Download pdf - Gramatika nemackog jezika

Transcript
Page 1: Gramatika nemackog jezika

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA

1

Page 2: Gramatika nemackog jezika

Rod imenica

A. IMENICE MUŠKOG RODA / DER

1. imenice godišnjih doba,mjeseci i dana:

der Frühlong- proljećeSommer- ljetoHerbst- jesenWinter- zima

der Januar - siječanj Februar - veljačaMärz - ožujakApril - travanj

Mai - svibanj Juni - lipanj

Juli - srpanjAugust - kolovoz

September - rujan Oktober - listopad

November - studeniDezember- prosinac

der Montag - ponedjeljakDienstag - utorakMittwoch - srijedaDonnerstag - četvrtakFreitag - petakSamstag - subota

Sonntag - nedjelja

2. nazivi za strane svijeta:

der Norden- sjeverSüden – jugOsten- istokWesten – zapad

2

Page 3: Gramatika nemackog jezika

3. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova:

der Bau (bauen) – gradnjaBund (binden) – savezFall (fallen) – pad, padež

Fluss (fliessen) – rijekaSprund (springen) – skokTritt (treten) – korak

4. imenice koje završavaju na -ig, -ich, -ing, -ling, -m

der Honig – medKäfig – kavezPfirsich – breskvaTeppich – ćilimJüngling – mladić

Schmetterling – leptirBaum- drvoLärum – galamaSturm – oluja

5. veliki dio višeložnih imanica na -el, -en, -er, -ast

der Engel – anđeoHimmel – neboRegen – kišaHafen – luka

Flieder – jorgovanWalzer – valcerAst – granaPalast - palača

6. mnoge imenice na –ee

der Tee - čajKaffee - kava

Klee - djetelinaSchnee - snijeg

7. strane imenice na –us

der Globus – globusKasus – padež

Fantismus – fantizamRelismus – realizam

8. imenice stranog porijekla na –al, -an, -ant, -ier, -ist, -or

der General – generalKonsonant – suglasnikOffizier – oficir

Tourist – turistProfessor – profesor

3

Page 4: Gramatika nemackog jezika

B. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE

1. sve imenice sa završecima :

die-ei Druckerei- štamparija, Polizei – policija-heit Freiheit – sloboda, Neuheit - novost-keit Dankbarkeit – zahvalnost, Wirklickeit - stvarnost-schalft Freundschaft – prijateljstvo; Landschaft - pokrajna-ung Űbung – vježba, Zeitung – novine

-in Freundin- prijateljica, Schülerin – učenica, -ie Industrie – industrija, Familie – obitelj-ik Fabrik – tvornica, Musik – glazba -ion Lektion – lekcija, Nation – nacija-tät Nationalität – narodnost, Universität - sveučilište-ur Kultur – kultura, Nautr - priroda

2. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari, ponajviše drveće i cvijeće, kao i većina apstraktnih imenica na –e:

die Birke – berezaKirsche – trešnjaKastanie – kestenBeere – jagodaBlume – cvijetRose – ružaWiese – livadaKirche – crkvaStärke – snaga, moćLänge – dužinaBreite – širinaHöhe – visinaTiefe – dubinaLiebe – ljubavGüte – dobrotaWeite – prostranstvo, širina

4

Page 5: Gramatika nemackog jezika

C. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS

1. većina imenica koje označuju materiju, naročito metale:

das Holz – drvoMehl – brašnoGold – zlatoSilber – srebroEisen – željezoSalz –solWasser – vodaKupfer – bakarMassing – mjedZink – cink

2. vlastita imena mjesta, kontinenata i većina imena zemalja:

das schöne Wein – lijepi Bečdas grosse London – veliki Londondas alte Europa – stara Europadas reiche England – bogata Engleska

*kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut, jer stoje inače bez člana.

3. ostale vrste riječi- najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom:

Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno „da“ raduje me.

das Blau – plavetniloLachen – smijehWeinen –plačEssen –jeloTrinken – pijenje, pićeGestern – jučerašnjicaLeben – životSterben – umiranjeArbeiten – radŰben – vježbanje

4. demunitivi na –chen i -lein

das Brüderchen – bracoSchwesterchen – sestricaTischlein – stolićBüchlein – knjižnica

5

Page 6: Gramatika nemackog jezika

Fräulein - gospođicaMädchen- djevojkaStädtchen - gradić

1. razlomci na –el

das Drittel – trećinaViertel – četvrtinaZehntel – desetinaHundertstel - stotina

2. većina imenica na –nis, -sal, -tum

das Ereignis –događajErlebnis – doživljajSchicksal – sudbinaScheusal – neman, grdobaEigentum – vlasništvoBürgertum – građanstvo

3. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge, od kojih su mnoge zbirne imenice na –e:

das Gebirge – planineGewürz – mirodijeGebäude – zgradaGemüse – povrćeGepäck – prtljagaGespräch – razgovor

6

Page 7: Gramatika nemackog jezika

ČLAN

JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S

Nominativ der die das Nominativ die die die

Genitiv des der des Genitiv der der der

Dativ dem der dem Dativ den den den

Akkusativ den die das Akkusativ die die die

JEDNINA M Ž S

Nominativ ein eine ein

Genitiv eines einer eines

Dativ einem einer einem

Akkusativ einen eine ein

7

Page 8: Gramatika nemackog jezika

Upotreba članova

Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu, predmetu ili pojmu.

Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom.

Primjer:

Das ist ein Wecker.

Ovo je (jedan) budilnik.

U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat, nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti, već nakakav nov.

Der Wecker ist alt.

(Taj) budilnik je star.

U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već (tačno) određen u predhodnom tekstu.

Er ist alt. On je star.Imenica, zajedno sa članom, se može zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda.

Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak, die Schweiz (Švajcarska), die Ukraine, die Türkei; das Mittelmeer, die Alpen).

Član se izostavlja u sledećim slučajevima:

-kod osobnih imena (Hans, Anne, Franz)

-kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. - Finska je zemlja hiljdu jezera.)

-kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. - Berlin je glavni grad Njemačke.)

-kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund, unsere Tante)

-kod uzvika (Hilge!)

-kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. - On je učitelj.; Er ist Engländer - On je Englez.)

-kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. - On ima strpljenja.)

8

Page 9: Gramatika nemackog jezika

Deklinacija imenica

Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene:

TIP 1. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es.Nasavak –es umaju imenice:

na- s, -z (das Haus-des Hauses ; der Schwanz-des Schwanzes)

i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages, das Buch- des Buches)

U ostalim padežima nema nastavaka. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.

TIP 2. U nominativu, genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-nNastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn, dem Herrn, den Herrn)der Knabe (des Knaben, dem Knaben , den Knaben)

Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića.

TIP 3. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda.

9

Page 11: Gramatika nemackog jezika

TIP 1 TIP 2 TIP 3N der Lehrer das Bild der Mensch die MutterG des Lehrers des Bildes des Menschen der MutterD dem Lehrer dem Bild dem Menschen der MutterA den Lehrer das Bild den Menschen die Mutter

MNOŽINA IMENICA

Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka, pri čemu se vokali: A,O,U često mijenjaju u: Ä,Ö,Ű (prijeglas). Npr. das Glas- die Gläser, der Shon- die Söhne, die Mutter- die Mütter.

Postoje 5 tipova torbe množine:

1. s nastavkom –e, često s prijeglasom. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. das Ereignis – die Ereignisse.Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda, ali i mnoge imenice ženskog roda.

2. bez nastavka, ponekad s prijeglasom

3. s nastavkom –er, uvijek s preglasom

4. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe- die Knaben) , nikada s prijeglasom.Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen.Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda, ali i neke imenice moškog i srednjeg roda.

5. s nastavkom –s, nikada s prijeglasom. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams, das Hotel – die Hotels) , ali i neke druge imenide: die Oma- die Omas.

Imenice tipa 1, 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n, a u ostalim padežima nemaju nastavke.

11

Page 12: Gramatika nemackog jezika

Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke.

TIP 1 TIP 2 TIP 3 TIP 4 TIP 5

NGDA

die Hefteder Hefteder Heftendie Hefte

die Lehrerder Lehrerder Lehrerndie Lehrer

die Bilderder Bilderder Bilderndie Bilder

die Menschender Menschender Menschendie Menschen

die Hotelsder Hotelsder Hotelsdie Hotels

NGDA

die Söhneder Söhneder Söhnendie Söhne

die Mütterder Mütterder Mütterndie Mütter

Die Blätterder Blätterder Blätterndie Blätter

PADEŽI

Jednina Nr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo je student. Das ist...2 Genitiv Nema studenta. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentu. Ich freue mich an/über/auf...4 Akkusativ Znam studenta. Ich weiß/kenne...

MnožinaNr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo su studenti. Das ist...2 Genitiv Nema studenata. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentima. Ich freue mich an/über/auf...4 Akkusativ Znam studente. Ich weiß/kenne...

Negacija

U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.

Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. Prevodi se sa NE. Ich bin nicht zu Hause. Ja nisam kod kuće.Er kommt nicht in die Schule.

On ne dolazi u školu.

Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Prevodi se takođe sa NE. Ich habe kein Buch. Nemam knjigu.Er hält keine Tasche. On ne drži torbu.

12

Page 13: Gramatika nemackog jezika

Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema.

Negacija Nicht kad nečeg ima, ali se trenutno ne koristi.

Muški rod Ženski rod Srednji rod MnožinaNOMINATIV kein keine kein keineGENITIV keines keiner keines keinerDATIV keinem keiner keinem keinenAKKUSATIV keinen keine kein keine

ZAMJENICE

OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN

jednina

JA TI ON ONA ONONOMINATIV ich du er Sie esGENITIV meiner deiner seiner ihrer seiner

DATIV mir dir ihm Ihr ihm

AKKUSATIV mich dich ihn sie es

množina

POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN

MI VI ONI, ONE, ONIwir ihr Sie

unser euer Ihrer

uns euch Ihnen

uns euch Sie

NOMINATIV GENITIV

DATIV

AKKUSATIV

13

Page 14: Gramatika nemackog jezika

Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica.

Ich – meinDu – deinEr – seinSie – ihrEs – sein

Wir – unserIhr – euerSie - ihr

Stoje uz imenicu ili umjesto imenice, a dekliniraju se kao negacija kein:

NASTAVCI Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina

NOMINATIV - -e - -eGENITIV -es -er -es -erDATIV -em -er -em -enAKKUSATIV -en -e - -e

Ich - mein Muški rod Ženski rod Srednji rod MnožinaNOMINATIV mein meine mein meine GENITIV meines meiner meines meiner DATIV meinem meiner meinem meinen AKKUSATIV meinen meine mein meine

Du – dein Muški rod Ženski rod Srednji rod MnožinaNOMINATIV dein deine dein deine GENITIV deines deiner deines deiner DATIV deinem deiner deinem deinen AKKUSATIV deinen dein e dein deine

Er – sein Muški rod Ženski rod Srednji rod MnožinaNOMINATIV sein seine sein seine GENITIV seines seiner seines seiner DATIV seinem seiner seinem seinen AKKUSATIV seinen seine sein seine

Itd.

14

Page 15: Gramatika nemackog jezika

PREZENT

Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava, tj. sadašnje vrijeme.

U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent:

Jednina Množina

1. lice (ICH) -e 1. lice (WIR) -en

2. lice (DU) -st 2. lice (IHR) -t

3. lice (ER, SIE i ES) -t 3. lice (SIE) -en

Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. Npr: Glagol machen (mahen; raditi)Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-.

Ovako bi izgledao prezent glagola machen:

Jednina Množina

Ich mach-e Ja radi-m Wir mach-en Mi radi-mo

15

Page 16: Gramatika nemackog jezika

Du mach-st Ti radi-š Ihr mach-t Vi radi-te

Er* mach-t On radi- Sie mach-en Oni rad-e

Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu!

! Glagoli na –eln gube u 1. licu jednine glas –e od –eln , a u ostalim licima glas –e iz nastavka, npr. sammeln(skupljati):

1. ich sammele – skupljam2. du sammelst – skupljaš3. er sammelt – skuplja

1. wir sammeln – skupljamo2. ihr sammelt – skupljate3. sie sammeln – skupljaju

! Mnogi jaki glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik, dok ga u čitavoj množini zadržavaju, tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie:

Essen (jesti) – ich esse, du ißt , er ißt, wir essen...Geben (dati) – ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben...Helfen (pomagati) – ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen...Sprachen (govoriti) – ich sprache, du sprichst, er spricht, wir sprachen...Nehmen (uzeti) – ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen ...Treffen (pogoditi) – ich treffe, du triffst, er trifft, wir treffen...Treten (stupiti) – ich trete, du trittst, er tritt, wir treten...Sehen (vidjeti) – ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen...Befehlen (narediti) – ich befehle, du befiehst, er befiehlt, wir befehlen...

! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas, tj. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. i 3. licu jednine, npr:

Blasen (puhati) – ich blase, du bläst, er bläst, wir blasen...Fallen (pasti) ich falle, du fällast, er fällt, wir fallen...Halten (držati) – ich halte, du hältst, er hält, wir halten...Lassen (pustiti) – ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen...Schlafen (spavati) – ich schlafe, du schläfst, er schläft, wir schlafen...Stißen (gurati) – ich stoße, du stößt, er stößt, wir stoßen...Laufen (trčati) – ich laufe, du läufst, er läuft, wir laufen...

! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü, npr rufen (pozvati): ich rufe, du rufst, er ruft, wir rufen...

16

Page 17: Gramatika nemackog jezika

! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti):

1. ich tue2. du tust3. er tut

4. wir tun5. ihr tut6. sie tun

PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA

sein (biti)

1. Ich bin2. Du bist3. Er/sie/es ist

4. Wir sind5. Ihr seid6. Sie/sie sind

haben (imati)

1. Ich habe 2. Du hast3. Er/sie/es hat

4. Wir haben5. Ihr habt6. Sie/sie haben

werden (postati)

1. Ich werde2. Du wirst3. Er/sie/es wird

4. Wir werden5. Ihr werden6. Sie/sie werden

PRETERIT

Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka

17

Page 18: Gramatika nemackog jezika

A. slabi glagoli: 1. ich –(e) te2. du –(e) test3. er –(e) te

4. wir –(e) ten5. ihr –(e) tet6. sie –(e) ten

Nastavke –ete, etest... imaju glagoli na –d, -t i na suglasnik + m, n

B. jaki glagoli

1. ich –...2. du –(e) st3. er –...

4. wir –en5. ihr –(e) t6. sie –en

PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA

PREZENT

sein (biti)

1. Ich bin2. Du bist3. Er/sie/es ist

4. Wir sind5. Ihr seid6. Sie/sie sind

PRETERIT

1. ich war2. du warst3. er war

4. wir waren5. ihr wart6. sie waren

haben (imati)

1. Ich habe 2. Du hast3. Er/sie/es hat

4. Wir haben5. Ihr habt6. Sie/sie haben

1. ich hatte2. du hattest3. er hatte

4. wir hatten5. ihr hattet6. sie hatten

18

Page 19: Gramatika nemackog jezika

werden (postati)

1. Ich werde2. Du wirst3. Er/sie/es wird

4. Wir werden5. Ihr werden6. Sie/sie werden

1. ich wurde2. du wurdest3. er wurde

4. wir wurden5. ihr wurdet6. sie wurden

PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA

PREZENT PRETERITDürfen

1. ich darf2. du darfst3. er darf

4. sie dürfen5. ihr dürft6. wir düfren

durftedurfestdurfendurftedurftetdurften

Können

1. Ich kann

2. Du kannst3. er kann

4. Wir können 5. Ihr könnt6. sie können

konntekonntestkonnte

konntenkonntetkonnten

Mögen

1. ich mag mochte

2. du magst3. er mag

4. sie mögen5. ihr mögt6. wir mögen

mochtestmochte

mochtenmochtetmochten

Müssen

1. ich muß2. du mußt3. er muß

4. sie müssen5. ihr müßt 6. wir müssen

mußtemußtestmußte

mußtenmußtetmußten

Sollen

1. ich soll2. du sollst3. er soll

4. sie sollen5. ihr sollt6. wir sollen

solltesolltestsollte

solltensolltetsollten

19

Page 20: Gramatika nemackog jezika

Wollen

1. ich will2. du willst3. er will

wolltewolltestwollte

4. sie wollen5. ihr wollt6. wir wollen

wolltenwolltetwollten

PREZENT - PRÄSENS

a) Schwache Verben

npr. lenen → leb + nastavci (ich) 1. - e (wir) 1. - en(du) 2. -(e) st (ihr) 2. -(e) t(er) 3. -(e) t (sie) 3. -en

1 . ich lebe 1 . wir leben2 . du lebst 2 . ihr lebt3. er lebt 3 . sie leben

b) Starke Verben 1. a→ä (fahren): 1. ich fahre 1. wir fahren2. du fährst 2. ihr fahrt3. er fährt 3. sie fahren* auch: (schlafen, tragen, fal len, anfangen, sich waschen)

2. e→i (nehmen) : 1. ich nehme 1. wir nehmen2. du nimmst 2. ihr nehmt3. er nimmt 3. sie nehmen

* takođe : (geben, sehen, helfen, lesen, sprechen, treffen, werfen, essen)II) Trennbare Verben

Ein ige t rennbare Präf ixe:

20

Page 21: Gramatika nemackog jezika

ab - :abschre iben (Der Schü ler sch re ib t d ie Hausau fgabe ab . )an - :an fangen (Der Un ter r i ch t fäng t um 8 Uhr an . )au f - :au fs tehen (Morgens s tehe i ch f rüh au f . )aus - :ausgehen (Am Wochenende geh t e r m i t se inen Freunden aus . )e in - :e ins te igen (D ie Leu te s te igen in den Bus e in . )m i t - :m i tkommen (Warum kommt er n i ch t m i t? )

* takođe : ° fe rn - ( fe rnsehen)° hervor - , h inun ter - , h inau f - , h inaus- , h ine in - , heraus- , here in - , herau f - , herun ter - , h inüber - . . .

PRÄTERITUM

I) s c h w a c h e V e r b e nEndungen 1 . - t e 1 . - t e n2 . - t e s t 2 . - t e t3 . - t e 3 . - t e n

1. ich sagte 1. wir sagten 1. ich arbeitete 1. wir arbeiteten2. du sagtest 2. ihr sagtet aber: 2. du arbeitetest 2. ihr arbeitetet3. er sagte 3. sie sagten 3. er arbeitete 3. sie arbeiteten

II) s t a r k e V e r b e nEndungen 1 . - / - 1 . - e n 2 . - s t 2 . - t3 . - / - 3 . - e n NPR. kommen 1. ich kam 1. wir kamen 2.du kamst 2. ihr kamt 3.sie kam 3. sie kamen

PRETERIT POMOČNIH I MODEALNIH GLAGOLA

III) Hilfsverben HABEN und SEIN

21

Page 22: Gramatika nemackog jezika

haben sein1. ich hatte 1. wir hatten 1. ich war 1. wir waren2. du hattest 2. ihr hattet 2. du warst 2. ihr wart3. er hatte 3. sie hatten 3. er war 3. sie waren

IV) Modalverben (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)

dürfen können mögen müssen sollen wollen

1. durfte2. durfest3. durfen

1. durfte2. durftet3. durften

konntekonntestkonnte

konntenkonntetkonnten

mochtemochtestmochte

mochtenmochtetmochten

mußtemußtestmußte

mußtenmußtetmußten

solltesolltestsollte

solltensolltetsollten

wolltewolltestwollte

wolltenwolltetwollten

Das Perfekt

♣ Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR- kaufen → ich habe gekauft

♣ Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben● k a u f e n → ge + kauf + t → gekauft● einkaufen → ein + ge + kauf + t → eingekauft● verkaufen → verkauf + t → verkauft

♣ Das Partizip Perfekt von starken Verben● stehen → ge + stand + en → gestanden● aufstehen → auf + ge + stand + en → aufgestanden *(trennbar: auf-, an- ein- mit- bei-, vor, zu- ...)● verstehen → verstand + en → verstanden *(untrennbar: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-...)

HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN : - transitive Verben (Akkusativobjekt) - reflexive Verben (sich freuen, sich ärgern...)

22

Page 23: Gramatika nemackog jezika

b) mit dem Hilfsverb SEIN : - intransitive Verben, die eine Ortsveränderung ausdrücken (gehen - ich bin gegangen; kommen - ich bin gekommen) - intransitive Verben, die eine Zustandsveränderung ausdrücken (einschlafen - ich bin eingeschlafen; aufstehen - ich bin aufgestanden) - die Verben sein, werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben)

DAS PASSIV

(Präsens und Präteritum)

I) Bildung des Passivs: WERDEN + PARTIZIP PERFEKT werden Partizip Perfekt

Präsens Präteritum1. ich werde 1. ich wurde geprüft2. du wirst 2. du wurdest + gesucht3. er, sie es wird 3. er, sie, es wurde gebeten besucht1. wir werden 1. wir wurden 2. ihr werdet 2. ihr wurdet3. sie werden 3. sie wurden

II) Passiv-Transformation:

Aktiv:

Subjekt Verb Objekt (Akk.)

Er schreibt einen Brief.

23

Page 24: Gramatika nemackog jezika

Passiv: Subjekt (Nom.) Verb Präpositionalobjekt Verb

Ein Brief wird (von ihm) geschrieben.

PRIMJERI AKTIV PASSIV1. Man entwickelt Filme.

2. Im Labor entwickelt man Filme.

1. Filme werden entwickelt.

2. Im Labor werden Filme entwickelt.

Filme werden im Labor entwickelt.

3. Man tanzt in der Disco. 3. In der Disco wird getanzt.Hier arbeitet man viel. Hier wird viel gearbeitet.

4. Man arbeitet. 4. Es wird gearbeitet.

TEMPORALSÄTZE – VREMENSKE REČENICE

* Konjunktionen: wenn als

* Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit; + Präsens, + Futur)

*PRIMJER:

Als wir gestern ins Kino gingen, regnete es. (Vergangenheit, einmalige Handlung)

Immer wenn ich am Wochenende ins Kino gehe, regnet es. (Präsens)

Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte, freuten sich ältere Leute, wenn sie mit ihnen spazieren ging. (Vergangenheit: - als - einmalige Handlung

- wenn - wiederholte Handlung)

24

Page 25: Gramatika nemackog jezika

Starke Verben – NEPRAVILNI GLAGOLI

INFINITIV PRÄTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG

∗ anfangen fing an h. angefangen početi, započeti∗ anrufen rief an h. angerufen nazvati (telefonom)∗ aufstehen stand auf b. aufgestanden ustati (se)∗ ausgehen ging aus b. ausgegangen izaći∗ aussteigen stieg aus b. ausgestiegen sići∗ backen backte h. gebacken peći∗ beginnen begann h. begonnen početi∗ bekommen bekam h. bekommen dobiti∗ beschreiben beschrieb h. beschrieben opisati∗ bitten bat h. gebeten moliti, zamoliti∗ bleiben blieb b. geblieben ostati∗ bringen brachte h. gebracht donijeti∗ einladen lud ein h. eingeladen pozvati∗ einschlafen schlief ein b. eingeschlafen zaspati∗ einsteigen stieg ein b. eingestiegen ući (u bus i sl.)∗ eintreten trat ein b. eingetreten ući (u sobu i sl.)∗ entschließen sich entschloss mich h. mich entschlossen odlučiti se∗ entstehen entstand ist entstanden nastati∗ erfahren erfuhr h. erfahren saznati

25

Page 26: Gramatika nemackog jezika

∗ erkennen erkannte h. erkannt prepoznati∗ fahren fuhr b. gefahren voziti se, putovati∗ fallen fiel b. gefallen pasti∗ fernsehen sah fern h. ferngesehen gledati televiziju∗ finden fand h. gefunden naći∗ fliegen flog b. geflogen letjeti∗ geben gab h. gegeben dati∗ gehen ging b. gegangen ići∗ gelingen gelang ist gelungen uspjeti∗ geschehen geschah ist geschehen dogoditi se∗ gewinnen gewann h. gewonnen dobiti, pobijediti∗ halten hielt h. gehalten držati∗ helfen half h. geholfen pomoći∗ kommen kam b. gekommen doći∗ laufen lief b. gelaufen trčati∗ lesen las h. gelesen čitati∗ liegen lag h. gelegen ležati∗ lügen log h. gelogen lagati∗ mitbringen brachte mit h. mitgebracht donijeti sa sobom∗ mitnehmen nahm mit h. mitgenommen ponijeti∗ nachdenken dachte nach h. nachgedacht razmišljati∗ nehmen nahm h. genommen uzeti∗ rennen rannte b. gerannt trčati∗ rufen rief h. gerufen zvati∗ schießen schoss h. geschossen pucati∗ schlafen schlief h. geschlafen spavati∗ schlagen schlug h. geschlagen udariti∗ schließen schloss h. geschlossen zatvoriti∗ sehen sah h. gesehen vidjeti∗ singen sang h. gesungen pjevati∗ sitzen saß h. gesessen sjediti∗ sprechen sprach h. gesprochen govoriti∗ springen sprang b. gesprungen skočiti∗ stehen stand h. gestanden stajati∗ sterben starb ist gestorben umrijeti∗ streiten stritt h. gestritten svađati se∗ teilnehmen nahm teil h. teilgenommen sudjelovati∗ treffen traf h. getroffen susresti; pogoditi∗ trinken trank h. getrunken piti∗ tun tat h. getan činiti, raditi∗ umziehen zog um b. umgezogen preseliti se∗ umziehen sich zog mich um h. mich umgezogen presvući se∗ unternehmen unternahm h. unternommen poduzeti∗ verbieten verbot h. verboten zabraniti∗ vergessen vergaß h. vergessen zaboraviti∗ vergleichen verglich h. verglichen usporediti

26

Page 27: Gramatika nemackog jezika

∗ verlassen verließ h. verlassen napustiti∗ verlieren verlor h. verloren izgubiti∗ verschwinden verschwand b. verschwunden nestati∗ versprechen versprach h. versprochen obećati∗ verstehen verstand h. verstanden razumjeti∗ verzeihen verzieh h. verziehen oprostiti∗ waschen wusch h. gewaschen prati∗ weggehen ging weg b. weggegangen otići∗ werfen warf h. geworfen baciti∗ wissen wusste h. gewusst znati∗ ziehen zog h. gezogen vući

27