stvoil mu druku, aby spolen mohli uvat dar a tst ivota. Je tedy opravdu zejm, e lovku se daleko lpe a

  jednodueji ije ve vztahu s partnerem.

  Take hlavn funkc vztahu je, aby partnerm

  umonil jednoduchou a astnou cestu k cli.

  Take to, jakm zpsobem si lovk m

  vybrat pravho partnera nezle ani tak na

  tom, kdo se ke

  komu a jak hod

  (co je vtinou

  nejastj

  otzkou lid, kdy

  hledaj

  partnera), ale

  na tom, se kterm

  partnerem

  doshne lovk na sv cest tst a

  naplnn. Jinho partnera tak potebuje

  lovk, jeho cestou a naplnnm je ochrana

  prody. Jinho bude potebovat lovk, jeho

  cesta je zkoumn a vda. Atd., atd. Dnen

  poadavky na partnera jsou dny vtinou

  pln nm jinm, ne spolenou cestou.

  Mnoho lid je ovlivnno rodinou, okolm,

  trendy apod. Velkou roli hraj penze, o

  kterch si stle vtina lid jet mysl, e

  jsou smyslem ivota. Pokud vak lid hledaj

  svho partnera tmto zpsobem, pak

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SEMIN

  CLEM VZTAHU JE DOSHNOUT NA SPOLEN CEST SPOLEN VIZE A PROT TAK

  NAPLNN A ASTN IVOT

  lovk nebyl stvoen, aby il sm. Ke svmu tst nutn potebuje partnera. Proto jsou vztahy tak citliv. Bez ivotnho partnera nemete prot pln astn ivot.

  Na tomto semini se dozvte:

  e zkladem astnho vztahu je poznn sebe sama a sv ivotn cesty (povoln)

  Zkladn principy, kter zaruuj celoivotn astn vztah

  Jak sprvn urit celoivotnho partnera pro astn ivot

  Jak vytvoit ze dvou J jedno MY

  Jak na sebe psob partnei ve vztahu navzjem

  Co jsou piny konflikt

  Jak je mon vztah kontinuln harmonizovat

  Semin se kon na den Zajce velmi

  vhodn energie pro vztahy a to 23.5. 2015

  od 10:00 do 17:00, cena 1.800,- K

  Msto konn: Lidick 6, Praha 5

  Pihlky na semin zaslejte na dasa@byu.cz

  nebo telefonicky na 602 556 479 nejpozdji

  do 30.4.2015.

  mailto:dasa@byu.cz
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  VZTAHYPokraovn

  mete tm na 100% ci, e neuspj.

  Nejde snad o to, e by si takovho partnera

  podle tchto kritri nenali, ale jejich vztah

  nepovede po spolen cest za spolenou

  viz. Navc v dnenm svt, stle

  zamenm na siln individualismus, lid

  nechpou, e ivotn vztah je zaloen na

  vzjemnm propojen dvou lid. Ze dvou se

  tak stv jeden. Z J se stv MY. Pokud

  mte ivotn vztah a stle o sob kte J,

  pak vzte, e v vztah nem ty sprvn

  kvality. Pokud vak o sob hovote ji jako o

  MY, pak jste pravdpodobn ivotn vztah

  vytvoili. ivotn vztah m toti dv zkladn

  podmnky, kter muste splnit:

  Pijet

  Zodpovdnost

  Svho partnera muste bezpodmnen

  pijmout takovho, jakho jste si ho vybrali.

  Takov ty narky: pokej, a si t vezmu,

  tak si t pedlm.. jsou absolutn

  mimo. Takov lovk nic nepochopil.

  Druhou podmnkou je pijet zodpovdnosti

  za vztah jako takov, ale tak za svho

  partnera. Ve vztahu ji nejste sami, vytvoili

  jste JEDNO a za toto JEDNO jste nyn

  spolen zodpovdn. Pokud JEDNO

  nevytvote, pak mohou ve vaem vztahu

  nastat tyto varianty:

  Jeden z partner kr na sv cest za

  svm clem a druh se k nmu pid

  Oba partnei kr na sv vlastn cest za

  svm vlastnm clem.

  V prvnm ppad ten partner, kter se

  pidal, opustil svoji vlastn cestu a tm

  pdem ije ivot toho druhho, ne svj

  vlastn. Pak nikdy neme provat sv tst

  na sv cest. Ve druhm ppad se pak ani

  o vztah nejedn. Jde jen o souit dvou

  individualit. Pokud nechpete zkladn

  principy ivotnho vztahu, nikdy nenajdete

  toho pravho. Budete jen t ivot vedle

  jinho lovka, ale ve sv podstat na sv

  cest zstanete sami.

  Manelstv nen o tom vdt se ,

  ale zstat vdan.

  Brigitte Bardot

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  KTE

  RODIE

  CHTJ PRO

  SV DTI VE

  JEN TO NEJLEP?

  Je to jako ji zait kli: kad rodi chce

  peci pro sv dt to nejlep.. Pokud tomu tak

  opravdu je, pak si troufm ci, e vtina dt ije

  bez rodi. Jsou sice mon vychovvna svmi

  zploditeli, ale ti se nikdy nestali jejich rodii.

  Vichni ji asi vte, e nejdleitj pro zdrav

  rozvoj lovka (a hlavn dtte) je zdrav viva a

  zdrav prosted tedy kadodenn jdlo a domov.

  Kdy se ale podvte kolem sebe nap. v

  obchodnch centrech, kde vdy najdete hodn

  zploditel s dtmi, pak jich velkou st najdete v

  tzv. food corners tedy u rychlho oberstven.

  Zploditel zde s nadenm smvem dvaj

  dtem vborn hamburgery, peen kuata,

  kupav hranolky, ve se pak zapj hektolitry

  njak t koly pln ledu Ale toto se nedje jen

  v obchodnch centrech. Sta se rozhlet, kdy se

  prochzte ulicemi mst: nejastjmi nvtvnky

  tzv. fast food jsou prv dti a mladistv.

  Vyrstaj na hamburgerech, hranolkch,

  nasldlch houskch, smaench kuatech

  Nkte ti vce uvdoml vezmou sv dti na

  mamku k nskmu fast foodu, protoe peci

  nsk kuchyn je zdrav. Ano, je, ale rozhodn ne

  ta z fast foodu. Kdy se podvte do nkupnch

  kok zploditelek v supermarketech, uvidte

  destky jogurt, polvek i omek v pytlku, taven

  sry atd. atd. Zd se, e je opravdu jen mlo rodi

  a hodn zploditel. Dti se ale nemaj plodit, ale

  rodit. Nemaj mt zploditele, ale rodie.

  Jste to co, kde, s

  km a jak jte.

  Nepodceujte

  dleitost

  sprvnho a

  zdravho

  stravovn.

  Pedevm u dt!

  Naute se jst

  spolen cel rodina

  u jednoho stolu a to

  hlavn doma.

  Sprvn strava je

  nejpirozenjm

  lkem pro celkov

  zdrav.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  promyslete, abyste ml pocit jistoty. Zem

  nem rda zmnu, protoe kad zmna

  pin s sebou riziko a tm i nestabilitu.

  Proto velk zmny dlejte plnovit a

  nechte si na n dostatek asu. Dalm

  silnm prvkem je pak kov. Zde je dleit,

  abyste pro sv aktivity vyuval pravidla.

  Tak byste se ml co nejvce oprat o

  pomoc ostatnch a nedlat ve jen sm.

  Ohe vm v Astrotypu pin potebu

  radosti. Proto byste si j do ivota ml co

  nejvce dodvat. Ohe chce tak

  spoleensk ivot, bt alespo obas mezi

  lidmi, nebt sm.

  Nejsilnjmi zvaty jsou Opice a Pes.

  Opice vm dv schopnost rychle se

  orientovat a chyte se rozhodovat. Pes pak

  pin schopnost jednn podle pravidel a

  jejich dodrovn. Had vm pak dv

  schopnost vdn. Ml byste proto vdy

  jednat a v ppad, kdy opravdu vte. Had

  ze Zem tak chtj opravdu jistotu

  nejlepho een. Kombinace Hada a

  Zem pak pin ast pemlen,

  pemtn. To nkdy me vst k uzavrn

  se do sebe a k depresm. Jelen pak

  pin schopnost volnosti, spoleenskho

  ivota a radosti. Je komunikativn.

  Co se te vaeho vztahu, pak vae

  Astrotypy dvaj monost pomrn

  harmonickho vztahu. Konflikt me

  vzniknout mezi Opicemi, kter mohou mt

  pocit, e zde jsou dva kohouti na jednom

  smetiti. V Astrotyp m o nco silnj

  energie a tak se vae partnerka me ctit z

  vs unaven a vyerpan. Muste j dvat

  vce prostoru, aby si mohla vci dlat po

  svm. Jej Buvol chce svj as i prostor.

  Nesmte na ni pli tlait, snait se j

  zrychlovat, nutit ji do vc, kter nechce.

  Me se pak projevovat a agresivn,

  ton a me to bt pina hdek.